Thông tư liên tịch 10/2004/TT-BYT-BLĐTBXH-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
49
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 10/2004/TT-BYT-BLĐTBXH-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 10/2004/TT-BYT-BLĐTBXH-BTC về việc hướng dẫn thực hiện khám và chứng nhận sức khoẻ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài do Bộ Y tế - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 10/2004/TT-BYT-BLĐTBXH-BTC

 1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I-B TÀI NAM CHÍNH-B Y T c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 10/2004/TTLT-BYT- Hà N i , ngày 16 tháng 12 năm 2004 BL TBXH-BTC THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B Y T - B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - B TÀI CHÍNH S 10/2004/TTLT-BYT-BL TBXH - BTC NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯ NG D N TH C HI N KHÁM VÀ CH NG NH N S C KHO CHO NGƯ I LAO NG VI T NAM I LÀM VI C NƯ C NGOÀI Căn c Ngh nh s 81/2003/N -CP ngày 17 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành B lu t Lao ng v ngư i lao ng Vi t Nam làm vi c nư c ngoài (sau ây g i là Ngh nh s 81/2003/N -CP); Liên t ch B Y t , B Lao ng - Thương binh và xã h i, B Tài chính hư ng d n th c hi n khám và ch ng nh n s c kho cho ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG Thông tư này áp d ng i v i ngư i lao ng, chuyên gia và tu nghi p sinh Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài (sau ây g i chung là ngư i lao ng); b nh vi n ư c phép khám và ch ng nh n s c kh e cho ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài (sau ây g i là b nh vi n khám s c kho ) và doanh nghi p xu t khNu lao ng. II. TIÊU CHU N VÀ I U KI N I V I B NH VI N KHÁM VÀ CH NG NH N S C KHO CHO NGƯ I LAO NG VI T NAM I LÀM VI C NƯ C NGOÀI B nh vi n khám s c kho ph i t tiêu chuNn b nh vi n a khoa t h ng II tr lên theo x p h ng c a B Y t và áp ng các i u ki n c th như sau: 1. B nh vi n ph i có các chuyên khoa lâm sàng theo Quy ch b nh vi n (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1895/1997/BYT-Q ngày 19/9/1997 c a B trư ng B Y t ) 2. B nh vi n ph i có các khoa c n lâm sàng, X-quang làm ư c các xét nghi m cơ b n: - Xét nghi m máu: công th c máu, công th c b ch c u, nhóm máu ABO, nhóm máu Rh, t c máu l ng, t l huy t s c t , u rê máu, ư ng máu; - Tìm ký sinh trùng s t rét trong máu; - Xét nghi m viêm gan A, B, C, E;
 2. - Xét nghi m giang mai, ti n hành ng th i hai lo i xét nghi m: + Xét nghi m VDRL ho c RPR + Xét nghi m TPHA - Xét nghi m HIV (Phòng xét nghi m HIV c a b nh vi n ph i t "Tiêu chuNn phòng xét nghi m ư c phép kh ng nh các trư ng h p HIV dương tính" ban hành kèm theo Quy t nh s 3052/2000/Q -BYT ngày 29/8/2000 c a B trư ng B Y t ). Trong trư ng h p b nh vi n không có phòng xét nghi m HIV, nhưng cơ s y t c a a phương có phòng xét nghi m ư c phép kh ng nh các trư ng h p HIV dương tính, b nh vi n ư c phép k t h p v i cơ s y t này cùng th c hi n vi c xét nghi m HIV cho ngư i lao ng. - Th ph n ng Mantoux; - Xét nghi m nư c ti u: ư ng ni u, protein ni u; - Th thai; - Xét nghi m ma tuý, morphin, amphetamin; - Xét nghi m phân tìm ký sinh trùng; - i n tâm ; - i n não ; - Siêu âm; - X-quang tim ph i th ng; - Xét nghi m chNn oán b nh phong (trong trư ng h p b nh vi n không có kh năng làm xét nghi m chNn oán b nh phong, b nh vi n ư c phép k t h p v i Trung tâm Da li u ho c Trung tâm phòng ch ng b nh xã h i c a t nh cùng th c hi n vi c xét nghi m chNn oán b nh phong cho ngư i lao ng). Bác sĩ chuyên khoa tr c ti p khám s c kho ; bác sĩ k t lu n các k t qu xét nghi m ph i là bác s ã liên t c hành ngh ít nh t 05 năm v chuyên khoa ó. Bác sĩ c và k t lu n két qu phim X-quang ph i có trình t chuyên khoa c p I tr lên. 3. Các xét nghi m c n lâm sàng và X-quang làm theo các phương pháp ph thông hi n nay, n u phía nư c ngoài có yêu c u thêm v các lo i xét nghi m và k thu t khác thì b nh vi n khám s c kho ph i áp ng yêu c u c a phía nư c ngoài. 4. Ch t ch h i ng khám s c kho ho c ngư i ư c u quy n ký gi y ch ng nh n s c kho ph i có h c v t chuyên khoa c p I ho c th c s tr lên.
 3. III. H SƠ, TH T C VÀ TH M QUY N CÔNG NH N B NH VI N KHÁM VÀ CH NG NH N S C KHO CHO NGƯ I LAO NG VI T NAM I LÀM VI C NƯ C NGOÀI: 1. H sơ: H sơ ngh công nh n b nh vi n khám s c kho g m: - Công văn c a B nh vi n ngh ư c khám và ch ng nh n s c kho cho ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài. - B n kê khai danh sách nhân l c, trang thi t b y t , năng l c k thu t và cơ s v t ch t c a b nh vi n, i u ki n theo quy nh t i m c II c a Thông tư này. 2. Th t c: a. B nh vi n tr c thu c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là S Y t ): H sơ ngh công nh n b nh vi n khám s c kho g i v S Y t . b. B nh vi n tr c thu c B Y t , các B , ngành; b nh vi n ngoài công l p: H sơ ngh công nh n b nh vi n khám s c kh e g i v B Y t . c. Trong vòng 30 ngày làm vi c, k t khi nh n ư c h sơ h p l c a b nh vi n ngh công nh n b nh vi n khám s c kho , B Y té ho c S y t ph i xem xét và quy t nh công nh n b nh vi n khám s c kho . N u b nh vi n không i u ki n ư c công nh n, thì B Y t , S Y t ph i có văn b n tr l i và nêu rõ lý do. 3. ThNm quy n công nh n a. B Y t xem xét và công nh n các b nh vi n thu c B Y t , b nh vi n thu c các B , các ngành, các b nh vi n ngoài công l p ư c phép khám và ch ng nh n s c kho cho ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài. i v i các b nh vi n ngoài công l p (vì chưa phân h ng), sau khi nh n ư c h sơ ngh , B Y t ti n hành thNm nh cơ s theo tiêu chuNn quy nh t i Thông tư này. b. S Y t xem xét và công nh n các b nh vi n thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c phép khám và ch ng nh n s c kho cho ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài và báo cáo v B Y t . IV. T CH C KHÁM VÀ CH NG NH N S C KHO 1. Nguyên t c chung a. Ch nh ng b nh vi n tiêu chuNn và i u ki n ã ư c B Y t , S Y t công nh n m i ư c t ch c khám và ch ng nh n s c kho cho ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài. b. Cơ quan qu n lý nhà nư c v xu t khNu lao ng thông báo, hư ng d n cho ngư i lao ng và doanh nghi p xu t khNu lao ng v vi c khám và ch ng nh n s c kho ngư i lao ng, doanh nghi p t ch c cho ngư i lao ng n khám và ch ng
 4. nh n s c kho t i nh ng b nh vi n ã ư c B Y t , S Y t công nh n ư c khám s c kho . c. Tiêu chuNn s c kho : B nh vi n khám s c kho căn c Tiêu chuNn s c kho ban hành kèm theo Thông tư này (Ph l c 1) khám và ch ng nh n s c kho cho ngư i lao ng. Trong trư ng h p cơ quan qu n lý nhà nư c v xu t khNu lao ng, doanh nghi p xu t khNu lao ng, phía i tác nư c ngoài có yêu c u c th khác, n u nh ng yêu c u trên phù h p v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam thì b nh vi n ph i áp ng c nh ng yêu c u ó trong t ch c khám và ch ng nh n s c kho cho ngư i lao ng. d. B nh vi n khám s c kho ph i ch u trách nhi m v k t lu n s c kho c a ngư i lao ng. N u ngư i lao ng b tr v nư c do k t lu n khám và ch ng nh n s c kho c a b nh vi n khong úng thì b nh vi n ó ph i b i hoàn cho ngư i lao ng m i kho n kinh phí b ng 01 lư t vé máy bay (h ng ph thông) t nư c mà ngư i lao ng b tr v Vi t Nam. Trư ng h p ngư i lao ng b m c các b nh c p tính, các b nh có th i gian c a s ho c lao ng n có thai sau th i gian b nh vi n khám và ch ng nh n s c kho , thì ngư i lao ng ph i t ch u trách nhi m. e. Khám và ch ng nh n s c kho là ho t ng chuyên môn c a b nh vi n ph i ư c th ng kê, báo cáo vào ho t ng chung c a b nh vi n. 2. H i ng khám và ch ng nh n s c kho a. B nh vi n khám s c kho ph i thành l p H i ng khám s c kho , các thành vien c a H i ng g m: - Ch t ch H i ng: là Giám c ho c Phó giám c ph trách chuyên môn c a b nh vi n; - 01 ho c 02 Phó Ch t ch H i ng; - M t s bác sĩ các khoa lâm sàng, xét nghi m, chNn oàn hình nh (theo yêu c u t i m c II c a Thông tư này) b. Ch c năng, nhi m v c a H i ng: - T ch c vi c khám và ch ng nh n s c kho cho ngư i lao ng; - Gi i quy t các v n có liên quan n khám và ch ng nh n s c kho ; - Ch t ch H i ng ho c ngư i ư c Ch t ch H i ng u quy n ký gi y ch ng nh n s c kho ph i ch u trách nhi m v k t lu n c a mình. Gi y ch ng nh n s c kho (ban hành kèm theo Thông tư này - Ph l c s 2) có giá tr trong vòng 3 tháng k t ngày ký. 3. T ch c khám s c kho Khám s c kho có th th c hi n t p trung thông qua doanh nghi p xu t khNu lao ng v i b nh vi n khám s c kho ho c do ngư i lao ng t i khám.
 5. - Khám s c kho t p trung: Doanh nghi p xu t khNu lao ng liên h , ký h p ng v i b nh vi n khám s c kho t ch c khám và ch ng nh n s c kho cho ngư i lao ng theo úng quy nh c a Thông tư này. - Ngư i lao ng t i khám s c kho : Ngư i lao ng liên h tr c ti p v i b nh vi n khám s c kho ư c khám và ch ng nh n s c kho theo úng quy nh c a Thông tư này. Căn c h p ng khám s c kho v i doanh nghi p xu t khNu lao ng ho c yêu c u c a ngư i lao ng, b nh vi n khám s c kho t ch c khám, ch ng nh n s c kho và thu phí úng quy nh và không nh hư ng n ho t ng chuyên môn khác c a b nh vi n. 4. Quy trình t ch c khám và ch ng nh n s c kho 4.1. Ti p nh n h sơ và hoàn thành các th t c hành chính; 4.2. Khám th l c: m m ch, nh p th , o thân nhi t, huy t áp, chi u cao, cân n ng; 4.3. Khám lâm sàng toàn di n theo các chuyên khoa; 4.4. Làm các xét nghi m b t bu c và các xét nghi m khác (n u có yêu c u); a. Các xét nghi m c n lâm sàng và X-quang b t bu c: - Công th c máu - Nhóm máu ABO - U rê máu - ư ng máu - Xét nghi m viêm gam B - Xét nghi m HIV - Xét nghi m giang mai: ti n hành ng th i 2 xét nghi m + Xét nghi m VDRL (ho c RPR) + Xét nghi m TPHA - Tìm ký sinh trùng s t rét trong máu - Xét nghi m phân tìm ký sinh trùng - Xét nghi m nư c ti u: ư ng ni u, protein ni u - Ch p X-quang tim ph i th ng
 6. b. Các xét nghi m khác (n u có yêu c u) - i n tâm - i n não - Công th c b ch c u -T c máu l ng - T l huy t s c t - Nhóm máu Rh - Xét nghi m viêm gan A, B, C - Th ph n ng Mantoux - T ng phân tích nư c ti u 10 thông s - ChNn oán thai nghén - Xét nghi m tìm Morphin hay ch t gây nghi n - Xét nghi m tìm ch t kích thích (Amphetamin) - Xét nghi p chNn oán b nh phong - Xét nghi m chNn oán các b nh lây nhi m qua ư ng tình d c khác - Siêu âm - Các xét nghi m khác. (Các bác sĩ khám lâm sàng và k t lu n các xét nghi m c n lâm sàng, X-quang ph i ký và ghi rõ h tên vào gi y khám s c kho ). 4.5. Căn c vào k t qu khám lâm sàng và xét nghi m, H i ng k t lu n v tình tr ng s c kho cho ngư i lao ng; 4.6. Căn c vào k t lu n v tình tr ng s c kho c a H i ng, Ch t ch H i ng ho c ngư i ư c Ch t ch H i ng u quy n ký Gi y ch ng nh n s c kho ; 4.7. Giao tr Gi y ch ng nh n s c kho trong vòng 05 ngày làm vi c; 4.8. Thanh lý h p ng khám s c kho v i doanh nghi p xu t khNu lao ng (n u có); 4.9. Lưu tr h sơ khám s c kho cho ngư i lao ng theo quy nh hi n hành.
 7. V. M C THU PHÍ KHÁM VÀ CH NG NH N S C KHO , QU N LÝ S D NG NGU N THU 1. M c phí khám, ch ng nh n s c kho - Phí khám, ch ng nh n s c kho ư c tính trên cơ s bi u giá thu m t ph n vi n phí theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c, m b o các chi phí c n thi t cho khám, ch ng nh n s c kho g m: Chi phí khám lâm sàng, xét nghi m c n lâm sàng, chNn oán hình nh và các chi phí hành chính khác. - M c thu phí khám, ch ng nh n s c kho cho ngư i lao ng quy nh t i Ph l c s 3 ban hành kèm theo Thông tư này. Bi u giá khám s c kho ph i ư c niêm y t công khai t i nơi thu ti n. M c phí khám và ch ng nh n s c kho s ư c i u ch nh khi nhà nư c i u ch nh m c thu vi n phí. 2. Qu n lý và s d ng phí khám, ch ng nh n s c kho : - Ngư i lao ng ho c doanh nghi p xu t khNu lao ng ph i n p phí khám và ch ng nh n s c kho theo m c quy nh cho b nh vi n khám s c kho . - Phí khám và ch ng nh n s c kho là ngu n thu c a b nh vi n. Vi c thu, chi phí khám s c kho ư c h ch toán, k toán theo úng quy nh hi n hành v thu vi n phí. VI. T CH C TH C HI N 1. S Y t báo cáo v B Y t danh sách các b nh vi n c a t nh, thành ph ư c phép khám và ch ng nh n s c kho cho ngư i lao ng. 2. B Y t t ng h p và thông báo v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i danh sách các b nh vi n khám s c kho cho ngư i lao ng theo quy nh t i Thông tư này. 3. B Lao ng - Thương binh và Xã h i thông báo cho các doanh nghi p xu t khNu lao ng và ngư i lao ng v danh sách các b nh vi n khám s c kho 4. Các doanh nghi p xu t khNu lao ng ph i h p ch t ch v i các b nh vi n khám s c kho t ch c khám và ch ng nh n s c kho thu n ti n, m b o ch t lư ng. 5. B Y t , B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính có trách nhi m ki m tra vi c th c hi n khám, ch ng nh n s c kho c a các b nh vi n khám s c kho cho ngư i lao ng và các doanh nghi p xu t khNu lao ng. VII. I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Các quy nh các văn b n khác trái v i Thông tư này b bãi b .
 8. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c ngh ph n ánh v liên B : Y t - Lao ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính nghiên c u gi i quy t. Huỳnh Th Nhân Nguy n Th Xuyên Nguy n Lương Trào ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký) PH L C S 01 TIÊU CHU N S C KHO C A NGƯ I LAO NG VI T NAM I LÀM VI C NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch B Y t - B Lao ng - Thương binh và xã h i - B Tài chính s 10/2004/TTLT-BYT-BL TBXH-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2004) A. NGUYÊN T C CHUNG Ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài ph i có s c kho c n thi t, phù h p v i ngành ngh phát huy ư c năng l c, nghi p v , ph c v t t cho yêu c u lao ng c a nư c ngoài theo hi p nh ã ký. Không tuy n nh ng ngư i ang có b nh c p tính, b nh truy n nhi m, b nh m n tính chưa ch a kh i, ngư i có d t t cơ quan v n ng, d t t giác quan, ph n ang có thai không i u ki n s c kho làm vi c theo yêu c u c a phía nư c b n. Tiêu chuNn s c kho này là căn c cơ b n tuy n ch n ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài. N u phía nư c ngoài có yêu c u khác c n ph i b sung cho phù h p v i yêu c u c th c a phía nư c ngoài. B. N I DUNG V S C KHO I. HÌNH DÁNG BÊN NGOÀI 1. Không có d d ng, d t t, khuy t t t c a tay, chân và giác quan gây khó khăn v v n ng, i l i, nhìn, nghe, nói. 2. Không có gù, v o, bi n d ng c t s ng gây b t thư ng v v n ng, i l i. II. TH L C CHUNG 1. Tu i: Nam và n trong tu i lao ng 2. Chi u cao: nam t 150 cm tr lên. N t 145 cm tr lên 3. Cân n ng: Nam t 45 kg tr lên, N t 40 kg tr lên. 4. Thính l c: C hai tai nói th m cách 0,5 mét nghe rõ. Nói bình thư ng cách 5 mét nghe rõ. 5. Th l c:
 9. - Th trư ng bình thư ng, không có b nh m t ang ti n tri n. - Không có r i lo n màu s c ho c mù màu. - Kh năng nhìn: th l c hai m t có kính ho c không kính ≥ 8/10 6. Huy t áp lúc ngh : - Huy t áp t i a không quá 140 mmHg - Huy t áp t i thi u không quá 90mmHg - Nh p tim lúc ngh không quá 90 nh p/phút. (N u huy t áp vành p tim ngư i ư c khám m c gi i h n c n ki m tra l i 03 l n 03 th i i m khác nhau sau khi ngư i ư c khám ã ư c ngh ngơi 10 phút). III. CÁC BÊNH, T T KHÔNG TIÊU CHU N S C KHO 1. Các b nh v tim m ch: - B nh huy t áp - Các b nh van tim th c th - Di ch ng tai bi n m ch máu não - Các b nh tim bNm sinh - Lo n nh p hoàn toàn - Viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim c p và m n - Tim to chưa rõ nguyên nhân - Suy m ch vành, suy tim, nh i máu cơ tim - Ngư i mang máy t o nh p tim - Viêm t c ng m ch, viêm t c tĩnh m ch. 2. Các b nh v hô h p - Lao ph i ang ti n tri n ho c chưa ch a kh i - Tràn d ch, tràn khí màng ph i - Tâm ph mãn - T c ngh n ư ng hô h p m n tính
 10. - Khí ph thũng - Xơ ph i - Hen ph qu n - Viêm dày dính màng ph i - Áp xe ph i - Ung thư ph i, ung thư ph qu n các giai o n. 3. Các b nh v tiêu hoá -S im t - Xơ gan, ung thư gan - Viêm gan - Áp xe gan - Lách to - C chư ng - Vàng da - Loét d dày hành tá tràng có h p môn v - Ung thư ư ng tiêu hoá 4. Các b nh v n i ti t - ái tháo ư ng - Cư ng ho c suy tuy n giáp - Suy tuy n thư ng th n - ái nh t - U tuy n thư ng th n 5. Các b nh th n và ti t ni u - Viêm c u th n c p ho c m n - Th n a nang, u th n
 11. - Suy th n - Th n hư nhi m m - S i ư ng ti t ni u - Viên ài b th n c p ho c m n 6. Các b nh v th n kinh - ng kinh - U não, r ng tu , u tu , u th n kinh ngo i biên - Di ch ng b i li t - Li t 1 ho c nhi u chi - B nh, t n thương th n kinh trung ương - B nh, t n thương th n kinh ngo i biên. - Thoát v ĩa m c t s ng - Xơ hoá c t bên teo cơ - B nh u tuy n c (li t t chi) - Parkinson - R i lo n v n ng không ph i Parkinson 7. Các b nh v tâm th n - Tâm th n phân li t - R i lo n c m xúc - Histeria - Nghi n ma tuý, nghi n rư u 8. B nh cơ quan sinh d c - U xơ tuy n ti n li t - Ung thư dương v t, ung thư bàng quang - Sa sinh d c
 12. - Ung thư vú - Ung thư c t cung - U nang bu ng tr ng. 9. Các b nh v cơ xương kh p - Viêm kh p d ng th p - Viêm c t s ng dính kh p - C t chi - Viêm xương, c t tu viêm - Thoái hoá c t s ng giai o n 3. - Loãng xương n ng 10. Các b nh da li u và hoa li u - B nh l u c p và m n - HIV, AIDS - B nh h th ng t o keo - Bênh phong trong th i gian còn i u tr (còn tri u ch ng lâm sàng và vi khuNn) và di ch ng tàn t t 2. - N m sâu, n m h th ng - Các th Lao da - Viêm da m ; viêm da m ho i t - Viêm t c ng m ch - VNy r ng - Loét lâu lành - B nh Duhring; b nh Pemphigus các th . - B nh Porphyrida - Viêm t c tĩnh m ch - H ng ban nút do Lao
 13. - H ng ban nút do Liên c u ang i u tr - Các b nh da do vius, vi khuNn, n m, coxacki; ký sinh v t ang i u tr ho c i u tr chưa kh i. - Các lo i xăm tr trên da. - B nh v y n n - Các b nh lây nhi m qua ư ng tình d c (các th i kỳ b nh giang mai, b nh l u c p, b nh do chlamydia trachomatis; Nicholafavre; Donovanoh, b nh h cam m m....) 11. Các b nh v m t - Các b nh v m t c p tính c n ư c i u tr (cơn glôcôm c p, viêm th th n kinh c p, viêm màng b ào c p....) - S p mi t III tr lên - Viêm màng b ào - c nhân m t - Thiên u th ng - Quáng gà - Viêm th n kinh th giác - Thoái hoá võng m c - Các b nh m t có th l c (có kính) < 8/10 và có bi n i th trư ng 12. Các b nh v Tai Mũi H ng - U ho c ung thư vòm h ng - Viêm xoang, viêm tai gi a chưa n nh - Trĩ mũi 13. Các b nh v răng hàm m t - D t t vùng hàm m t - Các b nh, các lo i u và nang vùng răng mi ng, hàm m t nh hư ng n s c kho và công tác. PH L C S 02
 14. M U GI Y KHÁM VÀ CH NG NH N S C KHO CHO NGƯ I LAO NG VI T NAM I LÀM VI C NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 10/2004/TTLT-BYT-BL TBXH-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2004) S Y t :............. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ơn v :.............. c l p - T do - H nh phúc GI Y CH NG NH N S C KHO H và tên (vi t ch in hoa):...................................................... Gi i tính: Nam N Sinh ngày... tháng... năm.... Qu c t ch:................................................................................ S CMND:........... c p ngày..../..../..... t i................................ a ch thư ng trú:.................................................................. Lý do khám s c kho :........................................................................................... ( nh chân dung 4 x 6 cm) I. TI N S B NH T T B N THÂN, GIA ÌNH:............................................. .............................................................................................................................. M ch:........ l n/phút Chi u cao:............... cm Thân nhi t........... 0C Cân n ng:................ kg Huy t áp.../... mmHg Nh p th :........ l n/phút II. KHÁM LÂM SÀNG: 1. Toàn thân:............................ ................................................ ................................................ ................................................ Bác sĩ H tên:............................
 15. 2. N i t ng h p:......................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... Bác sĩ H tên:............................ 3. Tim m ch:.............................................................. ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... Bác sĩ H tên:............................ 4. Tâm th n - Th n kinh:............................................ ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... Bác sĩ H tên:............................ 5. S n ph khoa:......................................................... ................................................................................... ................................................................................... ...................................................................................
 16. ................................................................................... Bác sĩ H tên:............................ 6. Ngo i - Da li u:..................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... Bác sĩ H tên:............................ 7. Tai Mũi H ng:....................................................... ................................................................................... Tai trái nói thư ng:.......... m Nói th m:............ m Tai ph i nói thư ng:.......... m Nói th m:............ m Bác sĩ H tên:............................ 8. Răng Hàm M t:.................................................... - Sâu răng:................................................................. - Nha chu:................................................................. - M t răng:................................................................ - Hàm M t:............................................................... Bác sĩ H tên:............................ 9. M t:...................................................................... Th l c: Không kính: M t ph i:......
 17. M t trái:....... Có kính: S kính:..... M t ph i:...... M t trái:....... S c giác:....................................................................... III. C N LÂM SÀNG 1. Xét nghi m máu - Công th c máu................................................................................................... - Nhóm máu ABO:........................ U rê máu:............. ư ng máu:.................... Bác sĩ H tên:............................ - Viêm gan B....................... HIV............................... - Giang mai: VDRL:.............. TPHA:........................ - Ký sinh trùng s t rét trong máu:.............................. - Khác:........................................................................ -................................................................................... Bác sĩ H tên:............................ 2. Xét nghi m nư c ti u: - ư ng ni u:.............................................................. - Protein ni u:.............................................................. - Khác:........................................................................ -................................................................................... Bác sĩ H tên:............................ 3. ChNn oán hình nh:
 18. - X-quang tim ph i th ng:.......................................... - Khác:........................................................................ -................................................................................... Bác sĩ H tên:............................ 4. Các xét nghi m khác: - Xét nghi m phân tìm ký sinh trùng:......................... - .................................................................................. - .................................................................................. -................................................................................... IV. K T LU N: (do Ch t ch H i ng khám s c kho , ho c ngư i ư c u quy n căn c vào các k t qu khám lâm sàng và c n lâm sàng k t lu n: có s c kho i lao ng nư c ngoài hay không?) ............................................................................................................................... Ghi chú: Gi y ch ng nh n s c kho có giá tr trong 3 tháng k t ngày ký ....... Ngày.... tháng.... năm..... Ch t ch H i ng khám s c kho (Ký tên, óng d u và ghi rõ h tên) PH L C S 03 M C PHÍ KHÁM S C KHO CHO NGƯ I LAO NG VI T NAM I LÀM VI C NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch B Y t - B Lao ng Thương binh và Xã h i - B Tài chính s 10/2004/TTLT-BYT-BL TBXH-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2004) STT D ch v M c phí ( V: 1000 ) 1 Khám lâm sàng toàn di n (Khám th l c, tim m ch, tâm th n 100 kinh và các chuyên khoa....) 2 Các xét nghi m b t bu c Công th c máu 10
 19. Nhóm máu ABO 6 U rê máu 12 ư ng máu 12 Viêm gan B 30 HIV 50 Giang mai - Phương pháp RPR 24 Giang mai - Phương pháp TPHA 30 Ký sinh trùng s t rét trong máu 10 X-quang tim ph i th ng 20 Xét nghi m phân tìm ký sinh trùng 12 ư ng ni u 3 Protein ni u 3 3 Các xét nghi m khác (n u có yêu c u) i n tâm 15 i n não 20 Công th c b ch c u 30 T c máu l ng 6 T l huy t s c t 6 Nhóm máu Rh 15 Viêm gan A 30 Viêm gan C 30 Viêm gan E 50 Mantoux 5 T ng phân tích nư c ti u 10 thông s 10 Th thai - phương pháp hoá h c - mi n d ch 18 Th thai - phương pháp tiêm ng v t 30 Ma tuý/Morphin - nh tính 50 Ma tuý/Morphin - nh lư ng 100 Amphetamin nh tính 50 Amphetamin nh lư ng 100
 20. Siêu âm ( en tr ng) 20 Siêu âm màu 80 Xét nghi m chNn oán b nh phong 30
Đồng bộ tài khoản