Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
51
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị do Bộ Xây dựng - Ban Tổ chức,Cán bộ Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP

 1. BAN T CH C-CÁN B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CHÍNH PH -B XÂY NAM D NG c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 02/2002/TTLT-BXD- Hà N i , ngày 08 tháng 3 năm 2002 BTCCBCP THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B XÂY D NG - BAN T CH C CÁN B CHÍNH PH S 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP NGÀY 08 THÁNG 03 NĂM 2002 HƯ NG D N V PHÂN LO I Ô THN VÀ C P QU N LÝ Ô THN Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 04/3/1994 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 181/CP ngày 9/11/1994 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ban T ch c Cán b Chính ph ; Căn c Ngh nh s 72/2001/N -CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph v vi c phân lo i ô th và c p qu n lý ô th ; B Xây d ng và Ban T ch c - Cán b Chính ph hư ng d n vi c phân lo i ô th và c p qu n lý ô th như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. ô th : ô th là m t khu dân cư t p trung có 2 i u ki n: 1.1. V c p qu n lý, ô th là thành ph , th xã, th tr n ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh thành l p; 1.2. V trình phát tri n, ô th ph i t ư c nh ng tiêu chuNn sau: - Là Trung tâm t ng h p ho c Trung tâm chuyên ngành, có vai trò thúc Ny s phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c ho c m t vùng lãnh th như: Vùng liên t nh, vùng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c vùng trong t nh, trong thành ph tr c thu c Trung ương; vùng huy n ho c ti u vùng trong huy n. - i v i khu v c n i thành ph , n i th xã, th tr n t l lao ng phi nông nghi p t i thi u ph i t 65% t ng s lao ng; cơ c h t ng ph c v các ho t ng c a dân cư t i thi u ph i t 70% m c tiêu chuNn, quy chuNn, quy chuNn thi t k quy ho ch xây d ng quy nh cho t ng lo i ô th ; quy mô dân s ít nh t là 4000 ngư i và m t dân s t i thi u ph i t 2000 ng/km2. - i v i các trư ng h p c bi t nêu t i i u 14 Ngh nh s 72/2001/N -CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph v vi c phân lo i ô th và c p qu n lý ô th
 2. (sau ây g i t t là Ngh nh s 72/2001/N -CP) thì các tiêu chuNn phân lo i ô th có th th p hơn. 2. Các y u t cơ b n phân lo i m t ô th : Khi l p án phân lo i ô th , c n xác nh các y u t c u thành m t ô th như sau: 2.1. Y u t 1: Ch c năng c a ô th Các ch tiêu th hi n ch c năng c a m t ô th g m: a.V trí c a ô th trong h th ng ô th c nư c: V trí c a m t ô th trong h th ng ô th c nư c ph thu c vào c p qu n lý c a ô th và ph m vi nh hư ng c a ô th như: ô th - trung tâm c p qu c gia; ô th - trung tâm c p vùng (liên t nh); ô th - trung tâm c p t nh, ô th - trung tâm c p huy n và ô th - trung tâm c p ti u vùng (trong huy n) ư c xác nh căn c vào Quy t nh s 10/1998/Q -TTg ngày 23/01/1998 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t nh hư ng quy ho ch t ng th phát tri n ô th Vi t Nam n năm 2020 và quy ho ch t ng th phát tri n h th ng các ô th , khu dân cư nông thôn trên a bàn t nh thành ph tr c thu c Trung ương ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. - Ngoài ra, theo tính ch t, m t ô th có th là trung tâm t ng h p ho c trung tâm chuyên ngành c a m t h th ng ô th . ô th là trung tâm t ng h p khi có ch c ngăn t ng h p v nhi u m t như: Hành chính - chính tr , an ninh - qu c phòng, kinh t (công nghi p, d ch v du l ch ngh m t), ào t o, nghiên c u, khoa h c k thu t v.v... ô th trung tâm chuyên ngành khi có m t vài ch c năng nào ó n i tr i hơn so v i các ch c năng khác và gi vai trò quy t nh tính ch t c a ô th ó như: ô th công nghi p, ô th ngh mát, du l ch, ô th nghiên c u khoa h c, ào t o: ô th c ng v.v... Trong th c t , m t ô th là trung tâm t ng h p c a m t h th ng ô th vùng t nh, nhưng có th ch là trung tâm chuyên ngành c a m t h th ng ô th m t vùng liên t nh ho c c a c nư c; Phương pháp ơn gi n xác nh tính ch t chuyên ngành hay t ng h p c a ô th trong m t h th ng ô th ư c căn c vào ch s chuyên môn hoá tính theo công th c sau: Trong ó: CE: Ch s chuyên môn hoá (n u CE ³ 1 thì ô th ó là trung tâm chuyên ngành c a ngành i) Eij: Lao ng thu c ngành i làm vi c t i ô th j; Ej: T ng s lao ng các ngành làm vi c ô th j; Ni: T ng s lao ng thu c ngành i trong h th ng các ô th xét.
 3. N: T ng s lao ng trong h th ng ô th xét. Trong trư ng h p không có s li u tính toán ch s chuyên môn hoá CE thì tính ch t ô th có th xác nh theo án quy ho ch chung ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. b. Các ch tiêu kinh t - xã h i c a ô th Các ch tiêu kinh t - xã h i ch y u c a ô th - trung tâm g m: - T ng thu ngân sách trên a bàn (t ng/năm không k thu ngân sách c a Trung ương trên a bàn và ngân sách c p trên c p). - Thu nh p bình quân u ngư i GNP/ng/năm - Cân i thu, chi ngân sách (chi thư ng xuyên) - M c tăng trư ng kinh t trung bình năm (%) - M c tăng dân s trung bình hàng năm (%) - T l các h nghèo (%) 2.2. Y u t 2: T l lao ng phi nông nghi p trong t ng s lao ng. - Lao ng phi nông nghi p c a m t ô th là lao ng trong khu v c n i thành ph , n i th xã, th tr n thu c các ngành kinh t qu c dân như: Công nghi p, xây d ng, giao thông v i t i, bưu i n, thương nghi p, cung ng v t tư, d ch v công c ng, du l ch, khoa h c, giáo d c, văn hóa, ngh thu t, y t , b o hi m, th thao, tài chính, tín d ng, ngân hàng, qu n lý nhà nư c và lao ng khác không thu c ngành s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p (lao ng làm mu i ánh b t cá ư c tính là lao ng phi nông nghi p). - T l lao ng phi nông nghi p c a m t ô th ư c tính theo công th c sau: Trong ó: K: T l lao ng phi nông nghi p c a ô th (%); E0: S lao ng phi nông nghi p trong khu v c n i thành ph , n i th xã và th tr n (ngư i). Et: T ng s lao ng c a ô th (tính trong khu v c n i thành ph , n i th xã và th tr n). 2.3. Y u t 3: Cơ c h t ng ô th
 4. Cơ c h t ng ô th bao g m: + Cơ c h t ng xã h i: nhà , các công trình d ch v thương m i, công c ng, ăn u ng, ngh dư ng, y t , văn hoá, giáo d c, ào t o, nghiên c u khoa h c, th d c th thao, công viên cây xanh và các công trình ph c v l i ích công c ng khác. + Cơ c h t ng k thu t: Giao thông, c p nư c, thoát nư c, c p i n, chi u sáng, thông tin liên l c, v sinh và môi trư ng ô th . Cơ c h t ng ô th ư c ánh giá là ng b khi t t c các lo i công trình cơ c h t ng xã h i và k thu t ô th u ư c xây d ng, nhưng m i lo i ph i t ư c tiêu chuNn t i thi u t 70% tr lên so v i m c quy nh c a Quy chuNn thi t k quy ho ch xây d ng ô th . Cơ c h t ng ô th ư c ánh giá là hoàn ch nh khi t t c các công trình cơ c h t ng xã h i và k thu t ô th u ư c xây d ng, nhưng m i lo i ph i t ư c tiêu chuNn t i thi u t 90% tr lên so v i m c quy nh c a Quy chuNn thi t k quy ho ch xây d ng ô th . - Các ch tiêu cơ c h t ng c a t ng lo i ô th ư c xác nh trong khu v c n i thành ph , n i th xã và th tr n trên cơ c Quy chuNn thi t k quy ho ch xây d ng ô th ư c ban hành theo Quy t nh s 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 và theo các b ng 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 c a Ph l c ban hành kèm theo Thông tư này. 2.4. Y u t 4: Quy mô dân s ô th - Quy mô dân s ô th (N) bao g m s dân thư ng trú (N1) và s dân t m trú trên sáu tháng (N0) t i khu v c n i thành ph , n i th xã và th tr n; i v i thành ph tr c thu c Trung ương, dân s ô th bao g m dân s khu v c n i thành, dân s c a n i th xã tr c thu c (n u có) và dân s c a th tr n. - Dân s t m trú quy v dân s ô th ư c tính theo công thác sau Trong ó: N0: S dân t m trú quy v dân s ô th (ngư i): Nt: T ng s lư t khách n t m trú khu v c n i thành, n i th hàng năm (ngư i). m: S ngày t m trú trung bình c a m t khách (ngày) 2.5. Y u t 5: M t dân s -M t dân s là ch tiêu ph n ánh m c t p trung dân cư c a ô th ư c xác nh trên cơ c quy mô dân s ô th và di n tích t ô th .
 5. -M t dân s ư c xác nh theo công th c sau: Trong ó: D: M t dân s (ngư i/km2) N: Dân s ô th (N = N1 + N0) S: Di n tích t ô th (km2) t ô th là t n i thành ph và n i th xã. i v i các th tr n, di n tích t ô th ư c xác nh trong gi i h n di n tích t xây d ng, không bao g m di n tích t nông nghi p. 3.Thành l p m i ô th 3.1.Vi c thành l p m i ô th áp d ng i v i các trư ng h p sau: a. M t khu dân cư ho c m t ô th m i ư c u tư xây d ng ã m b o ư c các y u t cơ b n phân lo i ô th theo quy nh t i i u 2 Ngh nh s 72/2001/N -CP; b. th hình thành trên cơ c tách, nh p, gi i th ô th và các ơn v hành chính có liên quan. 3.2. Trình t thành l p m i ô th : Trình t thành l p m i ô th th c hi n theo các bư c sau: a. Bư c 1: l p, xét duy t, quy ho ch chung ô th d ki n thành l p m i. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có nhu c u thành l p m i ô th t ch c l p quy ho ch chung ô th d ki n thành l p m i trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t theo quy nh c a pháp lu t. b. Bư c 2: L p án phân lo i ô th trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n tho thu n v vi c x p lo i ô th . U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có nhu c u thành l p m i ô th t ch c l p án phân lo i ô th trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n thNm nh, trên cơ c ó có văn b n tho thu n v x p lo i ô th d ki n thành l p m i. c. Bư c 3: L p h sơ án xin thành l p ô th m i. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có nhu c u xin thành l p m i ô th có trách nhi m t ch c l p h sơ án trình Chính ph (qua ban T ch c Cán b - Chính ph thNm nh) xem xét quy t nh v i n i dung như sau: - T trình c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xin Chính ph cho thành l p m i ô th ;
 6. - án thành l p m i ô th v i n i dung sau: + Lý do và s c n thi t thành l p m i ô th ; + Phân tích các y u t cơ b n phân lo i ô th ; + Tóm t t n i dung quy ho ch chung xây d ng ô th ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t; + Phương án tách, nh p, gi i th ho c i u ch nh a gi i hành chính và ơn v hành chính có liên quan n vi c thành l p m i ô th bao g m thuy t minh và hai b n cùng m t t l ư c sao ch p t b n 364/CT có t l 1/2000 n 1/50.000" ư c l p theo Ch th s 364/CT ngày 6 tháng 11 năm 1991 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v vi c gi i quy t nh ng tranh ch p t ai liên quan n a gi i hành chính, ho c in ra t "B n 364/CT" d ng s g m: m t b n th hi n ư ng a gi i hành chính hi n tr ng c a các ơn v hành chính c p xã (n u là c p huy n thì ph i th hi n thêm ư ng a gi i c a các ơn v hành chính c p xã); m t b n th hi n ư ng a gi i hành chính d ki n s ư c thành l p m i, nh p, chia, i u ch nh a gi i theo án trình; + Ki n ngh và t ch c th c hi n; + Các b n v , ph l c và bi u b ng minh ho kèm theo; - Các văn b n xét duy t án thành l p m i ô th có liên quan g m: + T trình Chính ph c a U ban nhân dân c p t nh; + Ngh quy t và trích biên b n kỳ h p H i ng nhân dân c p t nh; + T trình c a U ban nhân dân c p huy n g i U ban nhân dân c p t nh; + Ngh quy t và trích biên b n kỳ h p H i ng nhân dân c p huy n; + T trình c a U ban nhân dân c p xã g i U ban nhân dân c p huy n; + Ngh quy t và trích biên b n kỳ h p H i ng nhân dân c p xã; + B n t ng h p ý ki n nhân dân; + Ý ki n thNm nh c a cơ quan qu n lý ki n trúc quy ho ch c p t nh (Ki n trúc sư trư ng i v i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh, S Xây d ng i v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương còn l i) và Ban T ch c chính quy n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. + Ý kiên thNm nh c a B Xây d ng v quy ho ch chung và tiêu chuNn phân lo i ô th i v i trư ng h p d ki n là ô th t lo i IV tr lên; + Ý ki n c a các B , ngành Trung ương khác có liên quan (n u xét th y c n thi t).
 7. d. Bư c 4: Quy t nh công nh n lo i ô th thành l p m i. Căn c quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v vi c thành l p m i ô th , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (nơi có nhu c u xin thành l p m i ô th ) có trách nhi m ch o hoàn ch nh h sơ xin phân lo i ô th quy t nh theo thNm quy n ho c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh công nh n lo i ô th . 4. Phân chia khu v c n i thành, n i th và vùng ngo i thành, ngo i th Thành ph ư c chia thành: n i thành và vùng ngo i thành. i v i thành ph tr c thu c Trung ương, khu v c n i thành ư c chia thành qu n và qu n ư c chia thành phư ng; khu v c ngo i thành ư c chia thành huy n và huy n ư c chia thành xã, th tr n. Ngoài ra, trong thành ph tr c thu c Trung ương còn có th xã. i v i thành ph tr c thu c t nh, n i thành ư c chia thành phư ng và vùng ngo i thành ư c chia thành xã. Th xã ư c chia thành n i th và vùng ngo i th . N i th ư c chia thành phư ng và vùng ngo i th ư c chia thành xã. Th tr n không có vùng ngo i th tr n. 5. Ch c năng và quy mô vùng ngo i thành, ngo i th 5.1. Vi c xác nh và i u ch nh ranh gi i vùng ngo i thành, ngo i th c a các thành ph , th xã ph i căn c vào các ch c năng và các y u t cơ b n hình thành vùng ngo i thành, ngo i th ư c quy nh t i kho n 1 i u 7 Ngh nh s 72/2001/N -CP và ph i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh. Tuỳ thu c vào tính ch t, quy mô, lo i ô th và c i m hi n tr ng, i u ki n t nhiên c a các vùng k c n, vùng ngo i thành, ngo i th c a m t thành ph , th xã không nh t thi t ph i có y t t c các ch c năng theo quy nh. 5.2. Trên cơ c rang gi i vùng ngo i thành, ngo i th ư c xác nh, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c l p và xét duy t quy ho ch xây d ng vùng ngo i thành, ngo i th nh m xác nh nh ng vùng t d tr m r ng và phát tri n ô th b trí các trung tâm chuyên ngành, các cơ c ngh ngơi, các khu tham quan du l ch, vành ai xanh, công viên r ng b o v môi trư ng và cân b ng sinh thái. Quy ho ch xây d ng vùng ngo i thành, ngo i th ph i phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, quy ho ch chung xây d ng ô th , nông thôn có liên quan, m b o tuân th các quy chuNn, tiêu chuNn, quy ph m và các quy nh l p, xét duy t quy ho ch xây d ng c a Nhà nư c. II. PHÂN LO I Ô THN 1. Trình t , n i dung phân lo i ô th
 8. Khi có nhu c u x p lo i ô th , nâng lo i ô th ho c i u ch nh lo i ô th , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c nghiên c u l p h sơ án phân lo i ô th trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t: 1.1. i v i các ô th lo i c bi t, lo i I, lo i II, vi c phân lo i ô th ư c ti n hành như sau: a. Trư ng h p ô th là thành ph tr c thu c Trung ương thì U ban nhân dân thành ph giao cho cơ quan qu n lý ki n trúc - quy ho ch thành ph ch trì l p h sơ, án phân lo i ô th trình U ban nhân dân thành ph tr c thu c Trung ương. U ban nhân dân thành ph tr c thu c Trung ương xem xét và trình H i ng nhân dân thành ph thông qua án phân lo i ô th b ng Ngh quy t trư c khi trình Chính ph ho c Th tư ng Chính ph theo quy nh t i kho n 1,2 i u 15 - Ngh nh s 72/2001/N -CP. B Xây d ng t ch c thNm nh án phân lo i ô th trư c khi trình Chính ph ho c Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh công nh n lo i ô th . b. Trư ng h p ô th là thành ph thu c t nh, thì U ban nhân dân t nh giao cho U ban nhân dân thành ph l p h sơ trình duy t án phân lo i ô th , trình H i ng nhân dân cùng c p thông qua trư c khi trình U ban nhân dân t nh. Cơ quan qu n lý ki n trúc quy ho ch c p t nh t ch c thNm nh án phân lo i ô th và hư ng d n U ban nhân dân thành ph trư c khi trình U ban nhân dân t nh. U ban nhân dân t nh xem xét, trình H i ng nhân dân t nh thông qua b ng Ngh quy t trư c khi trình Th tư ng Chính ph . B Xây d ng t ch c thNm nh án trư c khi trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh công nh n lo i ô th . 1.2. i v i các ô th lo i III và lo i IV, vi c phân lo i ô th ư c ti n hành như sau: U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi có nhu c u xin x p lo i ô th giao cho U ban nhân dân th xã ho c huy n l p án phân lo i ô th , trình H i ng nhân dân cùng c p thông qua trư c khi trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Cơ quan qu n lý ki n trúc quy ho ch c p t nh t ch c thNm nh án phân lo i ô th trư c khi trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét, trình H i ng nhân dân cùng c p thông qua án phân lo i ô th b ng Ngh quy t trư c khi trình B Xây d ng. B Xây d ng t ch c thNm nh án trư c khi quy t nh công nh n lo i ô th . 1.3. i v i các ô th lo i V, vi c phân lo i ô th ư c ti n hành như sau:
 9. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giao cho U ban nhân dân huy n, nơi có nhu c u x p lo i ô th l p h sơ trình duy t án phân lo i ô th trình H i ng nhân dân huy n thông qua b ng Ngh quy t trư c khi trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Cơ quan qu n lý ki n trúc quy ho ch c p t nh t ch c thNm nh án phân lo i ô th trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét, quy t nh công nh n lo i ô th . 1.4. i v i các ô th thành l p m i, vi c công nh n phân lo i ô th ư c ti n hành sau khi ô th ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh thành l p theo trình t , n i dung nêu t i các m c 3.1, 3.2, kho n 3 Ph n II Thông tư này. Trư c khi trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh thành l p m i ô th , cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh công nh n lo i ô th ph i ki m tra, thNm nh các tiêu chuNn phân lo i ô th và có ý ki n chính th c b ng văn b n v lo i ô th d ki n x p lo i. 2. Phương pháp ánh giá, x p lo i ô th 2.1. Căn c ánh giá và x p lo i ô th Vi c ánh giá x p lo i ô th ph i căn c vào tiêu chuNn phân lo i ô th quy nh t i Ngh nh s 72/2001/N -CP; hi n tr ng phát tri n ô th ; quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a vùng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và huy n, quy ho ch chung xây d ng ô th và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. 2.2. Phương pháp ánh giá, x p lo i ô th a. Phương pháp i chi u, so sánh Trên cơ c hi n tr ng các ch tiêu thu c các y u t cơ b n ô th , i chi u so sánh chúng v i các ch tiêu t i thi u quy nh cho m i lo i ô th nêu t i các i u 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 c a Ngh nh s 72/2001/N -CP, ti n hành ánh giá x p lo i cho ô th theo nguyên t c các y u t c u thành ô th xét x p lo i ph i m b o m c t i thi u theo quy nh. Khi ánh giá n u có m t s ch tiêu c u thành y u t phân lo i ô th th p hơn 70% so v i quy nh, thì ph i xem xét thêm tri n v ng phát tri n c a ô th ó trong n i dung quy ho ch xây d ng t u (giai o n 5 năm trư c m t) cùng v i các bi n pháp có tính kh thi cao, có kh năng kh c ph c ư c nh ng t n t i, y u kém c a ô th v các m t ó quy t nh x p lo i. b. Phương pháp tính i m - Vi c ánh giá, x p lo i ô th có th ư c th c hi n theo phương pháp tính i m. Tuỳ theo m c và t m quan tr ng khác nhau, các tiêu chuNn phân lo i ô th ư c xác nh m t t tr ng tương ng v i s i m ánh giá, x p lo i ô th ;
 10. + Tiêu chuNn 1: Ch c năng ô th chi m t tr ng là 25% g m 2 nhóm ch tiêu là v trí (c p qu n lý hành chính, tính ch t, ph m vi nh hư ng) và các ch tiêu kinh t xã h i tương ương 25 i m. + Tiêu chuNn 2: T l lao ng phi nông nghi p chi m t tr ng là 20%, tương ương 20 i m; + Tiêu chuNn 3: Cơ c h t ng xã h i và k thu t chi m t tr ng 30% tương ương 30 i m. + Tiêu chuNn 4: Quy mô dân s ô th chi m t tr ng 15%, tương ương 15 i m. + Tiêu chuNn 5: M t dân cư chi m t tr ng 10%, tương ương 10 i m. - Các y u t , ch tiêu chi ti t thu c các nhóm tiêu chuNn trên cũng ư c quy v các thang i m. Như v y, t ng c ng s i m cao nh t là 100 i m. Trư ng h p ô th ch t ư c các ch tiêu t i thi u so v i quy nh, thì t ng s i m là 70. Như v y, khi ánh giá x p lo i m t ô th , n u như ô th ó có các y u t t ư c t 70 i m tr lên thì có th ư c xét công nh n là lo i ô th d ki n. - thu n ti n cho vi c ánh giá x p lo i ô th , các cơ quan l p, thNm nh án có th s d ng phương pháp ánh giá riêng bi t theo t ng y u t trên cơ c các b ng 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, c a Ph l c ban hành kèm theo Thông tư này trư c khi ánh giá t ng h p các y u t phân lo i ô th . 3. H sơ trình duy t án phân lo i ô th H sơ trình duy t án phân lo i ô th g m: 3.1. Ph n thuy t minh a. T trình c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v vi c phân lo i ô th . b. án phân lo i ô th v i nh ng n i dung ch y u sau: - Lý do và s c n thi t ph i x p lo i ô th ; - Khái quát quá trình l ch s ; - ánh giá hi n tr ng phát tri n ô th và cơ c phân lo i ô th ; - Tóm t t quy ho ch chung ô th , trong ó trình bày chi ti t n i dung Quy ho ch xây d ng t u (5 năm) và các bi n pháp kh c ph c các t n t i, y u kém. - T ng h p các chi tiêu phân lo i ô th ; - Ki n ngh , t ch c th c hi n. 3.2. Các b n v thu nh g m:
 11. - Sơ v trí ô th trong h th ng ô th c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. -B n hi n tr ng xây d ng và a gi i hành chính c a ô th . -B n a nh hư ng phát tri n không gian ô th n năm 2020. -B n quy ho ch xây d ng t u (5 năm) - Các Ph l c, bi u b ng minh ho . 3.3. Các văn b n có liên quan n quá trình xét duy t án phân lo i ô th ; - T trình c a U ban nhân dân thành ph , th xã; ho c c a U ban nhân dân huy n i v i trư ng h p ô th là th tr n. - Ngh quy t c a H i ng nhân dân cùng c p và Ngh quy t c a H i ng nhân dân c p t nh thông qua án phân lo i ô th . - Ý ki n c a cơ quan thNm nh án. - Ý ki n c a các B , ngành có liên quan (n u xét th y c n thi t). 3.4. M t băng video ho c ĩa hình v tình hình phát tri n ô th xin x p lo i (kho ng 30 phút). III. C P QU N LÝ Ô THN 1. Tiêu chuNn xác nh c p qu n lý ô th 1.1. Thành ph tr c thu c Trung ương ph i t tiêu chuNn c a ô th lo i c bi t ho c lo i I. Vi c xác nh c p qu n lý ô th ph i phù h p v i ch trương c a Nhà nư c và quy ho ch t ng th kinh t - xã h i, nh hư ng quy ho ch t ng th phát tri n ô th c nư c. 1.2. Thành ph tr c thu c t nh ph i t tiêu chuNn ô th lo i II ho c lo i III. Vi c xác nh c p qu n lý ô th ph i phù h p v i ch trương c a Nhà nư c và quy ho ch t ng th kinh t - xã h i, nh hư ng quy ho ch t ng th ô th c nư c và quy ho ch t ng th h th ng ô th trên a bàn t nh. 1.3. Th xã thu c t nh ho c th xã thu c thành ph tr c thu c Trung ương ph i t tiêu chuNn ô th lo i III ho c lo i IV. Vi c xác nh c p qu n lý ô th ph i phù h p v i ch trương c a Nhà nư c, nh hư ng quy ho ch t ng th phát tri n ô th c nư c và quy ho ch t ng th phát tri n ô th c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 1.4. Th tr n thu c huy n ph i t tiêu chuNn ô th lo i IV ho c lo i V. Vi c xác nh c p qu n lý ô th ph i phù h p v i ch trương c a Nhà nư c, nh hư ng quy ho ch t ng th phát tri n ô th c nư c, quy ho ch t ng th phát tri n ô th c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và quy ho ch xây d ng vùng huy n. 2. Trình t , n i dung xác nh c p qu n lý ô th
 12. Khi có nhu c u xác nh, nâng ho c i u ch nh c p qu n lý ô th , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c l p h sơ trình duy t án xác nh c p qu n lý ô th trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t. 2.1. i v i vi c nâng c p thành ph tr c thu c t nh lên thành ph tr c thu c Trung ương thì trình t , n i dung xác nh c p qu n lý ư c ti n hành như sau: a. U ban nhân dân t nh giao cho Ban T ch c chính quy n t nh ch trì ph i h p v i U ban nhân dân thành ph l p h sơ trình duy t án xin xác nh c p qu n lý ô th ; b. U ban nhân dân t nh trình H i ng nhân dân cùng c p thông qua án xác nh c p qu n lý ô th b ng ngh quy t trư c khi trình Chính ph . c. Ban T ch c Cán b Chính ph t ch c thNm nh án trình Chính ph Chính ph trình Qu c h i xem xét, quy t nh. 2.2. i v i vi c nâng c p ô th lên thành ph , th xã thu c t nh ho c lên th xã thu c thành ph tr c thu c Trung ương và nâng c p khu dân cư lên th tr n thu c huy n, vi c xác nh c p qu n lý ư c ti n hành như sau: a. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giao cho U ban nhân dân th xã thu c t nh ho c U ban nhân dân huy n i v i các th tr n, khu dân cư thu c huy n l p h sơ trình duy t án xác nh c p qu n lý ô th , trình H i ng nhân dân cùng c p thông qua trư c khi trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. b. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trình H i ng nhân dân cùng c p thông qua trư c khi trình Chính ph . c. Ban T ch c Cán b - Chính ph t ch c thNm nh án trình Chính ph xem xét, quy t nh. 3. H sơ trình duy t án xác nh c p qu n lý ô th H sơ trình duy t án xác nh c p qu n lý ô th g m: 3.1. Ph n thuy t minh: a. T trình c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xin nâng c p qu n lý c a ô th . b. Lu n ch ng cơ c xác nh c p qu n lý ô th v i nh ng n i dung ch y u sau: - Lý do và s c n thi t ph i xác nh c p qu n lý ô th ; - Quá trình l ch s và hi n tr ng c p qu n lý ô th ; - Cơ c xác nh c p qu n lý ô th , trong ó ph i lu n ch ng y các căn c xét c p qu n lý ô th quy nh t i kho n 1, i u 16, Ngh nh s 72/2001/N -CP
 13. 3.2. Các b n v thu nh g m: - Sơ v trí c a ô th trong h th ng ô th c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; -B n hi n tr ng a gi i hành chính c a ô th ; -B n phân v ch a gi i hành chính c a ô th sau khi ư c nâng c p; - Các ph l c, b ng bi u minh ho . 3.3. Các văn b n có liên quan n quá trình xét duy t án xác nh c p qu n lý ô th ; - Quy t nh công nh n lo i ô th c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. Trư ng h p là ô th m i, thì ph i có văn b n tho thu n tiêu chuNn phân lo i ô th c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. - T trình c a U ban nhân dân thành ph , th xã; trư ng h p là th tr n thì có t trình c a U ban nhân dân huy n; - Ngh quy t c a H i ng nhân dân các c p có liên quan thông qua án xác nh c p qu n lý ô th ; - Ý ki n thNm nh c a Ban T ch c chính quy n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Ý ki n c a các B , ngành có liên quan (n u xét th y c n thi t). IV. T CH C TH C HI N 1. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o vi c phân lo i ô th , xác nh c p qu n lý ô th thu c a phương ph trách. 2. Ki n trúc sư trư ng thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, Giám c S Xây d ng, Trư ng ban T ch c chính quy n các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giúp U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c th c hi n và hư ng d n U ban nhân dân thành ph , th xã thu c t nh và huy n th c hi n các quy nh c a Ngh nh s 72/2001/N -CP c a Chính ph và các hư ng d n t i Thông tư này. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình t ch c th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, ngh U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các B ngành có liên quan g i ý ki n v B Xây d ng và Ban T ch c Cán b Chính ph nghiên c u gi i quy t. Quang Trung Nguy n M nh Ki m ( ã ký) ( ã ký)
 14. Ph l c : (Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 02/2002/TTLT-BXD-TCCP ngày 08/03/2002, c a B Xây d ng và Ban T ch c Cán b Chính ph ) B ng 1: ánh giá tiêu chuNn phân lo i ô th theo y u t ch c năng - 25 i m B ng 1.1: ánh giá theo ch tiêu v trí và ph m vi nh hư ng c a ô th - 10 i m STT Lo i Ch tiêu v trí và ph m vi nh hư ng i m ô th 1 c Th ô, thành ph tr c thu c Trung ương, ô th trung 10 bi t tâm t ng h p c p qu c gia Thành ph tr c thu c Trung ương, ô th trung tâm t ng 7 h p c p qu c gia 2 I Thành ph tr c thu c Trung ương, ô th trung tâm t ng 10 h p c p qu c gia Thành ph tr c thu c Trung ương, ô th trung tâm 7 chuyên ngành c p qu c gia, trung tâm t ng h p vùng 3 II Thành ph tr c thu c Trung ương ho c thành ph thu c 10 t nh, ô th trung tâm chuyên ngành c p qu c gia và trung tâm t ng h p c p vùng Thành ph tr c thu c Trung ương ho c thành ph thu c 7 t nh, ô th trung tâm chuyên ngành c p vùng và trung tâm t ng h p c p t nh 4 III Thành ph tr c thu c t nh, ô th trung tâm chuyên ngành 10 c p vùng và trung tâm t ng h p c p t nh Thành ph ho c th xã tr c thu c t nh, ô th trung tâm 7 t ng h p c p t nh 5 IV Th xã t nh l thu c t nh, ô th trung tâm t ng h p c p 10 t nh Th xã thu c t nh, thu c thành ph tr c thu c Trung ương, 7 ô th trung tâm chuyên ngành c p t nh ho c th tr n trung tâm t ng h p c a huy n và trung tâm chuyên ngành c a t nh 6 V Th xã thu c t nh, th tr n huy n l thu c huy n và là 10 trung tâm t ng h p c p huy n Th tr n thu c huy n, ô th trung tâm chuyên ngành c p 7 huy n và trung tâm t ng h p c p ti u vùng
 15. B ng 1.2: áng giá theo ch tiêu kinh t - xã h i - 15 i m Lo i ô th c I II II IV V i m bi t Ch tiêu 1 T ng thu ngân >1000 500 ³100 t 40 t ³ 20 t 10 t 3 sách trên a bàn (t ng/năm) 700 350 70 t 28 t 14 t 7t 2,1 2 Thu nh p bình >1000 900 600 500 400 ³ 300 3 quân u ngư i năm USD/ng 700 630 420 350 280 210 2,1 3 Cân i thu chi Cân Cân Cân i Cân Cân Cân 2 ngân sách (chi i dư i dư dư i dư i dư i thư ng xuyên) ho c dư Cân Cân Cân i Cân Cân Cân 1,4 i i i i i thi u < thi u < 20% 30% 4 M c tăng trư ng Trên 9% 7% 6% 5% 4% 3 kinh t trung 10% bình năm (%) Trên 6,3% 4,9% 4,2% 3,5% 2,8% 2,1 7% 5 T l các h Dư i Dư i Dư i Dư i Dư i Dư i 2 nghèo (%) 7% 9% 10% 12% 15% 17% Dư i Dư i Dư i Dư i Dư i Dư i 1,4 10% 13% 15% 17% 20% 25% 6 M c tăng dân s Trên Trên Trên Trên Trên Trên 1,4 hàng năm (%), 2,2% 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% trong ó m c tăng dân s t nhiên ph i m b o ch tiêu k ho ch hoá phát tri n dân s c a m i a phương Trên Trên Trên Trên Trên Trên 1,4 1,5% 1,4% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9%
 16. B ng 2: ánh giá tiêu chu n phân lo i ô th theo y u t t l lao ng phi nông nghi p trong t ng s lao ng - 20 i m TT i m Ch tiêu lao ng nông nghi p % Lo i ô th 65 70 75 80 85 90 100 1 c bi t 14 20 2 I 14 20 20 3 II 14 20 20 20 4 III 14 20 20 20 20 5 IV 14 20 20 20 20 20 6 V 14 20 20 20 20 20 20 B ng 3.1: ánh giá tiêu chu n phân lo i ô th theo y u t cơ c h t ng - 30 i m TT Các ch tiêu Thang i m Các ch tiêu ánh giá x p i m lo i ô th 1 Nhà 5 A 5,0 A. t ư c ho c vư t các tiêu chuNn quy ph m, quy chuNn thi t k quy ho ch xây d ng và các quy nh hi n hành các lo i ô th B 3,5 nt 2 Công trình c ng c ng 4 A 4,0 nt B 2,8 nt 3 Giao thông 5 A 5,0 nt B 3,5 nt 4 C p nư c 4 A 4,0 nt B 2,8 nt 5 C p i n, chi u sáng 3 A 3,0 B. t m c t i thi u b ng 70% so v i quy nh c a quy chuNn, tiêu chuNn, quy ph m thi t k quy ho ch xây d ng và các quy nh hi n hành các lo i ô th B 2,1 nt 6 Thoát nư c mưa, nư c 4 A 4,0 nt bNn
 17. B 2,8 nt 7 Thông tin Bưu i n 2 A 2,0 nt B 1,4 nt 8 V sinh môi trư ng ô 3 A 3,0 nt th B 2,1 nt B ng 3.2: Các ch tiêu v nhà và công trình công c ng TT Ch tiêu ơn v ô th . bi t I II III IV V 1 Di n tích xây m2 10 10 10 12 12 12 d ng nhà sàn/ng 2 T l nhà % Trên 60 60 60 40 40 30 kiên c so v i t ng qu nhà 3 t xây d ng m2/ng 1,5-2,0 1,5-2,0 1,5- 1-1,5 1-1,5 1-1,5 công trình 2,0 c ng c ng c p khu 4 Ch tiêu át m2/ng 54-61 54-61 54-61 61- 61-78 >80 dân d ng 78 5 t xây d ng m2/ng 4-5 4-5 4-5 3-5 3-4 3-3,5 công trình ph c v c ng c ng c p ô th B ng 3.3: Các ch tiêu v giao thông TT Ch tiêu ơn ô th v .bi t I II III IV V 1 u m i giao C p Qu c t ; Qu c t ; Qu c Vùng; T nh; Ti u thông Qu c Qu c gia gia, T nh ti u vùng gia Vùng vùng 2 T l Giao % 24-26 23-25 21-23 18-20 16- 16-18 thông ô th so 18 v i t xây d ng ô th 3 M t ư ng Km/ 4,5-5 4,5-5 4,5-5 3,5-4 3,5-4 3-3,5
 18. chính ( ư ng r i nh a) km2 4 T l v nt i % 10 6 4 2 0 0 hành khách công c ng t i thi u B ng 3.4: Ch tiêu c p nư c TT Ch tiêu ơn v Lo i ô th .bi t I II III IV V 1 Tiêu chuNn Lít/ng/ngày 150 120 100 80 80 80 c p nư c sinh ho t 2 T l dân s % 80 80 70 70 60 50 ư cc p nư c s ch B ng 3.5: Ch tiêu thoát nư c TT Ch tiêu ơn v Lo i ô th .bi t I II III IV V 1 M t ư ng Km/km2 4,5-5 4,5-5 4,5-5 3,5-4 3,5-4 3-3,5 ng thoát nư c chính 2 T l nư c bNn % 80 80 60 60 30 20 ư c thu gom và x lý B ng 3.6: Ch tiêu v c p i n và chi u sáng ô th TT Ch tiêu ơn v Lo i ô th .bi t I II III IV V 1 Ch tiêu c p Kwh/ng/năm >1000 1000 700 700 350 250 i n sinh ho t 2 T l ư ng % 100 100 95 90 85 80 ph chính ư c chi u sáng B ng 3.7: Ch tiêu v thông tin và bưu i n
 19. TT Ch tiêu ơn v Lo i ô th .bi t I II III IV V 1 Bình quân s máy/100 ng 10 8 8 6 6 4 máy trên s dân B ng 3.8: Ch tiêu v v sinh môi trư ng TT Ch tiêu ơn v Lo i ô th .bi t I II III IV V 1 t cây xanh m2/ngư i >15 >10 >10 >10 7-10 7 toàn ô th 2 t cây xanh m2/ng 8 8 7 7 7 4 công c ng (trong khu dân d ng) 3 T l rác và % 100 90 90 90 80 65 ch t th i r n ư c thu gom, x lý b ng công ngh thích h p B ng 4: ánh giá tiêu chu n phân lo i ô th theo y u t quy mô dân s ô th - 15 i m TT i m Quy mô dân s ô th - 1000 ngư i Lo i ô th 4 50 100 250 500 1500 >1500 1 c bi t 10 15 2 I 10 15 15 3 II 10 15 15 15 4 III 10 15 15 15 15 5 IV 10 15 15 15 15 15 6 V 10 15 15 15 15 15 15 B ng 5: ánh giá tiêu chu n phân lo i ô th theo y u t m t dân s ô th - 10 i m TT i m ơn v ng/km2 Lo i ô th 4000 6000 8000 10000 12000 15000 >15000
 20. 1 c bi t 7 10 2 I 7 10 10 3 II 7 10 10 10 4 III 7 10 10 10 10 5 IV 7 10 10 10 10 10 6 V 7 10 10 10 10 10 10 B ng 6: ánh giá t ng h p các tiêu chu n phân lo i ô th . TT Các y u t ơn v Thang Các ch tiêu T ng s i m i m ánh giá Hi n tr ng QHXD t u 1 Ch c năng 25 17-25 2 T l lao ng % 25 15-20 phi nông nghi p 3 Cơ c h t ng 30 21-30 3.1. Nhà 30 21-30 3.2. Công trình 30 21-30 công c ng 3.3. Giao thông 30 21-30 3.4. C p nư c 30 21-30 3.5. C p i n, 30 21-30 chi u sáng 3.6. Thoát nư c 30 21-30 3.7. Thông tin 30 21-30 liên l c 3.8. VSMT ô 30 21-30 th 4 Dân s ngư i 15 10-15 5 M t dân s ng/km2 10 7-10 T ng c ng 100 70-100
Đồng bộ tài khoản