intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 08/1998/TT-LT của Ban Tài chính-Quản trị Trung ương, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước ày 2/4/1998 của Bộ Chính trị

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
131
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 08/1998/TT-LT của Ban Tài chính-Quản trị Trung ương, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước ày 2/4/1998 của Bộ Chính trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 08/1998/TT-LT của Ban Tài chính-Quản trị Trung ương, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế đầu tư đối với các dự án thuộc doanh nghiệp của Đảng theo Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 2/4/1998 của Bộ Chính trị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 08/1998/TT-LT của Ban Tài chính-Quản trị Trung ương, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước ày 2/4/1998 của Bộ Chính trị

  1. T h«ng    t liªn Þ ch B é  k Õ   o ¹ ch v µ  ® Ç u    ­ B a n   µi h Ý n h  ­   t h t t  c q u ¶ n   Þ  W   é  t µi tr T. ­ B  ch Ý n h  ­  g © n   µ n g  N h µ  n íc  N h s è  08/1998/TT­L T  n g µ y 1 th¸ng  12 n¨ m  1998 h í ng d É n   th ù c hi Ö n  c ¬  ch Õ   Ç u  t ® è i víi c¸c d ù  ¸n thu é c  ®   d o a n h   g hi Ö p  c ñ a  ¶ n g  theo c h Ø  th Þ  s è  31 C T/T W   n ® n g µ y 2/4/1998 c ñ a  é  ch Ý n h  tr Þ b Thùc  Ön  hi ChØ   Þ  è  CT/TW   µy  th s 31  ng 2/4/1998  ña  é   Ýnh  Þ vÒ   c B Ch tr   c«ng    t¸cs¶n  Êt,kinh doanh    xu     bæ sung  ©n   Ng s¸ch §¶ng,vµ    Õn      ý ki chØ  o  ®¹ cña  ñ íng  Ýnh  ñ  ¹  Th t Ch ph t iC«ng  sè  v¨n  795/CP­ KTTH   µy  ng 15/7/1998,li     ªn tÞch:Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Ban  µi chÝnh      K ho v§ t  T  ­ qu¶n  Þ Trung  ng, Bé   µi  tr   ¬ T chÝnh, Ng ©n   µng  µ   íc phèi hîp  íng  Én  ô  Ó  iÓ m   vÒ   ¬  Õ     h Nh n     h d c th ® 3  c ch ®Ç u    ®èi  íic¸c dù  thuéc    t v     ¸n  c¸c doanh  nghiÖp  §¶ng  do  qu¶n  ý ® îc thùc  l    hiÖn    nh sau: I. è i tî ng ¸p d ô n g:  § Th«ng   µy  îc¸p dông  i víi   ù    u    éc c¸cdoanh  tn ®     ®è     d ¸n ®Ç tthu     c¸c nghiÖp  cña  §¶ng qu¶n  ýbao  å m: l  g 1. C¸c  ù    ∙  îc®Ç u      d ¸n ® ®   tb»ng  ån  èn  ngu v theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 247/CT  ngµy  2/7/1992 cña  ñ  Þch  éi ®ång  é  ëng    Ch t H  B tr (nay lµThñ íng Ch Ýnh  ñ).    t  ph 2.C¸c  ù    u    íi.   d ¸n ®Ç tm 3.C¸c  ù    u      d ¸n ®Ç tkh«ng  mang  Ýnh  Êts¶n  Êtkinh doanh. t ch   xu     II. g u yªn t ¾ c c h u n g:  N 1. C¸c  ù  ®Ç u         d ¸n  t ®Ó s¶n  Êt,kinh doanh  ña  xu     c tØnh, thµnh  û    u (bao  gå m     ù  ®∙  u    c¸c d ¸n  ®Ç t b»ng  ån  èn  ngu v theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 247/CT  µy  ng 2/7/1992  µ    ù  ®Ç u    íi)n Õu  ã  Öu  v c¸c d ¸n  tm   c hi qu¶, cã    kh¶ n¨ng  håi vèn  thu    th×  îcvay  èn  Ýn  ông  u    ®  vtd ®Ç ttheo  Õ   ¹ch  µ   ícvµ  ùc hiÖn  ¬  Õ   k ho Nh n   th   c ch vay       èc  µ  itheo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc. ­tr¶(c¶ g v l∙   )   ®Þ hi h c Nh n 2. C¸c  ù  kh«ng    d ¸n  mang  Ýnh  Êt s¶n  Êt kinh doanh    ©y  ùng  t ch   xu     nh x d trôsë  µm  Öc,nhµ      l vi   in b¸o §¶ng, n Õu  ËtcÇn  ÕtsÏ ® îc c©n  i  u     th   thi       ®è ®Ç t b»ng  èn  ©n  v ng s¸ch cña  µ   íc trong kÕ   ¹ch  u    µng    Nh n     ho ®Ç th n¨m  ña  c tØnh,  thµnh  è. ph III.Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó :  
  2. 1. C¸c  ù  ®Ç u      d ¸n  t b»ng  ån  èn  ngu v theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 247/CT  µy  ng 2/7/1992  ña  ñ   Þch  éi ®ång  é   ëng  c Ch t H  B tr (nay  µ Thñ íng  Ýnh  ñ) ® îc l  t Ch ph     gi¶i   Õt nh  quy   sau: 1.1.§èivíic¸c dù  ®Ç u    ∙  µn  µnh  ng          ¸n  t ® ho th nh cßn  î do  ∙  n   ® vay  ©n   ng hµng  hoÆc  vay  õ c¸cnguån  t    kh¸c®Ó   ©y  ùng  íi   Êt cao  µ   a    xd v i l∙su   m ch thanh  to¸nxong  îcchialµm    ¹ :   ®    hailo i ­ C¸c  ù  ®ang  ¹t®éng    d ¸n  ho   s¶n  Êt kinh doanh  ã  Öu  xu     c hi qu¶, cã      kh¶ n¨ng    îcnî th× ® îcu    è  Ý ®ñ   èn  tr¶®         tiªnb tr   v vay  ®∙i®Ó     î cho    ån  u    tr¶n   c¸c ngu ®∙  ¹m  t vay;sè  èn  îcvay  èi®a   v ®  t   b»ng    Þ quyÕt    gi¸tr   to¸nc«ng  ×nh ® îccÊp  tr     cã  Èm   Òn  th quy phª  Öt  duy bao  å m   l∙ vay  g c¶   i ph¸tsinh    trong  êigian  ©y  th   x dùng  ï hîp  íimøc     Êt do  ©n   µng  µ   íc quy  nh  ¹  êi®iÓ m   ph   v   l∙ su   Ng i h Nh n   ®Þ ti   th vay  èn,trõ®i  è  èn  ®∙  îccÊp  v   sv   ®  theo Quy Õt  nh  ®Þ 247/CP  µy  ng 2/7/1992.  C¸c  ñ  ù    ch d ¸n ph¶itr¶nî cho    u   èi       c¸c ®Ç m cho  vay theo  ng  îp ®ång  ∙  ý  ®ó h   ®k kÕt. C¸c  ñ  ù    éc lo¹ nµy  ch d ¸n thu   i   kh«ng ph¶ilËp l¹dù    u    ng        ¸n ®Ç tnh ph¶ilËp i    vµ  ×nh  Êp  ã  Èm   tr c c th quyÒn duyÖt quyÕt to¸n c«ng  ×nh  ∙  µn  µnh    tr ® ho th theo  ng  ®ó quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc.§ång  êichuÈn  Þ       îp ®Þ hi h c Nh n   th   b ®ñ c¸c h   ®ång  ∙  ® vay  ©n   µng  Ng h hoÆc   ¹m  t huy  ng  ã    Ën  ña  ¬  ®é c x¸c nh c c quan  qu¶n  lý cÊp    ùc tiÕp  µ  ¬    trªntr   v c quan  ∙  ® cho vay    ®Ó b¸o  c¸o  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è.   ph Uû  ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph xem   Ðt  Õu  ù  ®Ç u     ã  Öu  xn d ¸n  t c hi qu¶,cã    kh¶  n¨ng  ∙    îcnî th×  è  Ý vèn  ® tr¶®     b tr   cho  õng  ù    t d ¸n trong tæng    møc   vèn vay  Ýn  ông  µ   íc dµnh  td Nh n   cho    c¸c doanh nghiÖp  ña  c §¶ng  trong  Õ   k ho¹ch vèn  Ýn  ông  u    µng    td ®Ç th n¨m  ña  µ   íc. c Nh n ­ Lo¹idù        ¸n kh«ng  ã  Öu  c hi qu¶,kh«ng    îcnî hoÆc     tr¶®     ph¶itr¶nî trong        thêih¹n qu¸ 10        n¨m  × ph¶is ¾p  Õp  ¹theo ®iÓ m   cña  th     x l  i   2  ChØ   Þ  th 31/CTTW.  Trªn c¬  ë  ,    ñ  ù    ©y  ùng  ¬ng      s ®ã c¸c ch d ¸n x d ph ¸n s¶n  Êt,kinh doanh  íivµ  xu     m  cã  ¬ng      î kh¶    îccÊp  ã  Èm  Òn  Ðt duyÖt  íi® îcxem   Ðt ph ¸n tr¶n   thi®   c th quy x  m    x  ®Ó   Õp tôccho  ti     vay. 1.2.§èivíi   ù    ©y  ùng  ë        d ¸n x d c¸c d dang: C¸c  ù  ®ang  ©y  ùng  ë   d ¸n  x d d dang  thiÕu  èn  do  v ph¶i ®×nh  ¹   Õu     l in , kh«ng  ã  ×  c g thay ® æi  ×  ñ  ù      th ch d ¸n chØ  Çn    c bæ sung b¶n thuyÕt minh  ­   ph ¬ng  kinh tÕ    µichÝnh  µ      ¸n    ­t   v c¸c gi¶iph¸p    î c¶  èc  µ  icßn  Õu  tr¶n   g v l∙  ; n ph¶i  thay  æi  éi dung  ù  vµ  ® n  d ¸n  tæng  møc   èn  u     ×  Êt  Õtph¶i tr×nh v ®Ç t th nh thi       cÊp  ã  Èm  Òn  c th quy phª  Öt  ¹ dù  ®Ç u  , tæng  ù    duy l i ¸n    t  d to¸n c«ng  ×nh    tr ®Ó lµm  ¬  ë  Õp tôc®Ç u    èn  c s ti     tv theo kÕ   ¹ch Nhµ   íc.   ho   n 1.3.C¸c  ù    u    íi:   d ¸n ®Ç tm Uû   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph tæng  îp c¸cdù    u    íicña    h     ¸n ®Ç tm   c¸c doanh  nghiÖp  ña  c §¶ng  (thuéc ®èi îng vay  èn  Ýn  ông  ®∙icña  µ   íc   t  vtd u    Nh n   hµng  n¨m) trong  Õ   ¹ch  Ýn  ông  u   cña  a   ¬ng  × nh.  k ho td ®Ç t ®Þ ph m Ban  µi T  chÝnh  qu¶n  ÞTrung  ng  tr   ¬ tæng  îp c¸c dù    ña    h     ¸n c c¸c Tæng  c«ng    ty,C«ng    ty trùc thuéc    Ban,    ùc  Ön  ®Ó th hi theo  ¬  Õ   Õ   ¹ch  c ch k ho ho¸  Ýn  ông  u   td ®Ç t hµng  n¨m  ña  µ   íc. c Nh n 1.4.C¸c  ù    u    ªndoanh  íi ícngoµi:   d ¸n ®Ç tli   v   n §èivíi   ù    ªndoanh  íi ícngoµi® îcthùc hiÖn      d ¸n li   c¸c v    n      theo chØ  o  ña  ®¹ c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ¹ C«ng    è  t  ph t   i v¨n s 795/CP­KTTH   µy 15/7/1998. ng  
  3. 2. C¸c  ù  ®Ç u      d ¸n  t mang  Ýnh  Êt s¶n  Êt,kinh doanh    ©y  ùng  t ch   xu     nh x d trôsë,nhµ    §¶ng,theo     inb¸o    chØ  Þ  Ï® îcgi¶iquyÕt  th s       b»ng  èn  u    éc v ®Ç tthu   Ng ©n s¸ch Nhµ   íc,cô  Ó  ö  ýnh    n   th x l   sau: 2.1.C¸c  ù    ∙  îc®Ç u      d ¸n ® ®   tb»ng  èn  v theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 247/CT  µy  ng 2/7/1992 cña  ñ  Þch  éi ®ång  é  ëng    Ch t H  B tr (nay lµThñ íng ChÝnh  ñ):    t  ph Uû  ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  µ    ph v Ban  µi chÝnh  T  qu¶n  Þ Trung  tr   ­ ¬ng tæng  îp vµ  h   th«ng  danh  ôc    ù    ∙  ©y  ùng  µn  µnh    b¸o  m c¸c d ¸n ® x d ho th cßn nî vèn  ã  Ìm    (c k theo    c¸c b¶n tæng  îp  Õt  h quy to¸n c«ng  ×nh  ∙  îc cÊp  ã    tr ®®  c thÈm  Òn    Öt,thuyÕtminh  â sè  èn  ∙  Êp  ã    Ën  ña    ¬  quy phª duy     r   v ® c c x¸cnh c c¸cc quan  Êp  c ph¸tvèn  µ  ¬    v c quan  qu¶n  ýtrùc tiÕp)vµ    ù  x©y  ùng  ë  l      c¸c d ¸n  d d dang. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ×nh Thñ íng  Ýnh  ñ      K ho v§ t tr   t Ch ph bæ sung  èn  u    v ®Ç t ®Ó  thanh    èil ng ®∙  µn  µnh  to¸nkh  î   ho th hoÆc   ©y  ùng  xd chuyÓn  Õp tõnguån  ti     vèn  ©n  Ng s¸ch Nhµ   íctrong kÕ   ¹ch ®Ç u    µng    n    ho   th n¨m. 2.2.C¸c  ù    u    íi:   d ¸n ®Ç tm Trong  n¨m 1999  µ  ÷ng  v nh n¨m  Õp  ti theo chØ   xem   Ðt    ù  x©y  x c¸c d ¸n  dùng  íi thËtsù  Çn  Õt,cÊp  m   c thi   b¸ch  ñ  Õu  µ c¸c tØnh  íi ® îc chia t¸ch, ch u l    m        ph¶idichuyÓn. N Õ u     iÒu  Ön    Õ   ¹ch,sÏ® îcc©n  i b»ng  ån       ®ñ ® ki ghik ho      ®è   ngu vèn  ©n   Ng s¸ch  µ   íc bao  å m   èn  u    Ëp  Nh n   g v ®Ç t t trung vµ    ån  ® îc   c¸c ngu thu    ®Ó   ¹ cho  ©n  l i ng s¸ch  a   ¬ng  u    ®Þ ph ®Ç t theo NghÞ   Õt  ña  èc  éi,sè  quy c Qu h  vèn  µy  îcc©n  i trong dù          ©n  n ®  ®è     to¸nthu ­ ching s¸ch ®Þa   ¬ng  Thñ ­   ph do  t íng Ch Ýnh  ñ    ph giao cho  û     U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è.   ph IV. Ò  t æ  c h ø c  th ù c hi Ö n:  V 1.Thñ  ôc®Ç u  :   t  t ­ C¸c  ù  ®Ç u    ãi trªnph¶ib¶o  ¶m   ng  ñ  ôc ®Ç u       d ¸n  tn       ® ®ó th t   t theo    quy chÕ   qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  Ön  µnh  ña  µ   íc. l  tv x d hi h c Nh n ­ C¸c  ù  vay  èn  Ýn  ông  u      d ¸n  vtd ®Ç t theo  Õ   ¹ch  µ   íc thùc  Ön  k ho Nh n   hi theo  ¬  Õ   Ýn  ông  u    Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt  nh  µng    c ch t d ®Ç t do  t  ph quy ®Þ h n¨m vµ  íng dÉn  ùc hiÖn  ña    é  µnh  ã  ªnquan. h  th   c c¸cB ng c li   ­ C¸c  ù  x©y  ùng  ô së  íi:tr c m ¾t   ùc  Ön  d ¸n  d tr   m   í   th hi theo  Th«ng   sè  t 5584/BKH­CSHT   µy  ng 10/8/1998  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   vÒ   Öc  íng c B K ho v§ t vi h   dÉn  ©y  ùng  íitrôsë  xd m     1998­ 1999. 2.C¬   Õ   Õ   ¹ch ho¸:   ch k ho   Ban  µi chÝnh  T  qu¶n  Þ,Ban  µi chÝnh  tr   T  kinh  Õ, Ban  µi chÝnh, V¨n  t  T    phßng    c¸c tØnh, thµnh  û    u tæng  îp c¸c dù  ®Ç u    h     ¸n  t (bao  å m     ù  cÊp  g c¸c d ¸n  ph¸tvèn  ©n    Ng s¸ch Nhµ   ícvµ    ù      n   c¸cd ¸n vay  èn  Ýn  ông  u  ),xiný  Õn  vtd ®Ç t     ki cña  êng  ùctØnh  û, thµnh  û  µ  öiUû   Th tr   u  u v g   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph ®Ó  tæng  îp vµo  Õ   ¹ch ®Ç u    µng  h  k ho   th n¨m  ña  a  ¬ng. c ®Þ ph Uû  ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  µ ®Ç u   èi    ph l   m tæng  îp,b¸o  h  c¸o  Õ   k ho¹ch  µ  ùc hiÖn  Öc  ©n  á  èn  v th   vi ph b v cho  õng  ù  nhã m   C   i  íivèn  t d ¸n  B,  ®è v   tÝn  ông  u    µ  ã m     i víivèn  ©n  d ®Ç tv nh C ®è     ng s¸ch cÊp  éc ph¹m      thu   viqu¶n  ý l  cña  a  ¬ng  ®Þ ph trong ph¹m      vichØ    Õ   ¹ch cña  µ   ícgiao vµ  tiªuk ho   Nh n     chØ  o  ®¹ c¸cchñ  u    Èn  Þ  y      ñ tôc®¨ng  ý    ®Ç tchu b ®Ç ®ñ c¸cth     k vay  èn  µ  Êp    èn  v v c ph¸tv theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h
  4. Ban  µi chÝnh  T  qu¶n  Þ Trung  ng  µ ®Ç u   èi  tr   ¬ l  m tæng  îp,b¸o  h  c¸o  Õ   k ho¹ch  µ  ùc hiÖn  Öc  ©n  á  èn  v th   vi ph b v cho  õng  ù  nhã m   C   i  íivèn  t d ¸n  B,  ®è v   tÝn  ông  u    µ    ù    ã m     i víi èn  ©n   d ®Ç tv c¸c d ¸n nh C ®è    v Ng s¸ch cÊp  ña    n     c c¸c ®¬ vÞ  ùcthuéc  tr   trong ph¹m      vichØ    Õ   ¹ch  ña  µ   íc giao  µ  tiªuk ho c Nh n   v chØ  o  ®¹ c¸c chñ  u    Èn  Þ   y       ñ tôc vay  èn,cÊp    èn    ®Ç tchu b ®Ç ®ñ c¸c th     v  ph¸tv theo   quy ®Þnh  Ön  µnh. hi h 3. § Ó   ùc hiÖn    th   nghiªm  óc ChØ   Þ  è  CT/TW   ña  é   Ýnh  Þ, t  th s 31  c B Ch tr   Uû   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, Ban  µi chÝnh    ph tr     ¬  T  qu¶n  Þ Trung  ng  tr   ¬ tæng  îp sè  Öu theo  éidung  ña  ô  ôcsè  vµ  è    h   li   n  c ph l   1  s 2 kÌm  theo  Th«ng   µy  öi vÒ   é   Õ   ¹ch  µ  Çu   µ  é   µi chÝnh  Ë m   t n g   B K ho v§ tv B T   ch nhÊt vµo  µy  th¸ng 9  µng    ng 30   h n¨m    ®Ó tæng  îp tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  h    t  ph quyÕt ®Þnh      khigiao kÕ   ¹ch n¨m.   ho   4.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý.   tn c hi l   15  k t  k Trong    ×nh tr Ón khaithùc hiÖn, n Õu  ã  Ên    íng  ¾ c   qu¸ tr   i         c v ®Ò v m hoÆc   ®Ò   Þ  û   ngh U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è    ph ph¶n  vÒ   ¸nh  Ban  µichÝnh  T  qu¶n  Þ Trung  ng  µ  é   Õ   ¹ch  µ  Çu      èi hîp  Þp  êinghiªn tr   ¬ v B K ho v§ t ®Ó ph   k th     cøu    Õt. gi¶iquy Ph ô   ôc  l1 (KÌm  theo Th«ng   è    ts 08/1998/TTLB­ BKH­BTCQTT W­BTC­NHNNVN   ngµy  th¸ng12  1    n¨m 1998) T æ n g  h î p n h u  c Ç u  v è n ® Ç u  t x © y  d ù n g  c ¬  b ¶ n (X©y  ùng  ôsë,nhµ    §¶ng  ña  d tr     inb¸o  c tØnh,thµnh  û... )   u . ST Tªn  ù  d ¸n §Þa  Thêigian Sè    Sè      Vèn  Vèn  ∙  îc Sè   èn      Q§ Q§ phª ®®   v T ®iÓ m   KC    ­HT ®Ç u   t duyÖt  §T  cÊp  theo  cßn  ¹®Ò   l  i x©y  tæng  ù  (1) Q§   d 247/CT nghÞ  Êp  c dùng to¸n tiÕp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I C¸c dù  ¸n ®∙  hoµn   thµnh  cßn  îvèn n  .. . ... . . .. II C¸c  ù   x©y  d ¸n  dùng  ë  d dang .. . ... . . .. II C¸c  ù   khëi I d ¸n    c«ng  íi m Ghi chó:(1)­Vèn  u    ña    ù    ∙  µn  µnh    ét7  µsè  Õt         ®Ç tc c¸cd ¸n ® ho th ë c   l   quy to¸nc«ng  ×nh ®∙  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt  ®Ò   Þ  öikÌm    tr   ®   c th quy phª duy ( ngh g   theo  phô  ôc,b¶n  l  tæng  îp quyÕt to¸ncña    ù    µy). h     c¸cd ¸n n
  5. ­ Vèn  u    ña    ù    ©y  ùng  ë    ®Ç tc c¸c d ¸n x d d dang  µ  ëic«ng  íië  ét7  µ v kh   m   c   l  vèn  theo quyÕt ®Þnh    Öt tæng  ù      phª duy   d t¸n. ­ Vèn  ∙  îccÊp    ®®  theo Quy Õt  nh  ®Þ 247/VT    ét8: Ghi  è  ùc cÊp, cã  ëc     s th     x¸cnhËn  ña  ¬    c c quan  qu¶n  ýtrùctiÕp cÊp    µ  ¬  l      trªnv c quan  Êp    èn. c ph¸tv ­ Phô  ôcnµy  öivÒ     l  g   BTC­QT­TW:  b¶n;Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu :2  1    K ho   § t  b¶n,  trong ®ã:  b¶n    1  cho  ô   V Tæng   îp  h KTQD,  cho  ô   a   ¬ng  µ    1  V ®Þ ph v l∙nhthæ;  Bé  µichÝnh:1  T    b¶n. 
  6. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ph ô   ôc  è  l s2 (KÌm  theo TT  è    s 08/1998/TTLB­BKH­BTCQTT W­BTC­NHNNVN   µy  th¸ng12  ng 1    n¨m  1998) N h u  c Ç u  v è n t Ý n d ô n g  ® Ç u  t c h o  c¸c d ù  ¸n ® Ç u  t thu é c  c¸c d o a n h  n g hi Ö p  c ñ a § ¶ n g ST Tªn    ù  c¸cd ¸n §Þa  Thêigian Sè    Sè      Tæng  ù    îc Vèn  ∙  îc Vèn    ∙  îc Nhu  Çu  èn  Ýn  ông      Q§ Q§ phª d to¸n®   ®®   TD ® ®   cvtd T ®iÓ m   KC    ­HT ®Ç u   duyÖt TDT t   duyÖt cÊp  theo Q§   bè  Ýtheo ®Ç u      tr     tcßn  ¹n¨m  l  i 1999  XD 247 CT Th«ng    è  b¸o s   vµ    c¸cn¨m  sau Tæng   Trong    ®ã 1958 BKH   Tæn Trong  : ®ã sè vay  èn  Ýn  vt 27/3/98(3) g  è   s dông NH§TPT TC§TPT NH   kh¸c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I C¸c dù  ¸n ®∙  hoµn   thµnh  cßn  îvèn  n  (1) .. . ... . . .. II C¸c   dù   ¸n  chuyÓn  tiÕp   (2) .. . ... . . .. II C¸c  ù    ëi I d ¸n kh  
  7. 7 c«ng  íi m
  8. G hi chó:     (1)C¸c  ù    ∙  µn  µnh  ×      ét7  µsè  Õt    ∙  îccÊp    d ¸n ® ho th th ghië c   l   quy to¸n® ®   cã  Èm  Òn  th quy phª  Öt  ®Ò   Þ  öikÌm  duy ( ngh g   theo  ô  ôcnµy  ph l   b¶n tæng  îp h  quyÕt to¸ncña  õng dù     t   ¸n). (2) ChØ       ghi danh  ôc    ù  ®∙  îc s ¾p   Õp  ¹  m c¸c d ¸n  ®   x li theo  iÓ m   cña  ® 2  ChØ   Þ  th 31/CT  µy  ng 2/4/1998 cña  é  Ýnh  Þ.   B Ch tr (3)T¹icét10        chØ    èn  Ýn  ông  ∙  îcbè  Ýtheo  ghiv t d ® ®   tr   th«ng  nãitrªn b¸o      cho    ù    ∙  îcc¸c®Ç u   èi  c¸cd ¸n ® ®     m cho vay  Êp  Ën  ch thu hoÆc   ý  îp ®ång    kh  cho vay. ­ Phô  ôc nµy  öi vÒ     l  g   BTCQTT W:  b¶n; Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu : 2  1    K ho v§ t  b¶n,  trong ®ã:  cho  ô    1  V Tæng  îp KTQD,  cho  ô  Þa  ¬ng  µ    h  1  V § ph v l∙nhthæ; Bé  µi   T  chÝnh:1    b¶n,Ng ©n  µng  µ   íc:1    h Nh n   b¶n.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2