Thông tư liên tịch 07/TTLB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
42
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 07/TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 07/TTLB về phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với chất lượng hàng hóa do Bộ Y tế và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/CP ngày 08/12/1995 về phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với chất lượng hàng hóa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 07/TTLB

  1. B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH VÀ MÔI TRƯ NG-B NAM YT c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 07/TTLB Hà N i , ngày 01 tháng 7 năm 1996 THÔNG TƯ LIÊN B C A B Y T - KHOA H C CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG S 07/TTLB NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 1996 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 86/CP NGÀY 08-12-1995 V PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M QU N LÝ NHÀ NƯ C I V I CH T LƯ NG HÀNG HOÁ Ngày 08 tháng 12 năm 1995 Chính ph ã ban hành Ngh nh 86/CP quy nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c i v i ch t lư ng hàng hoá. Chính ph giao trách nhi m cho B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng th ng nh t qu n lý ch t lư ng hàng hoá trong c nư c, ng th i phân công B Y t ch u trách nhi m tr c ti p qu n lý ch t lư ng các hàng hoá c thù g m có: Dư c phNm và dư c li u, m phNm nh hư ng t i s c kho con ngư i, trang thi t b y t , an toàn và v sinh th c phNm (tươi s ng, ch bi n công nghi p), các lo i nư c u ng, rư u và thu c lá. th c hi n Ngh nh 86/CP trong ph m vi ư c phân công, Liên B th ng nh t quy nh như sau: 1. i v i dư c phNm và dư c li u Các tiêu chuNn v dư c phNm và dư c li u ư c B Y t t ch c xét duy t và công b dư i hình th c Dư c i n Vi t Nam theo thông l qu c t . i v i thu c m i, trư c khi lưu hành ph i ư c B Y t cho phép theo quy ch hi n hành. Vi n Ki m nghi m dư c ch u trách nhi m ki m tra ch t lư ng dư c phNm, dư c li u. B Y t ch nh m t s b nh vi n ti n hành th lâm sàng ho c ánh giá tác d ng c a thu c trên ngư i Vi t Nam. Thu c s n xu t trong nư c ho c nh p khNu ph i có gi y phép ho c s ăng ký c a B Y t . Cơ quan ki m tra ch t lư ng thu c Trung ương là Vi n Ki m nghi m dư c và Phân vi n Ki m nghi m dư c thu c B Y t , a phương là các Tr m Ki m nghi m dư c. i v i các thu c ã ư c c p s dăng ký ph i có y h sơ v tiêu chuNn nguyên li u, thành phNm, ki m tra ch t lư ng... ư c lưu t i B Y t , Vi n Ki m nghi m dư c, Phân vi n Ki m nghi m dư c cho t i khi h t hi u l c c a s ăng ký. B Y t (V dư c, Thanh tra dư c) là cơ quan ch u trách nhi m thanh tra, ki m tra ch t lư ng dư c phNm và dư c li u lưu hành trên th trư ng trong nư c.
  2. 2. i v i M phNm. T này n h t năm 1996, m phNm ư c các Chi c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xét c p ăng ký ch t lư ng theo hư ng d n t i Thông tư 560/TT ngày 21 tháng 3 năm 1996 c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng. Trong tháng 9 năm 1996, B Y t s công b danh m c m phNm ph i ăng ký ch t lư ng. B Y t t ch c xây d ng và công b các yêu c u v v sinh, an toàn, th nghi m và t ch c h th ng các cơ quan xét c p ăng ký ch t lư ng theo danh m c ã công b i v i m phNm t ngày 1 tháng 1 năm 1997. T năm 1997 B Y t (V dư c, Thanh tra dư c) ch u trách nhi m thanh tra, ki m tra ch t lư ng m phNm lưu hành trên th trư ng trong c nư c theo danh m c ã công b . Sau khi có s tho thu n c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, B Y t ch nh các cơ quan ki m tra m phNm nh p khNu theo danh m c b t bu c ph i ki m tra ch t lư ng do B Y t công b . 3. i v i trang thi t b và d ng c y t . Các lo i trang thi t y t s n xu t trong nư c ph i ăng ký ch t lư ng t i các Chi c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng t nh, thành ph sau khi có gi y ch ng nh n th nghi m lâm sàng, gi y ch ng nh n k t qu ki m chuNn do các cơ quan thu c B Y t c p và ph i ư c B Y t c p gi y phép lưu hành trư c khi lưu thông trên th trư ng. B Y t xây d ng danh m c trang thi t b y t nh p khNu ph i ki m tra ch t lư ng, thNm nh h sơ ưa yêu c u ki m chuNn và th nghi m lâm sàng. Các cơ quan ki m tra ch t lư ng trang thi t b y t nh p khNu do B Y t và B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng ch nh. 4. i v i th c phNm. 4.1. Công tác tiêu chuNn hoá. B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng t ch c các Ban k thu t tiêu chuNn th c phNm (các ban CODEX) biên so n các Tiêu chuNn Vi t Nam (TCVN) theo k ho ch xây d ng TCVN hàng năm do B Y t và các B khác xu t. B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng quy nh vi c b t bu c áp d ng các TCVN và công b các quy nh b t bu c khác i v i th c phNm (ghi nhãn, bao gói, v n chuy n, b o qu n, quy nh th i h n s d ng, qu ng cáo v.v..) 4.2. ăng ký ch t lư ng. Trong năm 1996 các Chi c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng xét c p ăng ký ch t lư ng th c phNm theo quy nh t i Thông tư 560/TT ngày 21 tháng 3 năm 1996 c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng. Trong tháng 9 năm 1996, B Y t công b danh m c th c phNm ph i ăng ký ch t lư ng và các yêu c u b t bu c ph i ăng ký, t ch c h th ng cơ quan c p ăng ký ch t lư ng làm cơ s B Y t tr c ti p t ch c c p ăng ký ch t lư ng i v i th c phNm t ngày 1 tháng 1 năm 1997.
  3. 4.3. Ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng th c phNm các lo i nư c u ng, rư u và thu c lá s n xu t trong nư c và nh p khNu. B Y t ph i h p v i B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng công b danh m c các lo i th c phNm s n xu t trong nư c và nh p khNu ph i ki m tra ch t lư ng theo các TCVN b t bu c áp d ng và các quy nh b t bu c v v sinh an toàn th c phNm khác. Hai B ch nh các cơ quan ki m tra ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm cho các i tư ng này, bao g m các Vi n ch c năng thu c B Y t , các Trung tâm/Tr m v sinh phòng d ch, các Trung tâm k thu t và các Chi c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng. B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng hư ng d n các quy nh chung c a Nhà nư c v nghi p v ki m tra i v i các ơn v này. 4.4. i v i th c phNm xu t khNu. Căn c yêu c u qu n lý Nhà nư c và các quy nh c a các nư c nh p khNu th c phNm. B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng quy nh danh m c th c phNm xu t khNu ph i ki m tra ch t lư ng và ch nh cơ quan ki m tra. B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng ch trì t ch c vi c xây d ng h th ng m b o ch t lư ng trong các cơ s s n xu t th c phNm, c bi t th c phNm xu t khNu, làm cơ s cho vi c m b o và nâng cao ch t lư ng th c phNm xu t khNu. Liên B khuy n khích và h tr các doanh nghi p xây d ng h th ng m b o ch t lư ng phù h p v i t p quán c a các nư c trong khu v c và trên th gi i. 4.5. Thanh tra v sinh, an toàn th c phNm trên th trư ng. Thanh tra v sinh c a ngành y t tr c ti p t ch c thanh tra và x lý vi ph m v an toàn, v sinh th c phNm, các lo i nư c u ng, rư u và thu c lá theo quy nh c a pháp lu t; ph i h p ch t ch v i Cơ quan Qu n lý th trư ng, Thanh tra Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng và các thanh tra chuyên ngành khác trong ho t ng này. Các ơn v s nghi p k thu t c a hai B h tr trong vi c ki m tra k thu t, cung c p thông tin m b o hi u l c cho vi c thanh tra và x lý các vi ph m. 5. T ch c th c hi n. B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng ch nh T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng là cơ quan u m i giúp B tri n khai th c hi n Ngh nh 86/CP và Thông tư này. B Y t giao cho V v sinh phòng d ch, V Dư c, V trang thi t b giúp B tri n khai th c hi n Ngh nh 86/CP và Thông tư này theo lĩnh v c ư c phân công ph trách. nh kỳ vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm, B Y t tr c ti p báo cáo Chính ph v công tác qu n lý ch t lư ng i v i các hàng hoá ư c phân công ph trách, ng g i cho B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng t ng h p chung báo cáo Chính ph .
  4. Thông tư này có hi u l c t ngày ký. Các v n m i n y sinh trong quá trình th c hi n s ư c hai B ph i h p gi i quy t theo thNm quy n ho c trình Chính ph xem xét quy t nh. Chu H o Nguy n Văn Thư ng ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản