Thông tư liên tịch 02/2004/TTLT-BKHĐT-BNV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
66
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 02/2004/TTLT-BKHĐT-BNV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 02/2004/TTLT-BKHĐT-BNV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư ở địa phương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 02/2004/TTLT-BKHĐT-BNV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t   liªn tÞch Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t ­ Bé Néi vô  Sè 02/2004/TTLT/BKH§T­BNV ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2004  Híng dÉn chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu  t æ   c h ø c   c ñ a   c ¬   q u a n   c h u y ª n   m « n   g i ó p   U û   b a n   n h © n   d © n   q u ¶ n  lý nhµ níc vÒ kÕ ho¹ch vµ ®Çu t ë ®Þa ph¬ng C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 61/2003/N§­CP ngµy 06 th¸ng 6 n¨m   2003  cña  ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 45/2003/N§­CP ngµy 09 th¸ng 5 n¨m   2003  cña  ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Néi vô. Liªn bé Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Néi vô híng dÉn chøc   n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ chøc cña c¬  quan   chuyªn   m«n   gióp   Uû   ban   nh©n   d©n   qu¶n   lý   nhµ   níc   vÒ   kÕ   ho¹ch vµ ®Çu t ë ®Þa ph¬ng nh sau: I. Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t 1. VÞ trÝ vµ chøc n¨ng: Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  lµ  c¬  quan chuyªn m«n thuéc Uû  ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung   ¬ng  (sau  ®©y gäi t¾t lµ  tØnh) tham mu, gióp Uû  ban nh©n d©n tØnh  thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  kÕ  ho¹ch vµ   ®Çu t  bao gåm c¸c lÜnh vùc: tham mu tæng hîp vÒ  quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch   ph¸t   triÓn   kinh   tÕ­x∙   héi;   tæ   chøc   thùc   hiÖn   vµ  kiÕn nghÞ,  ®Ò  xuÊt vÒ  c¬  chÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lý  kinh tÕ  ­ x∙ héi trªn  ®Þa bµn tØnh;  ®Çu t trong níc, ngoµi níc  ë  ®Þa   ph¬ng;   qu¶n   lý   nguån   hç   trî   ph¸t   triÓn   chÝnh   thøc  ODA,  ®Êu thÇu,  ®¨ng ký  kinh doanh trong ph¹m vi  ®Þa ph­ ¬ng;   vÒ   c¸c   dÞch   vô   c«ng   thuéc   ph¹m   vi   qu¶n   lý   cña   Së  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt; thùc hiÖn mét sè  nhiÖm vô,  quyÒn h¹n theo sù  uû  quyÒn cña Uû  ban nh©n d©n tØnh vµ  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  chÞu sù  chØ  ®¹o, qu¶n lý  vÒ  tæ  chøc, biªn chÕ vµ c«ng t¸c cña Uû ban nh©n d©n tØnh, ®ång  thêi chÞu sù  chØ  ®¹o, híng dÉn vµ  kiÓm tra vÒ  chuyªn m«n  nghiÖp vô cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. 2. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n:
  2. 2 2.1. Tr×nh Uû  ban nh©n d©n tØnh ban hµnh QuyÕt  ®Þnh,  ChØ thÞ  vÒ  qu¶n lý  c¸c lÜnh vùc quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch vµ  ®Çu t thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Së theo quy ®Þnh cña ph¸p   luËt,   ph©n   cÊp   cña   Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t  vµ   chÞu   tr¸ch  nhiÖm vÒ néi dung c¸c v¨n b¶n ®∙ tr×nh.  2.2. Tr×nh Uû  ban nh©n d©n tØnh quyÕt  ®Þnh viÖc ph©n  c«ng, ph©n cÊp qu¶n lý  vÒ  c¸c lÜnh vùc kÕ  ho¹ch vµ   ®Çu t   cho Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn vµ  c¸c Së, Ban, ngµnh cña  tØnh theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt; chÞu tr¸ch nhiÖm híng  dÉn, kiÓm  tra  viÖc  tæ chøc  thùc hiÖn c¸c quy  ®Þnh  ph©n  cÊp ®ã.  2.3. Tæ chøc, híng dÉn, kiÓm tra vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm  viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ  kÕ ho¹ch vµ ®Çu t ë ®Þa ph¬ng; trong ®ã cã chiÕn lîc, quy  ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ­x∙ héi cña c¶ n íc trªn  ®Þa bµn tØnh vµ  nh÷ng vÊn  ®Ò  cã  liªn quan  ®Õn viÖc x©y  dùng vµ  thùc hiÖn quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch, sö  dông c¸c nguån  lùc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ – x∙ héi cña tØnh. 2.4. VÒ quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch: 2.4.1. Chñ tr× tæng hîp vµ tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh   quy ho¹ch tæng thÓ, kÕ  ho¹ch dµi h¹n, kÕ  ho¹ch 5 n¨m vµ  hµng n¨m, bè  trÝ  kÕ   ho¹ch vèn  ®Çu t  thuéc ng©n s¸ch  ®Þa  ph¬ng; c¸c c©n  ®èi chñ  yÕu vÒ  kinh tÕ  ­ x∙ héi cña tØnh;   trong  ®ã  cã  c©n  ®èi tÝch luü  vµ  tiªu dïng, c©n  ®èi vèn  ®Çu t ph¸t triÓn, c©n ®èi tµi chÝnh.  C«ng   bè   vµ   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tæ   chøc   thùc   hiÖn   quy  ho¹ch tæng thÓ  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi cña tØnh sau  khi ®∙ ®îc phª duyÖt theo quy ®Þnh. 2.4.2.   Tr×nh   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh   ch¬ng   tr×nh   ho¹t  ®éng thùc hiÖn kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi theo  NghÞ   quyÕt   Héi   ®ång   nh©n   d©n   tØnh   vµ   chÞu   tr¸ch   nhiÖm  theo   dâi,  tæng   hîp   t×nh   h×nh   thùc  hiÖn   kÕ  ho¹ch   th¸ng,   quý, n¨m  ®Ó  b¸o c¸o Uû  ban nh©n d©n tØnh  ®iÒu hoµ, phèi  hîp viÖc thùc hiÖn c¸c c©n  ®èi chñ  yÕu vÒ  kinh tÕ  ­ x∙  héi cña tØnh. 2.4.3. ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý  vµ   ®iÒu hµnh mét sè  lÜnh vùc vÒ  thùc hiÖn kÕ  ho¹ch  ®îc Uû  ban nh©n d©n tØnh  giao. 2.4.4. Híng dÉn c¸c Së, ban, ngµnh, Uû  ban nh©n d©n  c¸c   huyÖn,   quËn,   thÞ   x∙,   thµnh   phè   thuéc   tØnh  (sau   ®©y   gäi t¾t lµ  huyÖn)  x©y  dùng  quy ho¹ch,  kÕ  ho¹ch  phï  hîp  víi quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi chung  cña tØnh ®∙ ®îc phª duyÖt.
  3. 3 2.4.5. ThÈm  ®Þnh c¸c quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch cña c¸c Së,  ban,   ngµnh   vµ   quy   ho¹ch,   kÕ   ho¹ch   cña   Uû   ban   nh©n   d©n  huyÖn  ®¶m b¶o phï  hîp víi quy ho¹ch tæng thÓ  ph¸t triÓn  kinh tÕ  ­ x∙ héi cña tØnh  ®Ó  tr×nh Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n tØnh phª duyÖt.  2.4.6.   Phèi   hîp   víi   Së   tµi   chÝnh   lËp   dù   to¸n   ng©n  s¸ch tØnh vµ  ph©n bæ ng©n s¸ch cho c¸c  ®¬n vÞ  trong tØnh  ®Ó tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh. 2.5. VÒ ®Çu t trong níc vµ níc ngoµi: 2.5.1. Tr×nh vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  néi dung c¸c v¨n  b¶n ®∙ tr×nh tríc Uû ban nh©n d©n tØnh vÒ danh môc c¸c dù   ¸n ®Çu t trong níc, c¸c dù ¸n thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi  cho tõng kú  kÕ  ho¹ch vµ   ®iÒu chØnh  trong trêng  hîp  cÇn  thiÕt. 2.5.2. Tr×nh vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  néi dung c¸c v¨n  b¶n  ®∙ tr×nh tríc Uû  ban nh©n d©n tØnh vÒ  tæng møc vèn  ®Çu   t  cña   toµn   tØnh;   vÒ   bè   trÝ   c¬   cÊu   vèn   ®Çu   t  theo  ngµnh, lÜnh vùc, bè  trÝ  danh môc dù  ¸n  ®Çu t  vµ  møc vèn  cho tõng dù  ¸n thuéc ng©n s¸ch nhµ  níc do  ®Þa ph¬ng qu¶n  lý; tæng møc hç trî tÝn dông nhµ níc hµng n¨m, vèn gãp cæ  phÇn vµ liªn doanh cña nhµ níc; tæng hîp ph¬ng ¸n ph©n bæ  vèn  ®Çu t  vµ  vèn sù  nghiÖp cña c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu  quèc gia vµ  c¸c ch¬ng tr×nh dù  ¸n kh¸c do tØnh qu¶n lý  trªn ®Þa bµn. 2.5.3. Chñ  tr×, phèi hîp víi Së  Tµi chÝnh vµ  c¸c Së,  ban, ngµnh cã liªn quan gi¸m s¸t, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ hiÖu   qu¶  ®Çu t cña c¸c dù  ¸n x©y dùng c¬  b¶n, c¸c ch ¬ng tr×nh  môc   tiªu   quèc   gia,   c¸c   ch¬ng   tr×nh   dù   ¸n   kh¸c   do   tØnh  qu¶n lý. 2.5.4.   ThÈm   ®Þnh   c¸c   dù   ¸n   ®Çu   t  thuéc   thÈm   quyÒn  quyÕt   ®Þnh  cña Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh;  cÊp  giÊy  phÐp  u  ®∙i  ®Çu t  cho c¸c dù  ¸n  ®Çu t  vµo  ®Þa bµn tØnh  theo ph©n cÊp. 2.5.5. Lµm  ®Çu mèi gióp Uû  ban nh©n d©n tØnh qu¶n lý  ho¹t   ®éng   ®Çu   t  trong   níc   vµ   ®Çu   t  trùc   tiÕp   cña   níc  ngoµi  vµo   ®Þa  bµn  tØnh  theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt;  tæ  chøc ho¹t  ®éng xóc tiÕn  ®Çu t, híng dÉn thñ  tôc  ®Çu t vµ  cÊp phÐp ®Çu t thuéc thÈm quyÒn. 2.6.   VÒ   qu¶n   lý   vèn   ODA   vµ   c¸c   nguån   viÖn   trî   phi  ChÝnh phñ.
  4. 4 2.6.1.   Lµ   c¬   quan   ®Çu   mèi   vËn   ®éng,   thu   hót,   ®iÒu  phèi qu¶n lý  vèn ODA vµ  c¸c nguån viÖn trî  phi ChÝnh phñ  cña tØnh; híng dÉn c¸c së, ban, ngµnh x©y dùng danh môc  vµ  néi dung c¸c ch¬ng tr×nh sö  dông vèn ODA vµ  c¸c nguån  viÖn trî phi ChÝnh phñ; tæng hîp danh môc c¸c ch ¬ng tr×nh  dù   ¸n   sö   dông   ODA   vµ   c¸c   nguån   viÖn   trî   phi   ChÝnh   phñ  tr×nh   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh   phª   duyÖt   vµ   b¸o   c¸o   Bé   KÕ  ho¹ch vµ §Çu t. 2.6.2.   Chñ   tr×,   theo   dâi   vµ   ®¸nh   gi¸   thùc   hiÖn   c¸c  ch¬ng   tr×nh   dù   ¸n   ODA   vµ   c¸c   nguån   viÖn   trî   phi   ChÝnh  phñ; lµm ®Çu mèi xö lý theo thÈm quyÒn hoÆc kiÕn nghÞ Chñ  tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh   xö   lý   nh÷ng   vÊn   ®Ò   víng   m¾c  gi÷a Së  Tµi chÝnh víi Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  trong viÖc bè  trÝ vèn ®èi øng, gi¶i ng©n thùc hiÖn c¸c dù ¸n ODA vµ c¸c   nguån viÖn trî  phi ChÝnh phñ  cã  liªn quan  ®Õn nhiÒu Së,  ban, ngµnh, cÊp huyÖn vµ cÊp x∙; ®Þnh kú tæng hîp b¸o c¸o  vÒ t×nh h×nh vµ hiÖu qu¶ thu hót sö dông ODA vµ c¸c nguån   viÖn trî phi ChÝnh phñ. 2.7. VÒ qu¶n lý ®Êu thÇu: 2.7.1. Chñ  tr×, thÈm  ®Þnh vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  néi  dung c¸c v¨n b¶n tr×nh Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh vÒ  kÕ  ho¹ch  ®Êu thÇu, kÕt qu¶ xÐt thÇu c¸c dù  ¸n hoÆc gãi  thÇu thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch Uû ban nh©n   d©n tØnh.  2.7.2. Híng dÉn, theo dâi, gi¸m s¸t, thanh tra, kiÓm  tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu  vµ   tæng   hîp   t×nh   h×nh   thùc   hiÖn   c¸c   dù   ¸n   ®∙   ®îc   phª  duyÖt vµ t×nh h×nh thùc hiÖn ®Êu thÇu. 2.8. VÒ qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt: 2.8.1.   Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   c¸c   Së,   ban,   ngµnh   cã  liªn   quan   thÈm   ®Þnh   vµ   tr×nh   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh   quy  ho¹ch tæng thÓ c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt trªn ®Þa   bµn   ®Ó   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh   tr×nh   ChÝnh   phñ,   Thñ   tíng  ChÝnh phñ. 2.8.2.   Tr×nh   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh   quy   ho¹ch   ph¸t   triÓn c¸c côm c«ng nghiÖp vµ  c¸c c¬  chÕ  qu¶n lý   ®èi víi  c¸c côm c«ng nghiÖp phï hîp víi t×nh h×nh ph¸t triÓn thùc   tÕ cña ®Þa ph¬ng. 2.9. VÒ  doanh nghiÖp,  ®¨ng ký  kinh doanh vµ  kinh tÕ  hîp t¸c x∙:
  5. 5 2.9.1. Chñ tr×, phèi hîp c¸c së, ban, ngµnh liªn quan   tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch s¾p xÕp,  ®æi míi ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhµ níc do ®Þa ph¬ng qu¶n  lý; c¬  chÕ  qu¶n lý  vµ  chÝnh s¸ch hç  trî   ®èi víi viÖc s¾p   xÕp doanh nghiÖp nhµ  níc vµ  ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp  nhá   vµ   võa   thuéc   c¸c   thµnh   phÇn   kinh   tÕ   trªn   ®Þa   bµn  tØnh.  2.9.2. Lµm  ®Çu mèi thÈm  ®Þnh vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  c¸c §Ò  ¸n thµnh  lËp, s¾p xÕp,  tæ chøc  l¹i  doanh  nghiÖp  nhµ níc do ®Þa ph¬ng qu¶n lý; tæng hîp t×nh h×nh s¾p xÕp,  ®æi   míi,   ph¸t   triÓn   doanh   nghiÖp   nhµ   níc   vµ   t×nh   h×nh  ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ  kh¸c. 2.9.3. Tæ chøc thùc hiÖn  ®¨ng ký  kinh doanh cho c¸c   ®èi tîng trªn  ®Þa bµn thuéc thÈm quyÒn cña Së; híng dÉn  nghiÖp vô   ®¨ng ký  kinh doanh cho c¬  quan chuyªn m«n qu¶n  lý vÒ kÕ ho¹ch vµ ®Çu t cÊp huyÖn; phèi hîp víi c¸c ngµnh  kiÓm tra, theo dâi, tæng hîp t×nh h×nh vµ xö lý theo thÈm  quyÒn  c¸c  vi ph¹m  sau   ®¨ng  ký  kinh  doanh cña c¸c doanh  nghiÖp t¹i  ®Þa ph¬ng; thu thËp, lu tr÷  vµ  qu¶n lý  th«ng  tin vÒ ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.9.4.   Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   c¸c   Së,   ban,   ngµnh   ®Ò  xuÊt c¸c m« h×nh vµ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ  hîp t¸c x∙, kinh tÕ hé gia ®×nh; híng dÉn, theo dâi, tæng  hîp vµ b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n tØnh vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu  t vÒ  t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ  hîp t¸c x∙, kinh tÕ  hé   gia ®×nh trªn ®Þa bµn tØnh. 2.10. ChØ  ®¹o, híng dÉn vÒ  chuyªn m«n, nghiÖp vô  cho  c¬  quan chuyªn  m«n cña Uû  ban  nh©n  d©n huyÖn thùc  hiÖn  nhiÖm vô  qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  kÕ  ho¹ch vµ   ®Çu t  trªn  ®Þa  bµn; theo dâi, kiÓm tra viÖc tæ chøc thùc hiÖn. 2.11.   Tæ   chøc   vµ   chØ   ®¹o   thùc   hiÖn   c«ng   t¸c   nghiªn  cøu øng dông tiÕn bé  khoa häc ­ c«ng nghÖ; thùc hiÖn hîp  t¸c   quèc   tÕ   trong   lÜnh   vùc   kÕ   ho¹ch   vµ   ®Çu   t  theo   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt; tæ chøc qu¶n lý  vµ  chØ  ®¹o ho¹t  ®éng  ®èi víi c¸c tæ chøc sù nghiÖp dÞch vô c«ng thuéc Së. 2.12.   Thanh   tra,   kiÓm   tra   vµ   xö   lý   theo   thÈm   quyÒn  c¸c vi ph¹m trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vÒ   lÜnh  vùc kÕ ho¹ch vµ ®Çu t thuéc ph¹m vi qu¶n lý nhµ níc  cña Së; gi¶i quyÕt  khiÕu n¹i,  tè  c¸o theo  quy   ®Þnh  cña  ph¸p luËt. 2.13. Tæng hîp, b¸o c¸o  ®Þnh kú  vµ   ®ét xuÊt vÒ  t×nh  h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao theo quy ®Þnh víi Uû ban  nh©n d©n tØnh vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t.
  6. 6 2.14.  Qu¶n  lý  vÒ   tæ chøc  bé  m¸y,  biªn chÕ,  c¸n  bé,  c«ng chøc, viªn chøc theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vµ  ph©n  cÊp cña Uû  ban nh©n d©n tØnh; tæ chøc  ®µo t¹o, båi dìng  vÒ  chuyªn m«n nghiÖp vô   ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn  chøc   nhµ   níc   thuéc   quyÒn   qu¶n   lý   cña   Së   vµ   ph¸t   triÓn  nguån nh©n lùc ngµnh kÕ ho¹ch vµ ®Çu t ë ®Þa ph¬ng. 2.15.   Qu¶n   lý   tµi   chÝnh,   tµi   s¶n   ®îc   giao   vµ   thùc  hiÖn ng©n s¸ch ®îc ph©n bæ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ  ph©n cÊp cña Uû ban nh©n d©n tØnh. 2.16.   Thùc   hiÖn   nh÷ng   nhiÖm   vô   kh¸c   do   Chñ   tÞch   Uû  ban nh©n d©n tØnh giao. 3. C¬  cÊu tæ chøc bé  m¸y vµ  biªn chÕ  cña Së  KÕ  ho¹ch   vµ §Çu t  3.1. L∙nh ®¹o Së: L∙nh  ®¹o Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  cã  Gi¸m  ®èc vµ  kh«ng  qu¸ 3 Phã gi¸m ®èc; ®èi víi thµnh phè Hµ Néi vµ thµnh phè   Hå ChÝ Minh kh«ng qu¸ 4 Phã gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc Së lµ ngêi ®øng ®Çu Së, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­ íc Uû  ban nh©n d©n tØnh, tríc ph¸p luËt vÒ  toµn bé  ho¹t  ®éng   cña   Së   vµ   viÖc   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô   ®îc   giao;   chÞu  tr¸ch   nhiÖm   vµ   b¸o   c¸o   c«ng   t¸c   tríc   Uû   ban   nh©n   d©n  tØnh, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t vµ  Héi  ®ång nh©n d©n tØnh khi  ®îc yªu cÇu.   C¸c   Phã   gi¸m   ®èc   gióp   Gi¸m   ®èc   vµ   chÞu   tr¸ch   nhiÖm  tríc Gi¸m   ®èc,  tríc ph¸p  luËt  vÒ  lÜnh  vùc c«ng t¸c  ®îc  ph©n c«ng. Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh   quyÕt   ®Þnh   bæ   nhiÖm   Gi¸m   ®èc,   Phã   gi¸m   ®èc   Së   theo   tiªu   chuÈn   chuyªn   m«n,  nghiÖp vô  do Bé  trëng Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  quy  ®Þnh vµ  theo c¸c quy  ®Þnh cña §¶ng, Nhµ  níc vÒ  c«ng t¸c c¸n bé.  ViÖc miÔn nhiÖm, khen thëng, kû  luËt Gi¸m  ®èc, Phã  gi¸m  ®èc Së thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.2. C¬ cÊu tæ chøc cña Së: C¬ cÊu tæ chøc cña Së gåm cã: 3.2.1. V¨n phßng; 3.2.2. Thanh tra; 3.2.3. C¸c phßng chuyªn m«n, nghiÖp vô; 3.2.4. C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc.
  7. 7 ViÖc   thµnh   lËp   c¸c   phßng   chuyªn   m«n,   nghiÖp   vô   dùa  trªn nguyªn t¾c b¶o ®¶m bao qu¸t ®Çy ®ñ c¸c lÜnh vùc c«ng  t¸c cña Së  vµ   ®¸p øng yªu cÇu thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng,  nhiÖm vô ®îc giao; chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng phßng, tæ   chøc kh¸c ph¶i râ rµng, kh«ng chång chÐo chøc n¨ng, nhiÖm   vô gi÷a c¸c phßng vµ tæ chøc kh¸c thuéc Së. C¨n  cø vµo  tÝnh chÊt,   ®Æc   ®iÓm,  yªu cÇu  qu¶n  lý  cô  thÓ ®èi víi c¸c lÜnh vùc kÕ ho¹ch vµ ®Çu t  cña ®Þa ph¬ng,  Gi¸m  ®èc Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  phèi hîp víi Gi¸m  ®èc Së  Néi vô  tr×nh Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh quyÕt  ®Þnh cô  thÓ  tªn gäi vµ  sè  lîng c¸c phßng  chuyªn  m«n,  nghiÖp  vô  nhng kh«ng qu¸ 7 phßng chuyªn m«n, nghiÖp vô;  ®èi víi Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t thµnh phè  Hµ  Néi, Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  thµnh   phè   Hå   ChÝ   Minh   kh«ng   qu¸   8   phßng   chuyªn   m«n,  nghiÖp vô. C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc Së do Chñ tÞch Uû ban nh©n  d©n tØnh quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Gi¸m   ®èc   Së   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t  quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,  nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Së. 3.3. Biªn chÕ cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t: 3.3.1.   ViÖc   x¸c   ®Þnh   biªn   chÕ,   bè   trÝ   c¸n   bé,   c«ng  chøc, viªn chøc cña Së  ph¶i c¨n cø vµo chøc n¨ng, nhiÖm  vô  cña Së  vµ  chøc danh, tiªu chuÈn ng¹ch c«ng chøc, viªn  chøc nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.3.2. C¨n cø vµo khèi lîng c«ng viÖc, tÝnh chÊt, ®Æc  ®iÓm cô  thÓ  vÒ  c«ng t¸c kÕ  ho¹ch  ®Çu t  cña tØnh , Gi¸m  ®èc Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t phèi hîp víi Gi¸m  ®èc Së  Néi vô  x¸c  ®Þnh biªn chÕ  cña Së  vµ  tr×nh Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n   tØnh   quyÕt   ®Þnh   trong   tæng   biªn   chÕ   qu¶n   lý   hµnh   chÝnh nhµ níc cña tØnh. I I .   C ¬   q u a n   c h u y ª n   m « n   g i ó p   U û   b a n   n h © n   d © n   h u y Ö n ,  quËn, thÞ x∙, thµnh phè thuéc tØnh qu¶n lý  nhµ níc vÒ kÕ ho¹ch vµ ®Çu t 1. VÞ trÝ vµ chøc n¨ng: 1.1. Uû  ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ  x∙, thµnh phè   thuéc tØnh (sau  ®©y gäi t¾t lµ  huyÖn) cã  c¬  quan chuyªn  m«n tham mu, gióp  Uû  ban nh©n  d©n  huyÖn  thùc hiÖn  chøc  n¨ng qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  kÕ  ho¹ch vµ   ®Çu t  trªn  ®Þa bµn  huyÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
  8. 8 1.2. C¬  quan chuyªn m«n cã  chøc n¨ng qu¶n lý  nhµ  níc  vÒ kÕ ho¹ch vµ ®Çu t ë cÊp huyÖn chÞu sù chØ ®¹o, qu¶n lý  vÒ   tæ   chøc,   biªn   chÕ   vµ   c«ng   t¸c   cña   Uû   ban   nh©n   d©n   huyÖn;  ®ång thêi chÞu sù  chØ  ®¹o, híng dÉn, kiÓm tra vÒ  chuyªn m«n, nghiÖp vô cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t. 2. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n: 2.1. Tr×nh Uû  ban nh©n d©n huyÖn c¸c QuyÕt  ®Þnh, ChØ  thÞ, v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn c¬  chÕ, chÝnh s¸ch, ph¸p  luËt   vµ   c¸c   quy   ®Þnh   cña   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   Së   KÕ   ho¹ch  vµ   §Çu   t  vÒ  c«ng   t¸c   kÕ  ho¹ch   vµ   ®Çu   t  trªn   ®Þa  bµn. 2.2.   Tr×nh   Uû   ban   nh©n   d©n   huyÖn   c¸c   quy   ho¹ch,   kÕ  ho¹ch  5   n¨m   vµ   hµng   n¨m   vÒ   lÜnh   vùc   kÕ   ho¹ch   vµ   ®Çu   t  trªn  ®Þa bµn; híng dÉn, kiÓm tra viÖc tæ chøc thùc hiÖn  c¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sau khi ®îc phª duyÖt. 2.3.   Lµ   ®Çu   mèi   tæng   hîp   vµ   tr×nh   Chñ   tÞch   Uû   ban  nh©n d©n huyÖn vÒ  c¸c ch¬ng tr×nh, danh môc, dù  ¸n  ®Çu t  trªn  ®Þa bµn; thÈm  ®Þnh vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  dù  ¸n, kÕ  ho¹ch  ®Êu thÇu, kÕt qu¶ xÐt thÇu thuéc thÈm quyÒn quyÕt   ®Þnh cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn.  2.4. Cung cÊp th«ng tin, xóc tiÕn ®Çu t, phèi hîp víi  c¸c phßng chuyªn m«n, nghiÖp vô  cã  liªn quan tæ chøc vËn  ®éng c¸c nhµ   ®Çu t  trong vµ  ngoµi níc  ®Çu t  vµo  ®Þa bµn  huyÖn; híng dÉn chuyªn m«n, nghiÖp vô cho c¸n bé lµm c«ng   t¸c kÕ ho¹ch vµ ®Çu t cÊp x∙.  2.5. Chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c c¬  quan cã  liªn quan  gi¸m s¸t vµ   ®¸nh gi¸  ®Çu t; kiÓm tra, thanh tra viÖc thi  hµnh ph¸p luËt vÒ  kÕ  ho¹ch vµ   ®Çu t  trªn  ®Þa bµn huyÖn;  gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè  c¸o vµ  xö  lý  vi ph¹m theo thÈm  quyÒn. 2.6.   Phèi   hîp   víi   c¸c   phßng   chuyªn   m«n,   nghiÖp   vô  kh¸c cña huyÖn  híng dÉn ph¸t triÓn  kinh tÕ  hîp t¸c x∙,  kinh tÕ  c¸ thÓ, kinh tÕ  hé  gia  ®×nh; thùc hiÖn cÊp  ®¨ng  ký kinh doanh cho hîp t¸c x∙ vµ hé kinh doanh c¸ thÓ trªn   ®Þa bµn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  2.7. Tæng hîp vµ b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm   vô   ®îc giao víi Uû  ban nh©n d©n huyÖn vµ  Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t. 2.8. Qu¶n lý  vÒ  tæ chøc, biªn chÕ, c¸n bé, c«ng chøc  vµ  tµi s¶n  ®îc giao theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vµ  ph©n  cÊp cña Uû ban nh©n d©n huyÖn. 2.9. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô  kh¸c do Chñ  tÞch Uû  ban  nh©n d©n huyÖn giao. 3. Tæ chøc vµ biªn chÕ:
  9. 9 3.1. C¨n cø  ®Æc  ®iÓm vµ  t×nh h×nh cô  thÓ  t¹i  ®Þa ph­ ¬ng,   Uû   ban   nh©n   d©n   huyÖn   tr×nh   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh  quyÕt  ®Þnh h×nh thøc tæ chøc c¬  quan chuyªn m«n gióp Uû  ban nh©n d©n huyÖn qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  kÕ  ho¹ch vµ   ®Çu t theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.2. C¸n bé, c«ng chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô lµm c«ng   t¸c kÕ  ho¹ch vµ   ®Çu t  ë  cÊp huyÖn,  ®îc bè  trÝ  t¬ng xøng  víi nhiÖm vô   ®îc giao; ph©n c«ng trëng phßng hoÆc 01 phã  trëng phßng phô tr¸ch c«ng t¸c qu¶n lý kÕ ho¹ch vµ ®Çu t. Sè  lîng biªn chÕ  cô  thÓ  lµm c«ng t¸c kÕ  ho¹ch vµ   ®Çu  t cña huyÖn do Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n huyÖn quyÕt  ®Þnh  trong tæng biªn chÕ hµnh chÝnh cña huyÖn. III. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Th«ng t  nµy thay thÕ  Th«ng t  sè  01/TTLB/BKH­TCCP  ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 1996 cña liªn Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t vµ  Ban Tæ chøc c¸n bé  ChÝnh phñ  (nay lµ  Bé  Néi vô) vµ  cã   hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh c¨n cø vµo Th«ng t nµy, quy  ®Þnh cô  thÓ  chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, tæ  chøc   bé   m¸y   vµ   biªn   chÕ   cña   Së   KÕ  ho¹ch   vµ   §Çu   t;  chØ  ®¹o, híng dÉn, kiÓm tra viÖc quy  ®Þnh vµ  thùc hiÖn chøc  n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n,   tæ   chøc   bé   m¸y   cña   c¬   quan  chuyªn m«n gióp Uû  ban nh©n d©n huyÖn qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  kÕ ho¹ch vµ ®Çu t . 3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, Th«ng t  liªn tÞch nµy  nÕu cã vÊn ®Ò ph¸t sinh, khã kh¨n, víng m¾c, c¸c tØnh cÇn  ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ  Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Bé  Néi vô   ®Ó  xem xÐt, gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản