Thông tư liên tịch 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
50
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 2 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC

 1. B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM XÃ H I-B TÀI CHÍNH c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 06/2009/TTLT-BL TBXH-BTC Hà N i, ngày 27 tháng 02 năm 2009 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 30/2009/Q -TTG NGÀY 23 THÁNG 2 NĂM 2009 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C H TR I V I NGƯ I LAO NG M T VI C LÀM TRONG DOANH NGHI P G P KHÓ KHĂN DO SUY GI M KINH T Căn c Quy t nh s 30/2009/Q -TTg ngày 23 tháng 2 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr i v i ngư i lao ng m t vi c làm trong doanh nghi p g p khó khăn do suy gi m kinh t (sau ây vi t t t là Quy t nh s 30/2009/Q -TTg), B Lao ng – Thương binh và Xã h i và B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG i tư ng áp d ng c a Thông tư này là doanh nghi p và ngư i lao ng quy nh t i i u 1, i u 2 và i u 3 c a Quy t nh s 30/2009/Q -TTg. II. DOANH NGHI P G P KHÓ KHĂN TRONG NĂM 2009 Ư C NHÀ NƯ C CHO VAY THANH TOÁN CHO NGƯ I LAO NG: Trong năm 2009, doanh nghi p g p khó khăn do suy gi m kinh t thì ư c Nhà nư c cho vay thanh toán ti n lương, óng b o hi m xã h i và tr c p m t vi c làm ho c tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng theo quy nh t i i u 1 c a Quy t nh s 30/2009/Q -TTg, th c hi n như sau: 1. i tư ng ư c vay là các doanh nghi p có các i u ki n sau: a) Doanh nghi p g p khó khăn do suy gi m kinh t thu c các thành ph n kinh t chưa có kh năng thanh toán ti n lương, óng b o hi m xã h i và ti n tr c p m t vi c làm ho c tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng b m t vi c làm. b) Doanh nghi p có s lao ng ph i gi m t 30% tr lên ho c t 100 lao ng tr lên (không k lao ng th i v có th i h n dư i 3 tháng). S lao ng ph i gi m c a doanh nghi p là s lao ng trong danh sách tr lương c a doanh nghi p ph i gi m trong năm 2009, bao g m: s lao ng là ngư i Vi t Nam ang th c hi n h p ng lao ng không xác nh th i h n; h p ng lao ng xác nh th i h n t 12 tháng n 36 tháng; h p ng lao ng theo mùa v ho c theo công vi c nh t nh có th i h n t 03 tháng tr lên. Th i i m tính s lao ng ph i gi m là th i i m doanh nghi p l p phương án s p x p lao ng. c) Doanh nghi p ã s d ng các ngu n c a doanh nghi p nhưng v n chưa thanh toán ti n lương, óng b o hi m xã h i và ti n tr c p m t vi c làm ho c tr c p thôi vi c. Các ngu n c a doanh nghi p thanh toán các kho n nêu trên bao g m: Qu d phòng v tr c p m t vi c làm, các kho n ti n lương ph i tr cho ngư i lao ng k c Qu d phòng ti n lương, các ngu n ã trích óng b o hi m xã h i nhưng chưa óng cho cơ quan b o hi m xã h i. 2. Th i h n vay: t i a 12 tháng.
 2. 3. M c vay: ư c xác nh b ng nhu c u chi tr n ti n lương, óng b o hi m xã h i và ti n tr c p m t vi c làm ho c tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng tr i các ngu n c a doanh nghi p ã ư c xác nh t i ti t c i m 1 c a M c này, nhưng m c vay t i a b ng s kinh phí thanh toán n ti n lương, óng b o hi m xã h i và tr c p m t vi c làm ho c tr c p thôi vi c ph i tr cho ngư i lao ng b m t vi c làm c a doanh nghi p. 4. Lãi su t vay: 0% (không ph n trăm). 5. Trình t , th t c vay: Th c hi n theo hư ng d n c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam và kèm theo văn b n xác nh n v phương án s p x p lao ng c a S Lao ng – Thương binh và Xã h i, văn b n xác nh n c a S Tài chính v vi c kê khai và s d ng các ngu n nêu t i ti t c i m 1 c a M c này. Doanh nghi p có trách nhi m ph i h p v i t ch c công oàn cơ s xây d ng Phương án s p x p lao ng, bao g m s lao ng hi n có, s lao ng có nhu c u s d ng, s lao ng gi i quy t các ch b o hi m xã h i, h t h n h p ng lao ng, s lao ng không b trí ư c vi c làm theo m u s 1 ban hành kèm theo Thông tư này và n p cho S Lao ng – Thương binh và Xã h i a phương nơi doanh nghi p óng tr s chính. Trong th i h n 5 ngày (tính theo ngày làm vi c) k t ngày nh n ư c văn b n ngh xác nh n phương án, S Lao ng – Thương binh và Xã h i ph i có văn b n xác nh n g i cho doanh nghi p và Chi nhánh Ngân hàng Phát tri n t i a phương. Trong quá trình th c hi n phương án s p x p lao ng ã ư c thNm nh mà có s thay i thì ph i có văn b n báo cáo S Lao ng – Thương binh và Xã h i và Chi nhánh Ngân hàng Phát tri n v nh ng n i dung thay i. Doanh nghi p có trách nhi m n p Báo cáo tài chính quý g n nh t c a doanh nghi p và báo cáo các ngu n c a doanh nghi p cho S Tài chính a phương nơi doanh nghi p óng tr s chính; Trong th i h n 5 ngày (tính theo ngày làm vi c) k t ngày nh n ư c văn b n ngh xác nh n báo cáo tài chính và báo cáo các ngu n nêu trên, S Tài chính ph i có văn b n xác nh n g i cho doanh nghi p và Chi nhánh Ngân hàng Phát tri n t i a phương. 6. Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam quy t nh m c cho vay và th c hi n vi c cho vay, thu n và x lý n theo thNm quy n. 7. Thanh toán ti n lương, óng b o hi m xã h i, tr c p m t vi c làm ho c tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng sau khi ư c vay: a) Trong th i h n 07 (b y) ngày (tính theo ngày làm vi c) k t ngày nh n ư c thông báo c a Chi nhánh Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam v vi c cho vay, doanh nghi p có trách nhi m cùng v i Chi nhánh Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam thanh toán m t l n ti n lương, tr c p m t vi c làm ho c tr c p thôi vi c cho t ng ngư i lao ng và óng b o hi m xã h i cho cơ quan b o hi m xã h i theo phương án ã ư c thNm nh. b) Trong th i h n 14 (mư i b n) ngày (tính theo ngày làm vi c) k t ngày nh n ư c thông báo c a Chi nhánh Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam v vi c cho vay, doanh nghi p có trách nhi m báo cáo S Lao ng – Thương binh và Xã h i a phương nơi doanh nghi p óng tr s chính v vi c thanh toán cho ngư i lao ng theo m u s 2 ban hành kèm theo Thông tư này. III. GI I QUY T CHÍNH SÁCH I V I NGƯ I LAO NG BN M T VI C LÀM T I CÁC DOANH NGHI P MÀ CH DOANH NGHI P B TR N TRONG NĂM 2009 Gi i quy t chính sách i v i ngư i lao ng b m t vi c làm t i doanh nghi p mà ch doanh nghi p b tr n theo quy nh t i i u 2 c a Quy t nh s 30/2009/Q -TTg, th c hi n như sau: 1. Doanh nghi p có ch doanh nghi p b tr n là doanh nghi p không có ngư i i di n h p pháp ng ra gi i quy t quy n l i c a ngư i lao ng và ư c y ban nhân dân c p t nh ho c cơ quan ư c y ban nhân dân c p t nh y quy n xác nh. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ch o S K ho ch và u tư ph i h p v i các cơ quan liên quan xác nh doanh nghi p có ch doanh nghi p b tr n và l p h sơ v lao ng, ti n lương và tài chính c a doanh nghi p.
 3. 2. Tr ti n lương mà doanh nghi p còn n ngư i lao ng: a) Căn c h sơ v doanh nghi p có ch doanh nghi p b tr n, căn c vào s sách k toán và các tài li u có liên quan, S Lao ng – Thương binh và Xã h i ph i h p v i S Tài chính có trách nhi m xác nh ngư i lao ng có trong danh sách tr lương c a doanh nghi p, trong ó xác nh c th ti n lương còn n c a t ng ngư i lao ng. b) S Lao ng – Thương binh và Xã h i báo cáo Ch t ch y ban nhân dân c p t nh s ti n c n ng t ngân sách a phương tr n lương c a ngư i lao ng, kèm theo danh sách n ti n lương c a t ng ngư i lao ng Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh ng ngân sách a phương tr trư c cho ngư i lao ng. c) Ch t ch y ban nhân dân c p t nh giao S Lao ng – Thương binh và Xã h i nh n ti n t m ng t ngân sách a phương t ch c chi tr n lương cho ngư i lao ng và báo cáo y ban nhân dân c p t nh. Giao S K ho ch – u tư ph i h p v i S Tài chính th c hi n vi c x lý tài s n c a doanh nghi p hoàn tr kho n t m ng t ngân sách a phương. IV. VAY V N H C NGH , T T O VI C LÀM, XU T KH U LAO NG IV I NGƯ I LAO NG BN M T VI C LÀM TRONG NĂM 2009 Ngư i lao ng b m t vi c làm trong năm 2009 ư c vay v n theo quy nh t i i u 3 c a Quy t nh s 30/2009/Q -TTg, th c hi n như sau: 1. i tư ng ư c vay v n là ngư i lao ng b m t vi c làm trong năm 2009 theo quy nh t i i u 1 và i u 2 c a Quy t nh s 30/2009/Q -TTg (bao g m c ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo h p ng b m t vi c làm ph i v nư c trư c th i h n). 2. Chính sách vay v n: a) ư c vay v n t Qu Qu c gia v vi c làm thu c Chương trình m c tiêu Qu c gia v vi c làm t t o vi c làm. b) ư c vay v n h c ngh theo Quy t nh s 157/2007/Q -TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v tín d ng i v i h c sinh, sinh viên trong th i gian 12 tháng k t ngày ngư i lao ng b m t vi c làm. c) ư c vay v n t Ngân hàng Chính sách xã h i như i v i i tư ng chính sách quy nh t i Quy t nh s 365/2004/Q -NHNN ngày 13 tháng 4 năm 2004 c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trong th i gian 12 tháng k t ngày ngư i lao ng b m t vi c làm ho c ngày ngư i lao ng v nư c. 3. Trình t , th t c; h sơ vay v n: - Trình t , th t c vay v n th c hi n theo quy nh hi n hành; - H sơ vay v n: theo quy nh hi n hành và kèm theo b n sao h p ng lao ng, b n sao thanh lý h p ng lao ng; riêng i v i ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài theo h p ng b m t vi c làm ph i v nư c trư c th i h n ph i kèm theo b n sao H p ng ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài ho c b n sao h p ng cá nhân và xác nh n c a doanh nghi p ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài ho c xác nh n c a cơ quan, t ch c nơi ngư i lao ng ăng ký h p ng cá nhân. V. T CH C TH C HI N 1. Trách nhi m c a y ban nhân dân c p t nh: y ban nhân dân c p t nh ch o S K ho ch và u tư, S Lao ng – Thương binh và Xã h i, S Tài chính và các cơ quan ch c năng a phương t ch c th c hi n các quy nh c a Thông tư này.
 4. 2. Trách nhi m c a S Lao ng – Thương binh và Xã h i: a) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan tuyên truy n, ph bi n các chính sách, ch iv i ngư i lao ng và th c hi n nhi m v theo các quy nh t i Thông tư này. b) T ch c n m s lao ng thôi vi c, m t vi c làm trong các doanh nghi p g p khó khăn do suy gi m kinh t và h ng quý vào báo cáo v B Lao ng – Thương binh và Xã h i theo m u s 3 ban hành kèm theo Thông tư này trư c ngày 05 c a tháng u quý ti p theo. c) Ki m tra, giám sát vi c thanh toán ti n lương, tr c p m t vi c làm ho c tr c p thôi vi c cho t ng ngư i lao ng và óng b o hi m xã h i cho cơ quan b o hi m xã h i theo phương án ã ư c thNm nh. d) Ch o các trung tâm gi i thi u vi c làm, các cơ s d y ngh th c hi n t t vi c d y ngh , tư v n và gi i thi u vi c làm cho ngư i lao ng b m t vi c làm. ) H ng quý báo cáo tình hình th c hi n vi c h tr i v i ngư i lao ng b m t vi c làm trong các doanh nghi p do suy gi m kinh t theo m u s 4 ban hành kèm theo Thông tư này trư c ngày 05 c a tháng u quý ti p theo. 3. Trách nhi m c a S Tài chính: a) Hư ng d n các doanh nghi p th c hi n theo úng các quy nh t i Thông tư này. b) H ng quý báo cáo B Tài chính v tình hình th c hi n vi c cho doanh nghi p vay, ng ngân sách a phương tr cho ngư i lao ng kho n ti n lương mà doanh nghi p còn n ngư i lao ng. 4. Trách nhi m Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam: a) Hư ng d n các doanh nghi p v th t c vay; huy ng và t ch c th c hi n cho vay, thu n và x lý theo quy nh t i Thông tư này và quy ch cho vay c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam. b) H ng quý báo cáo B Lao ng – Thương binh và Xã h i và B Tài chính v tình hình th c hi n cho vay theo m u s 5 ban hành kèm theo Thông tư này trư c ngày 05 c a tháng u quý ti p theo. 5. Trách nhi m Ngân hàng Chính sách Xã h i: a) Huy ng và t ch c th c hi n cho vay theo quy nh t i Thông tư này. b) Hư ng d n v th t c vay. c) H ng quý báo cáo B Lao ng – Thương binh và Xã h i và B Tài chính v tình hình th c hi n cho vay theo m u s 6 ban hành kèm theo Thông tư này trư c ngày 05 c a tháng u quý ti p theo. 6. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh ph n ánh v B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B Tài chính nghiên c u gi i quy t.
 5. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG TH TRƯ NG Ph m S Danh Nguy n Thanh Hòa Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Cơ quan TW các oàn th ; - Ki m toán Nhà nư c; - Công báo; - Website c a Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n QPPL, B Tư pháp; - Các ơn v thu c B L TBXH và B Tài chính; - Lưu: VT B L TBXH, B TC, C c VL, C c TCDN. M US 1 Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 06/2009/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2009 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i – B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh s 30/2009/Q -TTg ngày 23/2/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr i v i ngư i lao ng m t vi c làm trong doanh nghi p g p khó khăn do suy gi m kinh t TÊN DOANH NGHI P --------- PHƯƠNG ÁN S P X P LAO NG I. THÔNG TIN CHUNG V DOANH NGHI P: 1. Tên công ty/ ơn v : ................................................................................................... 2. Thành l p ngày … tháng … năm ……… 3. a ch : .................................................................................................................... 4. S i n tho i: ………………………. 5. S Fax: ........................................................... 6. Nhi m v s n xu t, kinh doanh chính: ........................................................................ 7. Ngư i i di n pháp lu t: ……………………………….. CMND s …… ngày …/…/......... 8. Khó khăn chính c a doanh nghi p: .............................................................................
 6. II. PHƯƠNG ÁN S P X P LAO NG: 1. Phân lo i lao ng trư c khi s p x p T ng s lao ng có tên trong danh sách c a doanh nghi p: ………….. ngư i, trong ó n : …………ngư i. Chia ra: - S lao ng giao k t h p ng lao ng không xác nh th i h n: …………….. ..... ngư i. - S lao ng giao k t h p ng lao ng có th i h n t 12 tháng n 36 tháng: …… ngư i. - S lao ng giao k t h p ng lao ng mùa v , theo công vi c t 3 tháng n dư i 12 tháng: ………….. ngư i. - S lao ng giao k t h p ng lao ng mùa v , theo công vi c dư i 3 tháng: ...... ngư i. - S lao ng chưa th c hi n ký h p ng lao ng: ……………. ngư i. Trong ó: s ngư i ã làm vi c trong doanh nghi p t 12 tháng tr lên .............. ngư i. 2. Phân lo i lao ng t i th i i m s p x p: - S lao ng c n s d ng theo yêu c u s n xu t, kinh doanh: ……………, ngư i, trong ó n : ……………….. ngư i. Có danh sách và d ki n th i gian làm vi c t i doanh nghi p c a t ng ngư i lao ng kèm theo. - S lao ng ngh hưu theo quy nh c a Lu t B o hi m xã h i: … ngư i. Có danh sách kèm theo. - S lao ng h t th i h n th c hi n h p ng lao ng: ……………ngư i. - S lao ng b m t vi c làm: ………………. ngư i. Có danh sách và m c tr c p thôi vi c, m t vi c làm, n ti n lương, n óng b o hi m xã h i c a t ng ngư i kèm theo, trong ó n : ………………… ngư i. Cam k t th c hi n phương án s p x p lao ng c a doanh nghi p. Ngày …. tháng …. năm 20… Ngày …. tháng …. năm 20… Ý KI N C A CÔNG OÀN CƠ S GIÁM C DOANH NGHI P (Ký tên, óng d u) (Ký tên, óng d u) (Ghi chú: Trư ng h p doanh nghi p n óng b o hi m xã h i ph i có xác nh n c a cơ quan b o hi m xã h i nơi doanh nghi p ăng ký tham gia b o hi m xã h i). M US 2 Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 06/2009/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2009 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i – B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh s
 7. 30/2009/Q -TTg ngày 23/2/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr i v i ngư i lao ng m t vi c làm trong doanh nghi p g p khó khăn do suy gi m kinh t TÊN DOANH NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : ………./BC ……….., ngày ……tháng …. năm 20 …….. BÁO CÁO TH C HI N THANH TOÁN CÁC QUY N L I CHO NGƯ I LAO NG BN M T VI C LÀM T NGU N VAY THEO QUY T NNH S 30/2009/Q -TTG Kính g i: S Lao ng – Thương binh và Xã h i ………………………… Ngày …… tháng ………. năm 20 ………, nh n ư c ti n vay c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam v i s ti n …………… tri u ng, doanh nghi p ã ti n hành chi tr các kho n cho ngư i lao ng b m t vi c làm và báo cáo c th như sau: 1. T ng s lao ng m t vi c làm: ………….. ngư i. 2. T ng s ti n doanh nghi p ã thanh toán cho ngư i lao ng: …………….. ng. Trong ó: - S ti n ã chi tr t ngu n c a doanh nghi p ……………….Tri u ng. Trong ó: + S ti n ã thanh toán n lương: ……………….. tri u ng; + S ti n ã thanh toán tr c p thôi vi c, tr c p m t vi c làm: ............tri u ng; + S ti n ã óng b o hi m xã h i: ……………… tri u ng; - S ti n vay t Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam: …………… ng. Trong ó: + S ti n ã thanh toán n lương: ……………….. tri u ng; + S ti n ã thanh toán tr c p thôi vi c, tr c p m t vi c làm: ………. tri u ng; + S ti n ã óng b o hi m xã h i: ……………….. tri u ng; Có danh sách ngư i lao ng ã ư c thanh toán và các kho n thanh toán kèm theo. GIÁM C DOANH NGHI P (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như trên; - S Tài chính ( bi t).
 8. - Lưu DN. M US 3 Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 06/2009/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2009 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i – B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh s 30/2009/Q -TTg ngày 23/2/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr i v i ngư i lao ng m t vi c làm trong doanh nghi p g p khó khăn do suy gi m kinh t UBND T NH, THÀNH PH ………. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T S LAO NG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : ………./BC-SL TBXH ……….., ngày ……tháng …. năm 20 …….. BÁO CÁO QUÝ ……../20 …. TÌNH HÌNH LAO NG M T VI C LÀM TRONG CÁC DOANH NGHI P G P KHÓ KHĂN DO SUY GI M KINH T Kính g i: B Lao ng – Thương binh và Xã h i (C c Vi c làm) ơn v : ngư i S Tên doanh nghi p Lĩnh T ng s lao T ng s lao ng m t vi c S lao ng Nguyên D TT v c ng hi n có làm b thi u vi c nhân ki n ho t làm chính s L ng (*) m t chính T ng Tr. ó: T ng Tr. ó: Tr. ó S L T ng Tr. ó: vi c c a s N s N ã ư c gi i s N làm doanh quy t quý nghi p TCTV, t i TCMVL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I Doanh nghi p Nhà nư c 1 2 … II Doanh nghi p có v n T nư c ngoài 1 2 … III Doanh nghi p khác 1
 9. 2 … T ng s x x x x x x x x GIÁM C (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như trên; - Lưu VP. Ghi chú: - (*) N u là doanh nghi p mà ch doanh nghi p b tr n thì ghi rõ ch doanh nghi p b tr n; - i v i các a phương không có ngư i lao ng b m t vi c làm thì S L TBXH cũng ph i báo cáo là không có ngư i b m t vi c làm. M US 4 Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 06/2009/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2009 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i – B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh s 30/2009/Q -TTg ngày 23/2/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr i v i ngư i lao ng m t vi c làm trong doanh nghi p g p khó khăn do suy gi m kinh t UBND T NH, THÀNH PH ………. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T S LAO NG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : ………./BC-SL TBXH ……….., ngày ……tháng …. năm 20 …….. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N VI C H TR I V I NGƯ I LAO NG M T VI C LÀM QUÝ …/2009 Kính g i: B Lao ng – Thương binh và Xã h i (C c Vi c làm) ơn v : tri u ng S TT Tên S lao T ng s ã thanh toán T ng s ti n ã thanh toán cho ngư i lao doanh ng ã ng nghi p ư c thanh T ng s Ngu n Ngu n vay theo T ng s Ti n óng Tr Tr toán c a Quy t nh lương BHXH c p c p (ngư i) doanh 30/2009/Q - m t thôi nghi p TTg vi c vi c làm A B C 1=2+3 2 3 4=5+6+7 5 6 7 8 ho c 8
 10. T ng s GIÁM C (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như trên; - Lưu VP. M US 5 Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 06/2009/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2009 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i – B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh s 30/2009/Q -TTg ngày 23/2/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr i v i ngư i lao ng m t vi c làm trong doanh nghi p g p khó khăn do suy gi m kinh t NGÂN HÀNG PHÁT TRI N VI T C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NAM c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : BÁO CÁO K T QU CHO VAY CÁC DOANH NGHI P THANH TOÁN CHO NGƯ I LAO NG BN M T VI C LÀM THEO QUY T NNH S 30/2009/Q -TTG NGÀY 23/2/2009 Quý ….. năm 20 …. Kính g i: - B Lao ng – Thương binh và Xã h i. - B Tài chính S Chi S doanh nghi p ư c vay S ti n ư c vay S lao ng ư c thanh toán TT nhánh (tri u ng) (ngư i) t nh, thành T ng Tr. ó Tr. ó Tr. ó T ng Tr. ó Tr. ó Tr. ó T ng Tr. ó Tr. ó Tr. ó ph s DN DN có DN s DN DN có DN s N N TCTV, tr c Nhà v n khác Nhà v n khác lương BHXH TCMVL thu c nư c u tư nư c u tư Trung nư c NN ương ngoài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T ng c ng x x x x x x x x x x x x
 11. Ngư i l p bi u ……, ngày …. tháng …. năm …… T ng giám c (Ký tên, óng d u) M US 6 Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 06/2009/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2009 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i – B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh s 30/2009/Q -TTg ngày 23/2/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr i v i ngư i lao ng m t vi c làm trong doanh nghi p g p khó khăn do suy gi m kinh t NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : BÁO CÁO K T QU CHO VAY I V I NGƯ I LAO NG BN M T VI C LÀM THEO QUY T NNH S 30/2009/Q -TTG NGÀY 23/2/2009 Quý ….. năm 20 …. Kính g i: - B Lao ng – Thương binh và Xã h i. - B Tài chính S Chi nhánh S ngư i lao ng ư c vay v n S ti n ã cho vay (tri u ng) TT t nh, thành (ngư i) ph tr c thu c T ng Tr. ó Tr. ó Tr. ó T ng Tr. ó Tr. ó Tr. ó Trung s Vay v n H c Xu t s Vay v n H c Xu t ương t t o ngh khNu t t o ngh khNu vi c làm lao vi c làm lao ng ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T ng c ng x x x x x x x x Ngư i l p bi u ……, ngày …. tháng …. năm 20… T ng giám c (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản