Thông tư liên tịch 10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
49
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đầu tư theo Nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA TH¤ N G   ¦  T LI£N T Þ C H   é   Õ   o ¹ ch v µ  ® Ç u    ­ B é  T  p h¸p ­ B é  n g o ¹i giao ­  é  BK h t   b c« n g  a n  S è  10/2000/TTLT/B K H­B T P­B N G ­ B C A   n g µ y 15  th¸ng 8 n¨ m  2000 H í ng d É n  vi Ö c n g êi Vi Ö t N a m  ® Þ n h  c  ë  n íc   n g o µ i, g êi n íc n g o µ i thê n g  tró   n t¹i Ö t N a m   Ç u  t theo N g h Þ  ® Þ n h  s è  51/1999/N§­C P    Vi ® n g µ y  8 th¸ng 7 n¨ m   1999 c ñ a C h Ý n h  p h ñ  q u y  ® Þ n h  chi ti Õt  thi h µ n h  L u Ë t  h u y Õ n  k h Ý c h  ® Ç u  t trong n íc    k (s ö a  æ i) s è  03/1998/Q H 10 ® C¨n  cø  LuËt KhuyÕn  khÝch  ®Ç u  t trong níc (söa  ® æi) sè    03/1998/QH10  µy  th¸ng5  ng 20    n¨m 1998; C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 51/1999/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 8    n¨m 1999  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët  ®Þ chiti     Lu KhuyÕn  Ých  u    kh ®Ç t trong níc    (söa ® æi) sè      03/1998/QH10  íi y  äit¾t  µNghÞ   nh  (d   ®© g    l   ®Þ 51); C¨n  Quy Õt  nh  cø  ®Þ 767/TTg  µy  th¸ng 9  ng 17    n¨m 1997  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   ét  è  ñ  ¬ng  Ýnh  ph v m s ch tr ch s¸ch  i  íicéng  ng  êi ViÖt  ®è v   ®å ng   Nam   nh      ícngoµi; ®Þ cë n   C¨n  Quy Õt  nh  cø  ®Þ 210/1999/Q§­TTg  µy  th¸ng 10  ng 27    n¨m  1999  ña  c Thñ   ëng  Ýnh  ñ  Ò   ét  è  Ýnh  t Ch ph v m s ch s¸ch  i  íingêi ViÖt Nam      íc ®è v       ën   ngoµi; Liªn Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu          K ho v§ t ­ T ph¸p    ¹igiao    ­ Ngo   ­ C«ng  híng  Én   an  d viÖc  êiViÖtNam   nh      ícngoµi,ngêinícngoµith ng  óë  ÖtNam   ng     ®Þ cën          ê tr   Vi   ®Ç u    ttheo NghÞ   nh  è  nh    ®Þ s 51  sau: I. H ÷ N G  Q U Y  § Þ N H  C H U N G  N 1.§èit ng ¸p dông  ña     î     c Th«ng  t 1.1.Ng êiViÖtNam   nh      ícngoµi,       ®Þ cë n    bao  å m: g a­  êi cã  èc  Þch  Öt Nam    tró,lµm  sinh  èng  ©u  µi ë  íc Ng   qu t Vi   c   ¨n  s l d n  ngoµi; b­ Ng êigèc  ÖtNam     ó, µm        Vi   c tr  l ¨n sinh sèng  ©u  µië  ícngoµi;   l d  n   1.2.Ng ¬i cã      quan  Ö   Õt  èng  Öt Nam   h huy th Vi   bao  å m:  êicã  g Ng   cha  ,®Î   m Ñ   ,hoÆc   ®Î   «ng  éi,bµ  éi,«ng  ¹i  µ  ¹ihiÖn  n n  ngo , ngo   b nay hoÆc   ∙  õng  ã  ®t c quèc  Þch  ÖtNam. t Vi   1.3.Ng êinícngoµith ng  óë  ÖtNam,         ê tr   Vi   bao  å m: g a­ C«ng  ©n  ícngoµic  ó, µm      d n    tr   l ¨n,sinh sèng  ©u  µië  ÖtNam   ∙  ­   l d   Vi   ®® îcc¬    quan  ã  Èm  Òn  ÖtNam   Êp  Î th ng  ó; c th quy Vi   c Th   ê tr b­ Ng êikh«ng  èc  Þch    ó,lµm        qu t c tr   ¨n,sinh sèng  ©u  µië  Öt Nam   ∙    l d   Vi   ® ® îcc¬    quan  ã  Èm  Òn  ÖtNam   Êp  Î th ng  ó. c th quy Vi   c Th   ê tr
 2. 2 2. C«ng    chøng  µ  îp  v h ph¸p  ho¸    Êy  ê cña  µ  u     c¸c gi t   nh ®Ç t C¸c  Êy  ê gi t   sau  y  ®© b»ng  Õng  ícngoµicña  µ  u    Çn  îcdÞch    Õng  Öt vµ  ti n    nh ®Ç tc ®   ra ti Vi   b¶n  Þch  d ph¶i® îcc¬      quan  c«ng  chøng  ÖtNam   Vi   c«ng  chøng: ­ GiÊy  c¬    do  quan  ã  Èm  Òn  ña  ícngoµix¸c nhËn  µ  Çu   µ c th quy c n     nh d tl   ngêithuéc ®èi t ng quy  nh  ¹ §iÓ m          î   ®Þ t i 1.2 Th«ng   µy. tn ­  Êy  ê,chøng  Gi t   chØ, b»ng  Êp  ªnquan  n   ×nh    c li   ®Õ tr ®é chuyªn m«n   cña  µ  u    c¬  nh ®Ç t do  quan  ã  Èm   Òn  ña  íc ngoµi cÊp, chøng  Ën  c th quy c n      nh hoÆc  chøng  ùc. th 3.Thµnh  Ëp doanh    l  nghiÖp    ùc hiÖn  ù    u   ®Ó th   d ¸n ®Ç t 3.   Ó   ùc hiÖn  ù    u    1.§ th   d ¸n ®Ç ttheo LuËt KhuyÕn  Ých  u        kh ®Ç ttrong níc,    nhµ   u    cã  Ó   ©n   ®Ç t th nh danh  nh©n   ùc tiÕp  µnh  Ëp  c¸  tr   th l doanh  nghiÖp  hoÆc   ïng  íic«ng  ©n  Öt Nam,  êiViÖt Nam   nh      ícngoµi,ngêi c v  d Vi   ng     ®Þ cën       níc ngoµi th ng  ó ë   Öt Nam   µnh  Ëp      ê tr   Vi   th l doanh nghiÖp  theo  Ët  Lu Doanh  nghiÖp,LuËt Hîp        t¸cx∙. 3.2. Nhµ   u    tr c ®©y   ∙    ®Ç t í   ® chuyÓn  giao  èn, tµis¶n  ña  ×nh     v    cm cho c«ng  ©n  Öt Nam   d Vi   hoÆc   cho  ¬  ë  c s s¶n  Êt,kinh doanh  Öt Nam   µ  în xu     Vi   vm   danh  Üa  ña    ©n  ngh c c¸ nh hoÆc   chøc      u  , kinh doanh  ¹  Öt tæ  ®ã ®Ó ®Ç t    ti Vi   Nam,  Õu  ã  n c nhu  Çu  µ    iÒu  Ön  ×  îclµm  ñ tôc chuyÓn    ñ  c v ®ñ ® ki th ®   th     tªnch ®Ç u    ttheo híng dÉn  ¹ Ph Çn        t i VI Th«ng   µy. tn 3.3.Nhµ   u    îcphÐp    ®Ç t®   thuªchuyªn gia,lao ®éng  ü  Ëtlµngêiníc       k thu        ngoµitheo quy  nh  ¹ §iÒu  cña      ®Þ t i 32  NghÞ   nh  è  . ®Þ s 51 4.Quy Òn  ãp  èn,mua    Çn  ña  µ  u     gv  cæ ph c nh ®Ç t 4.1.ViÖc  µ  u    ãp  èn    nh ®Ç t g v hoÆc   mua     Çn  ña  cæ ph c doanh  nghiÖp  nhµ  íctheo quy  nh  ¹ §iÒu  cña  n    ®Þ t  i 5  NghÞ   nh  ® îcthùc hiÖn    ®Þ 51      nh sau: a­ §îcgãp  èn     v hoÆc  mua    Çn  íi cæ ph v   møc  kh«ng    qu¸ 30%   èn  iÒu  Ö  v® l cña doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ho   trong lÜnh  ùc,ngµnh, nghÒ,  éc Danh  ôc     v    thu   m do  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Th t   ph phª  Öt  duy cho  õng  êikú  t th   theo    Þ  ña  é   ­ ®Ò ngh c B tr ëng  Õ   ¹ch vµ  Çu . K ho   § t b­  Öc  ãp  èn  Vi g v hoÆc   mua     Çn  cæ ph quy  nh  ¹  Ó m   ®Þ ti§i 4.1.aTh«ng      t nµy  µo    v c¸c doanh  nghiÖp  µ  ícdo  nh n   Trung  ng  ¬ qu¶n  ýth× do  é   ëng  µi l     B tr T  chÝnh  Õt  nh; cña  quy ®Þ   doanh nghiÖp  µ  ícdo  a  ¬ng  nh n   ®Þ ph qu¶n  ýth× do  l    Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ quyÕt  ®Þnh  theo ®Ò   Þ  ña    ngh c Gi¸m  c  ë  Õ   ¹ch vµ  Çu . ®è S K ho   § t 4.2.Nhµ   u    îcgãp  èn    ®Ç t®   v hoÆc   mua     Çn  cæ ph kh«ng  ¹n  Õ   Ò   û h ch v t   lÖ  èn  ãp, tû lÖ    Çn  ña  v g     cæ ph c doanh  nghiÖp  kh«ng ph¶i lµ doanh     nghiÖp  nhµ  íc.ViÖc  µ  u    ãp  èn  n  nh ®Ç tg v hoÆc   mua    Çn  îcthùc hiÖn  cæ ph ®     theo hîp    ®ång  ý  ÷a nhµ  u    µ  k gi   ®Ç tv doanh  nghiÖp  ã  ªnquan.Trêng  îp nµy,doanh  c li     h    nghiÖp ph¶ith«ng    b¸o b»ng  b¶n  v¨n  cho  ¬  c quan  ∙  Êp  Êy  ® c Gi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinh doanh    cho doanh  nghiÖp  Ë m   Êt  ngµy  ch nh 15  sau    ∙  ùc khi® th   hiÖn  Öc  ãp  èn  vi g v hoÆc   mua    Çn. cæ ph 5.Ngµnh,nghÒ,  Ünh  ùc  µ  a  µn  u    µ      l v v ®Þ b ®Ç tv khuyÕn  Ých  u   kh ®Ç t 5.1.Nhµ   u    îc ®Ç u  , kinh doanh    Êtc¶    µnh, nghÒ,  Ünh    ®Ç t ®   t    ë t   c¸c ng   l vùc  µ  a   µn  v ®Þ b theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët ViÖt Nam,  õ nhng  µnh, lu     tr   ng   nghÒ  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  Ët Doanh  ®Þ t i 2  6  Lu   nghiÖp  µ  îccô  Ó    v ®   th ho¸ t¹  i kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  1  3  ®Þ 03/2000/N§­   ña  Ýnh  ñ  CP c Ch ph quy  nh    ®Þ chi tiÕtthi µnh  Ët Doanh     h Lu   nghiÖp.
 3. 3 5.2.Nhµ   u    îckhuyÕn  Ých  u  ,kinh doanh  µo  µnh,nghÒ,    ®Ç t®   kh ®Ç t    v ng   lÜnh  ùc  v quy  nh  ¹  ®Þ ti Danh  ôc    m A ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  (d i ®Þ 51  í  ®©y  äit¾tlµDanh  ôc  g      m A). 5.3.Nhµ   u    ® îc khuyÕn  Ých  u   , kinh    ®Ç t   kh ®Ç t   doanh  ¹  a   µn  ã  t i®Þ b c ®iÒu  Ön  ki kinh tÕ      éi khã    ­ x∙ h   kh¨n quy  nh  ¹  ®Þ tiDanh  ôc  ®Þa   µn  ã  m B;  bc ®iÒu  Ön  ki kinh tÕ      éi® Æc   Ötkhã    ­ x∙h   bi   kh¨n quy  nh  ¹    ®Þ tiDanh  ôc      m C ban hµnh  Ìm  k theo  NghÞ   nh  (d i®©y   äit¾t lµ Danh  ôc  vµ  ®Þ 51  í  g      m B  Danh  ôc   m C)  II. ¶ O  § ¶ M  V µ  H ç  T R î § Ç U  T ¦  B 6.Hç  î Æt     tr m b»ng  s¶n  Êt,kinh doanh xu     6.1.Nhµ   u    ã  ù    u      ®Ç tc d ¸n ®Ç ttheo  Ët KhuyÕn  Ých  u    Lu   kh ®Ç ttrong n­   íc,n Õu  ã    c nhu  Çu    t  µm  Æt   c thuª®Ê l m b»ng  ùc hiÖn  ù    u    × ® îct¹o th   d ¸n ®Ç tth       ®iÒu  Ön  ki cho    t. thuª®Ê   C¬   quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy cho    t    vµo  ôc  ch  ö  thuª®Ê c¨n cø  m ®Ý s dông  t  îclËp  ®Ê ®   trong dù      ¸n kh¶  ,   vµo  thi  cø  c¨n quy  ¹ch ph¸ttr Ón kinh tÕ  ho     i     x∙héicña  a  ¬ng      Õt ®èi víi õng dù     ®Þ ph ®Ó gi¶iquy       t   ¸n. Thêi h¹n    cho thuª®Êt  îcx¸c ®Þnh    ®   theo  ù    ∙  îcc¬  d ¸n ® ®   quan  µ  íc nh n   cã  Èm  Òn    Öt nhng  th quy phª duy   kh«ng    n¨m. qu¸ 50  H¹n  møc  cho    t  ña  ù    îcthùc hiÖn  thuª®Ê c d ¸n ®     theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt 6.2.Nhµ   u    îcthuª®Êt    ©y  ùng  µ      ®Ç t®     ®Ó x d nh ë nh»m   ôc  ch  m ®Ý kinh  doanh  cho    i t ng ® îcphÐp  b¸n  c¸c ®è  î     mua  µ    nh ë hoÆc  cho    ¹  Öt Nam   thuªt iVi   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      6.3.Thêigian miÔn  ép  Òn thuª®Êt        n ti     cho    ù    u    éc ngµnh, c¸cd ¸n ®Ç t thu     nghÒ,  Ünh  ùc  l v quy  nh  ¹ Danh  ôc  hoÆc   ù    u    ¹ ®Þa  µn    ®Þ ti  m A  d ¸n ®Ç tt i   b quy ®Þnh   ¹  t iDanh  ôc     m B hoÆc   Danh  ôc     îc thùc  Ön   ®èi  íidoanh  m C®   hi nh v  nghiÖp trong níccïng lo¹ quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  .       i ®Þ t i 18  ®Þ 51 7.Quy Òn  ña  µ  u    i víi t    c nh ®Ç t®è     ®Ê thuª. Nhµ   u    ã  ù  ®Ç u    îc Nhµ   íc cho  ®Ç t c d ¸n  t®   n  thuª®Êt  ã    Òn      c c¸c quy quy ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  ti   7  Ph¸p  Önh  Ò   Òn  µ  Üa  ô  ña  chøc,c¸ nh©n  l v quy v ngh v c tæ     nícngoµithuª®Êt  ¹ ViÖtNam.      t  i   8.Vay  èn  õQuü   ç  î   iÓn   v t  H tr  ph¸ttr Nhµ   u    ã  ù  ®Ç u    éc  ®Ç t c d ¸n  t thu Danh  ôc    m A hoÆc   ùc  Ön  ù  ¸n th hi d     ®Ç u    ¹  a   µn  éc Danh  ôc  hoÆc   tt i®Þ b thu   m B  Danh  ôc    îcQuü   ç   î   m C®   H tr ph¸t tr Ónxem   Ðt viÖc  ç  î u    i  x  h tr  ®Ç tth«ng qua    ×nh  c¸ch thøc cho    vay  u  ;hç  î ®Ç t  tr  l∙suÊt sau  u  ;b¶o    Ýn  ùng  u      i   ®Ç t  l∙nht d ®Ç ttheo ph¸p  ËthiÖn  µnh  Ò   Ýn  lu   h vt dông  u      iÓncña  µ   íc. ®Ç tph¸ttr   Nh n 9.MiÔn    gi¶m  Õ thu Møc    ông  Õ  Êt thuÕ    Ëp  ¸p d thu su   thu nh doanh  nghiÖp;møc  Ôn, gi¶m    mi   thuÕ  thu  Ëp  nh doanh nghiÖp, thuÕ     thu  Ëp    ©n,  Õ   nh c¸ nh thu thu  Ëp    nh bæ sung,thuÕ  Ëp  Èu  ÕtbÞ, m¸y  ãc  ¹otµis¶n  è  nh  i víi   ù      nh kh thi     m t    c ®Þ ®è     d ¸n c¸c ®Ç u    éc  µnh, nghÒ,  Ünh  ùc  t thu ng   l v quy  nh  ¹  ®Þ tiDanh  ôc    m A hoÆc   ù    d ¸n ®Ç u    ùc hiÖn  ¹ ®Þa  µn  tth   ti   b quy  nh  ¹ Danh  ôc  hoÆc   ®Þ ti  m B  Danh  ôc    ­ m C®
 4. 4 îcthùc hiÖn    i víi     nh ®è     doanh  nghiÖp  trong níccïng lo¹ quy  nh ¬ng        i ®Þ t øng  ¹ t  i c¸c®iÒu  õ§iÒu  ®Õ n   Òu  NghÞ   nh    t  20  §i 27  ®Þ 51. 10. Thùc  Ön    hi nguyªn  ¾c  ét    t m gi¸cho  ù  ®Ç u   theo  Ët KhuyÕn  d ¸n  t lu   khÝch  u    ®Ç ttrong níc(söa ® æi)        10.1.Doanh    nghiÖp  ngêi ViÖt Nam   nh      íc ngoµi ®Ç u    ùc do      ®Þ cën     t tr   tiÕp t¹ ViÖtNam,     i   doanh  nghiÖp  ngêinícngoµith ng  óë  ÖtNam   u   do       ê tr   Vi   ®Ç ttrùctiÕp t¹ ViÖtNam,        i   doanh  nghiÖp  c«ng  ©n  ÖtNam  cïn thµnh  Ëp do  d Vi     g  l  víingêi ViÖt Nam   nh    ë   íc ngoµi,víingêi níc ngoµi th ng  ó t¹  Öt       ®Þ c n          ê tr   iVi   Nam   ã  ù    u    c d ¸n ®Ç ttheo  Ët KhuyÕn  Ých  u    Lu   kh ®Ç ttrong níc® îchëng  ïng     c  møc    u   µo      ù    u    gi¸®Ç v nh c¸c d ¸n ®Ç ttrong níccïng lo¹  i víi®Êt  ai,hµng       i    ®è ®  hãa, nguyªn  Öu,nhiªn liÖu,vËt liÖu,vËt t vµ  Þch  ô    li             d v kh¸c do  Ýnh  ñ    Ch ph ®Þnh    Þu  ïng m ét  gi¸,ch c   møc  Õ. thu C¸c  ¬  c quan chøc n¨ng  ña  µ   íc vµ    ¬  ë  c Nh n   c¸c c s s¶n  Êt,kinh doanh  xu     cung  Êp    Õu  tè ®Ç u   µo  c c¸c y    v cho s¶n  Êt do  Ýnh  ñ  nh    èng  xu   Ch ph ®Þ gi¸th nhÊt thùc hiÖn      quy  nh  µy. ®Þ n 10.2.Nhµ   u    ã  ù  ®Êu      ®Ê t c d ¸n  t theo quy  nh  ¹    ®Þ t i kho¶n        µ  c¸c 1, 2, 3 v kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   cïng  íith©n  ©n  ña  × nh     Öt Nam   5  1  ®Þ 51  v  nh cm ë Vi   (nÕu  ã) bao  å m   ång  c  g ch hoÆc   î,cha  ,m Ñ   ,con    v  ®Î   ®Î   ®Î hoÆc   con  nu«ihîp    ph¸p  îc ¸p  ông  ïng  ét  ® d c m møc     Þch  ô  Ò   µ  , kh¸ch s¹n,®iÖn, níc, gi¸d v v nh ë         dÞch  ô  tÕ, cíc phÝ   i  ¹ trong níc b»ng  êng  ñy,® êng  é, ® êng  µng  v y      ® li      ® th   b  h kh«ng,cícphÝ   u  Ýnh  Ôn     b ch vi th«ng  µ  Ý     ôc  µ  o  ¹onh    ông  v ph gi¸od v ®µ t   ¸p d ®èi víi    c«ng  ©n  ÖtNam     d Vi   ë trongníc.   11. ThÎ chøng  Ën  ®ông  Õ     ét       nh ¸p  ch ®é m gi¸cho  µ  u    µ  ñ  ôc nh ®Ç t v th t   cÊp  Î chøng  Ën    ông  Õ     ét  Th   nh ¸p d ch ®é m gi¸ 11.1.ThÎ chøng  Ën  dông  Õ     ét    îc cÊp     nh ¸p  ch ®é m gi¸®   cho  µ  u    nh ®Ç t vµ  ©n  ©n  µ  u    (nÕu  ã)  ã  ù  ®Ç u    theo  th nh nh ®Ç t c c d ¸n  t quy  nh   ¹    ®Þ t ic¸c kho¶n      vµ  1,2,3  kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  5  1  ®Þ 51. ThÎ chøng  Ën  dông  Õ     ét    Bé   Õ   ¹ch  µ  Êt       nh ¸p  ch ®é m gi¸do  K ho v § t ban hµnh  èng  Êt vµ  ã    Þ     µn  èc  Éu  Îban  µnh  Ìm  th nh   c gi¸tr  trªnto qu (m th  h k Th«ng   t nµy).Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ xem   xÐt ký  µ  Êp  Î nµy    v c Th   cho  µ  u    µ  ©n  ©n  ña  µ  u    nh ®Ç tv th nh c nh ®Ç ttrong thêi    h¹n 7  µy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ.   ng k t   nh ®ñ h s h   11.2.Hå   ¬    Þ    ông  Õ     ét      s ®Ò ngh ¸p d ch ®é m gi¸bao  å m: g a­  ¬n    Þ   îc ¸p  ông  Õ     ét    Ìm  § ®Ò ngh ®   d ch ®é m gi¸k theo  danh s¸ch th©n    nh©n  ña  µ  u      Þ  ïng  îc hëng; nhµ  u    µ  ©n  ©n  çi  c nh ®Ç t ®Ò ngh c ®    ®Ç t v th nh m ngêinép  ¶nh  ôp  öa  êi,m Æt   ×n  ¼ng,®Ç u     Çn,¶nh  ã  Ých    2  ch n ng   nh th   ®Ó tr   ck th c3  4  µ  ôp  íckhilµm  n  í   x  v ch tr     ®¬ kh«ng    th¸ng (cã ghi®Çy    ä    qu¸ 6      ®ñ h tªn, ngµy,th¸ng,n¨m      sinhë  Æt    m sau); b­ GiÊy  êchøng    t  minh  Ò   v quan  Ö   ña  ©n  ©n  íi µ  u  . h c th nh v  nh ®Ç t 11.3.Nhµ   u    ép    Êy  ê quy  nh  ¹  Ó m     ®Ç t n c¸c gi t   ®Þ ti §i 11.2  Th«ng   µy  tn cïng víi å  ¬  ¨ng  ý  ®∙i®Ç u       s® h k u    tcho  ù    u    ña  × nh  ¹ Së   Õ   ¹ch d ¸n ®Ç tc m t i K ho     vµ  Çu   cña  § t tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  ¬i ® Æt   ô së chÝnh  ¬ n  tr   hoÆc   ¬ithùc hiÖn  ù    u  . n    d ¸n ®Ç t 11.4.§èivíidù    u    ∙  iÓn khaitr cngµy        ¸n ®Ç t® tr     í  Th«ng   µy  ã  Öu  ùc tn c hi l   thi µnh,nhµ  u    ép  Êy têquy  nh  ¹ §iÓ m    h   ®Ç tn gi     ®Þ t i 11.2 Th«ng   µy  ïng b¶n    tn c  
 5. 5 sao  ã  c c«ng chøng  Êy  Gi chøng  Ën  ®∙i®Ç u    n   ë  Õ   ¹ch vµ  Çu   nh u    t®Õ S K ho   § t n¬i®∙  Êp  ®∙i®Ç u  .   c u    t  Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ khinhËn  îchå  ¬    Þ  îc¸p dông  th   10  k t    ®   s ®Ò ngh ®     chÕ     ét    ë  Õ   ¹ch vµ  Çu   ®é m gi¸, K ho   § S txem   Ðt,tr×nh Chñ  Þch  û   x    t U ban  ©n   nh d©n  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  Õt  nh  Öc  Êp  Î chøng  ¬ quy ®Þ vi c Th   nhËn    ông  Õ     ét    ¸p d ch ®é m gi¸cho  µ  u    µ  ©n  ©n  µ  u  . nh ®Ç tv th nh nh ®Ç t 11.5.Quy Òn  îcña  µ  t   µ  ©n  ©n  µ  u    îcghitrongThÎ   l i nh ®Ç tv th nh nh ®Ç t®        bao  å m     Þch  ô  îcquy  nh  ¹ §iÓ m   g c¸cd v®  ®Þ t i 10.2 Th«ng   µy.   tn 11.6.Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  ¬i®∙  Êp  th ph tr       n  c thÎquyÕt ®Þnh  Öc    åiThÎ chøng  Ën    ông  Õ     ét    ña  µ      vi thu h     nh ¸p d ch ®é m gi¸c nh ®Ç u    µ  ©n  ©n  ña  ä  tv th nh c h trong tr ng  îp doanh   ê h   nghiÖp  ña  µ  u    Þ  c nh ®Ç tb ph¸ s¶n,gi¶ithÓ       hoÆc   êisö  ông  Îcã  µnh      ¹m    ng   d th   h viviph c¸c quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  3  121  Ët Doanh  Lu   nghiÖp. III.T H ñ  T ô C  X¸ C  N H Ë N  N G ¦êI G è c  VI Ö T  N A M ,     N g ê i C ã  Q U A N  H Ö  H U Y Õ T  T H è N G  VI Ö T  N A M 12.X¸c  Ën  ã  èc  Þch  ÖtNam,  Êt  èc  Þch  ÖtNam   nh c qu t Vi   m qu t Vi   12.1   êi thuéc  i îng  . Ng   ®è t quy  nh  ¹  Ó m   ®Þ ti§i 1.1.aTh«ng   µy  Çn  ã    tn c c hé  Õu  îp lÖ  ña  Öt Nam,  chi h   c Vi   trong tr ng  äp    ê h kh«ng  ã  é  Õu  Öt Nam   c h chi Vi   th× ph¶i cã  ét    m trong c¸c giÊy  ê sau: GiÊy     t    chøng  Ën  ã  èc  Þch  Öt nh c qu t Vi   Nam;  Êy    Ën  Êt  èc  Þch  Öt Nam;  Gi x¸c nh m qu t Vi   hoÆc   Êy    Ën  ¨ng  ý  Gi x¸c nh ® k c«ng  ©n. Nh÷ng  êithuéc ®èi t ng quy  nh  ¹ §iÓ m   µy  d   ng      î   ®Þ ti   n kh«ng  Çn  c ph¶i   lµm  ñ tôcx¸cnhËn  ã  th       c quan  Ö   Õt thèng  ÖtNam. h huy   Vi   12.2.Ng êi thuéc  i îng      ®è t quy  nh  ¹  Ó m   .bTh«ng   µy  Çn  ã  ®Þ ti§i 1.l   tn c c GiÊy  chøng  Ën  ã  èc  Þch  ÖtNam,  Êy    Ën  Êt  èc  Þch  Öt nh c qu t Vi   Gi x¸cnh m qu t Vi   Nam, hoÆc   Êy    Ën  ¨ng  ý  Gi x¸cnh ® k c«ng  ©n. d 12.3.ThÈ m   Òn, thñ tôc,tr×nh tùcÊp  Êy    quy        Gi chøng  Ën  ã  èc  Þch  nh c qu t ViÖt Nam,  Êy    Ën  Êt  èc  Þch  Öt Nam,  Êy    Ën  ¨ng  ý    Gi x¸c nh m qu t Vi   Gi x¸c nh ® k c«ng  ©n. d ViÖc  Êp  Êy  c Gi chøng  Ën  ã  èc  Þch  Öt Nam   îcthùc hiÖn  nh c qu t Vi   ®    theo  quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu  LuËt Quèc  Þch  Öt Nam   µ    Òu    ®Þ ti §i 35  §i 36    t Vi   v c¸c §i 17, 18  µ  NghÞ   nh  v 19  ®Þ l04/1998/N§­   µy  th¸ng12  CP ng 31    n¨m 1998  ña  Ýnh  c Ch phñ quy  nh    Õtvµ  ëng  Én    µnh  Ët Quèc  Þch  Öt Nam   ®Þ chiti   h d thih Lu   t Vi   (sau  ®©y  äilµNghÞ   nh  g    ®Þ l04/1998/N§­ CP). ViÖc  Êp  Êy    Ën  Êt  èc  Þch  Öt Nam   îc thùc hiÖn  c Gi x¸c nh m qu t Vi   ®    theo  quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  LuËt Quèc  Þch  Öt Nam,  Òu  vµ  Òu  ®Þ ti  35  §i 36    t Vi   §i 25  §i 26 NghÞ   nh  ®Þ l04/1998/N§­ CP. ViÖc  Êp  Êy  c Gi x¸c  Ën  ¨ng  ý  nh ® k c«ng  ©n   îc thùc  Ön  d d  hi theo    quy ®Þnh  ¹ Quy Õt  nh  è  ti   ®Þ s 713/NG­Q§   µy  th¸ng 5  ng 17    n¨m  1997  ña  é  ¹i c B Ngo   giao. 13.Thñ  ôcx¸cnhËn  êicã    t    ng   quan  Ö   Õt thèng  ÖtNam h huy   Vi  
 6. 6 13.1.Ng êi thuéc  i  îng      ®è t quy  nh   ¹  Ó m   ®Þ t i§i 1.2 Th«ng  nµy  Çn  ã  t c c GiÊy    Ën  ã  x¸c nh c quan  Ö   Õt  èng  Öt Nam   Éu  Êy  îc ban  µnh  h huy th Vi   (M gi ®   h kÌm theo Th«ng  nµy) do  ét  t   m trong    ¬  c¸c c quan  ã  Èm   Òn  c th quy sau  y   ®© cÊp. a­ C¬     quan  idiÖn  ¹igiao hoÆc     ù  ña  ÖtNam     ícngoµi, ®¹   ngo     l∙nhs c Vi   ën   b­ Uû     ban  Ò   êiViÖtNam     ícngoµi. v ng     ën   13.2.Ng êi ®Ò   Þ   Êp  Êy    Ën  ã      ngh c Gi x¸c nh c quan  Ö   Õt  èng  Öt h huy th Vi   Nam   ¹    ¬  ti c¸c c quan  quy  nh   ¹  Ó m   ®Þ t i§i 13.1 Th«ng   nµy  Çn  ã  n     t c c ®¬ ®Ò nghÞ  Éu  n  (m ®¬ ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng   µy).KÌm  tn   theo  n  ®¬ ph¶icã      c¸c giÊy  ê sau  y   Ó  giÊy  ê do  Ýnh  Òn  ò  Êp  ícngµy  th¸ng 4  t  ®© (k c¶  t   ch quy c c tr   30    n¨m 1975). a­ GiÊy  êchøng    t  minh  èc  Þch  ÖtNam   ña  qu t Vi   c cha  ,m Ñ   ,«ng  éi, ®Î   ®Î   n  bµ  éi, n  «ng  ¹ihoÆc   µ  ¹i  ngo   b ngo ; trong tr ng  îp nh÷ng  êinµy  ∙  Êt  èc   ê h   ng   ® m qu tÞch  ÖtNam   × ph¶icã  Êy    Ën  Êt  èc  Þch  ÖtNam. Vi   th     Gi x¸cnh m qu t Vi   b­  Êy  ê  Gi t chøng minh  êi lµm  n   µ con  , ch¸u  éi hoÆc   ng   ®¬ l   ®Î   n  ch¸u  ngo¹icña  ÷ng  êithuéc ®èi t ng nãit¹ §iÓ m     nh ng      î       i 13.2.aTh«ng  nµy.   t  c­Hé   Õu  ícngoµihîp lÖ.   chi n      13.3.Trêng  îp kh«ng  Ó  ã  îcc¸c giÊy  ê quy  nh  ¹  Ó m     h  th c ®     t  ®Þ ti §i 13.2.a   vµ 13.2.b Th«ng   µy, th×  êi xin x¸c nhËn  ã    tn   ng       c quan  Ö   Õt  èng  Öt h huy th Vi   Nam  ph¶icã    Êy têsau  y:   c¸cgi     ®© a­ §èivíi êng  îp xingiÊy x¸c nhËn  ¹ c¸c c¬       tr h      t i   quan  ã  Èm  Òn  ña    c th quy c ViÖt Nam     íc ngoµi ® îc quy  nh  ¹  Ó m     ën      ®Þ ti §i 13.1.a Th«ng   µy, cÇn    tn   ph¶i   cã: ­ GiÊy  ña  Ëp  Ó  éng  ng  êiViÖt Nam     a  ¬ng  ¬ingêi®ã     c t th c ®å ng     ë ®Þ ph n    sinh sèng  ã thÓ  µHéi ngêiViÖt Nam   ã    (c   l        c quan  Ö   íi   chøc,c¬  h v   tæ  c¸c   quan  hîp ph¸p trong níchoÆc   ¬         c quan  idiÖn  ÖtNam     íc®ã)    Ën  ®¹   Vi   ën   x¸cnh b»ng  v¨n b¶n  êi ®ã   ã  ng   c quan  Ö   Õt  èng  íingêi ®ang  ã  èc  Þch  Öt h huy th v    c qu t Vi   Nam  hoÆc   íi êi®∙  õng cã  èc  Þch  ÖtNam. v  ng   t   qu t Vi   ­ B¶n  ýlÞch tù thuËtcña  êi®Ò   Þ  Êp  Êy x¸c nhËn  õ   êigian    l       ng   ngh c gi     t  th   tr ccho  n   êi®iÓ m       Ën  ã  í  ®Õ th   xinx¸cnh c quan  Ö   Õt thèng  ÖtNam. h huy   Vi   b­  èi víitr ng  îp      Ën  ¹  ¬  §     ê h xin x¸c nh t i quan  ã  Èm   Òn  ña  Öt c c th quy c Vi   Nam     ë trongníc® îcquy  nh  ¹ §iÓ m       ®Þ t  i 13.1.bTh«ng   µy,cÇn    tn   ph¶i  ã:  c ­ V¨n    b¶n  ña  t  Êt hai c«ng  ©n  Öt Nam   êng  óë  c Ý nh     d Vi   th tr   trong níc cã     n¨ng  ùc hµnh    ©n   ù  y     l  vi d s ®Ç ®ñ x¸c  Ën  Ò   Öc  êi ®ã   ã  nh v vi ng   c quan  Ö   h huyÕt  èng  íingêi cã  èc  Þch  Öt Nam   th v    qu t Vi   hoÆc   íingêi ®∙  õng  ã  èc  v   t c qu tÞch  Öt Nam,  Vi   trong giÊy    Ën    â hä    a     x¸c nh ghir   tªn,®Þ chØ  ña  êi® îcx¸c c ng       nhËn  µ  ÷ng  êilµm  Êy x¸cnhËn; v nh ng   gi     ­ B¶n  ýlÞch tù thuËtcña  êi®Ò   Þ  Êp  Êy    Ën  õ thêigian   l       ng   ngh c gi x¸c nh t       tr ccho  n   êi®iÓ m       Ën  ã  í  ®Õ th   xinx¸cnh c quan  Ö   Õt thèng  ÖtNam. h huy   Vi   13.4.Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc,kÓ   õ khinhËn    å  ¬  îp lÖ    th   20  l vi   t     ®ñ h s h   c¬  quan  ã  Èm  Òn  ña  Öt Nam   c th quy c Vi   xem   Ðt,cÊp  Êy    Ën  ã  x  Gi x¸c nh c quan  h Ö   Õt  èng  Öt Nam,  êng  îp  õ chèicÊp  huy th Vi   tr h t    ph¶i tr¶lêi® ¬ng  ù      s b»ng  v¨n b¶n    trong ®ã   ã  râ lýdo.   c nªu     
 7. 7 I V. VI Ö C  N H Ë P  C ¶ N H, X U Ê T  C ¶ N H, C ¦ T R ó   C ñ A  N H µ  ® Ç u  t 14.NhËp  Êtc¶nh  ña  µ  u     xu   c nh ®Ç t 14.1.Nhµ   u    ã  é   Õu  Öt Nam   îp lÖ  îcnhËp  Êt c¶nh  Öt   ®Ç tc H chi Vi   h ®  xu   Vi   Nam   kh«ng  Çn  ã  Þ  ùc. c c th th 14.2.Nhµ   u      ®Ç tmang  é  Õu  ícngoµi® îcc¬  h chi n       quan  µ  íccã  Èm   nh n   th quyÒn  ña  Öt Nam   ¹o ®iÒu  Ön  Ën  î khi nhËp  c Vi   t  ki thu l     i c¶nh  Öt Nam     Vi   ®Ó thùc hiÖn  ù    u      d ¸n ®Ç ttheo LuËt KhuyÕn  Ých  u        kh ®Ç ttrong níc(söa ® æi)      . 15.C   ó, Êp,thay ® æi,thu håiThÎ th ng  ó,   tr  c            ê tr 15.1.ViÖc    ó,®i  ¹ cña  µ  u    µ®èi t ng nªu  ¹  Ó m     µ      c tr   l  i nh ®Ç tl    î   ti §i 1.2 v 1.3 Th«ng   nµy  îc thùc  Ön  t ®  hi theo  quy  nh  ¹  Òu    Ph¸p  Önh  Ëp  ®Þ ti§i 11, 12  l nh c¶nh, xuÊt    c¶nh, c tró cña  êi níc ngoµi t¹  Öt      ng       iVi Nam   ban  µnh  µy    h ng 28 th¸ng4    n¨m 2000. 15.2.ViÖc  Êp,thay ® æi    c    hoÆc     åiThÎ th ng  ócña  µ  u    îc thu h     ê tr   nh ®Ç t®   thùc hiÖn  ¹ c¬    t i quan    qu¶n  ýxuÊt nhËp  l    c¶nh  ã  Èm  Òn  éc Bé   c th quy thu   C«ng  an theo quy  nh  ¹    Òu  vµ  Ph¸p  Önh  Ëp  ®Þ t i §i 13  14  c¸c l nh c¶nh, xuÊt c¶nh, c        trócña  êinícngoµit¹ ViÖtNam   µy  th¸ng4    ng        i   ng 28    n¨m  2000.
 8. 8 V . T H ñ  T ô C  §¡N G  K ý  KI N H  D O A N H  V µ  C Ê P   C H ø N G  N H Ë N  u  §∙I Ç U  T ¦  § 16.Hå   ¬  ¨ng  ý    s® k kinh doanh   Ngoµi hå  ¬  ¨ng  ý    s® k kinh doanh    theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët¸p  ông  lu   d ®èi  íinhµ  u     µ c«ng  ©n  Öt Nam,  µ  u     Çn  v  ®Ç t l   d Vi   nh ®Ç t c ph¶i cã    thªm    c¸c giÊy têsau  y:    ®© 16.   èi víinhµ  u    thuéc  i îng  1. §     ®Ç t ®è t quy  nh  ¹  Ó m   . Th«ng   ®Þ ti §i 1 1  t nµy  ph¶inép:   a­ B¶n sao  é   Õu  îp  Ö  ña  Öt Nam   H chi h l c Vi   hoÆc   Êy  Gi chøng  Ën  ã  nh c quèc  Þch  Öt Nam;  Êy    Ën  Êt  èc  Þch  Öt Nam;  t Vi   Gi x¸c nh m qu t Vi   hoÆc   Êy  Gi x¸cnhËn  ¨ng  ý    ® k c«ng  ©n; d b­  Êy  ê,chøng  Gi t   chØ   ªnquan  n   ×nh    li   ®Õ tr ®é chuyªn m«n   ña  êi c ng   ®iÒu  µnh  i  íim ét  è  µnh, nghÒ   µ   h ®è v   s ng   m ph¸p  Ët ViÖt Nam   lu     quy  nh   ®Þ ph¶icã.   16.2.§èi víinhµ  u    thuéc  i îng       ®Ç t ®è t quy  nh  ¹  Ó m   ®Þ ti§i 1.2 Th«ng    t nµy  Çn  ã  Êy    Ën  ã  c c Gi x¸cnh c quan  Ö   Õt  èng  Öt Nam   µ  Êy tê quy  h huy th Vi   v gi     ®Þnh  ¹ §iÓ m   l   t i l6. .bTh«ng   µy. tn 16.3.§èi víinhµ  u    thuéc  i îng       ®Ç t ®è t quy  nh  ¹  Ó m   ®Þ ti§i 1.3 Th«ng    t nµy  Çn  ã  Î th ng  ódo  ¬  c c Th   ê tr   c quan  ã  Èm  Òn  ña  Öt Nam   Êp  µ  c th quy c Vi   cv giÊy têquy  nh  Ó m      ®Þ §i 16.l   .bTh«ng   µy. tn 17.Tr×nh  ù,thêih¹n xem  Ðt viÖc  ¨ng  ý    t      x  ® k kinh doanh   17.1.Nhµ   u    ¨ng  ý    ®Ç t® k kinh doanh  ùctiÕp hoÆc   û  Òn    tr     u quy cho  êi ng   kh¸c ®Õ n   ë   Õ   ¹ch  µ  Çu      S K ho v§ t tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬i ¬ n  ® Æt   ôsë  tr   giao  Þch    ép  å  ¬. Khi nép  å  ¬, nhµ  u    d ®Ó n h s     hs  ®Ç t (hoÆc  êi ng   ® îcuû  Òn)    quy ph¶ixuÊt tr×nh hé  Õu  µ        chi v b¶n  èc    Êy tê cÇn  Õt®Ó   g c¸cgi     thi   kiÓm     i  Õu. Së   Õ   ¹ch  µ  Çu   tiÕp  Ën  å  ¬, kiÓm     é   tra,®è chi   K ho v§ t nh hs  tra H chiÕu  µ  Ýnh  îp  Ö  ña  å  ¬, ®ång  êiviÕt phiÕu  Ñn    êicho  µ  vt h lc hs  th     h tr¶ l   nh ®Ç u    ttheo quy  nh  Ön  µnh  ña    ®Þ hi h c ph¸p luËtviÖtNam.     17.2.Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc,kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp   th   15  l vi   t   nh ®ñ h s h   lÖ, Së   Õ   ¹ch  µ  Çu    ã    K ho v§ t c tr¸chnhiÖm     xem   Ðt  ùc  Ön  Öc  ¨ng  ý  x th hi vi ® k kinhdoanh    cho  µ  u  . nh ®Ç t 18.Thñ  ôc®Ò   Þ  ëng  ®∙i®Ç u    µ  Üa  ô  c¸o thùc hiÖn      t  ngh h u    tv ngh v b¸o      u ®∙i®Ç u     t 18.1   Ó   îchëng  ®∙i®Ç u    .§ ®   u    ttheo  Ët khuyÕn  Ých  u    Lu   kh ®Ç ttrong níc    (söa ® æi),nhµ  u    ã  ù    u    éc ngµnh,nghÒ,  Ünh  ùc u  ∙i®Ç u       ®Ç tc d ¸n ®Ç tthu     l v  ®  t quy  nh   ¹  ®Þ t iDanh  ôc     m A hoÆc   ùc  Ön  ù  ®Ç u    t¹  a   µn    th hi d ¸n  t i®Þ b quy ®Þnh    ë Danh  ôc  hoÆc   m B  Danh  ôc    m C ph¶ithùc hiÖn    ñ tôc cÇn  Õt     c¸c th     thi   quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng  t02/1999/TT­ BKH   µy  th¸ng 9  ng 24    n¨m  1999  ña  é   Õ   c BK ho¹ch vµ  Çu .  § t 18.2.§Þnh  ú  th¸ng m ét  Çn  µo  u     k 6    l (v ®Ç th¸ng 6  µ   v th¸ng 12  µng   h n¨m)  doanh  nghiÖp  îc hëng  ®∙i®Ç u    ã  ®  u    t c tr¸chnhiÖ m     b¸o  t×nh  ×nh  Öc  c¸o  h vi thùc hiÖn    Ön    c¸c bi ph¸p  ®∙i®∙  µ  ang  îc hëng  ¹  u    v ® ®  ti doanh  nghiÖp  Ò   ë  vS K Õ   ¹ch vµ  Çu     ho   § t®Ó tæng  îp b¸o c¸o Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu . h       K ho   § t
 9. 9 18.3.Trong  êng  äp    tr h doanh  nghiÖp hoÆc   µ  u      ¹m  nh ®Ç tviph ph¸p  Ët lu   ViÖt Nam,    kh«ng  ùc hiÖn  y      iÒu  Ön    ëng  ®∙i®Ç u  ,®i  th   ®Ç ®ñ c¸c ® ki ®Ó h u    t  ®Þnh      íckh¸c hoÆc     ¹m  µo    cën     viph v c¸c quy  nh  îcnªu  ¹  ®Þ ®  ti kho¶n  §iÒu  3  121  Ët  Lu doanh  nghiÖp, Së   Õ   ¹ch  µ  Çu     K ho v§ t thu  åi GiÊy  h  chøng  Ën    nh u ®∙i®Ç u  ,ThÎ chøng  Ën  dông  Õ     ét    Õu  ã) cña  µ  u       t    nh ¸p  ch ®é m gi¸(n c   nh ®Ç t vµ  ©n  ©n  µ  u    th nh nh ®Ç ttheo quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt KhuyÕn  Ých  u     ®Þ t  i 33    kh ®Ç ttrongníc(söa ® æi).        VI. H U Y Ó N  T £ N  C H ñ  § Ç U  T , C H U Y Ó N  V è N  § Ç U  T ¦   C T R ¦í C ® © y  T R O N G  D O A N H  N G H I Ö P  T H µ N H   V è N  G ã P  C ñ A  N H µ  § Ç U  T ¦ 19. §iÒu  Ön      ki ®Ó chuyÓn    ñ  u    ña  tªn ch ®Ç t c doanh nghiÖp  ang  ¹t ® ho   ®éng 19.1.Nhµ   u    ãit¹ §iÓ m       ®Ç tn   i   3.2 Th«ng   µy    µm  ñ tôcchuyÓn    tn khil th     tªn chñ  u  ,cÇn  ã    Êy têsau  y: ®Ç t  c c¸cgi     ®© a­ V¨n b¶n  ng        ¹ cho  µ  u    µis¶n  µ  èn  ña  ®å ý trao tr¶l i   nh ®Ç t t   v v c doanh  nghiÖp  µ   êi(hoÆc  ÷ng  êi)®ùng  m ng   nh ng   danh  Üa  ngh cho  µ  u    ang  nh ®Ç t ® qu¶n  ý; l b­ V¨n b¶n  ña  êi (hoÆc   ÷ng  êi) ® øng   c ng   nh ng   danh nghÜa cho  µ  nh ®Ç u    ùnguyÖn  tt   chuyÓn  Òn  quy qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  cho  µ  u  ; nh ®Ç t c­ V¨n    b¶n  Êt trÝ cña    nh     c¸c s¸ng  Ëp  l viªn,thµnh    ãp  èn  ña    viªng v c doanh  nghiÖp  Ò   Öc  Êp  Ën  v vi ch nh chuyÓn  æi  ñ  u  ,chuyÓn  èn  u  . ® ch ®Ç t  v ®Ç t d­ X¸c  Ën  ña  ¬    nh c c quan  Õ  Ò   Öc  thu v vi doanh  nghiÖp    Þ  ®Ò ngh chuyÓn  ® æi    ñ  u    ∙  ùc hiÖn  y       Üa  ô  µichÝnh  íiNhµ   íc tªnch ®Ç t ® th   ®Ç ®ñ c¸c ngh v t  v  n  ViÖtNam.   e­  ¬n  ña  µ  u    ®Ò   Þ   îc chuyÓn  ñ  u   , chuyÓn  èn  § c nh ®Ç t ngh ®   ch ®Ç t   v ®Ç u   trong  ¨ng  ý  t ® k kinh doanh  ña  c doanh  nghiÖp. Trong    ã    ®ã c cam   Õt  k thùc  Ön  iÒu  Ö  hi ® l doanh  nghiÖp  µ  Õ   õa    Òn  µ  v k th c¸c quy v nghÜa  ô  ña  vc doanh  nghiÖp. 19.2.Chñ   u    íicã    ®Ç tm   tr¸chnhiÖm   Õn  µnh  µm  ñ tôc hîp thøc  ãa    ti h l th       h quyÒn  ë  ÷u,quyÒn  ö  ông  sh   sd hoÆc     Òn  c¸cquy kh¸ccã      lªnquan  n   µis¶n  ®Õ t   nhËn  ¹theo quy  nh  Ön  µnh  ña  l  i   ®Þ hi h c ph¸p luËtViÖtNam.      20. §iÒu  Ön      ki ®Ó chuyÓn  èn  u    íc®©y   µo  v ®Ç t tr   v doanh  nghiÖp trong  nícdíi    danh  Üa  ngh c«ng  ©n  ÖtNam   µnh  Çn  èn  ãp  ña  µ  u   d Vi   th ph v g c nh ®Ç t Nhµ   u    ãit¹ §iÓ m     ®Ç tn   i   3.2 Th«ng   µy  ∙  tn ® chuyÓn  giao vèn,tµis¶n  ña       c m × nh  cho c«ng  ©n  Öt Nam   d Vi   hoÆc  cho  ¬  ë  c s s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  Öt Vi   Nam   µ  în  vm danh nghÜa  ña  nh©n  c c¸  hoÆc   chøc      u   , kinh tæ  ®ã ®Ó ®Ç t     doanh  ¹  Öt Nam,    µm  ñ  ôc ®Ó   øng    Çn  èn  ãp  ña  × nh   ti Vi   khil th t   ® tªn ph vgcm trong doanh    nghiÖp  Çn  ã    c c v¨n b¶n  ña  c c«ng  ©n  ÖtNam   d Vi   hoÆc   ¬  ë    c s s¶n xuÊt kinh doanh  ng      ¹ cho  µ  u    Çn  µis¶n,vèn  µ       ®å ý tr¶l   i nh ®Ç tph t    m c«ng  ©n   d ViÖtNam     hoÆc   ¬  ë  c s s¶n  Êtkinh doanh  ang  xu     ® qu¶n  ývµ  ö  ông. l  s d 21.Tr×nh  ù,thñ tôc,thêih¹n xem  Ðt viÖc  æi    µ  u     t          x  ® tªnnh ®Ç t
 10. 10 21.1.Së   Õ   ¹ch  µ  Çu   gióp  ñ   Þch  û     K ho v§ t Ch t U ban  ©n  ©n   nh d tØnh,  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng    Õt  Öc  æi    ñ  u  . Së   Õ   ¬ gi¶iquy vi ® tªn ch ®Ç t  k ho¹ch  µ  Çu   Õp  Ën, xem   Ðt  å  ¬  µ  íng  Én  µ  u      v§ t ti nh   x hsvh d nh ®Ç t bæ sung  ®Çy      Êy têcÇn  Õt. ®ñ c¸cgi     thi 21.2.§ Ó   æi    ñ  ña   ® tªnch c doanh  nghiÖp  ang  ¹t®éng, nhµ  u    öi ® ho     ®Ç tg   hå  ¬  ¨ng  ý  s® k kinh doanh  n   ë  Õ   ¹ch vµ  Çu   ¬i®∙  Êp    ®Õ S K ho   § tn   c §¨ng  ý  k kinh  doanh  íc ®©y   ña  tr   c doanh  nghiÖp, hå  ¬  å m     Êy  ê nh quy  nh  ¹   sg c¸c gi t   ®Þ ti  §iÓ m  16.1 vµ    Êy têquy  nh  ¹ §iÓ m     c¸cgi     ®Þ t i 19.1 Th«ng   µy.   tn 21.3.Sau    ép    å  ¬  îp  Ö, trong  êih¹n  ngµy  ñ  u      khi n ®ñ h s h l   th   20  ch ®Ç t ph¶i th«ng    b¸o  t  Êt  µ 5  Çn      ¬ng  Ön  Ý nh l   l trªnc¸c ph ti th«ng    i chóng  ña  tin®¹   c ®Þa   ¬ng  ¬i doanh  ph n  nghiÖp  ¹t®éng  Ò   Öc  æi    ñ  u  . Trong  ho   v vi ® tªn ch ®Ç t  thêigian nµy,c¸c c¸ nh©n,  chøc  ã  Òn  µ  î Ých           tæ  c quy v l  i trong doanh    nghiÖp  ph¶i®Õ n     doanh nghiÖp      Õt quyÒn  îhîp ph¸p cña  ×nh. ®Ó gi¶i quy   l    i   m 21.4.Sau  êih¹n  ngµy    th   20  th«ng    Õu  b¸o,n kh«ng  ã  c tranh chÊp, khiÕu      n¹i®èi  íidoanh    v  nghiÖp    Þ   ®Ò ngh chuyÓn    ñ  u  , Së   Õ   ¹ch  µ  tªn ch ®Ç t  K ho v §Çu   ùc hiÖn  ñ  ôc chuyÓn  æi    ñ  u  , tr×nh  ñ   Þch  û     t th   th t   ® tªn ch ®Ç t  Ch t U ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt ®Þnh.   ph tr     ¬ quy   22.C¸c    quy  nh  ®Þ kh¸cli     ªnquan  n   Öc  æi    ñ  u   ®Õ vi ® tªnch ®Ç t 22.1. ViÖc  æi    ñ  u    chØ   îc thùc  Ön  i  íic¸c    ® tªn ch ®Ç t ®  hi ®è v   doanh  nghiÖp  kh«ng  ã  c tranh chÊp.   22.2.Kh«ng  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   Öc  u      x ph     h ch v vi ®Ç tkh«ng  øng    ® tªn tr c®©y  ña  µ  u  . í  c nh ®Ç t  22.3.Së   Õ   ¹ch  µ  Çu     K ho v§ t kh«ng    Õt  Öc  æi    ñ  u    gi¶iquy vi ® tªn ch ®Ç t ®èi  íidoanh  v  nghiÖp  ang  ã  ® c tranh  Êp  Ò   ©n  ù  ch vd s hoÆc   ªnquan  n   li   ®Õ h×nh  ù. C¸c  Ên    s  v ®Ò tranh chÊp, tuú theo  Ýnh  Êt,cã  Ó  îc gi¶iquyÕt      t ch   th ®       theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ       hßa  , ètông d©n  ù  gi¶i t       s hoÆc   µnh  Ýnh. h ch VII. æ  C H ø C  T H ù C  HI Ö N  T 23.HiÖu  ùcthi µnh  µ  chøc  ùc hiÖn   l   h v tæ  th   23.1.Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh    t n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ  15  k t  kv thay thÕ    Th«ng   BKH/DN   µy  th¸ng 5  t02  ng 12    n¨m  1995  ña  é   Õ   ¹ch vµ  c B K ho   §Çu   µ  t v Th«ng   ªnbé  è  BKH/NG   µy  th¸ng 12  t li   s 11­ ng 31    n¨m  1996  ña  é  cB K Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  é  ¹igiao ho   § tv B Ngo   23.2.C¸c  ¬    c quan  qu¶n  ý nhµ  íc,c¸c doanh  l  n   nghiÖp trong qu¸  ×nh tr   thùc hiÖn    Th«ng   µy, n Õu  ã  ã  tn   c kh kh¨n  íng  ¾ c     Þ   v m ®Ò ngh ph¶n  ¸nh  Þp  k thêib»ng      v¨n b¶n  n   é   Õ   ¹ch  µ  Çu .C¸c  é     ®Õ B K ho v§ t  B T ph¸p,Bé   ¹igiao,   Ngo     Bé  C«ng  cã  an  tr¸chnhiÖm   èihîp víiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu     Õt      ph       K ho v§ tgi¶iquy c¸c vÊn      ®Ò ph¸tsinh.
 11. 11 Cé NG   µ   HéI  ñ   HO X∙  CH NGH Ü A   ÖtNAM vi   §éc  Ëp Tù  ­H¹nh  óc l   do   ph (ViÕtt¹   µy.. th¸ng..n¨m...   ing )   .   . . § ¥ N  § Ò  N G H Þ  X¸ C  N H Ë N  C ã  Q U A N  H Ö   H U Y Õ T  T H è N G  VI Ö T  N A M KÝnh  öi: g 1.T«ilµ:    ­Hä   µ    Ötnam   Õtch÷      v tªnVi   (vi   inhoa    Êu): ®ñ d ­Hä   µ      v tªntronghé  Õu  Õtch÷      chi (vi   inhoa): 2.Sinh  µy    th¸ng       ng          n¨m 3.N¬i sinh:    4.§Þa    chØ  êng  óë  ícngoµi: th tr   n   5.§Þa    chØ  ëng  óhoÆc   ¹m  ót¹ ViÖtNam   Õu  ã): th tr   t tr     i   (n c 6.Quèc  Þch  Ön    t hi nay: 7.Sè  é  Õu  Ön    h chi hi nay: Ngµy  Êp  é  Õu: c h chi N¬i cÊp  é  Õu:   h chi N íccÊp  é  Õu:   h chi Hé   Õu  ã    Þ®Õ n   µy:. .th¸ng.. . . chi c gi¸tr   ng . . . ..  n¨m... . .. . .. 8.Ngh Ò     nghiÖp,chuyªn m«n,      nghiÖp  ô,tr×nh ®é: v    § Ò   Þ: (ghitªnc¬  ngh       quan  µ   µ  Çu     Þ    Ën) m nh d t®Ò ngh x¸cnh X¸c  Ën    µngêicã  nh t«i   l   quan  Ö   Õt thèng  ÖtNam   íi êicã    íi h huy   Vi   v  ng   tªnd   ®©y: ­Hä   µ    v tªn: ­Sinh  µy.. . ..   ng . . .th¸ng.. . .   . . ..  n¨m... . .... . . ... ­N¬i ®¨ng  ý  êng  ó:    k th tr ­N¬i t¹m  ó(nÕu  ã):     tr   c ­Quèc  Þch  Ön    t hi nay: ­Sè  é  Õu  Õu  ã):   h chi (n c N¬i cÊp:   ­Hé   Õu  ã    Þ®Õ n   µy.. .th¸ng.. .n¨m... . ...   chi c gi¸tr   ng . . . . . . .. Quan  Ö   íi êilµm  n: (ghirâ ngêilµm  n  µcon  ,ch¸u néi, h v  ng   ®¬         ®¬ l   ®Î      ch¸u  ngo¹i . . . .)
 12. 12 T«ixincam   oan  µn  é  ÷ng  êi    ® to b nh l  khaitrong ®¬n  µy  µ®óng  ù  Ët     n l  s th   vµ    µn  µn  Þu  t«iho to ch tr¸chnhiÖ m   ícph¸p luËtViÖtNam   Ò   ÷ng  iÒu  ∙    tr        v nh ® ® khai. Ng êilµm  n   ®¬ (Ký  µ    â hä,tªn) v ghir     GiÊy  êkÌm  t  theo: 1. 2.  3.
 13. 13 (C¬  quan    Ën) x¸cnh Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . ..... . . ./.. (N¬i x¸c nhËn) ngµy.. . . th¸ng...   n¨m.... X¸c n h Ë n ¤ng/bµ: Sinh  µy.. . ...th¸ng.. . .n¨m: ng . . ..  .. . ..  . ;N¬i sinh:    §Þa  chØ  êng  óhiÖn  th tr   nay: Quèc  Þch: t Mang  é  Õu  è: h chi s ;C Êp  µy:   ng Cã     Þ®Õ n   µy: gi¸tr   ng N¬i cÊp:   ;N íccÊp:    Lµ  êicã  ng   quan  Ö   Õt thèng  ÖtNam. h huy   Vi   GiÊy    Ën  µy  îc sö  ông    µn  µnh  å  ¬    Þ  u    x¸c nh n ® d ®Ó ho th h s ®Ò ngh ®Ç t t¹ ViÖt Nam     i   theo  Ët KhuyÕn  Ých  u    Lu   kh ®Ç ttrong níc(söa  æi) sè     ®   03/1998/ QH10. Tªn  ¬  c quan  nhËn x¸c  Chøc  ô  êiký  nhËn v ng   x¸c  (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d
 14. 14 M Æt   íccña  Î tr   th (Uû  ban  ©n  ©n  nh d Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph tØnh,thµnh  è)   ph Sè: Ngµy...th¸ng..    . .n¨m... . . ThÎ chøng  Ën    ông  Õ     ét    nh ¸p d ch ®é m gi¸ N ¬id¸ ¶nh   n  Hä   µ  v tªn: K Ý ch h­í ¶nh t c  Sinh  µy: th¸ng   ng    n¨m 3  4 x  N¬i sinh   Quèc  Þch  Ön  t hi nay: Sè  é  Õu  Ön  h chi hi nay (hoÆc  è  Îth ng  ó) s th  ê tr : C ã  ãng  Ê u  ® d    îc ¸p  ông      Þch  ô  Nhµ   íc ®Þnh    § d gi¸c¸c d v do  n  gi¸ gip ai ¸l nh c«ng  ©n  ÖtNam   d Vi               Chñ   Þch         t UBND  tØnh/thµnh  phè ThÎ nµy  ã    Þsö  ông    µn  èc   c gi¸tr   d trªnto qu   (Ký    µ  ng  Êu)    tªnv ®ã d M Æt   sau  ña  Îghi: c th   ThΠ µy  îc cÊp  n ®  theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 51/1999/N§­   µy  th¸ng    CP ng 8  7 n¨m  1999. ThΠ µy  n chØ   îc cÊp  ®  cho  µ  u    lµ ngêi ViÖt Nam   nh    ë   íc nh ®Ç t       ®Þ c n  ngoµi hoÆc   êi níc ngoµi th ng  ó t¹  Öt Nam   u     ¹  Öt Nam     ng       ê tr   i Vi   ®Ç t t i Vi   theo  LuËt KhuyÕn  Ých  u      kh ®Ç ttrong níc(söa  æi) vµ  ©n  ©n  ña  ä    ö     ®   th nh c h ®Ó s dông  ¹ ViÖtNam. t i   Ng êi cã      tªn trong  Π µy  îc ¸p  ông    µ  íc c¸c dÞch  ô  ôc  ô  Th n ®   d gi¸v c     v ph v sinh ho¹t: µ  , kh¸ch s¹n,®iÖn, níc,dÞch  ô  tÕ,cícphÝ  i  ¹ b»ng  êng     nh ë         v y      ® l  i ® thuû,® êng  é, ® êng  µng    b  h kh«ng,cícphÝ   u  Ýnh  Ôn     b ch vi th«ng  µ  Ý     v ph gi¸o dôc  µ  o  ¹onh  v ®µ t   c«ng  ©n  Öt Nam.  d Vi   C¸c  ¬  c quan chøc  n¨ng  ña  µ   íc, c Nh n   c¸cc¬  ë    s s¶n  Êt,kinhdoanh  ã  xu     c tr¸chnhiÖ m  ùc hiÖn    th   quy  nh  µy. ®Þ n ThÎ nµy    chØ  ã    Þ khigiao dÞch    Þch  ô  Nhµ   íc CHXHCN   c gi¸tr       c¸c d v do  n  ViÖtNam     cung  Êp  µ  nh  c v ®Þ gi¸.
 15. 15 CÊ m   cho  înthÎhoÆc   ö  ông    ôc  ch. m    sd saim ®Ý (KÝch  íccña  Î: th   th  cao  7cm  dµi10,5 cm;  Ò n   Êy tr»ng;ch÷  en) x      N gi     ®

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản