Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BXD-BNV của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
102
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BXD-BNV của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BXD-BNV của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra xây dựng ở địa phương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BXD-BNV của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ

  1. T h«ng t liªn tÞch Bé x©y dùng - Bé Néi vô Sè 10/2005/TTLT/BXD-BNV ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 2005 Híng dÉn vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n, tæ chøc vµ biªn chÕ cña Thanh tra X©y dùng ë ®Þa ph¬ng Thi hµnh LuËt Thanh tra n¨m 2004, LuËt X©y dùng n¨m 2003, NghÞ ®Þnh 46/2005/N§-CP ngµy 06 th¸ng 4 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Thanh tra X©y dùng, Bé X©y dùng vµ Bé Néi vô híng dÉn vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n, tæ chøc vµ biªn chÕ cña Thanh tra X©y dùng ë ®Þa ph¬ng nh sau: I. VÞ trÝ, chøc n¨ng Thanh tra X©y dùng ë ®Þa ph¬ng (sau ®©y gäi lµ Thanh tra Së) lµ c¬ quan thuéc Së X©y dùng (sau ®©y gäi chung lµ Së), thuéc hÖ thèng Thanh tra X©y dùng, cã tr¸ch nhiÖm gióp Gi¸m ®èc Së thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n thanh tra hµnh chÝnh vµ thanh tra chuyªn ngµnh trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Gi¸m ®èc Së. Thanh tra Së cã con dÊu riªng, ®îc më tµi kho¶n t¹i Kho b¹c Nhµ níc. II. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña thanh tra Së 1. X©y dùng ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch thanh tra hµnh chÝnh, thanh tra chuyªn ngµnh x©y dùng tr×nh Gi¸m ®èc Së phª duyÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®ã. 2. Thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n thanh tra hµnh chÝnh (thanh tra viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch, ph¸p luËt, nhiÖm vô ® îc giao cña tæ chøc, c¸ nh©n thuéc thÈm quyÒn qu¶n lý trùc tiÕp cña Së): a. Thanh tra, kÕt luËn, xö lý hoÆc kiÕn nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh xö lý; b. Chñ tr× hoÆc phèi hîp víi c¸c bªn cã liªn quan trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n thanh tra hµnh chÝnh theo híng dÉn cña Thanh tra tØnh. 3. Thùc hiÖn thanh tra chuyªn ngµnh x©y dùng theo §iÒu 17 NghÞ ®Þnh 46/2005/N§-CP ngµy 06 th¸ng 4 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Thanh tra X©y dùng: a. Thùc hiÖn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo qui ®Þnh NghÞ ®Þnh 126/2004/N§-CP ngµy 26 th¸ng 5 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ; b. Thµnh lËp c¸c §oµn thanh tra ®Ó tiÕn hµnh thanh tra x©y dùng chuyªn ngµnh theo ch¬ng tr×nh hoÆc ®ét xuÊt do Gi¸m ®èc Së giao;
  2. 2 c. Cö ngêi tham gia ®oµn thanh tra chuyªn ngµnh khi cã yªu cña thanh tra Bé X©y dùng. 4. Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o: a. Chñ tr× hoÆc tham gia tiÕp c«ng d©n ®Õn khiÕu n¹i, tè c¸o, kiÕn nghÞ, ph¶n ¸nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b. Gióp Gi¸m ®èc Së gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i tè c¸o; c. Theo dâi, kiÓm tra c¸c tæ chøc thuéc thÈm quyÒn qu¶n lý cña Së trong viÖc thi hµnh c¸c quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o. 5. Thùc hiÖn c«ng t¸c phßng ngõa, chèng tham nhòng trong lÜnh vùc x©y dùng ë ®Þa ph¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ chèng tham nhòng. 6. Tuyªn truyÒn, phæ biÕn, híng dÉn vµ kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ thuéc Së thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thanh tra, khiÕu n¹i, tè c¸o, phßng ngõa vµ ®Êu tranh chèng tham nhòng. 7. Theo dâi, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕt luËn, kiÕn nghÞ vµ quyÕt ®Þnh sau thanh tra; tæng hîp, b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ c«ng t¸c thanh tra hµnh chÝnh, thanh tra chuyªn ngµnh x©y dùng vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o, chèng tham nhòng thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Së. 8. Chñ tr× tæ chøc båi dìng nghiÖp vô thanh tra hµnh chÝnh, thanh tra chuyªn ngµnh cho Thanh tra viªn, céng t¸c viªn thanh tra; ®îc sö dông céng t¸c viªn thanh tra theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 9. Qu¶n lý, tæ chøc, biªn chÕ, tµi s¶n vµ kinh phÝ phôc vô ho¹t ®éng cña Thanh tra Së. 10. Thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ Gi¸m ®èc Së giao. III. Tæ chøc Thanh tra Së 1. Thanh tra Së ®îc tæ chøc thèng nhÊt díi sù qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña Ch¸nh thanh tra Së. Ch¸nh thanh tra Së chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc Gi¸m ®èc Së. Ch¸nh thanh tra Së do Gi¸m ®èc Së bæ nhiÖm, miÔm nhiÖm sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt cña Ch¸nh thanh tra tØnh. 2. Phã Ch¸nh thanh tra Së gióp Ch¸nh thanh tra Së thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô, quyÒn h¹n do Ch¸nh Thanh tra Së ph©n c«ng; Phã Ch¸nh thanh tra Së do Gi¸m ®èc Së bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm theo ®Ò nghÞ cña Ch¸nh Thanh tra Së vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Mét sè Thanh tra viªn vµ c«ng chøc, nh©n viªn thuéc c¸c ng¹ch kh¸c (nÕu cã) gióp viÖc trùc tiÕp cho Ch¸nh thanh tra Së. 4. §èi víi c¸c tØnh: C¨n cø qui m«, sè lîng ®¬n vÞ hµnh chÝnh (thµnh phè, thÞ x·, huyÖn thuéc tØnh), ®Æc ®iÓm yªu cÇu qu¶n lý; Gi¸m ®èc Së tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh thµnh lËp c¸c §éi thanh tra ®éc lËp cho tõng ®Þa bµn hµnh chÝnh hoÆc §éi thanh tra liªn huyÖn, thµnh
  3. 3 phè, thÞ x· thuéc tØnh; kh«ng nhÊt thiÕt mçi ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp huyÖn ph¶i cã riªng mét §éi thanh tra. Ch¸nh thanh tra bæ nhiÓm, miÔn nhiÖm §éi trëng, §éi phã §éi thanh tra liªn huyÖn, thµnh phè, thÞ x·; ban hµnh quy chÕ ho¹t ®éng vµ trùc tiÕp qu¶n lý, ®iÒu hµnh. 5. §èi víi c¸c thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng: C¨n cø qui m« vµ sè lîng ®¬n vÞ hµnh chÝnh (quËn, huyÖn thuéc thµnh phè) ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu qu¶n lý; Gi¸m ®èc Së tr×nh Uû ban nh©n d©n thµnh phè quyÕt ®Þnh thµnh lËp §éi thanh tra c¬ ®éng, c¸c §éi thanh tra liªn quËn, huyÖn, thÞ x· hoÆc §éi thanh tra theo ®Þa bµn quËn, huyÖn, thÞ x· trùc thuéc Thanh tra Së. Ch¸nh thanh tra Së bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm §éi trëng, §éi phã §éi thanh tra c¬ ®éng, liªn quËn, huyÖn, thÞ x·; ban hµnh quy chÕ ho¹t ®éng vµ trùc tiÕp qu¶n lý ®iÒu hµnh §éi thanh tra. 6. Trêng hîp Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh thµnh lËp §éi thanh tra ®éc lËp, Gi¸m ®èc Së X©y dùng phèi hîp víi ñy ban nh©n d©n quËn, huyÖn, thµnh phè, thÞ x· thùc hiÖn viÖc qu¶n lý, chØ ®¹o, ®«n ®èc vµ kiÓm tra ho¹t ®éng cña §éi thanh tra theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §éi thanh tra chÞu sù híng dÉn vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cña Thanh tra Së. Ch¸nh thanh tra Së ban hµnh qui chÕ ho¹t ®éng cña Thanh tra x©y dùng theo ®Þa bµn. ViÖc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm §éi trëng, §éi phã do Gi¸m ®èc Së x©y dùng quyÕt ®Þnh theo ®Ò nghÞ cña Ch¸nh thanh tra Së vµ cã sù tho¶ thuËn cña Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n quËn, huyÖn, thµnh phè, thÞ x·. §éi thanh tra thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý trËt tù x©y dùng theo qui ho¹ch x©y dùng ®· ® îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c do Uû ban nh©n d©n quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh ph©n giao. 7. §èi víi Thµnh phè Hµ Néi: Tæ chøc cña Thanh tra X©y dùng ®îc tiÕp tôc thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 100/2002/Q§-TTg ngµy 24 th¸ng 7 n¨m 2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ “ thÝ ®iÓm thµnh lËp thanh tra chuyªn ngµnh x©y dùng Thµnh phè Hµ Néi ”. Thanh tra quËn, huyÖn, chÞu sù h íng dÉn vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô cña Thanh tra Së. IV. Biªn chÕ Thanh tra Së 1. Biªn chÕ hµnh chÝnh cña Thanh tra Së gåm thanh tra viªn vµ c«ng chøc thuéc c¸c ng¹ch kh¸c lµm viÖc trong thanh tra Së (theo QuyÕt ®Þnh sè 78/2004/Q§-BNV ngµy 03 th¸ng11 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Néi vô ban hµnh danh môc c¸c ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc), ph¶i ®¸p øng ®ñ ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Biªn chÕ cña Thanh tra Së do Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (sau ®©y gäi chung lµ cÊp tØnh) quyÕt ®Þnh ph©n bæ trong tæng biªn chÕ cña tØnh. 2. L¸i xe, b¶o vÖ, kü thuËt vµ mét sè nh©n viªn thùc hiÖn c«ng viÖc kh¸c trong Thanh tra Së ®îc thùc hiÖn chÕ ®é hîp ®ång theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 68/2000/N§-CP ngµy 17 th¸ng11 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ vÒ thùc
  4. 4 hiÖn chÕ ®é hîp ®ång mét sè lo¹i c«ng viÖc trong c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp. 3. Chñ tÞch Uû ban nh©n cÊp tØnh c¨n cø vµo quy m«, khèi lîng nhiÖm vô mµ Thanh tra x©y dùng ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c¸c c¨n cø kh¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 71/2003/N§-CP ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ ph©n cÊp qu¶n lý biªn chÕ hµnh chÝnh, sù nghiÖp nhµ níc ®Ó x©y dùng, lËp kÕ ho¹ch biªn chÕ vµ quyÕt ®Þnh ph©n bæ biªn chÕ hµnh chÝnh cho Thanh tra Së. V. Quan hÖ c«ng t¸c cña Thanh tra Së 1. Thanh tra Së chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc Së, ®ång thêi chÞu sù híng dÉn, kiÓm tra vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô thanh tra hµnh chÝnh cña Thanh tra tØnh; 2. Thanh tra Së chÞu sù híng dÉn, kiÓm tra vÒ nghiÖp vô thanh tra chuyªn ngµnh cña Thanh tra Bé X©y dùng; tæng hîp, b¸o c¸o ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt vÒ c«ng t¸c thanh tra chuyªn ngµnh cho Thanh tra Bé X©y dùng 3. Thanh tra Së phèi hîp víi thanh tra c¸c ngµnh, chÝnh quyÒn cÊp huyÖn, cÊp x· vµ c¸c c¬ quan nhµ níc kh¸c cã thÈm quyÒn trong qua tr×nh thanh tra ®èi víi c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn x©y dùng vµ trong viÖc phßng ngõa, ng¨n chÆn, ®Êu tranh chèng c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt. 4. Uû ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh cã tr¸ch nhiÖm t¹o ®iÒu kiÖn vµ hç trî cho Thanh tra Së ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn; trang bÞ c¸c ph¬ng tiÖn vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho §éi thanh tra theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo thÈm quyÒn khi §éi thanh tra tr×nh. 5. Uû ban nh©n d©n phêng, x· cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¸c §éi thanh tra x©y dùng trong viÖc kiÓm tra trËt tù ®« thÞ trªn ®Þa bµn; xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo thÈm quyÒn khi cã yªu cÇu cña §éi thanh tra. VI. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Uû ban nh©n cÊp tØnh c¨n cø LuËt Thanh tra, LuËt X©y dùng vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh LuËt X©y dùng, NghÞ ®Þnh 46/2005/N§-CP ngµy 06 th¸ng 4 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Thanh tra X©y dùng, híng dÉn t¹i Th«ng t nµy vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan ®Ó quyÕt ®Þnh thµnh lËp vµ quy ®Þnh cô thÓ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n, tæ chøc vµ biªn chÕ cña Thanh tra Së. 2. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o Gi¸m ®èc Së thùc hiÖn viÖc s¾p xÕp, kiÖn toµn l¹i tæ chøc; cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o
  5. 5 bè trÝ c¸n bé, c«ng chøc vµ nh÷ng ng êi kh¸c ®ang lµm viÖc trong tæ chøc Thanh tra Së vµ c¸c §éi thanh tra ®¸p øng ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh, b¶o ®¶m hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao. 3. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã khã kh¨n, víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¶nh vÒ liªn Bé X©y dùng vµ Bé Néi vô ®Ó kÞp thêi söa ®æi, bæ sung.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản