Thông tư liên tịch 08/2005/TT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
240
lượt xem
14
download

Thông tư liên tịch 08/2005/TT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 08/2005/TT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 08/2005/TT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t liªn tÞch Bé Néi vô - Bé tµi chÝnh sè 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 Híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é tr¶ l¬ng lµm viÖc vµo ban ®ªm, lµm thªm giê ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l ¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc lîng vò trang; sau khi trao ®æi ý kiÕn víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan, liªn tÞch Bé Néi vô - Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é tr¶ l¬ng lµm viÖc vµo ban ®ªm, lµm thªm giê ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc nh sau: I. Ph¹m vi vµ ®èi tîng 1. Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông: a) C¸n bé, c«ng chøc (kÓ c¶ c«ng chøc dù bÞ), viªn chøc, nh÷ng ngêi ®ang trong thêi gian tËp sù, thö viÖc vµ lao ®éng hîp ®ång ®· ® îc xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc ®îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh lËp. b) C¸n bé chuyªn tr¸ch vµ c«ng chøc ë x·, phêng, thÞ trÊn. c) C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ nhµ níc vµ hëng l¬ng theo b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh ®îc cö ®Õn lµm viÖc t¹i c¸c héi, c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ, c¸c dù ¸n vµ c¸c c¬ quan, tæ chøc quèc tÕ ®Æt t¹i ViÖt Nam. 2. §èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thùc hiÖn chÕ ®é trùc 12 giê/24 giê hoÆc 24 giê/24 giê cã híng dÉn riªng. 3. §èi tîng kh«ng ¸p dông: a) SÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n. b) Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu trong tæ chøc c¬ yÕu. II. Nguyªn t¾c vµ c¨n cø tÝnh chÕ ®é tr¶ l¬ng lµm viÖc vµo ban ®ªm, lµm thªm giê 1. Nguyªn t¾c: TiÒn l¬ng lµm viÖc vµo ban ®ªm, lµm thªm giê ®îc tÝnh theo sè giê thùc tÕ lµm viÖc vµo ban ®ªm vµ sè giê thùc tÕ lµm thªm ngoµi giê tiªu chuÈn. 2. C¨n cø tÝnh:
  2. 2 a) TiÒn l¬ng giê dïng lµm c¨n cø ®Ó tÝnh tr¶ tiÒn l¬ng lµm viÖc vµo ban ®ªm, lµm thªm giê ®îc x¸c ®Þnh b»ng tiÒn l¬ng cña mét th¸ng chia cho sè giê lµm viÖc tiªu chuÈn trong mét th¸ng. Trong ®ã: a1) TiÒn l¬ng cña mét th¸ng, bao gåm: Møc l¬ng hiÖn hëng, c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng vµ hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu (nÕu cã). C¬ quan, ®¬n vÞ ®îc ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung th× tiÒn l- ¬ng cña mét th¸ng còng ®îc ®iÒu chØnh t¨ng thªm t¬ng øng. a2) Sè giê lµm viÖc tiªu chuÈn trong mét th¸ng ®îc x¸c ®Þnh b»ng sè giê lµm viÖc tiªu chuÈn trong mét ngµy nh©n víi sè ngµy lµm viÖc tiªu chuÈn trong mét th¸ng. Sè giê lµm viÖc tiªu chuÈn trong mét ngµy lµ 8 giê. Riªng ®èi víi nh÷ng ngêi lµm c«ng viÖc ®Æc biÖt nÆng nhäc, ®éc h¹i, nguy hiÓm theo danh môc do Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ban hµnh ®îc thùc hiÖn rót ng¾n thêi giê lµm viÖc trong mét ngµy theo quy ®Þnh. Sè ngµy lµm viÖc tiªu chuÈn trong mét th¸ng lµ 22 ngµy. b) Thêi giê lµm viÖc vµo ban ®ªm ®îc x¸c ®Þnh tõ 22 giê ngµy h«m tríc ®Õn 6 giê ngµy h«m sau ®èi víi c¸c tØnh, thµnh phè tõ Thõa Thiªn HuÕ trë ra phÝa B¾c; tõ 21 giê ngµy h«m tríc ®Õn 5 giê ngµy h«m sau ®èi víi c¸c tØnh, thµnh phè tõ §µ N½ng trë vµo phÝa Nam. c) Thêi giê lµm thªm thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 109/2002/N§-CP ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 195/CP ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi thµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ thêi giê lµm viÖc, thêi giê nghØ ng¬i. III. ChÕ ®é tr¶ l¬ng lµm viÖc vµo ban ®ªm 1. §iÒu kiÖn hëng: C¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc I Th«ng t nµy cã thêi giê thùc tÕ lµm viÖc vµo ban ®ªm theo quy ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. 2. C¸ch tÝnh tr¶ l¬ng lµm viÖc vµo ban ®ªm: TiÒn l¬ng lµm viÖc vµo ban ®ªm ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: TiÒn l¬ng TiÒn Sè giê thùc tÕ lµm viÖc vµo = l¬ng giê x 130% x lµm viÖc vµo ban ®ªm ban ®ªm
  3. 3 IV. ChÕ ®é tr¶ l¬ng lµm viÖc thªm giê 1. §iÒu kiÖn hëng: C¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc I Th«ng t nµy ®· cã chÕ ®é quy ®Þnh sè giê lµm viÖc tiªu chuÈn trong mét ngµy vµ sè giê lµm viÖc tiªu chuÈn trong mét th¸ng cña c¬ quan cã thÈm quyÒn mµ ph¶i lµm thªm giê sau khi ®· hoµn thµnh ®ñ sè giê tiªu chuÈn trong ngµy theo quy ®Þnh. 2. C¸ch tÝnh tr¶ l¬ng lµm thªm giê: a) Trêng hîp lµm thªm giê vµo ban ngµy, tiÒn l¬ng lµm thªm giê ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: TiÒn l¬ng TiÒn 150% Sè giê lµm thªm giê vµo = l¬ng giê x hoÆc 200% thùc tÕ x ban ngµy lµm thªm hoÆc 300% Trong ®ã: Møc 150% ¸p dông ®èi víi giê lµm thªm vµo ngµy thêng; Møc 200% ¸p dông ®èi víi giê lµm thªm vµo ngµy nghØ hµng tuÇn; Møc 300% ¸p dông ®èi víi giê lµm thªm vµo ngµy lÔ hoÆc ngµy ®îc nghØ bï nÕu ngµy lÔ trïng vµo ngµy nghØ hµng tuÇn, ngµy nghØ cã h ëng l- ¬ng (trong møc 300% nµy ®· bao gåm c¶ tiÒn l¬ng tr¶ cho thêi gian nghØ ®îc hëng nguyªn l¬ng theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 73, 74, 75 vµ 78 cña Bé luËt Lao ®éng). b) Trêng hîp lµm thªm giê vµo ban ngµy, nÕu ®îc bè trÝ nghØ bï nh÷ng giê lµm thªm th× ®îc hëng tiÒn l¬ng lµm thªm giê vµo ban ngµy nh sau: TiÒn l¬ng TiÒn 50% Sè giê lµm thªm giê vµo = l¬ng giê x hoÆc 100% thùc tÕ x ban ngµy lµm thªm hoÆc 200% (nÕu ®îc bè trÝ nghØ bï) Trong ®ã: Møc 50% ¸p dông ®èi víi giê lµm thªm vµo ngµy thêng; Møc 100% ¸p dông ®èi víi giê lµm thªm vµo ngµy nghØ hµng tuÇn; Møc 200% ¸p dông ®èi víi giê lµm thªm vµo ngµy lÔ hoÆc ngµy ®îc nghØ bï nÕu ngµy lÔ trïng vµo ngµy nghØ hµng tuÇn, ngµy nghØ cã h ëng l- ¬ng (trong møc 200% nµy ®· bao gåm c¶ tiÒn l¬ng tr¶ cho thêi gian nghØ ®îc
  4. 4 hëng nguyªn l¬ng theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 73, 74, 75 vµ 78 cña Bé luËt Lao ®éng). c) Trêng hîp lµm thªm giê vµo ban ®ªm, tiÒn l¬ng lµm thªm giê ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: TiÒn l¬ng TiÒn l¬ng Sè giê thùc tÕ lµm thªm giê vµo = lµm thªm 1 giê x 130% x lµm thªm giê vµo ban ®ªm vµo ban ngµy ban ®ªm Trong ®ã: TiÒn l¬ng lµm thªm 1 giê vµo ban ngµy (tuú tõng trêng hîp lµm thªm vµo ngµy thêng, ngµy nghØ hµng tuÇn, ngµylÔ, ngµy nghØ cã hëng l¬ng, ®îc bè trÝ nghØ bï hay kh«ng ®îc bè trÝ nghØ bï nh÷ng giê lµm thªm vµo ban ®ªm) ®îc tÝnh theo c«ng thøc quy ®Þnh t¹i tiÕt a hoÆc tiÕt b ®iÓm 2 môc IV Th«ng t nµy víi sè giê thùc tÕ lµm thªm lµ 1 giê. V. Tæ chøc thùc hiÖn 1. TiÒn l¬ng lµm viÖc vµo ban ®ªm, lµm thªm giê trong th¸ng ®îc tÝnh tr¶ vµo kú l¬ng cña th¸ng sau liÒn kÒ c¨n cø vµo b¶ng kª chi tiÕt sè giê thùc tÕ lµm viÖc vµo ban ®ªm, lµm thªm giê trong th¸ng cã x¸c nhËn cña Thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ sö dông c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc. 2. Nguån kinh phÝ chi tr¶ tiÒn l¬ng lµm viÖc vµo ban ®ªm, lµm thªm giê: a) §èi víi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ®îc ng©n s¸ch nhµ níc b¶o ®¶m toµn bé, nguån kinh phÝ chi tr¶ tiÒn l¬ng lµm viÖc vµo ban ®ªm, lµm thªm giê do ng©n s¸ch nhµ níc b¶o ®¶m theo ph©n cÊp ng©n s¸ch hiÖn hµnh trong dù to¸n ng©n s¸ch ®îc giao hµng n¨m cho c¬ quan, ®¬n vÞ. b) §èi víi c¸c c¬ quan thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thùc hiÖn tù chñ tµi chÝnh, nguån kinh phÝ chi tr¶ tiÒn l¬ng lµm viÖc vµo ban ®ªm, lµm thªm giê do c¬ quan, ®¬n vÞ chi tr¶ tõ nguån kinh phÝ kho¸n vµ nguån tµi chÝnh ®îc giao tù chñ. 3. C¨n cø c¸ch tÝnh tiÒn l¬ng lµm viÖc vµo ban ®ªm, lµm thªm giê quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé cã thÈm quyÒn qu¶n lý ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc chuyªn ngµnh híng dÉn cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc lao ®éng cña ngµnh, h¹n chÕ viÖc ph¶i lµm thªm giê vµ u tiªn bè trÝ nghØ bï cho nh÷ng giê lµm thªm. VI. HiÖu lùc thi hµnh
  5. 5 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. B·i bá c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tr¶ l¬ng lµm viÖc vµo ban ®ªm, lµm thªm giê ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc. 2. ChÕ ®é tr¶ l¬ng lµm viÖc vµo ban ®ªm, lµm thªm giê quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc tÝnh hëng kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. 3. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña §¶ng, MÆt trËn vµ c¸c ®oµn thÓ, thùc hiÖn chÕ ®é tr¶ l¬ng lµm viÖc vµo ban ®ªm, lµm thªm giê theo híng dÉn cña Ban Tæ chøc Trung ¬ng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh vÒ liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản