Thông tư liên tịch 04/2003/TTLT-BVHTT-BXD của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
58
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 04/2003/TTLT-BVHTT-BXD của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 04/2003/TTLT-BVHTT-BXD của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Xây dựng hướng dẫn về quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 04/2003/TTLT-BVHTT-BXD của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA TH¤ N G   ¦  T liªn Þ ch B é  V¨n h o¸  h « n g    t ­ T tin, é  X © y   ù n g    B d Sè  04/2003/TTLT/BV H T T­B X D  n g µ y  24 th¸ng 01 n¨ m  2003 v Ò  H í ng d É n  v Ò  q u y Ò n  t¸c gi¶ ® è i víi  t¸c h È m  ki Õ n  tró c  p C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 76/CP  µy  ng 29/11/1996  ña  Ýnh  ñ  íng  c Ch ph h dÉn    µnh  ét  è  thih m s quy  nh  Ò   Òn      ®Þ v quy t¸cgi¶ trong Bé   Ët D © n   ù  íi   Lu   s (d   ®©y  Õtt¾tlµNghÞ   nh  vi       ®Þ 76/CP); C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 60/CP  µy  ng 6/6/1997  ña  Ýnh  ñ  íng  Én   c Ch ph h d thihµnh      c¸cquy  nh  ña  é  Ët D © n   ù  Ò   ®Þ c B Lu   s v quan  Ö   ©n  ù  ã  Õu  è n­ hd scy t  ícngoµi(d i y  Õtt¾tlµNghÞ   nh      í ®© vi       ®Þ 60/CP); Bé   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    é   ©y  ùng  íng dÉn  Ò   Òn      i víi tin, X B d h  v quy t¸cgi¶ ®è     t¸cphÈ m   Õn  ócnh    ki tr   sau: I.  GI¶I T H Ý C H  T H U Ë T  N G ÷ : M ét  è  Ëtng÷  îchiÓu    s thu   ®  nh sau:   1. “T¸cphÈ m   Õn  óc”theo      ki tr   quy  nh  ¹  ®Þ ti Kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   8  4  ®Þ 76/CP  µc¸cb¶n  ÏthiÕtkÕ   Ó  Ön   ëng  l    v    th hi ý t s¸ng t¹ovÒ       ng«inhµ,c«ng  ×nh     tr   x©y  ùng, quy  ¹ch  d   ho kh«ng gian (quy  ¹ch  ©y  ùng) ®∙  ho x d   hoÆc   a  ©y  ch x dùng. T¸c  È m   Õn  óc bao  å m     ph ki tr   g c¸c b¶n  Ï thiÕtkÕ   Ò   Æt   v    vm b»ng, m Æt     ® øng, m Æt   ¾t,phèic¶nh,thÓ  Ön   ëng    c      hi ý t s¸ng t¹ovÒ       ng«inhµ,c«ng  ×nh,     tr   tæ  îp  h c«ng  ×nh  Õn  óc,tæ  tr ki tr   chøc  kh«ng gian,kiÕn  óc c¶nh    tr   quan  ña  c m ét  ïng,m ét  «   Þ, h Ö   èng  «   Þ, khu  v   ® th   th ® th   chøc  n¨ng  «   Þ,khu  ©n    ® th   d c n«ng  th«n. M«   ×nh, sa  µn  µ  h  b v b¶n  thuyÕt minh  Õu  ã)  Ò     (n c v ng«i nhµ  ô  Ó,   c th   c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d hoÆc  quy  ¹ch  ho kh«ng  gian  îc coilµ bé  Ën  ®       ph kh«ng  t¸chrêicña    È m   Õn  óc,nhng     t¸cph ki tr   kh«ng thay thÕ    b¶n  ÏthiÕtkÕ     îc v    ®Ó ®   coilµt¸cphÈ m   c  Ëp.      ®é l 2. “S¸ng t¹ot¸cphÈ m   Õn  óc”® îchiÓu  µ ho¹t®éng         ki tr     l    t duy  ña      c t¸cgi¶ trùctiÕp  µm  m ét  Çn    l ra  ph hoÆc   µn  é    È m   Ó  Ön  íid¹ng  to b t¸cph th hi d   b¶n  Ï v  thiÕtkÕ.   3. “Sao  Ðp    È m   Õn  óc”lµ hµnh    Ïl¹ m ét  Çn    ch t¸cph ki tr     viv     i ph hoÆc   µn  to bé    È m   Õn  óc. t¸cph ki tr 4. “Sao  ôp    È m   Õn  óc”lµ hµnh    lµm  c¸c b¶n    ch t¸cph ki tr     vi   ra    sao  èng  gi h Öt   t¸c phÈ m   Õn  óc hoÆc   ét  Çn    È m   Õn  óc b»ng  nh   ki tr   m ph t¸c ph ki tr   c¸ch  chôp  ¶nh,photocopy hoÆc       b»ng    ¬ng  c¸cph ph¸p t ng  ùkh¸c.  ¬ t   5. “B¶n    sao    È m   Õn  óc”lµb¶n  t¸cph ki tr     sao  Ðp  ch hoÆc   sao  ôp  ¹ m ét  ch l   i phÇn hoÆc   µn  é    È m   Õn  óc. to b t¸cph ki tr 6. “Chñ  ë  ÷u    È m   Õn  óc”lµc¸ nh©n    s h t¸cph ki tr       hoÆc   ph¸p  ©n  ë  ÷u  nh sh quyÒn      t¸cgi¶theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
  2. 2 7. “T¸cphÈ m   Õn  óc®ång      µt¸cphÈ m   tõ hait¸cgi¶ trëlªn     ki tr   t¸cgi¶”l     do              cïng s¸ng t¹ora.      8. “T¸cphÈ m   Õn  óckhuyÕt danh” lµt¸cphÈ m   Õn  óckh«ng  ã       ki tr          ki tr   c tªn t¸cgi¶(tªnthËthoÆc   ótdanh)trªnt¸cphÈ m           b       khic«ng  è,phæ   Õn. b  bi 9. “T¸cphÈ m   Õn  óckh«ng  â t¸cgi¶”lµ t¸cphÈ m   Õn  óckhic«ng      ki tr   r          ki tr     bè,phæ   Õn  a    nh  îct¸cgi¶.   bi ch x¸c®Þ ®   10.“T¸cphÈ m   Õn  ócdic¶o”lµt¸cphÈ m   Õn  óc® îcc«ng  è,phæ      ki tr          ki tr     b  biÕn  Çn  u     l ®Ç tiªnsau        ∙  khit¸cgi¶® qua  i. ®ê 11. “C«ng  è, phæ   Õn    È m   Õn  óc”lµviÖc  Ó  Ön    b  bi t¸cph ki tr     th hi cho c«ng  chóng  ÕtvÒ     È m   bi   t¸cph th«ng  qua  Êt b¶n,thuyÕttr×nh,tr bµy  xu         ng  hoÆc   í gi   i thiÖu trªnc¸cph¬ng  Ön th«ng    ichóng.     ti   tin®¹   Ii.t¸c h È m  ki Õ n tr ó c ® î c b ¶ o  h é :  p 1.C¸c    È m   Õn  óc® îcb¶o  é  ¹ ViÖtNam:   t¸cph ki tr     h t  i   1.1.T¸c phÈ m   Õn  óccña      µc«ng  ©n  ÖtNam;    ki tr   t¸cgi¶l   d Vi   1.2. T¸c  È m   Õn  óc thuéc  ë  ÷u  ña    ph ki tr   sh c c«ng  ©n,  d ph¸p  ©n,    nh tæ chøc  ÖtNam; Vi   1.3.T¸c  È m   Õn  óc cña  êi níc ngoµi,ph¸p  ©n  íc ngoµi ® îc   ph ki tr   ng       nh n     s¸ng  ¹ovµ  Ó  Ön    t   th hi nh quy  nh  ¹  Ó m   M ôc    ña  ®Þ ti§i 1  I c Th«ng    µy    Öt t n ë Vi   Nam; 1.4.T¸c  È m   Õn  óc cña  êi níc ngoµi,ph¸p  ©n  íc ngoµi lÇn    ph ki tr   ng       nh n    ®Ç u     îcc«ng  è,phæ   Õn  ¹ ViÖtNam; tiªn®   b  bi t   i   1.5.T¸c  È m   Õn  óc cña  êi níc ngoµi,ph¸p  ©n  íc ngoµi ® îc   ph ki tr   ng       nh n     b¶o  é  ¹  Öt Nam   h ti Vi   theo    iÒu  cquèc  Õ  µ   Öt Nam   ∙  ý  Õt  c¸c ® í  t m Vi   ® k k hoÆc   tham gia. 2. C¸c    È m   Õn  óc ® îc b¶o  é  ¹  Öt Nam     t¸cph ki tr     h t iVi   theo quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÓ m   M ôc     ña  1  I c Th«ng   nµy  µ  t v kh«ng  µ ®èi  îng  l  t b¶o  é  ë  ÷u  hsh c«ng  nghiÖp,kh«ng  ã  éidung      cn  nh quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  1  749  é   Ët D © n   B Lu   sù. iii.T¸c gi¶ c ñ a t¸c h È m  ki Õ n tr ó c:    p 1.T¸c gi¶cña    È m   Õn  óc:     t¸cph ki tr T¸c gi¶  ña    È m   Õn  óc lµ ngêi trùc tiÕp  c t¸c ph ki tr         s¸ng  ¹o ra  µn  é  t   to b hoÆc   ét  Çn    È m   Õn  óc. m ph t¸cph ki tr 2.§ång        È m   Õn  óc:   t¸cgi¶t¸cph ki tr   Nh÷ng  êicïng trùctiÕp s¸ng  ¹ora m ét    È m   Õn  óclµ®ång    ng        t   t¸cph ki tr     t¸c gi¶cña    È m   Õn  óc®ã.    t¸cph ki tr  
  3. 3 3. Ng êihç  îgãp    Õn,cung  Êp   Öu,thùc hiÖn      tr   , ý ki   c tli     c«ng  Öc  ÕtkÕ   vi thi   theo  chØ  Én, qu¶n  ýthiÕtkÕ,   Ên  d  l    tv cho  êitrùctiÕp s¸ng  ¹ora t¸cphÈ m   ng       t     kiÕn  óckh«ng  tr   ph¶ilµt¸cgi¶hoÆc   ng      ña    È m   Õn  óc.        ®å t¸cgi¶c t¸cph ki tr Iv. h ñ  s ë  h ÷ u  t¸c h È m  ki Õ n tr ó c:  C  p 1.Chñ  ë  ÷u    È m   Õn  óc®ång  êilµt¸cgi¶:   s h t¸cph ki tr   th       T¸c    ng  êilµ chñ  ë  ÷u    È m   Õn  óc trong tr ng  îp    gi¶ ®å th     s h t¸cph ki tr     ê h t¸c gi¶sö  ông  êigian,tµi Ýnh  µ    iÒu  Ön  ËtchÊtkh¸ccña  ×nh     d th     ch v c¸c® ki v       m ®Ó thùc  Ön  hi c«ng  Öc  vi s¸ng  ¹o ra    È m   Õn  óc,bao  å m     êng  îp t   t¸cph ki tr   g c¸c tr h  sau: 1.1.T¸c    µ chñ  ë  ÷u  µn  é    gi¶ l   s h to b hoÆc   ét  Çn    È m   m ×nh   m ph t¸cph do  s¸ng  ¹o,trõ tr ng  îp    È m   t     ê h t¸cph s¸ng  ¹o theo  Ö m   ô  îc giao,theo  îp t  nhi v®    h  ®ång; 1.2.C¸c  ng      µchñ  ë  ÷u    ®å t¸cgi¶ l   s h chung    È m   hä  ïng s¸ng  ¹o, t¸cph do  c   t  trõtr ng  îp t¸cphÈ m    ê h     s¸ng t¹otheo nhiÖ m  ô  îcgiao,theo hîp ®ång.      v®       2.Chñ  ë  ÷u    È m   Õn  óckh«ng  ng  êilµt¸cgi¶:   s h t¸cph ki tr   ®å th       C¸  ©n  nh hoÆc   chøc  Þu  tæ  ch tr¸chnhiÖm     cung  Êp  µichÝnh  c t  hoÆc     c¸c ®iÒu  Ön  ã  Ýnh  Êt quyÕt  nh  i  íic«ng  Öc  ki c t ch   ®Þ ®è v   vi s¸ng  ¹ora    È m   t   t¸cph kiÕn  óc cho      µ chñ  ë  ÷u    È m   Õn  óc ®ã,  õtr ng  îp    tr   t¸cgi¶ l   s h t¸cph ki tr   tr   ê h c¸c bªn  ã  c tho¶ thuËn    kh¸c,bao  å m     êng  îp sau:   g c¸ctr h  2.1.T¸c  È m   Õn  ócdo        ph ki tr   t¸cgi¶ s¸ng  ¹otheo  Öm   ô  îc giao  × t  nhi v®  th   c¬  quan,tæ    chøc  giao nhiÖ m  ô  µchñ  ë  ÷u    È m   Õn  óc;   v l  s h t¸cph ki tr 2.2.T¸c  È m   Õn  óc do        ph ki tr   t¸cgi¶ s¸ng  ¹o theo  îp  ng  ý  Õt  ÷a t  h ®å k k gi   m ét  lµt¸cgi¶hoÆc   chøc  ÕtkÕ   ã   bªn        tæ  thi   c tc¸ch ph¸p nh©n, n¬it¸cgi¶lµm            viÖc,víim ét     bªn  µc¸ nh©n, tæ  l      chøc  thuªthiÕtkÕ   µ  ∙    än gãi®Ó   îc     v ® tr¶tr     ®  së  ÷u    È m   Õn  óc; h t¸cph ki tr 2.3.T¸c  È m   Õn  óc® îcs¸ng  ¹otrong c¸ccuéc    µ   iÒu  Ö  éc    ph ki tr     t     thim ® l cu thi ∙    nh  Òn  ë  ÷u    È m   Õn  óckh«ng  éc vÒ       x¸c®Þ ® quy s h t¸cph ki tr   thu   t¸cgi¶; 2.4.T¸c  È m   Õn  óc® îct¸cgi¶ hoÆc   ñ  ë  ÷u    È m     ph ki tr         ch s h t¸cph chuyÓn  giao cho  êikh¸c theo  îp ®ång    ng     h  hoÆc  cho,biÕu,tÆng      hoÆc   õa  Õ   th k theo   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   V. q u y Ò n  c ñ a t¸c gi¶, u y Ò n  c ñ a c h ñ  s ë  h ÷ u    q t¸c h È m  ki Õ n tr ó c:  p 1.Thêi®iÓ m         ph¸tsinhquyÒn      t¸cgi¶: Quy Òn       i  íit¸cphÈ m   Õn  óc ph¸tsinh ngay  t¸cgi¶ ®è v     ki tr       sau     ëng  khiý t s¸ng  ¹ocña      îc thÓ  Ön  íid¹ng  t  t¸cgi¶ ®   hi d   b¶n  Ï thiÕtkÕ,  v    kh«ng  ô  éc ph thu   vµo  Öc    È m   ∙  vi t¸cph ® c«ng  è  b hoÆc   a  ch c«ng  è; ®∙  ¨ng  ý  b  ® k b¶o  é  h hoÆc   cha  ¨ng  ý  ® k b¶o  é. h 2.Quy Òn  ña        È m   Õn  óc:   c t¸cgi¶t¸cph ki tr
  4. 4 Theo  quy  nh   ¹    Òu  ®Þ t ic¸c §i 750, 751, 752, 755  é   Ët  © n   ù, c¸c       B Lu D s    §iÒu  10  8,  NghÞ   nh   ®Þ 76/CP  µ  ôc   I Th«ng   sè  vM II ,   t 27/2001/TT­ BVHTT   ngµy  10/5/2001  ña  é   c B V¨n     ho¸ ­ Th«ng    íng  Én  ùc hiÖn  tinh d th   NghÞ   nh   ®Þ sè 76/CP  µy  ng 26/11/1996,NghÞ   nh  è    ®Þ s 60/CP  µy  ng 6/6/1997  ña  Ýnh  c Ch phñ  íng dÉn    µnh  ét  è  h  thih m s quy  nh  Ò   Òn      ®Þ v quy t¸cgi¶trong Bé  Ët D © n     Lu   sù  íi®©y   Õt t¾t lµ Th«ng   27/2001/TT­ (d   vi       t BVHTT), quyÒn  ña          c t¸cgi¶ t¸c phÈ m   Õn  ócbao  å m     Òn  ©n  ©n  µ    Òn  µis¶n. ki tr   g c¸cquy nh th v c¸cquy t  2.1.§èivíi     ng  êilµchñ  ë  ÷u    È m   Õn  óc:       gi¶®å th     t¸c s h t¸cph ki tr 2.1.1  gi¶ ®ång  êilµ chñ  ë  ÷u    È m   Õn  óccã    Òn  .T¸c    th     s h t¸cph ki tr   c¸c quy nh©n  ©n  th kh«ng  îcchuyÓn  ®  giao cho  êikh¸c,bao  å m:   ng     g a.§Æt      tªncho    È m; t¸cph b.§øng    ËthoÆc   ótdanh      È m;  îcnªu    ËthoÆc   ót   tªnth   b  trªnt¸cph ®   tªnth   b  danh      È m   îcc«ng  è,phæ   Õn,sö  ông; khit¸cph ®  b  bi   d   c.B¶o  Ö   ù  µn  Ñn    È m,    v s to v t¸cph cho  Ðp  ph hoÆc   kh«ng  cho  Ðp  êi ph ng   kh¸csöa  æi  éidung    È m.   ® n  t¸cph 2.1.2.T¸c    ng  êilµ chñ  ë  ÷u    È m   Õn  óccã    Òn    gi¶ ®å th     s h t¸cph ki tr   c¸c quy nh©n  ©n  ã  Ó  îc chuyÓn  th c th ®   giao  µn  é  to b hoÆc   ét  Çn  m ph cho  êi kh¸c ng     theo  îp  ng  h ®å b»ng  b¶n  v¨n  hoÆc  cho, biÕu    tÆng, thõa  Õ     k theo  quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt,    bao  å m: g a.C«ng  è,phæ   Õn    b  bi hoÆc   cho  êikh¸cc«ng  è,phæ   Õn    È m   ng     b  bi t¸cph cña  ×nh  íic¸c h×nh  m d    thøc  : xuÊt b¶n, t¸  nh      i b¶n, sao  Ðp    È m;  ng    ch t¸cph tr bµy    È m   íc c«ng  óng; truyÒn  t t¸cphÈ m   í c«ng  óng  t¸cph tr   ch   ®¹     ti  ch b»ng  Êt b  kú  ¬ng  Ön  ph ti hoÆc   c¸ch thøc  µo; ph©n  èi t¸cphÈ m   n  ph     hoÆc  b¶n sao    t¸c phÈ m   b»ng  c¸ch b¸n,cho       thuªhoÆc   b»ng c¸ch kh¸c;nhËp  Èu        kh c¸c b¶n    sao t¸cphÈ m   ña  × nh  õnícngoµivµo  ÖtNam;   cm t      Vi   b. Cho    hoÆc  kh«ng cho  êi kh¸c sö  ông    È m   ña  × nh  íic¸c ng    d t¸cph cm d    h×nh  thøc  : x©y  ùng, sao  Ðp,  nh   d   ch sao  ôp  ¹    È m   íibÊt  ú  ×nh  ch l i ph t¸c d  kh thøc nµo.      2.1.3.T¸c    ng  êilµ chñ  ë  ÷u    È m   Õn  óccã    Òn    gi¶ ®å th     s h t¸cph ki tr   c¸c quy tµis¶n  îc chuyÓn    ®  giao  µn  é  to b hoÆc   ét  Çn  m ph cho  êi kh¸c  ng   theo  îp h  ®ång  b»ng    v¨n b¶n  hoÆc   cho,biÕu,tÆng, thõa  Õ         k theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËt,  bao  å m: g a.§îchëng  Ën  ót;    nhu b b.§îchëng  ïlaokhit¸cphÈ m   îcsö  ông;    th        ® d c. §îc hëng  î Ých  Ët chÊt tõ viÖc     l i v     cho  êi kh¸c sö  ông    È m   íi ng    d t¸cph d  c¸ch×nh    thøc nh:x©y  ùng,xuÊtb¶n,t¸ b¶n,tr bµy,tr Ónl∙m;cho     d       i   ng   i     thuª; d. Nh Ën    ëng  i víi   È m   µ   × nh  µt¸cgi¶,trõtr ng  îp t¸c   gi¶ith ®è     ph t¸c mm l        ê h     phÈ m   kh«ng  îcNhµ   ícb¶o  é. ®  n  h 2.2.§èivíi           gi¶kh«ng  ng  êilµchñ  ë  ÷u    È m   Õn  óc: t¸c ®å th     s h t¸cph ki tr   2.2.1.T¸c      gi¶ kh«ng  ng  êilµ chñ  ë  ÷u    È m   Õn  óccã    ®å th     s h t¸cph ki tr   c¸c quyÒn  ©n  ©n  nh th kh«ng  îcchuyÓn  ®  giao cho  êikh¸c,bao  å m:   ng     g a.§Æt      tªncho    È m; t¸cph b.§øng    ËthoÆc   ótdanh      È m;  îcnªu    ËthoÆc   ót   tªnth   b  trªnt¸cph ®   tªnth   b  danh      È m   îcc«ng  è,phæ   Õn,sö  ông; khit¸cph ®  b  bi   d
  5. 5 c.B¶o  Ö   ù  µn  Ñn    È m,    v s to v t¸cph cho  Ðp  ph hoÆc   kh«ng  cho  Ðp  êi ph ng   kh¸csöa  æi  éidung    È m.   ® n  t¸cph 2.2.2.T¸c      gi¶ kh«ng  ng  êilµ chñ  ë  ÷u    È m   Õn  óccã    ®å th     s h t¸cph ki tr   c¸c quyÒn  µis¶n  îc chuyÓn  t  ®  giao  µn  é  to b hoÆc   ét  Çn  m ph cho  êi kh¸c theo ng       hîp  ng  ®å b»ng    v¨n b¶n hoÆc  cho, biÕu, tÆng, thõa  Õ         k theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt,    bao  å m: g a.§îchëng  Ën  ót;    nhu b b.§îchëng  ïlaokhit¸cphÈ m   îcsö  ông;    th        ® d c.NhËn    ëng  i víi   È m   µ   ×nh  µt¸cgi¶,trõtr ng  îp t¸c   gi¶ith ®è     ph t¸c mm l        ê h     phÈ m   kh«ng  îcNhµ   ícb¶o  é. ®  n  h ViÖc  ëng    Òn  µis¶n  ña      h c¸c quy t  c t¸cgi¶ kh«ng  ng  êilµchñ  ë  ÷u  ®å th     sh t¸cphÈ m   Õn  ócquy  nh  ¹ ®iÓ m   µy,® îcthùc hiÖn    ¬  ë  îp ®ång    ki tr   ®Þ t i n     trªnc s h   gi÷a t¸cgi¶vµ  ñ  ë  ÷u    È m   Õn  óc.       ch s h t¸cph ki tr 2.3.C¸c  ng      µchñ  ë  ÷u    ®å t¸cgi¶ l   s h chung  i víi   È m   Õn  ócvµ  ®è     ph t¸c ki tr   ® îchëng    Òn  ña        c¸c quy c t¸cgi¶ theo  quy  nh  ¹ §iÓ m   M ôc  cña  ®Þ ti  2  V  Th«ng   t nµy.ViÖc  ö  ông,®Þnh  o¹tt¸cphÈ m   Õn  ócph¶i® îcsù    sd   ®    ki tr       tho¶ thuËn  ña    c tÊt c¶    ng      Õu   ã  ng      ∙  Õt  ×    c¸c ®å t¸cgi¶,n c ®å t¸cgi¶ ® ch th ph¶i ® îc sù      tho¶   thuËn  ña  êithõa kÕ   îp ph¸p cña  ng      . c ng     h    ®å t¸cgi¶®ã Trong  êng  îp t¸cphÈ m   Õn  ócdo    ng      tr h   ki tr   c¸c ®å t¸cgi¶s¸ng  ¹ogå m     t  c¸c phÇn  riªngbiÖt cã  Ó    sö  ông  c  Ëp  ×  çi      ã  Òn  ö      th t¸ch ra  d ®é l th m t¸cgi¶ c quy s dông riªngbiÖt phÇn  ña  × nh  µ  îc hëng  Òn      i  íiphÇn        cm v®  quy t¸cgi¶ ®è v   ®ã theo quy  nh   ¹  Ó m   M ôc     ña  ®Þ t i§i 2  V c Th«ng   nµy, n Õu   t   c¸c  ng      ®å t¸c gi¶ kh«ng  ã  c tho¶ thuËn    kh¸c. 3.Quy Òn  ña  ñ  ë  ÷u    È m   Õn  óc:   c ch s h t¸cph ki tr Theo quy  nh  ¹ c¸c§iÒu  ®Þ t    i 753,756  ña  é  Ët D © n   ù  µ  Òu  cña    c B Lu   s v §i 9  NghÞ   nh  ®Þ 76/CP,vµ  ôc  I  M II  Th«ng   t27/2001/TT­ BVHTT   Òn  ña  ñ  ë  quy c ch s h÷u    È m   Õn  óckh«ng  ng  êilµ t¸cgi¶ bao  å m     Òn  ©n   t¸cph ki tr   ®å th         g c¸c quy nh th©n  µ    Òn  µis¶n  v c¸cquy t  sau: 3.1.C¸c  Òn  ©n  ©n  ã  Ó  îc chuyÓn    quy nh th c th ®   giao  µn  é  to b hoÆc   ét  m phÇn  cho  êikh¸ctheo  îp ®ång  ng     h  b»ng    v¨n b¶n  hoÆc   cho,biÕu,tÆng, thõa        kÕ   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt,     bao  å m: g 3.1.1.C«ng  è, phæ   Õn    b  bi hoÆc   cho  êi kh¸c c«ng  è, phæ   Õn    ng     b  bi t¸c phÈ m   Õn  óc thuéc  ki tr   quyÒn  ë  ÷u  ña  × nh   íic¸c h×nh  sh c m d    thøc  : xuÊt nh     b¶n, t¸   i b¶n, sao  Ðp    È m;  ng  µy    È m   íc c«ng  óng; truyÒn    ch t¸cph tr b t¸cph tr   ch   ®¹t t¸cphÈ m   í     ti c«ng  óng  ch b»ng  Êt  ú  ¬ng  Ön  b k ph ti hoÆc   c¸ch thøc  µo; n  ph©n  èit¸cphÈ m   ph     hoÆc  b¶n sao    È m   t¸cph b»ng c¸ch b¸n,cho     thuªhoÆc     b»ng  c¸ch kh¸c;nhËp  Èu        kh c¸c b¶n  sao    È m   ña  × nh  õ nícngoµivµo  t¸cph cm t      ViÖtNam,  õtr ng  îp gi÷a t¸cgi¶vµ  ñ  ë  ÷u  ã    tr   ê h         ch s h c tho¶ thuËn    kh¸c; 3.1.2.  Cho  hoÆc  kh«ng cho  êikh¸csö  ông    È m   Õn  ócthuéc ng    d t¸cph ki tr     quyÒn  ë  ÷u  ña  ×nh  íi   ×nh  sh c m d  h c¸c thøc nh:x©y  ùng,sao  Ðp, sao  ôp     d   ch   ch l¹ t¸cphÈ m   íi Êt kú  ×nh     i d    h b thøc  µo, trõtr ng  îp gi÷a t¸cgi¶ vµ  ñ  ë  ÷u  n    ê h         ch s h cã  tho¶ thuËn    kh¸c. 3.2.C¸c  Òn  µis¶n  îc chuyÓn    quy t  ®  giao  µn  é  to b hoÆc   ét  Çn    m ph cho ngêi kh¸c theo  îp ®ång      h  b»ng  b¶n  v¨n  hoÆc  cho, biÕu, tÆng, thõa  Õ         k theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt,     bao  å m: g
  6. 6 3.2.1. ©y  ùng,xuÊtb¶n,t¸ b¶n,tr bµy,tr Ónl∙m;  X d       i   ng   i   3.2.2.  Cho  thuª. ViÖc  ëng    Òn  µis¶n  ña  ñ  ë  ÷u    È m   Õn  óckh«ng  h c¸c quy t  c ch s h t¸cph ki tr   ®ång  êilµt¸cgi¶quy  nh  ¹ ®iÓ m   µy,® îcthùc hiÖn    ¬  ë  îp ®ång  th         ®Þ t i n     trªnc s h   gi÷a t¸cgi¶vµ  ñ  ë  ÷u    È m.       ch s h t¸cph 4. Quy Òn     yªu  Çu  c b¶o  é    Òn  ña      µ  Òn  ña  ñ  ë  h c¸c quy c t¸cgi¶ v quy c ch s h÷u    È m   Õn  óc: t¸cph ki tr Theo  quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ ti  759  ña  é  Ët D © n   ù  µ  Òu  NghÞ   nh   c B Lu   s v §i 7  ®Þ 76/CP  × khiquyÒn      Òn  ña  ñ  ë  ÷u    È m   Þ  © m   ¹i,   th     t¸cgi¶,quy c ch s h t¸cph bx h  t¸c gi¶ hoÆc   ñ  ë  ÷u    È m   ã  Òn  cÇu  êicã  µnh    © m   ¹m    ch s h t¸cph c quy yªu  ng   h vix ph hoÆc   ¬  c quan  µ  íccã  Èm  Òn  éc  êicã  µnh    © m   ¹m  Ê m   nh n   th quy bu ng   h vix ph ch døt hµnh    © m   ¹m, xinlçic¶ichÝnh    vix ph         , c«ng khai, åith ng  Öth¹i.     ê thi   b Quy Òn  cÇu  ¬  yªu  c quan  µ  íccã  Èm  Òn  Õn hµnh  Öc  nh n   th quy ti   vi b¶o  é  h quyÒn  µ  îÝch  îp ph¸p  ña      µ  ñ  ë  ÷u    È m,  îcthùc hiÖn  v l  i h  c t¸cgi¶ v ch s h t¸cph ®    theo  ×nh tù vµ  ñ tôc quy  nh  Ön  µnh  Ò   Õu  ¹i  è c¸o hoÆc   ëi tr     th     ®Þ hi h v khi n ,     t kh   kiÖn  ¹ toµ hµnh  Ýnh,d©n  ù  t    i ch   s hoÆc   ×nh  ù. h s ThÈ m  quyÒn    gi¶iquyÕt  Õu  ¹i  è  khi n ,t c¸o  ña      ñ  ë  ÷u    c t¸c gi¶,ch s h t¸c phÈ m,  quy  nh    Õtt¹ M ôc    ®Þ chiti     i VIIITh«ng   µy. tn 5.Giíi ¹n quyÒn        h t¸cgi¶: 5.1.Quy Òn   ña      Òn  ña  ñ  ë  ÷u    È m   Õn  óc ® îc   c t¸cgi¶,quy c ch s h t¸cph ki tr     b¶o  é    ¬  ë  h trªnc s tho¶  Ën  ÷a t¸cgi¶,chñ  ë  ÷u    È m   Õn  ócvµ  thu gi       s h t¸cph ki tr   bªn  ö  ông    È m   Õn  óc theo  îp  ng  ö  ông    È m   Õn  óc sd t¸cph ki tr   h ®å sd t¸cph ki tr   quy  nh   ¹  ôc   Th«ng   nµy  µ    ®Þ t iM VI  t v c¸c quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   ©y  lu   x dùng. 5.2.C¸c    b¶n  Ï thiÕtkÕ   Êu  µnh    È m   Õn  óckhi® a  µo  ©y  v    c th t¸cph ki tr     v x dùng  ph¶itu©n    theo c¸cquy  nh  ña     ®Þ c ph¸p luËtvÒ   ©y  ùng.    xd   6.Thêih¹n      b¶o  é  Òn    h quy t¸cgi¶: Theo  quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i 766  é   Ët  © n   ù  µ  Òu  NghÞ   nh   B Lu D s v §i 14  ®Þ 76/CP, thêih¹n      b¶o  é  Òn      i víit¸cphÈ m   Õn  óclµtrong suèt h quy t¸cgi¶ ®è       ki tr         cuéc  i      µ  n¨m  ®ê t¸cgi¶ v 50  sau        Õt.§èi víit¸cphÈ m   Õn  óc khi t¸cgi¶ ch         ki tr   ®ång      ×,thêih¹n  n¨m  îctÝnh  õkhi®ång      èicïng chÕt. t¸cgi¶th     50  ®  t    t¸cgi¶cu     7.ChuyÓn    giao,thõa kÕ   Òn        quy t¸cgi¶: 7.1.Theo    quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ t  i 763  é  Ët D © n   ù  B Lu   s Kho¶n    Òu  NghÞ   1,§i 8  ®Þnh  76/CP  × c¸cquyÒn  ©n  ©n  µ  µis¶n  ña      ng  êilµchñ  th     nh th v t   c t¸cgi¶®å th     së  ÷u    È m   Õn  ócquy  nh  ¹  iÓ m   h t¸cph ki tr   ®Þ ti ® 2.1.2.(a) µ    2.1.2.(b) µ  iÓ m   v  ® v 2.1.3.(a)®Õ n   2.1.3.(d)M ôc  µy; c¸c quyÒn  µis¶n  ña            n   t  c t¸cgi¶ kh«ng  ng  ®å thêilµchñ  ë  ÷u    È m   Õn  ócquy  nh  ¹ ®iÓ m      s h t¸cph ki tr   ®Þ ti   2.2.2.(a) n    ®Õ 2.2.2. (c)M ôc  µy;c¸c quyÒn  ©n  ©n  µ  µis¶n  ña  ñ  ë  ÷u    È m   Õn    n   nh th v t   c ch s h t¸cph ki tróc quy  nh  ¹  iÓ m   M ôc  µy  îc quyÒn    ®Þ ti ® 3  n ®  chuyÓn  giao  µn  é  to b hoÆc   m ét  Çn  ph cho  êikh¸c theo  îp ®ång  ng     h  b»ng    v¨n b¶n hoÆc  cho,biÕu,tÆng,       thõa kÕ     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   7.2.Theo    quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ t i 764,765  é  Ët D © n   ù  µ  Òu  NghÞ     B Lu   s v §i 13  ®Þnh  76/CP  ×,ngêithõa  Õ   ña      ng  êilµ chñ  ë  ÷u    È m   th     k c t¸cgi¶ ®å th     s h t¸cph kiÕn  óc ® îc hëng  tr     c¸c quyÒn  ©n  ©n  nh th quy  nh   ¹  iÓ m   ®Þ t i® 2.1.2.(a)vµ    2.1.2.(b) c¸c quyÒn  µis¶n  ,    t  quy  nh  ¹    iÓ m   ®Þ tic¸c ® 2.1.3.(a)®Õ n   2.1.3.(d)      
  7. 7 M ôc  µy;ngêithõa kÕ   ña      n      c t¸cgi¶kh«ng  ng  êilµchñ  ë  ÷u    È m   ­ ®å th     s h t¸cph ® îc hëng      c¸c quyÒn  µis¶n  t  quy  nh   ¹  iÓ m   ®Þ t i® 2.2.2.(a)®Õ n     2.2.2.(c)M ôc     nµy;ngêithõa  Õ   ña  ñ  ë  ÷u    È m       k c ch s h t¸cph kh«ng  ng  êilµt¸cgi¶ ® îch­ ®å th           ëng    Òn  ©n  ©n  µ  µis¶n  c¸cquy nh th v t   quy  nh  ¹ ®iÓ m   cña  ôc  µy. ®Þ t i 3  M n Trong  êng  îp  tr h kh«ng  ã  êi thõa  Õ,  êi thõa  Õ   õ chèi nhËn    c ng   k ng   k t    di s¶n  hoÆc  kh«ng  îcquyÒn  ëng    ®  h dis¶n,th× c¸cquyÒn    éc Nhµ   íc.     ®ã thu   n  Trong  êng  îp ngêithõa  Õ   ña      ñ  ë  ÷u    È m   Õt  íc tr h    k c t¸cgi¶,ch s h t¸cph ch tr   khih Õt  êih¹n b¶o  é  × ngêithõa kÕ   ña  êi®ã   îchëng    Òn  ña    th     h th       c ng   ®   c¸cquy c t¸cgi¶,chñ  ë  ÷u    È m      s h t¸cph quy  nh  ¹  iÓ m   µy  ®Þ ti ® n cho  n   Õt  êih¹n  ®Õ h th   b¶o  é. Ng êi hëng  õa  Õ     Òn  ña      ñ  ë  ÷u    È m   ã  h    th k c¸c quy c t¸cgi¶,ch s h t¸cph c quyÒn  chuyÓn  giao m ét  Çn    ph hoÆc   µn  é    Òn    to b c¸cquy ®ã cho  êikh¸c. ng     §èivíi   È m   Õn  óc®ång      µ     ng      µchñ  ë  ÷u      ph t¸c ki tr   t¸cgi¶m c¸c®å t¸cgi¶l   sh chung  îp  Êt  i  íit¸c phÈ m   Õn  óc,n Õu   ã  ng    h nh ®è v     ki tr   c ®å t¸c gi¶  Õt  µ   ch m kh«ng  ã  êi thõa  Õ,  êi thõa  Õ   õ chèi nhËn    c ng   k ng   k t    di s¶n  hoÆc   kh«ng  îc ®  quyÒn  ëng    h dis¶n  ×    Òn  Ò   µis¶n  ña  ng        éc Nhµ   th c¸c quy v t  c ®å t¸cgi¶ ®ã thu   níc. VI. ö  d ô n g  t¸c h È m  ki Õ n tr ó c:  S  p ViÖc  ö  ông    È m   Õn  ócph¶i® îcthùc hiÖn  sd t¸cph ki tr        b»ng  îp ®ång  ö  h  s dông    È m   Õn  ócgi÷a m ét  t¸cph ki tr     bªn  µ t¸cgi¶ hoÆc   chøc  ÕtkÕ   ã   l      tæ  thi   c t c¸ch ph¸p nh©n, n¬it¸cgi¶lµm  Öc,víi ét  lµc¸ nh©n, tæ            vi     m bªn        chøc  ö  ông  sd t¸cphÈ m   Õn  óc.   ki tr Theo    c¸cquy  nh  õ§iÒu  ®Þ t  767  n   Òu  ®Õ §i 772  é  Ët D © n   ù,tõ§iÒu  B Lu   s    15  n   Òu  NghÞ   nh  ®Õ §i 18  ®Þ 76/CP  × néidung  îp ®ång  ö  ông    È m   th     h  sd t¸cph kiÕn  óc gå m   tr   c¸c  iÒu  ® kho¶n  ñ  Õu  Ò   ×nh  ch y vh thøc  ö  ông    È m;  sd t¸c ph ph¹m    êih¹n  ö  ông    È m;  vi,th   s d t¸cph møc  Ën  ót,thïlao vµ    îÝch  Ët nhu b       c¸c l   i v  chÊt kh¸c;ph¬ng      thøc thanh  to¸n;tr¸ch nhiÖm   ña  çi      c m bªn      ¹m  îp  khi vi ph h ®ång; c¸c néidung      kh¸c do      c¸c bªn  tho¶  Ën  ï hîp  íic¸c quy  nh  ña  thu ph   v     ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh  Ò   îp ®ång.    h vh    ViÖc  ý  Õt  îp  ng  ö  ông    È m   ng      k k h ®å sd t¸cph ®å t¸cgi¶ ph¶i cã  ù    s tho¶   thuËn  ña    ng      c c¸c ®å t¸cgi¶,hoÆc   êi® îcchuyÓn  ng     giao quyÒn  ña  ng      c ®å t¸c gi¶ víibªn  ö  ông    È m   Ò     éi dung     sd t¸cph v c¸c n   quy  nh  ¹  iÓ m   µy. C¸c  ®Þ ti® n  ®ång      t¸cgi¶ hoÆc   êi ® îc chuyÓn  ng     giao  Òn  ña  ng      µ  quy c ®å t¸cgi¶ v bªn  ö  s dông    È m   u   t¸cph ®Ò ph¶iký      îp ®ång.   tªntrªnh     VIi.® ¨ n g k ý  q u y Ò n  t¸c    gi¶, u y Ò n  s ë  h ÷ u    q t¸c h È m  ki Õ n tr ó c:  p 1.§¨ng  ý:   k Theo  quy  nh  ¹  Ó m   Kho¶n  §iÒu  ®Þ ti§i a  1  762  é   Ët D © n   ù,c¸c quy  B Lu   s    ®Þnh  ¹  ¬ng  NghÞ   nh  tiCh V  ®Þ 76/CP  µ  ôc  Th«ng   vM V  t 27/2001/TT­ BVHTT   th×      ©n,  chøc  µ t¸cgi¶,®ång      c¸c c¸ nh tæ  l      t¸cgi¶ hoÆc   ñ  ë  ÷u    È m   ch s h t¸cph cã  Òn  ùc tiÕp,hoÆc   û  Òn  quy tr     u quy cho    ©n  c¸ nh hoÆc     Tæ chøc  Þch  ô  d v b¶n  Òn,    quy Tæ chøc qu¶n  ýtËp  Ó  Òn      ¨ng  ý  l  th quy t¸cgi¶ ® k b¶n  Òn    quy t¸c gi¶  ¹  ôc  t iC B¶n quyÒn    t¸c gi¶  é   B V¨n  ho¸  Th«ng    ­  tin hoÆc   ë   S V¨n  ho¸    ­
  8. 8 Th«ng      tinc¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ¬it¸cgi¶,chñ  ë  ÷u      ph tr     ¬ n     s h t¸c phÈ m     ó. c tr 2.Hå   ¬  ¨ng  ý    s® k b¶n  Òn      quy t¸cgi¶bao  å m: g 2.1.§¬n    ¨ng  ý  Òn      Òn  ë  ÷u    È m;   xin® k quy t¸cgi¶,quy s h t¸cph §¬n    ¨ng  ý  Òn      Òn  ë  ÷u    È m   xin ® k quy t¸cgi¶,quy s h t¸cph ph¶i ® îc viÕt      b»ng  Õng  Öt vµ  chÝnh      ñ  ë  ÷u    È m   ti Vi   do  t¸cgi¶,ch s h t¸cph hoÆc   êi® îcuû  ng     quyÒn  ép  n  ý    ¬n  ña  n ®¬ k tªn.§ c ph¸p  ©n  nh ph¶i ® îc ký    ng  Êu      tªn,®ã d theo  quy  nh; ®Þ 2.2.T¸c  È m   Õn  óc ®¨ng  ý    ph ki tr   k b¶n  Òn      îc lËp  µnh    quy t¸cgi¶,®   th hai b¶n,trong ®ã   Ó  Ön    µ  â ý ëng      th hi ®ñ v r   t s¸ng  ¹ocña    È m   Õn  ócb»ng  t  t¸cph ki tr   b¶n  ÏthiÕtkÕ   µ    é  v    v haib ¶nh  en  ¾ng  i víi bµn  µ    ×nh  Õu  ã); ® tr ®è     sa  v m« h (n c 2.3.B¶n    sao  îp ph¸p  ña    µiliÖu,giÊy  ê cã  ªnquan.C¸c  µiliÖu, h  c c¸c t     t   li     t    giÊy  ê nµy  Õu  t  n b»ng  Õng  íc ngoµi th×  ti n    ph¶i kÌm    theo b¶n  Þch  tiÕng  d ra  ViÖtcã    c«ng  chøng  îp lÖ; h  3.Tr¸chnhiÖ m  Êp  ¨ng  ý      c® k b¶n  Òn    quy t¸cgi¶: 3.1.Côc    B¶n  Òn      é   quy t¸cgi¶ B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ã  tinc tr¸chnhiÖ m     xem   xÐt hå  ¬    ¨ng  ý    s xin® k b¶n  Òn      µ    Õt  quy t¸cgi¶v tr¶k qu¶  ¹ n¬ithô lýhå  ¬    t         s ban i ®Ç u  trong thêih¹n  ngµy  µm  Öc,tÝnh  õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ        10  l vi   t  nh ®ñ h s h   nh quy  nh  ¹  iÓ m   µy.Trêng  îp kh«ng  Êp  ¨ng  ý  ®Þ ti® n  h  c® k b¶n  Òn      × quy t¸cgi¶ th   Côc  B¶n  Òn  gi¶ Bé   quy T¸c    V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinph¶itr¶lêib»ng        v¨n b¶n,nªu    râ lýdo;    3.2.Së    V¨n  ãa   h ­Th«ng      tinc¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬c tr¸ch nhiÖm   íng  Én  êi ®Õ n   ¨ng  ý  µm    ñ  ôc xin ®¨ng  ý, tiÕp   h d ng   ® k l c¸c th t     k    nhËn  µ  öihå  ¬    ¨ng  ý  v g   s xin® k b¶n  Òn      n   ôc  quy t¸cgi¶®Õ C B¶n  Òn      quy t¸cgi¶ ngay  sau    ô lýhå  ¬  îp lÖ    khith     s h   nh quy  nh  ¹  iÓ m   µy;thu lÖ  Ý  ¨ng  ®Þ ti® n     ph ® ký quyÒn   t¸c gi¶ theo quy  nh   ña  ¬  ®Þ c c quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  µ  v nh÷ng    Ý    chiph ph¸tsinh do    chuyÓn  å  ¬;tr¶kÕt  hs   qu¶ cho  êi®Õ n   ép  å  ng   nh s¬ ngay  sau    Ën  îc kÕt  khi nh ®  qu¶  õ Côc  t  B¶n  Òn      é   quy t¸cgi¶ B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    tin. 4. C¸  ©n,  chøc  îc ®¨ng  ý    nh tæ  ®  k b¶n  Òn      quy t¸cgi¶ ph¶i nép  Ö  Ý    l ph theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n 5. Côc  ëng  ôc    tr C B¶n  Òn      é   quy t¸cgi¶ B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    ã  Òn  tinc quy cÊp  µ    åigiÊy  v thu h   chøng  Ën  nh b¶n  Òn      quy t¸cgi¶ trong tr ng  îp x¸c ®Þnh    ê h     ngêi ® îc ®¨ng  ý     k b¶n quyÒn    t¸c gi¶ kh«ng ph¶i lµ t¸c gi¶,chñ  ë  ÷u           sh t¸c phÈ m   µ  ÷ng  êng  îp    È m   v nh tr h t¸cph kh«ng  éc  i  îng  thu ®è t b¶o  é  h theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ   Òn        quy t¸cgi¶. 6. C¸c  ¹  Êy    lo igi chøng  Ën  nh b¶n  Òn        È m   Õn  óc do  quy t¸cgi¶ t¸cph ki tr   H∙ng  B¶o  é  Òn      Öt Nam,  ¬   h quy t¸cgi¶ Vi   C quan  b¶o  é  Òn      Öt h quy t¸cgi¶ Vi   Nam,  ôc  C B¶n  Òn      é   quy t¸cgi¶ B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    Êp  íc ngµy  é   Ët tinc tr   B Lu   D © n   ù  ã  Öu  ùc thihµnh  Én  ã  Öu  ùc.T¸c    ñ  ë  ÷u    È m   s c hi l     v c hi l   gi¶,ch s h t¸cph kiÕn  óc® îchëng    Òn  tr     c¸cquy theo quy  nh  ña  é  Ët D © n   ù.   ®Þ c B Lu   s T¸c gi¶,chñ  ë  ÷u    È m   Õn  óccã     s h t¸cph ki tr   nhu  Çu    Êp  ¹ hoÆc   æi  c xinc l   i ® giÊy chøng  Ën  nh b¶n  Òn      quy t¸cgi¶,ph¶icã  n    ®¬ nªu  â  ýdo  µ  ép  å  ¬  r l  v n h s theo quy  nh  ¹ M ôc     Th«ng   µy.   ®Þ t  i VII­2  tn
  9. 9 V III.T h a n h  tra, Ó m  tra v µ  X ö  l ý tranh c h Ê p      ki vi p h ¹ m: 1.   Theo  quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  NghÞ   nh  è  ®Þ t  i 33  §i 36  ®Þ s 76/CP: T¸c    ñ  ë  ÷u    È m   Õn  óckhibÞ   êikh¸c x© m   ¹iquyÒn  gi¶,ch s h t¸cph ki tr     ng     h  t¸cgi¶,quyÒn  ë  ÷u    È m   ã  Òn     s h t¸cph c quy yªu  Çu  êi cã  µnh    © m   ¹i c ng   h vix h  chÊ m     µnh      ¹m, xinlçi c¶ichÝnh  døt h viviph         , c«ng khaivµ  åith ng  Öth¹i;   b   ê thi     yªu  Çu  c hoÆc   Õu  ¹iThanh    µ   ícvÒ   khi n   traNh n   V¨n     ho¸ ­ Th«ng    tin(Thanh    tra Bé V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin,Thanh    ë  traS V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin) hoÆc   µ    ©n   To ¸n Nh d©n    ®Ó xem   Ðt,gi¶i x     Õt theo thÈm  Òn. quy     quy C¸  ©n,  chøc    nh tæ  khiph¸thiÖn  µnh    © m   ¹iquyÒn      Òn    h vix h  t¸cgi¶,quy chñ  ë  ÷u    È m   Õn  óc,cã  Òn  öi®¬n  Õu  ¹i  è c¸o  n   é   s h t¸cph ki tr   quy g  khi n ,   ®Õ B t V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ôc  tin(C B¶n  Òn    quy t¸cgi¶), ë    V¨n      S ho¸ ­ Th«ng    tinhoÆc     c¸c c¬ quan  µ   íckh¸ccã  Èm  Òn  ö  ýtheo quy  nh  ña  Nh n     th quy x l     ®Þ c ph¸p luËt.   Côc  B¶n  Òn      é   quy t¸cgi¶ B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    ë   tin,S V¨n ho¸    ­ Th«ng    tin phèi hîp  íiVô     v   Qu¶n  ý KiÕn  óc vµ  l  tr   Quy  ¹ch  é   ©y   ùng,  ho BX D Thanh    tra chuyªn ngµnh  ©y  ùng, Së   ©y  ùng    xd  X d hoÆc   ë   S Quy  ¹ch  µ  Õn  ócxö  ho v Ki tr   lýtheo thÈm  Òn.     quy 2. Côc    B¶n  Òn      é   quy t¸cgi¶ B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ùc hiÖn  Òn  tinth   quy qu¶n  lýnhµ  ícvÒ     n   b¶o  é  Òn      h quy t¸cgi¶trongc¶  íc,cã    n   tr¸chnhiÖ m:   2.1.H íng dÉn, kiÓm     Öc  ùc hiÖn          travi th   c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   quyÒn        ¹m    níc; t¸cgi¶trªnph vic¶  2.2.Tr¶  êic¸c ®¬n    Õu  ¹i  è c¸o  ã  ªnquan  n   Öc    l    th khi n ,t   c li   ®Õ vi b¶o  é  h quyÒn      t¸cgi¶ hoÆc  chuyÓn  cho  ¬  c quan  Thanh    é   traB V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin, Thanh    ë   traS V¨n      ho¸ ­ Th«ng    µ    ¬  tinv c¸c c quan  µ   íccã  Èm  Òn    Nh n   th quy ®Ó xö  ýtheo quy  nh  ña  l    ®Þ c ph¸p luËt;   2.3. Phèi hîp  íic¸c  ë       v  S V¨n  ho¸  Th«ng    ­  tin,Thanh    é   tra B V¨n ho¸    ­ Th«ng    µ    ¬  tinv c¸cc quan  ÷u  h quan    ö  ýkÞp  êihµnh      ¹m      ®Ó x l   th   viviph c¸cquy ®Þnh ph¸p luËtvÒ   Òn        quy t¸cgi¶. 3.   ë   S V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinhoÆc   ë  S V¨n      ho¸ ­ Th«ng      Ó   tin­ Th thao  µc¬  l  quan  óp Uû   gi   ban  ©n  ©n  Êp  Nh d c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ùc   ph tr     ¬ th   hiÖn  Òn  quy qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n   b¶o  é  Òn        a   ¬ng, cã  h quy t¸cgi¶ ë ®Þ ph   tr¸ch   nhiÖ m: 3.1.H íng dÉn, kiÓm     Öc  ùc hiÖn  ÷ng        travi th   nh quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   vÒ   Òn      ¹ ®Þa  ¬ng; quy t¸cgi¶t   i ph 3.2.Tr¶  êic¸c ®¬n    Õu  ¹i  è c¸o  ã  ªnquan  n   Öc    l    th khi n ,t   c li   ®Õ vi b¶o  é  h quyÒn      t¸cgi¶ hoÆc   cÇu    ¬  yªu  c¸c c quan  µ   íccã  Èm  Òn  ö  ýtheo Nh n   th quy x l    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   3.3.Phèi hîp  íiCôc      v  B¶n  Òn      quy t¸cgi¶,Thanh    é   traB V¨n  ho¸    ­ Th«ng  tinThanh      trachuyªn ngµnh  ©y  ùng, Së   ©y  ùng    xd  X d hoÆc   ë   S Quy  ¹ch  µ  ho v KiÕn  ócvµ    ¬  tr   c¸c c quan  ÷u  h quan    ö  ýkÞp  êinh÷ng  µnh      ¹m   ®Ó x l   th   h viviph c¸cquy  nh    ®Þ ph¸p luËtvÒ   Òn        quy t¸cgi¶. 4. Thanh    é     traB V¨n  ho¸    ­ Th«ng    tin,Thanh    ë   traS V¨n ho¸    ­ Th«ng    tin thùc  Ön  hi chøc  n¨ng thanh    tra chuyªn  µnh  ng V¨n ho¸  Th«ng    ­  tintheo    quy ®Þnh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è  t i 34  ®Þ s 76/CP.
  10. 10 I x. æ  c h ø c th ù c hi Ö n:  T 1. Côc    B¶n  Òn      é   quy t¸cgi¶ B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ô   tin, Qu¶n  ýKiÕn  óc V l  tr   vµ Quy  ¹ch  é   ©y  ùng  ã  ho BX d c tr¸chnhiÖm   íng  Én  Öc  ùc hiÖn    h d vi th   b¶o  é  h quyÒn      i víi   È m   Õn  óctheo quy  nh  ¹ Th«ng   µy. t¸cgi¶®è     ph t¸c ki tr     ®Þ t i tn 2.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý.   tn c hi l   15  k t  k 3. Trong    qu¸  ×nh  ùc  Ön  tr th hi Th«ng    µy  Õu  ã  íng  ¾ c   tn n cv m hoÆc   ã  c néi dung  a  â  ×      ©n,  chøc  ªnquan    ch r th c¸c c¸ nh tæ  li   b¸o c¸o  Þp  êivÒ   é   k th   B V¨n     ho¸ ­Th«ng    é  ©y  ùng    íng dÉn    tin, X B d ®Ó h   bæ sung.
Đồng bộ tài khoản