Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT-BTC-BNN của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
61
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT-BTC-BNN của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT-BTC-BNN của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ hỗ trợ kinh phí nuôi giữ giống gốc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT-BTC-BNN của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t Liªn tÞch Bé Tµi chÝnh ­ Bé N«ng nghiÖp vµ  ph¸t triÓn N«ng th«n Sè 04/2004/TTLT/BTC­NN&PTNN  Ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2004 híng dÉn chÕ ®é hç trî  kinh phÝ nu«i gi÷ gièng gèc Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 14/CP ngµy 19/3/1996 cña ChÝnh   phñ vÒ viÖc qu¶n lý gièng vËt nu«i; Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh   sè 225/1999/Q§­TTg ngµy 10/12/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ   vÒ viÖc phª duyÖt Ch¬ng tr×nh gièng c©y trång, gièng vËt   nu«i vµ gièng c©y l©m nghiÖp thêi kú 2000­2005, Liªn Bé   Tµi chÝnh ­ N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n híng dÉn  chÕ ®é hç trî kinh phÝ cho c¸c c¬ së nu«i gi÷ gièng gèc   nh sau: I. Nh÷ng quy ®Þnh chung 1. Gièng gèc gåm: Gièng cô kþ, «ng bµ (®èi víi lîn vµ  gia cÇm), ®µn h¹t nh©n (®èi víi gia sóc lín), gièng thuÇn  ®èi   víi   ong,   t»m   vµ   c¸c   s¶n   phÈm   tinh,   ph«i   theo   ®óng  phÈm cÊp gièng cña c¸c gièng nªu trªn. C¸c lo¹i vËt nu«i gièng gèc ®îc ng©n s¸ch hç trî bao  gåm: tr©u, bß, ngùa, lîn, gµ, vÞt, ngan, ngçng, dª, thá,  ong,   t»m   vµ   bæ   sung   c¸c   lo¹i   vËt   nu«i   kh¸c   theo   quyÕt  ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Bé tr­ ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n. 2.   Nhµ   níc   dµnh   mét   phÇn   ng©n   s¸ch   chi   hç   trî   cho  gièng gèc ®Ó: ­ Nu«i gi÷, chän läc n©ng cao chÊt lîng gièng gèc; ­ NhËp vµ nu«i thÝch nghi gièng gèc míi; ­ §µo t¹o, tËp huÊn kü thuËt, nghiÖp vô qu¶n lý gièng  gèc; ­   Thùc   hiÖn   c«ng   t¸c   kiÓm   tra,   nghiÖm   thu   kÕt   qu¶  nu«i gi÷ gièng gèc t¹i c¸c c¬ së ®îc gi÷ gièng gèc. 3. §èi tîng ®îc hëng kinh phÝ hç trî lµ c¸c ®¬n vÞ  nu«i gi÷ gièng gèc cã t c¸ch ph¸p nh©n ë trung ¬ng vµ ®Þa  ph¬ng. §èi víi c¸c ®¬n vÞ trung  ¬ng do Bé trëng Bé N«ng  nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n giao nhiÖm vô. §èi víi c¸c  ®¬n vÞ ®Þa ph¬ng do Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh  phè trùc thuéc trung ¬ng giao nhiÖm vô. 4.   Nguån   kinh   phÝ   hç   trî:   C¸c   ®¬n   vÞ   do   trung  ¬ng  qu¶n lý ®îc cÊp kinh phÝ hç trî gièng tõ ng©n s¸ch trung 
  2. 2 ¬ng; c¸c ®¬n vÞ do ®Þa ph¬ng qu¶n lý ®îc cÊp kinh phÝ hç  trî tõ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng. 5. Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triªn n«ng th«n lµ c¬ quan  qu¶n lý nhµ níc vÒ chÊt lîng gièng gèc vËt nu«i trªn ph¹m  vi c¶ níc; ban hµnh c¸c quy tr×nh, tiªu chuÈn, ®Þnh møc  kinh tÕ kü thuËt thèng nhÊt trong c¶ níc vÒ nu«i gi÷ vµ  qu¶n lý gièng gèc. II. Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ 1. Dù to¸n kinh phÝ. Hµng  n¨m  vµo quý  III, c¸c  ®¬n vÞ  ®îc giao  nhiÖm  vô  nu«i gi÷ gièng gèc x©y dùng dù to¸n kinh phÝ hç trî gièng  gèc cña n¨m kÕ tiÕp göi c¬ quan qu¶n lý ngµnh (Bé N«ng  nghiÖp   vµ  Ph¸t   triÓn   n«ng  th«n,   Së   N«ng   nghiÖp   vµ  Ph¸t  triÓn  n«ng  th«n).  C¬ quan  qu¶n  lý ngµnh  vµ c¬ quan  tµi  chÝnh  cïng  cÊp tæng hîp ghi dù to¸n ng©n s¸ch  tr×nh  c¬  quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. C¨n cø dù to¸n ng©n s¸ch vÒ hç trî gièng gèc ®∙ ®îc  c¬ quan tµi chÝnh th«ng b¸o, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn  n«ng th«n, Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n giao kÕ  ho¹ch ph©n bæ møc kinh phÝ hç trî gièng gèc ®Ó c¸c ®¬n vÞ  nu«i gi÷ gièng gèc chñ ®éng thùc hiÖn. 2. X¸c ®Þnh møc kinh phÝ. a. Hç trî kinh phÝ nu«i gi÷, chän läc n©ng cao chÊt  lîng gièng gèc: ­ §¬n gi¸ hç trî: §¬n gi¸  Chi phÝ ch¨n  ­ Dù kiÕn doanh thu  hç trî cho  nu«i mét con  b¸n s¶n phÈm cña mét  mét  = gièng gèc  con gièng gèc s¶n phÈm  gièng Sè lîng s¶n phÈm gièng s¶n xuÊt theo  ®Þnh møc  cña mét con gièng gèc Trong ®ã: + Chi phÝ ch¨n nu«i mét con gièng gèc ®îc tÝnh trªn  c¬ së chi phÝ trùc tiÕp (thøc ¨n, thuèc thó y, tiÒn l¬ng,  ®iÖn níc, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh) vµ chi phÝ qu¶n lý ®­ îc ph©n bæ cho vËt nu«i.
  3. 3 Riªng ®èi víi c¬ së s¶n xuÊt tinh, ph«i gia sóc lín  vµ trøng t»m th× ngoµi c¸c chi phÝ ch¨n nu«i nªu trªn cßn  céng thªm chi phÝ b¶o qu¶n tinh, ph«i t¹i ng©n hµng tinh,  ph«i vµ trøng t»m trong n¨m. + Dù kiÕn doanh   thu b¸n s¶n phÈm cña mét con gièng  gèc: gåm tiÒn b¸n gièng (con gièng, trøng gièng, tinh...)  vµ   tiÒn   b¸n   s¶n   phÈm   phô   (con   gièng   th¶i   lo¹i,   s÷a,  trøng, ph©n bãn...) theo gi¸ tiªu thô s¶n phÈm t¹i thêi  ®iÓm x©y dùng møc hç trî. ­ Møc hç trî cho tõng lo¹i s¶n phÈm: Møc hç trî  §¬n gi¸ hç trî  Sè lîng s¶n phÈm  cho tõng lo¹i  = cho        mét  gièng   s¶n xuÊt  x s¶n phÈm s¶n phÈm gièng ra ®îc hç trî  kinh phÝ Trong ®ã: Sè lîng s¶n phÈm gièng s¶n xuÊt ra ®îc hç  trî kinh phÝ lµ sè lîng s¶n phÈm gièng ®¹t tiªu chuÈn ®∙  b¸n ra thÞ trêng vµ sè lîng con gièng ®îc sö dông ®Ó thay  thÕ ®µn gièng gèc hiÖn cã. Møc hç trî ®îc ¸p dông trong 03 n¨m kÓ tõ n¨m th«ng  b¸o. Sau 3 n¨m, nÕu gi¸ con gièng trªn thÞ trêng cã biÕn  ®éng t¨ng b×nh qu©n trªn 15% th× c¬ quan qu¶n lý ngµnh vµ  c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp sÏ xem xÐt l¹i møc hç trî. b. Kinh phÝ ®Ó nhËp vµ nu«i thÝch nghi gièng gèc míi: Hµng n¨m, ng©n s¸ch nhµ níc bè trÝ kinh phÝ ®Ó nhËp  gièng gèc míi cã chÊt lîng tèt, n¨ng suÊt cao mµ trong n­ íc cha ®¸p øng ®îc ®ång thêi tæ chøc nu«i thÝch nghi tríc  khi ®a vµo s¶n xuÊt. Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n quyÕt ®Þnh sè  lîng gièng gèc míi cÇn nhËp ®èi víi c¸c ®¬n vÞ do Trung ­ ¬ng   qu¶n   lý,   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc trung ¬ng quyÕt ®Þnh sè lîng gièng gèc míi cÇn nhËp  ®èi víi c¸c ®¬n vÞ do ®Þa ph¬ng qu¶n lý. Kinh phÝ ®Ó nhËp gièng gèc míi, nu«i thÝch nghi ®îc  x¸c ®Þnh tèi ®a kh«ng qu¸ 20% tæng kinh phÝ hç trî gièng  gèc hµng n¨m. c.   Kinh   phÝ   ®µo   t¹o,   tËp   huÊn   kü   thuËt,   nghiÖp   vô  qu¶n lý vµ kiÓm tra, nghiÖm  thu kÕt qu¶ nu«i gi÷ gièng  gèc: Hµng   n¨m,   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   bè   trÝ   kinh   phÝ   ®Ó   c¬  quan chñ qu¶n tæ chøc ®µo t¹o, tËp huÊn kü thuËt, nghiÖp  vô qu¶n lý vµ kiÓm tra, nghiÖm thu kÕt qu¶ nu«i gi÷ gièng  gèc t¹i c¸c c¬ së ch¨n nu«i. Møc kinh phÝ ®îc bè trÝ cho 
  4. 4 ho¹t ®éng nµy kh«ng qu¸ 7% tæng møc kinh phÝ hç trî gièng  gèc hµng n¨m. 3. CÊp ph¸t kinh phÝ hç trî. a.  CÊp ph¸t  kinh  phÝ nu«i  gi÷ vµ  chän läc  n©ng  cao  chÊt lîng gièng gèc: C¨n  cø dù to¸n  kinh  phÝ hç  trî gièng  gèc  ®îc th«ng  b¸o   cho   ®¬n   vÞ,   c¬   quan   qu¶n   lý   ngµnh   lµm   viÖc   víi   c¬  quan tµi chÝnh cïng cÊp ®Ó cÊp ph¸t kinh phÝ cho c¸c ®¬n  vÞ.   Sau khi cã th«ng b¸o kÕ ho¹ch hç trî gièng gèc cña  c¬ quan chñ qu¶n, c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp sÏ kÞp thêi  øng tríc 70% kinh phÝ hç trî gièng gèc, sè tiÒn cßn l¹i  sÏ cÊp tiÕp cho ®¬n vÞ khi cã ®ñ hå s¬: ­ C«ng v¨n ®Ò nghÞ hç trî kinh phÝ gièng gèc cña ®¬n  vÞ kÌm theo b¶ng kª sè lîng con gièng vµ s¶n phÈm gièng  tiªu thô, møc hç trî ®Ò nghÞ ®îc cÊp; ­ B¶n photo ho¸ ®¬n b¸n hµng (ho¸ ®¬n tµi chÝnh) cã  x¸c nhËn sao y b¶n chÝnh vµ ®ãng dÊu ®¬n vÞ; ­ Biªn b¶n x¸c ®Þnh sè s¶n phÈm gièng ®¹t tiªu chuÈn  ®îc sö dông ®Ó thay thÕ ®µn gièng gèc hiÖn cã t¹i ®¬n vÞ; ­   Biªn   b¶n   kiÓm   tra,   nghiÖm   thu   kÕt   qu¶   nu«i   gi÷  gièng   gèc   vµ   x¸c   ®Þnh   sè   lîng   s¶n   phÈm   gièng   ®¹t   tiªu  chuÈn b¸n ra vµ thay thÕ ®µn gièng gèc cña c¬ quan qu¶n  lÝ ngµnh.  ­ Hå s¬ ®Ò nghÞ hç trî kinh phÝ cña ®¬n vÞ nu«i gi÷  gièng   gèc   göi   vÒ   c¬   quan   qu¶n   lý   ngµnh   vµ   c¬   quan   tµi  chÝnh cïng cÊp ®Ó lµm thñ tôc cÊp kinh phÝ hç trî. b.   CÊp   kinh   phÝ   nhËp   vµ   nu«i   thÝch   nghi   gièng   gèc  míi: C¨n cø quyÕt ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lÝ ngµnh vÒ viÖc  nhËp khÈu  gièng  gèc míi, c¬ quan tµi chÝnh  cïng cÊp sÏ  cÊp ph¸t kinh phÝ cho ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô sau khi ®∙  ký hîp ®ång nhËp khÈu víi ®¬n vÞ cã t  c¸ch ph¸p nh©n vÒ  xuÊt nhËp khÈu v¶ më L/C t¹i ng©n hµng th¬ng m¹i ®Ó nhËp  khÈu con gièng. C¬ quan qu¶n lÝ ngµnh x¸c ®Þnh thêi gian nu«i thÝch  nghi vµ tÝnh to¸n kinh phÝ cÇn thiÕt nu«i thÝch nghi ®Ó  thèng nhÊt c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp bè trÝ vµ cÊp kinh  phÝ cho ®¬n vÞ. c. CÊp kinh phÝ ®µo t¹o, tËp huÊn kÜ thuËt, nghiÖp vô  qu¶n lý vµ kinh phÝ kiÓm tra, nghiÖm thu kÕt qu¶ nu«i gi÷  gièng gèc: Kho¶n kinh phÝ nµy ®îc cÊp cho c¬ quan qu¶n lý ngµnh  vµ c¸c ®¬n vi nu«i gi÷ gièng gèc ®Ó triÓn khai c«ng t¸c  ®µo t¹o, tËp huÊn  kü thuËt,  nghiÖp  vô qu¶n  lý gièng  vµ 
  5. 5 c«ng t¸c kiÓm tra, nghiÖm thu kÕt qu¶ nu«i gi÷ gièng gèc  theo kÕ ho¹ch bè trÝ trong n¨m. C¨n  cø dù to¸n  ®îc duyÖt,  c¬  quan tµi  chÝnh  sÏ cÊp  cho c¬ quan qu¶n lý ngµnh hoÆc ®¬n vÞ nu«i gi÷ gièng gèc  theo tiÕn ®é thùc hiÖn nhiÖm vô ®µo t¹o, kiÓm tra, nghiÖm  thu kÕt qu¶ nu«i gi÷ gièng gèc. 4. ChÕ ®é b¸o c¸o, kiÓm tra vµ sö dông kinh phÝ hç  trî. §Þnh   kú   6   th¸ng   1   lÇn   vµo   ngµy   30/6   vµ   31/12   hµng  n¨m, c¸c ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô nu«i gi÷ gièng gèc cã  tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o kÕt qu¶ nu«i dìng, s¶n xuÊt gièng cho  c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ gièng gèc. Theo yªu cÇu cña  c«ng t¸c qu¶n  lý,  c¬ quan  qu¶n  lý ngµnh  cã tr¸ch nhiÖm  kiÓm tra ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt sè lîng, chÊt lîng con gièng  ®îc nu«i gi÷ t¹i c¸c ®¬n vÞ. Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô nu«i gi÷ gièng  gèc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sè lîng, chÊt lîng con gièng b¸n  ra, kÕt qu¶ thô tinh nh©n  t¹o,  cÊy truyÒn  ph«i  vµ thùc  hiÖn nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh vÒ chÕ ®é tµi chÝnh, kÕ to¸n  hiÖn hµnh. §¬n vÞ ph¶i sö dông kho¶n chi hç trî trªn ®óng  môc   ®Ých,   kh«ng   ®îc   sö   dông   kho¶n   kinh   phÝ   hç   trî   ®Ó  trÝch  quü  khen  thëng  hoÆc  quü phóc lîi vµ c¸c môc ®Ých  kh¸c tr¸i víi quy ®Þnh cña th«ng t nµy.  5. QuyÕt to¸n kinh phÝ. Hµng n¨m ®¬n vÞ nhËn kinh phÝ hç trî gièng gèc chÞu  tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh,  b¸o c¸o c¬ quan qu¶n lý ngµnh xem xÐt, tæng hîp ®Ó göi Bé  Tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n, göi Së Tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ  thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­ ¬ng. III. §iÒu kho¶n thi hµnh Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng  c«ng b¸o vµ ¸p dông tõ n¨m ng©n s¸ch 2004, c¸c quy ®Þnh  tríc ®©y tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b∙i bá. Trong qu¸ tr×nh  thùc hiÖn,  nÕu cã khã  kh¨n,  víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c cÊp,  c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh vµ Bé N«ng  nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ®Ó phèi hîp gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản