intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thông tư liên tịch 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

317
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA TH¤ N G   ¦  T  LI£N T Þ C H   é   a o  ® é n g   h ¬ n g   BL ­ T binh v µ  x∙ h éi, é  Y  t Õ    B Sè  10/1999/ttlt­ l ® tbxh­b yt n g µ y  17 th¸ng 3 n¨ m  1999 b H í ng d É n  th ù c  Ö n  c h Õ  ® é  b åi d ì ng b »  n g  hi Ö n  v Ë t  hi ® è i víi g êi lao ® é n g   µ m   Ö c trong ® i Ò u  ki Ö n    n l vi c ã   Õ u  t è n g u y   hi Ó m,  é c  h ¹i y ®   C¨n  §iÒu  cø  104  ña  Bé   LuËt Lao  ng  µ  iÒu  cña  c     ®é v® 8  NghÞ   nh   ®Þ sè 06/CP  µy  ng 20/01/1995  ña  Ýnh  ñ    nh    Õtm ét  è  iÒu   c Ch ph qui ®Þ chi ti   s® cña  é  Ët Lao  ng  Ò   toµn    ng, vÖ   B Lu   ®é v an  lao ®é   sinh lao ®éng. Sau khicã           ý kiÕn  ña  é   µi chÝnh  ¹  c BT  ti c«ng  v¨n  è  s 511TC/  CSTC   µy  th¸ng 1  ng 30    n¨m   1999, cña    Tæng   ªn®oµn    ng  Öt Nam   µ    ¬   li   lao ®é Vi   v c¸c C quan  ã  ªnquan,  c li   LiªnBé    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi­ Y  Õ   íng dÉn  ùc   Ön  Õ       X∙      T h   th  hi ch ®é båidìng b»ng  Ön  Ët ®èi víi ngêi    ng lµm viÖc      hi v          lao ®é     trong ®iÒu  Ön  ã    ki c yÕu  ènguy  Ó m,  c  ¹inh  t  hi ®é h   sau:   I­ è i tî ng v µ  p h ¹ m  vi ¸p d ô n g:  § §èi îng   îcbåidìng b»ng  Ön  Ët lµngêilao ®éng kÓ   häc sinh,  t  ®       hi v          c¶      sinh viªn ùc tËp hay häc nghÒ, tËp nghÒ  lµm  viÖc trong c¸c doanh   th nghiÖp,c¬ quan,tæ       chøc  sau:  ­C¸c    doanh  nghiÖp  µ   íc; Nh n ­C¸c    doanh  nghiÖp  éc thµnh  Çn  thu   ph kinh tÕ    kh¸c; ­ C¸c  chøc    ©n  ã  ö  ông    ng    Õn  µnh  ¹t®éng     tæ  c¸ nh csd lao ®é ®Ó ti h ho   s¶n  Êtkinhdoanh; xu     ­C¸c    doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,   c v ®Ç tn     doanh  c¸c nghiÖp  trongkhu    chÕ   Êt,khu  xu   c«ng  nghiÖp,khu    c«ng  Ö   ngh cao; ­ C¸c  ¬    c quan, tæ    chøc  íc ngoµi,tæ  n    chøc  èc  Õ  ¹  Öt Nam   ã  ö  Qu t ti Vi   cs dông    ng  µngêiViÖtNam; lao®é l       ­ C¸c  n  Þ  ù    ®¬ v s nghiÖp,s¶n  Êt,kinh doanh, dÞch  ô  éc c¬    xu       v thu   quan  hµnh  Ýnh, sù  ch   nghiÖp,tæ    chøc  Ýnh  Þ,x∙héi,®oµn  Ó  ©n  ©n,  ùc ch tr       th nh d l  l ng qu©n  i nh©n  ©n, c«ng  nh©n  ©n; î  ®é   d   an  d ­C¬     quan  µnh  Ýnh,sù  h ch   nghiÖp; ­C¸c  ¬    c quan  chøc  Ýnh  Þ,x∙héi, oµn  Ó  ©n  ©n; tæ  ch tr       ® th nh d ­ Ng êinícngoµilµm  Öc         vi trong c¸c doanh     nghiÖp,tæ    chøc  µ    ©n   v c¸ nh trªnl∙nhthæ  Öt Nam   u   éc ph¹m      ông     Vi   ®Ò thu   vi¸p d Th«ng   µy,trõtr ng  îp tn     ê h   ®iÒu  cQuèc  Õ  µ   ícCéng  í  tm n  hßa    éichñ  Üa  Öt Nam   ý  Õt  x∙h   ngh Vi   k k hoÆc   tham    ã    nh  giac qui®Þ kh¸c. II. Ò u  ki Ö n  v µ  m ø c  b å i d ì ng   §i
  2. 2 1.§iÒu  Ön  åidìng hiÖn  Ët:   ki b     v Ng êi lao ®éng  µm  Öc  éc       l vi thu c¸c chøc  danh  nghÒ  c«ng  Öc  c  ¹i vi ®é h   nguy  Ó m   hi theo danh  ôc  m nghÒ,c«ng  Öc  Æc   Öt nÆng   äc, ®éc  ¹i  vi ® bi   nh   h, nguy  Ó m   µ  hi v nÆng   äc,®éc  ¹i  nh   h, nguy  Ó m   µ   ícban  µnh  µ   ã    hi Nh n   h m c c¸c ®iÒu  Ön  ki sau  y  × ® îcxÐt ®Ó   ëng  Õ     åidìng b»ng  Ön  Ët: ®© th       h ch ®é b     hi v   a/ M«i  êng  ã  ét    tr c m trong c¸c yÕu  è nguy  Ó m,  c  ¹ikh«ng  t tiªu    t  hi ®é h   ®¹     chuÈn  Ö   v sinh cho  Ðp    ph theo quy  nh  ña  é  tÕ:   ®Þ c B Y  +  ã m   Õu  è vËt lÝ:Vi khÝ  Ëu, ån,rung,¸p suÊt,®iÖn  õ tr ng,¸nh Nh y t        h         t  ê     s¸ng,bøc  ¹ionvµ    x     kh«ng    ion,laze..;   . +  ã m     Õu  èho¸ häc   Nh c¸cy t    :Ho¸  Êt®éc, h¬i®éc, khÝ  c, bôi®éc... ch        ®é     b/ Trùc  Õp  Õp  óc  íic¸c nguån  ©y  Ô m   ëic¸c lo¹i     ti ti x v     l nhi b       sinh vËt vi    g ©y  Ö nh  b cho  êi. ng 2.Møc  åidìng:   b  Båidìng b»ng  Ön  Ët ® îctÝnh      hi v     theo  nh  Êtvµ  ã    Þb»ng  Òn ®Þ su   c gi¸tr   ti   t ng  ¬ øng  theo c¸cmøc     sau: Møc    ã    Þb»ng  1,c gi¸tr   2000  ng; ®å Møc    ã    Þb»ng  2,c gi¸tr   3000  ng; ®å Møc    ã    Þb»ng  3,c gi¸tr   4500  ng; ®å Møc    ã    Þb»ng  4,c gi¸tr   6000  ng. ®å III­N g u yªn t ¾ c:   1­   Öc   Vi ch¨m    losøc  Î,phßng  èng  Önh  Ò   kho   ch b ngh nghiÖp trong qu¸    tr×nh lao ®éng     cho  êilao ®éng  µtr¸chnhiÖ m   ña  êisö  ông    ng, ng     l    c ng   d lao ®é   chñ  Õu  y b»ng    Ön  c¸c bi ph¸p  ü  Ët®Ó     Ön  iÒu  Ön    ng, t¨ng k thu   c¶ithi ® ki lao ®é     cêng    ÕtbÞ   toµn  µ  Ö   c¸c thi   an  v v sinh lao ®éng, nhng  cha  ¾c  ôc  îc      do  kh ph ®   h Õt    Õu  è ®éc  ¹i;Ng êi sö  ông    ng  c¸c y t  h     d lao ®é ph¶itæ    chøc  åidìng  b  b»ng  hiÖn  Ët cho  êi lao ®éng    v  ng     ®Ó ng¨n  õa  Önh  Ëtvµ  ng b t   b¶o  ¶m   ® søc  Î kho   cho  êilao®éng. ng     2­  Öc  chøc  åi dìng  Vi tæ  b  b»ng  Ön  Ët  hi v ph¶i thùc  Ön    hi trong  lµm  ca  viÖc,®¶m     b¶o  Ën  Ön  µ  Ö   thu ti v v sinh;Kh«ng  îc tr¶b»ng  Òn;Kh«ng  îc   ®   ti   ®  ® a  µo  n    Òn l ng. v ®¬ gi¸ti  ¬ Trêng  îp do  chøc    ng  h   tæ  lao®é kh«ng    nh, kh«ng  Ó  chøc  åi æn ®Þ   th tæ  b  dìng  Ëp  t trung t¹  ç  îc nh  µm  Öc u  ng, ph©n    t  êi,..  êi sö   i ch ®   l vi l ®é   t¸n,Ý ng   . ng   dông    ng  lao ®é ph¶icÊp  Ön  Ët cho  êilao ®éng    êi lao ®éng  ã    hi v   ngu     ®Ó ng     c tr¸chnhiÖ m  ùbåidìng theo quy  nh. Trêng  îp nµy,ngêisö  ông    ng    t        ®Þ   h     d lao®é ph¶ith ng    ê xuyªn  Óm     Öc  ùc hiÖn  ña  êi lao ®éng  µ  ¨ng  ý  íi ki travi th   c ng     v® k v  Së Lao  ng Th¬ng  ®é ­ binh vµ    éi®Þa  ¬ng.   X∙ h   ph 3­  êi lao ®éng  µm  Öc  Ng     l vi trong m«i  êng  ã  Õu  è nguy  Ó m,  c    tr cy t  hi ®é h¹itõ    50%   êigian    Èn  ë lªn cña  µy  µm  Öc  ×  îc hëng    th   tiªuchu tr     ng l vi th ®   c¶ ®Þnh  Êt båidìng,n Õu  µm  íi su       l d  50%   êigian tiªuchuÈn  ña  µy  µm  Öc  th      c ng l vi th× ® îchëng  öa  nh  Êtbåidìng    n ®Þ su    
  3. 3 Trong  êng  îp ph¶ilµm  tr h    thªm  ê,chÕ     åidìng b»ng  Ön  Ët còng  gi   ®é b     hi v   ® îct¨nglªnt ng       ¬ øng  íi è  êlµm  v   gi   s thªm. 4­  êi lao  ng  µm  Öc  Ng   ®é l vi trong    µnh, nghÒ   Æc   ï® îc hëng  c¸c ng   ® th     chÕ     ®Þnh  îng  ®é ¨n  l ban  µnh  Ìm  h k theo  quyÕt  nh   è  ®Þ s 611/TTg  µy  ng 24/9/1996 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ   Ïkh«ng  îchëng      Th t   ph ,s   ®  c¸cmøc  åidìng theo b      Th«ng   µy. tn 5­ §èivíi         chøc  c¸c danh  Ò,  ngh c«ng  Öc  íc®©y  ∙  îcBé  vi tr   ® ®   Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh  µ  héi tháa  Ën  v X∙    thu theo quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng    è    t s   20/TTLB  ngµy  24/9/1992  ña    é   c Liªn B Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh  µ  héivµ  é   tÕ  ×  v X∙    B Y  th thùc hiÖn    chuyÓn  æi  ® møc    nh sau:   Møc  cò  1  sang  møc  míi; 1    Møc  cò  2  sang  møc  míi; 2    Møc    cò  3,4  sang  møc  míi; 3   Trong    ùc hiÖn  khith   chuyÓn  æi  õ møc   ò  ® t  c sang  møc   íi,n Õu  ã  ­ m  c tr êng  îp  Êt  îp  ýth×  öi v¨n  h b h l   g   b¶n    Þ  é   ®Ò ngh B Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh  µ    v X∙ héivµ  é  tÕ xem   Ðt vµ  áa thuËn    B Y    x   th   theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   m ôc      ®Þ t i 2  IV. ­ Møc  míichØ  ¸p dông  i víic¸c nghÒ,    4       ®è       c«ng  Öc  µ   vi m m«i  êng    tr lao ®éng  ã    Õu  è® Æc   Öt®éc  ¹i  c c¸cy t  bi   h, nguy  Ó m. hi 6­ Chi  Ý   åi dìng  ph b    b»ng  Ön  Ët   i  íi®¬n   Þ   hi v ®è v   v s¶n  Êt, kinh xu     doanh..  îch¹ch    µo    µnh  .  ® to¸nv gi¸th s¶n  È m   ph hoÆc   Ý u  ph l th«ng;®èi víi ¬       c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp  Ýnh  µo    Ý  êng  t v chiph th xuyªn ;®èi víi   i t        ®è  ­ c¸c îng  µ häc  l  sinh,sinh viªnthùc tËp,häc  Ò,  Ëp  Ò... écc¬           ngh t ngh thu   quan  µo  n qu¶n  ýth× c¬  l     quan    Êp  ®ã c kinhphÝ.   IV. æ   c h ø c th ù c hi Ö n   T 1­Tr¸chnhiÖm  ña  êisö    ng      c ng   lao®é trongc¸c®¬n  Þ,doanh     v  nghiÖp  ông: d a/ Gi¸o dôc, tuyªn truyÒn  ô c  ch            m ®Ý ý ngh Üa  ña  Õ     åi dìng c ch ®é b     b»ng  Ön  Ët,phæ   Õn  éi dung  hi v   bi n   th«ng    µ  t v quy  nh  ña  n  Þ  Ò   ®Þ c ®¬ v v viÖc  ùc hiÖn  Õ     µy  Õ n   êi lao ®é ng.                       th   ch ®é n ® ng                             b/ Y  Õ  ¬  ë    vµo  Õt    t c s c¨n cø  k qu¶  o  ® m«i  êng    ng  µng  tr lao ®é h n¨m  ña  c c¸c nghÒ,    c«ng  Öc  ô  Ó  ã  vi c th c tr¸chnhiÖ m   óp  êisö  ông    ng      gi ng   d lao ®é quy ®Þnh  ¬  Êu  Ön  Ëtdïng ®Ó   åidìng phïhîp víi Öc    c  µ    êng  c c hi v     b         vi th¶i®é v t¨ngc søc    ®Ò kh¸ng  ña  ¬  Ó  : §êng, s÷a, trøng,chÌ,hoa  c c th nh          qu¶, b¸nh.. øng  íi   .   v  c¸cmøc  åidìng quy  nh  ¹ kho¶n  m ôc    ãitrªn.           b    ®Þ t  i 2  II   n              c/ Tæ     chøc chu  ¸o  Öc  åi dìng,® ¶m   ® vi b     b¶o  êi lao ®éng  îc hëng  ng     ®  båidìng ®Ç y    ng  Õ   .     ®ñ ®ó ch ®é 2­ Tr¸ch nhiÖ m   ña    é, ngµnh  µ  a  ¬ng:     c c¸c B   v ®Þ ph a/ Tæ     chøc  íng  Én  Ón khai c¸c quy  nh  ña  h d tri      ®Þ c Th«ng    n     t ®Õ c¸c ®¬ n  Þ, doanh  v  nghiÖp  éc tr¸chnhiÖ m   thu     qu¶n  ý. l b/ C¨n  vµo      cø  ®Ò nghÞ   ña    n  Þ, doanh  c c¸c ®¬ v   nghiÖp  éc  Òn  thu quy qu¶n  ý vµ  Õt  l   k qu¶  o,  ¸nh      Õu  è nguy  Ó m,  c  ¹it¹  ¬i lµm  ®® gi¸c¸c y t  hi ®é h   i   n viÖc  µng  h n¨m  ña  ¬  c c quan  tÕ, tæng  îp    y    h c¸c chøc danh  Ò,  ngh c«ng  Öc  vi
  4. 4 cÇn  ùc hiÖn  Õ     åidìng hiÖn  Ët göiBé  th   ch ®é b     v     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ      X∙ héi, é  tÕ      Y  ®Ó xem  Ðt,quyÕt ®Þnh  B x    theo quy  nh    ®Þ sau:   ­ BiÓu    tæng  îp c¸c chøc  h   danh  Ò,  ngh c«ng  Öc  Çn  ùc hiÖn  Õ     vi c th   ch ®é båidìng b»ng  Ön  Ëtcña  µnh,®Þa  ¬ng      hi v   ng   ph theo m É u   ña  h«ng   µy.   cT tn ­ K Õt    qu¶  o   ® m«i  êng    ng  µng  tr lao ®é h n¨m  ã    Õu  è nguy  Ó m,  c c¸c y t  hi ®éc  ¹it¹  ¬i lµm  Öc  ña  h i   n vi c Trung  ©m   tÕ  ù  t Y  d phßng  tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  µ    ¬    ¬ v c¸cc quan  ∙  îcBé  tÕ  Êp  Ën.§èivíi   Ò,  ® ®   Y  ch thu       ngh c¸c c«ng  Öc  ùctiÕp  Õp xóc  íic¸c nguån  ©y  Ô m     vi tr   ti   v    l nhi nh quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  b,m ôc    Çn    × kh«ng    1,ph IIth   ph¶ikÌm    theo kÕt    qu¶  o  ® m«i  êng. tr   3­   ë   S Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi vµ  ë     Õ  èi hîp  íiLiªn v X∙    S Y t ph   v    ®oµn  Lao  ng    a   ¬ng  ã  ®é c¸c ®Þ ph c tr¸chnhiÖm   chøc  iÓn khaivµ  Óm     tæ  tr     ki tra,thanh    Öc  ùc  Ön    tra vi th hi Th«ng   nµy  n     n  Þ, doanh  t ®Õ c¸c ®¬ v   nghiÖp  ®ãng    a  µn  trªn®Þ b theo chøc    n¨ng,thÈm  Òn.   quy 4­ Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc thihµnh  t c hi l   sau  ngµy  Ó   õ  µy  ý  15  k t ng k ban  µnh  µ  h v thay  Õ  th Th«ng    è  t s 20/TTLB  µy  ng 24/9/1992  ña  c Liªn B é    Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh  µ  héi vµ  é     Õ; c¸c    nh   v X∙    B Y t   qui ®Þ kh¸c    íi tr¸i   v quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng    µy  Ò u     á. tn ® b∙ib Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn n Õu  cã g×  víng m ¾ c  ®Ò  nghÞ  c¸c Bé,  nghµnh,®Þa  ¬ng    ph ph¶n  vÒ   é  ¸nh  B Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh vµ  héi(Vô      X∙    B¶o hé    ng) vµ  é  tÕ  ô  tÕ  ù  lao®é   B Y  (V y  d phßng) ®Ó     nghiªn   cøu,gi¶i quyÕt.     
  5. 5 P h ô  l ô c   (Ban  µnh  Ìm  h k Th«ng   è  . . .. 1999/ ts :. . ../  TTLT   ­BL§TBXH   ­BYT  ngµy.. .  . .th¸ng.. .n¨m  . . . 1999  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héivµ    X∙    Bé  tÕ) Y    é , n g µ n h   B C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n gi∙ Öt  a m  vi n  ® Þ a  p h ¬ n g §éc  Ëp ­Tù  ­H¹ng  óc l    do   ph .. . ....  µy   th¸ng  n¨m  . . ....ng     . ,     199 Bi Ó u   É u  T æ n g   î p c¸c ch øc  da n h  n g h Ò , c«n g  vi Ö c  m h ® Ò  n g h Þ  ® îc h ë n g  c h Õ  ® é  b åi d ì ng b » n g   Ö n  v Ë t hi TT Chøc danh    è îng c¸cyÕu  Sl   C¬  quan  ùc th   Møc  åidìng b    Ghi  nghÒ,  tè®éc  ¹ivît     h    tiªu hiÖn ®o  µ   v ®Ò   Þ  îc ngh ®   chó c«ng  Öc chuÈn  vi cho  Ðp ph ngµy,th¸ng,     hëng n¨m  o ® 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ... L∙nh ®¹o  é, ngµnh,UBND     B    c¸cTØnh   µnh  è  ùcthuéc T¦   ,Th ph tr     (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2