intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư liên tịch 10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao đông-Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

120
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao đông-Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 về việc xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao đông-Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t Liªn t Þ ch B é  L a o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  X∙ h é i ­  B é  T µ i c h Ý n h  S è  1 0/2000/TTLT­B L § T B X H ­B T C   n g µ y  0 4 th¸ng 0 4 n¨ m  2 0 00 H í ng d É n  b æ  s u n g   T h « n g  t s è  1 7/1998/TTLT­B L § T B X H ­B T C  n g µ y  3 1/12/1998 v Ò   vi Ö c x Õ p  h ¹ ng d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c Ngµy  31/12/1998,Liªn tÞch  é      B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi ­ Bé   v X∙      Tµi chÝnh  ∙    ® ban  µnh  h Th«ng    è  t s 17/1998/TTLT­ BL§TBXH­BTC   íng  Én   h d xÕp   ¹ng  h doanh  nghiÖp  µ   íc.C¨n  t×nh  ×nh  ùc  Ön  Õp   ¹ng  nh n   cø  h th hi x h doanh  nghiÖp      é,  µnh, ®Þa   ¬ng, sau      æi    Õn  íim ét  ë c¸c B ng   ph   khitrao ® ý ki v   sè  é,  µnh  ªnquan, Liªn tÞch  é   B ng li      B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi ­ Bé   v X∙      TµichÝnh  íng dÉn      h  bæ sung  Öc  Õp  ¹ng  vi x h doanh nghiÖp    nh sau:  I. í ng d É n  b æ  s u n g, s ö a ® æ i  m é t s è  ® i Ó m  c ô  th Ó  H c ñ a T h « n g  t s è  1 7/1998/TTLT­B L § T B X H ­B T C  n h  s a u:  1.V Ò   iÒu  Ön     ® ki ®Ó xem  Ðt xÕp  ¹ng  x  h doanh  nghiÖp: ­§iÓ m     ôc    îcsöa  ¹nh    1,m II   ® l   sau: i   Cã   møc  èn  µ   íc(vèn  ñ  ë  ÷u) ®Õ n   êi®iÓ m   Õp  ¹ng  ã  õ 1  v Nh n   ch s h   th   x h c t  tû®ång  ëlªn, õdoanh    tr       tr nghiÖp  Æc   ïthuéc m ét  è  µnh. ® th    s ng ­§iÓ m     ôc    îcsöa  ¹nh    2,m II   ® l   sau: i   C¸c doanh  nghiÖp  µ   íc kh«ng  Nh n   n»m  trong danh  s¸ch chuyÓn  ×nh  h thøc së  ÷u:s¸p nhËp,gi¶i Ó,ph¸ s¶n,giao,b¸n,kho¸n,cho   h       th            thuª. 2.    ChØ     èn  tiªuv s¶n  Êt kinh doanh:Ngoµi 4  ¹  èn  xu         lo iv quy  nh  ¹ tiÕt ®Þ ti     a,®iÓ m     ôc        1,m IV,bæ sung  lo¹ vèn  2  i   sau  y: ®© ­  èn  µ   íc gãp  µo  ªndoanh  ña  V Nh n   v li   c doanh nghiÖp  Õu  a  Ýnh  (n ch t trongphÇn  èn  µ   íc);   v Nh n ­  è   èn  S v vay  u    tµis¶n  è  nh   ∙  îc cÊp  ã  Èm   ®Ç t   c ®Þ ®®  c th quyÒn    phª duyÖt. §èi víidoanh     nghiÖp c«ng  ch, vèn  µ   íc ®Ó   Ýnh  iÓ m   Õp  ¹ng  Ý  Nh n   t ® x h doanh nghiÖp  kh«ng bao  å m   è  èn  µ   íc ®Ç u    ¬  ë  ¹  Çng  µ  g s v Nh n   tc s h t v giao  cho  doanh  nghiÖp  qu¶n  ý®Ó   ôc  ô  îÝch  l   ph v l   i chung. 3. ChØ     è îng lao ®éng  iÕte, ®iÓ m     ôc    îchíng dÉn      tiªus l     (t     1, m IV)®     bæ sung    nh sau: Sè  îng lao ®éng: lµsè    ng  ùc tÕ  ö  ông  Ýnh  ×nh  ©n  l       lao ®é th   s d t b qu n¨m,  kÓ   lao ®éng  îp ®ång  ¾n  ¹n.C¸ch  Ýnh    ng  ×nh  ©n  c¶    h  ng h  t lao ®é b qu theo  ­ h íng dÉn  ¹ Th«ng   è    t i ts 08/1998/BL§TBXH­TT  µy  ng 7/5/1998 cña  é    B Lao  ng  ®é ­ Th¬ng    binh vµ  héihíng dÉn  Öc  Ýnh    ng  ×nh  ©n    X∙      vi t lao ®é b qu trong doanh    nghiÖp.
 2. 2 4.C¸c  é    B qu¶n  ýngµnh,lÜnh  ùc  l    v ph¶ihíng dÉn  ô  Ó      c th chØ    ×nh  tiªu"Tr ®é  c«ng nghÖ  s¶n  Êt" ®Ó   ùc  Ön  Öc  Õp  ¹ng  xu   th hi vi x h doanh nghiÖp  theo  quy  nh. ®Þ 5. ChØ     ép  ©n  tiªun ng s¸ch  µ  íc (t Õtb, ®iÓ m     ôc     îc quy  nh n   i     2, m IV) ®   ®Þnh  ¹nh  l   sau: i Nép  ©n  ng s¸ch  µ   íc:ph¶n  Nh n   ¸nh  è  s ph¶inép  µo  ©n    v ng s¸ch  µ   íc Nh n   ph¸tsinh trong kú        (kh«ng  Ýnh    t c¸c kho¶n  ng  ®ã BHXH, BHYT,  kinh phÝ    c«ng  ®oµn, c¸ckho¶n  Òn ph¹t, ô    Ö  Ý     ti    ph thu,l ph giao th«ng).   C¸c doanh  nghiÖp  îc miÔn  ®  gi¶m  Õ  î tøc theo  Ýnh  thu l     i ch s¸ch th×  îc   ®  tÝnh  iÓ m   phÇn  Õ  î tøc ph¶inép  îc miÔn  ® c¶  thu l     i   ®  gi¶m theo Quy Õt  nh   ®Þ cña  é  ëng  é  µichÝnh. B tr BT  6. Tû  Êt lî nhuËn  iÕtc, ®iÓ m     ôc    µ tû lÖ    ÷a lî nhuËn    su     i (t     2, m IV):l     % gi     i thùc hiÖn      trªntæng  è  èn  s v kinh doanh    quy  nh  ¹  Õta, ®iÓ m     ôc    ®Þ ti     ti 1, m IV, Th«ng   sè  t 17/1998/TTLT­BL§TBXH­BTC   µ  iÓ m   m ôc     v® 2,  I,Th«ng   nµy  t (kh«ng  Ó   èn  u    a  a  µo  ö  ông). k v ®Ç tch ® v s d 7. ViÖc    xem   Ðt  è  iÓ m     Õp  ¹ng  x s® ®Ó x h doanh nghiÖp  îc quy  nh   ®  ®Þ nh  sau:  ­  n¨m  íc liÒn  Ò   2  tr   k n¨m    ®Ò nghÞ   Õp  ¹ng, doanh  x h   nghiÖp ph¶i ®ñ     ®iÓ m   ña  c khung  iÓ m   Õp  ¹ng,®¹t ®ñ   iÓ m   ña  ¹ng  µo  ×  Õp  µo  ® x h   ® ch n th x v h¹ng  ; ®ã ­C¸c    chØ    Ýnh  iÓ m   Õp  ¹ng  tiªut ® x h trongkÕ   ¹ch s¶n  Êt,kinh doanh    ho   xu     cña  n¨m  doanh  nghiÖp    Þ  Õp  ¹ng  ®îcc¬  ®Ò ngh x h (   quan  ã  Èm  Òn    c th quy phª duyÖt)kh«ng  Êp  ¬n  ùc hiÖn  ña    th h th   c n¨m  ícliÒn kÒ. tr     8. Quy  nh  Öc  Ýnh  iÓ m     ®Þ vi t ® chØ     î nhuËn  i  íidoanh  tiªul   i ®è v   nghiÖp  ho¹t®éng    c«ng  ch: Ý Doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ho   c«ng  ch  Ý theo quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 56/CP  µy  ng 2/10/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    ÕtviÖc  ùc hiÖn  Ët ®Þ chiti   th   Lu   doanh nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Th«ng   è  ts 03/KH­ ngµy  §T  25/01/1997  ña  é   Õ   c BK ho¹ch  µ  Çu   híng  Én  v§ t d NghÞ   nh   è  ®Þ s 56/CP  ãi trªn,n Õu   n    kh«ng  ã  î c l  i nhuËn  ×  îc céng  th ®   thªm møc   iÓ m   Êp  Êt  ña  ® th nh c chØ     î nhuËn    tiªul   i quy ®Þnh  ¹    Èn  Õp  ¹ng  ti tiªuchu x h doanh  nghiÖp ban  µnh  Ìm  h k theo  Th«ng    è  ts 17/1998/TTLT­ BL§TBXH­BTC   µy  ng 31/12/1998. Trêng  îp doanh  h  nghiÖp  ¹t®éng  ho   c«ng  ch  Çn  ý (kh«ng  ã  Ý thu tu   c kinh  doanh kh¸c ngoµinhiÖm   ô      v c«ng  ch)  ×  îc tÝnh  ®iÓ m   Ý th ®   10  thay cho  Öc    vi céng  thªm møc  iÓ m   Êp  Êt nªu  ® th nh   trªn. 9. V Ò   å  ¬    Þ  Õp  ¹ng    h s ®Ò ngh x h doanh nghiÖp:G¹ch  u     ®Ç dßng thø    3, tiÕta,®iÓ m     ôc  ® îcsöa  ¹nh     1,m V,    l   sau: i   + B¶n sao      µichÝnh  ®îcGi¸m  c  b¸o c¸o t   (  ®è doanh nghiÖp    Ën) cña  x¸cnh   2 n¨m  íc liÒn  Ò   tr   k n¨m    Þ   Õp  ¹ng  doanh  ®Ò ngh x h do  nghiÖp c«ng  è  b c«ng  khaitheo    quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   è  TC/TCDN   µy  ts 73  ng 12/11/1996  ña  é   µi c BT  chÝnh  Ò   Öc  íng  Én  ùc  Ön  v vi h d th hi NghÞ   nh  è  ®Þ s 59/CP  µy  ng 03/10/1996  cña  Ýnh  ñ  µ  Ch ph v Th«ng   è  ts 65/TT­ BTC   µy  ng 07/6/1999  ña  é   µi chÝnh  c BT  híng dÉn  thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh  sè  27/1999/N§­  ngµy 20/4/1999 cña  CP ChÝnh  ñ  öa  æi, bæ   ph s ®   sung Quy  Õ   ch qu¶n  ýtµichÝnh  µ  ¹ch    l    vh to¸nkinh   doanh  i  íidoanh  ®è v   nghiÖp  µ   íc (ban  µnh  Ìm  nh n   h k theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 59/CP  µy  ng 3/10/1996  ña  Ýnh  ñ).Trêng  îp  c Ch ph   h b¸o  tµichÝnh  ∙  îc c¸o    ®® 
 3. 3 c¬ quan chøc n¨ng  Óm     ×  ki tra th ph¶i göi kÌm     theo biªn b¶n  Óm       ki tra (b¶n  sao). Bæ   sung  thªm  å  ¬  Õp  ¹ng  hsx h doanh  nghiÖp: +  Õ   ¹ch  K ho s¶n  Êt,kinh  xu   doanh n¨m    ®Ò nghÞ   Õp  ¹ng  ∙  îc c¬  x h ®®  quan  ã  Èm  Òn    Öt; c th quy phª duy +  Êy  Ðp  ¹t®éng  ña  Gi ph ho   c doanh  nghiÖp; Hå   ¬    Þ   Õp  ¹ng  s ®Ò ngh x h doanh  nghiÖp  öi 01  é  Ò   é   g   b v B Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh vµ    éivµ  bé  Ò   é  µichÝnh.   X∙ h   01  v B T   II. Ò u c h Ø n h, b æ  s u n g  m é t s è  tiªu h u È n    §i  c x Õ p  h ¹ ng (c ã p h ô  l ô c k Ì m  theo): 1.TiªuchuÈn  è    ©y  ¾p  ©y  ùng  ¬     s 16:X l (X d c b¶n); 2.TiªuchuÈn  è       s 17:S¶n  Êtxim¨ng    øng); xu     (lß® 3.TiªuchuÈn  è       s 19:Kh¶o    ÕtkÕ     Ên  ©y  ùng; s¸tThi   T v x d 4.TiªuchuÈn  è      è  Õn  Õt;    s 30:Xæ s ki thi 5.TiªuchuÈn  è    lÞch L÷  µnh.    s 33:Du   h 6.TiªuchuÈn  è       s 34:Kh¸ch  ¹n; s 7.TiªuchuÈn  è       s 38:Ph¸thµnh    s¸ch. 8.TiªuchuÈn  è       s 40:Ph¸thµnh    phim  µ  Õu  ãng. v chi b 9.TiªuchuÈn  è       s 42:Kinh  doanh  ¬ng  ¹i. th m III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n:   1. Trªn c¬  ë        s c¸c chØ  ,   Èn  tiªu  chu quy  nh, híng dÉn  ¹ Th«ng   è  tiªu ®Þ     ti  ts 17/1998/TTLT­ BL§TBXH­BTC   µy  ng 31/12/1998  µ  v Th«ng   µy,c¸c Bé   tn     qu¶n  lýngµnh, lÜnh  ùc,Chñ   Þch  û       v  t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  µ  ñ   Þch  éi  ng  ¬ v Ch t H ®å qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    ty 91/TTg  íng  Én  h d c¸c doanh    nghiÖp  Ýnh  iÓ m   t ® theo quy  nh,  ®Þ xem   Ðt,ra  x   quyÕt  nh   õ ®Þ t  h¹ng    n   ¹ng  ®èi víi   II®Õ h IV      doanh  c¸c nghiÖp  éc quyÒn  thu   qu¶n  ývµ  öivÒ   l  g   Bé Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi®Ó     X∙    theo dâi, Óm     ki tra. Trêng  îp  h doanh  nghiÖp kh«ng  ã  c b¸o  theo  c¸o  quy  nh  ×  ¬  ®Þ th c quan  cã  Èm   Òn  Õt  nh  Õp  ¹ng  v¨n  th quy quy ®Þ x h ra  b¶n  Õp  èng  ét  ¹ng  µ  x xu mh v thùc hiÖn    cho  n     ®Õ khidoanh  nghiÖp  ã  y     c ®Ç ®ñ b¸o    Ï xem   Ðt  Õp  ¹ c¸o s   xx l  i h¹ng theo sè  iÓ m   ùc tÕ  t® îc.  ® th   ®¹   2. Gi¸m  c    ®è doanh  nghiÖp  chØ  o    ®¹ c¸c phßng,ban  Ëp  å  ¬    Þ    l h s ®Ò ngh xÕp  ¹ng  h doanh nghiÖp theo  ng  ®ó quy  nh  µ  ®Þ v ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   Ò     v tÝnh    ùc cña  è  Öu tronghå  ¬    Þ. x¸cth   s li     s ®Ò ngh
 4. 4 3. Doanh    nghiÖp  éc    µnh  Çn  thu c¸c th ph kinh tÕ    kh¸c cã  Ó  Ën  ông    th v d c¸c quy  nh  ¹    ®Þ ti Th«ng   è  t s 17/1998/TTLT­BL§TBXH­BTC   µy  ng 31/12/1998  vµ  ¹ Th«ng   µy    Õp  ¹ng  t i tn ®Ó x h doanh nghiÖp. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc  õngµy  ý. tn c hi l  t   k Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu   ã  ×   íng  ¾ c,    tr th hi n cgv m ®Ò nghÞ   c¸c  é, B  ngµnh, ®Þa   ¬ng    ph ph¶n ¸nh  Ò     é   v Liªn B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi ­ v X∙      TµichÝnh    nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy p h ô  l ô c B a n  h µ n h  k Ì m  theo T h « n g  t  s è  1 0/2000/TTLT­B L § T B X H ­B T C  n g µ y  0 4 th¸ng 4 n¨ m  2 00 0  1.X ©y  ¾p  ©y  ùng  ¬    l (X d c b¶n) ChØ  tiªu Gi¸trÞ   §iÓ m I.§é    phøc  ¹pqu¶n  ý t  l  60 ∫  1.Vèn    s¶n  Êt,kinh doanh  û®ång) xu     (t   20 8 6 ­    19 2   8 ­
 5. 5 §iÓ m  doanh nghiÖp  t ® ­ 90   ®¹   ­100 70   ­89 50   ­69 30   ­49 îc        
 6. 6 2.Xi    m¨ng   (c«ng  Ö     øng) ngh lß® ChØ  tiªu Gi¸trÞ    §iÓ m I.§é    phøc  ¹pqu¶n  ý t  l  60 ∫ 80 1.Vèn    s¶n  Êt,kinhdoanh  û®ång) xu     (t   20   6 ­19    10   80 ­
 7. 7 3.Kh¶o    ÕtkÕ    Ên  ©y  ùng    s¸tthi   tv x d ChØ   tiªu Gi¸trÞ   §iÓ m I.§é    phøc  ¹pqu¶n  ý t  l  55               ∫  1.Vèn    s¶n  Êt,kinhdoanh  û®ång) xu     (t   15 3 5   ­14 0,3 ­
 8. 8 4.Xæ   è  Õn  Õt   s ki thi ChØ   tiªu Gi¸trÞ   §iÓ m I.§é    phøc  ¹pqu¶n  ý t  l  50 ∫  1.Vèn    kinhdoanh  û®ång)   (t   10 15 4   ­9 1   15 ­
 9. 9 5.Du   Þch  ÷hµnh  l l  ChØ     tiªu Gi¸trÞ   §iÓ m I.§é    phøc  ¹pqu¶n  ý t  l  55 ∫  1.Vèn    s¶n  Êt,kinhdoanh  û®ång) xu     (t   15 10 5   ­14 1   10 ­
 10. 10 6.Kh¸ch  ¹n   s ChØ   tiªu Gi¸trÞ   §iÓ m I.§é    phøc  ¹pqu¶n  ý t  l  55 ∫  1.Vèn    kinh doanh  û®ång)   (t   15 40 5   ­14 5   40 ­
 11. 11 7.Ph¸thµnh      s¸ch ChØ  tiªu Gi¸trÞ   §iÓ m I.§é    phøc  ¹pqu¶n  ý t  l  65 ∫  1.Vèn    s¶n  Êt,kinhdoanh  û®ång) xu     (t   15 5 5   ­14 0,5 ­
 12. 12 8.Ph¸thµnh      phim  µ  Õu  ãng v chi b ChØ  tiªu Gi¸trÞ   §iÓ m I.§é    phøc  ¹pqu¶n  ý t  l  55 ∫  1.Vèn    s¶n  Êt,kinh doanh  û®ång) xu     (t   20 8 6   ­19 1­
 13. 13 9.Kinh    doanh  ¬ng  ¹i th m  ChØ  tiªu Gi¸trÞ    §iÓ m I.§é    phøc  ¹pqu¶n  ý t  l  55 ∫  1.Vèn    s¶n  Êt,kinh doanh  û®ång) xu     (t   20  20 6   ­19 2   20 ­
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2