Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc và Miền núi

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
215
lượt xem
32
download

Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc và Miền núi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc và Miền núi về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc và Miền núi

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t liªn tÞch cña Bé lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi - bé Tµi chÝnh- uû ban d©n téc vµ miÒn nói Sè 03/2001/TTLT- BL§TBXH-BTC-UBDTMN ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2001 Híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp khu vùc Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 25/CP vµ NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l ¬ng míi cña c«ng chøc, c«ng nh©n, viªn chøc hµnh chÝnh, sù nghiÖp, lùc l îng vò trang vµ c¸c doanh nghiÖp, Bé Lao ®éng-Th¬ng binh vµ X· héi ®· cã Th«ng t sè 15/L§TBXH-TT ngµy 2/6/1993 híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp khu vùc. Sau nhiÒu n¨m thùc hiÖn, do cã sù thay ®æi vÒ ®Þa giíi hµnh chÝnh cña mét sè x·, huyÖn, tØnh hoÆc do ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi cña mét sè ®Þa ph¬ng ®· ®îc c¶i thiÖn, nªn møc phô cÊp khu vùc ¸p dông cho tõng ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 15/L§TBXH-TT nãi trªn ®· béc lé mét sè bÊt hîp lý cÇn söa ®æi, bæ sung. Thùc hiÖn ý kiÕn cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n sè 4734/VPCP - VX ngµy 31/10/2000 cña V¨n phßng ChÝnh phñ, sau khi thèng nhÊt víi Ban Tæ chøc C¸n bé ChÝnh phñ, Liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi - Bé Tµi ChÝnh - Uû ban D©n téc vµ MiÒn nói híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp khu vùc nh sau: I. môc ®Ých, yªu cÇu Phô cÊp khu vùc ®èi víi nh÷ng ngêi sèng, lµm viÖc ë nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn khÝ hËu xÊu; xa x«i, hÎo l¸nh, c¬ së h¹ tÇng thÊp kÐm, ®i l¹i, sinh ho¹t khã kh¨n gãp phÇn æn ®Þnh vµ thu hót lao ®éng. II. §èi tîng ¸p dông - C¸n bé gi÷ chøc vô bÇu cö Nhµ níc, §¶ng, ®oµn thÓ; - C«ng chøc, viªn chøc hµnh chÝnh, sù nghiÖp, kÓ c¶ lao ®éng hîp ®ång trong chØ tiªu biªn chÕ (nÕu cã); - C¸n bé, c«ng chøc, c«ng nh©n viªn lµm viÖc trong c¬ quan §¶ng, ®oµn thÓ; - Ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp; - Sü quan, nh÷ng ngêi hëng l¬ng vµ phô cÊp (sinh ho¹t phÝ) trong lùc l - îng vò trang;
  2. 2 - Nh÷ng ngêi nghØ hu, nghØ viÖc v× mÊt søc lao ®éng, tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp hëng trî cÊp h»ng th¸ng thay l¬ng; - Th¬ng binh (kÓ c¶ th¬ng binh lo¹i B, ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh), bÖnh binh hëng trî cÊp h»ng th¸ng mµ kh«ng ph¶i lµ ngêi hëng l¬ng, hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi. III. nguyªn t¾c x¸c ®Þnh vµ c¸ch tr¶ phô cÊp khu vùc A. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh phô cÊp khu vùc: 1. C¸c yÕu tè x¸c ®Þnh phô cÊp khu vùc: - YÕu tè ®Þa lý tù nhiªn nh: khÝ hËu xÊu, thÓ hiÖn ë møc ®é kh¾c nghiÖt vÒ nhiÖt ®é, ®é Èm, ¸p suÊt kh«ng khÝ, tèc ®é giã, ®é cao,... cao hoÆc thÊp h¬n so víi b×nh thêng, lµm ¶nh hëng ®Õn søc khoÎ con ngêi; - Xa x«i, hÎo l¸nh (mËt ®é d©n c tha thít, xa c¸c trung t©m v¨n ho¸, chÝnh trÞ, kinh tÕ, xa ®Êt liÒn...), ®êng x¸, cÇu cèng, trêng häc, c¬ së y tÕ, dÞch vô th¬ng m¹i, v¨n ho¸ thÊp kÐm, ®i l¹i khã kh¨n, ¶nh h ëng ®Õn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn. Ngoµi ra, khi x¸c ®Þnh phô cÊp khu vùc cã thÓ xem xÐt bæ sung c¸c yÕu tè ®Æc biÖt khã kh¨n, biªn giíi, h¶i ®¶o, s×nh lÇy. 2. Phô cÊp khu vùc ®îc quy ®Þnh chñ yÕu theo ®Þa giíi hµnh chÝnh x·, phêng, thÞ trÊn (gäi chung lµ cÊp x·). C¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bµn x· nµo th× hëng theo møc phô cÊp khu vùc cña x· ®ã. Mét sè trêng hîp ®Æc biÖt ®ãng xa d©n hoÆc gi¸p ranh víi nhiÒu x· sÏ ®îc xem xÐt ®Ó qui ®Þnh møc phô cÊp khu vùc riªng. 3. Khi c¸c yÕu tè dïng x¸c ®Þnh phô cÊp khu vùc thay ®æi, ®Þa bµn x· thay ®æi (chia, nhËp, thµnh lËp míi...), phô cÊp khu vùc ®îc x¸c ®Þnh hoÆc ®iÒu chØnh l¹i. B. Møc phô cÊp khu vùc: 1. Phô cÊp khu vùc ®îc quy ®Þnh gåm 7 møc 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 vµ 1,0 so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung do Nhµ níc qui ®Þnh. Møc 1,0 so víi møc l¬ng tèi thiÓu chØ ¸p dông ®èi víi nh÷ng h¶i ®¶o ®Æc biÖt khã kh¨n, gian khæ nh: quÇn ®¶o Trêng Sa thuéc tØnh Kh¸nh Hoµ. Møc tiÒn phô cÊp khu vùc ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau:
  3. 3 Møc tiÒn phô cÊp khu vùc = HÖ sè phô cÊp khu vùc x Møc l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh VÝ dô 1: N¨m 2001, víi møc l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh lµ 210.000 ®ång/th¸ng, c¸c møc phô cÊp khu vùc tÝnh b»ng tiÒn lµ: Møc HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn tõ 01/01/2001 1 0,1 21.000 ®ång 2 0,2 42.000 ®ång 3 0,3 63.000 ®ång 4 0,4 84.000 ®ång 5 0,5 105.000 ®ång 6 0,7 147.000 ®ång 7 1,0 210.000 ®ång Riªng h¹ sü quan, chiÕn sü thuéc lùc lîng vò trang hëng phô cÊp, møc phô cÊp khu vùc ®îc tÝnh trªn møc phô cÊp qu©n hµm binh nh×. Møc tiÒn phô cÊp khu vùc ®îc tÝnh theo c«ng thøc tÝnh sau: Møc tiÒn phô cÊp khu vùc = HÖ sè phô cÊp khu vùc x Møc l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh x 0,3 VÝ dô 2: N¨m 2001, víi møc l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh lµ 210.000 ®ång/th¸ng, c¸c møc phô cÊp khu vùc tÝnh b»ng tiÒn cña h¹ sü quan, chiÕn sü lùc lîng vò trang lµ: Møc HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn tõ 01/01/2001 1 0,1 6.300 ®ång 2 0,2 12.600 ®ång 3 0,3 18.900 ®ång 4 0,4 25.200 ®ång 5 0,5 31.500 ®ång 6 0,7 44.100 ®ång 7 1,0 63.000 ®ång 2. C¨n cø vµo c¸c yÕu tè x¸c ®Þnh vµ møc phô cÊp khu vùc nªu trªn, sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Uû ban Nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ mét sè Bé, ngµnh liªn quan, Liªn Bé ban hµnh danh môc c¸c ®Þa bµn x· vµ mét sè ®¬n vÞ ®îc hëng phô cÊp khu vùc t¹i phô lôc 1 kÌm theo Th«ng t nµy. Trong t×nh h×nh thùc tÕ hiÖn nay, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn ®iÒu chØnh phô cÊp khu vùc, ®èi víi c¸c x· hoÆc ®¬n vÞ cã ®iÒu chØnh gi¶m phô cÊp khu vùc th× ®îc b¶o lu møc phô cÊp khu vùc ®ang thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 15/L§TBXH-TT ngµy 2/6/1993 cña Bé Lao
  4. 4 ®éng-Th¬ng binh vµ X· héi (phô lôc 2 kÌm theo) trong thêi gian 1 n¨m, kÓ tõ ngµy 01/01/2001 ®Õn ngµy 31/12/2001. Tõ ngµy 1/1/2002 h ëng theo møc phô cÊp míi quy ®Þnh t¹i phô lôc 1 cña Th«ng t nµy. C. C¸ch tÝnh tr¶ phô cÊp khu vùc: 1. Phô cÊp khu vùc ®îc x¸c ®Þnh, tÝnh tr¶ theo n¬i lµm viÖc ®èi víi nh÷ng ngêi t¹i chøc; ®îc x¸c ®Þnh, tÝnh to¸n, chi tr¶ theo n¬i ®¨ng ký th êng tró vµ nhËn l¬ng hu, trî cÊp thay l¬ng ®èi víi ngêi nghØ hu vµ ngêi hëng trî cÊp theo quy ®Þnh. 2. Phô cÊp khu vùc ®îc tr¶ cïng kú l¬ng, trî cÊp h»ng th¸ng. §èi víi c¸c ®èi tîng hëng l¬ng vµ trî cÊp theo quy ®Þnh tõ ng©n s¸ch Nhµ níc, phô cÊp khu vùc do ng©n s¸ch Nhµ níc chi tr¶ theo ph©n cÊp ng©n s¸ch hiÖn hµnh: ®¬n vÞ ®Þa ph¬ng qu¶n lý do ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®¶m b¶o; ®¬n vÞ Trung ¬ng qu¶n lý do ng©n s¸ch Trung ¬ng ®¶m b¶o trong dù to¸n ng©n s¸ch ®îc giao h»ng n¨m cho ®¬n vÞ. §èi víi doanh nghiÖp, phô cÊp khu vùc ®îc tÝnh vµo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh hoÆc phÝ lu th«ng. 3. Trêng hîp ®i c«ng t¸c, ®i häc, ®iÒu trÞ, ®iÒu d ìng thêi h¹n tõ 1 th¸ng trë lªn th× hëng phô cÊp khu vùc theo møc quy ®Þnh ë n¬i ®Õn c«ng t¸c, häc tËp, ®iÒu trÞ, ®iÒu dìng; N¬i míi ®Õn kh«ng cã phô cÊp khu vùc th× th«i hëng phô cÊp khu vùc ë n¬i tríc khi ®i. IV. tæ chøc thùc hiÖn. Uû ban Nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Thñ trëng c¸c Bé, ngµnh c¨n cø vµo danh môc c¸c ®Þa bµn x· vµ mét sè ®¬n vÞ ® îc h- ëng møc phô cÊp khu vùc ®Ó tæ chøc thùc hiÖn. Trêng hîp cÇn ®iÒu chØnh hoÆc bæ sung phô cÊp khu vùc ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau: 1. Trªn nguyªn t¾c qu¶n lý theo l·nh thæ, c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ®ãng t¹i ®Þa ph¬ng cã v¨n b¶n göi Uû ban Nh©n d©n cÊp huyÖn vµ Uû ban Nh©n d©n cÊp huyÖn cã tr¸ch nhiÖm ®Ò nghÞ Uû ban Nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng xem xÐt, c©n ®èi tæng hîp, sau ®ã cã v¨n b¶n göi Liªn tÞch Bé Lao ®éng-Th¬ng binh vµ X· héi - Bé Tµi chÝnh - Uû ban D©n téc vµ MiÒn nói xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Riªng c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp trùc thuéc c¸c Bé, ngµnh ®ãng xa d©n hoÆc gi¸p ranh víi nhiÒu x· th× do Thñ trëng c¸c Bé, ngµnh ®Ò nghÞ Liªn Bé xem xÐt, c©n ®èi chung. 2. Hå s¬ ®Ò nghÞ ®îc gi¶i quyÕt hëng phô cÊp khu vùc gåm c¸c néi dung sau: a. Ph¹m vi ®Ò nghÞ hëng phô cÊp khu vùc (x·, phêng, thÞ trÊn, thµnh phè thuéc tØnh): thuyÕt minh vµ ph©n ®Þnh râ ®Þa giíi hµnh chÝnh cña ®¬n vÞ ®Ò nghÞ hëng phô cÊp khu vùc, vÏ b¶n ®å ®Þa giíi hµnh chÝnh x· víi ®êng giao th«ng thuû, bé, ®é cao so víi mÆt níc biÓn.
  5. 5 b. ThuyÕt minh cô thÓ c¸c yÕu tè liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh hëng phô cÊp khu vùc, møc phô cÊp khu vùc ®ang hëng cña c¸c x· l©n cËn (nÕu cã) vµ møc ®Ò nghÞ ®îc ¸p dông. c. Dù tÝnh sè ®èi tîng hëng phô cÊp khu vùc trªn ®Þa bµn vµ nhu cÇu kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh hoÆc bæ sung phô cÊp khu vùc cho c¸c ®èi tîng cã liªn quan trªn ®Þa bµn (trong ®ã tÝnh riªng cho sè ®èi t- îng hëng l¬ng, trî cÊp tõ ng©n s¸ch nhµ níc). Së Lao ®éng-Th¬ng binh vµ X· héi chñ tr× phèi hîp víi Së Tµi chÝnh vËt gi¸, Ban d©n téc vµ MiÒn nói vµ c¸c c¬ quan liªn quan gióp Uû ban Nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng tæ chøc viÖc thùc hiÖn Th«ng t nµy vµ ®Ò nghÞ Liªn Bé xem xÐt ®iÒu chØnh phô cÊp khu vùc khi ph¸t sinh. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/01/2001, thay thÕ Th«ng t sè 15/L§TBXH-TT ngµy 2/6/1993 cña Bé Lao ®éng-Th¬ng binh vµ X· héi h- íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp khu vùc. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh vÒ Liªn Bé ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản