Thông tư liên tịch 07/2002/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT của Bộ Thương mại, Ủy ban Dân tộc và Miền núi, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
53
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch 07/2002/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT của Bộ Thương mại, Ủy ban Dân tộc và Miền núi, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 07/2002/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT của Bộ Thương mại, Ủy ban Dân tộc và Miền núi, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 3/1/2002 và Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 07/2002/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT của Bộ Thương mại, Ủy ban Dân tộc và Miền núi, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ LI£N TÞCH cña liªn bé th¬ng m¹i - uû ban d©n téc miÒn nói - tµi chÝnh - kÕ ho¹ch ®Çu t sè 07/2002/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKH§T ngµy 12 th¸ng 8 n¨m 2002 vÒ viÖc Híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 02/2002/N§-CP ngµy 3/1/2002 vµ NghÞ ®Þnh sè 20/1998/N§-CP ngµy 31-3-1998 cña ChÝnh phñ vÒ ph¸t triÓn th¬ng m¹i miÒn nói, h¶i ®¶o vµ vïng ®ång bµo d©n téc C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 20/1998/N§-CP ngµy 31/3/1998 cña ChÝnh phñ vÒ "ph¸t triÓn th¬ng m¹i miÒn nói, h¶i ®¶o vµ vïng ®ång bµo d©n téc" vµ NghÞ ®Þnh sè 02/2002/N§-CP ngµy 3/1/2002 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 20/1998/N§-CP. Liªn Bé Th¬ng m¹i - Uû ban D©n téc vµ MiÒn nói - Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch vµ §Çu t híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. VÒ ®Þa bµn miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc §Þa bµn miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc lµ ®Þa bµn ®îc Uû ban D©n téc vµ MiÒn nói c«ng nhËn vµ ph©n lo¹i theo ba khu vùc theo møc ®é ph¸t triÓn (I, II, III) t¹i c¸c quyÕt ®Þnh: QuyÕt ®Þnh sè 42/UB-Q§ ngµy 23/5/1997; QuyÕt ®Þnh sè 26/1998/Q§-UB ngµy 18/3/1998; QuyÕt ®Þnh sè 21/1998/Q§-UB ngµy 18/3/1998; QuyÕt ®Þnh sè 21/1998/Q§-UBDTMN ngµy 25/2/1998 cña Uû ban D©n téc vµ MiÒn nói. Uû ban D©n téc vµ MiÒn nói quyÕt ®Þnh vµ h íng dÉn thùc hiÖn trong trêng hîp cã sù thay ®æi vÒ ®¬n vÞ hµnh chÝnh vµ ®Þa giíi cña c¸c x·, huyÖn, tØnh thuéc ®Þa bµn miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc. II. X©y dùng chî, cöa hµng th¬ng m¹i nhµ níc hoÆc hîp t¸c x· th¬ng m¹i dÞch vô ë trung t©m côm x· cña tõng khu vùc 1. §èi víi khu vùc III: ViÖc x©y dùng chî vµ cöa hµng th ¬ng nghiÖp nhµ níc hoÆc hîp t¸c x· th¬ng m¹i dÞch vô ë ®Þa bµn thuéc ch¬ng tr×nh x©y dùng trung t©m côm x· miÒn nói, vïng cao theo QuyÕt ®Þnh 35/TTg ngµy 13/1/1997 cña Thñ tíng ChÝnh phñ (nay thuéc ch¬ng tr×nh 135) thùc hiÖn theo Th«ng t liªn tÞch sè 666/2001/ITLT/BKH-UBDTMN-BXD-BTC ngµy 23/8/2001 híng dÉn qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng thuéc Ch- ¬ng tr×nh 135. 2. §èi víi khu vùc II: ViÖc x©y dùng chî vµ cöa hµng th¬ng nghiÖp nhµ níc hoÆc hîp t¸c x· th¬ng m¹i dÞch vô ë ®Þa bµn kh«ng thuéc ch¬ng tr×nh x©y dùng trung t©m côm x· do Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh xem xÐt c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y ®Ó quyÕt ®Þnh ®Çu t x©y dùng tõ ng©n s¸ch ®Þa ph- ¬ng: - Chî, cöa hµng ph¶i n»m trong quy ho¹ch.
 2. 2 - Cã yªu cÇu bøc xóc h×nh thµnh chî ®Ó ®Èy m¹nh giao lu hµng ho¸, æn ®Þnh ®êi sèng, ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸. 3. §èi víi khu vùc I: viÖc x©y dùng chî vµ cöa hµng th¬ng nghiÖp thùc hiÖn ph¬ng ch©m "Nhµ níc vµ ngêi kinh doanh cïng lµm": - Nhµ níc hç trî mét phÇn ng©n s¸ch ®Çu t cho x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cña chî nh san ñi mÆt b»ng, ®iÖn, cÊp tho¸t níc, hÖ thèng vÖ sinh... - Ngêi kinh doanh gãp vèn ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc n¬i b¸n hµng: kièt, quÇy b¸n hµng, ®×nh chî vµ ® îc sö dông diÖn tÝch kinh doanh trong chî theo qui ®Þnh trong hîp ®ång gãp vèn gi÷a ngêi kinh doanh víi c¬ quan qu¶n lý chî. - Huy ®éng tõ nguån vèn tÝn dông trung hoÆc dµi h¹n víi l·i suÊt u ®·i. - KhuyÕn khÝch c¸c h×nh thøc ®Çu t kh¸c theo quy ®Þnh cña luËt ph¸p. 4. Së Th¬ng m¹i - Du lÞch (sau ®©y gäi t¾t lµ Së Th¬ng m¹i) c¨n cø quy ho¹ch ph¸t triÓn chî vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c, phèi hîp víi c¸c ngµnh h÷u quan x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn chî, cöa hµng th ¬ng nghiÖp nhµ níc hoÆc hîp t¸c x· th¬ng m¹i - dÞch vô, tr×nh Uû ban nh©n d©n TØnh quyÕt ®Þnh. Së Th¬ng m¹i thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý chuyªn ngµnh ®èi víi ho¹t ®éng chî theo Th«ng t 15-TM/CSTTTN ngµy 16/10/1996 cña Bé Th¬ng m¹i. ViÖc qu¶n lý chî vÒ mÆt hµnh chÝnh theo quy ®Þnh vÒ ph©n cÊp qu¶n lý chî t¹i môc II Th«ng t sè 15/TM-CSTNTN ngµy 16/10/1996 cña Bé Th¬ng m¹i. III. VÒ miÔn, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, gi¶m l·i suÊt cho vay ®èi víi th¬ng nh©n ë miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc 1. §èi tîng ¸p dông §èi tîng ®îc miÔn, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ c¸c th ¬ng nh©n thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cã ho¹t ®éng th ¬ng m¹i t¹i ®Þa bµn miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®æng bµo d©n téc, bao gåm: - Doanh nghiÖp nhµ níc; - Doanh nghiÖp cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n, c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp; - Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ho¹t ®éng theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; - Hîp t¸c x·; - C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp; - Tæ hîp t¸c, hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã ®¨ng ký kinh doanh vµ ho¹t ®éng theo NghÞ ®Þnh sè 02/2000/N§-CP ngµy 3/2/2000 cña ChÝnh phñ vÒ ®¨ng ký kinh doanh. C¸c ®èi tîng trªn chØ ®îc miÔn, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy khi:
 3. 3 - §¨ng ký kinh doanh vµ ho¹t ®éng theo ®óng ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký kinh doanh. - §¨ng ký thuÕ, kª khai thuÕ theo ®óng luËt ®Þnh. - Më sæ kÕ to¸n, ghi chÐp, lu gi÷ sæ kÕ to¸n, ho¸ ®¬n chøng tõ, giÊy tê liªn quan ®Õn ho¹t ®éng th¬ng m¹i theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. §Þa bµn ¸p dông. §Þa bµn miÒn nói, h¶i ®¶o vµ vïng ®ång bµo d©n téc ®îc ¸p dông quy ®Þnh miÔn, gi¶m thuÕ thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i môc I cña Th«ng t nµy. 3. Néi dung miÔn, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. C¸c th¬ng nh©n cã ho¹t ®éng th¬ng m¹i t¹i ®Þa bµn miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc ®îc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nh sau: a. Møc miÔn, gi¶m vµ thêi gian thùc hiÖn miÔn, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. a.1. §èi víi th¬ng nh©n kinh doanh t¹i khu vùc III thuéc ®Þa bµn miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc. - §èi víi ®èi tîng ®ang ®îc miÔn, gi¶m thuÕ lîi tøc theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 20/1998/N§-CP: tiÕp tôc ®îc miÔn, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong thêi h¹n vµ theo møc miÔn gi¶m nh ®ang hëng. - §èi víi ®èi tîng cha ®îc miÔn, gi¶m thuÕ: Thùc hiÖn miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong thêi h¹n 4 n¨m ®Çu kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ ®îc gi¶m 50% thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép trong thêi h¹n 7 n¨m tiÕp theo, nÕu sö dông sè lao ®éng b×nh qu©n trong n¨m tõ 20 ngêi trë lªn th× ®îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép trong 2 n¨m n÷a. a.2. §èi víi th¬ng nh©n kinh doanh t¹i khu vùc II thuéc ®Þa bµn miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc kinh doanh c¸c mÆt hµng chÝnh s¸ch x· héi vµ c¸c mÆt hµng n«ng, l©m s¶n ®îc trî cíc vËn chuyÓn: - §èi víi ®èi tîng ®ang ®îc miÔn, gi¶m thuÕ lîi tøc theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 20/1998/N§-CP: tiÕp tôc ®îc miÔn, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong thêi h¹n vµ theo møc miÔn gi¶m nh ®ang hëng. - §èi tîng cha ®îc miÔn, gi¶m thuÕ: ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong thêi h¹n 2 n»m ®Çu kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ ®îc gi¶m 50% thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép trong thêi h¹n 5 n»m tiÕp theo, nÕu sö dông sè lao ®éng b×nh qu©n trong n¨m tõ 20 ng êi trë lªn th× ®- îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép thªm 2 n»m n÷a. a.3. §èi víi th¬ng nh©n kinh doanh ë khu vùc I trùc tiÕp b¸n c¸c mÆt hµng chÝnh s¸ch x· héi vµ th¬ng nh©n trùc tiÕp ho¹t ®éng kinh doanh ë khu vùc I vµ khu vùc II thuéc ®Þa bµn miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc khi b¸n c¸c hµng ho¸ kh¸c (ngoµi c¸c hµng ho¸ ® îc nªu ë tiÕt a.2, thuéc kho¶n a tiÓu môc 3 cña môc III th«ng t nµy): - §èi víi ®èi tîng ®ang ®îc miÔn, gi¶m thuÕ lîi tøc theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 20/1998/N§-CP: tiÕp tôc ®îc miÔn, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong thêi h¹n vµ theo møc miÔn gi¶m nh ®ang hëng.
 4. 4 - §èi tîng cha ®îc miÔn, gi¶m thuÕ: ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong 2 n¨m ®Çu kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ ®îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép trong 4 n¨m tiÕp theo, nÕu sö dông sè lao ®éng b×nh qu©n trong n¨m tõ 20 ngêi trë lªn th× ®îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép thªm 2 n¨m n÷a. §Ó ®îc miÔn, gi¶m thuÕ theo c¸c tiÕt a, b, c ®iÓm 3.1 môc 3 phÇn III cña Th«ng t nµy, th¬ng nh©n ph¶i h¹ch to¸n riªng phÇn doanh thu vµ thu nhËp chÞu thuÕ cña ho¹t ®éng th¬ng m¹i ph¸t sinh trªn ®Þa bµn miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc lµm c¬ së ®Ó c¬ quan thuÕ x¸c ®Þnh vµ thùc hiÖn viÖc miÔn, gi¶m thuÕ. b. ThÈm quyÒn, tr×nh tù vµ thñ tôc xÐt miÔn, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. ViÖc miÔn, gi¶m thuÕ cho c¸c th¬ng nh©n theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 02/2002/N§-CP vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy do c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý viÖc nép thuÕ cña th¬ng nh©n thùc hiÖn vµo thêi ®iÓm quyÕt to¸n thuÕ hµng n¨m. Hµng quý, th¬ng nh©n ®îc t¹m thêi kª khai vµ nép thuÕ theo møc thuÕ ®îc miÔn, gi¶m quy ®Þnh t¹i §iÓm 3, Môc III cña Th«ng t nµy. HÕt n¨m, khi quyÕt to¸n, c¬ quan thuÕ xÐt duyÖt chÝnh thøc trªn tê khai tÝnh thuÕ vµ ra th«ng b¸o thuÕ, trong ®ã ghi râ sè thuÕ ph¶i nép, sè thuÕ ®îc miÔn, gi¶m. NÕu sè thuÕ th¬ng nh©n ®· t¹m nép trong n¨m ch a ®ñ so víi sè thuÕ ph¶i nép ghi trong th«ng b¸o thuÕ th× th¬ng nh©n ph¶i nép ®ñ sè thuÕ cßn thiÕu theo ®óng thêi h¹n ghi trong th«ng b¸o; trêng hîp sè thuÕ t¹m nép lín h¬n sè thuÕ ghi trong th«ng b¸o th× ®îc trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép cña n¨m sau. C¬ quan thuÕ chØ ®îc thùc hiÖn viÖc miÔn, gi¶m thuÕ theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy ®èi víi c¸c th¬ng nh©n kª khai, nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp víi c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý t¹i ®Þa bµn miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc n¬i ph¸t sinh ho¹t ®éng th¬ng m¹i thuéc diÖn u ®·i. Trong cïng mét thêi gian, nÕu th¬ng nh©n võa ®îc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo Kho¶n 1, §iÒu 1, NghÞ ®Þnh sè 02/2002/ N§-CP, võa ®îc miÔn, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ NghÞ ®Þnh sè 30/1998/N§-CP ngµy 13/5/1998 cña ChÝnh phñ vÒ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh luËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp th× viÖc miÔn, gi¶m thuÕ ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cã møc miÔn gi¶m lín nhÊt trong c¸c quy ®Þnh trªn. 4. Tr¸ch nhiÖm cña th¬ng nh©n vµ cña c¬ quan thuÕ. a. Th¬ng nh©n kinh doanh t¹i ®Þa bµn miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc thuéc ®èi tîng ¸p dông Th«ng t nµy cã tr¸ch nhiÖm: - XuÊt tr×nh giÊy phÐp thµnh lËp, giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh víi c¬ quan thuÕ qu¶n lý ë ®Þa bµn. - Kª khai ®Çy ®ñ doanh thu vµ thu nhËp chÞu thuÕ theo ®Þnh kú do c¬ quan thuÕ híng dÉn. Th¬ng nh©n vi ph¹m chÕ ®é ®¨ng ký, kª khai thuÕ; chÕ ®é sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n th× kh«ng ®îc miÔn, gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy vµ tuú theo møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö ph¹t theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. b. C¬ quan thuÕ c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm:
 5. 5 - Híng dÉn kiÓm tra c¸c th¬ng nh©n trong viÖc triÓn khai thùc hiÖn Th«ng t nµy. - Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra nghÜa vô nép thuÕ cña c¸c th¬ng nh©n theo ®Þnh kú, kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ, nÕu ph¸t hiÖn th¬ng nh©n cã hµnh vi khai man, trèn thuÕ th× ngoµi viÖc kh«ng thùc hiÖn miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, c¬ quan thuÕ cã tr¸ch nhiÖm truy thu ®ñ sè thuÕ th¬ng nh©n ph¶i nép theo luËt ®Þnh, xem xÐt møc ®é vi ph¹m vµ xö ph¹t theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ. - C¬ quan thuÕ ph¶i ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, râ rµng sè thuÕ ph¶i nép, sè thuÕ ®îc miÒn, gi¶m; sè thuÕ cßn ph¶i nép vµ c¸c chØ tiªu kh¸c trªn c¸c chøng tõ thu, tê khai thuÕ, sæ bé thuÕ vµ sæ kÕ to¸n thuÕ. Cuèi n¨m, Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng tæng hîp ®Çy ®ñ t×nh h×nh thùc hiÖn viÖc miÔn, gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy vµ b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ). 5. VÒ l·i suÊt cho vay theo kho¶n 2 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh 02/2002/N§-CP: thùc hiÖn theo híng dÉn cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam vµ Bé Tµi chÝnh. IV. VÒ båi dìng, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho c«ng chøc, c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng ë miÒn nói Hµng n¨m, Bé Th¬ng m¹i lËp kÕ ho¹ch vµ dù to¸n ng©n s¸ch båi dìng nghiÖp vô cho c«ng chøc, c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp nhµ n íc ho¹t ®éng ë miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc trong ng©n s¸ch ®µo t¹o cña Bé, vµ thùc hiÖn theo dù to¸n ®îc giao. V.Trî gi¸ trî cíc ®Ó b¸n c¸c mÆt hµng chÝnh s¸ch x· héi, mua mét sè s¶n phÈm s¶n xuÊt ë miÒn nói, h¶i ®¶o vµ vïng ®ång bµo d©n téc. 1. B¸n mÆt hµng chÝnh s¸ch x· héi (mÆt hµng thiÕt yÕu ®îc trî gi¸, trî cíc vËn chuyÓn) ë ®Þa bµn miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc. a. §èi tîng ®îc hëng chÝnh s¸ch trî gi¸, trî cíc ®èi víi mét sè mÆt hµng b¸n ë miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc: C¸c mÆt hµng cã trî gi¸, trî cíc ®îc b¸n cho mäi ®èi tîng ®ang sinh sèng t¹i c¸c ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i môc I, kho¶n 1 cña Th«ng t nµy, t¹i c¸c ®iÓm b¸n theo quy ®Þnh cña Uû ban Nh©n d©n TØnh. TÊt c¶ c¸c mÆt hµng ®îc trî gi¸, trî cíc ph¶i ®îc qu¶n lý chÆt chÏ, ®Æc biÖt chó ý c¸c mÆt hµng: gièng c©y trång, gièng thuû s¶n, muèi ièt. Uû ban Nh©n d©n tØnh quy ®Þnh ph¬ng thøc thùc hiÖn, biÖn ph¸p qu¶n lý ®Ó b¶o ®¶m hµng ho¸ ®Õn ®óng ®èi tîng thô hëng, ®ñ sè lîng, ®óng chÊt lîng, ®óng thêi gian ®Þa ®iÓm vµ gi¸ quy ®Þnh. b. Danh môc mÆt hµng chÝnh s¸ch x· héi b¸n ë miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc do Uû ban D©n téc vµ MiÒn nói quyÕt ®Þnh cho tõng thêi kú.
 6. 6 Bé trëng, Chñ nhiÖm Uû ban D©n téc vµ MiÒn nói c¨n cø yªu cÇu vµ chñ tr¬ng khuyÕn khÝch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc, tham kh¶o ý kiÕn c¸c Bé, ngµnh liªn quan vµ Uû ban Nh©n d©n c¸c tØnh cã ®Þa bµn miÒn nói, h¶i ®¶o vïng ®ång bµo d©n téc ®Ó quyÕt ®Þnh viÖc ®iÒu chØnh danh môc mÆt hµng ®îc trî gi¸, trî cíc vËn chuyÓn trong tõng thêi kú cho phï hîp. c. Cù ly vËn chuyÓn ®îc trî cíc, ®Þa ®iÓm giao, nhËn hµng cã trî gi¸, trî cíc vµ c¸c kho¶n môc gi¸ ®îc trî gi¸ ®èi víi c¸c mÆt hµng trî gi¸, trî cíc vËn chuyÓn ®Ó b¸n ë miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc thùc hiÖn theo Phô lôc kÌm theo Th«ng t nµy. Trong trêng hîp cÇn ®iÒu chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ cù ly vËn chuyÓn ® - îc trî cíc, ®Þa ®iÓm giao, nhËn hµng cã trî gi¸, trî cíc vµ c¸c kho¶n môc ®îc trî gi¸ ®èi víi tõng mÆt hµng, Bé Th¬ng m¹i chñ tr× viÖc x¸c ®Þnh l¹i vµ ban hµnh v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn. d. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ trî gi¸, trî cíc vËn chuyÓn: - §¬n gi¸ trî cíc vËn chuyÓn ®äc tÝnh theo c«ng thøc: §¬n gi¸ trî cíc vËn chuyÓn mÆt hµng A = ∑ (®¬n gi¸ cíc vËn chuyÓn mÆt hµng A theo cÊp lo¹i ®êng (i) x cù ly lo¹i ®êng (i)) + chi phÝ bèc xÕp + phÝ cÇu, ®êng, phµ + hao hôt vËn chuyÓn ®Þnh møc (nÕu cã). Trong ®ã: + §¬n gi¸ cíc vËn chuyÓn b»ng ¤ t«: trªn c¸c tuyÕn ®êng do Trung ¬ng qu¶n lý c¨n cø theo ®¬n gi¸ cíc vËn t¶i hµng ho¸ b»ng ¤ t« quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 89/2000/Q§-BVGCP ngµy 13/11/2000 cña Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ; trªn c¸c tuyÕn ®êng ®o ®Þa ph¬ng qu¶n lý c¨n cø theo quy ®Þnh cña Uû ban Nh©n d©n TØnh. + §¬n gi¸ cíc vËn chuyÓn b»ng ph¬ng tiÖn th« s¬ (xe bß, xe ngùa, xe thå, xe c«ng n«ng...) ®îc tÝnh tèi ®a nh sau: . Tõ 25.000 ®ång ®Õn 30.000 ®ång/tÊn/km ®èi víi c¸c tØnh Lai Ch©u, Hµ Giang, Cao B»ng, Lµo Cai, S¬n La. . Tõ 20.000 ®ång ®Õn 25.000 ®ång/tÊn/km ®èi víi c¸c tØnh Yªn B¸i, Tuyªn Quang, Thanh Ho¸, NghÖ An, Qu¶ng B×nh, Qu¶ng TrÞ, Thõa Thiªn - HuÕ, Qu¶ng Nam, §µ N½ng, Qu¶ng Ng·i, Gia Lai, Kon Tum. . Tõ 15.000 ®ång ®Õn 20.000 ®ång/tÊn/km ®èi víi c¸c tØnh: B¾c K¹n, Th¸i Nguyªn, Qu¶ng Ninh, Hoµ B×nh, L¹ng S¬n, §¾c L¾c. . Tõ 10.000 ®ång ®Õn 15.000 ®ång/tÊn/km ®èi víi c¸c tØnh VÜnh Phóc, Phó Thä, B¾c Giang, Hµ TÜnh, L©m §ång, B×nh §Þnh, Phó Yªn, Kh¸nh Hoµ, Ninh ThuËn, B×nh ThuËn, B×nh Phíc. Trêng hîp møc cíc vËn chuyÓn b»ng c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn th« s¬ cao h¬n møc gi¸ trªn, Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ b¸o c¸o Uû ban Nh©n d©n tØnh xem xÐt, quyÕt ®Þnh. + §¬n gi¸ cíc vËn chuyÓn b»ng c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn kh¸c (®êng s¾t, ®- êng s«ng) tÝnh theo gi¸ cíc do c¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. NÕu kh«ng cã gi¸ cíc quy ®Þnh th× tÝnh theo møc gi¸ cíc thùc tÕ hîp lý cña tõng lo¹i ph¬ng tiÖn.
 7. 7 - C¸c kho¶n phÝ cÇu, ®êng, phµ; chi phÝ bèc xÕp, hao hôt trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn (nÕu cã) ®îc tÝnh vµo ®¬n gi¸ trî cíc vËn chuyÓn. C¸c kho¶n phÝ, chi phÝ nµy thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. Trêng hîp kh«ng cã quy ®Þnh th× thùc hiÖn theo thùc tÕ hîp lý t¹i ®Þa ph¬ng ë thêi ®iÓm vËn chuyÓn. - Møc trî gi¸ gièng c©y trång: 1µ phÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ vèn víi gi¸ b¸n cho ngêi mua t¹i c¸c trung t©m côm x·: Møc trî gi¸ gièng = Gi¸ vèn - Gi¸ b¸n cho d©n t¹i trung t©m côm x·. Trong ®ã : + Gi¸ vèn: lµ gi¸ mua gièng t¹i ch©n hµng vµ chi phÝ lu th«ng hîp lý trõ c- íc vËn chuyÓn ®· ®îc tÝnh trong ®¬n gi¸ trî cíc vËn chuyÓn. + Gi¸ b¸n cho d©n t¹i trung t©m côm x· do Uû ban nh©n d©n TØnh quy ®Þnh. - Móc trî gi¸ muèi ièt bao gåm chi phÝ tiÒn c«ng trén muèi ièt vµ tiÒn bao PE (trõ gi¸ trÞ bao PE ®îc viÖn trî, nÕu cã), do Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ quy ®Þnh. e. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh møc gi¸ hoÆc khung gi¸ b¸n lÎ mÆt hµng ® îc trî gi¸, trî cíc: - §èi víi mÆt hµng Nhµ níc ®· quy ®Þnh møc gi¸, khung gi¸ hoÆc gi¸ b¸n lÎ tèi ®a th× Uû ban nh©n d©n tØnh quy ®Þnh møc gi¸ cô thÓ trong giíi h¹n cho phÐp. - §èi víi mÆt hµng Nhµ níc kh«ng quy ®Þnh møc gi¸, khung gi¸ hoÆc gi¸ b¸n lÎ tèi ®a th× Uû ban Nh©n d©n TØnh c¨n cø vµo t×nh h×nh cung cÇu hµng ho¸, gi¸ thÞ trêng vµ søc mua cña nh©n d©n, quy ®Þnh møc gi¸ b¸n lÎ thèng nhÊt hoÆc quy ®Þnh khung gi¸ c¸c mÆt hµng ® îc trî gi¸, trî cíc t¹i c¸c ®Þa bµn ®îc hëng chÝnh s¸ch. Møc gi¸ hoÆc khung gi¸ ph¶i t¬ng ®¬ng víi gi¸ b¸n mÆt hµng cïng lo¹i cã b¸n t¹i c¸c thµnh phè, thÞ x· tØnh lþ. - Riªng ®èi víi gièng c©y trång, Uû ban nh©n d©n TØnh quy ®Þnh gi¸ b¸n gièng c©y trång c¨n cø vµo t×nh h×nh cung cÇu hµng ho¸, søc mua cña ®ång bµo vµ xem xÐt møc gi¸ b¸n lÎ gièng c©y trång cña c¸c vïng gi¸p ranh thuéc c¸c tØnh kh¸c ®Ó quy ®Þnh gi¸ b¸n cho phï hîp. g. §èi víi nh÷ng vïng ®Æc biÖt khã kh¨n (khu vùc III), nÕu nh©n d©n kh«ng cã kh¶ n¨ng mua hµng th× Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n TØnh c¨n cø vµo kinh phÝ trî gi¸, trî cíc ®îc ph©n bæ trong n¨m vµ nguån ng©n s¸ch cña tØnh, xem xÐt quyÕt ®Þnh viÖc cÊp kh«ng thu tiÒn mét hoÆc mét sè mÆt hµng (trõ nh÷ng mÆt hµng ®· cã chÝnh s¸ch cÊp kh«ng thu tiÒn theo QuyÕt ®Þnh 135/1998/Q§-TTg ngµy 31/7/1998, QuyÕt ®Þnh 168/2001/Q§-TTg ngµy 30/10/2001 vµ C«ng v¨n sè 941/CP-KTTH ngµy 19/10/2001 cña Thñ t- íng ChÝnh phñ), theo nguyªn t¾c: - §èi tîng xem xÐt cÊp kh«ng thu tiÒn: ChØ xÐt cÊp cho hé thuéc diÖn hé ®ãi hoÆc hé qu¸ nghÌo trong khu vùc III, thùc sù kh«ng cã tiÒn mua hµng, do Uû ban Nh©n d©n x· b×nh chän, ®Ò nghÞ. Chó ý ®Õn c¸c hé gia ®×nh chÝnh s¸ch vµ yªu cÇu b¶o ®¶m ®oµn kÕt d©n téc, æn ®Þnh ®êi sèng thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn.
 8. 8 - Gi¸ vèn thanh to¸n hµng cÊp kh«ng thu tiÒn, kh«ng ® îc lín h¬n gi¸ b¸n lÎ hµng cïng lo¹i ®îc trî gi¸, trî cíc trªn ®Þa bµn ë cïng thêi ®iÓm vµ do Uû ban nh©n d©n TØnh quy ®Þnh. 2. Trî cíc vËn chuyÓn ®Ó tiªu thô mét sè s¶n phÈm hµng ho¸ ® îc s¶n xuÊt ë c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n thuéc miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc. a. §èi tîng hëng chÝnh s¸ch trî cíc tiªu thô s¶n phÈm: Ngêi s¶n xuÊt ë c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n ®îc b¸n s¶n phÈm (trong danh nôc ®îc trî cíc tiªu thô) cho th¬ng nh©n (®îc giao mua s¶n phÈm cã trî cíc) t¹i c¸c ®iÓm mua theo quy ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n TØnh. §Þa ®iÓm mua s¶n phÈm, danh môc s¶n phÈm vµ gi¸ mua s¶n phÈm ®îc trî cíc tiªu thô do Uû ban nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh. TiÒn trî cíc vËn chuyÓn ®îc cÊp cho nh÷ng th¬ng nh©n trùc tiÕp mua mét sè s¶n phÈm hµng ho¸ n«ng l©m s¶n hoÆc s¶n phÈm chÕ biÕn tõ n«ng, l©m s¶n (gäi chung lµ hµng n«ng, l©m s¶n) cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n (gäi chung lµ ngêi s¶n xuÊt) ë c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n, c¨n cø kÕt qu¶ ®· mua ®îc, theo ph¬ng ¸n ®îc uû ban Nh©n d©n tØnh phª duyÖt. b. Danh môc s¶n phÈm hµng ho¸ ®îc trî cíc vËn chuyÓn ®Ó tiªu thô do Uû ban nh©n d©n TØnh quyÕt ®Þnh hµng n¨m, trong khung giíi h¹n mÆt hµng do Uû ban D©n téc vµ MiÒn nói quy ®Þnh. c. Cù ly vËn chuyÓn tèi ®a ®îc trî cíc vËn chuyÓn tiªu thô s¶n phÈm: - §èi víi c¸c tØnh miÒn nói ® îc tÝnh tõ trung t©m côm x· khu vùc III ®Õn c¸c ®iÓm tiªu thô lµ thÞ x·, thµnh phè ë vïng ®ång b»ng gÇn nhÊt. - §èi víi c¸c tØnh cã miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc ®îc tÝnh tõ trung t©m côm x· khu vùc III ®Õn thÞ x· tØnh lþ. - NÕu ®Þa ®iÓm tiªu thô thùc tÕ n»m trong kho¶ng cù ly trî c íc vËn chuyÓn theo quy ®Þnh th× møc trî cíc vËn chuyÓn ®îc tÝnh theo cù ly vËn chuyÓn thùc tÕ. d. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh møc trî cíc vËn chuyÓn tiªu thô s¶n phÈm thùc hiÖn nh híng dÉn ®èi víi trî cíc vËn chuyÓn mÆt hµng chÝnh s¸ch b¸n ë miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc (Môc V, kho¶n 1, ®iÓm d) cña Th«ng t nµy. e. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh møc gi¸ mua tèi thiÓu (gi¸ sµn) s¶n phÈm ®îc trî cíc vËn chuyÓn: - S¶n phÈm hµng ho¸ (n«ng, l©m s¶n) ph¶i n»m trong danh môc s¶n phÈm do Uû ban nh©n d©n TØnh quyÕt ®Þnh ®îc trî cíc tiªu thô. - Gi¸ mua tèi thiÓu (gi¸ sµn) = gi¸ s¶n phÈm ®îc tiªu thô t¹i thµnh phè, thÞ x· tØnh lþ trõ (-) chi phÝ lu th«ng hîp lý. Chi phÝ lu th«ng hîp lý kh«ng bao gåm chi phÝ vËn chuyÓn, v× kho¶n nµy ®· ®îc hç trî. Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ ph¶i thêng xuyªn kiÓm tra, gi¸m s¸t, n¾m ch¾c diÔn biÕn gi¸ thÞ trêng cã gi¶i ph¸p ®Ó qu¶n lý gi¸ mua s¶n phÈm ® îc trî cíc vËn chuyÓn, chèng Ðp gi¸ ®èi víi ngêi s¶n xuÊt, tham mu cho Uû ban nh©n d©n TØnh quyÕt ®Þnh møc gi¸ sµn cho phï hîp víi tõng lo¹i s¶n phÈm.
 9. 9 Khi gi¸ s¶n phÈm ®îc trî cíc vËn chuyÓn trªn thÞ trêng xuèng thÊp h¬n møc gi¸ sµn ®· quy ®Þnh, g©y bÊt lîi cho ng êi s¶n xuÊt vµ cho th¬ng nh©n ®îc giao nhiÖm vô tæ chøc mua, vËn chuyÓn, tiªu thô, Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ cïng c¸c ngµnh liªn quan b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n TØnh, ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p th¸o gì khã kh¨n cho ngêi s¶n xuÊt vµ ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô tiªu thô s¶n phÈm. 3. Kinh phÝ trî gi¸, trî cíc mÆt hµng chÝnh s¸ch x· héi vµ trî cíc vËn chuyÓn tiªu thô s¶n phÈm: a. Ng©n s¸ch trung ¬ng tËp trung hç trî cho c¸c tØnh miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc cã nhiÒu khã kh¨n, chñ yÕu lµ khu vùc II vµ III. §èi víi nh÷ng vïng miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc Ýt khã kh¨n h¬n, Uû ban nh©n d©n TØnh quyÕt ®Þnh viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch vµ sö dông nguån ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng. ViÖc lËp, ph©n bæ vµ giao dù to¸n kinh phÝ trî gi¸, trî cíc mÆt hµng chÝnh s¸ch vµ trî cíc vËn chuyÓn tiªu thô s¶n phÈm ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn LuËt. Kinh phÝ trî gi¸, trî cíc ®îc trÝch tõ nguån ng©n s¸ch Trung ¬ng vµ cÊp cho Uû ban Nh©n d©n tØnh theo h×nh thøc "kinh phÝ uû quyÒn". b. Tæ chøc thùc hiÖn ë ®Þa ph¬ng: C¨n cø kinh phÝ trî gi¸, trî cíc vËn chuyÓn ®îc ng©n s¸ch Trung ¬ng cÊp vµ nguån bæ sung tõ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng, Uû ban Nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch vµ ph©n bæ kinh phÝ cho tõng mÆt hµng phï hîp víi thùc tÕ cña tØnh. u tiªn ®¶m b¶o nhu cÇu mÆt hµng thiÕt yÕu nhÊt vµ vïng ®Æc biÖt khã kh¨n. 4. Uû ban Nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh chän th¬ng nh©n thùc hiÖn viÖc mua, b¸n hµng ho¸ cã trî gi¸, trî cuíc, th«ng qua ¸p dông h×nh thøc ®Êu thÇu hoÆc chØ ®Þnh th¬ng nh©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ m¹ng l íi, c¬ së vËt chÊt, c¸n bé,... vµ giao nhiÖm vô thùc hiÖn viÖc b¸n c¸c mÆt hµng cã trî gi¸, trî cíc, mua s¶n phÈm ®îc trî cíc tiªu thô. 5. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o thùc hiÖn vµ tæ chøc kiÓm tra thêng xuyªn, ®Þnh kú viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch trî gi¸, trî cíc ®Õn tõng ®iÓm b¸n hµng theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 02/2002/N§-CP vµ NghÞ ®Þnh sè 20/1998/N§-CP cña ChÝnh phñ, b¶o ®¶m cho ®ång bµo sèng ë ®Þa bµn miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc mua ®îc c¸c mÆt hµng thuéc diÖn chÝnh s¸ch theo ®óng sè lîng, ®óng gi¸ c¶ quy ®Þnh, chÊt lîng ®¶m b¶o t¹i ®Þa ®iÓm quy ®Þnh, b¸n ®îc c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ë vïng khã kh¨n víi gi¸ c¶ hîp lý. Xö lý nghiªm minh c¸c sai ph¹m, ®Æc biÖt lµ c¸c hµnh vi gian lËn trong kª khai thanh to¸n kinh phÝ tr¶ gi¸, trî cíc; chèng l·ng phÝ thÊt tho¸t ng©n s¸ch nhµ n íc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn. VI. Doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng th¬ng m¹i ë miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc 1. Më réng m¹ng líi cña doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng th¬ng m¹i ë miÒn nói, h¶i ®¶o vµ vïng ®ång bµo d©n téc ®Ó ®ñ søc chi phèi thÞ tr êng
 10. 10 vÒ b¸n c¸c mÆt hµng chÝnh s¸ch x· héi, vËt t phôc vô s¶n xuÊt vµ mua mét sè s¶n phÈm quan träng cña ®ång bµo s¶n xuÊt ra, u tiªn c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n. Doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng th¬ng m¹i ph¶i cã cöa hµng ®Õn trung t©m côm x·. Cã h×nh thøc thÝch hîp ®Ó sö dông c¸c hîp t¸c x· th ¬ng m¹i dÞch vô, c¸c doanh nghiÖp nhµ níc kh¸c (xÝ nghiÖp, n«ng l©m trêng...), trêng häc, tr¹m x¸, ®éi ngò gi¸o viªn vµ nh÷ng ng êi cã tÝn nhiÖm trong c¸c th«n b¶n lµm ®¹i lý hoÆc nhËn uû th¸c mua b¸n hµng ho¸. X©y dùng mèi liªn kÕt gi÷a c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ë trung ¬ng víi ®Þa ph¬ng, gi÷a c¸c doanh nghiÖp trªn cïng ®Þa bµn, gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ víi nhau theo tinh thÇn cïng cã lîi nh»m t¹o ra hÖ thèng c¸c kªnh lu th«ng th«ng suÊt tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô, gi÷a miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc víi c¸c vïng kh¸c. Së Th¬ng m¹i chñ tr×, phèi hîp víi Së KÕ ho¹ch §Çu t vµ c¸c ngµnh h÷u quan trong tØnh x©y dùng quy ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng líi ho¹t ®éng th¬ng m¹i (bao gåm chî, cöa hµng cña doanh nghiÖp nhµ níc, hîp t¸c x· th¬ng m¹i dÞch vô, th¬ng nghiÖp ngoµi quèc doanh...) vµ tæ chøc thùc hiÖn quy ho¹ch ®îc phª duyÖt. Quy ho¹ch ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi trªn ®Þa bµn, ®a c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i g¾n víi quy ho¹ch d©n c vµ vïng s¶n xuÊt, tõng bíc phñ kÝn c¸c vïng "tr¾ng" vÒ m¹ng líi th¬ng m¹i. 2. VÒ doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng c«ng Ých trong th¬ng m¹i: thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cña luËt ph¸p vÒ doanh nghiÖp c«ng Ých. Së Th¬ng m¹i chñ tr× phèi hîp víi Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t xem xÐt c¸c doanh nghiÖp cã ®ñ ®iÒu kiÖn, cã nhu cÇu chuyÓn sang h×nh thøc doanh nghiÖp c«ng Ých lËp ph¬ng ¸n tr×nh Uû ban Nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh, theo tr×nh tù thñ tôc thµnh lËp doanh nghiÖp c«ng Ých. 3. Vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i nhµ níc ë miÒn nói, h¶i ®¶o vµ vïng ®ång bµo d©n téc. a. Nhu cÇu vèn lu ®éng hîp lý cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i nhµ níc ë miÒn nói, h¶i ®¶o vµ vïng ®ång bµo d©n téc ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së: - NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ kÕt qu¶ kinh doanh. - T×nh h×nh vèn lu ®éng (bao gåm c¶ vèn tù cã vµ vèn vay) cña doanh nghiÖp trong 2-3 n¨m gÇn ®©y. - C¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh nh ®êng x¸ vµ cù ly vËn t¶i, thêi tiÕt khÝ hËu ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh lu th«ng, tÝnh chÊt thêi vô cña s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, ®iÒu kiÖn dÞch vô thanh to¸n vµ tÝn dông cña ng©n hµng, tËp qu¸n vµ nhu cÇu s¶n xuÊt tiªu dïng cña nh©n d©n, vµ c¸c nh©n tè kh¸c ¶nh hëng ®Õn tèc ®é vßng quay vèn lu ®éng. - Yªu cÇu vÒ dù tr÷ c¸c mÆt hµng thiÕt yÕu, ®Æc biÖt lµ hµng thuéc diÖn mÆt hµng chÝnh s¸ch x· héi. Doanh nghiÖp lËp ph¬ng ¸n ®Ò nghÞ bæ sung vèn lu ®éng b¸o c¸o Së Th¬ng m¹i, Chi côc Qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n nhµ níc t¹i doanh nghiÖp (®èi víi c¸c ®Þa ph¬ng ®îc thµnh lËp Chi côc) hoÆc Së Tµi chÝnh (®èi víi c¸c ®Þa ph¬ng kh«ng cã tæ chøc Chi côc) tæng hîp vµo dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m, tr×nh Uû ban Nh©n d©n tØnh.
 11. 11 b. CÊp bæ sung vèn lu ®éng ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng th¬ng m¹i: Tr×nh tù lËp kÕ ho¹ch vèn lu ®éng cña c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng th¬ng m¹i ë miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc theo quy tr×nh vµ híng dÉn thùc hiÖn LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc. Nguån bæ sung vèn lu ®éng cho doanh nghiÖp nhµ níc trung ¬ng do ng©n s¸ch trung ¬ng ®¶m b¶o. Nguån bæ sung vèn lu ®éng cho doanh nghiÖp nhµ níc ®Þa ph¬ng do ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®¶m b¶o. Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh cÊp bæ sung vèn lu ®éng cho doanh nghiÖp theo dù to¸n ng©n s¸ch ®îc giao. VII. Qu¶n lý vèn dù tr÷ mÆt hµng chÝnh s¸ch ë miÒn nói, h¶i ®¶o vµ vïng ®ång bµo d©n téc 1. C¸c mÆt hµng ®îc trî gi¸, trî cíc ®Ó b¸n ë miÒn nói h¶i ®¶o vµ vïng ®ång bµo d©n téc ®îc cÊp vèn dù tr÷ gåm: (1) Muèi: gåm cã muèi thêng (®Ó trén ièt) vµ muèi ièt thµnh phÈm. (2) DÇu ho¶ th¾p s¸ng. Vèn dù tr÷ chñ yÕu sö dông cho khu vùc III. Tïy theo t×nh h×nh cô thÓ cña tõng ®Þa ph¬ng, ñy ban Nh©n d©n tØnh cã thÓ bæ sung mÆt hµng nhÊt thiÕt ph¶i cã dù tr÷ ë nh÷ng vïng ®Æc biÖt khã kh¨n (khu vùc III). 2. Doanh nghiÖp th¬ng m¹i nhµ níc lµm nhiÖm vô cung øng c¸c mÆt hµng chÝnh s¸ch qui ®Þnh ë ®iÓm 1 ®îc cÊp ®ñ vèn dù tr÷ tõ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng. Møc vèn ®îc cÊp ®ñ nhu cÇu dù tr÷ lu th«ng mÆt hµng chÝnh s¸ch, t¬ng ®¬ng víi nhu cÇu tiªu dïng mÆt hµng ®ã cña nh©n d©n thuéc ®Þa bµn phôc vô trong thêi gian b×nh qu©n tõ 2 ®Õn 3 th¸ng. Tuú t×nh h×nh cña tõng khu vùc, Uû ban Nh©n d©n tØnh quy ®Þnh thêi gian dù tr÷ phï hîp víi thùc tÕ ®Þa ph¬ng. 3. Uû ban nh©n d©n TØnh quy ®Þnh cô thÓ sè l îng hµng ho¸ vµ vèn t- ¬ng øng dù tr÷ tõng mÆt hµng, tõng khu vùc (I, II, III), thêi ®iÓm dù tr÷ vµ viÖc huy ®éng vèn dù tr÷ mÆt hµng chÝnh s¸ch cho nhu cÇu kinh doanh ë nh÷ng thêi ®iÓm phï hîp. 4. Doanh nghiÖp ®îc cÊp vèn cã tr¸ch nhiÖm sö dông vèn ®Ó dù tr÷ lu th«ng mÆt hµng chÝnh s¸ch. Tæ chøc dù tr÷ lu th«ng ph¶i ®¹t ®îc yªu cÇu ®èi víi tõng mÆt hµng, ë tõng ®Þa bµn vµ thêi ®iÓm. Doanh nghiÖp ®îc chñ ®éng tæ chøc dù tr÷ lu th«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng ®Þa bµn khu vùc (I, II III) vµ ®Æc ®iÓm cña hµng ho¸, nhu cÇu tiªu dïng. Vµo nh÷ng thêi ®iÓm nh mïa ma lò, tÕt, lÔ héi vµ ë nh÷ng ®Þa bµn giao th«ng ®Æc biÖt khã kh¨n, yªu cÇu thùc tÕ ®ßi hái lîng hµng ho¸ dù tr÷ ë møc cao h¬n møc dù tr÷ b×nh qu©n, doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm huy ®éng c¸c nguån vèn kh¸c ®Ó dù tr÷. Ngoµi nh÷ng thêi ®iÓm vµ ®Þa bµn trªn ®©y, doanh nghiÖp ®îc t¹m thêi sö dông mét phÇn sè vèn dù tr÷ vµo kinh doanh mÆt hµng kh¸c vµ ph¶i hoµn tr¶ kÞp thêi ®Ó dù tr÷ hµng chÝnh s¸ch, ®¶m b¶o cung øng ®ñ hµng cho nhu cÇu cña nh©n d©n.
 12. 12 5. Vèn dù tr÷ c¸c mÆt hµng chÝnh s¸ch, ®îc qu¶n lý nh vèn lu ®éng vµ b¶o toµn vèn theo quy ®Þnh vÒ qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh doanh ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc. S¸u th¸ng mét lÇn, doanh nghiÖp ®îc cÊp vèn dù tr÷ ph¶i b¸o c¸o víi Së Tµi chÝnh, Së Th¬ng m¹i vÒ t×nh h×nh sö dông vèn dù tr÷ mÆt hµng chÝnh s¸ch. Së Tµi chÝnh tæng hîp b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n TØnh vµ Bé Tµi chÝnh. VIII. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Uû ban D©n téc vµ miÒn nói chñ tr×, phèi hîp c¸c Bé ngµnh liªn quan vµ Uû ban d©n d©n c¸c tØnh trong viÖc tæ chøc thùc hiÖn chÝnh s¸ch trî gi¸, trî cíc, theo dâi kÕt qu¶ b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. Thêng xuyªn theo dâi, híng dÉn vµ tæ chøc kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch trî gi¸ trî cíc vËn chuyÓn cña ®Þa ph¬ng, cña c¸c Bé ngµnh vµ doanh nghiÖp cã sö dông kinh phÝ trî gi¸, trî cíc. KÞp thêi ph¸t hiÖn vµ xö lý nh÷ng víng m¾c khã kh¨n, b¸o c¸o ®Ò xuÊt víi ChÝnh phñ c¸c gi¶i ph¸p cÇn thiÕt b¶o ®¶m cho viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®óng môc tiªu, cã hiÖu qu¶, theo ®óng c¸c chÕ ®é qu¶n lý. 2. Bé Th¬ng m¹i chñ tr× theo dâi, b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, u ®·i ®èi víi th¬ng nh©n; phèi hîp víi Uû ban D©n téc vµ miÒn nói, c¸c Bé ngµnh liªn quan vµ Uû ban Nh©n d©n c¸c tØnh theo dâi vµ gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n víng m¾c trong viÖc tæ chøc thùc hiÖn chÝnh s¸ch trî cíc trî gi¸; híng dÉn c¸c ®Þa ph¬ng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p më réng thÞ trêng, ph¸t triÓn lu th«ng hµng ho¸ trªn ®Þa bµn miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc. 3. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh, Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan phèi hîp víi Uû ban D©n téc vµ miÒn nói, Bé Th ¬ng m¹i theo dâi viÖc thùc hiÖn vµ gi¶i quyÕt nh÷ng víng m¾c trong tæ chøc thùc hiÖn chÝnh s¸ch quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 20/1998/N§-CP vµ NghÞ ®Þnh 02/2002/N§-CP cña ChÝnh phñ. 4. Uû ban Nh©n d©n c¸c tØnh chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn, theo dâi vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch trªn ®Þa bµn. Ph¸t hiÖn vµ xö lý kÞp thêi nh÷ng khã kh¨n víng m¾c trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn, kiÕn nghÞ víi ChÝnh phñ vµ c¸c Bé ngµnh liªn quan biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. 5. Th«ng t nµy thay thÕ c¸c v¨n b¶n sau ®©y: - Th«ng t liªn tÞch sè 11/1998/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKH§T ngµy 31/7/ 1998 cña Liªn Bé Th¬ng m¹i - Uû ban D©n téc vµ MiÒn nói - Bé Tµi chÝnh - Bé KÕ ho¹ch §Çu t híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 20/1998/N§-CP; - Th«ng t sè 112/1998/TT/BTC ngµy 4/8/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn viÖc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 NghÞ ®Þnh sè 20/1998/N§-CP ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ vÒ ph¸t triÓn th¬ng m¹i miÒn nói, h¶i ®¶o vµ vïng ®æng bµo d©n téc;
 13. 13 - Th«ng t sè 06/1998/TT/BVGCP ngµy 22/8/1998 cña Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ híng dÉn nguyªn t¾c x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ trî gi¸, trî cíc vËn chuyÓn vµ x¸c ®Þnh møc gi¸ b¸n lÎ c¸c mÆt hµng chÝnh s¸ch ® îc trî gi¸, trî cíc t¹i c¸c tØnh miÒn nói, h¶i ®¶o vµ vïng ®ång bµo d©n téc; vµ cã hiÖu lùc thi hµnh theo hiÖu lùc thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 02/2002/N§-CP ngµy 3 th¸ng 1 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã khã kh¨n víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, ngµnh, Uû ban Nh©n d©n tØnh vµ c¸c doanh nghiÖp ph¶n ¸nh kÞp thêi ®Ó Liªn Bé nghiªn cøu híng dÉn bæ sung.
 14. 14 Phô lôc I ch©n hµng tÝnh trî gi¸, trî cíc vËn chuyÓn c¸c mÆt hµng chÝnh s¸ch lªn miÒn nói, h¶i ®¶o vµ vïng ®ång bµo d©n téc (KÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 07/2002/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKH§T ngµy 12 th¸ng 8 n¨m 2002 cña Liªn Bé Th¬ng m¹i - Uû ban d©n téc vµ miÒn nói - Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch vµ §Çu t) Cù ly vËn chuyÓn ®îc trî cíc c¸c mÆt hµng chÝnh s¸ch b¸n t¹i miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc tõ ®iÓm khëi ®Çu lµ ch©n hµng quy ®Þnh trong phô lôc nµy, ®Õn cuèi lµ trung t©m côm x· ®èi víi muèi ièt, dÇu ho¶ gièng c©y trång, gièng thñy s¶n, ph©n bãn; tÝnh tõ ch©n hµng quy ®Þnh ®Õn trung t©m huyÖn ®èi víi ph¸t hµnh s¸ch. C¸c ®Þa ph¬ng cã thÓ mua hµng ë nh÷ng n¬i kh¸c nÕu cã cïng chÊt l- îng, gi¸ c¶ nhng cù ly trî cíc vËn chuyÓn tèi ®a chØ ®îc tÝnh b»ng cù ly tÝnh tõ ch©n hµng theo quy ®Þnh. Ch©n hµng (®iÓm khëi ®Çu) ®Ó tÝnh trî cíc: + §èi víi c¸c tØnh miÒn nói, ®iÓm khëi ®Çu tÝnh trî cíc vËn chuyÓn c¸c mÆt hµng lµ tõ kho giao hµng cña doanh nghiÖp thuéc trung ¬ng qu¶n lý ë n¬i gÇn nhÊt. + §èi víi c¸c tØnh chØ cã huyÖn, x· miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®ång bµo d©n téc, ®iÓm khëi ®Çu tÝnh trî cíc vËn chuyÓn lµ tõ trung t©m tØnh. 1. Muèi : a. Muèi ièt: + C¸c tØnh Cao B»ng, Hµ Giang, Lai Ch©u, L¹ng S¬n, B¾c C¹n, Tuyªn Quang, Hµ T©y tÝnh tõ Hµ Néi. + Thµnh phè H¶i Phßng tÝnh tõ H¶i Phßng. + TØnh Qu¶ng Nam tÝnh tõ §µ N½ng. + C¸c tØnh Phó Yªn. B×nh §Þnh, Kontum, tÝnh tõ Qui Nh¬n. + TØnh B×nh ThuËn tÝnh tõ Phan ThiÕt. + TØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu tÝnh tõ Bµ RÞa - Vòng Tµu. + C¸c tØnh B×nh Phíc, An Giang tÝnh tõ thµnh phè Hå ChÝ Minh. b. Muèi tr¾ng:. + C¸c tØnh Lai Ch©u, S¬n La, Lµo Cai, Yªn B¸i, Hoµ B×nh, Phó Thä, VÜnh Phóc, Th¸i Nguyªn, B¾c Giang tÝnh tõ Hµ Néi. + TØnh Qu¶ng Ninh tÝnh tõ Th¸i B×nh. + TØnh Hµ Nam tÝnh tõ Nam §Þnh. + TØnh Thanh Ho¸ tÝnh tõ ®ång muèi Thanh Ho¸. + TØnh Ninh B×nh tÝnh tõ Nam §Þnh. + TØnh NghÖ An tÝnh tõ DiÔn Ch©u.
 15. 15 + C¸c tØnh Qu¶ng B×nh, Qu¶ng TrÞ, Thõa Thiªn HuÕ, Hµ TÜnh tÝnh tõ ®ång muèi Hµ TÜnh. . + TØnh §µ N½ng, Gia Lai tÝnh tõ ®ång muèi B×nh §Þnh. + TØnh Qu¶ng Ng·i tÝnh tõ Sa Huúnh. + C¸c tØnh L©m §ång, Ninh ThuËn tÝnh tõ ®ång muèi tØnh Ninh ThuËn. + C¸c tØnh §¾c L¾c, Kh¸nh Hoµ tÝnh tõ ®ång muèi Kh¸nh Hoµ. + TØnh §ång Nai tÝnh tõ ®ång muèi §ång Nai. 2. DÇu ho¶ th¾p s¸ng: . + TÊt c¶ c¸c tØnh ®Òu tÝnh tõ trung t©m tØnh. 3. S¸ch (c¸c xuÊt b¶n phÈm theo danh môc cña Bé V¨n Ho¸ - Th«ng Tin) + C¸c tØnh Cao B»ng, Hµ Giang, Lµo Cai, L¹ng S¬n, B¾c C¹n, Th¸i Nguyªn, Tuyªn Quang, Yªn B¸i, S¬n Lai, Lai Ch©u, Hoµ B×nh, Phó Thä, Qu¶ng Ninh, B¾c Giang tÝnh tõ Hµ Néi + C¸c tØnh tõ Gia Lai, Kontum, §¾c L¾c, L©m §ång, B×nh Ph íc tÝnh tõ thµnh phè Hå ChÝ Minh. 4. Gièng c©y trång: +§èi víi gièng do tØnh tù s¶n xuÊt tÝnh tõ n¬i s¶n xuÊt hoÆc c«ng ty gièng c©y trång cña tØnh. +§èi víi gièng ®Þa ph¬ng tù nhËp khÈu tÝnh tõ cöa khÈu nhËp. + §èi víi c¸c lo¹i gièng c©y trång kh¸c mua cña c«ng ty gièng c©y trång Trung ¬ng tÝnh tõ n¬i mua hµng. 5. Ph©n bãn: a C¸c loai ph©n bãn nhËp khÈu: + C¸c tØnh Hµ Giang, Lµo Cai, Tuyªn Quang, Yªn B¸i, Phó Thä tÝnh tõ c¶ng H¶i Phßng, Hµ Néi, ViÖt Tr×. + C¸c tØnh Cao B»ng, L¹ng S¬n, B¾c C¹n, Th¸i Nguyªn, S¬n La, Lai Ch©u, Hoµ B×nh, B¾c Giang, tÝnh tõ c¶ng H¶i Phßng, Hµ Néi. + TØnh Qu¶ng Ninh tÝnh tõ c¶ng H¹ Long, c¶ng H¶i Phßng. + C¸c tØnh Gia Lai, Kontum tÝnh tõ c¶ng Qui Nh¬n, c¶ng §µ N½ng. + TØnh §¾c L¾c tÝnh tõ c¶ng Qui Nh¬n, c¶ng Nha Trang, c¶ng Sµi Gßn. + C¸c tØnh L©m §ång, B×nh Phíc tÝnh tõ c¶ng Sµi Gßn. b. Supe l©n L©m Thao: + C¸c tØnh Cao B»ng, Hµ Giang, Lµo Cai, L¹ng S¬n, B¾c C¹n, Th¸i Nguyªn, Tuyªn Quang, Yªn B¸i, S¬n La, Lai Ch©u, Hoµ B×nh, Phó Thä, Qu¶ng Ninh, B¾c Giang tÝnh tõ kho cña C«ng ty Supe l©n L©m Thao. + TØnh §¾c L¾c tÝnh tõ ga Hoµ Huúnh. + C¸c tÝnh Gia Lai, Kontum tÝnh tõ ga Diªu Tr×.
 16. 16 + C¸c tØnh L©m §ång, B×nh Phíc tÝnh tõ ga Sãng ThÇn, Sµi Gßn, Nhµ m¸y supe l©n Long Thµnh. c. Ph©n l©n nung ch¶y cña c«ng ty V¨n §iÓn, Ninh B×nh: + C¸c tØnh Cao B»ng, Hµ Giang, Lµo Cai, L¹ng S¬n, B¾c C¹n, Th¸i Nguyªn, Tuyªn Quang, Yªn B¸i, S¬n La, Lai Ch©u, Hoµ B×nh, Phó Thä, Qu¶ng Ninh, B¾c Giang tÝnh t kho XÝ nghiÖp ph©n l©n nung ch¶y Ninh B×nh hoÆc V¨n §iÓn s¶n xuÊt. + TØnh §¾c L¾c tÝnh tõ ga Hoµ Huúnh. + C¸c tØnh Gia Lai, Kontum tÝnh tõ ga Diªu Tr×. + C¸c tØnh L©m §ång, B×nh Thíc tÝnh tõ ga Sãng ThÇn, Sµi Gßn. d. Ph©n ®¹m Urª Hµ B¾c: + C¸c tØnh Cao B»ng, Hµ Giang, Lµo Cai, L¹ng S¬n, B¾c C¹n, Th¸i Nguyªn, Tuyªn Quang, Yªn B¸i, S¬n La, Lai Ch©u, Hoµ B×nh, Phó Thä, Qu¶ng Ninh, B¾c Giang tÝnh tõ c«ng ty ph©n ®¹m vµ ho¸ chÊt PhÝa B¾c. e. Ph©n NPK néi ®Þa: + C¸c tØnh ®îc tÝnh trî cíc vËn chuyÓn ph©n NPK tõ n¬i s¶n xuÊt gÇn nhÊt. ChØ tÝnh trî cíc cho lîng hµng mua cña c¸c doanh nghiÖp trung ¬ng s¶n xuÊt cã hµm lîng chÊt dinh dìng b»ng hoÆc cao h¬n 18%, ®· ®¨ng ký chÊt lîng víi trung t©m ®o lêng chÊt lîng Nhµ níc. g. Ph©n bãn vi sinh:. + C¸c tØnh ®îc tÝnh trî cíc vËn chuyÓn tõ c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ph©n bãn vi sinh do C«ng ty KhuyÕn n«ng qu¶n lý ë n¬i gÇn nhÊt.
 17. 17 Phô Lôc II : Tû LÖ HAO HôT §¦îC TÝNH VµO §¥N GI¸ TRî C¦íC VËN CHUYÓN (KÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 07/2002/TTLTLBTM-UBDTMN- BTC- BKH§T ngµy 12 th¸ng 8 n¨m 2002 cña Liªn bé Th¬ng m¹i - Uû ban D©n téc vµ MiÒn nói - Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch vµ §Çu t ) MÆt hµng Tû lÖ hao hôt 1. Muèi ièt 0,5% 2. Muèi tr¾ng 1% 3.DÇu ho¶ th¾p s¸ng + 0,045%/km ®êng lo¹i 1 vµ lo¹i 2 + 0,09%/km ®êng lo¹i 3 trë ®i 4. S¸ch 0% 5. Gièng c©y trång Theo qui ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn 6. Ph©n bãn 0,5% Riªng ph©n bãn nhËp khÈu, ph©n ®¹m Hµ B¾c ¸p dông QuyÕt ®Þnh sè 75 ngµy 5/9/1991 cña Uû ban KÕ ho¹ch nhµ níc nh sau : + VËn chuyÓn bèc xÕp hµng b»ng ®êng thuû tÝnh 0,4%. + VËn chuyÓn bèc xÕp hµng b»ng ®êng bé : - Díi 50 km = 0,25% - 50 ®Õn 100 km = 0,3% - Trªn 100 km = 0,35%

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản