Thông tư liên tịch 03/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BQP của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
59
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 03/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BQP của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 03/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BQP của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu của người nghỉ hưu trước tháng 4/1993 theo Nghị định 31/2004/NĐ-CP ngày 19/1/2004 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 03/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BQP của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng

  1. T H¤NG T ¦   L I £ N   T Þ C H   B é   L A O   § é N G   ­   T H ¦ ¥ N G   B I N H   V µ   X ∙   H é I   ­   B é   T µ I  CHÝNH ­ Bé QUèC PHßNG Sè 03/2004/TTLT­BL§TBXH­BTC­BQP  ngµy 04 th¸ng 3 n¨m 2004 Híng dÉn thùc hiÖn ®iÒu chØnh l­ ¬ng hu cña ngêi nghØ hu tríc th¸ng 4 n¨m 1993  theo NghÞ ®Þnh sè 31/2004/N§­CP ngµy 19 th¸ng 01 n¨m 2004  cña ChÝnh phñ Thi hµnh NghÞ   ®Þnh sè  31/2004/N§­CP ngµy 19 th¸ng 01   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ®iÒu chØnh møc l¬ng hu cña   ngêi nghØ hu tríc th¸ng 4/1993; sau khi cã   ý  kiÕn cña Bé   Néi vô, Bé  C«ng an vµ  Tæng Liªn  ®oµn Lao  ®éng ViÖt Nam,   Liªn  Bé  Lao   ®éng  ­  Th¬ng  binh   vµ  X∙  héi  ­  Tµi  chÝnh  ­   Quèc phßng híng dÉn thùc hiÖn  ®iÒu chØnh møc l¬ng hu nh  sau: I­ §èI T¦îNG ¸P DôNG §èi   tîng   thùc   hiÖn   ®iÒu   chØnh   møc   l¬ng   hu   theo   quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 1, Kho¶n 2 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 31/2004/N§­ CP ngµy 19 th¸ng 01 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ bao gåm: 1.   C«ng   nh©n,   viªn   chøc   nghØ   hu   theo   NghÞ   ®Þnh   sè  218/CP  ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 1961 cña ChÝnh  phñ  vµ  NghÞ  ®Þnh sè 236/H§BT ngµy 18 th¸ng 9 n¨m 1985 cña Héi ®ång Bé  trëng (nay lµ ChÝnh phñ); 2. SÜ quan, h¹ sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, ngêi  hëng tiÒn l¬ng theo thang b¶ng l¬ng cña lùc lîng vò trang  nghØ   hu   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   161/CP   ngµy   30   th¸ng   10   n¨m  1964 cña ChÝnh phñ vµ NghÞ ®Þnh sè 236/H§BT ngµy 18 th¸ng   9 n¨m 1985 cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ); II. C¸CH TÝNH §IÒU CHØNH L¦¥NG H¦U Ngêi nghØ  hu thuéc   ®èi  tîng  quy  ®Þnh  t¹i  Môc I nãi  trªn  ®îc tÝnh hëng l¬ng hu tõ  ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004  nh sau: 1. §èi víi c«ng nh©n, viªn chøc nghØ hu. Nh÷ng ngêi nghØ hu theo NghÞ   ®Þnh sè  218/CP ngµy 27  th¸ng  12   n¨m   1961  cña  ChÝnh   phñ,   NghÞ   ®Þnh   sè  236/H§BT   ngµy 18 th¸ng 9 n¨m 1985 cña Héi  ®ång Bé  trëng (nay lµ  ChÝnh phñ) th× l¬ng hu ®îc tÝnh nh sau:
  2. L¬ng hu hëng  = L¬ng hu hiÖn hëng  x  1,07 tõ  th¸ng 12/2003 01/01/2004 VÝ  dô  1: ¤ng NguyÔn V¨n A, chuyªn viªn bËc 4 nghØ hu  th¸ng 6/1985 theo NghÞ ®Þnh sè 218/CP, cã l¬ng hu hiÖn h­ ëng   th¸ng   12/2003   lµ   600.000   ®ång/th¸ng.   Tõ   ngµy  01/01/2004 l¬ng hu cña «ng A ®îc tÝnh nh sau: 600.000 ®ång/th¸ng x 1,07 = 642.000 ®ång/th¸ng VÝ dô 2: ¤ng NguyÔn V¨n B, chuyªn viªn bËc 5, nghØ hu  th¸ng 6/1993 nhng ®îc tÝnh hëng l¬ng hu theo quy ®Þnh t¹i  NghÞ ®Þnh sè 236/H§BT, cã l¬ng hu hiÖn hëng th¸ng 12/2003  lµ 650.000 ®ång/th¸ng. Tõ ngµy 01/01/2004 l¬ng hu cña «ng  B ®îc tÝnh nh sau: 650.000 ®ång/th¸ng x 1,07 = 695.500 ®ång/th¸ng 2.   §èi   víi   sÜ   quan,   h¹   sÜ   quan,   qu©n   nh©n   chuyªn   nghiÖp, ngêi hëng tiÒn l¬ng theo thang b¶ng l¬ng cña lùc  lîng  vò  trang  nghØ hu theo NghÞ   ®Þnh  sè  161/CP  ngµy  30  th¸ng 10 n¨m 1964 cña ChÝnh phñ  vµ  NghÞ   ®Þnh sè  236/H§BT  ngµy 18 th¸ng 9 n¨m 1985 cña Héi  ®ång Bé  trëng (nay lµ  ChÝnh phñ). a. Nh÷ng ngêi khi nghØ hu kh«ng gi÷  chøc vô  l∙nh  ®¹o  th× l¬ng hu ®îc tÝnh nh sau: L¬ng hu hëng  = L¬ng hu hiÖn hëng  x  tõ 01/01/2004 th¸ng 12/2003 1,07 VÝ dô 3: ¤ng NguyÔn V¨n C, ®¹i uý, trî lý c¸n bé qu©n  ®oµn, nghØ hu th¸ng 10/1984 theo NghÞ   ®Þnh sè  161/CP, cã  l¬ng hu hiÖn hëng th¸ng 12/2003 lµ 900.000 ®ång/th¸ng. Tõ  ngµy 01/01/2004 l¬ng hu cña «ng C ®îc tÝnh nh sau: 900.000 ®ång/th¸ng x 1,07 = 963.000 ®ång/th¸ng VÝ dô 4: ¤ng NguyÔn V¨n D, trung t¸, trî lý c¸n bé Bé  Quèc phßng, nghØ hu th¸ng 11/1993 nhng ®îc tÝnh hëng l¬ng  hu theo quy  ®Þnh  t¹i  NghÞ   ®Þnh sè  236/H§BT,  cã  l¬ng  hu  hiÖn hëng th¸ng 12/2003 lµ  1.400.000  ®ång/th¸ng. Tõ  ngµy  01/01/2004 l¬ng hu cña «ng D ®îc tÝnh nh sau: 1.400.000 ®ång/th¸ng x 1,07 = 1.498.000 ®ång/th¸ng VÝ dô 5: ¤ng NguyÔn V¨n T, chuyªn viªn c¬ yÕu hëng l­ ¬ng hµm an ninh, nghØ hu th¸ng 3/1993 theo quy  ®Þnh t¹i  NghÞ ®Þnh sè 236/H§BT, cã l¬ng hu hiÖn hëng th¸ng 12/2003  2
  3. lµ  1.600.000  ®ång/th¸ng.  Tõ  ngµy 01/01/2004 l¬ng hu cña  «ng T ®îc tÝnh nh sau: 1.600.000 ®ång/th¸ng x 1,07 = 1.712.000 ®ång/th¸ng b. Nh÷ng ngêi hëng l¬ng cÊp hµm, khi nghØ hu gi÷ chøc  vô l∙nh ®¹o ®îc ghi trong QuyÕt ®Þnh nghØ hu t¬ng øng víi  c¸c chøc vô   ®îc hëng phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o thuéc danh  môc trong phô  lôc sè  1 kÌm theo Th«ng t  nµy, ngoµi møc  t¨ng thªm 7% quy ®Þnh t¹i TiÕt a Kho¶n 2 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh   sè  31/2004/N§­CP ngµy 19 th¸ng 01 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  cßn ®îc ®iÒu chØnh t¨ng thªm 2% møc l¬ng hu hiÖn hëng. L­ ¬ng hu tõ ngµy 01/01/2004 ®îc tÝnh nh sau: L¬ng hu hëng  = L¬ng hu hiÖn hëng  x  tõ 01/01/2004 th¸ng 12/2003 1,09 VÝ  dô  6:  ¤ng NguyÔn V¨n E, trung t¸, trung  ®oµn tr­ ëng, nghØ hu th¸ng 2/1993 theo NghÞ   ®Þnh sè  236/H§BT, cã   l¬ng hu hiÖn hëng th¸ng 12/2003 lµ  1.400.000  ®ång/th¸ng.  Tõ ngµy 01/01/2004 l¬ng hu cña «ng E ®îc tÝnh nh sau: 1.400.000 ®ång/th¸ng x 1,09 = 1.526.000 ®ång/th¸ng VÝ dô 7: ¤ng NguyÔn V¨n G, thîng t¸, Gi¸m ®èc Së C«ng  an   tØnh,   nghØ   hu   th¸ng   01/1993   theo   NghÞ   ®Þnh   sè  236/H§BT, cã l¬ng hu hiÖn hëng th¸ng 12/2003 lµ 1.500.000  ®ång/th¸ng. Tõ ngµy 01/01/2004 l¬ng hu cña «ng G ®îc tÝnh  nh sau: 1.500.000 ®ång/th¸ng x 1,09 = 1.635.000 ®ång/th¸ng 3.   C¸ch   ®iÒu   chØnh   l¬ng   hu   theo   híng   dÉn   trªn   ®©y  kh«ng bao gåm phô cÊp khu vùc. III­ Tæ CHøC THùC HIÖN 1. Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, Bé  Tµi chÝnh  vµ  Bé  Quèc  phßng cã  tr¸ch  nhiÖm  tæ chøc híng dÉn, kiÓm  tra t×nh h×nh thùc hiÖn vµ gi¶i quyÕt v íng m¾c thuéc ph¹m  vi   tr¸ch   nhiÖm   cña   ngµnh   m×nh   qu¶n   lý   trong   qu¸   tr×nh  thùc hiÖn Th«ng t nµy.  2.   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o Së Lao ®éng ­ Th¬ng binh  vµ X∙ héi vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc   thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 3. B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc h­ íng dÉn, kiÓm tra,  ®«n  ®èc c¸c c¬  quan B¶o hiÓm x∙ héi  3
  4. ®Þa ph¬ng thùc hiÖn ®iÒu chØnh l¬ng hu vµ tæ chøc chi tr¶  cho c¸c  ®èi tîng  ®óng quy  ®Þnh, kÞp thêi,  ®ång thêi b¸o  c¸o   theo   phô   lôc   sè   2  kÌm  theo   Th«ng   t  nµy   göi   Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi vµ Bé Tµi chÝnh. 4. Kinh phÝ  t¨ng thªm do  ®iÒu chØnh l ¬ng hu theo quy  ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc Bé Tµi chÝnh cÊp cho B¶o hiÓm x∙  héi ViÖt Nam tõ nguån ng©n s¸ch Trung ¬ng. IV­ §IÒU KHO¶N THI HµNH 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. TiÒn l¬ng hu  ®îc  ®iÒu chØnh quy  ®Þnh t¹i Th«ng t nµy  ¸p dông tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004. 2. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã v íng m¾c, ®Ò nghÞ  ph¶n ¸nh vÒ Liªn Bé ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt. 4
  5. Phô lôc sè 1 DANH MôC Chøc vô l∙nh ®¹o trong lùc lîng qu©n ®éi, c«ng an  vµ ngµnh c¬ yÕu lµm c¬ së ®iÒu chØnh l¬ng hu theo  TiÕt b Kho¶n 2 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 31/2004/N§­CP  ngµy 19 th¸ng 01 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t Liªn tÞch sè 03/2004/TTLT­ BL§TBXH­BTC­BQP  ngµy 04 th¸ng 3 n¨m 2004 cña Liªn Bé Lao ®éng­ Th¬ng binh  vµ X∙ héi  ­ Tµi chÝnh ­ Quèc phßng) A. CHøC Vô L∙NH §¹O TRONG QU¢N §éI  I. Nhãm chøc vô c¬ b¶n: ­ Bé trëng Bé Quèc phßng; ­ Thø trëng Bé Quèc phßng; ­ Tæng Tham mu trëng, Phã Tæng Tham mu trëng; ­ T lÖnh, Phã T lÖnh qu©n khu, qu©n chñng; ­ Chñ  nhiÖm, Phã  Chñ  nhiÖm Tæng côc (ChÝnh trÞ, HËu   cÇn, Kü  thuËt, C«ng nghiÖp quèc phßng, X©y dùng kinh tÕ,  Tæng côc 2); ­ T lÖnh, Phã T lÖnh qu©n ®oµn, binh chñng;         ­ S ®oµn trëng, Phã S ®oµn trëng; ­ L÷ ®oµn trëng, Phã L÷ ®oµn trëng; ­ Trung ®oµn trëng, Phã Trung ®oµn trëng; ­ TiÓu ®oµn trëng, Phã TiÓu ®oµn trëng; ­ §¹i ®éi trëng, Phã §¹i ®éi trëng; ­ Trung ®éi trëng, Trung ®éi phã. II. C¸c chøc danh t¬ng  ®¬ng cã  chøc vô  theo c¸c khèi  (gåm cÊp trëng vµ cÊp phã, qu©n sù, chÝnh trÞ, hËu cÇn, kü  thuËt, chuyªn m«n) cña: 1.   §éi   §Æc   c«ng,   §éi   Biªn   phßng,   §éi   xe,   §ån   Biªn  phßng,   §oµn   ®Æc   c«ng,   ngµnh,   tµu,   thuyÒn,   h¶i   ®éi,   h¶i  ®oµn,   c¸c   ®oµn   thuéc   c¸c   chuyªn   ngµnh,   vïng   h¶i   qu©n;  huyÖn  ®éi, quËn®éi, thÞ   ®éi, Ban chØ huy qu©n sù  huyÖn,   quËn,   thÞ   x∙;   tØnh   ®éi,   thµnh   ®éi,   Bé   chØ   huy   qu©n   sù  tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng;   Binh   ®oµn,   Bé   T  lÖnh   b¶o   vÖ   L¨ng   Chñ   tÞch   Hå   ChÝ   Minh,   Thanh   tra   Quèc  phßng,   Bé   T  lÖnh   Bé   ®éi   Biªn   phßng,   c¸c   ViÖn   kiÓm   s¸t  5
  6. qu©n   sù,   c¸c   Toµ   ¸n   qu©n   sù;   c¸c   Trung   t©m   chØ   huy,   nghiªn cøu khoa häc. 2. C¸c Ban, Phßng, Côc, ViÖn, V¨n phßng thuéc c¸c c¬  quan chØ huy, chÝnh trÞ, hËu cÇn, kü  thuËt tõ  cÊp trung  ®oµn  ®Õn Bé  Quèc phßng;  Uû  ban kiÓm tra §¶ng,  Ban  c«ng  t¸c thanh niªn, phô n÷, c«ng ®oµn c¸c cÊp. 3. C¸c Häc viÖn, nhµ  trêng trong qu©n  ®éi (trêng sÜ  quan,   ®¹i   häc,   cao   ®¼ng,   trung   cÊp,   s¬   cÊp   kü   thuËt,   thiÕu sinh qu©n, d¹y nghÒ): líp, hÖ, bé  m«n, khoa, ban,  phßng, côc, Ban Gi¸m hiÖu, Ban Gi¸m ®èc. 4.   C¸c   Bªnh   viÖn,   bÖnh   x¸   trong   qu©n   ®éi:   C¸c   ban,  khoa, phßng, Ban chØ huy bÖnh x¸, Ban Gi¸m ®èc bÖnh viÖn;   ChØ huy c¸c  ®éi  ®iÒu trÞ  qu©n y,  ®éi vÖ  sinh phßng dÞch  trong qu©n ®éi. 5. C¸c lo¹i h×nh kho (Tæng kho, ph©n kho, tr¹m): ChØ  huy, c¸c phßng, ban, ®éi kho. 6. C¸c Tæng c«ng ty, c«ng ty, nhµ m¸y, xÝ nghiÖp: Ban   Gi¸m ®èc, ban, phßng, qu¶n ®èc, ®éi, xëng. B. CHøC Vô L∙NH §¹O TRONG NGµNH C¤NG AN I. Nhãm chøc vô c¬ b¶n:  1. C¬ quan c«ng an cÊp Bé: ­ Bé trëng; ­ Thø trëng; ­ Tæng côc trëng, Phã tæng côc trëng; ­ Vô  trëng, Côc trëng, ViÖn trëng, Phã  Vô  trëng, Phã  côc trëng, Phã ViÖn trëng; ­ Trëng phßng, Phã trëng phßng. 2.   C¬   quan   c«ng   an   cÊp   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung ¬ng: ­ Trëng Ty, Phã Trëng Ty C«ng an tØnh, thµnh phè; ­ Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc C«ng an tØnh, thµnh phè; ­ Trëng Ban, Phã  Ban chØ huy An ninh, C¶nh s¸t tØnh,  thµnh phè; ­ Trëng phßng, Phã  trëng phßng thuéc Ty, Së  C«ng an  tØnh, thµnh phè. 3. C¬ quan c«ng an cÊp quËn, huyÖn, thÞ x∙, thµnh phè   thuéc tØnh: 6
  7. Trëng,   phã   C«ng   an   quËn,   huyÖn,     thÞ   x∙,   thµnh   phè  thuéc tØnh. 4. C¬ quan c«ng an phêng: Trëng, Phã C«ng an phêng. II. C¸n bé  chuyªn tr¸ch c«ng t¸c §¶ng, c«ng t¸c quÇn  chóng trong lùc lîng c«ng an nh©n d©n.  ­   Ch¸nh,   Phã   v¨n   phßng,   Uû   viªn   Uû   ban   KiÓm   tra  chuyªn tr¸ch §¶ng uû C«ng an Trung ¬ng; ­   Phã   chñ   nhiÖm   Uû   ban   kiÓm   tra   §¶ng   uû   Tæng   côc,  §¶ng uû  c«ng an thµnh phè  Hµ  Néi, C«ng an thµnh phè  Hå  ChÝ Minh; ­ Trëng, Phã    Ban c«ng t¸c Thanh niªn, Phô  n÷, C«ng  ®oµn Bé C«ng an; ­   Trëng,   Phã   Ban   c«ng   t¸c   thanh   niªn,   Phô   n÷,   c«ng  ®oµn chuyªn tr¸ch thuéc c¸c Tæng côc, C«ng an thµnh phè  Hµ  Néi, C«ng an thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh; C«ng an c¸c tØnh,  C«ng an thµnh phè H¶i Phßng, C«ng an thµnh phè §µ N½ng; ­ Phã  chñ  nhiÖm Uû  ban kiÓm tra chuyªn tr¸ch §¶ng uû  tæng côc, Phã chñ nhiÖm Uû ban kiÓm tra chuyªn tr¸ch §¶ng   uû   C«ng   an   thµnh   phè   Hµ   Néi,   C«ng   an   thµnh   phè   Hå   ChÝ  Minh; ­ BÝ  th  ®oµn thanh niªn  ë   ®¬n vÞ  cã  tõ  500  ®oµn viªn   trë lªn. C. CHøC Vô L∙NH §¹O TRONG NGµNH C¥ YÕU 1. Trëng Ban, Phã Trëng Ban C¬ yÕu chÝnh phñ; 2. Côc trëng, Phã Côc trëng Côc c¬ yÕu; Vô trëng, Phã  Vô   trëng;   ViÖn   trëng,   Phã   ViÖn   trëng;   Ch¸nh   v¨n   phßng,  Phã V¨n phßng vµ t¬ng ®¬ng; 3. Trëng, Phã Phßng c¬ quan Ban, Bé vµ t¬ng ®¬ng; 4. Trëng, Phã phßng C¬ yÕu tØnh vµ t¬ng ®¬ng; 5. Trëng ban c¬ yÕu ®¬n vÞ, ®Þa phu¬ng vµ t¬ng ®¬ng; 6.  Ngêi  cã  phô  cÊp  chøc  vô  t¬ng   ®¬ng  Côc,  Vô, ViÖn  bao gåm: ­ HiÖu trëng, Phã  HiÖu trëng Trêng §¹i häc kü  thuËt  mËt m∙; ­ Gi¸m  ®èc, Phã  Gi¸m  ®èc Trung t©m qu¶n lý  kü  thuËt  mËt m∙ phÝa Nam; ­ Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp 951, XÝ nghiÖp M2; 7
  8. ­ Trëng Ban, Phã Trëng Ban nghiªn cøu lÞch sö ngµnh; ­ Trëng, Phã phßng chÝnh trÞ c¬ quan Ban; 7. Ngêi cã phô cÊp chøc vô tu¬ng ®¬ng cÊp Phßng, Ban: ­ Ph©n viÖn trëng, Ph©n ViÖn phã  c¸c ph©n viÖn thuéc  ViÖn Nghiªn cøu khoa häc kü thuËt mËt m∙; ­ Trëng khoa, Phã trëng khoa c¸c Khoa thuéc trêng §¹i  häc kü thuËt mËt m∙; ­   HÖ   trëng,   HÖ   phã   c¸c   HÖ   thuéc   Trêng   §¹i   häc   kü  thuËt mËt m∙; ­ Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc Trung t©m th«ng tin khoa häc   thuéc Vô Qu¶n lý nghiªn cøu khoa häc­ Th«ng tin khoa häc; ­ Gi¸m  ®èc, Phã  Gi¸m  ®èc Trung t©m tÝnh to¸n  ®o l êng  thuéc ViÖn Nghiªn cøu khoa häc kü thuËt mËt m∙; ­ §oµn trëng, §oµn phã ®oµn xe; ­ Trëng phßng, Phã trëng phßng ChÝnh trÞ c¬ quan Ban; ­ Chñ  nhiÖm, Phã  chñ  nhiÖm   c¬  së  s¶n xuÊt dÞch vô  thuéc V¨n phßng Ban; ­ Xëng trëng, Phã  Xëng trëng Xëng trêng thuéc Trêng  §¹i häc Kü thuËt mËt m∙; ­ Chñ  nhiÖm, Phã  chñ  nhiÖm th  viÖn (thuéc Trêng §¹i  häc kü thuËt mËt m∙); ­   Qu¶n   ®èc,   Phã   qu¶n   ®èc   c¸c   ph©n   xëng   (thuéc   XÝ  nghiÖp 951, XÝ nghiÖp M2); ­ Chñ nhiÖm, Phã chñ nhiÖm Ban kho (thuéc Vô KÕ ho¹ch   vËt t); ­ Trëng ban c¸c ban do Ban bæ nhiÖm; ­ Chñ nhiÖm, Phã chñ nhiÖm c¸c Nhµ kh¸ch vµ Nhµ nghØ:   KC + SÇm S¬n (thuéc V¨n phßng Ban), Vòng tµu + T41 (thuéc  Trung t©m qu¶n lý  kü  thuËt mËt m∙ phÝa Nam), c¬  së  s¶n  xuÊt dÞch vô khu B (thuéc xÝ nghiÖp 951); ­ Trëng Ban c¸c Ban do thñ  trëng c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ  bæ nhiÖm; ­ Trëng c¸c bé m«n (thuéc ViÖn Nghiªn cøu khoa häc kü   thuËt mËt m∙ vµ trêng §¹i häc kü thuËt mËt m∙); ­ §éi trëng c¸c ®éi xe (thuéc ®oµn xe). 8
  9. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Phô lôc sè 2 B¸O C¸O Sè lîng ®èi tîng hu trÝ thuéc diÖn ®iÒu chØnh l¬ng hu theo NghÞ ®Þnh sè 31/2004/N§­CP ngµy 19   th¸ng 01 n¨m 2004 vµ   Tæng quü t¨ng thªm (kÌm theo Th«ng t Liªn tÞch sè  03 /2004/TTLT­BL§TBXH­BTC­BQP ngµy  04 th¸ng 3   n¨m 2004  cña Liªn Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi ­ Tµi chÝnh ­ Quèc phßng) §èi tîng Sè ngêi h­ Kinh phÝ  Kinh phÝ  Kinh phÝ t¨ng thªm  Kinh phÝ t¨ng  Ghi  ëng l¬ng hu tr¶ l¬ng  tr¶ l¬ng  mét th¸ng do ®iÒu  thªm c¶ n¨m do  chó th¸ng  hu n¨m  hu th¸ng  chØnh theo NghÞ ®Þnh  iÒu chØnh theo  ® 12/2003 2003 1/2004 sè 31/2004/N§­CP NghÞ ®Þnh sè  31/2004/N§­CP ( 1) ( 2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.   Hu   c«ng   nh©n,   viªn  chøc a. Ngêi hëng l¬ng hu theo  NghÞ ®Þnh sè 218/CP b. Ngêi hëng l¬ng hu theo  NghÞ ®Þnh sè 236/H§BT 2.   Hu   qu©n   ®éi   (bao   gåm  c¶ Q§, CA, c¬  yÕu vµ  ngêi  hëng tiÒn l¬ng theo thang  b¶ng   l¬ng   lùc   lîng   vò  trang nghØ hu) a. Ngêi hëng l¬ng hu theo  NghÞ ®Þnh sè 161/CP:
  10. 10 ­   Ngêi   gi÷   chøc   vô   l∙nh  ®¹o hëng l¬ng cÊp hµm ­   Ngêi   kh«ng   gi÷   chøc   vô  l∙nh ®¹o b. Ngêi hëng l¬ng hu theo  NghÞ ®Þnh sè 236/H§BT: ­   Ngêi   gi÷   chøc   vô   l∙nh  ®¹o hëng l¬ng cÊp hµm ­   Ngêi   kh«ng   gi÷   chøc   vô  l∙nh ®¹o NG¦êI LËP B¸O C¸O THñ TR¦ëNG §¥N VÞ (Ký tªn, ®ãng dÊu )                        … 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản