Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT-BTC-TCHQ của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
55
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT-BTC-TCHQ của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT-BTC-TCHQ của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về hướng dẫn việc tập trung, quản lý, nộp thuế xuất, nhập khẩu vào ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT-BTC-TCHQ của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  liªn tÞch cña B é  T µi ch Ý n h  ­ T æ n g   ôc h ¶i q u a n     c S è  04/2001/TTLT­B T C­T C H Q   g µy  12 th¸ng 01  m  2001 n n¨ v Ò  H íng d É n  viÖc tËp trung, q u ¶ n  lý thu, n é p  thu Õ  x u Êt, h Ë p   h È u   n k vµ o  n g © n  s¸ch  h µ  n íc q u a   h o  b¹c N h µ  n íc N K Thùc  hiÖn  NghÞ   ®Þnh  87/CP  sè  ngµy 19/12/1996  cña  ChÝnh phñ    vÒ viÖc quy  ®Þnh      chitiÕtviÖc  ph©n  cÊp, lËp,chÊp      hµnh  quyÕt    vµ  to¸nng©n   s¸ch Nhµ    Tµi chÝnh  ban  níc,Bé    ®∙  hµnh  Th«ng   41/1998/TT­ t sè  BTC  ngµy  31/3/1998  híng dÉn    chÕ  tËp  ®é  trung,qu¶n        lýc¸c kho¶n   thu ng©n s¸ch Nhµ     nícqua    Kho    b¹c Nhµ    Th«ng   12/1999/TT­ nícvµ  tsè  BTC  ngµy  01/02/1999 h­ íng dÉn    söa ®æi, bæ     sung  mét  ®iÓm   sè  trong Th«ng   41/1998/TT­   tsè  BTC.  §Ó   ®¶m   b¶o  trung ®Çy  tËp    ®ñ, kÞp      thêic¸ckho¶n   thu ng©n  s¸ch Nhµ      nícvµ  thèng nhÊt viÖc    qu¶n      lýthu,nép  thuÕ  xuÊt,nhËp    khÈu, LiªnBé        Tµi chÝnh  ­  Tæng  côc    H¶i quan    qui®Þnh  quy  tr×nh,thñ tôc vµ        tr¸chnhiÖm     cña Kho  b¹c  Nhµ    H¶i  níc vµ  quan  trong c«ng   t¸ctËp  trung,qu¶n        lý c¸c kho¶n thu thuÕ  xuÊt,nhËp    khÈu  vµo ng©n  s¸ch Nhµ      nícqua  Kho    b¹c Nhµ    sau: nícnh    I ­ n h ÷ n g  Q u y  ® Þ n h  c h u n g 1/ C¸c  kho¶n thu thuÕ  thu  vµ  kh¸c quy    ®Þnh   iTh«ng   nµy    t¹  t lµ thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu, thuÕ            gi¸trÞ gia t¨ng hµng nhËp khÈu, thuÕ      tiªu thô ® Æc     biÖthµng    nhËp  khÈu,thuÕ      thu nhËp   c¸nh©n, chªnh    lÖch    c¸c gi¸vµ    kho¶n   thu kh¸ccña      H¶i quan  theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh    (gäichung    lµthuÕ xuÊt,  nhËp  khÈu) qua      c¸c cöa  khÈu    is©n  biªngií  , bay,bÕn    c¶ng    (gäichung    lµcöa  khÈu) trªntoµn  l∙nhthæ        bé    nícCéng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa ViÖtNam.   2/ Toµn  c¸c  bé  kho¶n thu thuÕ xuÊt, nhËp    khÈu  ®Òu   ph¶i nép    vµo  ng©n  s¸ch Nhµ      nícqua  Kho    b¹c Nhµ    níc.ThuÕ  xuÊt,nhËp    khÈu  thÓ  cã  nép  b»ng tiÒn ViÖt Nam       hoÆc  ngo¹itÖ,díi         h×nh  c¸c thøc tiÒn m Æt,      ng©n  phiÕu  thanh to¸n hoÆc     chuyÓn  kho¶n  nh quy ®Þnh   iTh«ng   sè  t¹  t 41/1998/TT    ­ BTC   ngµy  31/3/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    3/ ViÖc      thu,nép  thuÕ xuÊt,nhËp    khÈu  i   t¹  cöa  c¸c khÈu  îc thùc hiÖn  ®     trùc tiÕp    qua Kho  b¹c Nhµ    níc.Trêng  hîp  nh÷ng  ë  cöa khÈu, n¬i kh«ng      tæ  chøc  îc ®iÓm   ®   giao dÞch cña  Kho  b¹c Nhµ     níc (do cha  n¬i lµm  cã    viÖc  hoÆc   cã    ®∙  n¬ilµm  viÖc nhng  kh«ng ®¶m   b¶o  toµn,cã  thu Ýt,kh«ng  an    sè      thêng  xuyªn)th× c¬      quan    H¶i quan    trùctiÕp tæ    chøc    nép  thu vµ  kÞp    thêivµo  Kho    b¹c Nhµ  níc. 4/ Chøng      tõ nép tiÒn vµo    ng©n  s¸ch Nhµ    thuÕ    nícvÒ  xuÊt,nhËp    khÈu  lµ giÊy    nép tiÒn vµo  ng©n  s¸ch Nhµ    níc.Trêng hîp  quan  c¬  H¶i quan    trùc tiÕp thu hoÆc       ngêinép    kh«ng  ® îcgiÊy  lËp    nép tiÒn vµo    ng©n s¸ch Nhµ      níc th×  quan    c¬  H¶i quan  dông          sö  biªnlaikhithu thuÕ  viÕtgiÊy  vµ    nép tiÒn    khi nép tiÒn vµo    Kho    b¹c Nhµ  nãc.   GiÊy nép tiÒn vµo ng©n s¸ch Nhµ     níc,biªn laithu      thuÕ xuÊt,nhËp    khÈu  Bé    do  Tµi chÝnh  (Tæng côc ThuÕ) thèng nhÊt in,ph¸thµnh  qu¶n          vµ  lý theo quy    ®Þnh hiÖn hµnh. 
  2. 2 II  ­ n h ÷ n g  Q ui  ® Þ n h  c ô  th Ó A/ Tr×nh  tù, thñ tôc thu, n é p  thu Õ  x u Êt, h Ë p   h È u  n k 1/Thu,nép      thuÕ  xuÊt,nhËp    khÈu      Kho    t¹ trôsë  i b¹c Nhµ  níc Tr×nh    thñ      tù vµ  tôc thu,nép thùc hiÖn theo quy ®Þnh   iTh«ng   sè  t¹  t 41/1998/TT­BTC  ngµy 31/3/1998 vµ  Th«ng  t sè 12/1999/TT­ BTC  ngµy  01/02/1999 cña  TµichÝnh.Cô    Bé      thÓ  sau: nh  a­ Th«ng  b¸o    thu:C¨n  vµo  thuÕ  thu  cø  sè  vµ  kh¸c ph¶inép      ng©n  s¸ch  Nhµ    ®èi îng nép  nícdo  t   thuÕ    tù khaitrªntê khaihµng            ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu,   c¬ quan    H¶i quan tiÕn hµnh    kiÓm      tra, th«ng  thu vµ    ra b¸o    c¸ckho¶n  ph¶inép    göi®èi îng    t nép. Trong    th«ng  b¸o  ph¶ighirâ      thu      chitiÕttõng  kho¶n nép  vµ  theo ®óng    ch¬ng,lo¹     ikho¶n,môc, tiÓu môc  ,       cña Môc    lôcng©n  s¸ch Nhµ    níc. C¨n  vµo  cø  tÝnh chÊt cña    tõng kho¶n  nép, c¬    quan    H¶i quan    x¸c ®Þnh  ngay    tµikho¶n  nép    trªnth«ng      b¸o thu theo nguyªn t¾c:     ­ C¸c    kho¶n    thu ngay  vµo  ng©n  s¸ch,nép    vµo    tµikho¶n  741  "Thu  ng©n  s¸ch Nhµ    níc". ­C¸c    kho¶n  tÝnh  cã  chÊtt¹m      gi÷,nép  vµo    tµikho¶n  921  "T¹m    gi÷chê  xö  lý". b­ GiÊy    nép tiÒn vµo    ng©n  s¸ch Nhµ      níc:Thùc hiÖn theo  mÉu  giÊy nép    tiÒn vµo  ng©n s¸ch Nhµ    níc b»ng tiÒn  Æt   m hoÆc  chuyÓn  kho¶n  îc   ®   quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   12/1999/TT­ i tsè  BTC  ngµy 01/02/1999 cña  TµichÝnh.   Bé    c­C¨n  néidung    cø    giÊy nép    tiÒn vµo    ng©n  s¸ch Nhµ      nícb»ng  tiÒn m Æt     hoÆc  b»ng chuyÓn kho¶n  ngêinép  do    thuÕ, ng©n    hµng  hoÆc   quan    c¬  H¶i quan chuyÓn    ®Õn, Kho   b¹c Nhµ    chøc    h¹ch to¸nkÕ  níctæ  thu vµ      to¸n,ph©n    chiasè      thu ng©n  s¸ch gi÷a c¸c cÊp        ng©n  s¸ch theo    ®óng    quy  tû lÖ  ®Þnh  vµ  ®óng  môc    lôcng©n s¸ch hiÖn    hµnh.  Trêng    hîp giÊy nép tiÒn vµo ng©n s¸ch Nhµ          môc      níc ghisaisãtvÒ  lôc ng©n  s¸ch Nhµ      Kho      níc,c¸n bé  b¹c Nhµ    tr¸chnhiÖm   níccã    phèihîp víi         bé  c¸n H¶i quan  ®èi îng  vµ  t nép  thuÕ    ®Ó ®iÒu  chØnh cho  ®óng  nép  vµ  kÞp    thêi vµo ng©n  s¸ch Nhµ    níc. 2/Thu,nép      thuÕ  xuÊt,nhËp    khÈu    t¹ ®iÓm     i thu cña  Kho    b¹c Nhµ    níc ­ C¨n  vµo  thuÕ    cø  sè  ph¶inép  x¸c ®Þnh    ®∙    trong th«ng    b¸o    thu cña c¬  quan    H¶i quan  hoÆc     tê khaihµng      ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu, ®èi t      îng nép  05  lËp  li   ªngiÊy nép tiÒn vµo    ng©n  s¸ch Nhµ      nícb»ng tiÒn m Æt,    ng©n  phiÕu  thanh  to¸n theo    mÉu   quy ®Þnh   iTh«ng   sè  t¹  t 12/1999/TT­ BTC   ngµy  01/02/1999  cña  TµichÝnh:li   l cuèng,04  ªncßn    Bé      ªn1 u    li   l¹ ®em   i ®Õn   ®iÓm     thu cña Kho  b¹c Nhµ        níct¹ cöa  i khÈu    ®Ó nép  tiÒn vµo    ng©n s¸ch Nhµ    níc. ­ Khi nhËn  îc04  ªngiÊy      ®   li   nép tiÒn tõ ngêinép, kÕ            to¸n®iÓm     thu cña  Kho    b¹c Nhµ    níckiÓm      tranéidung chøng    chuyÓn    tõvµ  trùctiÕp cho      thñ quü  ®Ó     thu tiÒn.
  3. 3 ­ Thñ    quü kiÓm     i   ªngiÊy  tral¹ c¸c li     nép tiÒn,yªu    cÇu ®èi  îng  t nép viÕt   b¶ng    kª ph©n  i lo¹ tiÒn,tiÕn    hµnh  tiÒn,vµo    thu    sæ quü, ký    ®ãng    tªnvµ  dÊu  “§∙thu tiÒn”vµo    ªngiÊy nép        c¸cli     tiÒn;sau  chuyÓn        ®ã  tr¶l¹cho  to¸n. i kÕ  ­ KÕ     tªn,®ãng    to¸nký    dÊu  ®iÓm     thu vµo    ªngiÊy nép  c¸c li     tiÒn vµ  lý   xö    nh  sau: + Liªn 3      icho    göi tr¶ l¹  ngêi nép; Liªn 4    quan        göi c¬  H¶i quan  icöa  t¹  khÈu; + C¸c  ªncßn    i    u  li   l¹ (l ªn i 2,5)l trong ngµy  i   t¹ ®iÓm       thu cña  Kho    b¹c Nhµ n­ íc lµm    c¨n  lËp  cø  b¶ng  giÊy  kª  nép tiÒn (MÉu  01/BK­ sè  TNS  ®Ýnh  kÌm).  B¶ng  giÊy  kª  nép  tiÒn  îc lËp  ®   thµnh  b¶n: 01  3    b¶n u  i l t¹  ®iÓm     b¶n  thu;01  giao    H¶i quan  i t¹ cöa  khÈu; 01    b¶n  kÌm chøng    tõ thu u  i quan  l t¹ c¬  Kho    b¹c Nhµ  níc. ­ C¨n  giÊy    cø  nép tiÒn vµo ng©n s¸ch Nhµ    ® îc Kho      níc ®∙    b¹c Nhµ    níc x¸cnhËn,c¬      quan    H¶i quan    ®èi chiÕu      víi khaih¶iquan  tê     lµm          thñ tôc®Ó ®èi t   îng nép  nhËn hµng  hoÆc  thanh      to¸nnîthuÕ. ­ Cuèi ngµy, c¸n  H¶i      bé  quan cöa khÈu  c¸n  ®iÓm   vµ  bé  thu tiÒn cña  Kho  b¹c Nhµ    níc ®èi chiÕu, ký      x¸c nhËn  vµo  b¶ng    kª.C¨n  vµo  cø  b¶ng    kª giÊy nép  tiÒn  ® îc ký    ®∙    x¸c nhËn  kÌm chøng    tõ thu cïng    tiÒn  víisè  thu  îc ®   trong ngµy  chuyÓn    vÒ Kho  b¹c Nhµ      níc trùc tiÕp qu¶n    lý.Tr×nh    tù thñ    tôc nép tiÒn t¹ trôsë        Kho    i b¹c Nhµ    îcthùc hiÖn  níc®     theo chÕ  hiÖn    ®é  hµnh. * Trêng          hîp t¹ c¸ccöa  i khÈu hµng    ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu chñ  yÕu    lµhµng  ho¸ phimËu       dÞch,tiÓu ng¹ch,hµnh  .        lý. .quy  , tr×nh thu nh      sau: ­ C¨n  vµo    cø  th«ng  thu hoÆc     b¸o    tê khaihµng      ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu,c¸n    bé H¶i quan cöa  khÈu  lËp  li   03  ªnbiªn lai  ªn3 u    :li   l cuèng, 02  ªncßn      li   l¹i chuyÓn    trùctiÕp cho    ®iÓm       c¸n bé  thu cña Kho    b¹c Nhµ  níc. ­ C¸n  ®iÓm     bé  thu Kho b¹c Nhµ    níc c¨n  vµo  cø  biªn lai    , tiÕn hµnh    thu tiÒn tõngêinép,vµo            sæ quü;ký      tr¶l¹cho    H¶iquan.   biªnlai vµ      i c¸n bé    ­ C¸n  H¶i quan    bé    cöa khÈu    göingêi nép  ªn2          li   biªnlaithu thuÕ kÌm    tê khai®Ó     lµm      thñ tôcnhËn  hµng;li   lµm    lËp b¶ng          ªn1  c¨n cø    kª biªnlai(mÉu sè  02/BK­TNS  ®Ýnh  kÌm). ­ Cuèi ngµy, c¸n  H¶i        bé  quan  cöa  khÈu  kÕ   vµ  to¸n ®iÓm     thu Kho    b¹c Nhµ      níc®èi chiÕu,ký      x¸c nhËn  vµo  b¶ng      . kª biªnlai B¶ng        îclËp   kª biªnlai®     03 b¶n:01    b¶n  kÌm    ªn1     u  quan    c¸c li   biªnlai c¬  l H¶i quan;01    b¶n u  i l t¹ ®iÓm     thu cña    Kho    b¹c Nhµ    b¶n  níc;01  lµm    lËp giÊy nép  c¨n cø      tiÒn vµo    ng©n  s¸ch   Nhµ    níc.Hµng  ngµy  hoÆc  chËm  nhÊt sau  ngµy,H¶i quan    5      cöa  khÈu    c¨n cø  vµo b¶ng        giÊy nép  kª biªnlailËp    tiÒn vµo    ng©n  s¸ch Nhµ      níc;®iÓm     thu Kho  b¹c Nhµ      nícchuyÓn  giÊy nép    tiÒn (kÌm    b¶ng        sè  kª biªnlai)vµ  tiÒn ®∙    îc   thu ®   vÒ Kho    b¹c Nhµ      níctrùctiÕp qu¶n      lý. ­ C¨n  vµo    cø  giÊy nép tiÒn cïng  tiÒn  ®iÓm   chuyÓn  sè  do  thu  vÒ,  Kho  b¹c Nhµ      níc lµm  tôc nhËp  thñ    tiÒn  h¹ch    ng©n  vµ  to¸n thu  s¸ch Nhµ    níc theo  chÕ  quy  ®é  ®Þnh  hiÖn  hµnh. 3/Thu,nép      thuÕ  xuÊt,nhËp    khÈu    trùctiÕp qua  quan      c¬  H¶iquan C¬ quan    H¶i quan  dông            sö  biªnlai ®Ó trùctiÕp thu thuÕ  thu     xuÊt,nhËp    khÈu     îng nép.  tõ®èi t    §Þnh      biªnlai   kú,c¨n cø      thuÕ,c¬  thu   quan    H¶i quan lËp  b¶ng            kª chitiÕtbiªnlai(MÉu  03/BK­ sè  TNS  ®Ýnh kÌm) vµ      viÕtgiÊy nép    tiÒn 
  4. 4 vµo ng©n  s¸ch Nhµ    níc b»ng tiÒn  Æt     m ®Ó nép toµn  sè  bé  tiÒn  thu  ®∙  vµo  Kho    b¹c Nhµ    níctheo chÕ  quy    ®é  ®Þnh. C¬ quan    H¶i quan    t×nh  c¨n cø  h×nh  sè    kho¶ng  vÒ  thu;vÒ  c¸ch vµ    ®iÒu  kiÖn giao th«ng    tõ cöa khÈu  ®Õn  Kho   b¹c Nhµ  níc, .cô  .  thÓ  . tõng ®Þa  bµn  ®Ó  thèng nhÊt    víiKho  b¹c  Nhµ     níc quy  ®Þnh  ®Þnh   nép  kú  tiÒn thu thuÕ  xuÊt,nhËp    khÈu  vµo Kho  b¹c  Nhµ    níc (hµng  ngµy  hoÆc  chËm   nhÊt    lµ 10  ngµy).C¬    quan   H¶i quan  chØ  nép tiÒn thu thuÕ      xuÊt,nhËp    khÈu  thu ® îc ®∙      vµo    Kho    trôsë  b¹c Nhµ    níc,kh«ng  nép  tiÒn t¹ c¸c ®iÓm       i     thu ngoµitrôsë      cña  Kho    b¹c Nhµ níc. B/ N hi Ö m  vô, q u y Ò n  h¹n cña c¬ q u a n   ¶i q u a n   H vµ c¬ q u a n  K h o  b¹c  N h µ  n íc trong viÖc tËp trung, q u ¶ n  lý  thu thu Õ   u Êt, n h Ë p  kh È u x   1/C¬    quan    H¶i quan 1.1/Ra     th«ng  b¸o thu kÞp    híng  thêivµ  dÉn ®èi îng  t nép lËp giÊy nép  tiÒn vµo    ng©n  s¸ch Nhµ      níctheo ®óng    quy  ®Þnh. 1.2/Trùc    tiÕp tæ    chøc    thu thuÕ xuÊt,nhËp    khÈu  c¸ccöa  ë    khÈu    n¬ich­ a  trÝ ® îc ®iÓm   cña  bè      thu  Kho    b¹c Nhµ    nép  níc vµ  vµo ng©n s¸ch Nhµ      níc theo quy    ®Þnh    t¹ ®iÓm   Môc  phÇn    i 3  A  IIcña Th«ng   tnµy.  1.3/T¹o    ®iÒu  kiÖn trong viÖc  trÝ ®Þa     bè    ®iÓm, ph¬ng  tiÖn lµm viÖc  vµ phèihîp víi       Kho    b¹c Nhµ    níc®¶m   b¶o  toµn    an  tµis¶n,tiÒn b¹c cña        nhµ    níc t¹ ®iÓm       i thu cña Kho    b¹c Nhµ        níct¹ c¸ccöa  i khÈu.   1.4/§Þnh  (th¸ng,quý,n¨m),c¨n cø    kú          vµo  chøng      ® îcKho    tõ thu ®∙    b¹c Nhµ    vµ  nícký  ®ãng  dÊu, c¬    quan    H¶i quan  b¸o      lËp  c¸o thu thuÕ  xuÊt,nhËp    khÈu    trªn®Þa  bµn, ®èi    chiÕu    víiKho b¹c Nhµ    níc,b¶o ®¶m   khíp ®óng    vµ  chÝnh x¸c. Trong qu¸ tr×nh ®èi chiÕu,nÕu  chªnh    cã  lÖch,hai bªn      ph¶itiÕn    hµnh  kiÓm     tra®èi chiÕu chøng    nép  kÞp    tõ thu  vµ  thêith«ng b¸o cho    c¸c ®¬n vÞ  li   ªnquan    ®Ó thèng nhÊt ®iÒu    chØnh  liÖu saisãttheo chÕ  kÕ      sè          ®é  to¸nqui ®Þnh. 1.5/Tæ     chøc c«ng    to¸n,h¹ch    to¸nvµ  b¸o    to¸n t¸ckÕ    to¸nkÕ    lËp  c¸o kÕ    vµ  quyÕt to¸ntheo chÕ  quy        ®é  ®Þnh.  2/C¬    quan  Kho    b¹c Nhµ  níc 2.1/Phèi hîp    quan      víic¬  H¶i quan    trªn®Þa  bµn trong viÖc  trÝ c¸c bè      ®iÓm   giao dÞch      trùctiÕp qua    Kho    b¹c Nhµ    nh÷ng    ®ñ  nícë  n¬icã  ®iÒu  kiÖn  nh  nªu    ®∙  t¹ ®iÓm    kho¶n  Môc  nãitrªn. i 1.3   1  B      2.2/TËp    trung ®Çy     kÞp    ®ñ vµ  thêitoµn  c¸c kho¶n  bé    thu thuÕ xuÊt,   nhËp  khÈu vµo ng©n  s¸ch Nhµ      níc(kÓ  c¸ckho¶n    c¬  c¶    thu do  quan   H¶i quan  trùctiÕp    ph©n    thu)vµ  chia sè  cho    thu  tõng cÊp ng©n s¸ch theo    ®óng    tû lÖ  quy ®Þnh.   2.3/Kho      b¹c Nhµ    níctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc TW     th«ng    b¸o mÉu   dÊu  ®iÓm  giao dÞch  ch÷  cña  vµ  ký  cña c¸n  Kho  bé  b¹c Nhµ    i®iÓm   níc t¹  giao  dÞch cho  quan    c¬  H¶i quan    trªn®Þa  bµn      ®Ó ®èi chiÕu  giao dÞch. vµ     
  5. 5 2.4/§Þnh  (th¸ng,quý,n¨m)    kú      Kho    b¹c Nhµ    nícphèihîp víi quan          c¬  H¶i quan  tØnh,thµnh    phè    ®èi chiÕu  thu thuÕ  sè    xuÊt,nhËp    khÈu,®¶m     b¶o  khíp   ®óng  liÖu gi÷a haingµnh  ®∙  ë  sè        (nh  nªu  ®iÓm     1.4 môc  phÇn      B  II trªn) nãi . 2.5/Tæ     chøc c«ng      t¸ckÕ to¸n,h¹ch    to¸n kÕ     to¸n vµ    lËp b¸o c¸o theo  chÕ  quy  ®é  ®Þnh.   III  ­ T æ  c h ø c thùc hi Ö n 1/Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    ký. 2/ C¬     quan    H¶i quan, Kho      b¹c Nhµ    c¸c tæ  níc vµ    chøc, c¸ nh©n  li       cã  ªn quan  chÞu  tr¸chnhiÖm     thùc hiÖn    nghiªm chØnh  chÕ  thu,nép  ®é    thuÕ xuÊt,  nhËp  khÈu  quy  ®Þnh  it¹ Th«ng  t nµy. NÕu       c¸c ®¬n      vÞ, c¸ nh©n    viph¹m,    sÏ bÞ  lý theo  xö    quy  ®Þnh   cña luËt ph¸p    hiÖn  hµnh. §Þnh  (quý, 6    kú    th¸ng,  n¨m),c¬    quan    H¶i quan  c¬  vµ  quan  Kho  b¹c Nhµ    níc phèi hîp    ®¸nh    gi¸kÕt  qu¶  c«ng      t¸cthu,nép  thuÕ xuÊt,nhËp    khÈu  ho¹t®éng  vµ    cña    c¸c ®iÓm  thu  li   ªnngµnh   trªn®Þa  bµn. 3/ Trêng    hîp    c¸c ®Þa  ph¬ng  dông  ¸p  c«ng nghÖ     tinhäc    ®Ó thùc hiÖn    c«ng    trung,qu¶n      t¸ctËp    lýc¸ckho¶n    thu ng©n  s¸ch Nhµ    c¸cthñ tôcvµ    níc,cã        quy tr×nh thu    nép  riªng,ph¶ilËp    vµ      ®Ò ¸n  b¸o  Bé    c¸o  Tµi chÝnh, Tæng     côc  H¶i quan      ®Ó xem    cho  xÐt vµ  phÐp thùc hiÖn.     Trong qu¸ tr×nh  iÓn khai thùc  tr     hiÖn nÕu   khã  cã  kh¨n víng  ¾c,  m cÇn  kÞp        Bé    thêib¸o c¸o vÒ  TµichÝnh  (Kho    b¹c Nhµ    nícT.W),Tæng    côc    H¶i quan  ®Ó   phèihîp gi¶i       quyÕt.
  6. 6 M É u  s è: 0 1/B K­T N S (Ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng     tsè.. . . . .) KBNN.... .  .. . B ¶ n g  kª  Sè.. §iÓm  giao dÞch    . sè... Gi Êy n é p  tiÒn thu Õ  x u Êt,  n h Ë p  k h È u Ngµy... . .th¸ng.. .  . ..  . ... n¨m... . .        §¬n  tÝnh:®ång vÞ    Sè  TT GiÊy  nép  tiÒn Sè  tiÒn Ghi chó   Sè Ngµy Céng Sè    tiÒnb»ng  ch÷:. . .................................. . . ................................. X¸c  nhËn  cña  §iÓm giao dÞch    Kho    b¹c nhµ  níc c¬  quan    H¶i quan Thñ  quü           KÕ to¸n Phô  Thñ  quü  KÕ          ­    to¸n KÕ to¸ntr tr¸ch ëng
  7. 7 M É u  s è: 0 2/B K­T N S (Ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng     tsè.. . . . .) Côc    H¶i quan.. . .. . ..   S è..... Cöa khÈu... . .... . . .... B ¶ n g  kª                            Biªn lai  thu thu Õ  xu Êt, h Ë p  k h È u  n (dïng cho  ®iÓm  thu phèi hîp gi÷a H¶i quan  vµ  KBNN) Ngµy... . .th¸ng.. .  . ..  . ... n¨m... . . §¬n  tÝnh:®ång vÞ    Sè  TT Biªnlai    thu Sè  tiÒn Ghi chó   Sè Ngµy Céng Sè   tiÒn   b»ng  ch÷:. . ................................... . . ...................................  §iÓm      thu KBNN H¶i quan    cöa  khÈu   Thñ     quü  Phô     tr¸ch®iÓm     thu     LËp  b¶ng          Thñ  ëng tr
  8. 8 M É u  s è: 0 3/B K­T N S (Ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng     tsè.. . . . .)   Côc    H¶i Sè.... quan... .  ...     B ¶ n g  kª  Biªn lai  thu thu Õ  xu Êt, h Ë p  k h È u  n (dïng  cho  êng  c¬  tr hîp  quan  H¶i  quan  chøc  tæ  thu  trùc tiÕp)   Ngµy... . .th¸ng.. .  . ..  . ... n¨m... . . §¬n  tÝnh:®ång vÞ    Sè  TT Biªnlai    thu Sè  tiÒn Ghi chó   Sè Ngµy Céng Sè   tiÒn   b»ng  ch÷:. . ...................................... . . ..................................... LËp  b¶ng KÕ     ëng to¸ntr Thñ  ëng tr

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản