Thông tư liên tịch 05/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT-BNN-BYT-NHNN của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:29

0
77
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 05/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT-BNN-BYT-NHNN của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 05/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT-BNN-BYT-NHNN của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg ngày 24/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý buôn bán hàng hoá qua biên giới với các nước có chung biên giới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 05/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT-BNN-BYT-NHNN của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t  liªn tÞch bé th¬ng m¹i ­ bé tµi chÝnh ­ bé giao th«ng  v Ë n   t ¶ i   ­   b é   n « n g   n g h i Ö p   v µ   p h ¸ t   t r i Ó n   n « n g   t h « n   ­   b é   y  tÕ­ bé thñy s¶n ­ ng©n hµng nhµ níc viÖt nam  Sè 05/2004/TTLT­BTM­BTC­BGTVT­BNN&PTNT­BYT­BTS­NHNN  ngµy 17 th¸ng 8 n¨m 2004 Híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh  sè 252/2003/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2003 cña  Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý bu«n b¸n hµng ho¸  qua biªn giíi víi c¸c níc cã chung biªn giíi C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 252/2003/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 11  n¨m 2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý bu«n b¸n hµng   ho¸ qua biªn giíi víi c¸c níc cã chung biªn giíi, Liªn tÞch Bé Th¬ng m¹i, Bé Tµi chÝnh, Bé Giao th«ng   VËn t¶i, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n, Bé Y tÕ,   Bé Thuû s¶n vµ Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam híng dÉn thùc   hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 252/2003/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 11 n¨m   2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý bu«n b¸n hµng ho¸   qua biªn giíi víi c¸c níc cã chung biªn giíi nh sau: I. NH÷NG QuY §ÞNH CHUNG 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh Ho¹t   ®éng   bu«n   b¸n   hµng   ho¸   qua   biªn   giíi   quy   ®Þnh  t¹i Th«ng t nµy gåm:  1.1. Ho¹t ®éng mua b¸n, trao ®æi hµng ho¸ cña c  d©n  biªn giíi  lµ nh÷ng  ho¹t ®éng dµnh  riªng  cho c  d©n biªn  giíi   phï   hîp   víi   c¸c   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   2,   §iÒu   5.2   vµ  §iÒu 6 cña QuyÕt ®Þnh sè 252/2003/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 11  n¨m 2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý bu«n b¸n hµng  ho¸ qua biªn giíi víi c¸c níc cã chung biªn giíi.  1.2. Bu«n b¸n t¹i chî biªn giíi, chî cöa khÈu vµ chî  trong khu kinh tÕ cöa khÈu. 1.3. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ qua biªn giíi  ®îc c¸c chñ thÓ quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 vµ §iÒu 8 cña Th«ng  t  nµy tiÕn hµnh theo c¸c ph¬ng thøc kh«ng theo th«ng lÖ  th«ng thêng quèc tÕ (cã thÓ cã hîp ®ång hoÆc kh«ng cã hîp  ®ång, cã thÓ theo nhiÒu h×nh thøc thanh to¸n kh¸c nhau). 2. Hµng ho¸ bu«n b¸n qua biªn giíi TÊt c¶ c¸c hµng ho¸, trõ hµng ho¸ cÊm xuÊt khÈu, cÊm  nhËp   khÈu,   hµng   ho¸   kinh   doanh   cã   ®iÒu   kiÖn   ph¶i   thùc  hiÖn theo nh÷ng quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 46/2001/Q§­TTg  ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ qu¶n  lý xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ thêi kú 2001 ­ 2005, c¸c 
 2. 2 QuyÕt  ®Þnh  cã liªn  quan kh¸c cña Thñ tíng  ChÝnh  phñ vµ  v¨n b¶n híng dÉn cña Bé Th¬ng m¹i vµ c¸c Bé, c¬ quan qu¶n  lý chuyªn  ngµnh,  c¸c hµng  ho¸  kh¸c  ®îc tù do trao ®æi,  bu«n b¸n vµ xuÊt khÈu nhËp khÈu qua biªn giíi. 3. ChÊt lîng hµng ho¸ bu«n b¸n qua biªn giíi 3.1. VÒ kiÓm dÞch y tÕ biªn giíi: 3.1.1.   TÊt   c¶   c¸c   lo¹i   hµng   ho¸   bu«n   b¸n   qua   biªn  giíi   ®Òu   ph¶i   ®îc   kiÓm   dÞch   theo   quy   ®Þnh   cña   §iÒu   lÖ  kiÓm dÞch y tÕ biªn giíi ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè  41/1998/N§­CP ngµy 11 th¸ng 6 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ vµ  c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt híng dÉn hiÖn hµnh. 3.1.2.   Bé Y tÕ lµ c¬  quan gióp  ChÝnh  phñ  thùc hiÖn  chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ kiÓm dÞch y tÕ biªn giíi.  Côc y tÕ dù phßng vµ phßng chèng HIV/AIDS lµ c¬ quan kiÓm  dÞch y tÕ biªn giíi, trùc thuéc Bé Y tÕ, chÞu tr¸ch nhiÖm  triÓn  khai  c¸c ho¹t ®éng kiÓm  dÞch  y tÕ biªn giíi  trªn  ®Þa bµn c¶ níc. HÖ thèng tæ chøc c¬ quan kiÓm dÞch y tÕ  biªn giíi ViÖt Nam do Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh. 3.1.3. Trong Th«ng t liªn tÞch nµy: a.   "KiÓm   dÞch   y   tÕ   biªn   giíi"   lµ   kiÓm   tra   y   tÕ   ®Ó  ph¸t hiÖn c¸c bÖnh ph¶i kiÓm dÞch vµ ®Ó gi¸m s¸t c¸c bÖnh  truyÒn   nhiÔm   ®èi   víi   ngêi,   c¸c   ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i   khi  nhËp   c¶nh,   xuÊt   c¶nh,   nh÷ng   hµnh   lý,   hµng   ho¸,   thïng  chøa, bu phÈm, bu kiÖn khi nhËp khÈu, xuÊt khÈu phï hîp  víi c¸c quy ®Þnh cña §iÒu lÖ kiÓm dÞch y tÕ biªn giíi ban  hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 41/1998/N§­CP ngµy 11 th¸ng 6  n¨m 1998 cña ChÝnh phñ vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt  híng dÉn hiÖn hµnh. b. "C¬ quan kiÓm dÞch y tÕ biªn giíi" lµ c¬ quan y tÕ  trùc tiÕp chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p y tÕ  do §iÒu lÖ kiÓm dÞch y tÕ biªn giíi quy ®Þnh t¹i khu vùc  phô tr¸ch. c. "Khu vùc kiÓm dÞch y tÕ" lµ khu vùc quy ®Þnh cho  ngêi, ph¬ng tiÖn vËn t¶i nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh dõng l¹i ®Ó  kiÓm dÞch t¹i cöa khÈu biªn giíi. d.  "KiÓm  dÞch viªn  y tÕ"  lµ ngêi ®îc  giao nhiÖm  vô  trùc tiÕp chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p y tÕ  trong  khu  vùc  phô  tr¸ch  theo quy ®Þnh  cña  §iÒu  lÖ kiÓm  dÞch y tÕ biªn giíi. e.  "KiÓm  tra y tÕ"  lµ viÖc  thùc hiÖn  c¸c  biÖn ph¸p  nghiÖp vô y tÕ ®èi víi ngêi, ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ c¸c  ®èi   tîng  kiÓm   dÞch   kh¸c   tríc   khi   nhËp  c¶nh,   xuÊt   c¶nh,  nhËp khÈu, xuÊt khÈu. g. "Gi¸m s¸t bÖnh truyÒn nhiÔm" lµ ®iÒu tra, gi¸m s¸t  dÞch tÔ, huyÕt thanh, c¨n nguyªn, triÖu chøng l©m sµng vµ 
 3. 3 ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn, l©y lan trë thµnh dÞch cña  mét bÖnh truyÒn nhiÔm. h. "§iÒu tra håi cøu" lµ dïng ph¬ng ph¸p dÞch tÔ, xÐt  nghiÖm vi sinh vËt, huyÕt thanh ®Ó x¸c ®Þnh mét bÖnh ph¶i  kiÓm dÞch,  hoÆc mét bÖnh truyÒn  nhiÔm  ®∙ x¶y ra vµ c¸c  nguyªn nh©n g©y bÖnh ®ã. i.   "VÐc   t¬"   lµ   c«n   trïng   y   häc,   ®éng   vËt   gÆm   nhÊm  (bao   gåm   c¸c   loµi  chuét...)   mang   c¸c   t¸c   nh©n  g©y  bÖnh  ph¶i kiÓm dÞch, bÖnh truyÒn nhiÔm cho ngêi. k.   "BiÖn   ph¸p   xö   lý   y   tÕ"   gåm   c¸c   biÖn   ph¸p   tiªm  chñng, c¸ch ly, lu nghiÖm, gi¸m s¸t, kiÓm tra søc khoΠvµ  c¸c biÖn ph¸p vÖ sinh nh tÈy uÕ, diÖt khuÈn, diÖt vÐc t¬. l.   "C¸c   bÖnh   ph¶i   kiÓm   dÞch":   bÖnh   dÞch   h¹ch,   bÖnh  t¶, bÖnh sèt vµng vµ c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm nguy hiÓm kh¸c  míi ph¸t sinh theo quy ®Þnh cña Bé Y tÕ. m. "BÖnh truyÒn nhiÔm" lµ bÖnh do t¸c nh©n g©y nhiÔm  khuÈn hoÆc ®éc tè cña chóng g©y nªn cã thÓ lan truyÒn cho  ngêi trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp qua vËt chñ trung gian, qua  vÐc t¬ hoÆc m«i trêng. n.   "Ngêi   phô   tr¸ch   cöa   khÈu":   lµ   thñ   trëng   c¬   quan  qu¶n lý nhµ níc t¹i cöa khÈu mµ c¬ quan ®ã ®îc chØ ®Þnh  trùc tiÕp phô tr¸ch, ®iÒu phèi ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan  qu¶n lý nhµ níc kh¸c t¹i cöa khÈu, tuú theo tõng cöa khÈu  c¬ quan ®ã lµ h¶i quan hay bé ®éi biªn phßng. p."C¬ quan qu¶n lý nhµ níc t¹i cöa khÈu" lµ c¬ quan  cã chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ c¸c mÆt t¹i cöa khÈu, bao  gåm h¶i quan, bé ®éi biªn phßng, kiÓm dÞch ®éng vËt, thùc  vËt, kiÓm dÞch y tÕ,... vµ c¸c c¬ quan kh¸c theo quy ®Þnh  cña nhµ níc. 3.1.4. §èi tîng vµ ®Þa ®iÓm kiÓm dÞch y tÕ 3.1.4.1.   Mäi   ngêi,   mäi   ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i   vµ   nh÷ng  vËt thÓ cã kh¶ n¨ng mang bÖnh, truyÒn bÖnh tõ vïng ®ang  cã   hoÆc   lu  hµnh   bÖnh   ph¶i   kiÓm  dÞch,   bÖnh   truyÒn   nhiÔm  nguy hiÓm khi nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh, nhËp khÈu, xuÊt khÈu  ®Òu ph¶i chÞu sù gi¸m s¸t cña c¬ quan kiÓm dÞch y tÕ biªn  giíi   t¹i   cöa   khÈu  n¬i  nhËp   c¶nh,   xuÊt  c¶nh,   nhËp   khÈu,  xuÊt khÈu. Trong trêng hîp bÞ c¬ quan kiÓm dÞch y tÕ ph¸t  hiÖn ®ang nhiÔm hoÆc mang vÐc t¬ lµm l©y truyÒn bÖnh ph¶i  kiÓm dÞch, bÖnh truyÒn nhiÔm nguy hiÓm theo quy ®Þnh t¹i  §iÒu lÖ kiÓm dÞch y tÕ biªn giíi nãi trªn th× ph¶i chÞu  sù kiÓm dÞch t¹i khu vùc kiÓm dÞch. Tríc khi  lµm thñ  tôc, c¬  quan kiÓm  dÞch  y tÕ th«ng  b¸o kÞp thêi cho c¸c c¬ quan kiÓm dÞch ®éng, thùc vËt ë  t¹i cöa khÈu biªn  giíi  phèi hîp cïng tiÕn  hµnh  c¸c thñ  tôc kiÓm dÞch cña mçi c¬ quan ®Ó kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn  néi dung kiÓm dÞch cña tõng ngµnh.
 4. 4 Khi   ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i   ph¶i   kiÓm   dÞch   th×   mäi   ngêi  trªn ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ nh÷ng vËt thÓ cã kh¶ n¨ng mang  bÖnh, truyÒn bÖnh cã trªn ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®ã ®Òu ph¶i  ®îc kiÓm dÞch. Tr×nh tù vµ thÓ thøc kiÓm dÞch y tÕ biªn giíi do Bé Y  tÕ quy ®Þnh. 3.1.4.2   Tuy   nhiªn,   nÕu   ®èi   tîng   cã   kh¶   n¨ng   truyÒn  bÖnh   còng  thuéc   ®èi   tîng   ph¶i   kiÓm  dÞch   ®éng,   thùc  vËt  (vÝ dô tr©u, bß, lîn, gµ...) th× chØ ph¶i kiÓm tra ë mét  kh©u hoÆc kiÓm dÞch y tÕ nh  quy ®Þnh trong môc 3.1 hoÆc  kiÓm dÞch ®éng thùc vËt nh quy ®Þnh trong môc 3.2. 3.1.5. ViÖc vËn chuyÓn thi hµi, hµi cèt qua biªn giíi  ph¶i ®îc c¬ quan kiÓm dÞch y tÕ biªn giíi kiÓm tra y tÕ  vµ cÊp giÊy chøng nhËn. Tr×nh   tù   vµ   thÓ   thøc   kiÓm   tra   y   tÕ   do   Bé   Y   tÕ   quy  ®Þnh. 3.1.6.   C¸c s¶n  phÈm ®Æc  biÖt  nh  vi khuÈn  y häc,  vi  rót y häc, c¸c s¶n phÈm sinh y häc, c¸c m«, c¸c tæ chøc  cña c¬ thÓ ngêi, m¸u vµ c¸c thµnh phÇn cña m¸u ngêi ph¶i  ®îc c¬ quan kiÓm dÞch y tÕ biªn giíi kiÓm tra vµ cÊp giÊy  chøng nhËn kiÓm dÞch míi ®îc nhËp khÈu, xuÊt khÈu. Tr×nh   tù   vµ   thÓ   thøc   kiÓm   tra   y   tÕ   do   Bé   Y   tÕ   quy  ®Þnh. 3.1.7. Khu vùc kiÓm dÞch y tÕ t¹i cöa khÈu biªn giíi  do   c¬   quan   qu¶n   lý   cöa   khÈu   biªn   giíi   phèi   hîp   víi   c¬  quan kiÓm dÞch y tÕ biªn giíi thèng nhÊt quy ®Þnh. 3.1.8. KiÓm dÞch viªn y tÕ trong khi thi hµnh nhiÖm  vô kiÓm dÞch ph¶i mang thΠkiÓm dÞch vµ trang phôc cã phï  hiÖu theo quy ®Þnh cña Bé Y tÕ. 3.1.9. KiÓm dÞch ®èi víi c¸c ®èi tîng ®îc hëng quyÒn  u ®∙i, miÔn trõ ngo¹i giao, l∙nh sù vµ c¸c ®èi tîng ®Æc  biÖt   kh¸c   thùc   hiÖn   theo   híng   dÉn   cña   liªn   bé   Y   tÕ   vµ  Ngo¹i giao. 3.2.   KiÓm   dÞch   ®éng   vËt,   kiÓm   dÞch   thùc   vËt,   kiÓm  dÞch thuû s¶n:  3.2.1.   ChØ   nh÷ng   hµng   ho¸   thuéc   danh   môc   hµng   ho¸  xuÊt khÈu, nhËp khÈu thuéc diÖn kiÓm dÞch ®éng vËt, kiÓm  dÞch thùc  vËt  do Bé trëng Bé N«ng nghiÖp  vµ Ph¸t  triÓn  N«ng th«n  c«ng  bè, thuéc diÖn  kiÓm  dÞch thuû s¶n do Bé  trëng   Bé   Thuû   s¶n   c«ng   bè,   míi   ph¶i   lµm   thñ   tôc   kiÓm  dÞch. 3.2.2.   Danh   môc   hµng   ho¸   (vËt   thÓ)   thuéc   diÖn   kiÓm  dÞch thùc vËt nhËp khÈu, t¹m nhËp t¸i xuÊt, t¹m xuÊt t¸i  nhËp   vµ   qu¸   c¶nh   ®îc   Bé   trëng   Bé   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t  triÓn  N«ng  th«n c«ng bè trong  tõng  thêi kú vµ ban  hµnh 
 5. 5 kÌm theo Th«ng t  sè 73/2003/TT­BNN­BVTV ngµy 01 th¸ng 7  n¨m 2003 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n híng  dÉn viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm dÞch thùc vËt néi ®Þa. 3.2.3. Danh môc hµng ho¸ (®éng vËt) thuéc diÖn kiÓm  dÞch   ®éng   vËt   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   ®îc   thùc   hiÖn   theo  QuyÕt ®Þnh sè 607 NN­TY/Q§ ngµy 09 th¸ng 06 n¨m 1994 cña  Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm (nay lµ Bé N«ng  nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n). 3.2.4. Danh môc ®èi tîng kiÓm dÞch ®èi víi ®éng vËt  vµ s¶n phÈm ®éng vËt thuû  s¶n  xuÊt  khÈu, nhËp  khÈu  ®îc  thùc hiÖn  theo  Th«ng t  sè 02/TS­TT ngµy  25 th¸ng  6 n¨m  1994 cña Bé Thuû s¶n. 3.2.5. C¸c ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn  kiÓm dÞch, x¸c nhËn giÊy ®¨ng ký kiÓm dÞch cho hµng ho¸  quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.2.1 nªu trªn (díi ®©y gäi chung lµ c¬  quan kiÓm  dÞch)  lµ nh÷ng ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm  vô theo  QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng  th«n,  Bé trëng Bé Thuû s¶n (Danh  s¸ch  c¸c c¬ quan  kiÓm  dÞch ®îc ghi trong Th«ng t liªn tÞch sè 17/2003/TTLT­BTC­ NN& PTNT­BTS ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2003 híng dÉn viÖc kiÓm  tra,   gi¸m  s¸t  hµng   ho¸   xuÊt   khÈu,  nhËp   khÈu   thuéc  diÖn  kiÓm   dÞch  ®éng   vËt,   kiÓm   dÞch  thùc   vËt,   kiÓm   dÞch  thuû  s¶n vµ QuyÕt ®Þnh sè 05/2003/Q§­BTS ngµy 29 th¸ng 4 n¨m  2003   cña   Bé   trëng   Bé   Thuû   s¶n   söa   ®æi   Phô   lôc   1   (PhÇn  thuû s¶n) cña Th«ng t liªn tÞch nªu trªn). 3.2.6. §èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu phi mËu  dÞch (kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh) phôc vô cho nhu cÇu  tiªu dïng, sinh ho¹t cña hµnh kh¸ch xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh,  cña c¸c c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, c¸c tæ chøc quèc tÕ,  hµng   ho¸   mua   b¸n,   trao   ®æi   cña   c  d©n   biªn   giíi   th×   c¬  quan   h¶i   quan  gi¶i   quyÕt   th«ng   quan   kh«ng  yªu  cÇu  ph¶i  nép   GiÊy   ®¨ng   ký   kiÓm   dÞch   hoÆc   GiÊy   chøng   nhËn   kiÓm  dÞch, trõ trêng hîp c¬ quan kiÓm dÞch th«ng b¸o ph¶i kiÓm  dÞch ®èi víi tõng mÆt hµng cô thÓ, ë tõng thêi ®iÓm cô  thÓ. 3.2.7 ViÖc kiÓm dÞch ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu thùc  hiÖn theo ph¬ng thøc ®¨ng ký tríc, kiÓm tra sau, cô thÓ  lµ: ­ Tríc khi lµm thñ tôc h¶i quan, chñ hµng ph¶i ®¨ng  ký kiÓm dÞch víi c¬ quan kiÓm dÞch. ­ C¬ quan kiÓm dÞch cã thÓ kiÓm dÞch cïng lóc c¬ quan  h¶i quan kiÓm  tra  hµng  ho¸ hoÆc kiÓm dÞch  sau  khi  hµng  ho¸ ®∙ hoµn thµnh thñ tôc h¶i quan theo thêi gian vµ ®Þa  ®iÓm ®îc x¸c ®Þnh trong giÊy ®¨ng ký kiÓm dÞch (theo mÉu  t¹i Phô lôc 2 kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 17/2003/TTLT­ BTC­NN&PTNT­BTS   ngµy   14   th¸ng   3   n¨m   2003   híng   dÉn   viÖc  kiÓm   tra,  gi¸m   s¸t   hµng   ho¸   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   thuéc 
 6. 6 diÖn   kiÓm  dÞch   ®éng   vËt,   kiÓm  dÞch   thùc   vËt,   kiÓm  dÞch  thuû s¶n). 3.2.8. Tr¸ch nhiÖm cña chñ hµng: 3.2.8.1. §èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu: Tríc khi xuÊt khÈu hµng ho¸, chñ hµng ph¶i ®¨ng ký vµ  khai b¸o víi c¬ quan kiÓm dÞch lµm thñ tôc kiÓm tra, cÊp  giÊy chøng nhËn kiÓm dÞch ®èi víi hµng ho¸ ph¶i kiÓm dÞch  theo quy ®Þnh  cña  ph¸p  luËt hoÆc theo  yªu  cÇu  cña  ngêi  mua. 3.2.8.2. §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu: Tríc khi lµm thñ tôc h¶i quan, chñ hµng ph¶i ®¨ng ký  kiÓm dÞch (kª khai 3 b¶n theo mÉu t¹i Phô lôc 2 kÌm theo  Th«ng t liªn tÞch sè 17/2003/TTLT/BTC­NN&PTNT­BTS ngµy 14  th¸ng  3 n¨m 2003 híng dÉn viÖc kiÓm  tra,  gi¸m s¸t hµng  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu thuéc diÖn kiÓm dÞch ®éng vËt,  kiÓm dÞch thùc vËt, kiÓm dÞch thuû s¶n) víi c¬ quan kiÓm  dÞch. 3.2.8.2.1. Khi lµm thñ tôc h¶i quan, ngoµi bé hå s¬  theo quy ®Þnh cña c¬ quan h¶i quan, ph¶i nép giÊy ®¨ng ký  kiÓm dÞch do c¬ quan kiÓm dÞch x¸c nhËn. 3.2.8.2.2. Sau khi ®¨ng ký kiÓm dÞch nhng kh«ng nhËp  khÈu hµng ho¸ n÷a th× ph¶i nép l¹i c¬ quan kiÓm dÞch (n¬i  x¸c nhËn) 2 b¶n GiÊy ®¨ng ký kiÓm dÞch. Trêng hîp khi lµm  thñ tôc nhËp khÈu, c¬ quan h¶i quan x¸c ®Þnh lµ hµng ho¸  kh«ng ®îc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam, chñ hµng ph¶i nép l¹i  cho c¬ quan kiÓm dÞch  (n¬i  x¸c nhËn) GiÊy  ®¨ng  ký kiÓm  dÞch (b¶n cña chñ hµng) cã x¸c nhËn lý do kh«ng ®îc nhËp  khÈu cña c¬ quan h¶i quan. 3.2.8.2.3. §èi víi hµng ho¸ lµm thñ tôc kiÓm dÞch sau  khi hoµn thµnh thñ tôc h¶i quan: ­ Ph¶i  ®a nguyªn   tr¹ng  hµng ho¸  ®∙ ®îc lµm  thñ tôc  h¶i   quan   vÒ   ®óng   ®Þa   ®iÓm,   ®óng   thêi   gian   ®∙   ®¨ng   ký  trong giÊy ®¨ng ký kiÓm dÞch. ­ Trong trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng kh«ng thÓ ®a hµng ho¸  vÒ ®óng ®Þa ®iÓm, ®óng thêi gian ®∙ ®¨ng ký ®Ó kiÓm dÞch  th× ph¶i gi¶i tr×nh víi c¬ quan kiÓm dÞch. 3.2.8.2.4. Ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c nghÜa vô: ­ ChØ ®îc ®a hµng ho¸ lu th«ng sau khi c¬ quan kiÓm  dÞch cÊp GiÊy chøng nhËn kiÓm dÞch. ­ ChÊp  hµnh  quyÕt  ®Þnh  xö lý cña  c¬ quan  kiÓm dÞch  (nÕu cã) ®èi víi l« hµng. ­   §èi   víi   l«   hµng   sau   khi   kiÓm   dÞch   kh«ng   ®ñ   ®iÒu  kiÖn nhËp  khÈu,  bÞ buéc t¸i xuÊt,  khi  lµm  thñ  tôc  xuÊt  khÈu ph¶i xuÊt tr×nh hå s¬ h¶i quan nhËp khÈu, quyÕt ®Þnh 
 7. 7 bÞ buéc t¸i xuÊt cña c¬ quan kiÓm dÞch vµ hµng ho¸ cho c¬  quan h¶i quan n¬i ®∙ lµm thñ tôc nhËp khÈu l« hµng. 3.2.9. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan kiÓm dÞch: 3.2.9.1. Tr¸ch nhiÖm ®èi víi viÖc ®¨ng ký, x¸c nhËn  vµo b¶n GiÊy ®¨ng ký kiÓm dÞch, tr¶ l¹i chñ hµng 02 b¶n,  lu 01 b¶n. 3.2.9.2.   Sau   khi   x¸c   nhËn   GiÊy   ®¨ng   ký   kiÓm   dÞch,  theo dâi, kiÓm dÞch, cÊp GiÊy chøng nhËn kiÓm dÞch hoÆc  xö lý theo quy ®Þnh.  3.2.9.3.   §èi   víi   l«   hµng   ®∙   hoµn   thµnh   thñ   tôc   h¶i  quan, tríc khi tiÕn hµnh kiÓm dÞch, ph¶i ®èi chiÕu hµng  ho¸ víi khai b¸o cña chñ hµng, víi bé hå s¬ h¶i quan. NÕu  cã sù sai kh¸c th× lËp biªn b¶n, xö lý theo quy ®Þnh cña  ph¸p luËt. 3.2.9.4. Sau khi kiÓm dÞch, nÕu lµ hµng ho¸ ph¶i tiªu  huû   th×   tæ   chøc   tiªu   huû   theo   ®óng   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt; nÕu hµng ho¸ buéc ph¶i t¸i xuÊt th× ra quyÕt ®Þnh  buéc t¸i xuÊt, ghi râ thêi gian ph¶i thùc hiÖn t¸i xuÊt,  giao chñ hµng 01 b¶n ®Ó thùc hiÖn 01 b¶n ®Ó göi cho c¬  quan h¶i quan (n¬i lµm thñ tôc nhËp khÈu l« hµng) ®Ó phèi  hîp thùc hiÖn; theo dâi l« hµng ®Õn khi thùc t¸i xuÊt; xö  lý vi ph¹m  ®èi víi chñ hµng kh«ng  thùc  hiÖn nghiªm  tóc  quyÕt ®Þnh buéc t¸i xuÊt. 3.2.9.5.   Th«ng   b¸o   kÞp   thêi   cho   côc   h¶i   quan   tØnh,  thµnh phè nh÷ng tæ chøc, c¸ nh©n kh«ng thùc hiÖn ®óng cam  kÕt vµ kiÓm dÞch ®∙ ®¨ng ký, ®Ò nghÞ cìng chÕ thñ tôc h¶i  quan c¸c l« hµng tiÕp theo. 3.2.9.6. Khi tæ chøc, c¸ nh©n ®∙ thùc hiÖn quyÕt ®Þnh  xö lý th× c¬ quan kiÓm dÞch (n¬i ®Ò nghÞ cìng chÕ thñ tôc  h¶i quan) cÊp v¨n b¶n x¸c nhËn ®Ó tr×nh víi c¬ quan h¶i  quan   xo¸   cìng   chÕ   lµm   thñ   tôc,   trong   ®ã   nªu   râ   doanh  nghiÖp   bÞ  cìng  chÕ  theo   th«ng   b¸o   nµo   (sè,  ngµy   th¸ng,  hµnh vi vi ph¹m, h×nh thøc xö lý). 3.2.10. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan h¶i quan: 3.2.10.1. §èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu: C¬ quan h¶i quan chØ yªu cÇu nép GiÊy chøng nhËn kiÓm  dÞch ®èi víi hµng  ho¸  ph¶i  kiÓm dÞch theo  quy  ®Þnh  cña  ph¸p luËt. 3.2.10.2. §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu: 3.2.10.2.1. Khi tiÕp nhËn ®¨ng ký hå s¬ h¶i quan, yªu  cÇu chñ hµng nép 01 giÊy ®¨ng ký kiÓm dÞch (b¶n chÝnh) ®∙  ®îc   c¬   quan   kiÓm   dÞch   x¸c   nhËn;   lµm   thñ   tôc   theo   quy  ®Þnh. 3.2.10.2.2. §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu ®∙ hoµn thµnh  thñ tôc h¶i quan bÞ buéc t¸i xuÊt theo quyÕt ®Þnh cña c¬ 
 8. 8 quan   kiÓm   dÞch,   h¶i   quan   cöa   khÈu   (n¬i   ®∙   lµm   thñ   tôc  nhËp khÈu l« hµng) ®èi chiÕu hå s¬ nhËp khÈu cña l« hµng  víi   thùc   tÕ   hµng   ho¸,   nÕu   phï   hîp   th×   lµm   thñ   tôc   t¸i  xuÊt, nÕu kh«ng phï hîp th× lËp biªn b¶n, th«ng b¸o cho  c¬ quan kiÓm dÞch (n¬i ra quyÕt ®Þnh buéc t¸i xuÊt) ®Ó xö  lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.2.10.2.3. §èi víi nh÷ng l« hµng nhËp khÈu ®∙ ®¨ng  ký kiÓm dÞch nhng kh«ng ®îc nhËp khÈu do cã vi ph¹m vÒ  chÝnh  s¸ch  qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu  th×  H¶i  quan  n¬i lµm  thñ   tôc   x¸c   nhËn,   ghi   râ   lý   do   vµo   GiÊy   ®¨ng   ký   kiÓm  dÞch. 3.2.10.2.4.   Cìng   chÕ   thñ   tôc   h¶i   quan   ®èi   víi   hµng  ho¸   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   cña   tæ   chøc,   c¸   nh©n   theo   ®Ò  nghÞ cña c¬ quan kiÓm dÞch do vi ph¹m ph¸p luËt kiÓm dÞch  ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu ®∙ ®¨ng ký kiÓm dÞch. 3.2.10.2.5. Xo¸ bá cìng chÕ khi cã tæ chøc, c¸ nh©n  nép b¶n sao vµ xuÊt tr×nh b¶n chÝnh v¨n b¶n cña c¬ quan  kiÓm dÞch  (n¬i  ®Ò nghÞ  cìng  chÕ)  x¸c nhËn ®∙ thùc hiÖn  quyÕt ®Þnh xö lý. B¶n sao cña tæ chøc th× ph¶i x¸c nhËn,  ký tªn, ®ãng dÊu, b¶n sao cña c¸ nh©n lµ b¶n photocopy. 3.2.11. Quan hÖ phèi hîp: 3.2.11.1.   Trong   trêng   hîp   c¬   quan   kiÓm   dÞch   cã   yªu  cÇu kiÓm dÞch  xong  l« hµng  tríc khi hoµn thµnh  thñ  tôc  h¶i quan th× 2 c¬ quan liªn quan ph¶i phèi hîp chÆt chÏ  víi nhau vµ c¬ quan h¶i quan chØ quyÕt  ®Þnh th«ng  quan  sau khi cã kÕt luËn cña c¬ quan kiÓm dÞch. 3.2.11.2. Hµng n¨m, c¸c Chi côc H¶i quan chñ tr× häp  víi c¸c c¬ quan kiÓm dÞch cã liªn quan ®Ó rót kinh nghiÖm  vÒ viÖc phèi hîp kiÓm tra, gi¸m s¸t hµng ho¸ thuéc diÖn  ph¶i kiÓm dÞch. Trong trêng hîp cÇn thiÕt cã thÓ tæ chøc  häp ®ét xuÊt theo ®Ò nghÞ cña c¬ quan h¶i quan hoÆc c¬  quan kiÓm dÞch. 3.3. VÒ kiÓm so¸t vÖ sinh an toµn thùc phÈm: 3.3.1.   Thùc   phÈm   xuÊt,   nhËp   khÈu   theo   ®êng   chÝnh  ng¹ch,   tiÓu   ng¹ch,   doanh   nghiÖp   ph¶i   xuÊt   tr×nh   tiªu  chuÈn  c¬   së   (®∙   c«ng   bè   chÊt   lîng   víi   c¬   quan   y  tÕ   cã  thÈm quyÒn)  vµ kÕt qu¶ kiÓm nghiÖm  ®èi víi l« hµng  cña  mét c¬ quan kiÓm tra nhµ níc vÒ chÊt lîng ®∙ ®îc Bé Y tÕ  chØ ®Þnh. Nh÷ng ®èi tîng kh«ng ®ñ hå s¬ kÓ trªn th× ph¶i  qua kiÓm tra chÊt lîng hµng ho¸ tríc khi lu th«ng. 3.3.2. Khi cã dÞch th× viÖc kiÓm dÞch lµ cÇn thiÕt vµ  liªn tôc (nhÊt lµ khi cã chØ ®Þnh dÞch tÔ vÒ bÖnh cã thÓ  l©y cho ngêi hoÆc  ®éng,  thùc vËt)  theo  quy ®Þnh cña bé  chñ qu¶n
 9. 9 3.3.3. Khi kh«ng cã dÞch, viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t vÖ  sinh thùc phÈm ph¶i ®îc c¬ quan chøc n¨ng tiÕn hµnh mét  c¸ch ngÉu nhiªn hoÆc ®Þnh kú. 3.4. VÒ kiÓm so¸t chÊt lîng: 3.4.1. Hµng ho¸, hµnh lý, thiÕt bÞ cña c¸c ®èi tîng  sau ®©y kh«ng ph¶i kiÓm tra nhµ níc vÒ chÊt lîng: ­   Hµng   ho¸   mua   b¸n,   trao   ®æi   cña   c  d©n   biªn   giíi;  hµng ho¸ ®a vµo chî biªn giíi,  chî cöa khÈu, chî trong  khu kinh tÕ cöa khÈu; ­   Hµnh   lý   c¸   nh©n,   hµng   ngo¹i   giao,   hµng   mÉu,   hµng  triÓn l∙m, héi chî, quµ biÕu; ­ VËt t, thiÕt bÞ, m¸y mãc cña c¸c liªn doanh ®Çu t  kh«ng trùc tiÕp lu th«ng trªn thÞ trêng, chØ phôc vô cho  nhu cÇu s¶n xuÊt hµng ho¸ cña c¬ së; ­ Hµng ho¸, vËt t thiÕt bÞ t¹m nhËp t¸i xuÊt; ­ Hµng qu¸ c¶nh, chuyÓn khÈu; ­ Hµng göi kho ngo¹i quan; ­ Hµng doanh nghiÖp ViÖt Nam gia c«ng cho th¬ng nh©n  níc ngoµi ;  3.4.2. Hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu qua biªn giíi ph¶i ®îc  kiÓm tra nhµ níc vÒ chÊt lîng trªn c¬ së ®¶m b¶o yªu cÇu  kiÓm tra nhµ níc vÒ chÊt lîng ®èi víi hµng ho¸ xuÊt nhËp  khÈu   thuéc   danh   môc   hµng   ho¸   ph¶i   kiÓm   tra   nhµ   níc   vÒ  chÊt lîng do c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn tuyªn bè. 3.4.3.   ViÖc   kiÓm   tra   nhµ   níc   vÒ   chÊt   lîng   quy   ®Þnh  t¹i Th«ng t  nµy thùc hiÖn theo ph¬ng thøc ®¨ng ký tríc,  kiÓm tra sau: ­ §¨ng ký tríc lµ viÖc chñ hµng ®¨ng ký kiÓm tra víi  c¬ quan kiÓm tra nhµ níc vÒ chÊt lîng (sau ®©y gäi t¾t lµ  c¬ quan kiÓm tra) tríc khi lµm thñ tôc h¶i quan ®Ó nhËp  khÈu. ­   KiÓm   tra   sau   lµ   viÖc   c¬   quan   kiÓm   tra   tiÕn   hµnh  kiÓm tra chÊt lîng sau khi hµng ho¸ ®∙ ®îc th«ng quan. 3.4.4. Nh÷ng hµng ho¸ sau ®©y c¬ quan kiÓm tra kh«ng  x¸c nhËn GiÊy ®¨ng ký kiÓm tra vµ hµng ho¸ chØ ®îc h¶i  quan th«ng  quan sau khi c¬ quan kiÓm tra th«ng  b¸o ®¹t  yªu cÇu chÊt lîng: ­ C¬ quan kiÓm tra cã b»ng chøng kh¸ch quan vÒ viÖc  l« hµng nhËp khÈu xin ®¨ng ký kiÓm tra kh«ng ®¸p øng c¸c  yªu cÇu quy ®Þnh vÒ chÊt lîng; ­ C¬  quan kiÓm  tra  ph¸t hiÖn  l« hµng  ho¸  cïng lo¹i  nhËp khÈu tríc ®ã cña cïng chñ hµng kh«ng ®¸p øng c¸c yªu  cÇu quy ®Þnh vÒ chÊt lîng.
 10. 10 3.4.5. ViÖc kiÓm tra chÊt lîng ®èi víi hµng ho¸ ViÖt  Nam xuÊt khÈu thùc hiÖn theo tho¶ thuËn song ph¬ng hoÆc  ®a ph¬ng gi÷a ViÖt Nam víi c¸c níc, tæ chøc quèc tÕ liªn  quan. 3.4.6. Hµng ho¸ nhËp khÈu cña chñ hµng sÏ ®îc c¬ quan  kiÓm tra cÊp th«ng b¸o miÔn kiÓm tra trong c¸c trêng hîp  sau: ­ Hµng ho¸ nhËp khÈu mang dÊu phï hîp tiªu chuÈn cña  níc xuÊt khÈu ®∙ ®îc Tæng côc Tiªu chuÈn ­ §o lêng ­ ChÊt  lîng (thuéc Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ) thõa nhËn vµ c«ng  bè trong tõng thêi kú; ­   C¸c   l«   hµng   cïng   chñng   lo¹i,   cïng   nhµ   s¶n   xuÊt,  cïng nhµ cung cÊp (ngêi xuÊt khÈu níc ngoµi) mµ chñ hµng  ®∙ nhËp khÈu tríc ®ã ®∙ ®îc kiÓm tra ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ  chÊt   lîng   (trong   vßng   6   th¸ng   kÓ   tõ   lÇn   nhËp   khÈu   gÇn  nhÊt);  ­ Hµng  ho¸  tho¶ m∙n  ®iÒu  kiÖn ®Ó  ®îc miÔn  kiÓm  tra  theo quy ®Þnh cña bé qu¶n lý chuyªn ngµnh. 3.4.7. C¸c mÆt hµng võa thuéc danh môc hµng ho¸ ph¶i  kiÓm tra nhµ níc vÒ chÊt lîng võa ph¶i thùc hiÖn yªu cÇu  kiÓm tra kh¸c (x¸c ®Þnh chÊt lîng cßn l¹i cña hµng ho¸ ®∙  qua sö dông) th× c¸c yªu cÇu kiÓm tra nµy ®Òu do c¬ quan  kiÓm   tra   nhµ   níc   vÒ   chÊt   lîng   thùc   hiÖn   (vÝ   dô:   ph¬ng  tiÖn c¬ giíi ®êng bé ®∙ qua sö dông chØ ph¶i thùc hiÖn  kiÓm tra nhµ níc t¹i Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam), kh«ng ph¶i  gi¸m ®Þnh ®Ó x¸c nhËn sù phï hîp chÊt lîng cña thiÕt bÞ  ®∙   qua   sö   dông   theo   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè  46/2001/Q§­TTg   ngµy   04   th¸ng   4   n¨m   2001   cña   Thñ   tíng  ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ thêi  kú 2001­2005. 3.4.8. Tr¸ch nhiÖm cña chñ hµng: Chñ hµng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm thùc ph¸p luËt vÒ viÖc  nhËp   khÈu   hµng   ho¸   ®¶m   b¶o   chÊt   lîng   quy   ®Þnh   vµ   ph¶i  thùc   hiÖn   c¸c   yªu   cÇu   sau   ®©y   khi   nhËp   khÈu   hµng   ho¸  thuéc danh môc hµng ho¸ ph¶i kiÓm tra nhµ níc vÒ chÊt l­ îng:  ­ Tríc khi hµng vÒ ®Õn cöa khÈu, chñ hµng ph¶i ®¨ng  ký kiÓm tra chÊt lîng víi c¬ quan kiÓm tra. GiÊy ®¨ng ký  kiÓm tra do c¬ quan kiÓm tra quy ®Þnh. ­ Trong thêi gian 01 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi hµng ho¸  ®îc   th«ng   quan,   chñ   hµng   ph¶i   xuÊt   tr×nh   nguyªn   tr¹ng  hµng ho¸ cïng bé hå s¬ h¶i quan ®∙ lµm thñ tôc h¶i quan  vµ hå s¬, tµi liÖu kh¸c theo quy ®Þnh ®Ó c¬ quan kiÓm tra  thùc hiÖn  viÖc  kiÓm tra chÊt lîng t¹i ®óng ®Þa ®iÓm  mµ  chñ hµng ®∙ ®¨ng ký víi c¬ quan kiÓm tra.
 11. 11 ­ ChØ ®îc phÐp ®a hµng hãa nhËp khÈu vµo sö dông khi  ®∙ ®îc c¬ quan kiÓm tra cÊp Th«ng b¸o ®¹t yªu cÇu chÊt l­ îng nhËp khÈu. ­ Ph¶i thùc hiÖn quyÕt ®Þnh xö lý cña c¬ quan qu¶n lý  nhµ níc chuyªn ngµnh nÕu cã vi ph¹m quy ®Þnh vÒ kiÓm tra  nhµ níc vÒ chÊt lîng hµng hãa nhËp khÈu. ­ Trêng hîp hµng hãa buéc ph¶i t¸i xuÊt th× chñ hµng  ph¶i t¸i xuÊt trong thêi h¹n quy ®Þnh t¹i quyÕt ®Þnh buéc  t¸i xuÊt cña c¬ quan qu¶n  lý nhµ níc chuyªn  ngµnh.  Khi  t¸i xuÊt,  chñ  hµng  ph¶i xuÊt tr×nh  hµng hãa, hå s¬ h¶i  quan vµ quyÕt ®Þnh buéc t¸i xuÊt ®Ó h¶i quan cöa khÈu lµm  thñ tôc t¸i xuÊt. 3.4.9. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan kiÓm tra: 3.4.9.1. Thùc hiÖn viÖc kiÓm tra vµ cÊp th«ng b¸o kÕt  qu¶ kiÓm tra nhµ níc chÊt  lîng hµng hãa nhËp  khÈu  hoÆc  Th«ng   b¸o   miÔn   kiÓm   tra   theo   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm.   3.4.6  Th«ng t nµy. 3.4.9.2. Trong thêi gian 01 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy  nhËn ®¬n ®Ò nghÞ cña chñ hµng, c¬ quan kiÓm tra hµng hãa  ph¶i x¸c nhËn GiÊy ®¨ng ký kiÓm tra nhµ níc vÒ chÊt lîng  hµng   nhËp   khÈu   hoÆc   ra   th«ng   b¸o   miÔn   kiÓm   tra   ®Ó   chñ  hµng nép cho c¬ quan h¶i quan khi lµm thñ tôc nhËp khÈu  hµng hãa. ­ §èi víi hµng hãa thuéc ®iÓm 3.4.4. Th«ng t nµy th×  c¬ quan kiÓm tra kh«ng x¸c nhËn GiÊy ®¨ng ký kiÓm tra nhµ  níc;   trêng   hîp   nµy   hµng   hãa   chØ   ®îc   th«ng   quan   khi   cã  Th«ng b¸o ®¹t yªu cÇu chÊt lîng nhËp khÈu. ­ Theo dâi, yªu cÇu chñ hµng xuÊt tr×nh hµng hãa kÌm  bé hå s¬ hµng nhËp khÈu ®∙ hoµn thµnh thñ tôc h¶i quan ®Ó  kiÓm tra. Tríc khi kiÓm tra chÊt lîng hµng hãa ph¶i ®èi  chiÕu,   xem   xÐt,   nÕu   hµng   hãa   cßn   nguyªn   tr¹ng   vµ   hoµn  toµn phï hîp víi hå s¬ h¶i quan vÒ tªn hµng, chñng lo¹i  th× c¬ quan kiÓm tra tiÕn  hµnh  kiÓm tra theo quy ®Þnh;  trêng  hîp  hµng   hãa   kh«ng   cßn   nguyªn   tr¹ng  vµ   kh«ng   phï  hîp víi hå s¬ h¶i quan th× c¬ quan kiÓm tra lËp biªn b¶n,  b¸o   c¸o   c¬   quan   qu¶n   lý   nhµ   níc   chuyªn   ngµnh   ®Ó   xö   lý  theo quy ®Þnh. ­   ChËm   nhÊt   05   ngµy   kÓ   tõ   khi   chñ   hµng   xuÊt   tr×nh  hµng hãa vµ cung cÊp ®ñ hå s¬ liªn quan ®Õn hµng hãa theo  quy ®Þnh ®Ó kiÓm tra, c¬ quan kiÓm tra ph¶i th«ng b¸o kÕt  qu¶ kiÓm tra. §èi víi nh÷ng lo¹i hµng hãa ®Æc thï, thêi  gian   th«ng   b¸o   kÕt   qu¶   kiÓm   tra   do   bé   qu¶n   lý   chuyªn  ngµnh quy ®Þnh. ­   Trêng   hîp   hµng   hãa   kh«ng   ®¹t   chÊt   lîng   nhËp   khÈu  buéc ph¶i t¸i xuÊt th× c¬ quan kiÓm tra ph¶i niªm phong  toµn bé sè hµng ph¶i t¸i xuÊt, b¸o c¸o c¬ quan qu¶n lý 
 12. 12 nhµ níc chuyªn ngµnh ®Ó xö lý vµ ra quyÕt ®Þnh buéc t¸i  xuÊt, th«ng b¸o cho c¬ quan h¶i quan n¬i lµm thñ tôc nhËp  khÈu l« hµng. QuyÕt ®Þnh buéc t¸i xuÊt cña c¬ quan qu¶n  lý nhµ níc chuyªn ngµnh ®îc göi cho c¬ quan h¶i quan n¬i  lµm thñ tôc t¸i xuÊt. Thêi h¹n t¸i xuÊt khái ViÖt Nam ®îc  quy ®Þnh t¹i quyÕt ®Þnh buéc t¸i xuÊt. 3.4.10. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan h¶i quan: 3.4.10.1. §èi víi hµng hãa xuÊt khÈu: H¶i quan kh«ng  yªu cÇu nép hoÆc xuÊt tr×nh GiÊy chøng nhËn chÊt lîng. 3.4.10.2. §èi víi hµng hãa nhËp khÈu: ngoµi bé hå s¬  h¶i quan theo  quy  ®Þnh,  khi lµm thñ tôc nhËp khÈu  hµng  hãa, chñ hµng ph¶i nép 01 GiÊy ®¨ng ký kiÓm tra nhµ níc  vÒ chÊt lîng hµng hãa nhËp khÈu cã x¸c nhËn cña c¬ quan  kiÓm tra hoÆc Th«ng b¸o miÔn kiÓm tra. C¨n cø bé hå s¬ vµ  hµng hãa hîp lÖ, c¬ quan h¶i quan lµm thñ tôc th«ng quan  cho l« hµng theo quy ®Þnh.  C¬ quan  h¶i quan kh«ng  chÞu  tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt lîng ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu sau  khi ®∙ ®îc th«ng quan. ­ Riªng hµng hãa lµ ph¬ng tiÖn c¬ giíi ®êng bé thuéc  Danh môc hµng ho¸ ph¶i kiÓm tra nhµ níc vÒ chÊt lîng, sau  khi   c¬   quan   kiÓm   tra   (Côc   §¨ng   kiÓm   ViÖt   Nam,   Bé   Giao  th«ng vËn t¶i) cÊp GiÊy chøng nhËn chÊt lîng xe « t« nhËp  khÈu,  c¬ quan  h¶i  quan  c¨n cø néi  dung  chøng nhËn,  nÕu  phï hîp quy ®Þnh hiÖn hµnh míi x¸c nhËn Tê khai nguån gèc  xe « t« nhËp khÈu, nÕu kh«ng phï hîp, h¶i quan lËp biªn  b¶n xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Khi nhËn ®îc quyÕt ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc  chuyªn   ngµnh   buéc   t¸i   xuÊt   ®èi   víi   hµng   ho¸   nhËp   khÈu  kh«ng  ®¹t  chÊt  lîng, h¶i quan  cöa  khÈu  n¬i lµm thñ tôc  nhËp khÈu cho l« hµng cã tr¸ch nhiÖm ®èi chiÕu bé hå s¬  lu cña l« hµng ®∙ ®îc th«ng quan tríc ®ã víi thùc tÕ l«  hµng do chñ hµng xuÊt tr×nh vµ quyÕt ®Þnh buéc t¸i xuÊt,  nÕu phï hîp th× lµm thñ tôc t¸i xuÊt. Trêng hîp l« hµng  theo quyÕt ®Þnh buéc t¸i xuÊt kh«ng phï hîp víi bé hå s¬  h¶i quan ®ang lu gi÷ th× c¬ quan h¶i quan chuyÓn tr¶ l¹i  cho c¬ quan qu¶n lý nhµ níc chuyªn ngµnh xö lý tiÕp theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.4.11.   C¸c   tæ   chøc   thùc   hiÖn   kiÓm   tra   nhµ   níc   vÒ  chÊt lîng. ­ C¸c c¬ quan kiÓm tra hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu thuéc  c¸c Bé qu¶n lý chuyªn ngµnh; ­ C¸c doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh, ®ñ  ®iÒu   kiÖn   ®îc   Bé   Khoa   häc   vµ   C«ng   nghÖ   c«ng   nhËn,   chØ  ®Þnh kiÓm tra mÆt hµng cô thÓ sau khi ®∙ tho¶ thuËn víi  c¸c bé qu¶n lý chuyªn ngµnh.
 13. 13 ­ Tªn hµng ho¸ ph¶i kiÓm tra vµ tªn c¬ quan kiÓm tra  ®îc quy ®Þnh t¹i Danh môc kiÓm tra hµng ho¸ ph¶i kiÓm tra  nhµ níc. 3.5. VÒ c«ng t¸c kiÓm l©m: Thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh  sè 1l/2002/N§­CP ngµy 22 th¸ng 1 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ  vÒ qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu vµ qu¸ c¶nh c¸c loµi ®éng vËt,  thùc vËt hoang d∙ vµ Th«ng t  sè 123/2003/TT­BNN ngµy 14  th¸ng 11 n¨m 2003 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng  th«n híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh nµy. 3.6. C¸c c¬ quan h¶i quan, kiÓm tra, kiÓm dÞch ph¶i  phèi   hîp   chÆt   chÏ   vÒ   thñ   tôc,   thêi   gian   vµ   ph¬ng   ph¸p  khoa   häc,   hîp   lý   ®Ó   ®¶m   b¶o   mäi   hµng   ho¸   trao   ®æi   qua  biªn giíi ®Òu ph¶i ®îc kiÓm tra, kiÓm dÞch nhng vÉn t¹o  ®îc sù th«ng tho¸ng kh«ng g©y ¸ch t¾c, phiÒn hµ, kh«ng bÞ  chång chÐo trong kiÓm tra. 4. Thanh to¸n tiÒn hµng 4.1. Thanh to¸n trong mua b¸n, trao ®æi hµng ho¸ cña  c  d©n biªn giíi,  thanh  to¸n trong  mua b¸n hµng ho¸ t¹i  chî biªn giíi,  chî cöa khÈu, chî trong  khu kinh tÕ cöa  khÈu vµ thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ qua biªn giíi  theo c¸c ph¬ng thøc khèng theo th«ng lÖ quèc tÕ ®îc thùc  hiÖn b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi, ViÖt Nam ®ång (VN§)  hoÆc   ®ång   tiÒn   cña   níc   cã   chung   biªn   giíi   Nh©n   d©n   tÖ  (RMB), KÝp (LAK), Riªn (KHR). 4.2. Ph¬ng thøc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt hoÆc kh«ng  dïng tiÒn mÆt do c¸c bªn mua b¸n tho¶ thuËn phï hîp víi  quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi cña ViÖt Nam vµ c¸c níc cã  chung biªn giíi. 4.3. ViÖc mang tiÒn ViÖt Nam ®ång vµ tiÒn mÆt cña níc  cã chung biªn  giíi  qua cöa khÈu biªn giíi  ®Ó thùc  hiÖn  thanh  to¸n  theo c¸c néi dung quy ®Þnh  t¹i  ®iÓm  4.1 nãi  trªn ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Ng©n hµng  Nhµ níc ViÖt Nam vÒ mang ngo¹i tÖ tiÒn mÆt vµ ®ång ViÖt  Nam b»ng tiÒn mÆt khi xuÊt nhËp khÈu. 4.4.   C¸c   bªn   mua   b¸n,   trao   ®æi   xuÊt   nhËp   khÈu   hµng  ho¸ qua biªn giíi ®îc lùa chän c¸c h×nh thøc thanh to¸n  phï hîp víi quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam trªn  c¬ së hiÖp ®Þnh thanh to¸n ®îc ký kÕt gi÷a ViÖt Nam vµ  c¸c níc cã chung biªn giíi, khuyÕn khÝch c¸c chñ thÓ kinh  doanh  thùc   hiÖn   thanh  to¸n   qua   ng©n   hµng   c¸c   h×nh  thøc  sau: 4.4.1. Thanh to¸n qua c¸c ng©n hµng cña hai níc b»ng  ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi theo th«ng lÖ quèc tÕ (bao gåm  c¸c   ng©n   hµng   ®Æt   trô   së   ë   trong   hoÆc   ngoµi   tØnh   biªn  giíi);
 14. 14 4.4.2. Thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi hoÆc  ViÖt Nam ®ång  th«ng  qua tµi kho¶n  më t¹i c¸c ng©n  hµng  ViÖt Nam phï hîp víi c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý  ngo¹i hèi;  4.4.3. Thanh to¸n b»ng ViÖt Nam ®ång hoÆc ®ång tiÒn  cña níc cã chung biªn giíi th«ng qua c¸c ng©n hµng ho¹t  ®éng ngo¹i  hèi t¹i tØnh biªn giíi  cña  ViÖt  Nam vµ ng©n  hµng   cña   níc   cã   chung   biªn   giíi   theo   sù   tho¶   thuËn   vÒ  quan hÖ ®¹i lý thanh to¸n gi÷a hai bªn; 4.4.4.   Thanh   to¸n   theo   h×nh   thøc   hµng   ®æi   hµng   phï  hîp víi c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt mçi níc vÒ  qu¶n lý hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu. §ång tiÒn sö dông  ®Ó   hoÆc   thanh  to¸n   chªnh   lÖch  trong   giao   dÞch  hµng   ®æi  hµng   lµ   ngo¹i   tÖ   tù   do   chuyÓn   ®æi,   ViÖt   Nam   ®ång   hoÆc  ®ång tiÒn cña níc cã chung biªn giíi. 4.5.   Trªn   c¬   së   c¸c   hiÖp   ®Þnh   song   ph¬ng   vÒ   thanh  to¸n ®∙ ®îc ký kÕt gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c níc cã chung biªn  giíi vµ c¨n cø ®Æc thï quan hÖ mua b¸n, trao ®æi, xuÊt  nhËp khÈu hµng ho¸ cña tõng vïng biªn giíi, Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam sÏ cã c¸c quy chÕ riªng híng dÉn cô thÓ viÖc  thanh to¸n. 5. ChÝnh s¸ch thuÕ vµ lÖ phÝ 5.1.   §èi   víi   hµng   ho¸   bu«n   b¸n   qua   biªn   giíi:   Ph¶i  nép thuÕ vµ lÖ phÝ (nÕu cã) theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5.2.   §èi   víi   hµng   ho¸   trao   ®æi,   mua   b¸n   cña   c  d©n  biªn giíi: 5.2.1. ChØ ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng ho¸  do c d©n níc cã chung biªn giíi s¶n xuÊt víi ®Þnh møc nªu  t¹i ®iÓm 5.2.2 díi ®©y. 5.2.2.   §Þnh   møc   miÔn   thuÕ   nhËp   khÈu:   kh«ng   qu¸  500.000VN§/1ngêi/1ngµy. Hµng ho¸ lµ s¶n phÈm kh«ng thÓ c¾t rêi, nÕu gi¸ trÞ  mét ®¬n vÞ s¶n phÈm vît ®Þnh møc nµy, th× ph¶i nép thuÕ  phÇn vît (kÓ c¶ vËt nguyªn con, nguyªn chiÕc, nguyªn c¸i,  nguyªn bé). 5.2.3. Hµng ho¸ kh«ng do c d©n níc cã chung biªn giíi  s¶n xuÊt kh«ng ®îc hëng ®Þnh møc miÔn thuÕ nhËp khÈu nªu  t¹i ®iÓm 5.2.2 trªn ®©y. 5.2.4. Hµng ho¸ do c¸c ®èi tîng kh«ng ph¶i lµ c  d©n  biªn giíi mua b¸n, trao ®æi kh«ng ®îc hëng ®Þnh møc miÔn  thuÕ nhËp khÈu nªu t¹i ®iÓm 5.2.2 trªn ®©y. II. MUA B¸N, TRAO §æI HµNG HãA CñA C¦ D¢N BI£N Giíi
 15. 15 6. Chñ thÓ ®îc mua b¸n, trao ®æi hµng ho¸ cña c  d©n  biªn giíi  C«ng d©n cã hé khÈu thêng tró t¹i c¸c huyÖn tiÕp gi¸p  biªn   giíi   víi   c¸c   níc   cã   chung   biªn   giíi   ®îc   mua   b¸n,  trao ®æi c¸c mÆt hµng phï hîp víi quy ®Þnh vÒ hµng ho¸  bu«n b¸n qua biªn giíi ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 cña Th«ng  t nµy. 7. Cöa khÈu, ®Þa ®iÓm mua b¸n trao ®æi hµng ho¸ cña  c d©n biªn giíi  7.1. Cöa khÈu ®îc ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ níc  cã chung biªn giíi tho¶ thuËn më. 7.2. Cöa khÈu vµ c¸c ®iÓm th«ng quan kh¸c thuéc c¸c  khu kinh tÕ cöa khÈu do ChÝnh phñ ViÖt Nam cho phÐp thµnh  lËp. 7.3.   Cöa   khÈu   do   c¸c   tØnh   tiÕp   gi¸p   biªn   giíi   cña  ViÖt   Nam   vµ   tØnh   tiÕp   gi¸p   biªn   giíi   cña   níc   cã   chung  biªn giíi tho¶ thuËn më vµ ®îc Bé Th¬ng m¹i cho phÐp tiÕn  hµnh lµm thñ tôc th«ng quan hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu. 7.4. §êng mßn ®îc chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng cÊp tØnh vïng  biªn giíi hai níc hiÖp th¬ng x¸c ®Þnh theo luËt ph¸p hiÖn  hµnh vµ quy ®Þnh cã liªn quan cña ChÝnh phñ hai níc. 8.  Thñ tôc  h¶i quan  ®èi víi  hµng  ho¸ mua  b¸n, trao  ®æi cña c d©n biªn giíi 8.1. Hå s¬ h¶i quan: 8.1.1. Hµng  ho¸ trao  ®æi,  mua b¸n  cña c  d©n níc  cã  chung biªn giíi kh«ng yªu cÇu ph¶i khai trªn tê khai h¶i  quan. 8.1.2.   Chñ   hµng   xuÊt   tr×nh   chøng   minh   th  biªn   giíi  hoÆc giÊy th«ng hµnh biªn giíi do c¬ quan cã thÈm quyÒn  cña níc cã chung biªn giíi cÊp ®Ó ®îc hëng ®Þnh møc miÔn  thuÕ. 8.1.3.   Hµng ho¸  mua b¸n,  trao  ®æi cña  c  d©n níc  cã  chung  biªn  giíi nÕu vît ®Þnh  møc  quy  ®Þnh,  th× c¬ quan  h¶i quan tÝnh thuÕ trùc tiÕp trªn Biªn lai thu thuÕ. 8.1.4.   Hµng ho¸  mua b¸n,  trao  ®æi cña  c  d©n níc  cã  chung  biªn   giíi   kh«ng  ph¶i   nép   GiÊy   chøng  nhËn   xuÊt   xø  hµng ho¸ (C/O).  ViÖc x¸c ®Þnh  xuÊt  xø hµng  ho¸ ®èi víi  trêng hîp nµy c¨n cø vµo viÖc kiÓm tra thùc tÕ hµng ho¸. 8.2. KiÓm tra thùc tÕ hµng ho¸: 8.2.1.   ChØ   kiÓm   tra   ®èi   víi   trêng   hîp   qua   gi¸m   s¸t  thÊy cã kh¶ n¨ng vît ®Þnh lîng miÔn thuÕ, cã hµng lËu. 8.2.2.   VÒ   theo   dâi   sè   lÇn   trong   ngµy:   Chñ   yÕu   qua  c«ng t¸c gi¸m s¸t ®Ó ph¸t hiÖn ®èi tîng lîi dông ®Ó bu«n  b¸n, kh«ng ph¶i më sæ theo dâi.
 16. 16 III. XuÊt KhÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ QUA Biªn Giíi  9. Chñ thÓ ViÖt Nam ®îc xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ qua  biªn giíi  9.1. Doanh nghiÖp, ®¬n vÞ thuéc c¸c thµnh phÇn kinh  tÕ ®¨ng ký, thµnh lËp theo luËt ph¸p ViÖt Nam. 9.2. Hé kinh doanh thuéc c¸c tØnh gi¸p biªn giíi ®¨ng  ký theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè l09/2004/N§­CP ngµy 02  th¸ng 04 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ ®¨ng ký kinh doanh. 10. Cöa khÈu xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ qua biªn giíi 10.1. Cöa khÈu ®îc ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ n­ íc cã chung biªn giíi tho¶ thuËn më. 10.2. Cöa khÈu vµ c¸c ®iÓm th«ng quan kh¸c thuéc c¸c  khu kinh tÕ cöa khÈu do ChÝnh phñ ViÖt Nam cho phÐp thµnh  lËp. 10.3.   Cöa   khÈu   do   c¸c   tØnh   gi¸p   biªn   giíi   cña   ViÖt  Nam   vµ   tØnh   gi¸p   biªn   giíi   cña   níc   cã   chung   biªn   giíi  tho¶ thuËn më vµ ®îc Bé Th¬ng m¹i cho phÐp tiÕn hµnh lµm  thñ tôc th«ng quan hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu. 11. Thñ tôc h¶i quan ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu qua  biªn giíi  11.1. Hå s¬ h¶i quan: 11.1.1.   Tê   khai   h¶i   quan:   Sö   dông   tê   khai   hµng   ho¸  nhËp   khÈu   (ký   hiÖu   HQ/2002­NK   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt  ®Þnh sè 1257/2001/Q§­TCHQ ngµy 04 th¸ng 12 n¨m 2001 cña  Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan): 02 b¶n chÝnh;  11.2. C¸c chøng tõ kh¸c thùc hiÖn theo quy ®Þnh vÒ hå  s¬ h¶i quan, quy tr×nh thñ tôc h¶i quan ®èi víi hµng ho¸  xuÊt khÈu, nhËp khÈu theo hîp ®ång mua b¸n ban hµnh kÌm  theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   56/2003/Q§­BTC   ngµy   16   th¸ng   4   n¨m  2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, trõ vËn ®¬n. Riªng hé kinh doanh thuéc c¸c tØnh ViÖt Nam gi¸p biªn  giíi vµ cña c¸c níc cã chung biªn giíi kinh doanh t¹i chî  biªn giíi, chî cöa khÈu, chî trong khu kinh tÕ cöa khÈu,  th× kh«ng yªu cÇu ph¶i cã c¸c chøng tõ nªu trªn; trõ 02  lo¹i chøng tõ sau: GiÊy ®¨ng ký kiÓm tra chÊt lîng hµng  ho¸ hoÆc th«ng b¸o miÔn kiÓm tra chÊt lîng hµng ho¸ do c¬  quan kiÓm tra nhµ níc vÒ chÊt lîng cÊp (®èi víi hµng ho¸  ph¶i kiÓm tra chÊt lîng). GiÊy ®¨ng ký kiÓm dÞch do c¬ quan kiÓm dÞch cÊp (®èi  víi hµng ho¸ thuéc diÖn kiÓm dÞch). 11.1.3. Hµng ho¸ nhËp khÈu qua biªn giíi ®îc hëng c¸c  u ®∙i vÒ thuÕ nhËp khÈu theo tho¶ thuËn song ph¬ng gi÷a 
 17. 17 ChÝnh  phñ  ViÖt  Nam vµ ChÝnh  phñ níc cã chung  biªn giíi  nÕu cã GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ (C/O). 11.2. KiÓm tra thùc tÕ. Kh«ng   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   miÔn   kiÓm   tra   thùc   tÕ   hµng  ho¸ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu qua biªn giíi vµ hµng ho¸  ®a vµo chî biªn giíi, chî cöa khÈu, chî trong khu kinh tÕ  cöa khÈu. 12. Thñ tôc h¶i quan ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu qua  biªn giíi 12.1. Hå s¬ h¶i quan: 12.1.1. Tê khai h¶i quan: a.   Trêng   hîp   hµng   ho¸   xuÊt   khÈu   theo   hîp   ®ång   mua  b¸n: Sö dông tê khai hµng ho¸ xuÊt khÈu (ký hiÖu HQ/2002­ XK ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1257/2001/Q§­TCHQ ngµy  04   th¸ng   12   n¨m   2001   cña   Tæng   côc   trëng   Tæng   côc   H¶i  Quan): 02 b¶n chÝnh; b. Trêng hîp hµng ho¸ xuÊt khÈu kh«ng cã hîp ®ång mua  b¸n:   Sö   dông   tê   khai   hµng   ho¸   xuÊt   khÈu   biªn   giíi   (ký  hiÖu   HQ/2002­XKBG   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè  1473/2002/Q§­TCHQ ngµy 24 th¸ng 5 n¨m 2002 cña Tæng côc  trëng   Tæng   côc   H¶i   quan;   QuyÕt   ®Þnh   sè   24/2004/Q§­BTC  ngµy 5/3/2004 cña Bé Tµi chÝnh): 02 b¶n chÝnh; 12.1.2. C¸c chøng tõ kh¸c thùc hiÖn theo quy ®Þnh vÒ  hå s¬ h¶i quan, quy tr×nh thñ tôc h¶i quan ®èi víi hµng  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu theo hîp ®ång mua b¸n ban hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 56/2003/Q§­BTC ngµy 16 th¸ng 4 n¨m  2003   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh,   phï   hîp   víi   tõng   lo¹i  h×nh. 12.1.3. §èi víi ®éng vËt trªn c¹n vµ c¸c s¶n phÈm cña  chóng, ph¶i cã giÊy chøng nhËn kiÓm dÞch xuÊt khÈu cña c¬  quan   kiÓm   dÞch   ®éng   vËt   ViÖt   Nam   theo   yªu   cÇu   cña   níc  nhËp khÈu hoÆc theo yªu cÇu cña chñ hµng. 12.2. Hµng ho¸ xuÊt khÈu qua biªn giíi ®îc hëng c¸c u  ®∙i   vÒ   thuÕ   xuÊt   khÈu   theo   tho¶   thuËn   song   ph¬ng   gi÷a  ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ níc cã chung biªn giíi. 12.3. KiÓm tra thùc tÕ hµng ho¸. Hµng   ho¸   xuÊt   khÈu   qua   biªn   giíi   ¸p   dông   c¸c   h×nh  thøc kiÓm tra theo quy ®Þnh cña LuËt H¶i quan. IV. MUA B¸N HµNG HO¸ T¹i CHî BI£N Giíi,  CHî Cöa KHÈU, CHî TRONG KHU KINH TÕ CöA KHÈU 13. Chî biªn giíi, chî cöa khÈu, chî trong khu kinh  tÕ cöa khÈu 
 18. 18 13.1.   Chî   biªn   giíi   trªn   ®Êt   liÒn   lµ   chî   trong   khu  vùc c¸ch ®êng biªn kh«ng qu¸ 01 km ®∙ h×nh thµnh tõ nhiÒu  n¨m qua vµ nh÷ng khu vùc theo nhu cÇu cÇn thiÕt cña c d©n  ph¶i tæ chøc chî biªn giíi. 13.2.  Chî  cöa khÈu  lµ chî  ®îc lËp  ra trong  khu vùc  biªn giíi trªn ®Êt liÒn g¾n víi c¸c cöa khÈu xuÊt khÈu,  nhËp khÈu hµng ho¸ nhng kh«ng thuéc khu kinh tÕ cöa khÈu 13.3. Chî trong khu kinh tÕ cöa khÈu lµ chî ®îc lËp  ra trong khu kinh tÕ cöa khÈu theo QuyÕt ®Þnh sè 53/2001/ Q§­TTg ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ  chÝnh s¸ch ®èi víi khu kinh tÕ cöa khÈu biªn giíi 14. Chñ thÓ kinh doanh t¹i chî 14.1.   Doanh   nghiÖp,   hé   kinh   doanh   ViÖt   Nam   cã   giÊy  chøng  nhËn  ®¨ng ký kinh doanh  do c¬ quan cã thÈm quyÒn  cña Nhµ níc cÊp, ®îc phÐp tæ chøc kinh doanh t¹i chî biªn  giíi, chî cöa khÈu, chî trong khu kinh tÕ cöa khÈu. Riªng c¸c doanh nghiÖp, hé kinh doanh thuèc ph¶i thùc  hiÖn theo quy ®Þnh cña Th«ng t sè 01/2004/TT­BYT ngµy 06  th¸ng   01   n¨m   2004   cña   Bé   Y   tÕ   híng   dÉn   thùc   hiÖn   Ph¸p  lÖnh Hµnh nghÒ y, dîc t nh©n vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cã  liªn quan, nh÷ng c¬ së kinh doanh mÆt hµng cã nguån gèc  tõ thùc vËt, ®éng vËt, kho¸ng vËt, v.v... dïng lµm nguyªn  liÖu   cho   ngµnh   y   tÕ   th×   c¬   së   kinh   doanh   ph¶i   cã   giÊy  chøng nhËn ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn kinh doanh do Së Y tÕ  tØnh gi¸p biªn giíi cÊp. 14.2.   Doanh   nghiÖp,   hé   kinh   doanh   cña   níc   cã   chung  biªn   giíi   ph¶i   tu©n   thñ   c¸c   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  34/2000/N§­CP ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ vÒ  Quy chÕ biªn giíi trªn ®Êt liÒn níc Céng hoµ x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam vµ c¸c quy ®Þnh cã liªn quan ®Õn viÖc ®i  l¹i, c tró vµ kinh doanh trong khu vùc biªn giíi: 14.2.1. §îc phÐp kinh doanh t¹i chî cöa khÈu vµ chî  biªn giíi khi ®îc Së Th¬ng m¹i ­ du lÞch tØnh gi¸p biªn  giíi cÊp giÊy phÐp kinh doanh. 14.2.2.   §îc   phÐp   tæ   chøc,   kinh   doanh   t¹i   chî   trong  khu kinh tÕ cöa khÈu khi ®îc ban qu¶n lý khu kinh tÕ cöa  khÈu cÊp giÊy phÐp kinh doanh. 14.3.   C«ng   d©n   cña   níc   cã   chung   biªn   giíi   khi   ®îc  phÐp   kinh   doanh   t¹i   chî   biªn   giíi,   chî   cöa   khÈu,   chî  trong khu kinh tÕ cöa khÈu vµ cã giÊy phÐp kinh doanh t¹i  c¸c chî nãi trªn cßn trong thêi h¹n hiÖu lùc nÕu cã nhu  cÇu t¹m tró ë ViÖt Nam sÏ ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cña  ViÖt Nam xem xÐt cÊp chøng nhËn t¹m tró hoÆc thΠt¹m tró  theo híng dÉn cña Bé C«ng an, ViÖt Nam. 15. Qu¶n lý chî
 19. 19 15.1.   ViÖc   quyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   (hoÆc   gi¶i   thÓ)   vµ  quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô   vµ   quyÒn   h¹n   cña   c¬   quan  qu¶n lý chî ®èi víi chî biªn giíi, chî cöa khÈu thùc hiÖn  theo   ph©n   cÊp   ®èi   víi   tõng   lo¹i   chî   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ  ®Þnh sè 02/2003/N§­CP ngµy 14 th¸ng 01 n¨m 2003 cña ChÝnh  phñ vÒ ph¸t triÓn, qu¶n lý chî, Th«ng t sè 06/2003/TT­BTM  ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 2003 cña Bé Th¬ng m¹i híng dÉn chøc  n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc cña ban qu¶n lý chî,  QuyÕt ®Þnh sè   0772/2003/Q§­BTM cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i vÒ viÖc  ban   hµnh   Néi   quy   mÉu   vÒ   chî,   v¨n   b¶n   sè   2730/TM­CSTTTN  Cña Bé Th¬ng m¹i ngµy 24 th¸ng 6 n¨m 2003 híng dÉn b¸o  c¸o ho¹t ®éng kinh doanh chî, Th«ng t  sè 07/2003/TT­BKH  ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2003 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t  híng  dÉn lËp c¸c dù ¸n quy ho¹ch ph¸t triÓn vµ ®Çu t x©y dùng  chî, Th«ng t sè 67/2003/TT­BTC cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn  c¬ chÕ tµi chÝnh ¸p dông cho ban qu¶n  lý,  doanh  nghiÖp  kinh doanh, khai th¸c vµ qu¶n lý chî. 15.2 Chî trong khu kinh tÕ cöa khÈu do Trëng Ban qu¶n  lý khu kinh tÕ cöa khÈu quyÕt ®Þnh thµnh lËp (hoÆc gi¶i  thÓ) vµ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c¬  quan qu¶n lý chî theo quy ®Þnh ë NghÞ ®Þnh sè 02/2003/N§­ CP ngµy 14 th¸ng 01 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ ph¸t triÓn,  qu¶n lý chî, Th«ng t  sè 06/2003/Tr­BTM ngµy 1 5 th¸ng 8  n¨m 2003 cña Bé Th¬ng m¹i híng dÉn chøc n¨ng, nhiÖm vô,  quyÒn h¹n vµ tæ chøc cña ban qu¶n lý chî, QuyÕt ®Þnh sè  0772/2003/Q§­BTM   cña   Bé   trëng   Bé   Th¬ng   m¹i   vÒ   viÖc   ban  hµnh Néi quy mÉu vÒ chî, v¨n b¶n sè 2730/TM­CSTTTN cña Bé  Th¬ng m¹i ngµy 24 th¸ng 6 n¨m 2003 híng dÉn b¸o c¸o ho¹t  ®éng   kinh   doanh   chî,   Th«ng   t  sè   07/2003/TT­BKH   ngµy   11  th¸ng 9 n¨m 2003 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t  híng dÉn lËp  c¸c   dù   ¸n   quy   ho¹ch   ph¸t   triÓn   vµ   ®Çu   t  x©y   dùng   chî,  Th«ng  t  sè   67/2003/TT­BTC   cña   Bé  Tµi  chÝnh   híng   dÉn   c¬  chÕ tµi chÝnh ¸p dông cho ban qu¶n lý, doanh nghiÖp kinh  doanh, khai th¸c vµ qu¶n lý chî. 15.3. C¸c néi dung kh¸c liªn quan ®Õn chî biªn giíi,  chî cöa khÈu,  chî  trong  khu kinh tÕ cöa khÈu kh«ng  nªu  trong  Th«ng  t  nµy thùc hiÖn theo  c¸c  quy  ®Þnh  t¹i NghÞ  ®Þnh sè 02/2003/N§­CP ngµy 14 th¸ng 01 n¨m 2003 cña ChÝnh  phñ vÒ ph¸t triÓn, qu¶n lý chî, Th«ng t sè 06/2003/TT­BTM  ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 2003 cña Bé Th¬ng m¹i híng dÉn chøc  n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc cña ban qu¶n lý chî,  QuyÕt ®Þnh sè 0772/2003/Q§­BTM cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i  vÒ viÖc ban hµnh Néi quy mÉu vÒ chî, v¨n b¶n sè 2730/TM­ CSTTTN cña Bé Th¬ng m¹i ngµy 24 th¸ng 6 n¨m 2003 híng dÉn  b¸o c¸o ho¹t ®éng kinh doanh chî, Th«ng t sè 07/2003/TT­ BKH ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2003 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t h­ íng dÉn lËp c¸c dù ¸n quy ho¹ch ph¸t triÓn vµ ®Çu t  x©y  dùng chî, Th«ng t sè 67/2003/TT­BTC cña Bé Tµi chÝnh híng 
 20. 20 dÉn   c¬   chÕ   tµi   chÝnh   ¸p   dông   cho   ban   qu¶n   lý,   doanh  nghiÖp kinh doanh, khai th¸c vµ qu¶n lý chî. 15.4.   C¸c   quy   ®Þnh   vÒ   chî   biªn   giíi,   chî   cöa   khÈu,  chî trong khu kinh tÕ cöa khÈu nªu trong Th«ng t nµy nÕu  cã   sù   kh¸c   biÖt   so   víi   c¸c   tho¶   thuËn   song   ph¬ng   gi÷a  ChÝnh phñ níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ ChÝnh  phñ níc cã chung  biªn  giíi th× thùc hiÖn  theo  c¸c tho¶  thuËn song ph¬ng ®∙ ®îc ký kÕt gi÷a hai ChÝnh phñ. 16.  Thñ tôc  h¶i quan  ®èi  víi hµng  ho¸ ®îc  mua b¸n,  trao ®æi t¹i chî hiªn giíi, chî cöa khÈu, chî trong khu  kinh tÕ cöa khÈu Thñ tôc h¶i quan ®èi víi hµng ho¸ ®îc mua b¸n, trao  ®æi t¹i chî biªn giíi, chî cöa khÈu chî trong khu kinh tÕ  cöa khÈu ®îc qui ®Þnh nh  thñ tôc h¶i quan ®èi víi hµng  ho¸ nhËp khÈu qua biªn giíi nªu t¹i §iÓm 11 cña Th«ng t  nµy. V. XUÊT NHËP C¶NH NG¦êI Vµ PH¦¥NG TIÖN LI£N QUAN  TíI XUÊT NHËP KHÈU HµNG HO¸ QUA BI£N GIíI  17. Ngêi vµ ph¬ng tiÖn cña ViÖt Nam 17.1.   Chñ   hµng,   ngêi   ®iÒu   khiÓn   ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i  hµng ho¸, c¸c nh©n viªn phôc vô trªn xe, tµu, thuyÒn ph¶i  cã hé chiÕu, sæ danh b¹ thuyÒn viªn hoÆc sæ thuyÒn viªn  t¬ng øng, chøng minh th  biªn giíi, giÊy th«ng hµnh biªn  giíi vµ ph¶i xuÊt  tr×nh  cho c¸c nhµ chøc tr¸ch  t¹i cöa  khÈu. 17.2. Chñ ph¬ng tiÖn, ngêi ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn vËn  t¶i hµng ho¸ khi vµo c¸c ®Þa ®iÓm t¹i khu vùc biªn giíi  ph¶i xuÊt tr×nh hoÆc nép c¸c giÊy tê theo quy ®Þnh. 17.3. Khi c¸c ph¬ng tiÖn vµo c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c ngoµi  khu   vùc   biªn   giíi:   thùc   hiÖn   theo   c¸c   hiÖp   ®Þnh,   nghÞ  ®Þnh th, tho¶ thuËn song ph¬ng mµ ViÖt Nam ®∙ ký kÕt víi  c¸c níc cã chung biªn giíi: xuÊt tr×nh giÊy phÐp liªn vËn  hoÆc   giÊy   phÐp   theo   tho¶   thuËn   gi÷a   hai   tØnh   cã   chung  biªn giíi. 17.4.   Ngêi   ®iÒu   khiÓn   ph¬ng   tiÖn   ra   vµo   chî   biªn  giíi,  chî  cöa  khÈu,  chî trong  khu  kinh  tÕ cöa  khÈu  ®îc  miÔn thÞ thùc vµ chÞu sù kiÓm tra, kiÓm so¸t cña c¸c c¬  quan qu¶n lý nhµ níc chuyªn ngµnh t¹i cöa khÈu; nÕu vµo  s©u néi ®Þa ph¶i tiÕn hµnh thñ tôc xuÊt, nhËp c¶nh. 17.5. KiÓm dÞch y tÕ nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh: 17.5.1. Tríc giê khëi hµnh ®èi víi tµu ho¶, « t«, chñ  së h÷u ph¬ng tiÖn hoÆc ngêi ®¹i diÖn cho chñ së h÷u ph¶i 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản