Thông tư liên tịch 05/2004/TTLT-BGTVT-BTC của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
45
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 05/2004/TTLT-BGTVT-BTC của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 05/2004/TTLT-BGTVT-BTC của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chuyển giao quyền thu phí sử dụng đường bộ có thời hạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 05/2004/TTLT-BGTVT-BTC của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦   LI£N TÞCH Bé Giao Th«ng VËn T¶i ­ Bé TµI CHÝNH  Sè 05/2004/TTLT­BGTVT­BTC ngµy 18 th¸ng 03 n¨m 2004  Híng dÉn thùc hiÖn chuyÓn giao quyÒn thu phÝ  sö dông ®êng bé cã thêi h¹n    C¨n   cø   NghÞ   quyÕt   sè   02/2003/NQ­CP   ngµy   17/01/2003   cña ChÝnh phñ vÒ mét sè chñ tr¬ng, gi¶i ph¸p chñ yÕu cÇn   tËp trung chØ ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ­ x∙ héi n¨m 2003. C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 88/1999/N§­CP ngµy 01/9/1999 cña  ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ ®Êu thÇu; NghÞ ®Þnh sè   14/2000/N§­CP   ngµy   5/5/2000   cña   ChÝnh   phñ   söa   ®æi,   bæ   sung mét sè ®iÒu NghÞ ®Þnh sè 88/1999/N§­CP; NghÞ ®Þnh sè   66/2003/N§­CP   ngµy   12/6/2003   cña   ChÝnh   phñ   söa   ®æi,   bæ   sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo   NghÞ ®Þnh sè 88/1999/N§­CP   ngµy 01/9/1999 vµ NghÞ ®Þnh   sè 14/2000/N§­CP ngµy 5/5/2000 cña ChÝnh phñ. C¨n cø  NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§­CP ngµy 3/6/2002 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ   phÝ vµ c¸c v¨n b¶n cã liªn quan ®Õn phÝ vµ lÖ phÝ. Liªn Bé Giao th«ng vËn t¶i ­ Bé Tµi chÝnh híng dÉn  thùc hiÖn chuyÓn  giao quyÒn  thu phÝ sö dông ®êng bé cã  thêi h¹n vµ sö dông nguån thu tõ viÖc giao quyÒn thu phÝ   ®êng bé nh sau:   PhÇn I NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG    1. Ph¹m vi ¸p dông: Th«ng t    nµy híng dÉn thùc hiÖn  chuyÓn giao quyÒn thu phÝ sö   dông ®êng bé   cã thêi h¹n  (gåm: §êng bé, cÇu ®êng bé, hÇm ®êng bé) ®îc ®Çu t  b»ng  nguån vèn ng©n s¸ch Nhµ níc hoÆc do Nhµ níc ®Çu t  b»ng  vèn   vay   vµ   thu   phÝ   hoµn   tr¶   vèn   vµ   l∙i   vay.   Thùc   hiÖn  chuyÓn   giao   quyÒn  thu  phÝ  toµn   bé  tuyÕn   ®êng  hoÆc   tõng  ®o¹n ®êng ®îc phÐp thu phÝ. 2. TiÒn thu tõ chuyÓn giao quyÒn thu phÝ sö dông ®êng  bé   ®îc   sö   dông   ®Ó   hoµn   tr¶   vèn   vµ   l∙i   vay   (nÕu   ®êng  chuyÓn  giao ®îc ®Çu t, c¶i t¹o, më réng b»ng  nguån  vèn  vay); ®Ó ®Çu t  x©y dùng, c¶i t¹o, më réng, söa ch÷a b¶o  tr×   cho   c¸c   c«ng   tr×nh   giao   th«ng   ®êng   bé   (nÕu   ®êng  chuyÓn giao ®îc ®Çu t, c¶i t¹o, më réng b»ng nguån ng©n  s¸ch) ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.
 2. 2 3. §¬n vÞ tham gia ®Êu thÇu nhËn quyÒn thu phÝ lµ c¸c  doanh  nghiÖp   nhµ   níc,  c¸c  c«ng   ty  tr¸ch   nhiÖm  h÷u  h¹n,  c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty hîp danh vµ doanh nghiÖp t nh©n,  ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ n­ íc, LuËt Doanh nghiÖp. 4. §¬n vÞ ®îc giao quyÒn thu phÝ ph¶i thùc hiÖn ®Çy  ®ñ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ thu phÝ ®êng bé; thùc hiÖn  nghÜa   vô   nép   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   theo   quy   ®Þnh   cña   c¸c  LuËt, Ph¸p lÖnh vÒ thuÕ.   PhÇn II NH÷NG  QUY §ÞNH Cô THÓ   I. §iÒu kiÖn thùc hiÖn: 1.   §êng   bé   ®îc   chuyÓn   giao   quyÒn   thu   phÝ   lµ   nh÷ng  tuyÕn ®êng hiÖn ®ang ®îc nhµ   níc tæ chøc thu phÝ, hoÆc  ®∙ ®îc ®Çu t ®Ó thu phÝ gåm: a) §êng ®Çu t  b»ng vèn ng©n s¸ch Nhµ níc (ng©n s¸ch  trung ¬ng hoÆc ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng) b) §êng ®Çu t b»ng vèn cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch nhµ  níc nh: tiÒn viÖn trî kh«ng hoµn l¹i, tiÒn hç trî cña c¸c  tæ chøc, c¸ nh©n. c) §êng ®Çu t  b»ng vèn vay ®Çu t, ng©n s¸ch nhµ níc  tr¶ nî gèc vµ l∙i vay, hoÆc chØ tr¶ nî gèc, cßn phÇn l∙i  vay tr¶ b»ng tiÒn thu phÝ.  d) §êng ®Çu t b»ng vèn vay ®Çu t vµ thu phÝ hoµn tr¶  vèn vµ l∙i vay. e)   §êng   ®Çu   t  b»ng   vèn   liªn   doanh   gi÷a   ng©n   s¸ch  trung ¬ng vµ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng, thu phÝ hoµn vèn. g) §êng bé kh¸c do nhµ níc qu¶n lý: Do chñ ®Çu t BOT  chuyÓn giao sau thêi kú kinh doanh, chñ ®Çu t  BOT chuyÓn  giao khi ®îc nhµ níc thanh to¸n vèn ...   2. Doanh nghiÖp tham gia ®Êu thÇu nhËn quyÒn thu phÝ  ph¶i b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn díi ®©y: a) Lµ doanh nghiÖp thuéc ®èi tîng nªu t¹i ®iÓm 3 phÇn  I cña Th«ng t nµy. b) Cã nguån tµi chÝnh b¶o ®¶m cho viÖc thanh to¸n vèn  ®óng h¹n khi tróng thÇu chuyÓn giao quyÒn thu phÝ. 
 3. 3 II. Gi¸ vµ thêi h¹n chuyÓn giao quyÒn thu phÝ:    ChuyÓn   giao   quyÒn   thu   phÝ   ®èi   víi   tuyÕn   ®êng   ®Çu   t  x©y dùng c¶i t¹o ®Ó thu phÝ hoµn vèn ®Çu t  lµ h×nh thøc  nhµ níc thu tríc sè vèn ®∙ ®Çu t vµ giao quyÒn thu phÝ cã  thêi h¹n tuyÕn ®êng ®ã cho ®¬n vÞ tróng thÇu . Gi¸ ®Ó lµm c¨n cø ®Êu thÇu chuyÓn giao quyÒn thu phÝ  lµ toµn bé chi phÝ ®Çu t ®Ó x©y dùng, c¶i t¹o, n©ng cÊp,  më   réng   tuyÕn   ®êng   ®ã   theo   quyÕt   to¸n   ®îc   cÊp   cã   thÈm  quyÒn phª duyÖt (gi¸ nµy kh«ng bao gåm chi phÝ ®Çu t x©y  dùng tr¹m thu phÝ). Trêng hîp c¸c tuyÕn ®êng ®∙ x©y dùng  tõ tríc, gi¸ lµm c¨n cø ®Êu thÇu ®îc x¸c ®Þnh theo ®¬n  gi¸ x©y dùng cña tuyÕn ®êng cïng lo¹i t¹i thêi ®iÓm x¸c  ®Þnh giao quyÒn thu phÝ. Thêi h¹n chuyÓn giao quyÒn thu phÝ ®Ó lµm c¨n cø tæ  chøc ®Êu thÇu ®îc x¸c ®Þnh theo th¸ng, trªn c¬ së:  ­ Tæng møc vèn ng©n s¸ch nhµ níc ®∙ ®Çu t  cho tuyÕn  ®êng. ­ Sè phÝ thu ®îc cña n¨m tríc liÒn kÒ tríc khi thùc  hiÖn giao quyÒn thu phÝ cã thêi h¹n sau khi ®∙ trõ ®i chi  phÝ b¶o ®¶m ho¹t ®éng tæ chøc bé m¸y thu phÝ (cã lo¹i trõ  c¸c chi phÝ ®ét xuÊt, kh«ng thêng xuyªn). ­ Tèc ®é t¨ng trëng ph¬ng tiÖn c¬ giíi ®êng bé hµng  n¨m; l∙i bá vèn cña ®¬n vÞ tróng thÇu giao quyÒn thu phÝ  (tÝnh b»ng l∙i suÊt tiÒn göi cã thêi h¹n 1 n¨m cña Ng©n  hµng §Çu t  vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam) t¹i thêi ®iÓm lËp §Ò  ¸n chuyÓn giao quyÒn thu phÝ. Trêng hîp tuyÕn ®êng cha thùc hiÖn thu phÝ, sè tiÒn  thu phÝ ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së: ­ Sè lîng ph¬ng tiÖn tham gia giao th«ng theo Dù ¸n  x©y dùng, c¶i t¹o, më réng tuyÕn ®êng ®ã vµ thèng kª lu  lîng ph¬ng tiÖn tham gia giao th«ng thùc tÕ khi tuyÕn ®­ êng ®∙ vµo khai th¸c trong thêi gian Ýt nhÊt lµ 3 th¸ng  ®Ó lµm c¨n cø x¸c ®Þnh cho c¶ n¨m. ­ Møc thu, ®èi tîng thu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. ­ Chi phÝ tæ chøc thu ®îc x¸c ®Þnh theo tû lÖ phÇn  tr¨m (%) chi phÝ tæ chøc thu víi tr¹m ®ang thu cã sè lîng  ph¬ng  tiÖn  tham gia giao th«ng  t¬ng  øng  (cã  xem  xÐt  cô  thÓ ®iÒu kiÖn kinh tÕ x∙ héi cña khu vùc ®ã). ­ L∙i bá vèn cña ®¬n vÞ tróng thÇu giao quyÒn thu phÝ  tÝnh b»ng l∙i suÊt tiÒn göi cã thêi h¹n 1 n¨m cña Ng©n  hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam t¹i thêi ®iÓm lËp §Ò ¸n  giao quyÒn thu phÝ.
 4. 4 ­ Tèc ®é t¨ng trëng lu lîng ph¬ng tiÖn c¬ giíi trªn  ®êng bé theo tõng n¨m.  VÝ dô: ­ TuyÕn  ®êng  quèc lé A, tæng møc vèn NSNN ®∙ ®Çu t  x©y dùng n©ng cÊp, c¶i t¹o, më réng ®îc x¸c ®Þnh  lµ 400  tû ®ång; dù kiÕn thu håi ngay sè vèn ng©n s¸ch nhµ níc ®∙  ®Çu t th«ng qua h×nh thøc giao quyÒn thu phÝ. ­ Sè phÝ thu ®îc cña n¨m tríc liÒn kÒ (®èi víi tuyÕn  ®êng   ®ang   thu   phÝ)   hoÆc   c¨n   cø   vµo   lu   lîng   ph¬ng   tiÖn  tham gia giao th«ng theo Dù ¸n, sè liÖu thèng kª thùc tÕ  qua 3 th¸ng, møc thu, ®èi   tîng thu theo quy ®Þnh hiÖn  hµnh (®èi víi tuyÕn ®êng míi cha thùc hiÖn thu phÝ), ®∙  x¸c ®Þnh ®îc tæng sè tiÒn phÝ thu ®îc n¨m ®Çu tiªn lµ 120  tû ®ång. ­   Dù   kiÕn   tèc   ®é   t¨ng   trëng   lu   lîng   ph¬ng   tiÖn   c¬  giíi trªn quèc lé A lµ 10%/ n¨m. ­ Chi phÝ b¶o ®¶m ho¹t ®éng bé m¸y cña tæ chøc thu  phÝ ®èi víi tuyÕn ®êng ®ang thu phÝ hoÆc cña tuyÕn ®êng  cha thùc hiÖn thu phÝ cã lu lîng ph¬ng tiÖn tham gia giao  th«ng t¬ng øng ®îc x¸c ®Þnh lµ 5% ­ L∙i suÊt tiÒn göi 1 n¨m cña Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t  triÓn ViÖt Nam t¹i thêi ®iÓm lËp §Ò ¸n lµ 8%.  C¨n cø vµo c¸c d÷ liÖu trªn, c¸ch x¸c ®Þnh thêi gian  giao quyÒn thu phÝ nh sau: ­ N¨m thø nhÊt: + Sè tiÒn phÝ thu ®îc lµ: 120 tû ®ång + Chi cho tæ chøc thu phÝ:  120 tû x 5%  =  6 tû ®ång +   L∙i   bá   vèn   cña   ®¬n   vÞ   tróng   thÇu   giao   quyÒn   thu  phÝ: 400 tû  x  8%  =  32 tû ®ång + Sè tiÒn thu phÝ ®¬n vÞ tróng thÇu thu håi ®îc n¨m  thø nhÊt lµ: 120 tû  ­  6 tû ­ 32 tû  =  82 tû ®ång ­ N¨m thø hai: + Sè tiÒn  phÝ thu ®îc lµ : 120 tû  x 110%  =  132 tû  ®ång + Chi cho tæ chøc thu phÝ lµ:  132 tû x 5%  =  6,6 tû  ®ång +   L∙i   bá   vèn   cña   ®¬n   vÞ   tróng   thÇu   giao   quyÒn   thu  phÝ: (400 tû ­ 82 tû)  x  8%  =  25,44 tû ®ång
 5. 5 + Sè tiÒn  phÝ ®¬n vÞ tróng thÇu thu håi ®îc n¨m thø  hai lµ: 132 tû  ­  6,6 tû ­ 25,44 tû  =  99,96 tû ®ång ­ N¨m thø ba: + Sè tiÒn  phÝ thu ®îc lµ: 132 tû  x 110%  =  145,2  tû ®ång + Chi cho tæ chøc thu phÝ :  145,2 tû x 5%  =  7,26  tû ®ång + L∙i bá vèn cña ®¬n vÞ tróng thÇu giao quyÒn thu phÝ  : (400 tû ­ 82 tû ­ 99,96 tû)  x  8% =  17,44 tû ®ång + Sè tiÒn  phÝ ®¬n vÞ tróng thÇu thu håi ®îc n¨m thø  ba lµ: 145,2 tû  ­  7,26 tû ­ 17,44 tû =  120,50 tû ®ång ­ N¨m thø t: +   Sè   tiÒn     phÝ   thu   ®îc   lµ  :   145,2  tû    x     110%     =  159,72 tû ®ång + Chi phÝ tæ chøc thu phÝ : 159,72 tû  x  5%  = 7,99  tû ®ång + L∙i bá vèn cña ®¬n vÞ tróng thÇu giao quyÒn thu phÝ  : (400 tû  ­ 82 tû ­ 99,96 tû  ­ 120,5 tû) x 8% =  7,8  tû ®ång + Sè tiÒn  phÝ ®¬n vÞ tróng thÇu thu håi ®îc n¨m thø  t lµ: 159,72 tû ­ 7,99 tû ­ 7,8 tû  = 143,93 tû ®ång. Tæng  sè tiÒn  phÝ  ®¬n vÞ tróng  thÇu  thu  ®îc ®Õn  n¨m  thø 4 lµ 446,03 tû ®ång, so víi sè vèn NSNN ®∙ ®Çu t  lµ  400 tû ®ång; thõa 46,03 tû ®ång (t¬ng ®¬ng víi thêi gian  thu phÝ kho¶ng 4 th¸ng). Nh vËy, ®Ó ®¬n vÞ tróng thÇu thu  håi ®ñ 400 tû ®ång, cÇn ph¶i thu trong thêi h¹n lµ 3 n¨m  8 th¸ng (hay 44 th¸ng), ®©y lµ thêi h¹n thu phÝ ®Ó ®a ra  ®Êu thÇu. Trong gi¸ xÐt thÇu trªn ®©y cha bao gåm chi phÝ duy  tu b¶o dìng thêng xuyªn vµ söa ch÷a ®Þnh kú ®êng bé. Tuy  nhiªn trong tõng trêng hîp cô thÓ cña ®Ò ¸n chuyÓn giao  quyÒn thu phÝ ®êng bé cã thêi h¹n, gi¸ chuyÓn giao cã thÓ  tÝnh thªm chi phÝ duy tu b¶o dìng thêng xuyªn vµ söa ch÷a  ®Þnh kú ®Ó lµm c¨n cø ®Êu thÇu. Trêng hîp kh«ng giao quyÒn thu phÝ c¶ tuyÕn ®êng mµ  chØ thùc hiÖn giao quyÒn thu phÝ mét phÇn tuyÕn ®êng ®ã,  th× c¸ch x¸c ®Þnh thêi h¹n giao quyÒn thu phÝ còng theo 
 6. 6 nguyªn t¾c tÝnh to¸n trªn ®©y nhng víi gi¸ thu håi tÝnh  theo tû lÖ sè vèn ®∙ ®Çu t cho phÇn tuyÕn ®êng ®ã. C¨n cø vµo tõng tuyÕn ®êng cÇn chuyÓn giao quyÒn thu  phÝ, Bé Giao th«ng vËn t¶i (Côc §êng bé ViÖt Nam) lËp §Ò  ¸n   chuyÓn   giao   quyÒn   thu   phÝ   theo   c¸ch   thøc   tÝnh   to¸n  trªn, tr×nh Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i phª duyÖt sau  khi cã ý kiÕn thèng nhÊt b»ng v¨n b¶n cña Bé Tµi chÝnh ®Ó  lµm c¨n cø ®Êu thÇu giao quyÒn thu phÝ ®êng quèc lé. Së Giao th«ng vËn t¶i hoÆc Së Giao th«ng c«ng chÝnh  (gäi chung lµ Së Giao th«ng vËn t¶i) c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung ¬ng lËp §Ò ¸n chuyÓn giao quyÒn thu phÝ  theo c¸ch  thøc  tÝnh to¸n trªn,  sau khi cã ý kiÕn thèng  nhÊt b»ng v¨n b¶n cña Së Tµi chÝnh, tr×nh Chñ tÞch Uû ban  nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng phª duyÖt,  ®Ó lµm c¨n cø ®Êu thÇu giao quyÒn thu phÝ ®èi víi ®êng bé  ®Þa ph¬ng.   III. Tæ chøc ®Êu thÇu:   1. Bé Giao th«ng vËn t¶i lùa chän tuyÕn ®êng ®Ó thùc  hiÖn ®Êu thÇu  giao quyÒn thu phÝ sö dông ®êng bé ®èi víi  c¸c tuyÕn  ®êng quèc lé. Së Giao th«ng  vËn t¶i lùa chän  tuyÕn ®êng thùc hiÖn tæ chøc ®Êu thÇu giao quyÒn thu phÝ  sö dông ®êng bé ®èi víi c¸c tuyÕn ®êng bé ®Þa ph¬ng. Sau   khi   chän   tuyÕn   ®êng   ®Ó   thùc   hiÖn   ®Êu   thÇu   giao  quyÒn   thu   phÝ   sö   dông   ®êng   bé,   Bé   Giao   th«ng   vËn   t¶i  thµnh  lËp  hoÆc  Së Giao  th«ng vËn t¶i tr×nh  Uû ban  nh©n  d©n   tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc   trung  ¬ng   thµnh  lËp  Héi  ®ång   ®Êu   thÇu   giao   quyÒn   thu   phÝ   sö   dông   ®êng   bé.   Héi  ®ång ®Êu thÇu giao quyÒn thu phÝ sö dông ®êng bé cã nhiÖm  vô: ­ X¸c ®Þnh gi¸ tuyÕn ®êng ®∙ ®Çu t ®Ó giao quyÒn thu  phÝ sö dông ®êng bé lµm c¨n cø ®Êu thÇu. ­ X¸c ®Þnh sè phÝ thu ®îc hµng n¨m, sè chi phÝ b¶o  ®¶m ho¹t ®éng cña bé m¸y tæ chøc thu phÝ. ­   X¸c   ®Þnh   lu   lîng   ph¬ng   tiÖn   tham   gia   giao   th«ng  trong n¨m, tèc ®é   lu lîng giao th«ng t¨ng hµng n¨m. ­ X¸c ®Þnh thêi h¹n giao quyÒn thu phÝ sö dông ®êng  bé lµm c¨n cø tæ chøc ®Êu thÇu. ­ X©y dùng ph¬ng ¸n ®Êu thÇu. ­ X©y dùng quy chÕ ®Êu thÇu bao gåm: Tiªu chuÈn, ®iÒu  kiÖn ®èi víi ®¬n vÞ tham gia ®Êu thÇu; thang ®iÓm ®Ó chÊm  thÇu, hå s¬ tham gia ®Êu thÇu...
 7. 7 TÊt c¶ c¸c c¨n cø trªn Héi ®ång ®Êu thÇu ph¶i tr×nh  Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i (®èi víi ®êng quèc lé) phª  duyÖt hoÆc tr×nh Gi¸m ®èc Së Giao th«ng vËn t¶i (®èi víi  ®êng ®Þa ph¬ng) ®Ó Së Giao th«ng vËn t¶i tr×nh Chñ tÞch  UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung  ¬ng phª duyÖt lµm  c¨n cø cho viÖc tæ chøc ®Êu thÇu. ­ Tæ chøc ®Êu thÇu. Quy tr×nh, thñ tôc tæ chøc ®Êu thÇu c«ng bè kÕt qu¶  ®¬n vÞ tróng thÇu giao quyÒn thu phÝ sö dông ®êng bé thùc  hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2. §¬n vÞ tróng thÇu giao quyÒn thu phÝ lµ ®¬n vÞ cã  møc bá thÇu víi thêi h¹n giao quyÒn thu phÝ ng¾n nhÊt ®îc  Bé Giao th«ng vËn t¶i phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu (®èi víi  ®êng quèc lé), hoÆc Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh phª  duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu (®èi víi ®êng ®Þa ph¬ng).  Thêi h¹n tróng thÇu giao quyÒn thu phÝ sö dông ®êng  bé kh«ng ®îc dµi h¬n thêi gian ®∙ x¸c ®Þnh ®îc Bé trëng  Bé Giao th«ng vËn t¶i  hoÆc Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung ¬ng phª duyÖt.  Trêng hîp  thêi  h¹n bá thÇu  dµi  h¬n thêi  h¹n ®∙  ®îc  phª duyÖt, th× ph¶i tæ chøc ®Êu thÇu l¹i. 3. Thêi h¹n tróng thÇu giao quyÒn thu phÝ sö dông ®­ êng bé chØ ®îc ®iÒu chØnh khi Nhµ níc thay ®æi møc thu  phÝ, hoÆc quy ®Þnh l¹i c¸c ®èi tîng chÞu phÝ.   IV. QuyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña Bé Giao th«ng vËn t¶i  hoÆc Së giao th«ng vËn t¶i:    1. Tæ chøc ®Êu thÇu vµ ký kÕt hîp ®ång giao quyÒn thu  phÝ sö dông ®êng bé ®èi víi ®¬n vÞ tróng thÇu; cã tr¸ch  nhiÖm qu¶n lý, sö dông tiÒn thu ®îc tõ chuyÓn giao quyÒn  thu phÝ theo ®óng quy ®Þnh t¹i môc VI, phÇn II cña Th«ng  t nµy. Hîp ®ång giao quyÒn thu phÝ sö dông ®êng bé ph¶i theo  ®óng quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Hîp ®ång kinh tÕ, ®ång thêi  ph¶i thÓ hiÖn ®îc c¸c néi dung c¬ b¶n sau ®©y: ­   Sè   tiÒn   ®¬n   vÞ   tróng   thÇu   ph¶i   tr¶   cho   nhµ   níc,  thêi h¹n vµ sè tiÒn tr¶ lÇn ®Çu, thêi h¹n vµ sè tiÒn tr¶  ®ñ lÇn cuèi. ­   Thêi   h¹n   ®îc   thùc   hiÖn   thu   phÝ   sö   dông   ®êng   bé,  thêi gian b¾t ®Çu thu, thêi gian kÕt thóc thu phÝ. ­ §¬n vÞ thu phÝ ph¶i thùc hiÖn thu ®óng møc gi¸ quy  ®Þnh, thùc hiÖn miÔn thu theo quy ®Þnh vµ c¸c quy ®Þnh vÒ  tæ chøc thu do Bé Tµi chÝnh ban hµnh.
 8. 8 ­ Thêi  h¹n bµn giao l¹i tr¹m thu phÝ. ­ Quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm duy tu, söa ch÷a ®êng cña  ®¬n vÞ tróng thÇu (trong trêng hîp ®îc giao nhiÖm vô duy  tu b¶o dìng thêng xuyªn vµ söa ch÷a ®Þnh kú). 2. Thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc, qu¶n lý söa  ch÷a thêng xuyªn vµ söa ch÷a ®Þnh kú ®èi víi tuyÕn ®êng  bé chuyÓn giao quyÒn thu phÝ; hoÆc tæ chøc kiÓm tra viÖc  duy tu b¶o dìng thêng xuyªn vµ söa ch÷a ®Þnh kú (nÕu giao  cho ®¬n vÞ tróng thÇu thùc hiÖn). 3. Bµn giao toµn bé c¬ së vËt chÊt, bé m¸y qu¶n lý vµ  lao ®éng thu phÝ hiÖn cã cho ®¬n vÞ tróng thÇu. 4. Phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng tiÕn hµnh kiÓm  tra ®Þnh kú, kiÓm tra ®ét xuÊt c«ng t¸c tæ chøc thu phÝ  cña ®¬n vÞ tróng thÇu. 5. Thêi ®iÓm 6 th¸ng tríc khi hÕt h¹n hîp ®ång giao  quyÒn  thu  phÝ,   c¬  quan   qu¶n   lý   chuyªn  ngµnh   giao   th«ng  vËn t¶i ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho ®¬n vÞ ®îc giao  quyÒn   thu   phi   biÕt   ®Ó   chuÈn   bÞ   bµn   giao;   tæ   chøc   tiÕp  nhËn l¹i c¬ së vËt chÊt, bé m¸y qu¶n lý vµ lao ®éng thu  phÝ khi hîp ®ång hÕt h¹n (trong trêng hîp khi thùc hiÖn  hîp ®ång cã bµn giao lao ®éng). 6.   Trêng   hîp   ®Õn   h¹n   thanh   to¸n   ®¬n   vÞ   tróng   thÇu  kh«ng thanh to¸n ®ñ sè tiÒn tróng thÇu theo thêi h¹n quy  ®Þnh, Côc §êng bé ViÖt Nam b¸o c¸o Bé trëng Bé Giao th«ng  vËn t¶i ra quyÕt ®Þnh  ®×nh  chØ giao quyÒn  thu  phÝ  (®èi  víi ®êng quèc lé), Së Giao th«ng vËn t¶i b¸o c¸o Chñ tÞch  UBND tØnh ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ giao quyÒn thu phÝ (®èi  víi   ®êng   ®Þa   ph¬ng).   ViÖc   xö   lý   trêng   hîp   vi   ph¹m   nµy  theo quy ®Þnh xö lý vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ theo Ph¸p  lÖnh   hîp   ®ång   kinh   tÕ.   Sau   khi   cã   quyÕt   ®Þnh   ®×nh   chØ  giao   quyÒn   thu   phÝ   Côc   §êng   bé   ViÖt   Nam   hoÆc   Së   Giao  th«ng vËn t¶i ph¶i tæ chøc thùc hiÖn thu phÝ nh»m b¶o ®¶m  ho¹t ®éng b×nh thêng cña tr¹m thu phÝ ®Ó kh«ng g©y l∙ng  phÝ, thÊt tho¸t. Trêng hîp ®Æc biÖt do thiªn tai, ®Þch ho¹ ph¶i ngõng  thu phÝ ®¬n vÞ tróng thÇu  kh«ng  cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh  hîp ®ång ®∙ ký, Côc §êng bé ViÖt Nam b¸o c¸o Bé trëng Bé  Giao th«ng vËn t¶i (®èi víi ®êng quèc lé), Së Giao th«ng  vËn t¶i b¸o c¸o Chñ tÞch UBND tØnh (®èi víi ®êng ®Þa ph­ ¬ng) xem xÐt, gi¶i quyÕt sau khi cã ý kiÕn cña c¬ quan  tµi chÝnh cïng cÊp. V. QuyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña ®¬n vÞ tróng thÇu:   §¬n vÞ tróng thÇu nhËn quyÒn thu phÝ sö dông ®êng bé  cã quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm sau:
 9. 9 1. Ký kÕt hîp ®ång nhËn quyÒn thu phÝ: Tr¶ tiÒn tróng  thÇu chuyÓn giao quyÒn thu phÝ ®óng thêi gian quy ®Þnh,  cô thÓ lµ: Tr¶ lÇn thø nhÊt ngay sau khi hîp ®ång chuyÓn  giao cã hiÖu lùc (tèi  thiÓu  50% gi¸ tróng  thÇu)  vµ tr¶  lÇn thø hai (tr¶ hÕt) vµo th¸ng thø 6 kÓ tõ khi tr¶ lÇn  thø nhÊt. 2. Tæ chøc thùc hiÖn ho¹t ®éng thu phÝ theo ®óng hîp  ®ång ®∙ ký kÕt; thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cã  liªn quan ®Õn ho¹t ®éng thu phÝ, nh: B¸n vР®óng gi¸ quy  ®Þnh, miÔn phÝ sö dông ®êng bé, qu¶n lý vРvµ chøng tõ  thu phÝ sö dông ®êng bé... theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh  vÒ chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông phÝ sö dông ®êng  bé. 3. Trêng hîp ®îc giao thùc hiÖn viÖc duy tu b¶o dìng  thêng   xuyªn   vµ   söa   ch÷a   ®Þnh   kú   ®êng   bé,   ®¬n   vÞ   tróng  thÇu   cã   tr¸ch   nhiÖm   tæ   chøc   thùc   hiÖn   vµ   chÞu   sù   kiÓm  tra, gi¸m s¸t cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ giao th«ng  ®êng bé. 4. Thùc hiÖn nghÜa vô nép thuÕ cho nhµ níc theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh. 5. TiÕp nhËn c¬ së vËt chÊt, bé m¸y qu¶n lý, lao ®éng  thu phÝ: §¬n vÞ tróng thÇu tiÕp nhËn toµn bé c¬ së vËt chÊt,  bé m¸y qu¶n lý, lao ®éng thu phÝ hiÖn cã cña tr¹m thu phÝ  trªn tuyÕn ®êng bé ®îc giao (®èi víi tuyÕn ®êng ®ang thu  phÝ hoÆc tiÕp nhËn c¬ së vËt chÊt cña tr¹m (®èi víi tuyÕn  ®êng míi ®Çu t  ®Ó thu phÝ). Thùc hiÖn qu¶n lý, sö dông  lao   ®éng,   chi   tr¶   c¸c   kho¶n   cho   ngêi   lao   ®éng   thu   phÝ  theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt lao ®éng vµ theo hîp ®ång lao  ®éng. Thùc hiÖn qu¶n lý, sö dông, söa ch÷a, c¶i t¹o c¬ së  vËt chÊt, tµi s¶n ®îc giao theo quy ®Þnh cña nhµ níc; tr­ êng hîp thiÕu,  mÊt tµi s¶n do nguyªn  nh©n  chñ  quan  th×  ph¶i båi thêng cho nhµ níc theo quy ®Þnh. §¬n vÞ kh«ng ®­ îc thay ®æi vÞ trÝ tr¹m thu phÝ. §¬n  vÞ nhËn  thÇu  cã quyÒn  chñ ®éng  s¾p  xÕp tæ chøc  l¹i bé m¸y thu phÝ cho phï hîp, hiÖu qu¶, nhng ph¶i ®¶m  b¶o quyÒn  lîi  cña  ngêi lao ®éng  theo  quy ®Þnh cña ph¸p  luËt. 6. Khi hîp ®ång hÕt h¹n: a)   §èi   víi   tuyÕn   ®êng   ®ang   thu   phÝ,   nhµ   níc   chuyÓn  giao quyÒn thu phÝ: §¬n vÞ tróng thÇu bµn giao l¹i toµn  bé c¬ së vËt chÊt, bé m¸y qu¶n lý, lao ®éng thu phÝ hiÖn  cã cho c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn. Sè lao ®éng bµn  giao l¹i cho c¬ quan tiÕp nhËn tèi ®a kh«ng ®îc vît qu¸  sè lao ®éng ®∙ tiÕp nhËn Tr¹m thu phÝ tríc ®©y. Nh÷ng lao  ®éng   d«i   ra   kh«ng   ®îc   tiÕp   nhËn   (nÕu   cã)   ®¬n   vÞ   tróng 
 10. 10 thÇu cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ c«ng viÖc cho hä hoÆc chi tr¶  chÕ ®é cho ngêi lao ®éng  (nÕu  nghØ viÖc)  theo  quy ®Þnh  cña ph¸p luËt. b)   §èi   víi   tuyÕn   ®êng   ®Çu   t  x©y   dùng   míi,   c¶i   t¹o  n©ng cÊp nhµ níc chuyÓn giao quyÒn thu phÝ: §¬n vÞ tróng  thÇu bµn giao l¹i toµn bé c¬ së vËt chÊt hiÖn cã cho c¬  quan cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn. Trêng hîp nhµ níc tiÕp tôc duy tr× tr¹m thu phÝ trªn  tuyÕn ®êng ®∙ hÕt h¹n chuyÓn giao quyÒn thu phÝ, khi cã  nhu  cÇu tuyÓn dông lao ®éng, ®¬n vÞ tiÕp nhËn cã thÓ ký  hîp ®ång víi ngêi lao ®éng ®∙ thu phÝ cho ®¬n vÞ tróng  thÇu.   Trêng   hîp   ngêi   lao   ®éng   kh«ng   ®îc   tiÕp   nhËn   lµm  c«ng t¸c thu phÝ, ®¬n vÞ tróng thÇu cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ  c«ng viÖc cho hä hoÆc chi tr¶ chÕ ®é cho ngêi lao ®éng  (nÕu nghØ viÖc) theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 7. Sau khi ®∙ tr¶ ®ñ tiÒn theo gi¸ tróng thÇu cho nhµ  níc, ®¬n vÞ ®îc phÐp chuyÓn nhîng quyÒn thu phÝ cho c¸c  doanh nghiÖp kh¸c, sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt b»ng v¨n  b¶n cña Bé Giao th«ng vËn t¶i (®èi víi ®êng quèc lé), Së  Giao th«ng vËn t¶i (®èi víi ®êng ®Þa ph¬ng). §¬n vÞ nhËn  chuyÓn nhîng l¹i quyÒn thu phÝ cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn  ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång mµ ®¬n vÞ chuyÓn nhîng  ®∙   ký   víi   c¬   quan   qu¶n   lý   chuyªn   ngµnh   giao   th«ng   vËn  t¶i. V I .   Q u ¶ n   l ý ,   s ö   d ô n g   t i Ò n   t h u   t õ   c h u y Ó n   g i a o   q u y Ò n   t h u  phÝ:   1.   TiÒn   thu   tõ   chuyÓn   giao   quyÒn   thu   phÝ   ®îc   sö  dông : a. §èi víi   tuyÕn ®êng ®îc ®Çu t  theo h×nh thøc vay  vèn ®Çu t vµ thu phÝ hoµn tr¶ vèn vµ l∙i vay: TiÒn thu ®­ îc dïng ®Ó hoµn tr¶ vèn vµ l∙i vay, nÕu cßn ®îc nép vµo  tµi kho¶n tiÒn göi cña Côc §êng bé ViÖt Nam (®èi víi ®êng  quèc lé) hoÆc  tµi  kho¶n  cña Së Giao th«ng  vËn  t¶i  (®èi  víi ®êng ®Þa ph¬ng)   ®Ó ®Çu t, c¶i t¹o, duy tu söa ch÷a  n©ng cÊp, më réng tuyÕn ®êng bé theo kÕ ho¹ch ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt sau khi thèng nhÊt víi c¬ quan tµi  chÝnh cïng cÊp.  Trêng hîp tiÒn thu ®îc kh«ng tr¶ ®ñ vèn vµ l∙i vay,  sè nî cßn l¹i sÏ     ®îc tr¶ b»ng tiÒn thu ®îc ë lÇn ®Êu  thÇu sau (trêng hîp tuyÕn ®êng ®ã ®îc tiÕp tôc ®Êu thÇu ë  giai ®o¹n sau) hoÆc tõ tiÒn thu phÝ thu ®îc sau khi hÕt  h¹n hîp ®ång. b.  §èi víi  tuyÕn  ®êng ®îc ®Çu  t  b»ng vèn  vay,  ng©n  s¸ch   nhµ   níc   tr¶   nî   gèc,   thu   phÝ   hoµn   tr¶   l∙i   vay:   Sè 
 11. 11 tiÒn thu ®îc dïng ®Ó tr¶ l∙i vay, nÕu cßn ®îc nép vµo tµi  kho¶n   tiÒn   göi   cña   Côc   §êng   bé   ViÖt   Nam   (®èi   víi   ®êng  quèc lé) hoÆc  tµi  kho¶n  cña Së Giao th«ng  vËn  t¶i  (®èi  víi ®êng ®Þa ph¬ng) ®Ó mét phÇn tr¶ nî gèc ®Çu t hoÆc c¶i  t¹o, duy tu söa ch÷a n©ng cÊp, më réng tuyÕn ®êng bé theo  kÕ ho¹ch ®îc cÊp cã thÈm quyÒn  phª duyÖt sau khi thèng  nhÊt víi c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp. c. §èi víi tuyÕn ®êng ®îc ®Çu t b»ng ng©n s¸ch trung  ¬ng vµ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng thu phÝ hoµn tr¶ vèn ®Çu t:  TiÒn thu ®îc tr¶ cho tõng cÊp ng©n s¸ch theo sè vèn ®∙  gãp   vµo   ®Çu   t.   PhÇn   cßn   l¹i   (nÕu   cã)   ®îc   nép   vµo   tµi  kho¶n   tiÒn   göi   cña   Côc   §êng   bé   ViÖt   Nam   (®èi   víi   ®êng  quèc lé) hoÆc  tµi  kho¶n  cña Së Giao th«ng  vËn  t¶i  (®èi  víi ®êng ®Þa ph¬ng) ®Ó ®Çu t, c¶i t¹o, duy tu söa ch÷a  n©ng cÊp, më réng tuyÕn ®êng bé theo kÕ ho¹ch ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt sau khi thèng nhÊt víi c¬ quan tµi  chÝnh cïng cÊp. Trêng hîp tiÒn thu ®îc kh«ng tr¶ ®ñ vèn ®∙ ®Çu t, sè  vèn ®Çu t cßn l¹i sÏ ®îc tr¶ b»ng tiÒn thu ®îc ë lÇn ®Êu  thÇu sau (trêng hîp tuyÕn ®êng ®ã ®îc tiÕp tôc ®Êu thÇu ë  giai ®o¹n sau)  hoÆc tõ tiÒn thu phÝ thu ®îc sau khi hÕt  h¹n hîp ®ång. d. §èi víi ®êng ®Çu t b»ng vèn ng©n s¸ch nhµ níc hoÆc  cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch nhµ níc: TiÒn thu ®îc nép vµo  tµi kho¶n tiÒn göi cña Côc §êng bé ViÖt Nam (®èi víi ®êng  quèc lé) hoÆc  tµi  kho¶n  cña Së Giao th«ng  vËn  t¶i  (®èi  víi ®êng ®Þa ph¬ng)  ®Ó ®Çu t, c¶i t¹o, n©ng cÊp, më réng  ®êng bé, söa ch÷a ®êng bé theo kÕ ho¹ch ®îc cÊp cã thÈm  quyÒn phª duyÖt sau khi thèng nhÊt víi c¬ quan tµi chÝnh  cïng cÊp .  2.   ViÖc   qu¶n   lý,   cÊp   ph¸t,   quyÕt   to¸n   kinh   phÝ   sö  dông tõ nguån thu chuyÓn giao quyÒn thu phÝ sö dông ®êng  bé thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. PhÇn III Tæ CHøC THùC HIÖN    1. Bé Giao th«ng vËn t¶i, Së Giao th«ng vËn t¶i lùa  chän   mét   sè   tuyÕn   ®êng   ®Ó   thùc   hiÖn   thÝ   ®iÓm   ®Êu   thÇu  giao quyÒn thu phÝ sö dông ®êng bé cã thêi h¹n theo   h­ íng dÉn t¹i Th«ng t nµy ®Ó rót kinh nghiÖm lµm c¬ së thùc  hiÖn më réng ®èi víi c¸c tuyÕn ®êng kh¸c.  2. Th«ng t   nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 
 12. 12 3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ  c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Giao th«ng vËn t¶i vµ Bé Tµi  chÝnh ®Ó xem xÐt, söa ®æi cho phï hîp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản