Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
54
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí thuộc ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

 1. T h«ng t Liªn tÞch Bé Néi vô - Bé Tµi chÝnh sè 03/2003/TTLT- BNV-BTC ngµy 17 th¸ng 02 n¨m 2003 vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ ®èi víi c¸c ®èi tîng hëng l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ n íc Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 03/2003/N§-CP ngµy 15/1/2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng, trî cÊp x· héi vµ ®æi míi mét bíc c¬ chÕ qu¶n lý tiÒn l¬ng, sau khi cã ý kiÕn cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi t¹i C«ng v¨n sè 290/L§TBXH-TL ngµy 28/01/2003 vµ cña Ban Tæ chøc Trung ¬ng t¹i C«ng v¨n sè 2239-CV/TCTW ngµy 24/01/2003, Liªn tÞch Bé Néi vô - Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc nh sau: I. §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông 1. C¸n bé, c«ng chøc khu vùc hµnh chÝnh, sù nghiÖp, ®¶ng, ®oµn thÓ, bao gåm nh÷ng ngêi ®îc tuyÓn dông, hîp ®ång trong chØ tiªu biªn chÕ ®ang lµm viÖc, ®i häc, thùc tËp, c«ng t¸c, ®iÒu trÞ, ®iÒu d ìng trong vµ ngoµi níc, cô thÓ: - C¸n bé, c«ng chøc hµnh chÝnh, sù nghiÖp thuéc c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc tõ Trung ¬ng ®Õn cÊp huyÖn vµ c¸c tæ chøc sù nghiÖp hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch Nhµ níc; - C¸n bé, c«ng chøc trong biªn chÕ hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc thuéc c¸c c¬ quan ®¶ng, ®oµn thÓ tõ Trung ¬ng ®Õn cÊp huyÖn; - C¸n bé, c«ng chøc hëng l¬ng trõ ng©n s¸ch nhµ níc ®îc biÖt ph¸i lµm viÖc ë x·, phêng, thÞ trÊn; - C¸n bé, c«ng chøc trong biªn chÕ nhµ n íc ®îc biÖt ph¸i lµm viÖc ë c¸c Héi, c¸c dù ¸n vµ tæ chøc quèc tÕ ®Æt t¹i ViÖt Nam mµ tiÒn l¬ng do ng©n s¸ch nhµ níc ®µi thä. 2. C¸n bé x·, phêng, thÞ trÊn (díi ®©y gäi chung lµ c¸n bé x·), cô thÓ: - C¸n bé x· ®ang c«ng t¸c theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 09/1998/N§- CP ngµy 23/1/1998 cña ChÝnh phñ; - Phã trëng c«ng an x·, C«ng an viªn t¹i x· theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 40/1999/N§-CP ngµy 23/06/1999 cña ChÝnh phñ; - Phã chØ huy qu©n sù x· theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 35/CP ngµy 14/6/1996 vµ NghÞ ®Þnh sè 46/2000/N§-CP ngµy 12/9/2000 cña ChÝnh phñ; - C¸n bé x· giµ yÕu nghØ viÖc hëng trî cÊp hµng th¸ng theo QuyÕt ®Þnh sè 130/CP ngµy 20/6/1975 vµ QuyÕt ®Þnh sè 111/H§BT ngµy 13/10/1981 cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ).
 2. 3. Gi¸o viªn mÇm non trong biªn chÕ nhµ n íc theo QuyÕt ®Þnh sè 161/2002/Q§-TTg ngµy 15/11/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ; 4. C¸n bé y tÕ x·, phêng, thÞ trÊn hëng l¬ng theo QuyÕt ®Þnh sè 58/TTg ngµy 03/02/1994 vµ QuyÕt ®Þnh sè 131/TTg ngµy 04/3/1995 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 5. §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp hëng sinh ho¹t phÝ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 48 Quy chÕ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 301 NQ/UBTVQH ngµy 25/6/1996 cña Uû ban thêng vô Quèc héi. II. C¸ch tÝnh l¹i møc l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ C¸c ®èi tîng nªu t¹i môc I cña Th«ng t nµy ®îc tÝnh l¹i møc l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003 nh sau: 1. §èi víi c¸n bé, c«ng chøc hµnh chÝnh, sù nghiÖp, ®¶ng, ®oµn thÓ: C¨n cø vµo hÖ sè møc l¬ng vµ møc phô cÊp hiÖn hëng quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt sè 35 NQ/UBTVQHK9 ngµy 17/5/1993 cña Uû ban th êng vô Quèc héi, QuyÕt ®Þnh sè 69/Q§-TW ngµy 17/5/1993 cña Ban BÝ th Trung - ¬ng, NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ vµ møc l¬ng tèi thiÓu ®îc ®iÒu chØnh l¹i theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 03/2003/N§-CP ngµy 15/01/2003 cña ChÝnh phñ ®Ó tÝnh l¹i møc l¬ng vµ møc phô cÊp nh sau: 1.1. C«ng thøc tÝnh l¹i møc l¬ng: Møc l¬ng Møc l¬ng tèi HÖ sè møc l¬ng thùc hiÖn tõ thiÓu hiÖn hëng = x 01/01/2003 290.000 ®ång/th¸ng 1.2. C«ng thøc tÝnh l¹i møc phô cÊp: a. §èi víi c¸c kho¶n phô cÊp tÝnh theo møc l¬ng tèi thiÓu: Møc phô cÊp Møc l¬ng tèi HÖ sè phô cÊp thùc hiÖn tõ thiÓu hiÖn hëng = x 01/01/2003 290.000 ®ång/th¸ng b. §èi víi c¸c kho¶n phô cÊp tÝnh theo tiÒn l¬ng ng¹ch, bËc, chøc vô (chøc vô d©n cö, bÇu cö): Møc phô cÊp Møc l¬ng Tû lÖ % phô thùc hiÖn tõ thùc hiÖn tõ cÊp ®îc hëng
 3. 01/01/2003 = 01/01/2003 x theo quy ®Þnh c. Riªng kho¶n phô cÊp cña c¸c chøc danh bÇu cö chuyªn tr¸ch c¸c cÊp Héi Cùu chiÕn binh ViÖt Nam ®îc tÝnh theo tû lÖ quy ®Þnh hiÖn hµnh víi møc l¬ng chøc vô t¬ng ®¬ng cña ®oµn thÓ cïng cÊp ®· ®iÒu chØnh t¹i Th«ng t nµy. 1.3. C«ng thøc tÝnh l¹i møc tiÒn cña hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu l¬ng: Møc tiÒn cña hÖ sè Møc l¬ng tèi HÖ sè chªnh chªnh lÖch b¶o lu l- thiÓu lÖch b¶o lu l¬ng = x ¬ng (nÕu cã) thùc 290.000 hiÖn hëng hiÖn tõ 01/01/2003 ®ång/th¸ng 1.4. §èi víi c¸c kho¶n phô cÊp quy ®Þnh b»ng møc tiÒn cô thÓ th× gi÷ nguyªn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2. Møc sinh ho¹t phÝ ®èi víi ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp, c¸n bé x· ®ang c«ng t¸c vµ ®· nghØ viÖc hëng trî cÊp tõ ng©n s¸ch nhµ níc tÝnh cô thÓ nh sau: 2.1. Møc sinh ho¹t phÝ ®èi víi ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp. C¨n cø vµo hÖ sè møc sinh ho¹t phÝ hiÖn hëng ®èi víi ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 48 Quy chÕ ho¹t ®éng cña Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 301 NQ/ UBTVQH ngµy 25/6/1996 cña Uû ban thêng vô Quèc héi, tÝnh l¹i møc sinh ho¹t phÝ theo c«ng thøc sau: Møc sinh ho¹t Møc l¬ng tèi HÖ sè møc sinh phÝ thùc hiÖn thiÓu ho¹t phÝ hiÖn = x 01/01/2003 290.000 hëng ®ång/th¸ng 2.2. Møc sinh ho¹t phÝ ®èi víi c¸n bé x· ®ang c«ng t¸c. a. §èi víi chøc danh bÇu cö theo nhiÖm kú vµ chøc danh kh¸c thuéc Uû ban nh©n d©n x·, ®îc ®iÒu chØnh møc sinh ho¹t phÝ nh sau: - BÝ th §¶ng uû x· hoÆc BÝ th chi bé n¬i cha cã §¶ng uû x·, tõ 393.800 ®ång/th¸ng lªn 543.800 ®ång/th¸ng; - Phã BÝ th §¶ng uû x·, Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n x·, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x·, tõ 379.200 ®ång/th¸ng lªn 523.700 ®ång/th¸ng; - Phã Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n x·, Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x·, Thêng trùc §¶ng uû x· (n¬i BÝ th hoÆc Phã BÝ th kiªm chøc danh Chñ tÞch hoÆc Phã Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n hoÆc Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x·), Chñ tÞch MÆt trËn, trëng c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n x· (Héi phô n÷, Héi N«ng d©n, Héi Cùu chiÕn binh, §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh), chØ huy trëng Ban chØ huy qu©n sù x·, Trëng c«ng an x·, tõ 350.000 ®ång/th¸ng lªn 483.300 ®ång/th¸ng.
 4. - Uû viªn Uû ban nh©n d©n x·, tõ 335.400 ®ång/th¸ng lªn 463.200 ®ång/ th¸ng; - C¸c chøc danh kh¸c thuéc Uû ban nh©n d©n x·, tõ 306.300 ®ång/th¸ng lªn 423.000 ®ång/th¸ng. §èi víi c¸c chøc danh bÇu cö vµ c¸c chøc danh kh¸c thuéc Uû ban nh©n d©n x· nªu trªn khi ®îc t¸i cö hoÆc ®îc tiÕp tôc c«ng t¸c (tÝnh tõ n¨m thø 6 trë ®i) ®îc hëng chÕ ®é phô cÊp 5% tÝnh theo møc sinh ho¹t phÝ ®· ®iÒu chØnh t¹i Th«ng t nµy. b. §èi víi c¸n bé chuyªn m«n: - C¸n bé thuéc bèn chøc danh chuyªn m«n (T ph¸p - hé tÞch; ®Þa chÝnh; tµi chÝnh - kÕ to¸n; v¨n phßng Uû ban nh©n d©n x·) ®· ®îc vËn dông xÕp møc sinh ho¹t phÝ theo hÖ sè l¬ng ng¹ch, bËc c«ng chøc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ, th× ¸p dông c«ng thøc tÝnh l¹i møc sinh ho¹t phÝ nh sau: Møc sinh ho¹t Møc l¬ng tèi HÖ sè møc sinh ho¹t phÝ thùc hiÖn thiÓu phÝ hiÖn hëng ®· ®- = x 01/01/2003 290.000 îc vËn dông xÕp theo ®ång/th¸ng tiÒn l¬ng c«ng chøc ViÖc n©ng møc sinh ho¹t phÝ t¬ng øng víi bËc vµ hÖ sè l¬ng cña c«ng chøc ®èi víi bèn chøc danh chuyªn m«n nµy thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i tiÕt 1.2 ®iÓm 1 môc II Th«ng t liªn tÞch sè 99/1998/TTLT-TCCP-BTC-BL§TB&XH ngµy 19/5/1998 cña Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ (nay lµ Bé Néi vô) - Bé Tµi chÝnh - Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. - C¸n bé chuyªn m«n cha cã b»ng cÊp chuyªn m«n qua ®µo t¹o do Nhµ níc cÊp, kh«ng ®îc vËn dông xÕp møc sinh ho¹t phÝ theo hÖ sè l¬ng ng¹ch, bËc c«ng chøc, th× ¸p dông c«ng thøc tÝnh l¹i møc sinh ho¹t phÝ nh sau: Møc sinh ho¹t Møc sinh ho¹t phÝ 290.00 ®ång phÝ thùc hiÖn ®· hëng th¸ng = x 01/01/2003 12/2002 theo quy 210.000 ®ång ®Þnh c. C¸n bé x· ®îc ph©n c«ng nhiÒu chøc danh kh¸c nhau th× ® îc hëng møc sinh ho¹t phÝ vµ phô cÊp (nÕu cã) cña mét chøc danh cã møc sinh ho¹t phÝ vµ phô cÊp cao nhÊt. Khi kh«ng kiªm nhiÖm, th× ®¶m nhËn chøc danh nµo hëng sinh ho¹t phÝ vµ phô cÊp (nÕu cã) theo chøc danh ®ã. 2.3. Møc phô cÊp hµng th¸ng ®èi víi Phã trëng c«ng an x· vµ Phã chØ huy qu©n sù x· ®îc ®iÒu chØnh b»ng møc sinh ho¹t phÝ cña c¸c chøc danh kh¸c thuéc Uû ban nh©n d©n x·; møc phô cÊp hµng th¸ng ®èi víi C«ng an viªn t¹i x· b»ng mét phÇn ba (1/3) møc sinh ho¹t phÝ cña Trëng c«ng an x·. 2.4. Møc trî cÊp ®èi víi c¸n bé x· giµ yÕu nghØ viÖc theo QuyÕt ®Þnh sè 130/CP ngµy 20/6/1975 vµ QuyÕt ®Þnh sè 111/H§BT ngµy 13/10/1981
 5. cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ) do ng©n s¸ch nhµ n íc ®µi thä, ®îc ®iÒu chØnh møc trî cÊp nh sau: - Møc trî cÊp cña nguyªn BÝ th §¶ng uû, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x·, tõ 197.000 ®ång/th¸ng lªn 272.000 ®ång/th¸ng; - Møc trî cÊp cña nguyªn Phã BÝ th, Phã Chñ tÞch, Thêng trùc §¶ng uû, Uû viªn th ký Héi ®ång nh©n d©n, Th ký Héi ®ång nh©n d©n x·, X· ®éi tr ëng, Trëng c«ng an x·, tõ 189.600 ®ång/th¸ng lªn 261.800 ®ång/th¸ng; - Møc trî cÊp cña c¸c chøc danh cßn l¹i, tõ 175.000 ®ång/th¸ng lªn 241.700 ®ång/th¸ng. 2.5. §èi víi c¸n bé y tÕ x·, thÞ trÊn h ëng l¬ng theo QuyÕt ®Þnh sè 58/TTg ngµy 03/02/1994 vµ QuyÕt ®Þnh sè 131/TTg ngµy 04/3/1995 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ gi¸o viªn mÇm non trong biªn chÕ nhµ n íc theo QuyÕt ®Þnh sè 161/2002/Q§-TTg ngµy 15/11/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ, th× thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh møc tiÒn l¬ng vµ phô cÊp nh ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc hµnh chÝnh, sù nghiÖp theo c¸ch tÝnh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc II cña Th«ng t nµy. III. X¸c ®Þnh nhu cÇu quü tiÒn l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ t¨ng thªm n¨m 2003 1. C¸c c¬ quan, ®¬n vÞ trùc tiÕp qu¶n lý c¸c ®èi tîng hëng l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ c¨n cø vµo h íng dÉn ®èi tîng vµ c¸ch tÝnh l¹i møc l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ quy ®Þnh t¹i môc I vµ môc II cña Th«ng t nµy vµ thùc tÕ sè ®èi tîng cã mÆt ®Õn 31/12/2002 cã tr¸ch nhiÖm: - X¸c ®Þnh quü tiÒn l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ ®· ®îc ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy; - X¸c ®Þnh nhu cÇu quü tiÒn l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ t¨ng thªm; - C¨n cø híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng ®¶m b¶o quü tiÒn l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ t¨ng thªm, göi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn (theo mÉu sè 1 ®èi víi c¬ quan, ®¬n vÞ hµnh chÝnh, sù nghiÖp, mÉu sè 3 vµ mÉu sè 4 ®èi víi ®¬n vÞ x· phêng, thÞ trÊn), ®Ó c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn tæng hîp göi Bé, c¬ quan Trung ¬ng trùc tiÕp qu¶n lý theo mÉu sè 2a hoÆc Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng theo mÉu sè 2b ®èi víi khèi hµnh chÝnh, sù nghiÖp, ®¶ng, ®oµn thÓ, sè 3 ®èi víi khèi x· phêng, thÞ trÊn ®ang c«ng t¸c vµ mÉu sè 4 ®èi víi c¸n bé x·, ph êng nghØ viÖc hëng trî cÊp hµng th¸ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc. 2. Bé, c¬ quan Trung ¬ng, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc, kiÓm tra, thÈm ®Þnh vµ tæng hîp nhu cÇu quü tiÒn l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ t¨ng thªm; tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh, tæng hîp kh¶ n¨ng ®¶m b¶o nguån quü tiÒn l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ t¨ng thªm theo c¸c mÉu sè 2a vµ mÉu sè 6 (®èi víi c¸c Bé, ngµnh ë Trung ¬ng); theo c¸c mÉu sè 2b, sè 3, sè 4 vµ sè 5 (®èi víi c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng) b¸o c¸o vÒ Bé Néi vô vµ Bé Tµi chÝnh (mçi Bé 1 b¶n) tríc ngµy 15/3/2003.
 6. 3. Bé Tµi chÝnh kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ®¶m b¶o nguån quü tiÒn l - ¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu bæ sung nguån n¨m 2003 cho c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh bæ sung nguån cho c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 03/2003/N§-CP ngµy 15/1/2003 cña ChÝnh phñ. Sau khi cã quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ, Bé Tµi chÝnh thùc hiÖn giao sè bæ sung nguån cßn thiÕu cho c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng theo quy ®Þnh t¹i tiÕt b kho¶n 3 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 03/2003/N§-CP ngµy 15/1/2003 cña ChÝnh phñ. IV. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh yªu cÇu Thñ tíng c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chØ ®¹o c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ trùc thuéc khÈn tr ¬ng thùc hiÖn theo ®óng c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Liªn Bé sÏ tæ chøc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn Th«ng t nµy vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 03/2003/ N§-CP ngµy 15/01/2003 cña ChÝnh phñ ë mét sè Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng. 2. §èi víi lao ®éng thùc hiÖn theo chÕ ®é hîp ®ång, nÕu tiÒn l¬ng trong hîp ®ång lao ®éng ®îc ký theo hÖ sè møc l¬ng quy ®Þnh cña Nhµ níc th× còng ®îc vËn dông ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy, nhng nguån kinh phÝ ®Ó chi tr¶ tiÒn l¬ng vµ phô cÊp ®èi víi c¸c ®èi tîng nµy ®îc thùc hiÖn nh sau: 2.1. §èi víi lao ®éng hîp ®ång theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 68/2000/N§-CP ngµy 17/11/2000 cña ChÝnh phñ, nguån kinh phÝ chi tr¶ tiÒn l¬ng vµ phô cÊp thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, kh«ng thuéc quü tiÒn l¬ng cña c¬ quan, ®¬n vÞ; 2.2. §èi víi lao ®éng hîp ®ång ngoµi chØ tiªu biªn chÕ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao, nguån kinh phÝ chi tr¶ tiÒn l¬ng vµ phô cÊp ®îc lÊy tõ nguån thu ngoµi kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ níc cÊp, kh«ng thuéc quü tiÒn l¬ng cña c¬ quan, ®¬n vÞ. 3. Khi chi tr¶ møc l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ ®îc ®iÒu chØnh ®èi víi c¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, th× ph¶i thu ngay tiÒn b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn (nÕu cã) theo quy ®Þnh cña Nhµ níc trªn c¬ së møc l¬ng, phô cÊp vµ sinh ho¹t phÝ ®· ®îc tÝnh l¹i theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 4. Tæ chuyªn viªn Liªn bé gióp viÖc Ban chØ ®¹o nghiªn cøu c¶i c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng Nhµ níc gióp Ban ChØ ®¹o nghiªn cøu, ph©n tÝch c¸c kÕt qu¶ thùc hiÖn Th«ng t nµy vµ c¸c kÕt qu¶ thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 03/2003/N§-CP ®Ó hoµn thiÖn §Ò ¸n c¶i c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l ¬ng, b¶o hiÓm x· héi vµ trî cÊp u ®·i ngêi cã c«ng. 5. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh theo hiÖu lùc thi hµnh cña NghÞ ®Þnh sè 03/2003/N§-CP ngµy15/1/2003 cña ChÝnh phñ. TiÒn l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ cña c¸c ®èi t îng thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña Th«ng t nµy ®îc hëng tõ 01/01/2003.
 7. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Liªn Bé Néi vô - Bé Tµi chÝnh nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
 8. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Tªn Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng hoÆc UBND tØnh, thµnh MÉu sè: 1 phè...... Tªn c¬ quan ®¬n vÞ.......... B¸o c¸o quü tiÒn l¬ng t¨ng thªm theo NghÞ ®Þnh sè 03/2003/N§- CP ngµy 15/1/2003 cña ChÝnh phñ ChØ tiªu b¸o c¸o §¬n vÞ Sè b¸o c¸o 1 Biªn chÕ ®îc giao n¨m 2003 Ngêi 2 Tæng sè ngêi trong biªn chÕ hëng l¬ng, phô cÊp l¬ng cã mÆt ®Õn 31/12/2002 Ngêi 3 Quü l¬ng, phô cÊp l¬ng th¸ng 12/2002 Ngµn ®ång Trong ®ã: - Quü l¬ng theo ng¹ch, bËc, chøc vô - Tæng c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng - TiÒn l¬ng theo hÖ sè b¶o lu 4 Quü l¬ng, phô cÊp l¬ng th¸ng 1/2003 Ngµn ®ång Trong ®ã: - Quü l¬ng theo ng¹ch, bËc, chøc vô - Tæng c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng - TiÒn l¬ng theo hÖ sè b¶o lu 5 Quü l¬ng, phô cÊp l¬ng t¨ng thªm 1 th¸ng Ngµn ®ång 6 Quü t¨ng thªm 1 th¸ng ®Ó nép BHXH, BHYT vµ c«ng ®oµn phÝ Ngµn ®ång 7 Tæng quü l¬ng, phô cÊp l¬ng, c¸c kho¶n nép BHXH, BHYT vµ c«ng ®oµn phÝ t¨ng Ngµn ®ång thªm c¶ n¨m
 9. 9 8 Nguån ®Ó ®¶m b¶o quü t¨ng thªm c¶ n¨m Ngµn ®ång - Tõ nguån tiÕt kiÖm 10% chi thêng xuyªn - Tõ nguån thu cña c¬ quan, ®¬n vÞ + Sè thu ®îc ®Ó l¹i + Sè thu dµnh ®Ó tr¶ l¬ng t¨ng thªm theo quy ®Þnh - Tõ nguån ®Ò nghÞ ng©n s¸ch cÊp bæ sung (nÕu cã) ........., ngµy th¸ng n¨m 2003 Thñ tëng c¬ quan, ®¬n vÞ (Ký tªn, ®ãng dÊu)
 10. 10 Tªn Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ¬ng......... MÉu sè 2a B¸o c¸o tæng hîp quü tiÒn l¬ng t¨ng thªm n¨m 2003 cña Bé, c¬ quan trung ¬ng (TÝnh cho sè cã mÆt trong chØ tiªu biªn chÕ ®Õn 31/12/2002) STT Tªn ®¬n vÞ Biªn chÕ Tæng sè ngêi Quü l¬ng vµ phô cÊp th¸ng 12/2002 Quü l¬ng vµ phô cÊp th¸ng 1/2003 Quü l- Quü t¨ng Tæng quü l- Nguån ®¶m b¶o quü t¨ng thªm c¶ n¨m trùc thuéc ®îc giao trong biªn chÕ tÝnh theo møc l¬ng tèi thiÓu 210.000 tÝnh theo møc l¬ng tèi thiÓu 290.000 ¬ng vµ thªm 1 ¬ng, phô cÊp l- 2003 (triÖu ®ång) n¨m 2003 hëng l¬ng, phô ® (triÖu ®ång) ® phô cÊp th¸ng ®Ó ¬ng, c¸c kho¶n (ngêi) cÊp l¬ng cã (triÖu ®ång) t¨ng thªm nép BHXH, nép BHXH, mÆt ®Õn 1 th¸ng BHYT vµ BHYT vµ c«ng 31/12/2002 (ng- (triÖu c«ng ®oµn ®oµn phÝ t¨ng êi) ®ång) phÝ thªm c¶ n¨m (triÖu (triÖu ®ång) ®ång) Tæng Chia ra Tæng céng Chia ra Tõ nguån TK Tõ nguån Tõ nguån céng 10% chi th- thu cña c¬ ng©n s¸ch êng xuyªn quan, cÊp bæ ®¬n vÞ sung (nÕu thiÕu) Quü l¬ng Tæng TiÒn l- Quü l¬ng Tæng TiÒn l- theo c¸c ¬ng theo c¸c ¬ng ng¹ch, kho¶n theo ng¹ch, kho¶n theo hÖ bËc, phô hÖ sè bËc, phô sè b¶o chøc vô cÊp l- b¶o lu chøc vô cÊp l- lu ¬ng ¬ng 1 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11+1 10 11 12 13=9-5 14 15 16a 16b 16c 2 I C¸c c¬ quan hµnh chÝnh 1 ...... 2 ........ 3 ...... II C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp 1 ......... 2 ........
 11. 11 III ........ Céng Ghi chó: Cét 14: Quü chªnh lÖch t¨ng thªm 1 th¸ng ®Ó nép B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm Y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn tÝnh theo thµnh phÇn quü tiÒn l¬ng quy ®Þnh hiÖn hµnh cho tõng kho¶n nép (kh«ng tÝnh theo toµn bé tæng quü tiÒn l¬ng vµ phô cÊp t¨ng thªm) ..., ngµy th¸ng n¨m 2003 Thñ tëng Bé, c¬ quan Trung ¬ng (ký tªn, ®ãng dÊu)
 12. 12 Tªn UBND tØnh, thµnh phè.... MÉu sè 2b (UBND quËn, huyÖn, së, ban, ngµnh thuéc tØnh, thµnh phè cïng lËp theo mÉu nµy) B¸o c¸o tæng hîp quü tiÒn l¬ng t¨ng thªm n¨m 2003 cña UBND tØnh, thµnh phè (TÝnh cho sè cã mÆt trong chØ tiªu biªn chÕ ®Õn 31/12/2002) STT Tªn ®¬n vÞ trùc thuéc Biªn chÕ Tæng sè ngêi Quü l¬ng vµ phô cÊp th¸ng 12/2002 Quü l¬ng vµ phô cÊp th¸ng 1/2003 Quü l¬ng Quü t¨ng Tæng quü l- Nguån ®¶m b¶o quü t¨ng thªm c¶ ®îc giao trong danh tÝnh theo møc l¬ng tèi thiÓu tÝnh theo møc l¬ng tèi thiÓu 290.000 vµ phô thªm 1 ¬ng, phô cÊp n¨m 2003 (triÖu ®ång) n¨m 2003 s¸ch hëng l¬ng, 210.000 ® (triÖu ®ång) ® (triÖu ®ång) cÊp t¨ng th¸ng ®Ó l¬ng, c¸c (ngêi) phô cÊp l¬ng thªm 1 nép kho¶n nép cã mÆt ®Õn th¸ng BHXH, BHXH, BHYT 31/12/2002 (triÖu BHYT vµ vµ c«ng ®oµn (ngêi) ®ång) c«ng phÝ t¨ng thªm ®oµn phÝ c¶ n¨m (triÖu (triÖu ®ång) ®ång) Tæng Chia ra Tæng céng Chia ra Tõ nguån Tõ nguån Tõ nguån céng TK 10% thu cña c¬ ng©n s¸ch chi thêng quan, ®¬n cÊp bæ xuyªn vÞ sung (nÕu thiÕu) Quü l¬ng Tæng TiÒn l- Quü l- Tæng TiÒn theo c¸c ¬ng ¬ng c¸c l¬ng ng¹ch, kho¶n theo theo kho¶n theo bËc, phô hÖ sè ng¹ch, phô hÖ sè chøc vô cÊp l- b¶o lu bËc, cÊp l- b¶o lu ¬ng chøc vô ¬ng 1 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=9-5 14 15 16a 16b 16c I Khèi hµnh chÝnh 1 QLNN 2 §¶ng 3 §oµn thÓ (kh«ng kÓ c«ng ®oµn) II Khèi sù nghiÖp 1 Ngµnh gi¸o dôc -
 13. 13 ®µo t¹o (bao gåm c¶ gi¸o viªn mÇm non trong biªn chÕ) 2 Ngµnh y tÕ (bao gåm c¶ y tÕ x· trong biªn chÕ) Trong ®ã: Y tÕ x· trong biªn chÕ 3 V¨n ho¸ TT 4 ...... III Y tÕ x· (do x· tr¶ l- ¬ng) Céng Ghi chó: Cét 14: Quü chªnh lÖch t¨ng thªm 1 th¸ng ®Ó nép B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm Y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn tÝnh theo thµnh phÇn quü tiÒn l¬ng quy ®Þnh hiÖn hµnh cho tõng kho¶n nép (kh«ng tÝnh theo toµn bé tæng quü tiÒn l¬ng vµ phô cÊp t¨ng thªm) ..., ngµy th¸ng n¨m 2003 Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè (ký tªn, ®ãng dÊu)
 14. 14 Tªn UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng...... MÉu sè 3 (CÊp huyÖn, x· còng tæng hîp theo mÉu nµy) B¸o c¸o tæng hîp quÜ tiÒn l¬ng, sinh ho¹t phÝ t¨ng thªm n¨m 2003 cña ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp vµ cña c¸n bé x·, phêng, thÞ trÊn ®ang c«ng t¸c (TÝnh cho sè cã mÆt trong ph¹m vi ®Þnh suÊt do ChÝnh phñ quy ®Þnh ®Õn 31/12/2002) STT §èi tîng Tæng sè Tæng sè ngêi Quü tiÒn l¬ng, sinh ho¹t phÝ th¸ng 12/2002 Quü tiÒn l¬ng, sinh ho¹t phÝ th¸ng 1/2003 Quü tiÒn l- TrÝch Tæng Tæng quü t¨ng ngêi theo hëng sinh ho¹t tÝnh theo møc l¬ng tèi thiÓu 210.000 ® tÝnh theo møc l¬ng tèi thiÓu 290.000 ® ¬ng, sinh BHXH, quü t¨ng thªm c¶ n¨m ®Þnh phÝ cã mÆt (triÖu ®ång) (triÖu ®ång) ho¹t phÝ BHYT t¨ng thªm 1 (triÖu ®ång) suÊt quy ®Õn t¨ng thªm 1 thªm 1 th¸ng ®Þnh 31/12/2002 th¸ng th¸ng (triÖu (ngêi) (ngêi) (triÖu (triÖu ®ång) ®ång) ®ång) Tæng Chia ra Tæng céng Chia ra céng Quü l- C¸c kho¶n BHXH, Quü l- C¸c BHXH, ¬ng, sinh phô cÊp BHYT theo ¬ng, kho¶n BHYT ho¹t phÝ theo TL, chÕ ®é sinh phô cÊp theo chÕ SHP (nÕu cã) ho¹t theo TL, ®é (nÕu phÝ SHP cã) 1 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9=10+11+1 10 11 12 13=9-5 14 15=13+ 16 2 14 I §¹i biÓu H§ND 1 CÊp x· 2 CÊp huyÖn 3 CÊp tØnh, thµnh phè II C¸n bé x· hëng sinh ho¹t phÝ 1 BÝ th §¶ng uû 2 Phã BÝ th, Chñ tÞch H§ND, Chñ tÞch UBND
 15. 15 3 Phã Chñ tÞch H§ND, UBND, Th- êng trùc §¶ng uû, Chñ tÞch MT, Trëng c¸c ®oµn thÓ, Chñ huy trëng BCH qu©n sù x·, trëng C«ng an x· 4 Uû viªn UBND x· 5 C¸c chøc danh chuyªn m«n x· Trong ®ã: + Sè xÕp theo ng¹ch, bËc + Sè kh«ng xÕp theo ng¹ch, bËc 6 C¸c chøc danh kh¸c + Chøc danh kh¸c thuéc UBND + Phã trëng c«ng an x· + Phã chØ huy qu©n sù + C«ng an viªn Céng Ghi chó: BHXH, BHYT tÝnh theo ®óng chÕ ®é qui ®Þnh cña tõng lo¹i ®èi tîng ..., ngµy th¸ng n¨m 2003 Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè (ký tªn, ®ãng dÊu)
 16. 16 Tªn UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng...... MÉu sè 4 (CÊp huyÖn, x· còng tæng hîp theo mÉu nµy) B¶ng tæng hîp quü trî cÊp cña c¸n bé x·, phêng, thÞ trÊn nghØ viÖc hëng trî cÊp hµng th¸ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc (TÝnh cho sè ®èi tîng ®Õn 31/12/2002) STT §èi tîng Tæng sè ngêi Quü trî cÊp Quü trî cÊp Quü t¨ng thªm TrÝch BHYT Tæng quü trî Tæng quü trî nghØ viÖc hëng th¸ng 12/2002 th¸ng 1/2003 1 th¸ng (triÖu t¨ng thªm theo cÊp, trÝch nép cÊp, trÝch nép trî c¸p hµng th¸ng (triÖu ®ång) (triÖu ®ång) ®ång) chÕ ®é quy BHYT t¨ng BHYT t¨ng ®Õn 31/12/2002 ®Þnh (nÕu cã) thªm 1 th¸ng thªm c¶ n¨m (ngêi) (triÖu ®ång) (triÖu ®ång) (triÖu ®ång) 1 2 3 4 5 6=5-4 7 8=6+7 9 1 Nguyªn BÝ th, Chñ tÞch 2 Nguyªn Phã bÝ th, Phã Chñ tÞch, Thêng trùc §¶ng uû, Uû viªn Th ký UBND, Th ký H§ND, x· ®éi trëng 3 C¸c chøc danh cßn l¹i Céng ............, ngµy th¸ng n¨m 2003 Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè (Ký tªn, ®ãng dÊu)
 17. 17 Tªn UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng...... MÉu sè 5 (CÊp huyÖn, x· còng tæng hîp theo mÉu nµy) B¸o c¸o nguån kinh phÝ thùc hiÖn tiÒn l¬ng míi t¨ng thªm n¨m 2003 §¬n vÞ: TriÖu ®ång TT Néi dung Sè tiÒn 1 2 3 I Tæng nguån kinh phÝ thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng míi do ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®¶m b¶o n¨m 2003 1 Nguån t¨ng thu ng©n s¸ch n¨m 2002 - Thu ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®îc hëng Héi ®ång nh©n d©n giao ®Çu n¨m (1) Trong ®ã: Nguån ®Ó l¹i ®Çu t theo NghÞ quyÕt Quèc héi - Thu ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®îc hëng thùc hiÖn ®Õn 31/12/2002 (1) Trong ®ã: nguån ®Ó l¹i ®Çu t theo NghÞ quyÕt Quèc héi - Dµnh 50% t¨ng thu (kh«ng kÓ nguån ®Ó l¹i ®Çu t) ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng míi 2 Nguån t¨ng thu ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng dù to¸n n¨m 2003 so dù to¸n n¨m 2002 Thñ tíng ChÝnh phñ giao - 50% t¨ng thu ng©n s¸ch ®Þa ph ¬ng (kh«ng kÓ nguån ®Ó l¹i ®Çu t) dù to¸n n¨m 2003 so dù to¸n n¨m 2002 3 10% tiÕt kiÖm chi thêng xuyªn (kh«ng kÓ l¬ng, c¸c kho¶n cã tÝnh chÊt l¬ng) 4 35%-40% sè thu ®Ó l¹i ®¬n vÞ theo dù to¸n n¨m 2003 (2) - Sè thu ®Ó l¹i ®¬n vÞ thùc hiÖn n¨m 2002 - Sè thu ®Ó l¹i ®¬n vÞ giao n¨m 2003 - Tû lÖ dµnh ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng míi (35%-40%) - Møc kinh phÝ dµnh ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng míi n¨m 2003 II Tæng nhu cÇu thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng míi (bao gåm c¶ c¸c kho¶n tÝnh theo l¬ng theo quy ®Þnh) 1 Khèi hµnh chÝnh, sù nghiÖp
 18. 18 2 Khèi c¸n bé x· ®¬ng chøc 3 Y tÕ x· do x· tr¶ l¬ng 4 Khèi ®¹i biÓu héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp 5 Khèi c¸n bé x· nghØ viÖc hëng trî cÊp hµng th¸ng III PhÇn thiÕu nguån ng©n s¸ch Trung ¬ng hç trî (II-I) Ghi chó: 1) Bao gåm thu ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®îc hëng 100% vµ phÇn ®îc hëng theo tû lÖ ®iÒu tiÕt ®èi víi c¸c kho¶n thu ph©n chia gi÷a ng©n s¸ch Trung ¬ng vµ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng. 2) Kh«ng kÓ kho¶n phÝ, lÖ phÝ ®¬n vÞ ®Ó l¹i chi phÝ cho c«ng t¸c thu theo quy ®Þnh; sè thu sù nghiÖp bï chi phÝ theo quy ®Þnh ........., ngµy th¸ng n¨m Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè (Ký tªn, ®ãng dÊu)
 19. 19 Tªn Bé, c¬ quan Trung ¬ng...... MÉu sè 6 B¸o c¸o nguån kinh phÝ thùc hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm n¨m 2003 §¬n vÞ: TriÖu ®ång Quü tiÒn l¬ng n¨m Quü tiÒn l¬ng Quü tiÒn Sè thu ®îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é (sau khi trõ chi phÝ TiÕt kiÖm 10% chi Sè ng©n s¸ch bæ 2002 (tÝnh theo 2003 (tÝnh theo l¬ng t¨ng cho c«ng t¸c thu) thêng xuyªn ®Ó sung ®Ó thùc hiÖn møc l¬ng tèi thiÓu møc l¬ng tèi thiÓu thªm thùc hiÖn ®iÒu ®iÒu chØnh tiÒn l- 210.000 ®ång) 290.000 ®ång) chØnh tiÒn l¬ng ¬ng n¨m 2003 n¨m 2003 Thùc hiÖn Dù to¸n Trong ®ã: Sè thu ®Ó l¹i 2002 n¨m 2003 thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng n¨m 2003 A B 1 2 3=2-1 4 5 6 7 8=3-6-7 Tæng sè (Chi tiÕt theo tõng lÜnh vùc, tõng ®¬n vÞ thuéc, trùc thuéc) I LÜnh vùc........ 1 §¬n vÞ........ 2 §¬n vÞ........ 3 ................ II LÜnh vùc... 1 §¬n vÞ.... 2 §¬n vÞ.... 3 ........
 20. 20 .......... ngµy th¸ng n¨m 2003 Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký tªn, ®ãng dÊu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản