Thông tư liên tịch 101/2001/TTLT-BTC-BNN&PTNT của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
79
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch 101/2001/TTLT-BTC-BNN&PTNT của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 101/2001/TTLT-BTC-BNN&PTNT của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kinh phí ngân sách nhà nước đầu tư cho chương trình giống cây trồng, vật nuôi và giống cây lâm nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 101/2001/TTLT-BTC-BNN&PTNT của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  liªn tÞch B é  T µi c h Ý n h  ­ B é  N « n g  n g hi Ö p  vµ P T N T     S è  101/2001/TTLT­B T C­B N N & P T N T  n g µ y   20 th¸ng 12 n¨ m  2001 H íng  d É n  c h Õ  ® é  q u ¶ n  lý tµi ch Ý n h  ® èi   kinh p h Ý   víi N g © n  s¸ch  h µ  n íc ® Ç u  t c h o  ch ¬ n g  tr×nh   N gièng c © y  trång, v Ët n u «i vµ    gièng  © y  l© m  n g hi Ö p c C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  87/CP  sè  ngµy  th¸ng 12/1996  19    cña ChÝnh  phñ  "Quy ®Þnh      chi tiÕtviÖc ph©n cÊp  qu¶n    lý,lËp,chÊp    hµnh  quyÕt  vµ  to¸n  Ng©n  s¸ch Nhµ  níc",NghÞ     ®Þnh   51/1998/N§­   sè  CP ngµy 18/7/1998 cña  ChÝnh  phñ "Söa ®æi, bæ     sung  mét  §iÒu  sè  cña NghÞ ®Þnh  87/CP  sè  ngµy  19/12/1996 cña    ChÝnh  phñ" C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  225/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy 10/12/1999  cña Thñ  ­ t íng ChÝnh    phñ  viÖc  vÒ  phª  duyÖt ch¬ng tr×nh gièng    c©y trång,vËt nu«ivµ        gièng c©y    l©m nghiÖp    2000­ thêikú  2005. LiªnBé      Tµi chÝnh    N«ng  ­ Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n híng dÉn    chÕ  qu¶n      ®é  lýtµichÝnh      ®èi víikinh phÝ    Ng©n   s¸ch Nhµ      níc®Çu    tcho  ch­ ¬ng  tr×nh gièng    c©y trång,vËtnu«ivµ        gièng c©y    l©m  nghiÖp  sau: nh  1.§èit   ph¹m         îng vµ  vi¸p dông: 1.1. Kinh    phÝ Ng©n  s¸ch Nhµ     níc ®Çu    cho  t ch¬ng  tr×nh gièng c©y  trång,vËt nu«ivµ        gièng c©y  l©m nghiÖp  theo    néidung  quy ®Þnh  i t¹ §iÓm       1, §iÒu  3 QuyÕt  ®Þnh   225/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy  10/12/1999  cña Thñ  íng t   ChÝnh  phñ    së    , ¸n ® îccÊp  thÈm  trªnc¬  ®Ò tµi  dù      cã  quyÒn    phª duyÖt. 1.2.Kinh    phÝ thùc hiÖn      , ¸n    c¸c ®Ò tµi dù  gièng  c©y trång,vËt nu«ivµ        gièng c©y    l©m nghiÖp cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng th«n  ng©n  do  s¸ch Trung  ¬ng b¶o ®¶m.  Kinh phÝ  thùc hiÖn      ,dù  gièng  c¸c ®Ò tµi  ¸n  c©y  trång,vËt nu«ivµ        gièng  c©y  l©m  nghiÖp cña    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc  Trung  ¬ng  ng©n  do  s¸ch ®Þa    ph¬ng  b¶o ®¶m. 1.3.Kinh    phÝ  thùc hiÖn    ch¬ng  tr×nh gièng    c©y  trång,vËt nu«ivµ        gièng  c©y l©m  nghiÖp hµng n¨m  îclËp,chÊp  ®     hµnh  quyÕt    vµ  to¸ntheo ®óng  quy  ®Þnh  hiÖn hµnh  cña LuËt Ng©n  s¸ch Nhµ    c¸c v¨n  níc vµ    b¶n  híng dÉn    thi hµnh LuËt. 2.Néi dung      chi: 2.1.§èivíi     , ¸n do  N«ng        ®Ò tµi  c¸c dù    Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n  tæ  chøc thùc hiÖn;bao      gåm     c¸ckho¶n  chi: ­ Nghiªn cøu      khoa häc    vÒ gièng bao gåm:  Nghiªn cøu        lait¹o,chän   läc thö nghiÖm, kh¶o  nghiÖm  khu vùc ho¸    c¸c gièng    míi,c«ng nhËn  gièng    míi, ®iÒu      trax¸c®Þnh  gièng vµ    phôc  tr¸ngl¹nh÷ng     i gièng cã  Æc     ® tÝnh  . tèt. . ­ Lu      gi÷nguån  gen  c©y  trång vµ      vËt nu«it¹ c¸cViÖn,Trung        i   t©m  nghiªn   cøu  n«ng  l©m  nghiÖp. ­ S¶n xuÊt gièng gèc, gièng      siªu nguyªn chñng, gièng    nguyªn chñng,  c©y ®Çu  dßng  (®èivíigièng      c©y trång vµ    gièng  c©y l©m nghiÖp);gièng    cô  ky,gièng    «ng  (®èivíi bµ     gièng vËtnu«i).      Hoµn thiÖn c«ng    nghÖ  quy  vµ  tr×nh  s¶n xuÊtgièng (nÕu      cã).
  2. 2 ­ NhËp    nguån gen  nh÷ng  vµ  gièng    míi,nhËp  c«ng nghÖ  s¶n xuÊt gièng     cÇn  thiÕt®Ó     tiÕp thu nhanh      nh÷ng thµnh    tùu khoa häc  thuËtcña  kü    thÕ  i gií . ­ TËp    huÊn  thuËt s¶n  kü    xuÊt gièng      míi trong vµ    ngoµi níc cho  bé      c¸n  s¶n xuÊt gièng    g¾n     víitõng  ¸n  dù  cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n. ­ ChuÈn  ®Çu    ®Çu      bÞ  tvµ  tx©y dùng  b¶n,mua   c¬    s¾m  trang thiÕtbÞ      hoÆc  n©ng cÊp      ®Ó t¨ng cêng n¨ng    lùc nghiªncøu, øng      dông  gièng  vÒ  cho  mét  ViÖn, Trung  sè    t©m,  Tr¹m, Tr¹itheo  ¸n  îc cÊp  thÈm       dù  ®   cã  quyÒn    phª duyÖt. ­ ChØ     ®¹o, kiÓm       tra,gi¸m    kÕt,tæng  s¸t,s¬    kÕt thùc hiÖn    ch¬ng tr×nh  gièng c©y    trång,vËtnu«ivµ        gièng  c©y l©m  nghiÖp. ­C¸c    kho¶n    ªnquan  chili   kh¸ctrùctiÕp ®Õn         gièng. 2.2.§èivíi     , ¸n do        ®Ò tµi  c¸c dù    ®Þa  ph¬ng  chøc  tæ  thùc hiÖn:bao      gåm   c¸ckho¶n    chi: ­ Nghiªncøu      khoa häc  gièng,bao  vÒ    gåm:  Nghiªncøu        lait¹o,chän    läc, thö ngiÖm,  kh¶o nghiÖm   khu vùc ho¸    c¸c gièng    míi,c«ng nhËn  gièng    míi, ®iÒu      trax¸c®Þnh  gièng vµ    phôc  tr¸ngl¹nh÷ng     i gièng cã  Æc     ® tÝnh  . tèt. . ­ Lu      gi÷ nguån gen c©y trång vµ      vËt nu«i t¹      i Trung  c¸c ¬ng, Tr¹m, Tr¹i       s¶n  xuÊtgièng c©y      trång,vËtnu«ivµ        gièng c©y    l©m  nghiÖp. ­ S¶n  xuÊt gièng gèc, gièng      siªu nguyªn chñng, gièng    nguyªn chñng,   c©y  ®Çu  dßng  (®èi víic©y      trång  gièng  vµ  c©y  l©m  nghiÖp);gièng  kþ,   cô    gièng «ng  (®èi víigièng    bµ      vËt nu«i).Hoµn    thiÖn c«ng nghÖ   quy  vµ  tr×nh  s¶n xuÊtgièng phïhîp víi           ®Þa ph¬ng  (nÕu cã). ­ TËp    huÊn  thuËts¶n  kü    xuÊt gièng    cho    lµm  c¸n bé  c«ng    t¸cgièng,tæ    chøc,hé      gia®×nh, c¸nh©n      s¶n xuÊtgièng cña      ®Þa ph¬ng. ­ ChuÈn  ®Çu    chi®Çu      bÞ  tvµ    tx©y dùng  b¶n,mua  c¬    s¾m  trang thiÕt     bÞ, tµis¶n      hoÆc  n©ng cÊp mét  Trung  sè  t©m,  Tr¹m,Tr¹i     gièng ®Ó     n©ng  cao  n¨ng    lùc nghiªncøu, øng      dông  gièng  vÒ  theo  ¸n  îc cÊp  thÈm  dù  ®   cã  quyÒn  phª duyÖt.   ­ Hç      trî mét phÇn  cho viÖc s¶n xuÊt c¸c lo¹      i gièng ®ßi    thuËtcao  háikü    hç      n«ng  trî hé  c¸c d©n nghÌo cã    ®iÒu  kiÖn    gièng míi,gièng tèt® a  ®Ó cã          vµo  s¶n  xuÊt.Hç      dông  ®Ó     trî tinhvµ  cô  phèigièng    bß    tètvÒ  s÷a,bß   thÞtvµ      c¸c lo¹ giasóc    i   kh¸c.Møc  trî thÓ  Uû    hç   cô  do  ban  nh©n  d©n  tØnh,thµnh    phè    trùc thuéc Trung    ¬ng  quyÕt ®Þnh.   Trêng    hîp ®Þa  ph¬ng  nhu  cã  cÇu nhËp  nguån gen  nh÷ng  vµ  gièng    míi cÇn thiÕtcã    kh¶  n¨ng  thÝch nghi®Ó     s¶n xuÊt réng  i cã    r∙ vµ  kh¶  n¨ng  xuÊt  khÈu    mµ trong níccha        cã,ph¶ilËp  ¸n ® îcUû    dù      ban  nh©n  d©n tØnh,thµnh    phè    phª duyÖt,sau    ý    khicã  kiÕn  tham    gia cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n. 3.VÒ     nguån  kinhphÝ:   3.1.Chi nghiªncøu        khoa häc  gièng,chil gi÷ nguån  vÒ     u    gen c©y trång,   vËt nu«ivµ      c©y  l©m  nghiÖp  i   t¹ c¸cViÖn.trung t©m        nghiªncøu,c¸cTr¹m,Tr¹i           s¶n xuÊtn«ng    l©m nghiÖp,bè        trÝtõnguån  kinh phÝ    nghiªncøu    khoa  häc. 3.2.Chi    chuÈn  ®Çu  , chi®Çu    bÞ  t    t x©y dùng cho    ¸n  c¸c dù  gièng  îc ®   cÊp  thÈm  cã  quyÒn    phª duyÖt,bè        trÝtõnguån  vèn ®Çu    tx©y  dùng  b¶n. c¬   
  3. 3 3.3.C¸c      néi dung    chikh¸c cña    c«ng    t¸cph¸ttr     iÓn gièng c©y trång,vËt     nu«ivµ    gièng l©m    nghiÖp,bè        trÝtõnguån  kinh phÝ  nghiÖp    sù  kinhtÕ.   4.VÒ     to¸n,   lËp dù   cÊp    thanh    ph¸tvµ  to¸nkinh phÝ:   ViÖc    lËp,chÊp  hµnh  thanh  vµ  quyÕt    to¸n kinh phÝ  nghiÖp    sù  kinh tÕ,     kinh phÝ    nghiªn cøu    khoa häc ®Çu    t cho ch¬ng  tr×nh gièng c©y trång,vËt     nu«ivµ    gièng  l©m  nghiÖp  thùc hiÖn    theo quy ®Þnh  it¹  Th«ng   103/1998/ tsè  TT­BTC  ngµy 18/7/1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    "Híng dÉn  viÖc ph©n  cÊp, lËp,     chÊp  hµnh  quyÕt to¸nNg©n  vµ      s¸ch Nhµ    níc" §èivíi    vèn ®Çu    tx©y  dùng  b¶n  îcqu¶n    c¬  ®   lý,cÊp    ph¸tthanh    to¸ntheo  quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   96/2000/TT­ t sè  BTC  ngµy 28/9/2000  cña  Tµi chÝnh  Bé    "Híng dÉn    viÖc qu¶n    lý,thanh    to¸nvèn ®Çu    vèn  nghiÖp  tÝnh  tvµ  sù  cã  chÊt  ®Çu    x©y  tvµ  dùng thuéc nguån    vèn Ng©n s¸ch Nhµ    níc". 5.VÒ         thu håis¶n  phÈm:  5.1. C¸c  ¸n    dù  gièng  thuéc ch¬ng  tr×nh  gièng  thùc  hiÖn  b»ng  nguån  ng©n  s¸ch  nhµ    níc (Trung ¬ng  ®Þa   vµ  ph¬ng),toµn  gièng    bé  s¶n xuÊt    ra cung  cÊp  cho    c¸c ®Þa   ph¬ng, c¸c tæ      chøc, c¬  vµ      së  c¸ nh©n  ph¶i thu      håi theo    gi¸thÞ  êng, trªn c¬  híng  tr     së  dÉn cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸t tr   vµ    iÓn n«ng  th«n  (®èi víidù  gièng      ¸n  thuéc  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸t tr vµ    iÓn n«ng  th«n),Së    N«ng  nghiÖp  PTNT   vµ  (®èivíidù  gièng      ¸n  thuéc  ®Þa  ph¬ng).Tr­   êng  hîp  Æc   ® biÖt nh÷ng    gièng cha  b¸n    cã  trªnthÞ  êng, gi¸b¸n  do  tr     ra  Bé  N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n quy ®Þnh  (®èivíi ¸n gièng      dù    thuéc Bé    N«ng  nghiÖp  PTNT), Së  vµ    N«ng  nghiÖp  PTNT   vµ  tr×nh Chñ  tÞch    Uû ban  nh©n  d©n  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  quy  ®Þnh    (®èivíi gi¸b¸n      dù  ¸n gièng    thuéc ®Þa    ph¬ng).Toµn  sè    bé  tiÒn thu håinép        Ng©n  s¸ch Nhµ      níc; Riªng  ®èi    víi®¬n  sù  vÞ  nghiÖp  tiÒn thu    îc ®Ó   i håi ®   l¹ 30%       bæ sung  kinh   phÝ    ho¹t®éng  cña ®¬n  ®Ó     vÞ  t¨ng cêng  së    c¬  vËt chÊt phôc  nghiªncøu    vô    khoa  häc,sè    cßn    l¹70%   i ®¬n  nép  vÞ  Ng©n  s¸ch Nhµ    níc. 5.2.Trêng  s¶n    hîp  phÈm   gièng cña ®¬n  ® îc gi÷ lµm  vÞ      gièng cho    giai ®o¹n  sau    th× kh«ng  tÝnh kinhphÝ    mua  gièng cho      giai®o¹n  sau. §èivíi    gièng  kþ,gièng  cô    «ng    bµ,s¶n  xuÊt trong níchoÆc         nhËp  ®Ó   vÒ  nu«igi÷,chän            läc,lait¹ogièng,c¸c ®¬n  thùc hiÖn      vÞ    theo    tµis¶n  dâinh    cè  ®Þnh. 5.3.§èi víiphÇn        kinh phÝ  ng©n  do  s¸ch ®Þa  ph¬ng  trîcho    hç    c¸c hé  n«ng d©n nghÌo ®Ó   gièng      cã  míi,gièng    a  tèt® vµo  s¶n xuÊt;Hç      trîtinh,  dông  cô    ®Ó phèihîp gièng tètvÒ  s÷a,bß              bß    thÞtth× kh«ng  ph¶ihoµn      tr¶kinhphÝ    ®∙  îcng©n  ®   s¸ch ®Þa    ph¬ng  trî hç  . 5.4.§èi víithu          håi s¶n phÈm     tõ nguån nghiªn cøu    khoa häc thùc hiÖn    theo quy ®Þnh  i t¹  Th«ng   12/2001/TTLT/BTC­BKHCN MT   tsè  ngµy 13/2/2001  cña Liªn tÞch  Tµi chÝnh    Khoa    Bé    ­ Bé  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng  vµ  tr híng  dÉn qu¶n      lýtµichÝnh  ®èi    víinguån  kinh phÝ  håi tõ c¸c nhiÖm   khoa    thu        vô  häc,c«ng    nghÖ. 6.C«ng          t¸cb¸o c¸o,kiÓm  tra: ­ §Þnh  quý,n¨m, c¸c chñ  ¸n gièng    kú        dù    ph¶igöib¸o        c¸o t×nh  h×nh  thùc  hiÖn  ¸n  dù  cho  N«ng  Bé  nghiÖp  PTNT   Bé    vµ  vµ  Tµi chÝnh  (®èi víidù      ¸n  thuéc Bé    N«ng  nghiÖp  PTNT),b¸o    Së  vµ    c¸o vÒ  N«ng  nghiÖp  PTNT,  vµ  Së  Tµi chÝnh      ­ VËt    gi¸(®èivíidù  gièng      ¸n  thuéc ®Þa  ph¬ng).Së    N«ng  nghiÖp 
  4. 4 vµ PTNT   tr¸chnhiÖm   cã    tæng    hîp t×nh  h×nh  thùc hiÖn    ¸n gièng    c¸c dù    thuéc  ch¬ng tr×nh gièng cña ®Þa   ph¬ng  b¸o c¸o  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸t tr   vµ    iÓn n«ng th«n ®Ó     tæng        hîp b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  t   phñ. ­ Bé    N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n,Së    N«ng  nghiÖp  PTNT   vµ  phèi hîp    quan      víic¬  Tµi chÝnh  cïng cÊp  chøc  tæ  kiÓm     tra®Þnh    kú, hoÆc   ®ét xuÊtvÒ    t×nh  h×nh thùc hiÖn  sö    vµ  dông  kinhphÝ    ch¬ng tr×nh gièng    c©y  trång,vËt nu«i vµ        gièng  c©y  l©m nghiÖp ®¶m   b¶o  dông  sö  kinh phÝ    ®óng  môc  ®Ých, cã    hiÖu  qu¶. ­ §Þnh  cuèin¨m  khikÕt    kú    vµ    thóc dù    N«ng    ¸n,Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n,Së    N«ng  nghiÖp  PTNT   chøc  vµ  tæ  nghiÖm     thu theo    giai®o¹n,vµ    kÕt  thóc dù      ¸n lµm  së    c¬  ®Ó quyÕt to¸nkinhphÝ.       7.Tæ     chøc  thùc hiÖn:     Th«ng   tnµy thùc hiÖn          , ¸n ® îccÊp  thÈm    ®èi víi ®Ò tµi  c¸c dù      cã  quyÒn  phª duyÖt thuéc ch¬ng  tr×nh gièng c©y trång,vËt    nu«i vµ    gièng c©y  l©m  nghiÖp thêi kú 2000­2005 theo QuyÕt ®Þnh  sè 225/1999/Q§­ TTg  ngµy  10/12/1999 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ. §èivíic¸c ®Ò     ¸n gièng        tµidù    cña      quan  c¸c Bé, c¬  Trung ¬ng thùc hiÖn    theo QuyÕt    ®Þnh  225/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy  10/12/1999 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ  îc¸p dông  ®     chÕ  tµichÝnh  ®é    quy ®Þnh   t¹ Th«ng   i tnµy. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,    cã    ®Ò nghÞ    c¸c®¬n    vÞ,®Þa   ph¬ng  ph¶n    ¸nh kÞp    LiªnBé    thêivÒ    ®Ó nghiªncøu    söa  æi  ® cho    phïhîp.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản