Thông tư liên tịch 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
218
lượt xem
14
download

Thông tư liên tịch 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t liªn Þ ch B é  Y  t Õ  ­ B é  T µi ch Ý n h  ­ B é  N é i  ô    t v S è  09/2003/TTLT­B Y T­B T C­B N V  N g µ y  29  th¸ng 9 n¨ m  2003  H í ng d É n  th ù c  Ö n  Q u y Õ t  Þ n h  s è  155/2003/Q§­T T g   hi ® n g µ y 30/7/2003 c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  q u y  ® Þ n h  s ö a  æ i,  ® b æ  su n g  m é t  è  ch Õ  ® é  p h ô  c Ê p  ® Æ c   ï ® è i víi s th     c« n g  c h ø c, viªn ch øc  n g µ n h  Y  t Õ Thi hµnh    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 155/2003/Q§­ TTg  µy  ng 30/7/2003  ña  ñ ­ c Th t íng  Ýnh  ñ  Ch ph quy  nh  öa  æi, bæ   ®Þ s®   sung  ét  è  Õ     ô  Êp  Æc   m s ch ®é ph c ® thï ®èi  íic«ng    v  chøc, viªn chøc  µnh    Õ; Liªn tÞch: Bé     Õ, Bé   µi      ng Yt       Yt   T chÝnh,Bé  éi vô  íng dÉn  ùc hiÖn      N h   th   nh sau: A. § è i tî ng ¸p d ô n g: 1. C«ng    chøc,viªnchøc  ©n  vµ  ùcl ng vò     d y  l  î   trang thùc hiÖn  Ö m   ô      nhi v th ng  ùcchuyªn m«n   tÕ  ê tr     y  24/24  ê li   ôc t¹    ¬  ë  gi   ªnt   i c s kh¸m  Önh,  ÷a  c¸c b ch b Önh bao  å m: g ­C¸c  Önh  Ön,viÖn  ã  êng  Önh  äichung  µb Önh  Ön);   b vi   c gi b (g   l  vi ­ Trung  ©m  tÕ  Ën, huyÖn    t Y  qu   (bao  å m   g phßng kh¸m  a  ® khoa  khu  ùc  v vµ  µ   é  Nh h sinh),  Trung  ©m  tÕ  éc c¸cBé, Ngµnh  ã  êng  Önh; t Y  thu       c gi b ­  ¬   ë  C s kh¸m  ÷a  Önh  îc thµnh  Ëp  ch b ®  l theo  Ph¸p  Önh  ö  ý vi ph¹m  l x l    hµnh  Ýnh  è  ch s 14/2002/L­ CTN   µy  ng 16/7/2002 cña  ñ  Þch  íc;   Ch t n ­Tr¹m  tÕ    êng,thÞ  Ên (gäichung  µtr¹m y  Õ    Y  x∙,ph   tr     l     t x∙). 2. C«ng    chøc, viªn chøc  ©n  vµ  ùc l ng  ò     d y  l  î v trang trùc tiÕp     tham    gia dËp      Þch  µ  c¸c æ d v tham    êng  ùcchèng  Þch  gia th tr   d 24/24  ê t¹    ¬  ë    gi   i c s y c¸c tÕ  µ   ícqu¶n  ýtrong vïng cã  Þch. Nh n   l     d 3. C«ng    chøc, viªnchøc  ©n  vµ  ùc l ng  ò     d y  l  î v trang trùctiÕp  ùc hiÖn     th   phÉu  Ët, ñ thuËt. thu     th B. C¸c c h Õ  ® é  p h ô  c Ê p  ® Æ c  thï: I. h Õ  ® é   h ô   Ê p  thê n g  trù c   C p c 24/24 gi ê: C«ng chøc,viªnchøc  ©n  vµ  ùcl ng vò     d y  l  î   trang thùc hiÖn  Ö m   ô  ­     nhi v th êng  ùc chuyªn  tr   m«n   tÕ  y  24/24  ê  ªntôc t¹    ¬  ë  gi li     ic¸c c s kh¸m  Önh,  ÷a  b ch b Önh theo quy  nh  ¹  iÓ m   m ôc    ña  ®Þ ti® 1  A c Th«ng   µy  îc hëng  Õ     tn ®   ch ®é phô  Êp    c nh sau: 1.Møc  ô  Êp  êng  ùc:   ph c th tr 1.1.Møc  ô  Êp  êng  ùctheo    ph c th tr   møc  ×nh  ©n  êi/phiªntrùcngµy  b qu ng    th ng  å m     êg c¸cmøc  sau:
  2. 2 a.Møc  ô  Êp  êng  ùct¹ khu  ùc    ph c th tr    i v th«ng  êng: th ­ Møc     45.000  ng/ngêi/phiªntrùc:¸p  ông  i  íith ng  ùc t¹  Önh  ®å    d ®è v   ê tr   i b viÖn  ¹ng  h I; ­ Møc     35.000  ng/ngêi/phiªntrùc:¸p  ông  i  íith ng  ùc t¹  Önh  ®å    d ®è v   ê tr   i b viÖn  ¹ng  ; Önh  Ön  häc    h II b   vi Y  cæ truyÒn  ¹ng  h I; ­ Møc     25.000  ng/ngêi/phiªntrùc:¸p  ông  i  íith ng  ùc t¹  Önh  ®å    d ®è v   ê tr   i b viÖn  ¹ng  I bÖnh  Ön    äc    h II   ; vi Y h cæ truyÒn  ¹ng    µ  h IIv trung  ©m   tÕ  Ën, t y  qu   huyÖn, Bé, Ngµnh,phßng       kh¸m  a  ® khoa  khu  ùc,nhµ  é  v  h sinhvµ  ¬   ë    C s kh¸m  ch÷a b Önh   îc  µnh  Ëp  ® th l theo Ph¸p lÖnh xö  ý vi ph¹m   µnh  Ýnh  è  l    h ch s 14/2002/L­ CTN   µy  ng 16/7/2002 cña  ñ  Þch  íc;   Ch t n ­ Møc     10.000  ng/ngêi/phiªntrùc:¸p  ông  i  íith ng  ùct¹  ¹m    ®å    d ®è v   ê tr   i tr y tÕ  x∙. b. Møc   ô  Êp  êng  ùc t¹  ph c th tr   ikhu  ùc  åi søc  Êp  v h  c cøu  µ  v ch¨m  ãc  s ® Æc   Öt b»ng    Çn  bi   1,5 l møc  ô  Êp  êng  ùct¹  ph c th tr   i khu  ùc  v th«ng  êng  ña  th c b Önh  Ön  ïng h¹ng  ãitrªn; vi c   n  ­ Khu  ùc  åisøc  Êp    v h  c cøu bao  å m:  g Khoa  åi søc  Êp  H  c cøu,khoa  Éu    ph thuËt g©y  håi søc, khoa  åi søc  ¬    mª      h  s sinh,khoa  iÒu  Þ tÝch  ùc, khoa    ® tr   c  cÊp cøu,khoa  èng  c;   ch ®é ­ Khu  ùc    v ch¨m  ãc  Æc   Ötbao  å m:  s® bi   g ch¨m  ãc  Î ¬  s tr  sinh non  s   th¸ng,  ch¨m  ãc  Önh  ©n   ©m   Çn  Êp  Ýnh    sb nh t th c t ë c¸c  Önh  Ön  µ  b vi v trung  ©m   t chuyªn khoa  ©m  Çn;   t th 1.2.Møc  ô  Êp  êng  ùcvµo  µy    ph c th tr   ng nghØ    Èn  µng  Çn  tiªuchu h tu (thø  b¶y,chñ  Ët)b»ng    Çn    nh   1,3 l møc  ô  Êp  êng  ùcngµy  êng; ph c th tr   th 1.3.Møc   ô  Êp  êng  ùcvµo  µy  Ô,ngµy  Õt    ph c th tr   ng l   T b»ng  lÇn  1,8  møc   phô  Êp  êng  ùcngµy  êng; c th tr   th 1.4.C¸ch  Ýnh    t møc  ô  Êp: ph c V Ý   ô    d 1: B¸c  Ü   s NguyÔn V¨n  c«ng    ¹  A  t¸ct ikhoa  åi  H søc  Êp  c cøu  ña  c b Önh  Ön  a  vi ® khoa  ¹ng  , îcph©n  h II    ® c«ng  êng  ùc24/24 giê.Phô  Êp  ­ th tr      c th êng  ùccña    Ü  ® îchëng    tr   b¸c s A    nh sau: ­Trùc vµo  µy  êng:35.000®  1,5 =      ng th   x    52.500®; ­Trùc vµo  µy  b¶y      ng thø  hoÆc   ñ  Ët:52.500®  1,3 =  ch nh   x    67.860®; ­Trùc vµo  µy  Ô,T Õt:52.500®  1,8 =      ng l     x    94.500®; V Ý   ô    d 2: B¸c  Ü   Çn  Þ     s Tr Th B c«ng    ¹  t¸ct iTrung  ©m     Õ  Ön,  îc t Y t huy ®  ph©n c«ng  êng  ùc24/24  ê.Phô  Êp  êng  ùccña    Ü   ® îc hëng  th tr   gi   c th tr   b¸c s B    nh  sau: ­Trùc vµo  µy  êng:25.000®;     ng th   ­Trùc vµo  µy  b¶y      ng thø  hoÆc   ñ  Ët:25.000  1,3 =  ch nh   x    32.500®; ­Trùc vµo  µy  Ô,T Õt:25.000  1,8 =      ng l     x    45.000®; 2.Ch Õ       ®é nghØ  ïsau  b  phiªntrùc:   ­ C«ng    chøc,viªnchøc  ©n  vµ  ùc l ng  ò     d y  l  î v trang lµm  Öm   ô  êng    nhi v th trùcchuyªn m«n  tÕ      y  24/24 giê vµo  µy  êng     ng th hay  µy  ng nghØ  µng  Çn  ­ h tu ® îcnghØ  ï01  µy  µ  îchëng    b   ng v ®   nguyªn l ng;  ¬
  3. 3 ­ C«ng    chøc,viªnchøc  ©n  vµ  ùc l ng  ò     d y  l  î v trang lµm  Öm   ô  êng    nhi v th trùcchuyªn m«n  tÕ      y  24/24 giê vµo  µy  Ô,T Õt  îcnghØ  ï02  µy  µ  îc    ng l   ®  b   ng v ®   hëng nguyªn l ng;  ¬ 3.§Þnh    møc  ©n  ùctrong phiªntrùc24/24 giêt¹ c¸cc¬  ë  nh l               s kh¸m, ch÷a  i   b Önh  µ  ¹m y  Õ    îcquy  nh    v tr   t x∙®   ®Þ nh sau: ­§èivíi Önh  Ön  ¹ng    ngêi/phiªntrùc/100gi ng  Önh;      b vi h I:14     ê b ­ §èivíib Önh  Ön  ¹ng  , ¹ng  I b Önh  Ön  häc         vi h II h II   , vi Y  cæ truyÒn  ¹ng   h I vµ trung t©m   tÕ  Ën, huyÖn    y  qu   (bao  å m   phßng  g c¶  kh¸m  a   ® khoa  khu  ùc  v vµ  µ  é  nh h sinh),   trung t©m  tÕ  ña    é, ngµnh:12  êi/phiªntrùc/100gi   Y  c c¸cB     ng    ­ êng  Önh; b ­ §èivíitr¹m  tÕ    ngêi/phiªntrùc/ r my  Õ  i víix∙®ång       y  x∙:01    t ¹   t ®è       b»ng  õ t  8.000  ©n  µ    Òn  ói,biªn gií     ¶o  õ 3.000  ©n  ëxuèng; 02  ­ d v x∙ mi n     ih¶i ® , t  d tr     ng êi/phiªntrùc/ r m y  Õ  i  íix∙ ®ång    t ¹   t ®è v     b»ng    trªn8.000  ©n  µ    Òn  ói, d v x∙ mi n  biªngií    ¶o      ih¶i® , trªn3.000  ©n. d ­ §èi víic¬  ë        s kh¸m  ÷a  Önh  îc thµnh  Ëp  ch b ®  l theo  Ph¸p  Önh  ö  ý vi l x l    ph¹m  µnh  Ýnh  è  h ch s 14/2002/L­ CTN   µy  ng 16/7/2002 cña  ñ  Þch  íc:Bé      Ch t n Y tÕ  èihîp víi é  ph       Lao  ng  ¬ng  B ®é Th binh vµ    éihíng dÉn  ô  Ó  nh    x∙h     c th ®Þ møc   nh©n  ùctrong phiªntrùc. l      II.C h Õ  ® é  p h ô  c Ê p  ch è n g  d Þ c h:   1. Møc  ô  Êp  ùctiÕp tham    Ëp  Þch:c«ng    ph c tr     gia d d   chøc,viªnchøc  ©n      d y  µ  ùc l ng  ò  v l  î v trang trùc tiÕp     tham    Ëp      Þch  gia d c¸c æ d theo quy  nh  ¹ ®Þ ti  ®iÓ m   m ôc  cña  2  A  Th«ng   µy  îchëng  ô  Êp  èng  Þch,møc  ô  Êp  tn ®   ph c ch d   ph c ® îctÝnh    theo ngµy  ùc tÕ    th   tham      gianh sau: a.Møc    60.000®/ngµy/ng i¸p dông  i víi   ¹ dÞch  èi ê    ®è     lo   c¸c i t nguy  Ó m   µ: hi l  B Ö nh    Ö nh  Þch  ¹ch,B Ö nh  èt vµng,Viªm  êng  hÊp  Êp  virót t¶,B D h   S    ® h«  c do      (SARS),Sèt  Ðt,Ebola,Sèt  Êt huyÕt  µ  ét  è  Önh    r    xu   vm sb truyÒn  Ô m   ©y  nhi g dÞch  a  â nguyªn nh©n  ch r     theo c«ng  è  ña  é  tÕ;   b c B Y  b.Møc    30.000®/ngµy/ng i¸p dông  i víi   ¹ dÞch  ê    ®è     lo   c¸c i kh¸c. 2.Ch Õ     ô  Êp  êng  ùcchèng  Þch    ®é ph c th tr   d 24/24 giê;   a. Møc  ô  Êp: C«ng    ph c   chøc,viªnchøc     tham    êng  ùcchèng  Þch  gia th tr   d 24/24  ê t¹    ¬  ë    Õ  éc  µ   íc qu¶n  ý ë  Êtc¶    Õn  Þu  gi   i c¸c c s Y t thu Nh n   l   t   c¸c tuy ch tr¸chnhiÖm   Ò     v chuyªn m«n,  ü  Ët®èi  íivïng  ã  Þch  îc x¸c ®Þnh  ëi   k thu   v  cd ®   b  c¸c c¬  quan Y  tÕ cã thÈm  quyÒn  còng ® îc hëng møc  phô  cÊp trùc µ  l   40.000®/ng i/phiªntrùc.Møc   ô  Êp  êng  ùcvµo  µy  ê     ph c th tr   ng nghØ     Èn  tiªuchu hµng  Çn  tu (thø b¶y,chñ  Ët)b»ng    Çn  ô  Êp  êng  ùcngµy  êng;     nh   1,3 l ph c th tr   th   n Õu  êng  ùc vµo  µy  Ô, ngµy  Õt  ×  th tr   ng l   T th møc   ô  Êp  ph c b»ng  1,8  Çn  ô  l ph cÊp  êng  ùcngµy  êng. th tr   th b. Ch Õ       ®é nghØ   ï:C«ng  b  chøc, viªn chøc  ©n  vµ  ùc l ng  ò     d y  l  î v trang   thùc  Ön  Ö m   ô  êng  ùc chèng  Þch  hi nhi v th tr   d 24/24  ê  µo  µy  êng    gi v ng th hay ngµy nghØ  µng  Çn  îcnghØ  ï01  µy;n Õu  êng  ùcngµy  Ô,T Õt  îc h tu ®   b   ng   th tr   l  ®  nghØ  ï02  µy  µ  u   îchëng  b   ng v ®Ò ®   nguyªn l ng.  ¬
  4. 4 III.C h Õ  ® é  p h ô  c Ê p  p h É u  thu Ë t, ñ thu Ë t:    th C«ng chøc, viªn chøc  ©n   vµ  ùc l ng  ò      d y  l  î v trang  ùc tiÕp  ùc  Ön  tr   th hi phÉu  Ët,thñ thuËttheo  thu       quy  nh  ¹  iÓ m   m ôc  cña  ®Þ ti® 3  A  Th«ng   µy  îc tn ®   hëng  møc  ô  Êp    ph c nh sau: 1.Møc  ô  Êp  Éu  Ët:   ph c ph thu §èit ng  î Møc  ô  Êp  ®ång/caphÉu  Ët) ph c (   thu Lo¹i® Æc     Lo¹iI   Lo¹iII   Lo¹iII  I biÖt Ng êi m æ  chÝnh, g©y  70.000 35.000 25.000 20.000 mª, ch© m     Ýnh   tªch Ng êi m æ   ô  µ  êi   ph v ng   50.000 25.000 20.000 12.000 phô  ©y    © m   g mª, ch tª Ng êigióp viÖc  m æ     ca  30.000 20.000 12.000 6.000 Danh  m ôc  ph©n  lo¹ phÉu  thuËt thùc hiÖn theo Quy Õt ®Þnh  sè  i 1904/1998/Q§­ BYT   µy  ng 10/8/1998  ña  é   ëng  é     Õ  c B tr B Y t ban  µnh  h Danh  m ôc  Éu  Ët,thñ thuËt(khiv¨n b¶n  µy  îcbæ   ph thu         n ®   sung,söa  æi  × sÏ® îc   ® th       thùc hiÖn    theo v¨n b¶n  öa  æi);    s® ­ §èi víidanh  ôc  Éu  Ët lo¹    vµ  ® îc hëng       m ph thu   i IB  IC    IA, møc   ô  Êp  ph c phÉu  Ëtlo¹ Itheo quy  nh  thu      i   ®Þ trªn; ­ §èi víidanh  ôc  Éu  Ët lo¹        îc hëng       m ph thu   i IIA,IIB,IIC ®   møc   ô  Êp  ph c phÉu  Ëtlo¹ IItheo quy  nh  thu       i   ®Þ trªn. 2.Phô  Êp  ñ thuËt:   c th   a.  ÷ng  êng  îp  íc ®©y   Nh tr h tr   ph¶i lµm  Éu  Ët,nay    ph thu   chuyÓn sang  h×nh  thøc thñ thuËtth× ® îchëng  ô  Êp         ph c b»ng    1/3 møc  ô  Êp  Éu  Ët ph c ph thu   cïng lo¹ ;  i b. Bé   tÕ    Y  quy  nh  ®Þ danh  ôc  ñ  Ët ® îc hëng  ô  Êp  m th thu     ph c b»ng    1/3 møc  ô  Êp  Éu  Ëtcïng lo¹ . ph c ph thu    i C. N g u å n  c hi tr¶ c h Õ  ® é  p h ô  c Ê p: 1. Nguån    kinh phÝ  ùc hiÖn    Õ     ô  Êp  Æc   ïcña  µnh      th   c¸c ch ®é ph c ® th  ng y tÕ  è  Ýtrongdù    ©n  b tr     to¸nng s¸ch Nhµ   íchµng    n  n¨m  giao cho    é, c¬    c¸cB   quan  Trung  ng,®Þa  ¬ng  µ  ån    ù  ¬  ph v ngu thu s nghiÖp  ña  n  Þ. c ®¬ v 2. Riªng    n¨m 2003, nguån      Õ     ô  Êp  îc thùc  Ön    chitr¶ch ®é ph c ®  hi theo  nguyªn t¾c:   2.1.C¸c  é, c¬    B   quan Trung  ng  è  Ý trong dù    ©n  ¬ b tr     to¸nng s¸ch ® îcgiao      ®Ó   ùc hiÖn    Õ     ô  Êp  Æc   ï. th   c¸cch ®é ph c ® th 2.2.C¸c    tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  è  Ý kinh phÝ    ph tr     ¬ b tr     trong dù    to¸n ® îc giao    ùc hiÖn  Õ     ô  Êp  èng  Þch  µ  ô  Êp  Éu     ®Ó th   ch ®é ph c ch d v ph c ph thuËt, ñ thuËt.    th
  5. 5 2.3.§èivíi ô  Êp  ùc24/24 giêcña    a  ¬ng:      ph c tr      c¸c®Þ ph ­  èi víic¸c tØnh  ã  iÒu  ÕtvÒ   ©n  §     c® ti   ng s¸ch Trung  ng, tù s ¾p   Õp  ¬    x trongph¹m    ©n    ving s¸ch ®Þa  ¬ng    ùc hiÖn  Õ   .   ph ®Ó th   ch ®é ­  èi víic¸c  §   tØnh  ïng  v cao  Æc   Öt khã  ® bi   kh¨n theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 186/2001/Q§­ TTg  ngµy 07/12/2001 vµ  04 tØnh T ©y  Nguyªn theo Quy Õt  ®Þnh  è  s 168/2001/Q§­ TTg  µy  ng 30/10/2001  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ, ng©n  c Th t   ph   s¸ch Trung  ng  ç  î   ¬ h tr  100%. ­§èivíi         tØnh  c¸c cßn  ¹  ©n  l ing , s¸ch Trung  ng  ç  î   ¬ h tr : + 100%   Çn  ph kinh phÝ   ùc hiÖn  Õ     i víix∙ thuéc  ¬ng  ×nh   th   ch ®é ®è       Ch tr   135. + 80%   Çn  ph kinh phÝ  ùc hiÖn  Õ     i víi ¬  ë    th   ch ®é ®è     s kh¸m, ch÷a  Önh  c   b thuéc tØnh  Òn  ói vµ    ¬  ë  mi n   c¸c c s kh¸m, ch÷a  Önh  éc  Ön  µ    îc   b thu huy v x∙ ®   c«ng  Ën  µmiÒn  ói. nh l   n +  60%   Çn  ph kinh phÝ  ùc hiÖn  Õ     i víi ¬  ë    th   ch ®é ®è     s kh¸m, ch÷a  Önh  c   b thuéc tØnh,huyÖn  µ        v x∙kh«ng  éc c¸cquy  nh  ãitrªn. thu     ®Þ n  Ph Çn  kinh  Ý   ©n  ph ng s¸ch trung  ng  ç  îtheo  û lÖ  ¬ h tr  t   nªu    îc x¸c trªn®     ®Þnh    ¬  ë  trªnc s chªnh  Öch  ÷a tæng  l gi   møc  kinh phÝ   ùc hiÖn  Õ         th   ch ®é quy ®Þnh   ¹  t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 155/2003/Q§­ TTg   µy  ng 30/7/2003  ña  ñ   íng c Th t   ChÝnh  ñ  víinguån  ∙  è  Ý bæ   ph so    ® b tr   sung trong ng©n    s¸ch ®Þa   ¬ng      ph khi thùc  Ön  hi Th«ng   t Liªn bé  è    s 150/LB­ ngµy  TT  16/4/1996  ña  c Ban    Tæ chøc  C¸n  é   Ýnh  ñ   Bé     Õ  Bé   µi  Ýnh  íng  Én  b Ch ph ­  Y t ­  T ch h d Quy Õt  nh   è  ®Þ s 794/TTg  µy  ng 05/12/1994 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   Th t   ph D. T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n Th«ng   µy  îc thùc  Ön  õ ngµy  tn ®   hi t   01/7/2003  µ  v thay  Õ  th Th«ng   è  ts 150/LB­ ngµy  TT  16/4/1996 cña    é: Ban  chøc    é  Ýnh  ñ    LiªnB   tæ  c¸n b Ch ph (nay  lµ Bé   éi vô) ­ Bé   µi chÝnh    é   tÕ, Th«ng   è    N      T   ­ B Y    t s 07/2003/TT­ ngµy    LT  15 th¸ng1    n¨m  2003  ña    é:Bé  éi vô   é  µichÝnh   é  tÕ  µ  iÓ m     c Liªnb   N   ­B T   ­B Y  v ® 1, phÇn  vÒ   ô  Êp  èng  Þch  ¹  1  ph c ch d t iTh«ng   sè  t 80/2001/TTLT­ BTCCBCP­ BTC­BYT  µy  ng 05/12/2002 cña    é: Ban      LiªnB   Tæ chøc    é  Ýnh  ñ   é  c¸n b Ch ph ­B Tµi chÝnh    é   tÕ  íng dÉn    µnh  ét  è  Õ     ô  Êp  Æc   ï®èi   ­ B Y  h   thih m s ch ®é ph c ® th     víi  c«ng  chøc,viªnchøc  µnh  tÕ.C¸c     ng Y    quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Th«ng  µy  n ®Ò u     á. b∙i b Së     Õ, Së   µi chÝnh  V Ët    µ  Yt   T   ­  gi¸ v Ban    Tæ chøc  Ýnh  ch quyÒn    c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  íng  Én,  Óm     Öc  ùc  Ön  ¬ h d ki tra vi th hi Th«ng   µy  µ  t n v b¸o  c¸o  Õt  k qu¶  ùc hiÖn  th   theo  nh  ú  µng  ®Þ kh n¨m  Ò     v Liªn Bé. Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön, n Õu   ã  íng  ¾ c,    Þ   tr th hi   cv m ®Ò ngh ph¶n ¸nh  Ò   v LiªnBé      ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản