Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chia sẻ: Đông Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:54

0
472
lượt xem
49
download

Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường

 1. T H¤NG T ¦    LI£N bé Bé T¦ PH¸P ­ Bé TµI NGUY£N Vµ M¤I TR¦êNG  Sè 05/2005/TTLT­BTP­BTNMT ngµy 16 th¸ng 6 n¨m 2005  Híng dÉn viÖc ®¨ng ký thÕ chÊp, b¶o l∙nh  b»ng quyÒn sö dông ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt C¨n cø LuËt §Êt ®ai ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 62/2003/N§­CP ngµy 06 th¸ng 6 n¨m   2003  cña  ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé T ph¸p, C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   91/2002/N§­CP   ngµy   11   th¸ng   11   n¨m   2002   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ chøc cña Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i tr ­ êng; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  181/2004/N§­CP ngµy 29 th¸ng 10   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 08/2000/N§­CP ngµy 10 th¸ng 3 n¨m   2000 cña ChÝnh phñ vÒ ®¨ng ký giao dÞch b¶o ®¶m; Nh»m b¶o  ®¶m tÝnh thèng nhÊt trong viÖc thi hµnh c¸c   v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ   ®¨ng ký  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh   b»ng   quyÒn   sö   dông   ®Êt,   tµi   s¶n   g¾n   liÒn   víi   ®Êt,   t¹o   ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t  ®éng  ®¨ng ký  trong lÜnh vùc   nµy, Bé  T ph¸p, Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng híng dÉn viÖc   ®¨ng ký  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh b»ng quyÒn sö  dông  ®Êt, tµi   s¶n g¾n liÒn víi ®Êt nh sau: I. NH÷NG VÊN §Ò CHUNG 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1.1. Th«ng t nµy híng dÉn viÖc  ®¨ng ký  thÕ  chÊp, b¶o  l∙nh b»ng quyÒn sö dông ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt cña  tæ chøc kinh tÕ, hé gia ®×nh, c¸ nh©n, ngêi ViÖt Nam ®Þnh  c  ë  níc ngoµi, tæ chøc níc ngoµi, c¸ nh©n níc ngoµi mµ  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt c¸c chñ  thÓ  nµy cã  quyÒn thÕ  chÊp, b¶o l∙nh, nhËn thÕ  chÊp, nhËn b¶o l∙nh b»ng quyÒn   sö  dông  ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt (sau  ®©y gäi chung  lµ ®¨ng ký thÕ chÊp, b¶o l∙nh). 1.2.   ViÖc   cung   cÊp   th«ng   tin   vÒ   thÕ   chÊp,   b¶o   l∙nh  b»ng quyÒn sö  dông  ®Êt tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt  ®îc thùc  hiÖn theo híng dÉn t¹i Môc VII cña Th«ng t sè 29/2004/TT­ BTNMT ngµy 01 th¸ng l l n¨m 2004 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i  
 2. trêng vÒ  híng dÉn lËp, chØnh lý, qu¶n lý  hå  s¬   ®Þa chÝnh  (sau ®©y gäi lµ Th«ng t sè 29/2004/TT­BTNMT). 2. C¸c trêng hîp  ®¨ng ký  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh t¹i V¨n  phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt 2.1. ThÕ chÊp, b¶o l∙nh b»ng quyÒn sö dông ®Êt. 2.2. ThÕ  chÊp, b¶o l∙nh b»ng nhµ   ë, c«ng tr×nh kiÕn   tróc kh¸c,  c©y rõng, c©y l©u n¨m (sau   ®©y  gäi  chung  lµ  tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt). 2.3. ThÕ chÊp, b¶o l∙nh b»ng quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi   s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt; b»ng quyÒn sö  dông  ®Êt vµ  tµi s¶n  g¾n liÒn víi ®Êt h×nh thµnh trong t¬ng lai. 2.4. ThÕ chÊp, b¶o l∙nh b»ng tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt   h×nh thµnh trong t¬ng lai. 2.5.   Thay   ®æi,   söa   ch÷a   sai   sãt,   xo¸   ®¨ng   ký   thÕ   chÊp, b¶o l∙nh b»ng quyÒn sö  dông  ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn  víi ®Êt nªu t¹i c¸c ®iÓm 2.l, 2.2, 2.3 vµ 2.4 kho¶n nµy. 2.6. V¨n b¶n th«ng  b¸o   vÒ   viÖc   xö   lý   tµi   s¶n   thÕ  chÊp, b¶o l∙nh lµ quyÒn sö dông ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt trong trêng hîp ®∙ ®¨ng ký thÕ chÊp, b¶o l∙nh. 3. §¨ng ký  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh kh«ng thuéc c¸c trêng  hîp ®¨ng ký t¹i V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt ViÖc thÕ chÊp, b¶o l∙nh b»ng tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt   kh«ng thuéc c¸c trêng hîp  ®¨ng ký  t¹i V¨n phßng  ®¨ng ký  quyÒn sö dông ®Êt nªu t¹i kho¶n 2 Môc nµy th× ®¨ng ký t¹i   Trung t©m §¨ng ký giao dÞch, tµi s¶n cña Côc §¨ng ký quèc  gia giao dÞch b¶o ®¶m thuéc Bé T ph¸p theo Th«ng t sè 0l/ 2002/TT­BTP   ngµy   09/0l/2002   cña   Bé   T  ph¸p   híng   dÉn   vÒ  thÈm quyÒn, tr×nh tù, thñ tôc ®¨ng ký, cung cÊp th«ng tin   vÒ  giao dÞch b¶o  ®¶m t¹i Côc §¨ng ký  quèc gia giao dÞch  b¶o ®¶m thuéc Bé T ph¸p vµ c¸c Chi nh¸nh. 4. Ngêi yªu cÇu ®¨ng ký Ngêi yªu  cÇu  ®¨ng  ký  lµ  mét  trong  c¸c bªn  hoÆc  c¸c  bªn ký  kÕt hîp  ®ång thÕ  chÊp, b¶o l∙nh. Trong trêng hîp  thay  ®æi mét trong c¸c bªn ký  kÕt hîp  ®ång thÕ  chÊp, b¶o  l∙nh th× ngêi yªu cÇu ®¨ng ký cã thÓ lµ bªn thÕ chÊp míi,   bªn b¶o l∙nh míi hoÆc bªn nhËn thÕ chÊp míi, bªn nhËn b¶o  l∙nh míi. Trêng   hîp   ®¨ng   ký   thÕ   chÊp,   b¶o   l∙nh   theo   quy   ®Þnh  cña ph¸p luËt vÒ  ph¸ s¶n th×  ngêi yªu cÇu  ®¨ng ký  lµ  Tæ  trëng Tæ qu¶n lý, thanh lý tµi s¶n.  Ngêi yªu  cÇu  ®¨ng  ký  cã  thÓ  uû  quyÒn  cho  ngêi kh¸c  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt d©n sù ®Ó yªu cÇu ®¨ng ký.  5. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn ký  kÕt hîp  ®ång thÕ  chÊp,  b¶o l∙nh khi ®¨ng ký thÕ chÊp, b¶o l∙nh
 3. C¸c bªn ký  kÕt hîp  ®ång thÕ  chÊp, b¶o l∙nh ph¶i chÞu  tr¸ch nhiÖm vÒ  néi dung  ®¬n yªu cÇu  ®¨ng ký  vµ  v¨n b¶n,  giÊy tê  kh¸c theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt cã  trong hå  s¬  ®¨ng ký. NÕu  ®¬n yªu cÇu  ®¨ng ký  cã  nh÷ng néi dung kh«ng  ®óng   sù   thËt,  kh«ng   ®óng   tho¶  thuËn   ghi   trong  hîp   ®ång   thÕ  chÊp, hîp  ®ång b¶o l∙nh hoÆc mét trong c¸c bªn hoÆc  c¸c bªn ký kÕt hîp ®ång thÕ chÊp, b¶o l∙nh cã hµnh vi gi¶   m¹o hå  s¬  mµ  g©y thiÖt h¹i th×  ph¶i båi thêng theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. 6. Thêi h¹n nép hå s¬ ®¨ng ký thÕ chÊp, b¶o l∙nh 6.1.   Trong   trêng   hîp   néi   dung   hîp   ®ång   tÝn   dông   cã   ®iÒu kho¶n vÒ  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh b»ng quyÒn sö  dông  ®Êt,  tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt hoÆc hîp  ®ång thÕ  chÊp b¶o l∙nh  b»ng quyÒn sö  dông  ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn  ®îc ký  kÕt tríc  hoÆc cïng  thêi   ®iÓm ký  kÕt hîp  ®ång tÝn dông th×  trong  thêi h¹n kh«ng qu¸ n¨m (05) ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy ký  kÕt hîp  ®ång tÝn dông, mét trong c¸c bªn hoÆc c¸c bªn ký  kÕt   hîp   ®ång   thÕ   chÊp,   b¶o   l∙nh   nép   hå   s¬   ®¨ng   ký   thÕ  chÊp, b¶o l∙nh. 6.2. Trong trêng hîp yªu cÇu  ®¨ng ký  kh«ng  ®óng thêi  h¹n do lçi cña ngêi yªu cÇu  ®¨ng ký  th×  c¬  quan  ®¨ng ký  vÉn thùc hiÖn viÖc  ®¨ng ký  vµ  ngêi yªu cÇu  ®¨ng ký  chÞu  tr¸ch  nhiÖm  theo quy  ®Þnh  t¹i  §iÒu  13 cña  NghÞ   ®Þnh sè  182/2004/N§­CP ngµy 29/10/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  xö  ph¹t  vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®Êt ®ai. 7.   Thêi   h¹n   ®¨ng   ký   thÕ   chÊp,   b¶o   l∙nh   ®èi   víi   V¨n  phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt 7.1. ViÖc  ®¨ng ký  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh nªu t¹i kho¶n 2  Môc I cña Th«ng t nµy  ®îc thùc hiÖn trong thêi h¹n kh«ng  qu¸ n¨m (05) ngµy lµm viÖc;  ®èi víi  ®Þa ph¬ng thuéc khu  vùc   miÒn   nói,   h¶i   ®¶o,   vïng   s©u,   vïng   xa   th×   thêi   h¹n  ®¨ng ký   ®îc t¨ng  thªm  nhng kh«ng  qu¸ mêi l¨m (15) ngµy  lµm viÖc  ®èi víi mçi trêng hîp. Thêi h¹n  ®¨ng ký   ®îc kÓ  tõ  ngµy V¨n phßng  ®¨ng ký  quyÒn sö  dông  ®Êt nhËn hå  s¬  ®¨ng ký hîp lÖ. 7.2. Thêi gian thùc hiÖn nghÜa vô  tµi chÝnh  ®èi víi   Nhµ níc, t¸ch thöa, hîp thöa, cÊp ®æi, cÊp míi GiÊy chøng   nhËn   quyÒn   sö   dông   ®Êt   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  181/2004/N§­CP ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ  thi   hµnh   LuËt   §Êt   ®ai   (sau   ®©y   gäi   lµ   NghÞ   ®inh   sè   181/2004/N§­CP) kh«ng tÝnh vµo thêi h¹n thùc hiÖn ®¨ng ký  thÕ chÊp, b¶o l∙nh. 8. Gi¸ trÞ ph¸p lý cña viÖc ®¨ng ký thÕ chÊp, b¶o l∙nh 8.1. Hîp  ®ång thÕ  chÊp, b¶o l∙nh b»ng quyÒn sö  dông   ®Êt cã hiÖu lùc kÓ tõ thêi ®iÓm ®¨ng ký.
 4. ViÖc  thÕ   chÊp,  b¶o l∙nh  cã  gi¸  trÞ  ph¸p  lý   ®èi  víi  ngêi   thø   ba   kÓ   tõ   thêi   ®iÓm   ®¨ng   ký   ®Õn   thêi   ®iÓm   xo¸  ®¨ng ký. Trêng   hîp   viÖc   thÕ   chÊp,   b¶o   l∙nh   ®îc   ®¨ng   ký   th×  thêi   ®iÓm   ®¨ng   ký   thÕ   chÊp,   b¶o   l∙nh   lµ   thêi   ®iÓm   V¨n  phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt nhËn ®ñ hå s¬ ®¨ng ký thÕ   chÊp, b¶o l∙nh hîp lÖ. Trêng hîp  ®¨ng ký  bæ sung tµi s¶n  thÕ chÊp, b¶o l∙nh th× thêi ®iÓm ®¨ng ký ®èi víi phÇn tµi  s¶n bæ sung lµ  thêi  ®iÓm V¨n phßng  ®¨ng ký  quyÒn sö  dông  ®Êt nhËn ®ñ hå s¬ ®¨ng ký bæ sung hîp lÖ. 8.2. Hå s¬ ®¨ng ký thÕ chÊp, b¶o l∙nh hîp lÖ lµ hå s¬   cã   ®Çy  ®ñ  c¸c lo¹i giÊy tê  theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 Môc   III,   kho¶n   2  Môc   IV,   kho¶n   2  Môc   V,   kho¶n  1   Môc   VI   vµ  kho¶n 2 Môc VII cña Th«ng t nµy.  8.3 . Trêng hîp cã  söa ch÷a sai sãt vÒ  phÇn kª khai  cña ngêi yªu cÇu  ®¨ng ký  th×  thêi  ®iÓm  ®¨ng ký  lµ  thêi  ®iÓm c¬  quan  ®¨ng ký  nhËn hå  s¬  yªu cÇu söa ch÷a sai sãt   hîp lÖ; nÕu cã söa ch÷a sai sãt vÒ phÇn chøng nhËn cña c¬   quan  ®¨ng ký  th×  thêi  ®iÓm  ®¨ng ký  lµ  thêi  ®iÓm c¬  quan  ®¨ng ký nhËn hå s¬ yªu cÇu ®¨ng ký lÇn ®Çu. 8.4.   Thø   tù  u   tiªn   thanh   to¸n   gi÷a   nh÷ng   ngêi   cïng  nhËn   thÕ   chÊp,   nhËn   b¶o   l∙nh   b»ng   mét   tµi   s¶n   ®îc   x¸c  ®Þnh theo thø tù ®¨ng ký. 9. LÖ phÝ ®¨ng ký, phÝ cung cÊp th«ng tin vÒ thÕ chÊp,   b¶o l∙nh 9.1.   Ngêi   yªu   cÇu   ®¨ng   ký   thÕ   chÊp,   b¶o   l∙nh;   ng êi  yªu cÇu  ®¨ng ký  thay  ®æi néi dung thÕ  chÊp, b¶o l∙nh  ®∙  ®¨ng ký; ngêi yªu cÇu  ®¨ng ký  v¨n b¶n th«ng b¸o vÒ  viÖc  xö   lý   tµi   s¶n   b¶o   ®¶m;   ngêi   yªu   cÇu   söa   ch÷a   sai   sãt  trong   néi   dung   ®¬n   yªu   cÇu   ®¨ng   ký   thÕ   chÊp,   b¶o   l∙nh  ph¶i nép lÖ phÝ ®¨ng ký. 9.2. Tæ chøc, c¸ nh©n yªu cÇu cung cÊp th«ng tin vÒ  thÕ chÊp, b¶o l∙nh ph¶i nép phÝ cung cÊp th«ng tin. 9.3. Møc lÖ phÝ, phÝ; chÕ ®é thu nép, qu¶n lý sö dông  lÖ   phÝ,   phÝ   ®îc   thùc   hiÖn   theo   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè  33/2002/TTLT/BTC­BTP ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2002 cña Bé  Tµi  chÝnh vµ  Bé  T ph¸p híng dÉn chÕ   ®é  thu nép vµ  qu¶n lý  sö  dông   lÖ   phÝ   ®¨ng   ký   vµ   phÝ   cung   cÊp   th«ng   tin   vÒ   giao  dÞch b¶o ®¶m vµ tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh. 10. BiÓu mÉu ®¨ng ký thÕ chÊp, b¶o l∙nh Ngêi yªu cÇu  ®¨ng ký  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh ph¶i sö  dông  §¬n yªu cÇu ®¨ng ký; c¬ quan ®¨ng ký ph¶i sö dông Sæ tiÕp   nhËn hå s¬ ®¨ng ký thÕ chÊp, b¶o l∙nh, Danh môc c¸c trêng  hîp  ®∙  ®¨ng ký  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh  ®îc ban hµnh kÌm theo 
 5. Th«ng t  nµy vµ  c¸c biÓu mÉu, giÊy tê  ban hµnh kÌm theo  Th«ng t sè 29/2004/TT­BTNMT. Bé  T  ph¸p cã  tr¸ch nhiÖm qu¶n lý  thèng nhÊt vµ  híng  dÉn sö  dông c¸c lo¹i biÓu mÉu  ®¨ng ký  vÒ  thÕ  chÊp, b¶o  l∙nh. II. C¥ QUAN §¡NG Ký THÕ CHÊP B¶O L∙NH  1. ThÈm quyÒn ®¨ng ký thÕ chÊp, b¶o l∙nh 1.1. V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt thuéc Së Tµi   nguyªn vµ  M«i trêng tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng  n¬i cã   ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt thùc hiÖn  ®¨ng ký  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh trong trêng hîp bªn thÕ  chÊp, bªn b¶o  l∙nh lµ tæ chøc kinh tÕ, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi  thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t t¹i ViÖt Nam, tæ chøc níc ngoµi, c¸  nh©n níc ngoµi. 1.2. V¨n phßng  ®¨ng ký  quyÒn sö  dông  ®Êt thuéc Phßng  Tµi   nguyªn   vµ  M«i  trêng  huyÖn,   quËn,   thÞ   x∙,   thµnh   phè  thuéc   tØnh   n¬i   cã   ®Êt,   tµi   s¶n   g¾n   liÒn   víi   ®Êt   hoÆc  Phßng Tµi nguyªn vµ  M«i trêng huyÖn, quËn, thÞ  x∙, thµnh  phè  thuéc tØnh n¬i cã   ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt  ®èi  víi n¬i cha thµnh lËp hoÆc kh«ng thµnh lËp V¨n phßng ®¨ng   ký quyÒn sö dông ®Êt (sau ®©y gäi chung lµ V¨n phßng ®¨ng  ký   quyÒn   sö   dông   ®Êt   cÊp   huyÖn)   thùc   hiÖn   ®¨ng   ký   thÕ  chÊp, b¶o l∙nh trong trêng hîp bªn thÕ chÊp, bªn b¶o l∙nh  lµ hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong níc; ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë  níc ngoµi ®îc mua nhµ ë g¾n liÒn víi quyÒn sö dông ®Êt ë. 2. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña V¨n phßng  ®¨ng ký  quyÒn sö  dông ®Êt trong viÖc ®¨ng ký thª chÊp, b¶o l∙nh 2.1.   §¨ng   ký   thÕ   chÊp,   b¶o   l∙nh   b»ng   quyÒn   sö   dông  ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt trong c¸c trêng hîp nªu t¹i  kho¶n 2 Môc I cña Th«ng t nµy. 2.2. Thu lÖ phÝ ®¨ng ký thÕ chÊp, b¶o l∙nh. 2.3. Tõ chèi ®¨ng ký thÕ chÊp, b¶o l∙nh trong c¸c tr ­ êng hîp sau ®©y: a)   Kh«ng   thuéc   c¸c   trêng   hîp   ®¨ng   ký   thÕ   chÊp,   b¶o  l∙nh nªu t¹i kho¶n 2 Môc I cña Th«ng t nµy; b) Kh«ng thuéc thÈm quyÒn  ®¨ng ký  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh  nªu t¹i kho¶n l Môc II cña Th«ng t nµy; c) Hå  s¬   ®¨ng ký  kh«ng hîp lÖ  theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  8.2 kho¶n 8 Môc I cña Th«ng t nµy; d) Khi ph¸t hiÖn giÊy tê gi¶ m¹o trong hå s¬ ®¨ng ký;
 6. ®) Khi ph¸t hiÖn c¸c th«ng tin trong ®¬n yªu cÇu ®¨ng   ký  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh kh«ng phï  hîp víi th«ng tin trong  hîp ®ång thÕ chÊp, b¶o l∙nh hoÆc trong hå s¬ ®Þa chÝnh; e)  C¸c th«ng  tin  vÒ  néi dung  thÕ   chÊp,  b¶o l∙nh   ®∙  ®¨ng ký  trong  ®¬n yªu cÇu  ®¨ng ký  thay  ®æi, söa ch÷a sai  sãt, xo¸ ®¨ng ký hoÆc th«ng b¸o vÒ viÖc xö lý tµi s¶n thÕ   chÊp,  b¶o  l∙nh  kh«ng phï  hîp víi th«ng  tin trong hå  s¬  ®Þa chÝnh; g)   Khi   ph¸t   hiÖn   bªn   thÕ   chÊp,   bªn   b¶o   l∙nh   kh«ng  thuéc trêng hîp ®îc thÕ chÊp, b¶o l∙nh b»ng quyÒn sö dông   ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Êt ®ai; h) Ngêi yªu cÇu ®¨ng ký kh«ng nép lÖ phÝ ®¨ng ký. 3. Tr¸ch nhiÖm cña V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt  trong viÖc ®¨ng ký thÕ chÊp, b¶o l∙nh 3.l. §¨ng ký  theo  ®óng néi dung §¬n yªu cÇu  ®¨ng ký  hîp lÖ. 3.2. Thùc hiÖn  ®¨ng ký  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh theo  ®óng   tr×nh tù, thñ tôc vµ thêi h¹n quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 3.3.  Kh«ng   ®îc  yªu cÇu  c¸c bªn  ký  kÕt hîp   ®ång  thÕ  chÊp,   b¶o   l∙nh   nép   thªm   bÊt   kú   lo¹i   giÊy   tê   nµo   kh¸c  ngoµi c¸c giÊy tê híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 3.4. Trêng hîp vi ph¹m quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm 3.1, 3.2   vµ  3.3 cña kho¶n nµy th×  c¸n bé   ®¨ng ký  bÞ  xö  lý  kû  luËt   vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n   2 §iÒu 175 vµ §iÒu 176 cña NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§­CP 4.  Göi Danh  môc c¸c  trêng hîp   ®∙  ®¨ng  ký  thÕ   chÊp,  b¶o l∙nh mçi th¸ng 01 lÇn (vµo ngµy cuèi cïng cña th¸ng)  hoÆc chuyÓn d÷ liÖu ®iÖn tö (trong trêng hîp c¬ quan ®¨ng  ký   ®∙ øng dông tin häc trong c«ng t¸c  ®¨ng ký  thÕ  chÊp,  b¶o   l∙nh)   cho   Côc   §¨ng   ký   quèc   gia   giao   dÞch   b¶o   ®¶m  thuéc Bé T ph¸p. I I I .   § ¡ N G   K ý   T H Õ   C H Ê P ,   B ¶ O   L ∙ N H   B » N G   Q U Y Ò N   S ö   D ô N G  §ÊT, TµI S¶N G¾N LIÒN VíI §ÊT 1. Hå  s¬   ®¨ng ký   ®îc nép t¹i V¨n phßng  ®¨ng ký  quyÒn  sö   dông   ®Êt   cã   thÈm   quyÒn   nªu   t¹i   kho¶n   1   Môc   II   cña   Th«ng t nµy.  Trêng hîp bªn thÕ  chÊp, bªn b¶o l∙nh lµ  hé  gia  ®×nh,  c¸ nh©n sö  dông  ®Êt së  h÷u tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt t¹i  x∙, thÞ  trÊn th×  hå  s¬   ®¨ng ký  thÕ  chÊp b¶o l∙nh  ® îc nép  t¹i Uû  ban nh©n d©n x∙, thÞ  trÊn n¬i cã   ®Êt, tµi s¶n g¾n  
 7. liÒn víi ®Êt hoÆc t¹i V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt  cÊp huyÖn. 1.1. Hå  s¬   ®¨ng ký  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh b»ng quyÒn sö  dông  ®Êt hoÆc b»ng quyÒn sö  dông  ®Êt vµ  tµi s¶n g¾n liÒn  víi ®Êt bao gåm: a)  §¬n yªu  cÇu  ®¨ng  ký  thÕ   chÊp,  b¶o l∙nh  hai (02)  b¶n; v¨n b¶n uû quyÒn (nÕu cã); b)   Hîp   ®ång   thÕ   chÊp,   b¶o   l∙nh   b»ng   quyÒn   sö   dông  ®Êt,   tµi   s¶n   g¾n   liÒn   víi   ®Êt   ®∙   cã   c«ng   chøng,   chøng  thùc theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 130 cña LuËt  §Êt ®ai mét (01) b¶n; c) GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®îc cÊp theo quy  ®Þnh cña LuËt  §Êt   ®ai  n¨m  1987,  LuËt §Êt  ®ai n¨m 1993,  LuËt §Êt  ®ai n¨m 2003 hoÆc GiÊy chøng nhËn quyÒn së  h÷u  nhµ   ë  vµ  quyÒn sö  dông  ®Êt  ë  t¹i  ®« thÞ   ® îc cÊp theo quy  ®Þnh cña NghÞ   ®Þnh sè  60/CP ngµy 05/7/1994 cña ChÝnh phñ  (sau ®©y gäi chung lµ GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt);   GiÊy   chøng   nhËn   quyÒn   së   h÷u   nhµ   ë,   quyÒn   së   h÷u   c«ng  tr×nh x©y dùng vµ  c¸c lo¹i GiÊy chøng nhËn quyÒn së  h÷u  tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi  ®Êt, nÕu ph¸p luËt cã  quy  ®Þnh  (sau  ®©y gäi chung  lµ  GiÊy  chøng nhËn  quyÒn  së  h÷u tµi  s¶n g¾n liÒn víi ®Êt); Trong   trêng   hîp   bªn   thÕ   chÊp,   bªn   b¶o   l∙nh   cha   cã  GiÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt th×  nép mét trong c¸c  lo¹i giÊy tê  vÒ  quyÒn sö  dông  ®Êt quy  ®Þnh t¹i c¸c kho¶n  1, 2 vµ  5 §iÒu 50 cña LuËt §Êt  ®ai; GiÊy x¸c nhËn cña c¬   quan nhµ  níc  ®ang qu¶n lý  Sæ  ®¨ng ký  ruéng  ®Êt, Sæ  ®Þa  chÝnh trong trêng hîp bªn thÕ  chÊp, bªn b¶o l∙nh cã  tªn  trong   Sæ   ®¨ng   ký   ruéng   ®Êt,   Sæ   ®Þa   chÝnh;   c¸c   giÊy   tê  theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu 135, ®iÓm   a vµ ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu 136, c¸c ®iÓm a, c, d vµ ® kho¶n  1  §iÒu 137 cña NghÞ   ®Þnh sè  181/2004/N§­CP  ®Ó  thùc hiÖn  ®ång thêi víi viÖc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; d) Trong trêng hîp thùc hiÖn viÖc  ®¨ng ký  thÕ  chÊp,  b¶o l∙nh  ®ång thêi víi viÖc t¸ch thöa, hîp thöa (nÕu cã  yªu cÇu) th× ngoµi nh÷ng giÊy tê nªu t¹i c¸c tiÕt a, b vµ   c  ®iÓm nµy, cßn ph¶i nép thªm  ®¬n xin t¸ch thöa hoÆc hîp  thöa   theo   mÉu   sè   17/§K   ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  sè  29/2004/TT­ BTNMT. 1.2. Hå s¬ ®¨ng ký thÕ chÊp b¶o l∙nh b»ng tµi s¶n g¾n  liÒn   víi   ®Êt   hoÆc   b»ng   tµi   s¶n   g¾n   liÒn   víi   ®Êt   h×nh  thµnh trong t¬ng lai gåm cã: a)  §¬n yªu  cÇu  ®¨ng  ký  thÕ   chÊp,  b¶o l∙nh  hai (02)  b¶n; v¨n b¶n uû quyÒn (nÕu cã);  b) Hîp ®ång thÕ chÊp, b¶o l∙nh mét (0l) b¶n;
 8. c) GiÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt hoÆc mét trong   c¸c lo¹i giÊy tê  vÒ  quyÒn sö  dông  ®Êt quy  ®Þnh t¹i c¸c  kho¶n 1, 2 vµ  5 §iÒu 50 cña LuËt §Êt  ®ai; GiÊy x¸c nhËn  cña c¬ quan nhµ níc ®ang qu¶n lý Sæ ®¨ng ký ruéng ®Êt, Sæ  ®Þa chÝnh trong trêng hîp bªn thÕ  chÊp, bªn b¶o l∙nh cã  tªn trong Sæ ®¨ng ký ruéng ®Êt, Sæ ®Þa chÝnh; d) GiÊy chøng nhËn quyÒn së  h÷u tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt (nÕu cã); ®) GiÊy phÐp x©y dùng hoÆc dù ¸n ®Çu t  ®∙ ®îc c¬ quan  nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt trong trêng hîp thÕ chÊp,  b¶o l∙nh b»ng tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt h×nh thµnh trong  t¬ng lai mµ  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt th×  tµi s¶n  ®ã  ph¶i ®îc cÊp phÐp x©y dùng hoÆc lËp dù ¸n ®Çu t.  2. Trong trêng hîp hå  s¬   ®¨ng ký   ®îc nép t¹i Uû  ban  nh©n d©n x∙, thÞ  trÊn th×  Uû  ban nh©n d©n x∙, thÞ  trÊn  thu lÖ  phÝ   ®¨ng ký; vµo Sæ tiÕp nhËn hå  s¬   ®¨ng ký  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh vµ trao cho ngêi yªu cÇu ®¨ng ký giÊy biªn  nhËn hå s¬. Trong thêi h¹n kh«ng qu¸ ba (03) ngµy lµm viÖc, kÓ tõ   ngµy tiÕp nhËn hå s¬ hîp lÖ, Uû ban nh©n d©n x∙, thÞ trÊn   cã  tr¸ch nhiÖm chuyÓn toµn bé  hå  s¬  vµ  lÖ  phÝ   ®¨ng ký   ®∙   thu cho V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt cÊp huyÖn. 3.  Khi tiÕp  nhËn  hå  s¬   ®¨ng  ký  thÕ   chÊp,  b¶o l∙nh,  c¸n bé   ®¨ng ký  ph¶i kiÓm tra viÖc  ®¨ng ký  cã   ®óng thÈm  quyÒn cña c¬  quan m×nh hay kh«ng; kiÓm tra hå  s¬   ®¨ng ký  theo híng dÉn t¹i kho¶n 1 Môc nµy. NÕu viÖc ®¨ng ký ®óng thÈm quyÒn vµ hå s¬ ®¨ng ký hîp  lÖ  th×  c¸n bé   ®¨ng ký  yªu cÇu ngêi nép hå  s¬  nép lÖ  phÝ  ®¨ng   ký;   ghi   thêi   ®iÓm   nhËn   hå   s¬   (giê,   phót,   ngµy,  th¸ng, n¨m) vµo §¬n yªu cÇu  ®¨ng ký; vµo Sæ tiÕp nhËn hå  s¬   ®¨ng   ký   thÕ   chÊp,   b¶o   l∙nh   vµ   cÊp   cho   ngêi   yªu   cÇu  ®¨ng ký phiÕu hÑn tr¶ kÕt qu¶ ®¨ng ký. Trêng hîp cã  c¨n cø tõ  chèi  ®¨ng ký  nªu t¹i  ®iÓm 2.3  kho¶n 2 Môc II cña Th«ng t nµy th× c¸n bé ®¨ng ký tõ chèi  ®¨ng ký  vµ  híng dÉn ngêi yªu cÇu  ®¨ng ký  thùc hiÖn theo  ®óng quy  ®Þnh.  ViÖc tõ  chèi  ®¨ng ký  ph¶i  ®îc lËp thµnh  v¨n b¶n vµ nªu râ lý do tõ chèi. 4.   Trêng   hîp   thÕ   chÊp,   b¶o   l∙nh   b»ng   quyÒn   sö   dông   ®Êt, b»ng quyÒn sö  dông  ®Êt vµ  tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt  hoÆc b»ng quyÒn sö  dông  ®Êt vµ  tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt  h×nh thµnh trong t¬ng lai mµ  bªn thÕ  chÊp, bªn b¶o l∙nh  cã  GiÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt th×  trong thêi h¹n  ®¨ng ký, V¨n phßng   ®¨ng ký  quyÒn sö  dông  ®Êt thùc  hiÖn  c¸c viÖc sau: 4.1. Ghi néi dung ®¨ng ký thÕ chÊp, b¶o l∙nh vµo GiÊy   chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh  
 9. sè  24/2004/Q§­BTNMT ngµy 01/11/2004 cña Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng ban hµnh quy  ®Þnh vÒ  giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt (sau  ®©y gäi lµ  QuyÕt  ®Þnh sè  24/2004/Q§­BTNMT)  vµ  Th«ng t  sè  01/2005/TT­BTNMT ngµy 13/4/2005 cña Bé  Tµi  nguyªn  vµ  M«i  trêng híng  dÉn  thùc  hiÖn mét sè   ®iÒu cña  NghÞ   ®Þnh sè  181/2004/N§­CP; vµo Sæ  ®Þa chÝnh vµ  Sæ theo  dâi   biÕn   ®éng   ®Êt   ®ai   theo   híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  sè  29/2004/TT­BTNMT.  Trêng   hîp   ®¨ng   ký   thÕ   chÊp,   b¶o   l∙nh   b»ng   quyÒn   sö  dông ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt mµ tµi s¶n ®ã cha ®­ îc ghi nhËn trªn GiÊy  chøng  nhËn quyÒn  sö  dông   ®Êt th×  t¹i cét “Néi dung thay  ®æi vµ  c¬  së  ph¸p lý” Môc VI cña  GiÊy chøng  nhËn quyÒn  sö  dông   ®Êt  vµ  t¹i cét “Néi  dung  ghi   chó   hoÆc   biÕn   ®éng   vµ   c¨n   cø   ph¸p   lý”   Môc   III   cña  trang Sæ  ®Þa chÝnh ghi “ThÕ  chÊp b»ng quyÒn sö  dông  ®Êt,  tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt víi Ng©n hµng, tæ chøc kinh tÕ  kh¸c «ng, bµ hoÆc hé gia ®×nh (ghi tªn bªn nhËn thÕ chÊp)  theo hîp  ®ång thÕ  chÊp hoÆc hîp  ®ång tÝn dông (tr êng hîp  viÖc   thÕ   chÊp   ®îc   ghi   trong   hîp   ®ång   tÝn   dông)   sè  ...../....  ngµy ..../.../....”   ®èi víi trêng hîp thÕ  chÊp hoÆc ghi “B¶o l∙nh b»ng quyÒn sö  dông  ®Êt, tµi s¶n  g¾n   liÒn   víi   ®Êt   víi   Ng©n   hµng,   tæ   chøc   kinh   tÕ   kh¸c,  «ng, bµ hoÆc hé gia ®×nh (ghi tªn bªn nhËn b¶o l∙nh) theo  hîp  ®ång b¶o l∙nh hoÆc hîp  ®ång tÝn dông (trêng hîp viÖc  b¶o   l∙nh   ®îc   ghi   trong   hîp   ®ång  tÝn  dông)   sè   ..../....   ngµy ..../..../....” ®èi víi trêng hîp b¶o l∙nh. Trêng   hîp   ®¨ng   ký   thÕ   chÊp,   b¶o   l∙nh   b»ng   quyÒn   sö  dông ®Êt vµ tµi s¶n ng¾n liÒn víi ®Êt h×nh thµnh trong t­ ¬ng lai th×  t¹i cét “Néi dung thay  ®æi vµ  c¬  së  ph¸p lý”   Môc   VI   cña   GiÊy   chøng   nhËn   quyÒn   sö   dông   ®Êt,   t¹i   cét  “Néi dung ghi chó  hoÆc biÕn  ®éng vµ  c¨n cø ph¸p lý” Môc  III   cña   trang   Sæ   ®Þa   chÝnh   vµ   t¹i   cét   “Néi   dung   biÕn  ®éng” cña trang Sæ theo dâi biÕn  ®éng  ®Êt  ®ai ghi: “ThÕ  chÊp   b»ng   quyÒn   sö   dông   ®Êt,   tµi   s¶n   g¾n   liÒn   víi   ®Êt  h×nh thµnh trong t¬ng lai víi Ng©n hµng, tæ chøc kinh tÕ  kh¸c,   «ng,   bµ   hoÆc   hé   gia   ®×nh   (ghi   tªn   bªn   nhËn   thÕ  chÊp) theo hîp  ®ång thÕ  chÊp hoÆc hîp  ®ång tÝn dông (tr ­ êng hîp viÖc thÕ chÊp ®îc ghi trong hîp ®ång tÝn dông) sè  ..../.... . ngµy.../... /...”  ®èi víi trêng hîp thÕ  chÊp  hoÆc ghi “B¶o  l∙nh  b»ng quyÒn  sö  dông   ®Êt,  tµi s¶n g¾n  liÒn víi  ®Êt h×nh thµnh trong t¬ng lai víi Ng©n hµng, tæ  chøc kinh tÕ  kh¸c, «ng, bµ  hoÆc hé  gia  ®×nh (ghi tªn bªn  nhËn b¶o l∙nh) theo hîp  ®ång b¶o l∙nh hoÆc hîp  ®ång tÝn  dông (trêng hîp viÖc b¶o l∙nh  ®îc ghi trong hîp  ®ång tÝn  dông)   sè   ..../.....   ngµy   ..../..../....”   ®èi   víi   trêng  hîp b¶o l∙nh; 4.2. Chøng nhËn viÖc  ®¨ng ký  vµo §¬n yªu cÇu  ®¨ng ký  thÕ chÊp, b¶o l∙nh;
 10. 4.3. Tr¶ trùc tiÕp hoÆc göi qua  ®êng bu  ®iÖn cã  b¶o  ®¶m (theo yªu cÇu cña ngêi yªu cÇu  ®¨ng ký) mét (0l) b¶n  §¬n yªu cÇu ®¨ng ký vµ GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt,  GiÊy   chøng   nhËn   quyÒn   së   h÷u   tµi   s¶n   g¾n   liÒn   víi   ®Êt  (nÕu   cã)   cho   ngêi   yªu   cÇu   ®¨ng   ký   hoÆc   göi   cho   Uû   ban  nh©n d©n x∙, thÞ  trÊn n¬i cã   ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt trong trêng hîp hå s¬ ®¨ng ký ®îc nép t¹i Uû ban nh©n  d©n x∙, thÞ  trÊn; lu gi÷  c¸c lo¹i giÊy tê  cßn l¹i cña hå   s¬ ®¨ng ký. Trêng hîp V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt tõ chèi   ®¨ng ký  th×  tr¶ l¹i toµn bé  hå  s¬  vµ  lÖ  phÝ   ®¨ng ký   ®∙  thu cho ngêi yªu cÇu ®¨ng ký hoÆc göi cho Uû ban nh©n d©n   x∙, thÞ  trÊn, nÕu hå  s¬   ®¨ng ký   ®îc nép t¹i Uû  ban nh©n  d©n x∙, thÞ trÊn.  Trong thêi h¹n kh«ng qu¶ ba (03) ngµy lµm viÖc, kÓ tõ   ngµy nhËn  ®îc kÕt qu¶  ®¨ng ký  hoÆc nhËn  ®îc hå  s¬  vµ  lÖ  phÝ   ®¨ng   ký   (trong   trêng   hîp   tõ   chèi   ®¨ng   ký),   Uû   ban  nh©n d©n x∙, thÞ trÊn cã tr¸ch nhiÖm tr¶ cho ngêi yªu cÇu  ®¨ng ký. 5. ViÖc  ®¨ng ký  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh b»ng tµi s¶n g¾n  liÒn   víi   ®Êt   hoÆc   tµi   s¶n   g¾n   liÒn   víi   ®Êt   h×nh   thµnh  trong   t¬ng   lai   mµ   bªn   thÕ   chÊp,   bªn   b¶o   l∙nh   cã   GiÊy  chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt th×  thùc hiÖn t¬ng tù  theo  híng dÉn t¹i kho¶n 4 Môc nµy. T¹i cét ''Néi dung thay ®æi  vµ   c¬   së   ph¸p   lý”   Môc   VI   cña   GiÊy   chøng   nhËn   quyÒn   sö  dông ®Êt, t¹i cét “Néi dung ghi chó hoÆc biÕn ®éng vµ c¨n  cø   ph¸p   lý”   Môc   III   cña   trang   Sæ   ®Þa   chÝnh   vµ   t¹i   cét  “Néi dung biÕn  ®éng” cña trang Sæ theo dâi biÕn  ®éng  ®Êt  ®ai ghi: “ThÕ  chÊp  b»ng tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt (hoÆc  tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt h×nh thµnh trong t¬ng lai) víi  Ng©n hµng, tæ chøc kinh tÕ kh¸c, «ng, bµ hoÆc hé gia ®×nh  (ghi tªn bªn nhËn thÕ  chÊp) theo hîp  ®ång thÕ  chÊp hoÆc  hîp  ®ång tÝn dông (trêng hîp viÖc thÕ  chÊp  ®îc ghi trong  hîp  ®ång tÝn dông) sè  ..../.... ngµy ..../..../....”  ®èi  víi trêng hîp thÕ  chÊp, hoÆc ghi “B¶o l∙nh b»ng tµi s¶n  g¾n   liÒn   víi   ®Êt   (hoÆc   tµi   s¶n   g¾n   liÒn   víi   ®Êt   h×nh  thµnh trong t¬ng lai) víi Ng©n hµng, tæ chøc kinh tÕ kh¸c   «ng, bµ hoÆc hé gia ®×nh (ghi tªn bªn nhËn b¶o l∙nh) theo  hîp  ®ång b¶o l∙nh hoÆc hîp  ®ång tÝn dông (trêng hîp viÖc  b¶o   l∙nh   ®îc   ghi   trong   hîp   ®ång  tÝn  dông)   sè   ..../....   ngµy ..../..../.....” ®èi víi trêng hîp b¶o l∙nh.  6. Trong trêng hîp thÕ  chÊp, b¶o l∙nh b»ng quyÒn sö  dông  ®Êt, b»ng quyÒn sö  dông  ®Êt vµ  tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt hoÆc b»ng quyÒn sö  dông  ®Êt vµ  tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt h×nh thµnh  trong t¬ng lai mµ  bªn thÕ  chÊp, bªn b¶o  l∙nh cã  mét trong c¸c lo¹i giÊy tê  vÒ  quyÒn sö  dông  ®Êt  quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 5 §iÒu 50 cña LuËt §Êt ®ai 
 11. th×   V¨n   phßng   ®¨ng   ký   quyÒn   sö   dông   ®Êt   thùc   hiÖn   c¸c  viÖc sau: 6.1.   Trong   thêi   h¹n   ®¨ng   ký,   tiÕn   hµnh   thÈm   tra   hå  s¬,   nÕu   hå   s¬   hîp   lÖ   th×   chøng   nhËn   viÖc   ®¨ng   ký   thÕ   chÊp,   b¶o   l∙nh   vµo   ®¬n   yªu   cÇu   ®¨ng   ký,   tr¶   trùc   tiÕp  hoÆc göi qua  ®êng bu  ®iÖn cã  b¶o  ®¶m (theo yªu cÇu cña  ngêi yªu cÇu ®¨ng ký) mét (01) b¶n ®¬n yªu cÇu ®¨ng ký vµ   GiÊy   chøng   nhËn   quyÒn   së   h÷u   tµi   s¶n   g¾n   liÒn   víi   ®Êt  (nÕu   cã)   cho   ngêi   yªu   cÇu   ®¨ng   ký   hoÆc   göi   cho   Uû   ban  nh©n d©n x∙, thÞ  trÊn n¬i cã   ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt trong trêng hîp hå s¬ ®¨ng ký ®îc nép t¹i Uû ban nh©n  d©n x∙, thÞ trÊn; 6.2. Thùc hiÖn thñ  tôc cÊp míi GiÊy chøng nhËn quyÒn  sö  dông  ®Êt theo quy  ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 135, 136, 137 cña  NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§­CP. Sau  khi c¬   quan nhµ  níc  cã  thÈm  quyÒn  cÊp míi  GiÊy  chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt th×  ghi néi dung  ®∙  ®¨ng ký  thÕ chÊp, b¶o l∙nh vµo GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt,   Sæ ®Þa chÝnh, Sæ theo dâi biÕn ®éng ®Êt ®ai theo híng dÉn  t¹i ®iÓm 4.1 kho¶n 4 Môc nµy vµ tr¶ GiÊy chøng nhËn quyÒn  sö dông ®Êt theo híng dÉn t¹i ®iÓm 4.3 kho¶n 4 Môc nµy. 7.   §¨ng   ký   thÕ   chÊp,   b¶o   l∙nh   trong   trêng   hîp   dïng  mét tµi s¶n ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn nhiÒu nghÜa vô. Trong trêng hîp bªn thÕ chÊp, bªn b¶o l∙nh dïng quyÒn   sö  dông  ®Êt hoÆc quyÒn sö  dông  ®Êt vµ  tµi s¶n g¾n liÒn  víi ®Êt ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn nhiÒu nghÜa vô, nÕu bªn nhËn  thÕ   chÊp,   bªn   nhËn   b¶o   l∙nh   ®ang   gi÷   GiÊy   chøng   nhËn   quyÒn  sö  dông   ®Êt  th×  ph¶i  giao l¹i GiÊy chøng  nhËn  ®ã  cho bªn thÕ  chÊp, bªn b¶o l∙nh  ®Ó  lËp hå  s¬   ®¨ng ký  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh theo híng dÉn t¹i kho¶n 1 Môc nµy. IV. §¡NG Ký THAY §æI NéI DUNG THÕ CHÊP,  B¶O L∙NH §∙ §¡NG Ký 1. C¸c trêng hîp ph¶i  ®¨ng ký  thay  ®æi néi dung thÕ  chÊp, b¶o l∙nh ®∙ ®¨ng ký: 1.1.  Thay   ®æi mét  bªn hoÆc  c¸c  bªn ký  kÕt  hîp  ®ång  thÕ chÊp, b¶o l∙nh; 12. Thay  ®æi tªn cña mét bªn hoÆc c¸c bªn ký  kÕt hîp  ®ång thÕ chÊp, b¶o l∙nh;  1.3. Rót bít tµi s¶n thÕ  chÊp, b¶o l∙nh lµ  quyÒn sö  dông ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt;  1.4. Thay thÕ, bæ sung tµi s¶n thÕ  chÊp, b¶o l∙nh lµ  tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt;
 12. 1.5. Thay ®æi thø tù u tiªn thanh to¸n; 1.6.   Khi   tµi   s¶n   g¾n   liÒn   víi   ®Êt   lµ   tµi   s¶n   h×nh  thµnh trong t¬ng lai  ®∙  ®îc h×nh thµnh theo híng dÉn t¹i  kho¶n   3   Môc   I   cña   Th«ng   t  sè   06/2002/TT­BTP   ngµy  28/02/2002   cña   Bé   T  ph¸p   híng   dÉn   mét   sè   quy   ®Þnh   cña  NghÞ ®Þnh sè 165/1999/N§­CP ngµy 19/11/1999 cña ChÝnh phñ  vÒ giao dÞch b¶o ®¶m. 2. Ngêi yªu cÇu  ®¨ng ký  thay  ®æi néi dung thÕ  chÊp,  b¶o l∙nh ®∙ ®¨ng ký t¹i c¬ quan ®¨ng ký nµo th× nép hå s¬  ®¨ng ký  thay  ®æi néi dung thÕ  chÊp, b¶o l∙nh t¹i c¬  quan  ®∙ ®¨ng ký ®ã. Hå s¬ ®¨ng ký gåm cã: 2.l. §¬n yªu cÇu  ®¨ng ký  thay  ®æi néi dung thÕ  chÊp,  b¶o l∙nh  ®∙  ®¨ng ký  hai (02) b¶n; v¨n b¶n uû  quyÒn (nÕu  cã); 2.2.   GiÊy   chøng   nhËn   quyÒn   sö   dông   ®Êt   trong   trêng  hîp  ®¨ng ký  thay  ®æi néi dung  ®∙  ®îc ghi trªn GiÊy chøng  nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt; GiÊy chøng nhËn quyÒn së  h÷u tµi  s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt (nÕu cã) trong trêng hîp thay thÕ,  bæ sung tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt; 2.3. Hîp ®ång vÒ viÖc thay ®æi néi dung thÕ chÊp, b¶o   l∙nh. V¨n b¶n cña c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn vÒ  viÖc  thay ®æi tªn cña mét bªn hoÆc c¸c bªn ký kÕt hîp ®ång thÕ   chÊp b¶o l∙nh trong trêng hîp cã sù thay ®æi tªn. 3.   ViÖc   tiÕp   nhËn   hå   s¬   ®¨ng   ký   thay   ®æi   ®îc   thùc  hiÖn   theo   híng   dÉn   t¹i   kho¶n   2   vµ   kho¶n   3   Môc   III   cña  Th«ng t nµy. 4. Trong thêi h¹n ®¨ng ký, V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö   dông ®Êt thùc hiÖn c¸c viÖc sau:  4.1. ChØnh lý néi dung ®¨ng ký thÕ chÊp, b¶o l∙nh vµo   GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt   ®Þnh sè  24/2004/Q§­BTNMT; vµo Sæ  ®Þa chÝnh, Sæ theo dâi  biÕn   ®éng   ®Êt   ®ai   theo   híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  sè  29/2004/TT­BTNMT.   T¹i   cét   “Néi   dung   thay   ®æi   vµ   c¬   së  ph¸p lý” Môc VI cña GiÊy chøng  nhËn quyÒn  sö  dông   ®Êt,  t¹i cét “Néi dung ghi chó  hoÆc biÕn  ®éng vµ  c¨n cø ph¸p  lý” Môc III cña trang Sæ  ®Þa chÝnh vµ  t¹i cét “Néi dung  biÕn  ®éng”  cña trang Sæ theo dâi biÕn   ®éng   ®Êt  ®ai  ®îc  ghi nh sau: a) Trêng hîp thay  ®æi mét trong c¸c bªn hoÆc c¸c bªn   ký  kÕt hîp  ®ång thÕ  chÊp th×  ghi “Thay  ®æi bªn thÕ  chÊp  (hoÆc bªn nhËn thÕ chÊp) thµnh bªn thÕ chÊp míi (hoÆc bªn   nhËn thÕ  chÊp míi) lµ... (ghi tªn bªn míi thay  ®æi) theo  §¬n yªu cÇu  ®¨ng ký  thay  ®æi néi dung thÕ  chÊp, b¶o l∙nh  ®∙ ®¨ng ký ngµy.../.../...”.
 13. Trêng hîp thay  ®æi mét trong c¸c bªn hoÆc c¸c bªn ký  kÕt   hîp   ®ång   b¶o   l∙nh   th×   ghi   “Thay   ®æi   bªn   b¶o   l∙nh  (hoÆc bªn nhËn b¶o l∙nh) thµnh bªn b¶o l∙nh míi (hoÆc bªn   nhËn b¶o l∙nh míi) lµ... (ghi tªn bªn míi thay  ®æi) theo  §¬n yªu cÇu  ®¨ng ký  thay  ®æi néi dung thÕ  chÊp, b¶o l∙nh  ®∙ ®¨ng ký ngµy ..../..../....”; b) Trêng hîp thay  ®æi tªn cña mét trong c¸c bªn hoÆc   c¸c bªn ký  kÕt hîp  ®ång thÕ  chÊp th×  ghi “Thay  ®æi tªn  cña bªn thÕ  chÊp (hoÆc bªn nhËn thÕ  chÊp) thµnh tªn míi  lµ.... (ghi tªn bªn míi thay  ®æi) theo §¬n yªu cÇu  ®¨ng  ký   thay   ®æi   néi   dung   thÕ   chÊp,   b¶o   l∙nh   ®∙   ®¨ng   ký   ngµy.../.../....”, Trêng hîp thay ®æi tªn cña mét trong c¸c bªn hoÆc c¸c   bªn ký  kÕt hîp  ®ång b¶o l∙nh th×  ghi “Thay  ®æi tªn bªn  b¶o   l∙nh   (hoÆc   bªn   nhËn   b¶o   l∙nh)  thµnh   tªn   níi   lµ.... (ghi tªn bªn míi thay  ®æi) theo §¬n yªu cÇu  ®¨ng ký  thay  ®æi   néi   dung   thÕ   chÊp,   b¶o   l∙nh   ®∙   ®¨ng   ký  ngµy.../.../...”; c)  Trêng  hîp rót  bít tµi  s¶n thÕ  chÊp,  b¶o l∙nh  lµ  quyÒn sö  dông  ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt th×  ghi “Rót  bít tµi s¶n thÕ chÊp (hoÆc b¶o l∙nh) lµ quyÒn sö dông ®Êt  (hoÆc tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt) cßn l¹i... (ghi néi dung  th«ng tin vÒ  tµi s¶n míi thay  ®æi) theo §¬n yªu cÇu  ®¨ng  ký   thay   ®æi   néi   dung   thÕ   chÊp,   b¶o   l∙nh   ®∙   ®¨ng   ký   ngµy..../.../....''; d) Trêng hîp thay thÕ  tµi s¶n thÕ  chÊp, b¶o l∙nh lµ  tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt th×  xo¸  ®¨ng ký   ®èi víi tµi s¶n   bÞ  thay thÕ  vµ  ghi ''Thay thÕ  tµi s¶n thÕ  chÊp (hoÆc b¶o  l∙nh)   lµ...   (ghi   th«ng   tin   vÒ   tµi   s¶n   ®îc   thay   thÕ)  b»ng.... (ghi th«ng tin vÒ tµi s¶n thay thÕ) theo §¬n yªu   cÇu  ®¨ng ký  thay  ®æi néi dung thÕ  chÊp, b¶o l∙nh  ®∙  ®¨ng  ký ngµy..... /.../.....'';  Trêng hîp bæ sung tµi s¶n thÕ  chÊp, b¶o l∙nh lµ  tµi  s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt th×  ghi “Bæ sung tµi s¶n thÕ  chÊp  (hoÆc b¶o l∙nh) lµ.... (ghi th«ng tin vÒ  tµi s¶n  ®îc bæ  sung)   theo   §¬n   yªu   cÇu   ®¨ng   ký   thay   ®æi   néi   dung   thÕ  chÊp, b¶o l∙nh ®∙ ®¨ng ký ngµy..../..../......'';  ®)  Trêng  hîp thay   ®æi  thø tù  u tiªn  thanh  to¸n th×  ghi “Thay  ®æi thø tù  u tiªn thanh to¸n khi xö  lý  tµi s¶n   thÕ  chÊp (hoÆc b¶o l∙nh) cho...... (ghi tªn bªn nhËn thÕ  chÊp hoÆc bªn nhËn b¶o l∙nh  ®îc  u tiªn thanh to¸n tríc)  ®îc   thanh   to¸n   tríc,......   (ghi   tªn   bªn   nhËn   thÕ   chÊp  hoÆc   bªn   nhËn   b¶o   l∙nh   ®îc  u   tiªn   thanh   to¸n   sau)   ®îc  thanh to¸n sau theo §¬n yªu cÇu ®¨ng ký thay ®æi néi dung  thÕ chÊp, b¶o l∙nh ®∙ ®¨ng ký ngµy..../..../.....''; e) Trêng hîp tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt lµ tµi s¶n h×nh  thµnh   trong   t¬ng   lai   mµ   nay   ®∙   ®îc   h×nh   thµnh   th×   ghi 
 14. ''Tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt h×nh thµnh trong t¬ng lai  ®∙  thÕ  chÊp (hoÆc b¶o l∙nh) víi Ng©n hµng, tæ chøc kinh tÕ  kh¸c «ng, bµ  hoÆc hé  gia  ®×nh (ghi tªn bªn nhËn thÕ  chÊp  hoÆc bªn nhËn  b¶o  l∙nh)  nay  ®∙  ®îc h×nh  thµnh  theo §¬n  yªu cÇu  ®¨ng ký  thay  ®æi néi dung thÕ  chÊp, b¶o l∙nh  ®∙  ®¨ng ký ngµy..../..../.....''; 4.2. Chøng nhËn néi dung ®¨ng ký thay ®æi vµo §¬n yªu   cÇu ®¨ng ký thay ®æi; 4.3. Tr¶ trùc tiÕp hoÆc göi qua  ®êng bu  ®iÖn cã  b¶o  ®¶m (theo yªu cÇu cña ngêi yªu cÇu  ®¨ng ký) mét (0l) b¶n  §¬n yªu cÇu  ®¨ng ký, GiÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt,  GiÊy   chøng   nhËn   quyÒn   së   h÷u   tµi   s¶n   g¾n   liÒn   víi   ®Êt  (nÕu   cã)   cho   ngêi   yªu   cÇu   ®¨ng   ký   hoÆc   göi   cho   Uû   ban  nh©n d©n x∙, thÞ  trÊn n¬i cã   ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt trong trêng hîp hå s¬ ®¨ng ký ®îc nép t¹i Uû ban nh©n  d©n x∙, thÞ  trÊn; lu gi÷  c¸c lo¹i giÊy tê  cßn l¹i cña hå   s¬ ®¨ng ký.  Trêng hîp V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt tõ chèi   ®¨ng ký  th×  tr¶ l¹i toµn bé  hå  s¬  vµ  lÖ  phÝ   ®¨ng ký   ®∙  thu cho ngêi yªu cÇu ®¨ng ký hoÆc cho Uû ban nh©n d©n x∙,   thÞ  trÊn, nÕu hå  s¬   ®¨ng ký  nép tµi Uû  ban nh©n d©n x∙  thÞ trÊn. Trong thêi h¹n kh«ng qu¸ ba (03) ngµy lµm viÖc, kÓ tõ   ngµy nhËn  ®îc kÕt qu¶  ®¨ng ký  hoÆc nhËn  ®îc hå  s¬  vµ  lÖ  phÝ   ®¨ng   ký   (trong   trêng   hîp   tõ   chèi   ®¨ng   ký),   Uû   ban  nh©n d©n x∙, thÞ trÊn cã tr¸ch nhiÖm tr¶ cho ngêi yªu cÇu  ®¨ng ký. 5. Trong trêng hîp bæ sung tµi s¶n thÕ chÊp, b¶o l∙nh   lµ  quyÒn sö  dông  ®Êt th×  viÖc  ®¨ng ký  bæ sung  ®îc thùc  hiÖn theo híng dÉn t¹i Môc III cña Th«ng t nµy. Trong trêng hîp thay thÕ  tµi s¶n thÓ  chÊp, b¶o l∙nh  lµ  quyÒn sö  dông  ®Êt th×  thùc hiÖn viÖc xãa  ®¨ng ký   ®èi  víi   tµi   s¶n   bÞ   thay   thÕ   theo   híng   dÉn   t¹i   Môc   VII   cña  Th«ng t  nµy vµ  thùc hiÖn  ®¨ng ký  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh  ®èi  víi tµi s¶n thay thÕ  theo híng dÉn t¹i Môc III cña Th«ng  t nµy. V. §¡NG Ký V¡N B¶N TH¤NG B¸O VÒ VIÖC Xö Lý  TµI S¶N THÕ CHÊP, B¶O L∙NH 1. Trong trêng hîp ph¶i xö  lý  quyÒn sö  dông  ®Êt, tµi   s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt mµ  viÖc thÕ  chÊp, b¶o l∙nh c¸c lo¹i  tµi s¶n nµy  ®∙  ®îc  ®¨ng ký  th×  chËm nhÊt lµ  mêi l¨m (15)  ngµy tríc khi tiÕn hµnh viÖc xö  lý  tµi s¶n thÕ  chÊp, b¶o  l∙nh, bªn nhËn thÕ chÊp, bªn nhËn b¶o l∙nh ph¶i thùc hiÖn   ®¨ng ký v¨n b¶n th«ng b¸o vÒ viÖc xö lý tµi s¶n thÕ chÊp,   b¶o l∙nh ®ã.
 15. 2. Bªn nhËn thÕ  chÊp, bªn nhËn b¶o l∙nh nép §¬n yªu  cÇu  ®¨ng ký  v¨n b¶n th«ng b¸o vÒ  viÖc xö  lý  tµi s¶n thÕ  chÊp, b¶o l∙nh hai (02) b¶n vµ  v¨n b¶n  ñy quyÒn (nÕu cã)  t¹i c¬  quan  ®∙  ®¨ng ký  viÖc thÕ  chÊp, b¶o l∙nh  ®ã. ViÖc  tiÕp nhËn §¬n yªu cÇu ®¨ng ký ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh  t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 Môc III cña Th«ng t nµy. 3. Trong thêi h¹n ®¨ng ký, V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö   dông ®Êt thùc hiÖn c¸c viÖc sau: 3.1. Ghi viÖc ®¨ng ký v¨n b¶n th«ng b¸o xö lý tµi s¶n  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh vµo Môc III cña trang Sæ  ®Þa chÝnh vµ  Sæ theo dâi biÕn  ®éng  ®Êt  ®ai theo híng dÉn t¹i Th«ng t  sè  29/2004/TT­BTNMT; trong  ®ã  t¹i cét “Néi dung ghi chó  hoÆc biÕn  ®éng vµ  c¨n cø ph¸p lý” cña trang Sæ  ®Þa chÝnh  vµ   t¹i   cét   “Néi   dung   biÕn   ®éng”   cña   trang   Sæ   theo   dâi  biÕn ®éng ®Êt ®ai ghi “§∙ cã v¨n b¶n th«ng b¸o vÒ viÖc xö   lý.... (ghi tªn tµi s¶n ph¶i xö lý) ®∙ thÕ chÊp (hoÆc b¶o  l∙nh) víi Ng©n hµng, tæ chøc kinh tÕ  kh¸c, «ng, bµ  hoÆc  hé  gia  ®×nh (ghi tªn bªn nhËn thÕ  chÊp hoÆc bªn nhËn b¶o  l∙nh) theo §¬n yªu cÇu  ®¨ng ký  v¨n b¶n th«ng b¸o xö  lý  tµi s¶n thÕ chÊp, b¶o l∙nh ngµy..../..../....”; 3.2. Chøng nhËn vµo §¬n yªu cÇu ®¨ng ký v¨n b¶n th«ng   b¸o vÒ viÖc xö lý tµi s¶n thÕ chÊp b¶o l∙nh; 3.3. Th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n vÒ viÖc xö lý tµi s¶n thÕ  chÊp, b¶o l∙nh cho c¸c bªn cïng nhËn thÕ  chÊp, cïng nhËn  b¶o l∙nh  ®∙  ®¨ng ký  trong  trêng  hîp  quyÒn  sö  dông  ®Êt,  tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt  ®îc dïng  ®Ó  b¶o  ®¶m thùc hiÖn  nhiÒu nghÜa vô; 3.4.   Lu   gi÷   mét   (0l)   b¶n   §¬n   yªu   cÇu   ®¨ng   ký;   tr¶  trùc tiÕp hoÆc göi qua  ®êng bu  ®iÖn cã  b¶o  ®¶m (theo yªu  cÇu cña ngêi yªu cÇu  ®¨ng ký) mét (01) b¶n  ®¬n cho ngêi  yªu cÇu  ®¨ng ký  hoÆc göi cho Uû  ban nh©n d©n x∙ thÞ  trÊn   n¬i cã   ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt trong trêng hîp hå  s¬   ®¨ng ký  v¨n b¶n th«ng b¸o vÒ  viÖc xö  lý  tµi s¶n thÕ  chÊp, b¶o l∙nh ®îc nép t¹i Uû ban nh©n d©n x∙, thÞ trÊn. Trong thêi h¹n kh«ng qu¸ ba (03) ngµy lµm viÖc, kÓ tõ   ngµy nhËn  ®îc kÕt qu¶  ®¨ng ký  hoÆc nhËn  ®îc hå  s¬  vµ  lÖ  phÝ   ®¨ng   ký   (trong   trêng   hîp   tõ   chèi   ®¨ng   ký),   Uû   ban  nh©n d©n x∙, thÞ trÊn cã tr¸ch nhiÖm tr¶ cho ngêi yªu cÇu  ®¨ng ký. VI. SöA CH÷A SAI SãT TRONG NéI DUNG §¡NG Ký  THÕ CHÊP, B¶O L∙NH 1. Khi mét trong c¸c bªn hoÆc c¸c bªn ký kÕt hîp ®ång  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh ph¸t hiÖn trong néi dung  ®¨ng ký  thÕ 
 16. chÊp, b¶o l∙nh cã  sai sãt th×  nép cho V¨n phßng  ®¨ng ký  quyÒn sö  dông  ®Êt n¬i  ®∙  ®¨ng ký  thÓ  chÊp b¶o l∙nh hai  (02) b¶n §¬n yªu cÇu söa ch÷a  sai  sãt;  GiÊy chøng  nhËn  quyÒn   sö   dông   ®Êt   (nÕu   néi   dung   ®¨ng   ký   thÕ   chÊp,   b¶o  l∙nh ®∙ ghi trªn GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cã sai  sãt); GiÊy chøng nhËn quyÒn së  h÷u tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt (nÕu cã) trong trêng hîp söa ch÷a sai sãt trong §¬n  yªu cÇu  ®¨ng ký  vÒ  tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt; v¨n b¶n uû  quyÒn (nÕu cã) 2. ViÖc tiÕp nhËn §¬n yªu cÇu söa ch÷a sai sãt trong  néi dung  ®¨ng  ký  thÕ  chÊp,  b¶o l∙nh  ®îc thùc hiÖn theo  quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 Môc III cña Th«ng t nµy. 3. Trong thêi h¹n ®¨ng ký, V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö   dông ®Êt thùc hiÖn c¸c viÖc sau: 3.1. §Ýnh chÝnh néi dung sai sãt trªn GiÊy chøng nhËn   quyÒn   sö   dông   ®Êt   theo   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè  24/2004/Q§­TNMT   vµ   trªn   Sæ   ®Þa   chÝnh   theo   híng   dÉn   t¹i  Th«ng   t  sè   29/2004/TT­TNMT   (nÕu   néi   dung   ®¨ng   ký   thÕ  chÊp, b¶o l∙nh ®∙ ghi trªn GiÊy chøng nhËn vµ trªn Sæ ®Þa  chÝnh cã sai sãt); 3.2. Chøng nhËn vµo §¬n yªu cÇu söa ch÷a sai sãt; 3.3. Tr¶ trùc tiÕp cho nguêi yªu cÇu ®¨ng ký hoÆc göi   qua  ®êng bu  ®iÖn cã  b¶o  ®¶m (theo yªu cÇu cña ngêi yªu  cÇu  ®¨ng ký) mét (01) b¶n  ®¬n yªu cÇu söa ch÷a sai sãt,  GiÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt, GiÊy chøng nhËn quyÒn  së  h÷u tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt (nÕu cã) hoÆc göi cho Uû   ban nh©n d©n x∙, thÞ  trÊn n¬i cã   ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn  víi  ®Êt trong trêng hîp hå  s¬   ®¨ng ký   ®îc nép t¹i Uû  ban  nh©n d©n x∙, thÞ  trÊn; lu gi÷  c¸c lo¹i giÊy tê  cßn l¹i  cña hå s¬ ®¨ng ký. Trong thêi h¹n kh«ng qu¸ ba (03) ngµy lµm viÖc, kÓ tõ   ngµy nhËn  ®îc kÕt qu¶ söa ch÷a sai sãt, Uû  ban nh©n d©n  x∙, thÞ  trÊn cã  tr¸ch nhiÖm tr¶ kÕt qu¶  ®ã  cho ngêi yªu  cÇu ®¨ng ký. VII. XãA §¡NG Ký THÕ CHÊP, B¶O L∙NH  1. C¬  quan  ®¨ng ký  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh thùc hiÖn xo¸  ®¨ng ký thÕ chÊp, b¶o l∙nh trong c¸c trêng hîp sau: 1.1.  NghÜa vô ®îc b¶o ®¶m b»ng thÕ chÊp; b¶o l∙nh ®∙  ®îc thùc hiÖn; 1.2. ViÖc thÕ chÊp, b¶o l∙nh ®îc hñy bá hoÆc ®îc thay  thÕ b»ng biÖn ph¸p b¶o ®¶m kh¸c;
 17. 1.3. Hîp ®ång thÕ chÊp, b¶o l∙nh bÞ chÊm døt theo b¶n   ¸n, quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n; 1.4. Tµi s¶n thÕ chÊp, b¶o l∙nh ®∙ ®îc xö lý theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt;   1.5. Theo tháa thuËn cña c¸c bªn. 2. Hå  s¬  yªu cÇu xãa  ®¨ng ký   ®èi víi c¸c trêng hîp  nªu   t¹i   kho¶n   1   Môc   nµy   ®îc   nép   t¹i   V¨n   phßng   ®¨ng   ký  quyÒn sö  dông  ®Êt n¬i  ®∙ thùc hiÖn viÖc  ®¨ng ký  thÕ  chÊp  b¶o l∙nh ®ã. Hå s¬ gåm cã: 2.1. §¬n yªu cÇu xo¸  ®¨ng ký  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh hai  (02) b¶n; v¨n b¶n uû quyÒn (nÕu cã);  2.2. GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. 3. ViÖc tiÕp nhËn hå s¬ yªu cÇu xo¸ ®¨ng ký thÕ chÊp,  b¶o l∙nh ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n  3 Môc III cña Th«ng t nµy. 4. Trong thêi h¹n ®¨ng ký, V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö   dông ®Êt thùc hiÖn c¸c viÖc sau: 4.1. Xo¸  ®¨ng ký  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh trªn GiÊy chøng   nhËn quyÒn  sö  dông   ®Êt theo quy  ®Þnh t¹i QuyÕt   ®Þnh sè  24/2004/Q§­TNMT trªn Sæ ®Þa chÝnh vµ Sæ ®¨ng ký biÕn ®éng   ®Êt ®ai theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 29/2004/TT­TNMT; 4.2. Chøng nhËn viÖc xãa  ®¨ng ký  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh   vµo §¬n yªu cÇu xãa ®¨ng ký thÕ chÊp, b¶o l∙nh; 4.3. Tr¶ trùc tiÕp cho ngêi yªu cÇu xo¸  ®¨ng ký  hoÆc  göi qua  ®êng bu  ®iÖn cã  b¶o  ®¶m (theo yªu cÇu cña ngêi  yªu cÇu xo¸  ®¨ng ký) mét (0l) b¶n §¬n yªu cÇu xo¸  ®¨ng  ký, GiÊy chøng  nhËn quyÒn  sö  dông   ®Êt;  hoÆc göi cho Uû  ban nh©n d©n x∙, thÞ  trÊn n¬i cã   ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn  víi  ®Êt trong trêng hîp hå  s¬   ®¨ng ký   ®îc nép t¹i Uû  ban  nh©n d©n x∙, thÞ  trÊn; lu gi÷  c¸c lo¹i giÊy tê  cßn l¹i  cña hå s¬ xo¸ ®¨ng ký. Trong thêi h¹n kh«ng qu¸ ba (03) ngµy lµm viÖc, kÓ tõ   ngµy nhËn  ®îc kÕt qu¶  ®¨ng ký  tõ  V¨n phßng  ®¨ng ký  quyÒn  sö  dông  ®Êt cÊp huyÖn, Uû  ban nh©n d©n x∙, thÞ    trÊn cã  tr¸ch nhiÖm tr¶ kÕt qu¶ ®ã cho ngêi yªu cÇu ®¨ng ký. 5. Trong trêng hîp xãa ®¨ng ký nªu t¹i ®iÓm 1.3 kho¶n   1 Môc nµy th×  viÖc  ®¨ng ký  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh kh«ng cã  gi¸ trÞ ph¸p lý theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 8 Môc I cña Th«ng   t nµy, kÓ tõ thêi ®iÓm ®¨ng ký. VIII. Tæ CHøC THùC HIÖN
 18. 1. Th«ng t nµy cã  hiÖu lùc sau mêi l¨m (15) ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy c¸c biÓu mÉu sau ®©y: a) MÉu sè  01/§KTC: §¬n yªu cÇu  ®¨ng ký  thÕ  chÊp b»ng  quyÒn sö dông ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt; b) MÉu sè  02/§KBL: §¬n yªu cÇu  ®¨ng ký  b¶o l∙nh b»ng  quyÒn sö dông ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt; c) MÉu sè  03/§KT§: §¬n yªu cÇu  ®¨ng ký  thay  ®æi néi  dung thÕ chÊp, b¶o l∙nh ®∙ ®¨ng ký; d) MÉu sè  04/X§K: §¬n yªu cÇu xo¸  ®¨ng ký  thÕ  chÊp,  b¶o   l∙nh   b»ng   quyÒn   sö   dông   ®Êt,   tµi   s¶n   g¾n   liÒn   víi  ®Êt;  ®) MÉu sè  05/§KVB: §¬n yªu cÇu  ®¨ng kû  v¨n b¶n th«ng  b¸o vÒ viÖc xö lý tµi s¶n thÕ chÊp, b¶o l∙nh;  e) MÉu sè 06/SCSS: §¬n yªu cÇu söa ch÷a sai sãt; g) MÉu sè 07/BSTS: Trang bæ sung vÒ tµi s¶n; h)  MÉu sè  08/BSCB:  Trang  bæ sung  vÒ  c¸c  bªn ký   kÕt  hîp ®ång thÕ chÊp, b¶o l∙nh; i) MÉu sè  09/DM§K: Danh môc c¸c trêng hîp  ®∙  ®¨ng ký  thÕ chÊp, b¶o l∙nh; k)   MÉu   sè   10/STN:   Sæ   tiÕp   nhËn   hå   s¬   ®¨ng   ký   thÕ  chÊp, b¶o l∙nh b»ng quyÒn sö  dông  ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn  víi ®Êt. V¨n   phßng   ®¨ng   ký   quyÒn   sö   dông   ®Êt   cã   tr¸ch   nhiÖm  cÊp ph¸t ®¬n (kh«ng thu tiÒn) vµ híng dÉn kª khai ®¬n cho  ngêi yªu cÇu  ®¨ng ký; in  Ên, lËp Sæ tiÕp nhËn hå  s¬   ®¨ng   ký thÕ chÊp, b¶o l∙nh theo mÉu sè 10/STN. 2. Th«ng t nµy thay thÕ Th«ng t liªn tÞch sè 03/2003/ TTLT/BTP­BTNMT   ngµy   04/7/2003   cña   Bé   T  ph¸p,   Bé   Tµi  nguyªn vµ M«i trêng híng dÉn vÒ tr×nh tù, thñ tôc ®¨ng ký  vµ cung cÊp th«ng tin vÒ thÕ chÊp, b¶o l∙nh b»ng quyÒn sö  dông ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt. 3. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ­ ¬ng cã  tr¸ch nhiÖm tæ chøc vµ  chØ  ®¹o Së  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng, Së  T  ph¸p vµ  c¸c së  ban, ngµnh cã  liªn quan  t¹i   ®Þa   ph¬ng   vµ   Uû   ban   nh©n   d©n   huyÖn,   quËn,   thÞ   x∙,  thµnh phè thuéc tØnh thùc hiÖn Th«ng t nµy. 4. Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o,  híng   dÉn   viÖc   bµn   giao   hå   s¬   ®∙   ®¨ng   ký   thÕ   chÊp,   b¶o  l∙nh tríc ngµy Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh cho V¨n  phßng  ®¨ng ký  quyÒn sö  dông  ®Êt trùc thuéc; phèi hîp víi  Së  T  ph¸p tæ chøc híng dÉn chuyªn m«n nghiÖp vô  vÒ   ®¨ng  ký  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh  ®èi víi V¨n phßng  ®¨ng ký  quyÒn sö 
 19. dông  ®Êt. Uû  ban nh©n d©n x∙, phêng, thÞ  trÊn thùc hiÖn  viÖc bµn giao hå s¬ ®∙ ®¨ng ký thÕ chÊp, b¶o l∙nh cho V¨n   phßng  ®¨ng ký  quyÒn sö  dông  ®Êt cÊp huyÖn hoÆc Phßng Tµi  nguyªn   vµ   M«i   trêng   ®èi   víi   c¸c   quËn,   huyÖn,   thÞ   x∙,  thµnh phè  thuéc tØnh n¬i cha thµnh lËp hoÆc kh«ng thµnh  lËp V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt. 5.   C¸c   hîp   ®ång   thÕ   chÊp,   b¶o   l∙nh   ®∙   ®îc   ®¨ng   ký  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt tríc ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu  lùc thi hµnh,  th×  kh«ng  ph¶i  ®¨ng  ký  l¹i theo  híng  dÉn  t¹i Th«ng t nµy. 6. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  khã  kh¨n, víng  m¾c, th× c¸ nh©n, tæ chøc ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé T  ph¸p,  Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
 20. MÉu   sè:   01/§KTC CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc PHÇN GHI CñA C¸N Bé §¡NG Ký .......,   ngµy....   êi ®iÓm nhËn hå s¬:  Th th¸ng.... n¨m....  _ _ _ giê_ _ _ phót, ngµy_ _  _  / _ _ _ /_ _ _  §¥N Y£U CÇU §¡NG Ký THÕ CHÊP Vµo Sæ tiÕp nhËn hå s¬: QUYÒN Sö DôNG §ÊT, TµI S¶N  G¾N LIÒN VíI §ÊT QuyÓn sè_ _ _ _ _   Sè  thø tù  _ _ _ _ _ _ _  _ (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch  sè 05/2005/TTLT/BTP­BTNMT ngµy 16 th¸ng 6  n¨m 2005  C¸n bé ®¨ng ký cña Bé T ph¸p vµ Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­ êng) (ký vµ ghi râ  KÝnh  hä, tªn) göi:............................... .................................. ................................... ................................... .......... PHÇN K£ KHAI CñA C¸C B£N Ký KÕT HîP §åNG THÕ CHÊP 1. Bªn thÕ chÊp 1.1.   Tªn   ®Çy   ®ñ   cña   tæ   chøc,   c¸   nh©n:   (viÕt   ch÷   IN  HOA)..........................................................  1.2.   §Þa   chØ   liªn  hÖ:............................................................. ......................................................... 1.3.   Sè   ®iÖn   tho¹i   (nÕu   cã):...................   Fax   (nÕu  cã):................ §Þa chØ e­mail (nÕu cã):..........  1      1.4. Chøng   minh   nh©n   d©n; Hé   chiÕu:  sè:............................................................. .............   c¬   quan  cÊp............................................................. .................. cÊp ngµy..... th¸ng.... n¨m......... 1.5.  1  GCN  ®¨ng ký  kinh doanh;  G  Q§ thµnh lËp;  Q  GP  ®Çu t:  sè:..................................... c¬   quan  cÊp............................................................. .................. cÊp ngµy..... th¸ng.... n¨m.......... 2. Bªn nhËn thÕ chÊp 2.1.   Tªn   ®Çy   ®ñ   cña   tæ   chøc,   c¸   nh©n:   (viÕt   ch÷   IN  HOA)............................................................  2.2.   §Þa   chØ   liªn  hÖ:............................................................. ........................................................... 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản