Thông tư liên tịch 05/1999/TTLT/BVGCP-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
65
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 05/1999/TTLT/BVGCP-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 05/1999/TTLT/BVGCP-BCN về việc thực hiện giá bán điện do Ban Vật giá Chính phủ - Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 05/1999/TTLT/BVGCP-BCN

 1. BAN V T GIÁ CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH -B CÔNG NGHI P c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 05/1999/TTLT/BVGCP- Hà N i , ngày 24 tháng 9 năm 1999 BCN THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A BAN V T GIÁ CHÍNH PH - B CÔNG NGHI P S 05/1999/TT- LT/BVGCP-BCN NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N GIÁ BÁN I N Căn c các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 193/1999/Q -TTg ngày 22 tháng 9 năm 1999 v vi c i u ch nh giá bán i n, s 53/1999/Q -TTg ngày 26/3/1999 v m t s bi n pháp khuy n khích u tư tr c ti p nư c ngoài. Căn c vào các Quy t nh c a Ban V t giá Chính ph s 87/1999/Q -BVGCP, ngày 23 tháng 9 năm 1999 v giá bán ên; s 46/1999/Q - BVGCP, ngày 15/6/1999 v giá bán i n i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. Sau khi trao i th ng nh t v i các B , ngành liên quan, Ban V t giá Chính ph - B Công nghi p hư ng d n th c hi n giá bán i n như sau: A. M C GIÁ BÁN I N: Các m c giá bán i n quy nh bi u dư i ây là giá bán i n áp d ng i v i các h s d ng i n có ký h p ng mua i n tr c ti p v i các cơ s bán i n thu c T ng công ty i n l c Vi t Nam. Giá bán i n n h s d ng i n là giá bán i n ã bao g m thu giá tr gia tăng (t c là giá bán i n mà ngư i s d ng i n ph i tr ). Giá bán i n chưa có thu giá tr gia tăng là ph c v vi c th c hi n Lu t Thu giá tr gia tăng. Riêng giá bán i n sinh ho t n h nông dân v n th c hi n theo Thông tư Liên t ch c a Ban V t giá Chính ph và B Công nghi p s 01/1999/TT-LT/BVGCP-BCN ngày 10/2/1999. i tư ng và m c giá dư i ây áp d ng th ng nh t trong c nư c: i tư ng giá M c giá ( /kwh) ã có Chưa có VAT VAT I. Giá bán i n cho s n xu t 1. Giá bán i n c p i n áp 110 KV Tr lên + Gi bình thư ng 770 700 + Gi th p i m 374 340 + Gi cao i m 1364 1240
 2. 2. Giá bán i n c p i n áp t 22KV n dư i 110KV: + Gi bình thư ng 803 730 + Gi th p i m 396 360 + Gi cao i m 1419` 1290 3. Giá bán i n c p i n áp t 6 KV n dư i 22 KV: + Gi bình thư ng 847 770 + Gi th p i m 429 390 + Gi cao i m 1474 1340 4. Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV: + Gi bình thư ng 880 800 + Gi th p i m 451 410 + Gi cao i m 1529 1390 II. Giá bán i n cho bơm nư c tư i tiêu lúa, rau, màu và cây công nghi p ng n ngày xen canh: 1. Giá bán i n c p i n áp 6KV tr lên: + Gi bình thư ng 630 572.72 + Gi th p i m 250 227.27 + Gi cao i m 990 900 2. Giá bán i n c p i n áp dư i 6KV: + Gi bình thư ng 660 600 + Gi th p i m 260 236.36 + Gi cao i m 1045 950 III. Giá bán i n cho s n xu t nư c s ch, thoát nư c ô th : 1. Giá bán i n c p i n áp 6KV tr lên: + Gi bình thư ng 781 710 + Gi th p i m 385 350 + Gi cao i m 1375 1250 2. Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV: + Gi bình thư ng 825 750 + Gi th p i m 396 360 + Gi cao i m 1463 1330
 3. IV. Giá bán i n cho b nh vi n, nhà tr , m u giáo trư ng h c ph thông: 1. Giá bán i n c p i n áp 6 KV tr lên: 770 700 2. Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV: 810 736.36 V. Giá bán i n cho chi u sáng công c ng: 1. Giá bán i n c p i n áp 6 KV tr lên: 847 770 2. Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV: 880 800 VI. Giá bán i n cho cơ quan hnàh chính s nghi p: a. Giá bán i n c p i n áp 6 KV tr lên: 869 790 b. Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV: 902 820 VII. Giá bán l i n năng tiêu dùng sinh ho t b c thang: + Cho 100 kwh u tiên 500 454.54 + Cho 50 kwh thi p theo 704 640 + Cho 50 kwh ti p theo 957 870 + Cho 100 kw ti p theo 1166 1060 + T kwh th 301 tr lên 1397 1270 VIII. Giá bán buôn: 1. Giá bán i n cho nông thôn: a. Giá bán i n ph c v sinh ho t: 360 327.27 b. Giá bán i n cho các m c ích khác: 715 650 2. Giá bán i n cho khu t p th , c m dân cư: a. Giá bán i n ph c v sinh ho t: + ng h t ng t t i MBA c a khách hàng: 495 450 + ng h t ng t t i MBA c a ngành i n: 506 460 b. Giá bán i n cho các m c ích khác: 759 690 IX. Giá bán i n cho kinh doanh d ch v , du l ch, thương nghi p: 1. Giá bán i n c p i n áp t 6 KV tr lên: + Gi bình thư ng 1342 1220 + Gi th p i m 726 660 + Gi cao i m 2266 2060
 4. 2. Giá bán di n c p i n áp dư i 6 KV: + Gi bình thư ng 1397 1270 + Gi th p i m 748 680 + Gi cao i m 2387 2170 X. Giá bán i n cho doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài: 1. Giá bán i n cho s n xu t: a. Giá bán i n c p i n áp 110 KV tr lên: + Gi bình thư ng 913 830 + Gi th p i m 484 440 + Gi cao i m 1551 1410 b. Giá bán i n c p i n áp t 22KV n dư i 110 KV: + Gi bình thư ng 970 890 + Gi th p i m 528 480 + Gi cao i m 1661 1510 c. Giá bán i n c p i n áp t 6 KV n dư i 22 KV + Gi bình thư ng 1045 950 + Gi th p i m 572 520 + Gi cao i m 1760 1600 d. Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV: + Gi bình thư ng 1122 1020 + Gi th p i m 616 560 + Gi cao i m 1881 1710 2. Giá bán i n kinh doanh d ch v , du l ch, thương nghi p: a. Giá bán i n c p i n áp t 22 KV tr lên: + Gi bình thư ng 1386 1260 + Gi th p i m 759 690 + Gi cao i m 2321 2110 b. Giá bán i n c p i n áp t 6 KV n dư i 22 KV: + Gi bình thư ng 1540 1400 + Gi th p i m 836 760
 5. + Gi cao i m 2596 2360 c. Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV: + Gi bình thư ng 1683 1530 + Gi th p i m 935 850 + Gi cao i m 2805 2550 3. Giá bán i n cho sinh ho t c a ngư i nư c ngoài: a. Giá bán i n c p i n áp 22 KV tr lên 1320 1200 b. Giá bán i n c p i n áp t 6 KV n dư i 22 KV 1463 1330 c. Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV 1617 1470 B. CÁC HÌNH TH C GIÁ: I. GIÁ BÁN I N THEO C P I N ÁP: Giá bán i n theo c p i n áp: áp d ng i v i t t c các h mua i n quy nh bi u trên (tr các h mua i n theo giá bán l i n sinh ho t b c thang, giá bán buôn i n cho nông thôn, khu t p th , c m dân cư). Công tơ i n t c p i n áp nào thì tính giá theo quy nh t i c p i n áp ó. S n lư ng i n tính giá là s n lư ng ghi ư c công tơ i n, không phân bi t máy bi n áp c a khách hàng hay c a ngành i n, không c ng thêm b t c lo i chi phí nào. Khách hàng có yêu c u di chuy n v trí t công tơ i n t c p i n áp này sang c p i n áp khác c n tho thu n th ng nh t v i ngành i n và toàn b chi phí di chuy n khách hàng ch u. T ng công ty i n l c Vi t Nam s m chuy n c p i n áp 20 KV v c p i n áp chuNn 22KV. Trong khi ngành i n chưa chuy n ư c c p i n áp 20KV v c p i n áp chuNn 22 KV thì giá bán i n c p i n áp 20 KV áp d ng như giá bán i n c p i n áp 22 KV. II. GIÁ BÁN I N THEO TH I GIAN S D NG TRONG NGÀY: Giá bán i n quy nh theo th i gian s d ng trong ngày: giá gi bình thư ng, giá gi th p i m, giá gi cáo i m. Th i gian s d ng i n trong ngày áp d ng hình th c 3 giá ư c quy nh như sau: - Gi bình thư ng: T 4 h n 18 h (14 gi ) - Gi cao i m: T 18 h n 22 h (4 Gi ) - Gi th p i m: T 22 h n 4 h sáng hôm sau (6 gi ) Giá bán i n quy nh theo th i gian s d ng trong ngày (3 giá) ư c áp d ng i v i các h s d ng i n vào m c ích s n xu t và kinh doanh có máy bi n áp chuyên dùng t 100 KVA tr lên và t t c các tr m bơm tư i tiêu ph c v s n xu t lúa và rau màu, cây công nghi p ng n ngày xen canh.
 6. T ng công ty i n l c Vi t Nam chuNn b công tơ i n 3 giá l p t cho các h s d ng i n thu c i tư ng áp d ng hình th c giá này. Khi ngành i n có công tơ 3 giá mà khách hàng không ng ý l p t thì ngành i n ư c quy n t ch i bán i n. Trong khi ngành i n chưa l p ư c công tơ 3 giá thì áp d ng giá bán i n theo gi bình thư ng. Trư ng h p công tơ i n b h ng (ch t ho c cháy) thì s n lư ng i n s d ng ư c tính theo quy nh hi n hành v qu n lý, s d ng i n và áp d ng giá i n theo gi bình thư ng. Trư ng h p h chính s d ng theo th i gian ngày có các h dùng chung công tơ không thu c i tư ng giá theo th i gian ngày: + Ngành i n c n tách các h dùng chung thành h chính ký h p ng mua bán i n v i ngành i n. + Trong khi chưa tách riêng các h dùng chung công tơ thành h chính thì s n lư ng i n tính giá c a các h dùng chung ó ư c tính tr vào t ng s n lư ng i n theo th t sau: tr vào gi bình thư ng, n u chưa h t s còn l i tr ti p vào gi cao i m và n u chưa h t thì s còn l i s tr vào gi th p i m. Ví d : Nhà máy A có máy bi n áp dung lư ng 560 KVA thu c i tư ng áp giá theo th i gian ngày s d ng i n vào s n xu t. Công tơ c a Nhà máy A o ư c: T ng s 380.000 kwh, trong ó: Gi bình thư ng: 120 000 kwh Gi th p i m: 240 000 kwh Gi cao i m: 20 000 kwh Nhà máy A có các h dùng chung không thu c i tư ng giá theo th i gian ngày bao g m: + T p th cơ quan nhà máy s d ng i n vào sinh ho t công tơ riêng o ư c 110 000 kwh. + ơn v b i s d ng i n công tơ riêng o ư c 60 000 kwh. S n lư ng i n không thu c i tư ng giá theo th i gian ngày là 170 000 kwh (110 000 kwh + 60 000 kwh) S n lư ng i n thanh toán theo th i gian ngày c a Nhà máy A theo nguyên t c nói trên ư c tính như sau: Trư c h t, s n lư ng i n c a các h dùng chung ư c tr vào gi bình thư ng là 170 000 kwh tr (-) 120 000 kwh, còn dư l i 50 000 kwh s tr ti p vào gi cao i m 50 000 kwh tr (-) 20 000 kwh, còn dư l i 30 000 kwh tr ti p vào gi th p i m 240 000 kwh tr (-) 30 000 kwh s ư c 210 000 kwh.
 7. Như v y, s n lư ng i n ngành i n thanh toán v i khách hàng v n là 380.000 kwh, nhưng ư c tính c th như sau: + Lư ng i n áp d ng giá bán i n vào gi th p i m i v i nhà máy A là 210.000 kwh, + Lư ng i n áp d ng giá bán i n buôn i n sinh ho t i v i khu t p th , c a nhà máy A là 110 000 kwh, + Lư ng i n áp d ng giá bán i n cho cơ quan hành chính s nghi p i v i ơn v b i là 60 000 kwh. C. I TƯ NG ÁP D NG: I. GIÁ BÁN I N CHO S N XU T: 1. Giá bán i n cho các ngành s n xu t nói chung: Áp d ng cho t t c các ơn v s n xu t c a m i thành ph n kinh t thu c các ngành sau: - Nông nghi p, lâm nghi p, thu h i s n - Khai thác m - Công nghi p - Xây d ng - S n xu t và phân ph i i n, khí t - Giao thông v n t i và các ho t ng s n xu t khác. 2. Giá bán i n cho m t s ngành s n xu t c thù: a. Giá bán i n cho bơm nư c tư i tiêu lúa, rau màu và cây công nghi p ng n ngày xen canh: Áp d ng cho các tr m bơm i n c a t t c nh ng công ty, xí nghi p thu nông, h p tác xã nông nghi p và cá nhân bơm nư c tư i tiêu ph c v s n xu t lúa, rau màu và cây công nghi p ng n ngày xen canh. i v i các tr m bơm hi n chưa l p t công tơ 2 giá ho c 3 giá thì áp d ng giá i n gi bình thư ng i v i toàn b s n lư ng i n o ư c t i công tơ, không ư c hư ng 25% s n lư ng i n theo giá gi th p i m. i v i các tr m bơm ã l p t công tơ 2 giá thì ngành i n ph i chuy n i th c hi n 3 giá; trư c m t, khi chưa chuy n i ư c thì áp d ng hình th c hai giá là giá gi th p i m và giá gi bình thư ng.
 8. b. Giá bán i n cho s n xu t nư c s ch, thoát nư c ô th : b1. Giá bán i n cho s n xu t nư c s ch: Áp d ng cho các công ty, xí nghi p và cơ s (k c tư nhân) s n xu t nư c s ch cung c p cho nhu c u tiêu dùng sinh ho t, s n xu t, kinh doanh b o m các i u ki n sau ây: - Có gi y phép kinh doanh nư c s ch - Bán nư c s ch theo giá quy nh c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ho c UBND huy n, th tr n, thành ph tr c thu c t nh ư c UBND t nh u quy n. N u các cơ s s n xu t nư c s ch ph c v cho nhu c u sinh ho t, s n xu t, kinh doanh c a chính cơ s mình thì không ư c hư ng giá i n cho s n xu t nư c s ch mà áp d ng giá i n theo úng m c ích s d ng c a cơ s ó. Cơ s s n xu t nư c s ch nào có nhu c u áp d ng giá i n theo th i gian ngày thì ngành i n s l p t ng h 3 giá và th c hi n giá i n theo th i gian ngày. b2. Giá bán i n cho thoát nư c ô th : Áp d ng i v i các cơ s s d ng i n vào vi c bơm thoát nư c, tiêu úng cho thành ph , th xã. c. Giá bán i n cho Khu công nghi p: M t s Khu công nghi p ư c phép c a Chính ph ã u tư ư ng dây và tr m bi n áp. Ban Qu n lý Khu công nghi p ký h p ng mua i n c a ngành i n t i công tơ t ng, bán l i i n cho các cơ s s d ng i n n m trong khu công nghi p thì giá i n áp d ng như sau: c1. Ngành i n bán i n cho Ban Qu n lý Khu công nghi p: Áp d ng theo m c giá i n quy nh t i c p i n áp t công tơ o m i n tuỳ theo t ng lo i giá (có và không có v n u tư nư c ngoài), không phân bi t c p i n áp bán i n c a Ban Qu n lý Khu công nghi p. Vi c tính s n lư ng i n theo t ng lo i giá t i công tơ mua i n c a ngành i n ư c xác nh như sau: - S n lư ng i n thu theo giá i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài là s n lư ng ghi ư c t i công tơ c a h s d ng i n tr c ti p vào s n xu t, kinh doanh do i di n ba bên (ngành i n, Ban Qu n lý Khu công nghi p và khách hàng s d ng i n sau công tơ t ng) xác nh n. - S n lư ng i n thu theo giá i v i doanh nghi p không có v n u tư nư c ngoài b ng s n lư ng ghi ư c công tơ t ng tr (-) t ng s n lư ng thu theo giá i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài.
 9. Trư ng h p Ban Qu n lý Khu công nghi p ký h p ng mua i n c a ngành i n và bán i n cho các cơ s s d ng i n n m trong khu công nghi p cùng 1 c p i n áp thì Ban Qu n lý Khu công nghi p bàn giao cho ngành i n bán tr c ti p n khách hàng s d ng i n. c2. Ban Qu n lý Khu công nghi p bán i n cho các cơ s s d ng i n trong khu công nghi p: Áp d ng theo úng bi u giá quy nh c a Nhà nư c t i m c A c a Thông tư này. Ví d 1: Ban Qu n lý Khu công nghi p A mua i n c a ngành i n c p i n áp 110 KV bán l i cho các cơ s s n xu t n m trong khu công nghi p thì giá i n Ban Qu n lý Khu công nghi p A thanh toán v i ngành i n ư c tính như sau: ơn v tính: /kwh Giá bán i n theo th i gian i v i doanh nghi p có i v i doanh nghi p ngày v n u tư nư c ngoài Vi t Nam + Gi bình thư ng: 913 770 + Gi th p i m: 484 374 + Gi cao i m: 1551 1364 Ban Qu n lý Khu công nghi p A bán i n cho các cơ s s n xu t trong khu công nghi p t i c p i n áp 6 KV như sau: ơn v tính: /kwh Giá bán i n theo th i i v i doanh nghi p có i v i doanh nghi p gian v n u tư nư c ngoài Vi t Nam + Gi bình thư ng: 1045 847 + Gi th p i m: 572 429 + Gi cao i m: 1760 1474 Ví d 2: Ban Qu n lý Khu công nghi p B ư c phép mua i n c a ngành i n c p i n áp 22 KV bán l i cho các cơ s s n xu t n m trong khu công nghi p cũng c p i n áp 22 KV thì giá i n Ban Qu n lý Khu công nghi p B thanh toán v i ngành i n cũng là giá thanh toán v i khách hàng (trong khi chưa bàn giao ư c cho ngành i n bán tr c ti p) như sau: ơn v tính: /kwh Giá bán i n theo th i i v i doanh nghi p có i v i doanh nghi p gian ngày v n u tư nư c ngoài Vi t Nam + Gi bình thư ng: 979 803
 10. + Gi th p i m: 528 396 + Gi cao i m: 1661 1419 II. GIÁ BÁN I N CHO CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH S NGHI P: 1. Giá bán i n cho cơ quan hành chính s nghi p và các ho t ng ư c áp d ng giá như cơ quan hành chính s nghi p: Áp d ng cho các cơ quan c a ng, Qu c h i, Nhà nư c, Chính ph , Vi n Ki m sát, Toà án, t ch c chính tr - xã h i và các oàn th qu n chúng t trung ương n a phương, các hi p h i; Áp d ng cho các cơ quan ho t ng trong lĩnh v c văn hoá, ngh thu t, báo chí, th d c th thao; ài phát thanh, truy n hình; các nhà hát, công ty bi u di n; công ty và r p chi u bóng; r p xi c; nhà văn hoá, thông tin; nhà thi u th thao; vi n b o tàng; nhà lưu ni m, tri n lãm; h i ch (ph n ư c c p kinh phí)... Áp d ng cho các cơ quan h o hi m y t , b o hi m xã h i; Áp d ng cho các cơ quan nghiên c u, thi t k , quy ho ch; d y h c (ngoài i tư ng ư c nêu i m 2 m c II dư i ây), d y ngh . Áp d ng cho các t ch c, cơ quan phát hành sách, báo Trung ương và a phương (k c các c a hàng), cung c p thi t b trư ng h c, thi t b y t (k c các c a hàng), các t ch c ho t ng t thi n c a ngư i nư c ngoài; 2. Giá bán i n cho b nh vi n, nhà tr , m u giáo, trư ng h c ph thông: Áp d ng cho i n s d ng t i các nhà tr , trư ng m u giáo, trư ng ph thông các c p: ti u h c, trung h c cơ s , ph thông trung h c, trung tâm giáo d c thư ng xuyên và các hình th c tương ương khác như: trư ng dân t c n i trú... Áp d ng cho i n s d ng t i các b nh vi n, cơ s khám, ch a b nh, cơ s i u dư ng, ph c h i ch c năng, i u tr b nh ngh nghi p. Các cơ s này ph i có gi y phép hành ngh . 3. Giá bán i n cho chi u sáng công c ng: Áp d ng cho i n s d ng vào m c ích chi u sáng công c ng ư ng ph , ngõ xóm, công viên, n, chùa, nhà th , di tích l ch s ã ư c x p h ng, khu t p th ho c c u thang nhà t p th ... III. GIÁ BÁN L I N SINH HO T B C THANG: 1. Giá bán l i n sinh ho t b c thang: áp d ng cho các h mua i n s d ng cho nhu c u sinh ho t c a gia ình. Cách tính ti n i n hàng tháng như sau:
 11. Ví d 1: H A trong tháng s d ng i n là: 60kwh S ti n h A ph i tr là: 60kwh x 500 /kwh = 30 000 Ví d 2: H B trong tháng s d ng i n 370 kwh. S ti n h B ph i tr là: - 100 kwh u tiên: 100 kwh x 500 /kwh = 50 000 - 50 kwh ti p theo: 50 kwh x 704 /kwh = 35 200 - 50 kwh ti p theo: 50 kwh x 957 /kwh = 47 850 - 100 kwh ti p theo: 100 kwh x 1166 /kwh = 116 600 - 70 kwh còn l i 70 kwh x 1397 /kwh = 97 790 T ng c ng: 347 440 2. Các h dùng chung công tơ i n c n yêu c u ngành i n l p t công tơ riêng cho t ng h ký h p ng mua bán i n tr c ti p. Ngành i n ph i áp ng yêu c u c a khách hàng. Trong khi chưa l p t ư c công tơ riêng t m th i áp d ng như sau: các h dùng chung công tơ i n dư i 10 h i v i th xã, th tr n, huy n l , ngo i thành các thành ph và dư i 15 h i v i n i thành các thành ph và do m t h ký h p ng tr c ti p v i ngành i n thì áp d ng giá i n b c thang cho các h theo nguyên t c m c b c thang chung c a các h b ng m c i n năng t i a c a t ng b c thang quy nh trong bi u giá i n nhân v i s h dùng chung công tơ. Ví d : M t công tơ i n có 4 h dùng chung, m c b c thang giá bán l i n sinh ho t tính như sau: - 100 kwh x 4 h = 400 kwh u tiên tính giá: 500 /kwh - 50 kwh x 4 h = 200 kwh ti p theo tính giá: 704 /kwh - 50 kwh x 4 h = 200 kwh ti p theo tính giá: 957 /kwh - 100 kwh x 4 h = 400 kwh ti p theo tính giá: 1166 /kwh - Lư ng i n ti p theo tính giá: 1397 /kwh 3. M t h gia ình có nhi u h p ng mua bán i n sinh ho t x lý như sau: a. H p ng mua bán i n sinh ho t ư c ký cung c p i n các a i m khác nhau thì m i a i m ư c coi như m t h áp d ng i n sinh ho t b c thang. b. Nhi u h p ng mua bán i n sinh ho t (m i h p ng ư c l p công tơ riêng) ư c ký cung c p i n cho m t a i m thì s n lư ng tính giá i n sinh ho t b c thang là t ng s n lư ng i n ghi ư c các công tơ t i a i m c a h ó.
 12. IV. GIÁ BÁN BUÔN: 1. Giá bán i n cho nông thôn: a. Giá bán i n ph c v sinh ho t cho nông thôn: Áp d ng cho lư ng i n s d ng vào m c ích sinh ho t c a các h gia ình t i xã, HTX nông nghi p và thôn, xóm mua i n theo công tơ t ng t t i tr m bi n áp. b. Giá bán i n ph c v cho các m c ích khác: Áp d ng cho lư ng i n s d ng ngoài m c ích sinh ho t và bơm nư c tư i tiêu ph c v s n xu t lúa, rau màu, và cây công nghi p ng n ngày xen canh. S n lư ng i n tính theo m i lo i giá (sinh ho t, m c ích khác) là s n lư ng i n ư c ghi công tơ t t i tr m bi n áp c a thôn, xã, h p tác xã không phân bi t tr m bi n áp c a ngành i n hay c a khách hàng ho c c a ơn v khác. Trư ng h p không có công tơ i n riêng cho t ng lo i giá thì căn c vào tình hình th c t s d ng i n xác nh t l c th cho m i lo i giá ưa vào h p ng mua bán i n. Trư ng h p khách hàng s d ng i n vào m c ích khác có công su t m t h t 30 KW tr lên thì ngành i n s m ti p nh n và bán i n tr c ti p n các h s d ng i n. N u ngành i n chưa ti p nh n thì v n áp d ng giá bán buôn cho m c ích khác. Trư ng h p tr m bi n áp c a thôn, xã, h p tác xã có xu t tuy n riêng cho các thôn, xã, h p tác xã khác ư c hư ng giá bán buôn trên thì c n b o m các i u ki n sau: - Công tơ i n t ng c a thôn, xã, HTX t t i tr m bi n áp c a thôn, xã. - Ngư i ư c các h s d ng i n trong thôn, xã, HTX u quy n ký h p ng mua bán i n tr c ti p v i ngành i n. c. i di n ký h p ng: là ngư i i di n c a t ch c qu n lý i n nông thôn. T ch c qu n lý i n nông thôn do U ban nhân dân t nh l a ch n. 2. Giá bán i n cho các khu t p th , c m dân cư: a. Giá bán i n ph c v sinh ho t: Áp d ng cho lư ng i n ph c v sinh ho t t i các khu t p th c a cơ quan, xí nghi p, nhà máy, công trư ng, nông lâm trư ng, tr m tr i...., c m dân cư mua i n theo công tơ t ng c p i n cho 15 h tr lên i v i n i thành các thành ph và 10 h tr lên i v i th xã, th tr n, huy n l , ngo i thành thành ph , có ký h p ng mua i n tr c ti p v i ngành i n. Áp d ng cho lư ng i n năng bơm nư c ph c v sinh ho t t i các khu t p th , c m dân cư n u có công tơ o m riêng và ký h p ng tr c ti p v i ngành i n.
 13. Áp d ng cho lư ng i n s d ng vào m c ích sinh ho t t i các nhà t p th c a h c sinh, sinh viên, cơ quan, xí nghi p, l c lư ng vũ trang, t i cơ s dư ng lão, ngư i tàn t t, tr i tr m côi... Áp d ng cho lư ng i n s d ng vào m c ích sinh ho t c a ngư i tu hành n, chùa, nhà th ... b. Giá bán i n cho các m c ích khác: Áp d ng cho lư ng i n s d ng ngoài m c ích sinh ho t như: s n xu t, kinh doanh d ch v , du l ch, thương nghi p. Ngư i ký h p ng mua i n tr c ti p v i ngành i n là ngư i ư c chính quy n ho c t p th s d ng i n u quy n. V. GIÁ BÁN I N KINH DOANH DNCH V , DU LNCH, THƯƠNG NGHI P: Áp d ng i v i: - Các công ty, c a hàng, cơ s kinh doanh thương nghi p bán buôn, bán l v t tư, hàng hoá k c các c a hàng bán thu c tr sâu, thu c thú y, gi ng cây, con. - Các cơ s kinh doanh ti n t : ngân hàng thương m i, qu ti t ki m, công ty tài chính. - Công ty truy n hình cáp MMDS - Công ty x s thu c t t c các thành ph n kinh t . - Các t ch c ho t ng b o hi m (tr b o hi m xã h i, b o hi m y t ). - Cơ s du l ch, c a hàng nhi p nh, vũ trư ng. - C a hàng ăn u ng, gi i khát, u n tóc, may o... - Khách s n, nhà tr , nhà ngh , nhà khách c a các ngành, a phương, ph c v khách trong và ngoài nư c. - i n dùng t i nhà c a các t ch c, oàn th và cá nhân ngư i Vi t Nam cho ngư i nư c ngoài thuê (ngư i cho thuê nhà ký h p ng mua i n v i ngành i n). - i n dùng phòng bán vé, tr m giao nh n hàng, phòng i, c a hàng, qu y bán hàng hoá thu c các sân bay, nhà ga, b n xe, b n c ng... - i n dùng các tr m thu phí giao thông. - Văn phòng, tr s t ng công ty, công ty thu c m i thành ph n kinh t làm nhi m v qu n lý kinh doanh, d ch v .
 14. i v i ngành Bưu i n: v a làm nhi m v s n xu t, v a làm nhi m v kinh doanh áp giá như sau: T ng công ty Bưu chính - Vi n thông, Bưu i n các t nh, thành ph (k c các cơ s tr c thu c), công ty tem áp d ng giá như sau: + T ng công ty Bưu chính - Vi n thông, Bưu i n t nh ng Nai, Bà R a - Vũng Tàu và các thành ph Hà N i, H i Phòng, à N ng, thành ph H Chí Minh, công ty Thông tin di ng, công ty Vi n thông Qu c t : * 70% s n lư ng i n s d ng theo giá s n xu t. * 30% s n lư ng i n s d ng theo giá kinh doanh. + Bưu i n các t nh: Cao B ng, B c C n, L ng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Thanh Hoá, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Gia Lai - Công Tum, c L c: * 97 % s n lư ng i n theo giá s n xu t. * 3 % s n lư ng i n theo giá kinh doanh. + Bưu i n các t nh còn l i, các công ty Vi n thông Liên t nh và công ty tem: * 90% s n lư ng i n s d ng theo giá s n xu t * 10% s n lư ng i n s d ng theo giá kinh doanh VI. GIÁ I N I V I DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI VÀ NGƯ I NƯ C NGOÀI: 1. Giá bán i n cho s n xu t và m t s ho t ng dư i ây ư c áp d ng giá i n như s n xu t: - Áp d ng cho các cơ s s n xu t có v n u tư nư c ngoài (100% v n nư c ngoài ho c liên doanh) theo lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (k c trư ng h p s n xu t nư c máy và liên doanh v n t i hành khách); không phân bi t cơ s ó n m trong ho c ngoài khu công nghi p, khu ch xu t. - i n dùng cho s n xu t cơ b n thu c ngu n v n u tư nư c ngoài ho c liên doanh u tư v i nư c ngoài không phân bi t bên ký h p ng mua i n là bên ch u tư hay các bên thi công (ngoài i tư ng nêu m c D, i m 1 dư i ây). - i n s d ng c a các ơn v ngư i nư c ngoài thi công các công trình v n u tư trong nư c. - i n bán cho các tàu nư c ngoài vào c ng Vi t Nam. - i n s d ng cho ho t ng chi u bóng, d y h c, d y ngh cho ngư i Vi t Nam.
 15. 2. Giá bán i n kinh doanh d ch v , du l ch, thương nghi p: Áp d ng cho lư ng i n s d ng vào m c ích d ch v , du l ch, thương nghi p, khách s n c a các cơ s ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 3. Giá bán i n cho tiêu dùng sinh ho t: Áp d ng cho i n tiêu dùng sinh ho t c a các i s quán, thương v , cơ quan i di n (Lãnh s , văn phòng i di n c p Chính ph , Nhà nư c), các t ch c qu c t , cơ quan ngo i giao oàn. Áp d ng cho i n s d ng t i văn phòng i di n c a các công ty, t ch c và cá nhân ngư i nư c ngoài không th c hi n các ho t ng kinh doanh. Trư ng h p có th c hi n các ho t ng kinh doanh (như ký k t các h p ng mua bán, qu n lý kinh doanh ...) thì áp d ng giá bán i n kinh doanh như quy nh t i m c VI i m 2 nêu trên. Áp d ng cho i n tiêu dùng sinh ho t t i các khu t p th c a ngư i nư c ngoài, nhà riêng c a cá nhân và gia ình ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam (ngư i nư c ngoài tr c ti p ký h p ng mua i n v i ngành i n). D. M T S QUY NNH CHUNG KHÁC: 1. T t c các h dùng i n ph i s d ng công tơ o m và ký h p ng mua bán i n v i ngành i n. 2. M t h dùng i n v i nhi u m c ích khác nhau do ó có nhi u m c giá theo các lo i giá khác nhau thì ngành i n c n l p công tơ o m i n riêng cho t ng lo i giá; Trư ng h p không tách ư c công tơ cho t ng lo i giá thì hai bên mua bán i n căn c vào tình hình th c t s d ng i n xác nh t l c th c a m i lo i giá và ưa vào h p ng mua bán i n. 3. Khách hàng ph i khai báo úng m c ích s d ng i n áp giá i n úng i tư ng. Trư ng h p khách hàng thay i m c ích s d ng i n d n n thay i m c giá thì ph i thông báo cho ngành i n trư c 15 ngày i u ch nh giá trong h p ng. Vi c áp d ng giá sai i tư ng s d ng i n d n t i gây thi t h i cho ngành i n ho c khách hàng s d ng i n. Khi phát hi n s truy thu ho c thoái hoàn ti n i n. Trư ng h p không xác nh rõ th i i m áp d ng sai giá s tính v i th i gian là 1 năm. 4. Vi c thay i m c ích s d ng i n c a khách hàng d n n thay i hình th c giá, các i n l c c n ki m tra và k p th i áp d ng giá bán i n cho phù h p. 5. Nghiên c m các h s d ng i n bán i n cho nhau hư ng chênh l ch giá. 6. Nhà u tư là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ho c nhà u tư là ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam u tư theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c (gi y phép u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t) thì áp d ng giá i n như doanh nghi p Vi t Nam. E. T CH C TH C HI N:
 16. 1. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 1 tháng 10 năm 1999. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . 2. T ng Công ty i n l c Vi t Nam ch o các Công ty i n l c ph i h p v i S Tài chính - V t giá, S Công nghi p tri n khai th c hi n Thông tư này. 3. S Tài chính V t giá ph i h p v i S Công nghi p ki m tra vi c th c hi n giá bán i n. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c ngh ph n nh v Ban V t giá Chính ph và B Công nghi p k p th i xem xét, gi i quy t. Lê Huy Côn Lê Văn Tân ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản