Thông tư liên tịch 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC của Bộ Xây dựng và Tổng cục Địa chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
71
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC của Bộ Xây dựng và Tổng cục Địa chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC của Bộ Xây dựng và Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC của Bộ Xây dựng và Tổng cục Địa chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t liªn t Þ ch B é  X © y  d ù n g  ­ T æ n g  c ô c  Þ a  c h Ý n h     ® S è  9/1999/TTLT­B X D­T C § C  n g µ y   10 th¸ng 12 n¨ m  1999 h í ng d É n  c Ê p  gi Ê y p h Ð p  x © y  d ù n g ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 04/3/1994 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é   ©y  ùng  µ    v  h v c c tæ  c BX d v NghÞ   ®Þnh   è  s 34/CP  µy  ng 23/4/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chøc  n¨ng, nhiÖ m   ô,   v  quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  h v c c tæ  c Tæng   ôc  Þa  Ýnh; ­ C¨n  Quy  Õ   c§ ch    cø  ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­ CP   µy  ng 08/7/1999 cña  Ýnh  ñ;   Ch ph § Ó     êng  t¨ngc c«ng    t¸cqu¶n  ýquy  ¹ch,x©y  ùng  µ  t  ai,Bé  ©y   l  ho   d v ®Ê ®   X dùng  µ  v Tæng   ôc  Þa  Ýnh  híng  Én  Öc  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng    c§ ch   d vi c gi ph x d nh sau: I/ g u yªn t ¾ c c h u n g  N 1/M ôc  ch  µ    Çu  ña  Öc  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng:   ®Ý v yªu c c vi c gi   xd 1.1.T¹o  iÒu  Ön    ® ki cho    chøc,hé    nh, c¸ nh©n  íi y   äi c¸c tæ    gia ®×    (d   ®© g   chung  µchñ  u  ) thùc hiÖn  ©y  ùng    l  ®Ç t     xd c¸c c«ng  ×nh nhanh  ãng,thuËn  tr   ch   tiÖn; 1.2.§¶m     b¶o qu¶n  ýviÖc  ©y  ùng  l  xd theo quy  ¹ch  vµ  Öc  ©n  ñ ho   vi tu th   c¸c quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p  Ëtcã  ªnquan; b¶o  Ö   lu   li     v c¶nh  quan thiªnnhiªn,m«i      tr ng, b¶o  ån      Ých  Þch  ö,v¨n ho¸ vµ    ê  t c¸c di t l s       c¸c c«ng  ×nh kiÕn  óccã    tr   tr   gi¸ trÞ;ph¸ttr Ón kiÕn  ócmíi,hiÖn  i,®Ë m        i   tr     ®¹   ®µ b¶n  ¾c  ©n  éc vµ  ö  ông  s d t  sd hiÖu qu¶  t  ai x©y  ùng  ®Ê ®   d c«ng  ×nh; tr 1.3.Lµ m     c¨n  ®Ó   cø  gi¸m      s¸tthic«ng, xö  ýc¸c viph¹m  Ò   Ëttù x©y    l      v tr     dùng,lËp hå  ¬  µn      s ho c«ng  µ  ¨ng  ý  ë  ÷u  v® k s h hoÆc   ö  ông  sd c«ng  ×nh. tr 2/§èit ng ph¶ixincÊp  Êy phÐp  ©y  ùng.    î      gi   xd §èit ng ph¶ixincÊp  Êy phÐp  ©y  ùng  å m:  î      gi   xd g 2.1.Nhµ       ë riªnglÎ ña  ©n  ©n     c nh d kh«ng  éc ®èi t ng miÔn  Êy  Ðp  thu    î   gi ph x©y  ùng  d quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  ­  Òu  Quy  Õ   3  §i 39  ch qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  l  t x dùng ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  ña  c ChÝnh  ñ  ph (sau ®©y  äit¾tlµNghÞ   nh  è    g      ®Þ s 52/1999/N§­CP); 2.2.C¸c    c«ng  ×nh thuéc c¸c dù    ña   ©n,  chøc  tr       ¸n c t nh tæ  kinh tÕ    kh«ng  thuéc doanh nghiÖp  µ  íc,kh«ng  ö  ông  èn  ©n  nh n   sd v ng s¸ch  µ  íc hoÆc   nh n   vèn  Ýn  ông  nhµ  ícb¶o  td do  n  l∙nh, èn  Ýn  ông  u      iÓncña  µ  íc;   vtd ®Ç tph¸ttr   nh n 2.3.C¸c    c«ng  ×nh cña    ¬  tr   c¸c c quan  ¹igiao vµ  chøc  èc  Õ,c¸c ngo     tæ  qu t     c«ng  ×nh t«n gi¸o. tr     3/Qu¶n  ýx©y  ùng      l  d c¸cc«ng  ×nh ® îcmiÔn  Êy phÐp  ©y  ùng tr     gi   xd
 2. 2 ViÖc qu¶n  ý x©y  ùng    l  d c¸c c«ng  ×nh  îc miÔn  Êy  Ðp  ©y  ùng  tr ®  gi ph x d quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 39  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   îc thùc  Ön    CP ®   hi nh sau: 3.1.Chñ   u      ®Ç tph¶i®¶m     b¶o  ùc hiÖn  y     ñ tôc vÒ   u    ©y  th   ®Ç ®ñ th     ®Ç t x dùng  µ  iÒu  Ön  ëi c«ng  v® ki kh   c«ng  ×nh  tr quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 45  NghÞ   ®Þnh 52/1999/N§­   íi® îctiÕn hµnh  ©y  ùng; CP m       xd 3.2.Quy Õt  nh    ®Þ phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ëtc¸c c«ng  ×nh ® îcmiÔn  duy thi   k thu     tr     giÊy  Ðp  ©y  ùng  ña  Êp  ã  Èm   Òn  ph xd c c c th quy quy  nh  ¹    Õta, b, c    ®Þ t i ti       ­ c¸c ®iÓ m  3.1    ­ kho¶n  ­ §iÒu  cña  3    38  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   îc dïng CP ®     ®Ó   Óm    ki tra,gi¸m      ×nh thi s¸tqu¸ tr     c«ng,xö  ýc¸cviph¹m  Ëttùx©y  ùng;   l      tr     d 3.3.§èi víic¸c c«ng  ×nh ® îc miÔn  Êy  Ðp  ©y  ùng         tr     gi ph xd quy  nh  ¹  ®Þ ti c¸ctiÕta, h, i, ­ kho¶n  ­ §iÒu  cña             k  1    39  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­ CP, tr c   í  khikhëic«ng  ©y  ùng  ñ  u        xd ch ®Ç tph¶igöic¸c b¶n  ÏchÝnh  å m   Æt       v  g m b»ng,  m Æt   ¾t  µ    c v c¸c b¶n  Ï m ãng   Ìm  v  k theo  ¬    s ®å tho¸tníc,xö  ý níc th¶i  Êp      l    ,c ®iÖn, cÊp  ícthuéc   å  ¬  ÕtkÕ   ü  Ët® îcduyÖt  n   ¬    n   h s thi   k thu     ®Õ c quan  qu¶n  ý l  quy  ¹ch x©y  ùng  ã  Èm  Òn    ho   d c th quy ®Ó theo dâithi      c«ng  µ u  ÷. v l tr Trêng  îp c¬  h   quan  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  ng  êicòng  µc¬  c gi ph xd ®å th   l   quan  phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ëtc«ng  ×nh ®ã,  µ   ñ  u    ∙  öihå  ¬  Õt duy thi   k thu   tr   m ch ®Ç t® g   s thi   kÕ   ü  Ëtxinphª  Öt  åith× kh«ng  k thu     duy r     ph¶igöic¸c b¶n  Ïtheo      v  quy  nh  ¹ ®Þ ti  ®iÓ m      3.3 ­kho¶n  ­phÇn   3   ITh«ng   µy  ÷a. tn n 3.4.§èivíi µ    ña  é    nh, c¸ nh©n  ùx©y  ùng       nh ë c h gia ®×     t  d trong dù        ¸n ph¸t tr Ónnhµ  i  quy  nh  ¹ ®iÓ m   ­ kho¶n  cña  ®Þ t  i b    3  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   CP, chñ  u    ù  ph¸ttr Ón nhµ  Þu  ®Ç t d ¸n    i   ch tr¸chnhiÖ m   íng  Én  ©y  ùng, kiÓm     h d xd   travÒ   Æt    m quy  ¹ch,kiÕn  ócvµ  ho   tr   b¶o  Ö   v m«i  êng  ¶m   tr ® b¶o  ïhîp víi ù  ph       d ¸n ®Ç u      iÓnnhµ  ∙  îcduyÖt.   tph¸ttr   ®®   4/C¨n  ®Ó   Ðt cÊp  Êy phÐp  ©y  ùng   cø  x   gi   xd § Ó   Ðt  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng, c¬  xc gi ph x d   quan  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  c gi ph x d ph¶idùa  µo      sau  y:   v c¸cc¨n cø  ®© 4.1.Hå   ¬    Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  chñ  u    Ëp  µnh  bé,   s xin c gi ph xd do  ®Ç tl th ba    (mét bé      tr¶cho  êi xin cÊp  Êy  Ðp  ©y  ùng, hai bé  ép  ng     gi ph x d     n cho  ¬ c quan  cÊp  Êy phÐp  ©y  ùng). gi   xd    4.2.Quy  ¹ch  ©y  ùng  ∙  îc c¬  ho x d ® ®   quan  µ  íc cã  Èm   Òn    nh n   th quy phª duyÖt; 4.3.ThiÕtkÕ   ©y  ùng     xd c«ng  ×nh ®∙  îclËp,thÈm  nh  µ    Öt tr   ®     ®Þ v phª duy   theo quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 36  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µ  íng  Én  CP v h d cña  é  ©y  ùng  BX d ; 4.4. Quy   Èn,    Èn,    chu tiªuchu quy  ¹m  Ò   Õn  óc,quy  ¹ch, x©y  ph v ki tr   ho   dùng,vÖ     sinhm«i  êng  µ        tr v c¸cv¨n b¶n ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   5/ Tr¸ch nhiÖ m   ña  ¬      c c quan  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  µ  bé, c«ng  c gi ph xd v c¸n    chøc  µm  ñ tôccÊp  Êy phÐp  ©y  ùng l th     gi   xd 5.1.§èivíi ¬        quan  Êp giÊy phÐp  ©y  ùng. c c    xd a/ Ph¶i tuyÓn  ông        d ®ñ c¸n  é  µ  b v c«ng chøc theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt; b/ Ph¶i niªm  Õt      y c«ng khaic¸c híng dÉn  Ò   iÒu  Ön,tr×nh tù vµ         v® ki       c¸c thñ tôchµnh  Ýnh  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng  ¹ n¬itiÕp d©n;    ch c gi   xd t    i  
 3. 3 c/Cã   Þch  Õp d©n  µ    Õt  Þp  êic¸c khiÕu  ¹i  è c¸o cña     l ti   v gi¶iquy k th     n,    t c¸c tæ chøc  µ  v c«ng  ©n  Ò   Öc  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng  d v vi c gi   xd theo ®óng    quy  nh   ®Þ t¹  iNghÞ   nh  è  ®Þ s 89/CP  µy  ng 07/8/1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh  h Quy  Õ   ch tæ chøc  Õp c«ng  ©n; ti   d d/ Khi tiÕp  Ën  å  ¬    Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng, ph¶i cö     nh h s xin c gi ph x d     c¸n  é, b  c«ng  chøc  ã  c n¨ng  ùc vµ  Èm   Òn  Õp  Ën  å  ¬    Êp  Êy  Ðp   l   th quy ti nh h s xin c gi ph x©y  ùng;n Õu  ã  ÷ng  µnh  Çn  å  ¬  a  îp lÖ  × ngêitiÕp nhËn  å  d   c nh th ph h s ch h   th       h s¬ ph¶i híng  Én    d cho  êi xin cÊp  Êy  Ðp  ©y  ùng  Õt ®Ó     ng     gi ph x d bi   bæ sung,  hoµn  chØnh  å  ¬    Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  h s xin c gi ph xd theo  ng  ®ó quy  nh;  Öt ®Þ tuy   ®èi kh«ng  îcg©y  ã  ®  kh kh¨n,b ¾t  p  êixin cÊp  Êy  Ðp  ©y  ùng    Ð ng     gi ph xd ph¶i  dïng b¶n  ÏhoÆc     ÕtkÕ     v  thuªthi   theo ý  ×nh;  m e/ Sau    Êp  Êy phÐp  ©y  ùng    khic gi   xd ph¶itæ    chøc  Óm    ki tra,theo  âiqu¸ d    tr×nh thùc hiÖn  ©y  ùng      xd theo  Êy  Ðp  ∙  Êp; ph¸thiÖn  µ  ã  Ön  gi ph ®c     v c bi ph¸p  xö  ý theo  Èm   Òn  l  th quy hoÆc  b¸o c¸o cho  Êp  ã  Èm   Òn  ö  ý c¸c vi c c th quy x l      ph¹m  Êy phÐp  ©y  ùng  gi   xd theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   f/  Ph¶i®¶m     b¶o  êigian xÐt cÊp  Êy phÐp  ©y  ùng: th      gi   xd ­ Thêi gian    Õt  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng      gi¶iquy c gi ph xd c«ng  ×nh   tr   kh«ng    qu¸ 30  µy  Ó   õkhinhËn    å  ¬  îp lÖ;n Õu  ng k t     ®ñ h s h     sau  ngµy  Ó   õkhinhËn    30  k t    ®ñ hå  ¬  îp lÖ  µ  ã  Êy biªnnhËn  å  ¬  îp lÖ  ña    é  ô lýhå  ¬,th× c¬  s h   v c gi     h s h   c c¸n b th     s     quan  Êp  Êy  Ðp   ©y  ùng  c gi ph x d ph¶i gi¶iquyÕt  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng     c gi ph x d hoÆc   ã    c v¨n b¶n    êi ýdo  tr¶l     kh«ng  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng. l c gi   xd     êng  îp  µ  ã  ­ Tr h nh c nguy  ¬  ôp  æ,  ã    Ën  ña  cs ® c x¸c nh c phßng  qu¶n  ý l  x©y  ùng  Êp  Ön  µnh  è  éc  d c huy (th ph thu tØnh, thÞ    Ën, huyÖn)  ×  êi   x∙,qu   th th   gian xÐt cÊp  Êy  Ðp  ©y  ùng     gi ph xd kh«ng    ngµy  Ó   õ khinhËn    å  qu¸ 10  k t    ®ñ h s¬  îp lÖ; h  g/ ChÞu    tr¸chnhiÖm   Ò   Ëu    v h qu¶  chuyªn m«n  éc lÜnh  ùc    thu   v quy  ¹ch  ho x©y  ùng, kiÕn  óc ®«   Þ  µ  d   tr   th v m«i  êng  viÖc  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  tr do  c gi ph x d g©y  ra; h/ Thu, qu¶n  ývµ  ö  ông  Ö  Ý   Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng      l  s d l ph c gi ph x d theo    quy ®Þnh  ña  é  µichÝnh. c BT  5.2.§èivíi     é,c«ng        c¸n b   c¸c chøc  µm  ñ tôccÊp  Êy phÐp  ©y  ùng l th     gi   xd a/ C¸n  é, c«ng    b  chøc  îcgiao nhiÖm   ô  µm    ñ tôc cÊp  Êy  Ðp  ®    v l c¸c th     gi ph x©y  ùng  µ ngêi cã      Èn  d l    ®ñ tiªuchu chuyªn  m«n,  nghiÖp  ô  îc tuyÓn  ông  v®  d theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët vµ  lu   ph¶i qua  íptËp  Ên    l  hu nghiÖp  ô  Ò   Êp  vvc giÊy  Ðp  ©y  ùng  Uû   ph xd do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng  chøc; tæ  b/ Ph¶i n ¾ m   ÷ng      v ph¸p  ËtvÒ   ©y  ùng  µ  lu   x d v qu¶n  ý®«   Þ,tr×nh tù, l   th      thñ tôc hµnh  Ýnh  µ  ã     ch v c n¨ng  ùctæ  l   chøc  ùc hiÖn,gi¶iquyÕt  th      nhanh  än  g c«ng  Öc  vi theo  Ö m   ô  îcph©n  nhi v®  c«ng;kh«ng  îcg©y  ã    ®  kh kh¨n,phiÒn  µ    h cho  êixincÊp giÊy phÐp  ©y  ùng; ng         xd c/ Ph¶i chÞu      tr¸ch nhiÖ m   Ò   Õt    v k qu¶  Çn  Öc  ña  ×nh   îc giao ph vi c m ®    thùc  Ön  hi trong  Öc  µm  ñ  ôc cÊp  Êy  Ðp  ©y  ùng  vi l th t   gi ph x d theo quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt.   6/Tr¸chnhiÖ m  ña  ñ  u      Êp  Êy phÐp  ©y  ùng     c ch ®Ç txinc gi   xd 6.1. Ch Êp   µnh  ng,  y       h ®ó ®Ç ®ñ c¸c quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vµ  Êy  lu   gi phÐp  ©y  ùng  îccÊp; xd ® 
 4. 4 6.2.B¸o    ng  µ  Þp  êicho  ¬    c¸o ®ó v k th   c quan  µ   íccã  Èm  Òn  Õt Nh n   th quy bi   vÒ     µnh    ©y  Òn  µ, s¸ch nhiÔu  c¸c h vig phi h     hoÆc     ùc    ã  Ön  tiªuc ®Ó c bi ph¸p  ö  x lý®èi víi     é,c«ng        c¸n b   c¸c chøc  éc c¬  thu   quan  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng; c gi   xd 6.3.§îckhëic«ng  ©y  ùng       xd c«ng  ×nh sau  ngµy  Ó   õkhi: tr   30  k t  ­ §∙ nép    å  ¬    Ðp  ©y  ùng  îp lÖ  µ  ã  Êy biªnnhËn  å  ¬     ®ñ h s xinph xd h   v c gi     hs hîp lÖ  ña    é  ô lýhå  ¬, nhng    c c¸n b th     s   kh«ng  îc c¬  ®   quan  Êp  Êy  Ðp  ©y  c gi ph x dùng    êi Ò   ýdo  tr¶l   l   kh«ng  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng; v c gi   xd ­§∙b¸o víi û           ban  ©n  ©n  êng,x∙,thÞ  Ên së  ¹ biÕtvÒ   µy  ëi U nh d ph     tr   t   i   ng kh   c«ng  ©y  ùng  xd c«ng  ×nh b»ng    tr   v¨n b¶n. 6.4.Ch Þu    tr¸ch nhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ   äi  Ëu    tr   lu   m h qu¶  ©y    thùc g ra,do    hiÖn  kh«ng  ng  Êy phÐp  ©y  ùng  îccÊp; ®ó gi   xd ®  6.5.Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ   äi  Öth¹ido  Öc  ©y  ùng    tr   lu   m thi     vi x d c«ng  ×nh  ña  ×nh  ©y  ®èi  íic¸c c«ng  ×nh ngÇ m,    Æt   t  µ  tr cm g ra  v    tr   trªnm ®Ê v trªnkh«ng  ã  ªnquan.   c li   7/Tr¸chnhiÖ m  ña  ñ  u  ,c¸ctæ      c ch ®Ç t    chøc,c¸nh©n   Ên  u    µ  ©y     tv ®Ç tv x dùng,nhµ  Çu  ©y  ùng   th x d Chñ  u  ,tæ  ®Ç t  chøc,c¸nh©n   Ên  u    µ  ©y  ùng  µ  µ  Çu  ©y     tv ®Ç tv x d v nh th x dùng  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt    v k qu¶  c«ng  Öc  ña  × nh  vi c m theo  quy  nh   ®Þ t¹  Òu        cña  i§i 14, 15, 16, 46  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µ    CP v c¸c quy  nh   ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   II/ h ÷ n g  gi Ê y t ê v Ò  q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Ê t   n ® Ó  xin c Ê p  gi Ê y p h Ð p  x © y  d ù n g 1/ Chñ   u    ã  ét    ®Ç t c m trong c¸c lo¹  Êy  ê vÒ   Òn  ö  ông  t      i gi t   quy sd ®Ê sau ®©y  × ® îccÊp  Êy phÐp  ©y  ùng: th     gi   xd a/ GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  c¬  nh quy sd ®Ê do  quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  Êp.  Êy  c  Gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  µy  Tæng  ôc  nh quy sd ®Ê n do  c Qu¶n  ý l  ruéng  t  íc®©y  ®Ê tr   hoÆc   Tæng  ôc  Þa  Ýnh    µnh,kÓ   giÊy chøng  c § ch ph¸th   c¶    nhËn  Òn  ö  ông  t  ∙  Êp  quy sd ®Ê ® c cho  é    nh  µ   h gia ®× m trong ®ã   ã    Ön    c ghidi tÝch  o   c  ¹m  êihoÆc     î tiÒn  ö  ông  t,thuÕ  ® ®¹ t th   ghin   sd ®Ê   chuyÓn  Òn  ö  quy s dông  t,lÖ  Ý  ícb¹; ®Ê   ph tr   b/ GiÊy    chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    îc nh quy s h nh ë v quy sd ®Ê ë ®   c¬ quan  µ   íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  Êp  c theo quy  nh   ña  ®Þ c NghÞ   nh   è  ®Þ s 60/CP  µy  ng 05/7/1994 cña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  Òn  ë  ÷u  µ  µ  Òn     Ch ph v vi quy s h nh v quy sö  ông  t    ¹ ®«  Þ; d ®Ê ë t   th i c/Quy Õt  nh    ®Þ giao ®Êt,cho      thuª®Êt    ö  ông  µo  ôc  ch  ©y    ®Ó s d vm ®Ý x dùng  µ    µ    nh ë v c¸c c«ng  ×nh kh¸c cña  ¬  tr     c quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t  ai;     ®Ê ® d/Nh÷ng  Êy tê® îcc¬    gi       quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy giao ®Êt,cho        thuª ®Êt    ö  ông  µo  ôc  ch  µm  µ  , chuyªn dïng,trong qu¸ tr×nh thùc ®Ó s d vm ®Ý l nh ë              hiÖn    Ýnh  c¸cch s¸ch vÒ   t  ai qua  õng  êikú  ña  µ   ícViÖt Nam   ©n    ®Ê ®   t th   c Nh n     d chñ  éng  µ,  Ýnh  ñ  c ho Ch ph c¸ch  ¹ng  ©m   êicéng  µ   Òn   m l th   ho mi Nam   Öt Vi   Nam,  µ   ícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam,  µ   êi ® îcgiao  t, Nh n   ho x∙h   ngh Vi   m ng     ®Ê   thuª®Êt  Én  ªntôcsö  ông  õ®ã   n     v li     d t   ®Õ nay;
 5. 5 e/GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ¹m  êido  ¬  nh quy sd ®Ê t th   c quan  µ   íccã  Nh n   thÈm  Òn  Êp  quy c hoÆc   ã    c tªntrongsæ   a  Ýnh  µ     ®Þ ch m kh«ng  ã  c tranh chÊp;   d/GiÊy  êdo  ¬    t   c quan  ã  Èm  Òn  éc chÕ     ò  Êp  c th quy thu   ®é c c cho  êisö  ng   dông  t    µ   êi®ã   Én  ö  ông  t  ªntôctõ®ã   n   ®Ê ë m ng   v s d ®Ê li       ®Õ nay  µ  v kh«ng  ã  c tranh  Êp  å m:  ch g b»ng kho¸n  iÒn  ® thæ hoÆc   Ých  ôc,trÝch  tr l  sao, b¶n      ®å ®iÒn  thæ, b¶n    ©n  Õt thöa; chøng   ®o¹n    ∙  Þ  ùc,®¨ng  ®å ph chi     th m∙i ® th th   tÞch,sang    ¹ v¨n phßng  ëng  Õ,    iÒn  a,    tªnt     i Tr kh Ty ® ®Þ Nha  ícb¹. tr   f/GiÊy  ê vÒ   õa  Õ   µ, ®Êt  îc Uû     t   th k nh   ®   ban  ©n  ©n    êng, thÞ  nh d x∙,ph   trÊn x¸cnhËn  Ò   õa kÕ,  Ò   t       v th   v ®Ê ®ã kh«ng  ã  c tranh chÊp;   g/ B¶n      ¸n hoÆc   Õt  nh  ña  µ    ©n  ©n  ∙  ã  Öu  ùcph¸p quy ®Þ c To ¸n nh d ® c hi l     luËthoÆc   Õt  nh    Õt    quy ®Þ gi¶iquy tranh chÊp  t  ai  ña  ¬    ®Ê ® c c quan  µ  íc nh n   cã  Èm  Òn  ∙  ã  Öu  ùcph¸p luËt; th quy ® c hi l     h/ GiÊy  ê chuyÓn  îng  t  ai,mua     t  nh ®Ê ®   b¸n  µ    Ìm  nh ë k theo  Òn  ö  quy s dông  t    îcUû   ®Ê ë ®   ban  ©n  ©n  Êp    Èm    µ®Êt    nh d c x∙th tral   ®ã kh«ng  ã  c tranh  chÊp  µ  îcUû   v ®   ban  ©n  ©n  Êp  Ön    Ën  Õt  nh d c huy x¸cnh k qu¶  Èm    ña  û   th trac U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c x∙; i/GiÊy  ê cña  îp t¸cx∙s¶n  Êt n«ng    t  h      xu   nghiÖp  Êp  t    c ®Ê ë cho    nh   gia ®× x∙ viªncña  îp      õ tr c ngµy     h t¸cx∙ t   í   28/6/1971,ngµy    ban  µnh  h NghÞ   Õt  è  quy s 125/CP  ña  éi ®ång  Ýnh  ñ  c H  Ch ph (nay lµCh Ýnh  ñ) vÒ     êng     ph   t¨ng c c«ng    t¸c qu¶n  ýruéng  t; l  ®Ê i/ Êy  ê vÒ   Òn  ë  ÷u  µ      Gi t   quy s h nh ë theo  íng dÉn  ¹ Th«ng   è  h  ti  ts 47/BXD­ XDCB§T   µy  ng 5/8/1989  µ  v Th«ng   sè  t 02/BXD­§T  µy  ng 29/4/1992  ña  é   cB X ©y  ùng  íng  Én  ùc hiÖn    Õn  ña  êng  ùcHéi ®ång  é   ëng  Ò   d h d th   ý ki c Th tr     B tr v viÖc      µ  Êp  IcÊp  t¹ c¸c®«  Þ  õtr cngµy  ho¸ gi¸nh c II  , IV      th t   í   i 15/10/1993 hoÆc   õ   t  ngµy  15/10/1993  n   íc ngµy  ®Õ tr   5/7/1994  µ   m trong gi¸nhµ  ∙  Ýnh  n        ®t ®Õ gi¸ ®Êt    ña  µ  . ë c nh ®ã 2/ Trêng  îp    h kh«ng  ã    ¹  Êy  ê vÒ   Òn  ö  ông  t    iÒu  c c¸c lo igi t   quy sd ®Ê ®ñ ® kiÖn    Êp  Êy phÐp  ©y  ùng. ®Ó c gi   xd Trong  êng  îp  é   tr h h gia  nh ®× kh«ng  ã  c c¸c  ¹  Êy  ê  lo igi t quy  nh   ¹ ®Þ t i kho¶n  ­   Çn      1    ph II­ th«ng   µy  ×  tn th ph¶i® îcUû       ban  ©n  ©n  Êp    Èm   nh d c x∙th tralµ ®Êt       ®ã kh«ng  ã  c tranh chÊp  µ  îcUû     v ®   ban  ©n  ©n  Êp  Ön    nh d c huy x¸c nhËn  Õt  k qu¶  Èm    ña  û   th trac U ban  ©n  ©n    × còng  îccÊp  Êy phÐp  nh d x∙th   ®  gi   x©y  ùng. d 3/ Chuy Ón  æi  ôc  ch  ö  ông  t  íc khixin cÊp  Êy  Ðp  ©y    ® m ®Ý sd ®Ê tr       gi ph x dùng. Trêng  îp  ñ   u    x©y  ùng    t  ña  ×nh   ∙  ã  Êy  ê vÒ   h ch ®Ç t d trªn®Ê c m ® c gi t   quyÒn  ö  ông  t    iÒu  Ön      Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng, nhng  sd ®Ê ®ñ ® ki ®Ó xin c gi ph x d   ph¶ithay ® æi  ôc  ch  ö  ông  t  õ®Êt      m ®Ý s d ®Ê t   n«ng nghiÖp,l©m    nghiÖp,nu«i     trång thuû    s¶n,lµm  èi    mu sang  t  ©y  ùng, th×  íckhixin cÊp  Êy  Ðp  ®Ê x d   tr       gi ph x©y  ùng  d ph¶i® îc c¬      quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy cho  Ðp  ph chuyÓn  æi  ® m ôc  ch  ö  ông  t    ®Ý s d ®Ê ®ã theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t  ai.     ®Ê ® III/H å  s ¬  xin c Ê p  gi Ê y p h Ð p  x © y  d ù n g   1/Nhµ     ë
 6. 6 1.1.Hå   ¬    Êp  Êy phÐp  ©y  ùng  íinhµ  :   s xinc gi   xd m  ë a/§¬n    Êp  Êy phÐp  ©y  ùng    xinc gi   xd (theo m É u),do  ñ  u    øng      ch ®Ç t® tªn; b/ B¶n    sao  ét  m trong nh÷ng  Êy  ê vÒ   Òn  ö  ông  t, kÌm    gi t   quy sd ®Ê   theo  trÝch lôcb¶n       ®å hoÆc   Ých ®o    ùc ®Þa  tr   trªnth   hoÆc   ¬    s ®å ranh  íl«®Êt. gi     i c/ GiÊy  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  Õu  µ c«ng  ×nh  ©y  ùng  ña  (n l  tr x d c doanh  nghiÖp). d/Ba  é  å  ¬  ÕtkÕ,  çi bé  å m:   b h s thi   m g ­ M Æt     b»ng c«ng  ×nh trªnl«®Êt  û lÖ  tr       t   1/200    ­ 1/500,kÌm    theo  s¬      ®å vÞ  Ýc«ng  ×nh; tr   tr ­ M Æt     b»ng    Çng,c¸c m Æt   øng  µ  Æt   ¾t  ñ  Õu  c¸c t    ® vm c ch y c«ng  ×nh, tr   tûlÖ    1/100  ­1/200;  ­ B¶n  Ïm Æt     v  b»ng  ãng  û lÖ  m t   1/100    ­ 1/200  µ    Õtm Æt   ¾t  ãng   v chiti   cm tû lÖ    1/50;kÌm    theo  ¬    Ö   èng  s ®å h th tho¸t ícm a, xö  ýnícth¶i  Êp  íc,cÊp        l    n ,c n  ®iÖn tûlÖ      1/100  ­1/200. 1.2.Hå   ¬    Êp  Êy phÐp    ¹o, öa  ÷a,m ë   éng  µ    Ön  ã:   s xinc gi   c¶it   s ch   r nh ë hi c a/§¬n    Êp  Êy phÐp  ©y  ùng    xinc gi   xd (theo m É u)  chñ  u    øng    do  ®Ç t® tªn; b/ B¶n    sao  ét  m trong nh÷ng  Êy  ê vÒ   Òn  ö  ông  t  µ  Òn     gi t   quy sd ®Ê v quy së  ÷u  µ  Õu  ã),kÌm  h nh (n c  theo  Ých  ôc b¶n    tr l  ®å hoÆc   Ých  o     ùc tr ® trªn th   ®Þa hoÆc   ¬    s ®å ranh  í l«®Êt. gi     i c/ GiÊy  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  Õu  µ c«ng  ×nh  ©y  ùng  ña  (n l  tr x d c doanh  nghiÖp) d/Ba  é  å  ¬  ÕtkÕ,  çi bé  å m:   b h s thi   m g ­ M Æt     b»ng c«ng  ×nh trªnl«®Êt,tû lÖ  tr           1/200    ­ 1/500,kÌm    theo  ¬    s ®å vÞ  Ýc«ng  ×nh; tr   tr ­ M Æt     b»ng    Çng,c¸c m Æt   øng  µ  Æt   ¾t  ñ  Õu  c¸c t    ® vm c ch y c«ng  ×nh, tr   tûlÖ    1/100  ­1/200. ­ B¶n  Ïm Æt     v  b»ng  ãng  û lÖ  m t   1/100    ­ 1/200  µ    Õtm Æt   ¾t  ãng   v chiti   cm tû lÖ    1/50,kÌm    theo  ¬    Ö   èng  s ®å h th tho¸t ícm a, nícth¶i, Êp  íc,cÊp  iÖn        n  c n  ® tûlÖ    1/100  ­1/200. e/ ¶nh  ôp    ch khæ   x12   m Æt   ¾t  9  cm   c c«ng  ×nh cã  tr   kh«ng gian liÒn kÕ      tr ckhic¶it¹o, öa  ÷a  µ  ë   éng. í        s ch v m r 1.3.Hå   ¬    Êp  Êy phÐp    ¹o,söa  ÷a,m ë   éng  µ    éc së    s xinc gi   c¶it   ch   r nh ë thu   h÷u  µn  ©n  Nhµ   ícqu¶n  ýhoÆc   µ    éc së  ÷u  Ëp  Ó: to d do  n  l  nh ë thu   h t th a/ §¬n    Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng    xin c gi ph x d (theo  É u)  ®¹i diÖn  îp  m do    h ph¸p  cña  ñ  ë  ÷u  µ  øng  ch s h nh ® tªn; b/ B¶n    sao  ét  m trong nh÷ng  Êy  ê vÒ   Òn  ö  ông  t  µ  Òn     gi t   quy sd ®Ê v quy së  ÷u  µ, kÌm  h nh   theo  Ých lôc b¶n    tr     ®å hoÆc   Ých ®o     ùc ®Þa   tr   trªnth   hoÆc   s¬    ®å ranh  íl«®Êt. gi     i c/ GiÊy  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  Õu  µ c«ng  ×nh  ©y  ùng  ña  (n l  tr x d c doanh  nghiÖp) d/Ba  é  å  ¬  ÕtkÕ,  çi bé  å m:   b h s thi   m g
 7. 7 ­ M Æt     b»ng c«ng  ×nh trªnl« ®Êt  û lÖ  tr       t   1/200    ­ 1/500,kÌm    theo  ¬    s ®å vÞ  Ýc«ng  ×nh; tr   tr ­ M Æt     b»ng    Çng,c¸c m Æt   øng  µ  Æt   ¾t  ñ  Õu  c¸c t    ® vm c ch y c«ng  ×nh, tr   tûlÖ    1/100  ­1/200;  ­ B¶n  Ïm Æt     v  b»ng  ãng  û lÖ  m t   1/100    ­ 1/200  µ    Õtm Æt   ¾t  ãng   v chiti   cm tû lÖ    1/50,kÌm    theo  ¬    Ö   èng  s ®å h th tho¸tníc m a, xö  ýníc th¶i, Êp  iÖn,       l     c®   cÊp  íctûlÖ  n     1/100   ­1/200.    e/ ¶nh  ôp  ch khæ   x12   m Æt   ¾t  9  cm   c c«ng  ×nh cã  tr   kh«ng  gian liÒn kÕ      tr ckhic¶it¹o, öa  ÷a  µ  ë   éng. í        s ch v m r 2/ C«ng  ×nh c«ng    tr   nghiÖp,dÞch  ô  µ      v v c¸c c«ng  ×nh d©n  ông  tr   d kh«ng  ph¶ilµnhµ       ë 2.1.Hå   ¬    Êp  Êy phÐp  ©y  ùng    s xinc gi   xd c«ng  ×nh trªn®Êt  íi® îcgiao tr     m      ®Êt,thuª®Êt:    a/§¬n    Êp  Êy phÐp  ©y  ùng    xinc gi   xd (theo m É u),do  ñ  u    øng      ch ®Ç t® tªn; b/ B¶n    sao  ét  m trong nh÷ng  Êy  ê vÒ   Òn  ö  ông  t, kÌm    gi t   quy sd ®Ê   theo  trÝch lôcb¶n       ®å hoÆc   Ých ®o    ùc ®Þa  tr   trªnth   hoÆc   ¬    s ®å ranh  íl«®Êt; gi     i c/ GiÊy  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  Õu  µ c«ng  ×nh  ©y  ùng  cña  (n l  tr x d   doanh  nghiÖp) d/Ba  é  å  ¬  ÕtkÕ,  çi bé  å m:   b h s thi   m g ­ M Æt     b»ng c«ng  ×nh trªnl« ®Êt  û lÖ  tr       t   1/200    ­ 1/500,kÌm    theo  ¬    s ®å vÞ  Ýc«ng  ×nh; tr   tr ­C¸c  Æt   øng  µ  Æt   ¾t  ñ  Õu    m ® vm c ch y c«ng  ×nh,tûlÖ  tr     1/100   ­1/200;   ­ B¶n  Ïm Æt     v  b»ng  ãng  û lÖ  m t   1/100    ­ 1/200  µ    Õtm Æt   ¾t  ãng   v chiti   cm tû lÖ    1/50,kÌm    theo  ¬    Ö   èng  s ®å h th tho¸t ícm a, xö  ýnícth¶i  Êp  íc,cÊp        l    n ,c n  ®iÖn  ûlÖ  t   1/100  ­1/200.     å   ¬    Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  íi,c¶it¹o,söa  ÷a,trïngtu, 2.2.H s xin c gi ph xd m    ch      t«n t¹oc«ng  ×nh trªnkhu  t  Ön  ã  ang  ö  ông  îp ph¸p:    tr     ®Ê hi c ® sd h  a/§¬n    Êp  Êy phÐp  ©y  ùng    xinc gi   xd (theo m É u),do  ñ  u    øng      ch ®Ç t® tªn; b/ B¶n    sao  ét  m trong nh÷ng  Êy  ê vÒ   Òn  ö  ông  t  µ  ë  ÷u    gi t   quy sd ®Ê v s h c«ng  ×nh (nÕu  ã),kÌm  tr   c  theo trÝch lôcb¶n         ®å hoÆc   Ých ®o    ùc ®Þa   tr   trªnth   hoÆc   ¬    s ®å ranh  íl«®Êt; gi     i c/ GiÊy  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  Õu  µ c«ng  ×nh  ©y  ùng  cña  (n l  tr x d   doanh  nghiÖp); d/Ba  é  å  ¬  ÕtkÕ,  çi bé  å m:   b h s thi   m g ­ M Æt     b»ng c«ng  ×nh trªnl« ®Êt  û lÖ  tr       t   1/200    ­ 1/500,kÌm    theo  ¬    s ®å vÞ  Ýc«ng  ×nh; tr   tr ­C¸c  Æt   øng  µ  Æt   ¾t  ñ  Õu    m ® vm c ch y c«ng  ×nh,tûlÖ  tr     1/100   ­1/200;   ­ B¶n  Ïm Æt     v  b»ng  ãng  û lÖ  m t   1/100    ­ 1/200  µ    Õtm Æt   ¾t  ãng   v chiti   cm tû lÖ    1/50,kÌm    theo  ¬    Ö   èng  s ®å h th tho¸t ícm a, xö  ýnícth¶i  Êp  íc,cÊp        l    n ,c n  ®iÖn  ûlÖ  t   1/100  ­1/200 e/ §èi víic«ng  ×nh c¶it¹o,söa  ÷a       tr       ch ph¶icã    ¶nh  ôp  ch khæ   x12    9  cm m Æt   Ýnh  ch c«ng  ×nh cã  tr   kh«ng  gian liÒn kÕ   íckhic¶it¹o, öa  ÷a.     tr         s ch
 8. 8 f/§èivíic¸c c«ng  ×nh lµ di tÝch  Þch  ö, v¨n    µ         tr       l s   ho¸ v danh  lam, th¾ng    c¶nh  ∙  îc c«ng  Ën  ®®  nh ph¶icã  Êy  Ðp  ña  é   ëng  é     gi ph c B tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng  tinvµ    ph¶i tu©n  ñ      th c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   b¶o  Ö   vµ  ö  ông    v   sd di tÝch  Þch sö,v¨n ho¸ vµ  l         danh  lam,th¾ng    c¶nh. 3/C¸c    c«ng  ×nh cña    ¬  tr   c¸cc quan  ¹igiao vµ  chøc  èc  Õ ngo     tæ  qu t 3.1.ViÖc    ¹ox©y  ùng      c¶it   d c¸cc«ng  ×nh thuéc dù    ña  ¬  tr     ¸n c c quan  ¹ingo   giao,tæ    chøc  èc  Õ  µ  ¬  qu t v c quan  ícngoµikh¸c®Ç u      t  ÖtN¹ m   îc n      ttrªn®Ê Vi   ®  qu¶n  ýtheo  Öp  nh  l  Hi ®Þ hoÆc  tho¶  Ën  ∙  îcký  Õt  íiChÝnh  ñ  Öt thu ® ®   k v   ph Vi   Nam. 3.2.Khi cã      nhu  Çu    ¹o x©y  ùng    c c¶i,t   d c¸c c«ng  ×nh  éc    ù    tr thu c¸c d ¸n trªn, ñ  u     ch ®Ç tph¶ilËp hå  ¬    Êp  Êy phÐp  ©y  ùng  å m:     s xinc gi   xd g a/§¬n    Êp  Êy phÐp  ©y  ùng    xinc gi   xd (theo m É u),do  ñ  u    øng      ch ®Ç t® tªn; b/ B¶n    sao  ét  m trong nh÷ng  Êy  ê vÒ   Òn  ö  ông  t, kÌm    gi t   quy sd ®Ê   theo  trÝch lôcb¶n       ®å hoÆc   Ých ®o    ùc ®Þa  tr   trªnth   hoÆc   ¬    s ®å ranh  íl«®Êt; gi     i c/Ba  é  å  ¬  ÕtkÕ,  çi bé  å m:   b h s thi   m g ­ M Æt     b»ng c«ng  ×nh trªnl« ®Êt  û lÖ  tr       t   1/200    ­ 1/500,kÌm    theo  ¬    s ®å vÞ  Ýc«ng  ×nh; tr   tr ­C¸c  Æt   øng  µ  Æt   ¾t  ñ  Õu    m ® vm c ch y c«ng  ×nh,tûlÖ  tr     1/100   ­1/200;   ­ B¶n  Ïm Æt     v  b»ng  ãng  û lÖ  m t   1/100    ­ 1/200  µ    Õtm Æt   ¾t  ãng   v chiti   cm tû lÖ    1/50,kÌm    theo  ¬    Ö   èng  s ®å h th tho¸t ícm a, xö  ýnícth¶i  Êp  íc,cÊp        l    n ,c n  ®iÖn  ûlÖ 1/100   t    ­1/200. 4/C«ng  ×nh t«n gi¸o   tr     4.1.Hå   ¬    Êp  Êy phÐp  ©y  ùng      s xinc gi   xd c¸cc«ng  ×nh t«n gi¸ogå m: tr       a/§¬n    Êp  Êy phÐp  ©y  ùng    xinc gi   xd (theo m É u),do  ñ  u    øng      ch ®Ç t® tªn; b/ B¶n    sao  ét  m trong nh÷ng  Êy  ê vÒ   Òn  ö  ông  t, kÌm    gi t   quy sd ®Ê   theo  trÝch lôcb¶n       ®å hoÆc   Ých ®o    ùc ®Þa  tr   trªnth   hoÆc   ¬    s ®å ranh  íl«®Êt; gi     i c/   kiÕn  èng  Êt  ý th nh b»ng v¨n b¶n  ña  c Ban T«n gi¸o cÊp  ã  Èm     c th quyÒn; d/Ba  é  å  ¬  ÕtkÕ,  çi bé  å m:   b h s thi   m g ­ M Æt     b»ng c«ng  ×nh trªnl« ®Êt  û lÖ  tr       t   1/200    ­ 1/500,kÌm    theo  ¬    s ®å vÞ  Ýc«ng  ×nh; tr   tr ­C¸c  Æt   øng  µ  Æt   ¾t  ñ  Õu    m ® vm c ch y c«ng  ×nh,tûlÖ  tr     1/100   ­1/200;   ­ B¶n  Ïm Æt     v  b»ng  ãng  û lÖ  m t   1/100    ­ 1/200  µ    Õtm Æt   ¾t  ãng   v chiti   cm tû lÖ    1/50,kÌm    theo  ¬    Ö   èng  s ®å h th tho¸t ícm a, xö  ýnícth¶i  Êp  íc,cÊp        l    n ,c n  ®iÖn  ûlÖ 1/100   t    ­1/200. 4.2.ViÖc    qu¶n  ý®Ç u  , c¶it¹ovµ  ©y  ùng  µ  Èm  Òn  Êp  Êy  l  t      x d v th quy c gi phÐp  ©y  ùng    x d c¸c c«ng  ×nh t«n    tr   gi¸oph¶itu©n  ñ      th c¸c quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i 12  ña  c NghÞ   nh   è  ®Þ s 26/1999/N§­   µy  CP ng 19/4/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v ho¹t®éng      t«n gi¸o. 5/C«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët   tr   s h   k thu   5.1.Hå   ¬    Êp  Êy phÐp  ©y  ùng      s xinc gi   xd c¸cc«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ü  tr   s h   k thuËt,n Õu  µc«ng  ×nh kiÕn  ócnh  µ    µ    l  tr   tr   nh ga,nh m¸y  íc,tr¹m  Õn  Õ,bu  n  bi th  
 9. 9 ®iÖn, th¸ptruyÒn  ×nh, v.v.   ×  îclËp     h   .th ®   theo  . quy  nh    i víic¸c c«ng  ®Þ nh ®è       tr×nh nhµ  ,c«ng    ë  nghiÖp,dÞch  ô  µ      v v c¸cc«ng  ×nh d©n  ông. tr   d 5.2.§èivíic¸c c«ng  ×nh c¬  ë  ¹  Çng  ©y  ùng         tr   s h t xd theo  Õn  êng    tuy ® nh ® êng    êng  ©y    iÖn, c¸ctuyÕn  Êp  x¸,® d t¶i ®    c tho¸t íc,dÉn  Ý,v.v.  × hå  ¬     n kh .th   s . xincÊp  Êy phÐp  ©y  ùng  å m:   gi   xd g a/§¬n    Êp  Êy phÐp  ©y  ùng    xinc gi   xd (theo m É u),do  ñ  u    øng      ch ®Ç t® tªn; b/ B¶n    sao  ét  m trong nh÷ng  Êy  ê vÒ   Òn  ö  ông  t, kÌm    gi t   quy sd ®Ê   theo  trÝch lôcb¶n       ®å hoÆc   Ých ®o    ùc ®Þa  tr   trªnth   hoÆc   ¬    s ®å ranh  íl«®Êt; gi     i c/ GiÊy  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  Õu  µ c«ng  ×nh  ©y  ùng  cña  (n l  tr x d   doanh  nghiÖp); d/Ba  é  å  ¬  ÕtkÕ,  çi bé  å m:   b h s thi   m g ­S¬    Þ  ÝtuyÕn    ®å v tr   c«ng  ×nh; tr ­M Æt     b»ng  tæng  Ó  th c«ng  ×nh tûlÖ 1/500   tr       ­1/5000; ­ C¸c  Æt   ¾t    m c ngang  ñ  Õu  Ó  Ön  è  Ý tæng  îp ® êng  ©y, ® ­ ch y th hi b tr   h  d   êng  ng  ña  Õn  è c tuy c«ng  ×nh tûlÖ  tr     1/100   ­1/200;  6/C«ng  ×nh t ng ®µi,tranh hoµnh    tr  î       tr¸ngvµ    qu¶ng  c¸o 6.1.Hå   ¬    Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng      s xin c gi ph x d c¸c c«ng  ×nh îng  i,tranh tr t ®µ     hoµnh  tr¸nggå m:   a/§¬n    Êp  Êy phÐp  ©y  ùng    xinc gi   xd (theo m É u)  chñ  u    øng    do  ®Ç t® tªn; b/ B¶n    sao  ét  m trong nh÷ng  Êy  ê hîp lÖ  Ò   Òn  ö  ông  t,kÌm    gi t     v quy sd ®Ê   theo  Ých lôcb¶n    tr     ®å hoÆc   Ých ®o    ùc ®Þa   tr   trªnth   hoÆc   ¬    s ®å ranh  í l« gi     i ®Êt; c/ GiÊy  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  Õu  µ c«ng  ×nh  ©y  ùng  ña  (n l  tr x d c doanh  nghiÖp); d/Ba  é  å  ¬,m çi bé  å m:   bhs    g ­S¬    Þ  Ýc«ng  ×nh;   ®å v tr   tr ­M Æt     b»ng  c«ng  ×nh tûlÖ  tr     1/200   ­1/500; ­M Æt   øng, m Æt   ¾t  ñ  Õu    ®   c ch y c«ng  ×nh tûlÖ  tr     1/100   ­1/200.   6.2.Hå   ¬    Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng      s xin c gi ph xd c¸c c«ng  ×nh qu¶ng      tr   c¸o,bao gå m: a/§¬n    Ðp  ©y  ùng    xinph x d (theom É u);   b/     Õn    ý ki b»ng  b¶n  ña  êi sö  ông  t  v¨n  c ng   d ®Ê cho  Ðp  ñ  u    ö  ph ch ®Ç t s dông  t    ©y  ùng  ®Ê ®Ó x d c«ng  ×nh qu¶ng  tr   c¸o; c/C¸c    b¶n  Ïs¬  v   ph¸cc«ng  ×nh qu¶ng    tr   c¸o 6.3.ViÖc  ©y  ùng      xd c¸c c«ng  ×nh t ng ®µi,tranh hoµnh  tr  î       tr¸ngvµ    qu¶ng  c¸o ph¶icã  giÊy  Ðp  ña  ¬       ph c c quan  qu¶n  ýV¨n      l  ho¸ ­ Th«ng    µ   íccÊp  tinNh n   cã  Èm  Òn. th quy IV/ h È m  q u y Ò n  c Ê p  gi Ê y p h Ð p  x © y  d ù n g  T
 10. 10 1/ThÈ m   Òn  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng   quy c gi   xd   ñ  Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng cÊp    ph tr     ¬  giÊy  Ðp  ©y  ùng    ph x d c¸c c«ng  ×nh  éc    tr thu l∙nh thæ  × nh   m qu¶n  ý theo    l  ®Ò nghÞ  ña  c Gi¸m  c  ë  ©y  ùng. ®è S X d 2/Uû   Òn  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng    quy c gi   xd Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ã  Ó  û  Òn  c th u quy cho  Gi¸m  c  ®è Së   ©y  ùng  ùctiÕp  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng    X d tr   c gi ph xd c¸c c«ng  ×nh thuéc  Èm   tr   th quyÒn, trõtr ng  îp ChÝnh  ñ  ã     ê h   ph c quy  nh  ®Þ kh¸c. Khi ® îcuû  Òn  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng,c¨n cø  µo  iÒu  Ön  ùc     quy c gi ph xd   v® ki th   tÕ  ña  çi  a   ¬ng  c m ®Þ ph Gi¸m  c  ë   ©y  ùng  Þu  ®è S X d ch tr¸chnhiÖ m   Ëp  ¬ng    l ph ¸n tæ    chøc  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng,trong ®ã   Õn hµnh ph©n  ¹  µ  ©n   c gi   xd     ti     lo i ph v ®Þnh  khu  ùc, c¸c c«ng  ×nh  µ  Þ  Ý cã  v   tr v v tr   c«ng  ×nh  tr ph¶i cÊp  Êy  Ðp     gi ph x©y  ùng  ©n  d ph c«ng  â  r tr¸chnhiÖ m   ña  õng  ¬    ct c quan  Êp  Êy  Ðp  ©y  c gi ph x dùng    ñ   Þch  û   ®Ó Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt  nh  Öc  û  Òn   quy ®Þ vi u quy hoÆc   ©n  Êp  µ  ùc hiÖn    ñ tôchµnh  Ýnh  Ò   Êp  Êy phÐp  ©y  ph c v th   c¸cth     ch v c gi   x dùng  theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët;th ng  lu   ê xuyªn b¸o c¸o  ñ   Þch  û     Ch t U ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh  ÕtvÒ   ×nh  ×nh  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  ¹ ®Þa  ­ bi   t h c gi ph xd ti   ph ¬ng  ×nh. m 3/Ph ©n  Êp  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng   c c gi   xd Chñ   Þch  û   t U ban  ©n   ©n   µnh  è  éc  nh d th ph thu tØnh, thÞ    Ën  µ    x∙,qu v huyÖn  cÊp  Êy  Ðp  ©y  ùng  µ      gi ph x d nh ë riªng lÎthuéc  ë  ÷u    ©n  µ       s h t nh v c¸c c«ng  ×nh cã  tr   quy    á  Chñ   Þch  û   m« nh do  t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph trùc thuéc    Trung  ng  Õt  nh  µ  theo  ù  ©n  Êp  ña  ñ   Þch  û   ¬ quy ®Þ v  s ph c c Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng.   ph tr       ViÖc  ©n  Êp  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  ph c c gi ph x d cho  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n   nh d©n  µnh  è  éc  th ph thu tØnh, thÞ      Ën  µ  Ön    x∙ , qu v huy ph¶i c¨n  vµo  ×nh     cø  t h×nh  ùc tÕ  ©y  ùng  ña  çi  a   ¬ng, n¨ng  ùctæ  th   x d c m ®Þ ph   l   chøc  ùc hiÖn  ña  th   c Uû   ban  ©n  ©n  µnh  è  éc tØnh,thÞ    Ën,huyÖn; sè îng,chÊtl nh d th ph thu     x∙,qu    l    ­ îng  c¸n  é, nghiÖp  ô    b  v chuyªn m«n   µ    v kh¶  n¨ng  Èn  Þ   c¸c c¨n cø, ®iÒu  chu b         kiÖn   cÊp  Êy phÐp  ©y  ùng  thiÖu  ®Ó   gi   xd ®¹   qu¶. Khi  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  c gi ph x d c¸c c«ng  ×nh  tr theo  Èm   th quyÒn,  ñ   Ch tÞch  û   U ban  ©n  ©n  Êp  Ön  nh d c huy ph¶ithùc hiÖn    ñ tôchµnh  Ýnh  Ò       c¸cth     ch v cÊp  Êy phÐp  ©y  ùng  gi   xd theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvµ  ù      s chØ  o  ®¹ nghiÖp  vô chuyªn m«n  ña  ë  ©y  ùng.   c SX d 4/C Êp  Êy phÐp  ©y  ùng    µnh  è  µ   éi vµ  µnh  è  å   Ý     gi   xd ë Th ph H N   Th ph H Ch Minh §èivíi µnh  è  µ   éi vµ  µnh  è  å   Ý      Th ph H N   Th ph H Ch Minh,Chñ   Þch  û       t U ban nh©n  ©n  µnh  è  cø  µo  d Th ph c¨n  v ph¸p  ËtvÒ   u    µ  ©y  ùng, vÒ   Õn  lu   ®Ç t v x d   ki trócvµ    quy  ¹ch  µ  íng dÉn  ¹  ho vh   ti Th«ng   µy  tn chØ  o  so¹n th¶o  ®¹     quy  nh   ®Þ vÒ   Êp  Êy phÐp  ©y  ùng    a  µn  µnh  è  µ  c gi   xd trªn®Þ b Th ph v ban  µnh  h sau    ã  khic ý  Õn  èng  Êt cña  é  ©y  ng. ki th nh   BX ù V/ tr× nh t ù c Ê p  gi Ê y p h Ð p  x © y  d ù n g v µ  ki Ó m  tra vi Ö c th ù c hi Ö n  gi Ê y p h Ð p  x © y  d ù n g
 11. 11 Tr×nh  ù cÊp  Êy  Ðp  ©y  ùng  µ  t  gi ph xd v theo  âiqu¸ tr×nh thùc hiÖn  Êy  d        gi phÐp  ©y  ùng  îctiÕn hµnh    xd ®    nh sau: 1/TiÕp  Ën  µ  ©n  ¹ hå  ¬    Êp  Êy phÐp  ©y  ùng   nh v ph lo   s xinc gi   i xd C¬   quan  Êp  ã  Èm  Òn  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  ã  Ö m   ô  ö  c c th quy c gi ph xd c nhi vc c¸n  é  ã    Èm   Òn  µ  b c ®ñ th quy v n¨ng  ùc tiÕp  Ën  å  ¬    Êp  Êy  Ðp  l  nh h s xin c gi ph x©y  ùng,kiÓm    éidung  µ  d   tran   v quy c¸ch hå  ¬,sau    ©n  ¹    µo      s  ®ã ph lo i v sæ ghi theo dâi.   KhinhËn  y    å  ¬  îp lÖ,ngêitiÕp nhËn  å  ¬    ®Ç ®ñ h s h         h s ph¶ighim∙  è  µo      sv phiÕu  Ën, cã  ÷  ý  ña  nh   ch k c bªn  giao,biªn nhËn  å  ¬  µ  ã  Êy  Ñn  µy     h s v c gi h ng gi¶i   Õt.PhiÕu nhËn  å  ¬  µm  µnh  b¶n,m ét  quy     h s l th 2    b¶n  giao cho  ñ  u   õ   ch ®Ç t   vµ  ét  m b¶n u  ¹ c¬  l t   quan  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng. i c gi   xd   §èivíi å  ¬  a  îp lÖ      s ch h   trong thêigian tèi®a  µ7  µy  Ó   õngµy  Ën  h        l   ng k t   nh ® îc hå  ¬, ngêi tiÕp  Ën  å  ¬    Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng    s    nh h s xin c gi ph xd ph¶itrùctiÕp      th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n  cho  ¬ng  ù  ÕtvÒ   cÇu  Çn    ® s bi   yªu  c bæ sung  µ  µn  v ho chØnh  å  ¬.Chñ  u    ã  Òn    Þ  êitiÕp nhËn  å  ¬    Ých  hs  ®Ç tc quy ®Ò ngh ng     h s gi¶ith râ nh÷ng    Çu  Çn      yªu c c bæ sung  µ  µn  v ho chØnh  å  ¬  îp lÖ  µ  ã  Òn    h s h   v c quy ®Ò nghÞ   êi tiÕp  Ën  å  ¬    Ých  â  ÷ng  ng   nh h s gi¶ith r nh yªu  Çu  Çn    c c bæ sung  µ  v hoµn  chØnh  å  ¬  µ  êitiÕp nhËn  å  ¬  ã  h s v ng     h s c tr¸chnhiÖ m  ¸p    ® øng    Þ  ®Ò ngh ®ã   ña  ¬ng  ù.Thêigian hoµn  c® s      chØnh  å  ¬  h s kh«ng  Ýnh  µo  êigian thô lý t v th        hå  ¬. s Trêng  îp tõchèitiÕp nhËn  å  ¬    Êp  Êy phÐp  ©y  ùng,th× ngêi h        h s xinc gi   xd      trùctiÕp  Ën  å  ¬    Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng    nh h s xin c gi ph xd ph¶itr¶lêib»ng        v¨n b¶n,  trong®ã   râ lýdo  õchèicho  ¬ng  ù  Õt.   nªu      t     ® s bi 2/Xin ý  Õn    chøc  ã  ªnquan     ki c¸ctæ  c li   Khi gi¶iquyÕt  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng, trong  êng  îp  Çn  Õtc¬     c gi ph x d   tr hc thi   quan  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  ã  Ó  öi v¨n  c gi ph x d c th g   b¶n cho    chøc  ã  ªn c¸c tæ  c li   quan  : kiÕn  óc,quy  ¹ch,®Þa   Ýnh, v¨n    tÕ, c«ng  Ö   nh   tr   ho   ch   ho¸,y    ngh m«i  ­ tr êng,phßng    ch¸y,ch÷a    ch¸y,giao th«ng      c«ng  Ýnh,quèc  ch   phßng... µ  û       U ban v nh©n  ©n së  ¹ ®Ó       Õn. d   t   xiný ki i Sau  ngµy  Ó   õ khinhËn  îcc«ng        Õn,c¸c tæ  10  k t    ®  v¨n xiný ki     chøc  µ    v c¸ nh©n  îc hái ý  Õn  ã  ®     ki c tr¸ch nhiÖ m     êib»ng    tr¶ l   v¨n b¶n cho  ¬  c quan  Êp  c giÊy phÐp  ©y  ùng   xd 3/Gi¶iquyÕt c¸ckhiÕu  ¹i       n Khi nhËn  îc khiÕu  ¹ivÒ   Öc  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  ×  ¬    ®  n   vi c gi ph x d th c quan  cÊp  Êy  Ðp  ©y  ùng  gi ph x d ph¶i cö    c¸n  é  ã    b c ®ñ kh¶  n¨ng  µ  Èm   v th quyÒn  nhËn  n  µ    êi ®¬ v tr¶l   cho  ñ  u  . ch ®Ç t Trêng  îp chñ  u    Én  h  ®Ç tv kh«ng  èng  Êt víi   Õn    êi ña  êi®¹i th nh     ki tr¶l   ý c ng     diÖn  ¬  c quan  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng,th× thñ tr ng  ¬  c gi   xd       ë c quan  Êp  Êy phÐp  c gi   x©y  ùng  d ph¶itrùctiÕp     gÆp   µ    Õt  Õu  ¹i®ã   ña  ©n  v gi¶iquy khi n   c d hoÆc   ñ  ch ®Ç u  ;n Õu  ñ  u    Én  t  ch ®Ç tv kh«ng  èng  Êt víi th nh     c¸ch gi¶iquyÕt  ña  ñ tr ng     c th   ë c¬ quan  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng, th×  Õu  ¹ilªn c¬  c gi ph x d   khi n     quan  Êp  ã  Èm   c c th quyÒn    Õt theo quy  nh  ña  gi¶iquy     ®Þ c ph¸p luËt.   4/ThÈ m     å  ¬,quyÕt ®Þnh  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng  µ    Ö  Ý   trah s     c gi   xd v thu l ph C¨n  vµo  å  ¬    Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng, c¸c ý  Õn  cø  h s xin c gi ph x d     ki tham  Ên, v  chøng chØ  quy  ¹ch  Õu  ã),quy  Èn, tiªuchuÈn  Ò   ©y  ùng  µ    ho (n c   chu     vx d v c¸c v¨n b¶n ph¸p  Ëtkh¸c cã  ªnquan, c¬  lu     li     quan  ã  Èm  Òn  Êp  Êy  Ðp   c th quy c gi ph
 12. 12 x©y  ùng  Èm  nh  å  ¬,kiÓm    ¹  ùc ®Þa     Õt  nh  d th ®Þ hs  trat ith   ®Ó quy ®Þ hoÆc   õ t  chèicÊp  Êy phÐp  ©y  ùng.   gi   xd GiÊy  Ðp  ©y  ùng  îclËp  µnh  b¶n  Ýnh,m ét  ph xd ®   th 2  ch   b¶n  Êp  c cho  êi ng   xin cÊp  Êy  Ðp  ©y  ùng  µ  ét    gi ph x d v m b¶n u    ¬  l ë c quan  Êp  Êy  Ðp  ©y  c gi ph x dùng. Trêng  îp  Êy  Ðp  ©y  ùng  Þ   Êt, th×  êi xin cÊp  Êy  Ðp    h gi ph x d bm   ng     gi ph x©y  ùng  d ph¶ith«ng  cho  ¬    b¸o  c quan  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  Õt®Ó   Ðt c gi ph xd bi   x  cÊp  ¹ . li Tríc khi giao  Êy  Ðp   ©y  ùng     gi ph x d cho  êi xin  Êp  Êy  Ðp   ©y  ng   c gi ph x dùng, c¬    quan  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  lÖ  Ý   c gi ph x d thu  ph theo  quy  nh  ña  é   ®Þ cB TµichÝnh.   Tríc khi khëi c«ng, chñ  u    ph¶i th«ng         ®Ç t   b¸o  µy  ëi c«ng  ng kh   cho  ¬  c quan  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng  µ  Ýnh  Òn  ë  Þ  Êp    Õt. c gi   xd v ch quy s ta c x∙bi Trong  êih¹n  th¸ng kÓ   õ    Ën  îc giÊy  Ðp  ©y  ùng  µ   th   12    t khi nh ®  ph x d m c«ng  ×nh vÉn  a  ã  iÒu  Ön  ëic«ng  × chñ  u    tr   ch c ® ki kh   th   ®Ç tph¶ixinphÐp       gia h¹n.Thêi h¹n    ¹n      gia h thªm  µ 12  l   th¸ng;qu¸  êih¹n    µ   ñ  u    vÉn    th   trªnm ch ®Ç t kh«ng  ëic«ng  ©y  ùng  kh   xd c«ng  ×nh th× giÊy phÐp  ©y  ùng  tr       xd kh«ng cßn    gi¸ trÞ. 5/KiÓ m       tra,theo dâiviÖc  ùc hiÖn  Êy phÐp  ©y  ùng.    th   gi   xd C¸c  ñ  u    ph¶i chÊp  µnh  ch ®Ç t   h nghiªm chØnh c¸c quy  nh   ¹  Êy ®Þ t igi   phÐp  ©y  ùng. xd Khi cã    nhu  Çu  c thay ® æi, bæ       sung  ÷ng  éidung    nh n  ghitrong giÊy phÐp      x©y  ùng,th× chñ  u    d    ®Ç tph¶ilµm  n    Ðp  ¬    ®¬ xinph c quan  Êp  Êy phÐp  ©y  c gi   x dùng,trong®ã       ph¶igi¶i ×nh râ lýdo  µ  éidung  Çn     tr       v n   c thay ® æi,bæ       sung. C¬  quan  ã  Èm   Òn  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  c th quy c gi ph x d xem   Ðt  µ  Õt  x v quy ®Þnh thay ® æi, bæ       sung  Êy  Ðp  ©y  ùng  gi ph xd trong thêigian     kh«ng      qu¸ 10 ngµy  Ó   õngµy   nhËn  îc®own    ×nh cña  ñ  u  . k t  khi  ®  gi¶itr   ch ®Ç t cao    Òn   èt ±  Khi tiÕn  µnh  nh  Þ     h ®Þ v c«ng  ×nh,x¸c ®Þnh  tr    ®é n c   0,00,   x©y  ãng  µ  m v c«ng  ×nh  Ç m,  ñ  u    tr ng ch ®Ç t ph¶i b¸o    cho  ¬  c quan  Êp  Êy c gi   phÐp  ©y  ùng  Õt ®Ó   ö  bé  n   Óm     ¹  Ön  êng  µ    Ën  xd bi   c c¸n  ®Õ ki trat ihi tr v x¸c nh viÖc    thic«ng  c«ng  ×nh  tr theo  ng  Êy  Ðp  ©y  ùng  ∙  Êp.  ®ó gi ph x d ®c Sau    ba ngµy  Ó   õ khinhËn  îcgiÊy b¸o  ña  ñ  u    µ   ¬  k t    ®    c ch ®Ç tm c quan  Êp  Êy  Ðp c gi ph x©y  ùng  d kh«ng  ö  êi®Õ n   Óm      c ng   ki tra,x¸c minh  ¹  Ön  êng, th×  ñ  u   ti hi tr   ch ®Ç t ® îc tiÕp  ôc tr Ón khai thic«ng     t  i      c«ng  ×nh.M äi    ãt do  Öc  Óm     tr   sai s   vi ki tra chË m   Ô  ©y    ¬  tr g ra,c quan  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng  c gi   xd ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m.   §èivíic¸c giai®o¹n           thic«ng cßn  ¹   ñ  u    l ich ®Ç tph¶ithic«ng  ,    theo  ng  ®ó giÊy  Ðp  ©y  ùng  îc cÊp.  êng  îp  ñ  u    x©y  ùng    íiquy  ph x d ®  Tr h ch ®Ç t d sai v   ®Þnh  ña  Êy  Ðp  ©y  ùng  ×  c gi ph xd th ph¶i® îc xö  ýtheo      l  quy  nh  ®Þ ph¸p  Ët, lu   sau    íi® îctiÕp tôcthi ®ã m          c«ng. Khi c«ng  ×nh ®∙  îcx©y  ùng    tr   ®   d xong,chñ  u      ®Ç tph¶itæ    chøc  nghiÖ m   thu theo  ng    ®ó quy  nh  ña  é   ©y  ùng  ¹ §iÒu  Ö  ®Þ c BX d ti  l qu¶n  ýchÊt l ng c«ng  l   î   tr×nh x©y  ùng.   d   Trêng  îp c«ng  ×nh x©y  ùng  h  tr   d kh«ng  ng  íigiÊy  Ðp  ©y  ùng  ∙  ®ó v  ph xd ® cÊp,  ng  ã  ý do  Ýnh  ¸ng  µ  ∙  îc c¬  nh c l   ch ® v ® ®   quan  Êp  Êy  Ðp   Êp  c gi ph ch thuËn cho  Ðp  iÒu  ph ® chØnh  × chñ  u    th   ®Ç tph¶ilËp hå  ¬  µn      s ho c«ng.Thµnh    phÇn  å  ¬  µn  h s ho c«ng    µnh  Çn  å  ¬    Êp  Êy phÐp  ©y  ùng  µ  nh th ph h s xinc gi   xd v
 13. 13 chØ  ph¶i thÓ   Ön  ¹  ÷ng    hi l inh b¶n  Ï m µ   ùc  Õ  ©y  ùng  v  th t x d c«ng  ×nh  ã  tr c nh÷ng thay ® æi  víi Êy phÐp  ©y  ùng.   so   gi   xd 6/Lu  ÷hå  ¬    Êp  Êy phÐp  ©y  ùng  µ  å  ¬  µn    tr   s xinc gi   xd v h s ho c«ng C¬   quan  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  ã  c gi ph xd c tr¸chnhiÖ m  u  ÷hå  ¬  Êp  Êy   l tr   s c gi   phÐp  ©y  ùng  µ  å  ¬  µn  xd v h s ho c«ng    ®Ó qu¶n  ýchÆt  ÏviÖc    ¹ovµ  ©y  l  ch   c¶it   x dùng    c¸cc«ng  ×nh. tr IV/Tæ     chøc  ùc hiÖn th   1/ Chñ   Þch  û     t U ban  nh©n  ©n    d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ chØ   o  Öc  Êp  Êy  Ðp   ©y  ùng  ¶m   ®¹ vi c gi ph x d ® b¶o nhanh  än,  g chÆt  Ï, ch   chÝnh    êng  x¸c,th xuyªn kiÓm    ã  Ön    tra, bi ph¸p xö  ý, èn  ¾n  Þp  êinh÷ng  c   l  un k th   saisãtvµ    µnh      ùc;     c¸ch vitiªuc 2/ Gi¸m  c    ë   ©y   ùng, Së   Þa  Ýnh    ®è c¸c S X d  § ch hoÆc   ë   Þa  Ýnh    S§ ch ­ Nhµ   t  cø  µo  ®Ê c¨n  v quy  nh  cña  ®Þ   ph¸p  Ëtvµ  íng  Én  ña  lu   h d c Th«ng   µy  tn gióp  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng    ¬ tæ chøc  Öc  ùc hiÖn  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng  ¹ ®Þa  ¬ng; vi th   c gi   xd t i ph 3/ Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n    µnh  è  éc tØnh,thÞ    Ën, nh d c¸c th ph thu     x∙,qu   huyÖn    îcph©n  Êp  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  ã  khi®   c c gi ph xd c tr¸chnhiÖm   Ön  µn    ki to c«ng    chøc  µ  Èn  Þ      iÒu  Ön cÇn  Õt®Ó   ùc hiÖn    t¸ctæ  v chu b ®ñ c¸c® ki   thi   th   c¸c thñ tôchµnh  Ýnh     ch trong cÊp  Ðp  ©y  ùng  ng  íi   ph x d ®ó v   quy  nh  ®Þ ph¸p luËt;   4/ Th«ng   µy    tn thay thÕ    cho Th«ng   è  ts 05/BXD­KTQH   µy  ng 18/9/1996   vµ Th«ng  t 04/1998/TT­ BXD   µy  ng 19/12/1998  ña  é   ©y  ùng  µ  ã  Öu  c BX d v c hi lùcsau  ngµy kÓ   õngµy  ý.   15    t  k  Trong  qu¸  ×nh  chøc  ùc  Ön  Õu   ã  ã  tr tæ  th hi n c kh kh¨n, víng  ¾ c       m ®Ò nghÞ     µnh, ®Þa   ¬ng  c¸c ng   ph ph¶n  ¸nh  Þp  êivÒ   é   ©y  ùng  µ  k th   B X d v Tæng   côc  a  Ýnh    ®Þ ch ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
 14. 14 ( M É u  s è  1) C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m           §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ® ¬ n  xin c Ê p  gi Ê y p h Ð p  x © y  d ù n g (C«ng  ×nh thuéc së  ÷u   ©n) tr     h tnh X ©y  ùng  íi d m C¶i   t¹o,  söa  ch÷a KÝnh  öi:                                   g   ............................ .... . . 1.   Tªn   chñ   ®Ç u   t­ : ..............................................                                                  ­  Sè   chøng   minh  th : .  .  .  . .  .  . .  .  .    . Ngµy  cÊp:........................                           ­   §Þa   chØ   th ng  ê tró:                                ...........     ..............................            .. . ­ Sè  nhµ:   . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .§ ­ êng                            .......................... phêng                                                     (x∙) ................................................. : . TØnh,   Thµnh  phè:...............................................                                                  ­   Sè   ®iÖn  tho¹i.....                                                  ........................................... : 2.   §Þa   ®iÓ m   x©y  dùng:...........................................                                              ­  ®Êt  è  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DiÖn  Ých                        L«  s                       t ........... m2.           ......... ­ T¹i (sè  nhµ): . . . . . . . . . . ..  . . . . . . §­ . êng:.........................                           Phêng            . .         Ën  (x∙) ......... . . ......Qu . . (huyÖn)...................                     ...     TØnh, thµnh  è.........................................        ph                                           ... . .....      Nguån  èc  t                                                g ®Ê ............................................. ....      Chøng   chØ   quy   ho¹ch   sè   (nÕu  cã):..................................                                     3.   Néi   dung   xin   phÐp   x©y  dùng:........................                                     .......... ­Lo¹ic«ng  ×nh:..................                               tr                    ......................... ...    
 15. 15 ­DiÖn  Ých  ©y  ùng  Çng  Öt...........m2        ...........    t xd t tr             .......            .....       ­Tæng  Ön  Ých  µn                                           di t s ..................m2 ................... .....       ­ ChiÒu  cao  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tÇng                         ....................... 4.§¬n  Þ    v hoÆc   êithiÕtkÕ   Õu  ã):.......                     ng     (n c         .................. .....       §Þa  chØ                                                          ........................................................ §iÖn  tho¹i                                                        .................................................... . GiÊy   phÐp   hµnh  nghÒ  ........................                                                ................... . 5.Tæ     chøc,c¸nh©n  Èm  nh  ÕtkÕ   Õu  ã)..                   th ®Þ thi   (n c    .............. .......         §Þa  chØ:                                                     .................................................. .....       GiÊy  phÐp  hµnh  nghÒ  sè  : . . . . . . . . . . . . . . cÊp   ngµy                      .. ................. . 6.Lêicam  Õt:    k T«ixincam   oan  µm     ® l theo  ng  Êy phÐp  ©y  ùng  îccÊp,n Õu    ®ó gi   xd ®    sai t«i   µn  µn  Þu    ho to ch tr¸chnhiÖ m  µ  ö  ýtheo quy  nh  ña  xin   v x l    ®Þ c ph¸p luËt.   X¸c  Ën  ña  nh c UBND   êng    Þ  Ên)              ..   µy.. . .t ¸ng.  ph (x∙,th tr                 .ng . . .. h . . n¨m  . ..                                                 êilµm  n                                               Ng   ®¬ ( M É u  s è  2) C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m       N     §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ® ¬ n  xin c Ê p  gi Ê y p h Ð p  x © y  d ù n g (C«ng  ×nh  éc  ë  ÷u  µn  ©n   Nhµ   ícqu¶n  ý tr thu s h to d do  n  l  ho Æc   éc  ë  ÷u  Ëp  Ó) thu s h t th X ©y  ùng  íi d m C¶i t¹o, öa  ÷a    s ch K Ýnh  göi: .                                                      ................ ........................... .... .. . . . 1.Tªn  ¬    c quan  ñ  u  :                                      ch ®Ç t .................................... .   Ng êi®¹idiÖn ..........................Chøc  ô:.............                                v               
 16. 16 ­§Þa    chØ  ªnh Ö:                                              li   ........................................... ..   ­ Sè  nhµ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .§­ êng                 ............... phêng                                                    (x∙) ................................................. : TØnh, Thµnh  è:.................................              ph                                   ......... ...     ­Sè  iÖn  ¹i.............................................   ® tho                                               : ..   2.   §Þa   ®iÓ m   x©y  dùng:.........................................                                            ­L«  t  è .........................DiÖn  Ých            ®Ê s                           t ........m2. ...      ...     ­T¹i:.............................§êng:............                                                      ...... Phêng                            Ën  (x∙) .......................Qu . (huyÖn).........                  .... . .  TØnh,   thµnh  phè...............................................                                                Nguån   gèc  ®Êt                                          ....... .........................................         Chøng  chØ  quy  ¹ch sè  Õu  ã):..........................      ho   (n c                            ... ....      3.Néi dung    Ðp  ©y  ùng:................................     xinph x d                                  ...     ­   Lo¹i   c«ng  tr×nh:..............................................                                                 ­  DiÖn  tÝch  x©y  dùng  tÇng  trÖt . . . . . . . . . .   .m2                         ....................... ­Tæng  Ön  Ých  µn                                           di t s ..................m2 ................... ....      ­ ChiÒu  cao  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   tÇng                        ...................... 4.   §¬n   vÞ   hoÆc   ngêi   thiÕt  kÕ:                                       ..................................... §Þa  chØ                                                        ...................................................... §iÖn  tho¹i                                                       ................................................... . 5.Tæ     chøc,c¸nh©n  Èm  nh  ÕtkÕ                              th ®Þ thi   ........................ ......        §Þa  chØ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .§iÖn  tho¹i.................                       GiÊy  phÐp  hµnh  nghÒ  sè  : . . . . . . . . . . . . . . cÊp   ngµy  ................. .                   6.Lêicam  Õt:    k T«ixincam   oan  µm     ® l theo  ng  Êy phÐp  ©y  ùng  îccÊp,n Õu    ®ó gi   xd ®    sai t«i   µn  µn  Þu    ho to ch tr¸chnhiÖ m  µ  ö  ýtheo quy  nh  ña  xin   v x l    ®Þ c ph¸p luËt.     ..   µy.. . .t ¸ng.     .ng . . . . h .n¨m  . . ..                                                 êilµm  n                                               Ng   ®¬
 17. 17 ( M É u  s è  3) C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m (UBND  tØnh,  §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph TP  ùcthuéc TW)  tr     (C¬   quan   cÊp   giÊy  phÐp  x©y  ùng) d Gi Ê y p h Ð p  x © y  d ù n g Sè           :       /GPXD   X ©y  ùng  íi d m C¶i t¹o, öa  ÷a    s ch 1.   C Êp   cho:.. ............................................                                                      .... . . ­   §Þa  chØ                .......................            .. :..............                        ...........   ­ Sè  nhµ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .§­ êng                    .................. phêng                                                     (x∙) ................................................. : . TØnh, Thµnh  è:.............                                  ph               ............................. ....      2.   §îc   phÐp   x©y   dùng   c«ng   tr×nh   (lo¹   c«ng  i tr×nh):                       .................. . Theo   thiÕt   kÕ   cã   ký  hiÖu:........................................                                          Do  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  lËp ...................                     G å m     ¹ng  ôc  c¸ch m sau  y:           ........................ ®© ..........                           ...     ..........................................................                                                             ...    ­Trªnl«®Êt:................DiÖn  Ých                                 t .........m2             ........... ....      ­Cao    Òn                           ®é n .......................chØ  í x©y  ùng......... gi   i d           ......        T¹i(sè nhµ) :.................® êng                                                 (x∙) ..................... . ...     Phêng  (x∙) . . . . . . . . . . . . . . . . . Qu Ën   (huyÖn)........................                          TØnh, thµnh  è...............                                  ph                 ............................. . .....      GiÊy  êvÒ   Òn  ö  ông  t:................................ t   quy s d ®Ê                                   ......       4.Nh÷ng  iÒu  Çn u  :   ® c l ý  4.1.Chñ  u      ®Ç tph¶ihoµn  µn  Þu    to ch tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËtn Õu  © m     tr      x ph¹m    Òn  îp ph¸p cña  êicã  ªnquan' c¸cquy h    ng   li   4.2.Chñ  u      ®Ç tph¶ithùc hiÖn    iÒu      c¸c® sau  y: ®©
 18. 18 ­ Ph¶ithùc hiÖn  ng          ®ó c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   t  ai,vÒ   u   lu   ®Ê ®   ®Ç tvµ  ©y  ùng  µ  Êy  Ðp  ©y  ùng  µy.  x d v Gi ph x d n ­ Ph¶i th«ng    b¸o cho  ¬  c quan  Êp  Ðp  ©y  ùng  n   Óm       c ph x d ®Õ ki tra khi ®Þnh   Þ   v c«ng  ×nh,x©y  ãng   µ  tr   m v c«ng  ×nh  Ç m    hÇ m   Ö   tr ng (nh v sinh  ù t  ho¹i  ö  ýnícth¶i . ) , l    x . .. ­ XuÊt  ×nh GiÊy  Ðp  ©y  ùng    tr   ph xd cho  Ýnh  Òn  ë  ¹  íc khikhëi ch quy s ti     tr   c«ng  ©y  ùng  µ  Õt  xd v y b¸o  Ý  ph« c¶nh  c«ng  ×nh,sè  Êy  Ðp, tªn®¬n  Þ  tr   gi ph    v thiÕtkÕ,  n  Þ       ®¬ v thic«ng, ngµy  µn  µnh  ¹  a   iÓ m   ©y  ùng    ho th t i®Þ ® x d c«ng  tr×nh. ­ KhicÇn     thay ® æi  ÕtkÕ   × ph¶ib¸o    µ  ê  Õt  nh  ña  ¬    thi   th     c¸o v ch quy ®Þ cc quan  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng. c gi   xd ­ Khi x©y  ùng     d xong,chñ  u      ®Ç tph¶ib¸o    cho  ¬  c quan  Êp  Ðp  Ëp  å  c ph lh s¬  µn  ho c«ng.GiÊy  Ðp  ©y  ùng  ã  Ìm    ph x d c k theo biªnb¶n  Óm       ki trac«ng  ×nh  tr (trangsau)míicã    Þ®¨ng  ý  Òn  ë  ÷u        gi¸tr   k quy s h c«ng  ×nh. tr 4.3.GiÊy  Ðp  µy  ã  Öu  ùc khëic«ng  ©y  ùng    ph n c hi l     x d trong thêih¹n       01 n¨m  Ó   õngµy  ý;qu¸ thêih¹n    × ph¶ixingiÊy phÐp    ¹n. k t  k       trªnth        giah 4.4.Thêih¹n  µn  µnh      ho th c«ng  ×nh dù  Õn  µ .. . .. tr   ki l   . . .  th¸ng,kÓ   õ ngµy    t  cÊp  Êy phÐp  ©y  ùng  Gi   xd . N¬i nhËn:       TØnh  µnh phè,ngµy       (th       th¸ng  n¨m      ­Nh                          ¬ quan  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng   trªn                     (c   c gi   xd ­Lu                                  ý    ng  Êu)                                   k tªn,®ã d    Biªn b ¶ n  ki Ó m  tra x © y  d ù n g  c « n g  tr× nh cao    Òn  èt±  (Ph Çn    nh    x¸c®Þ ®é n c   0,00,x©y  ãng  µ    m v c«ng  ×nh ngÇ m) tr   (GiÊy phÐp  ©y  ùng  è            xd s         /GPXD,  µy   th¸ng  n¨m   ) ng             K hi c h ñ  ® Ç u  t th ù c hi Ö n  ® ó n g  gi Ê y p h Ð p,  c¸n b é  ki Ó m  tra m í i k ý  tªn Ngµy  Hä   µ        v tªnc¸cc¸n Néi dung  Ën  Ðt sau    Óm   Ký    nh x   khiki tªn kiÓm  tra bé  Óm  ki tra tra
 19. 19  .. .ngµy.. .    . , . .th¸ng.. . .. .   . ..  n¨m (C¬ quan  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng c gi   xd ký    ng  Êu) tªn,®ã d
Đồng bộ tài khoản