Thông tư liên tịch 101/2003/TTLT/BTC-BNV của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
104
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 101/2003/TTLT/BTC-BNV của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 101/2003/TTLT/BTC-BNV của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 101/2003/TTLT/BTC-BNV của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  liªn tÞch B é  T µi c h Ý n h  ­ B é  N éi vô  S è     101/2003/TTLT/BT C­B N V  n g µ y  29 th¸ng 10 n¨ m   2003 Q u y  ® Þ n h  ch Õ   é  thu vµ q u ¶ n  lý  ® sö  d ô n g  p h Ý   ù  thi d  tuy Ó n  c«n g  c h ø c vµ  thi © n g  n g¹ch c¸n b é, c« n g  c h ø c  n C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh phÝ  lÖ  vµ  phÝ, NghÞ    ®Þnh  57/2002/N§­   sè  CP ngµy  3/6/2002 cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh         chi tiÕtthihµnh Ph¸p lÖnh phÝ  lÖ  vµ  phÝ  c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn      thihµnh; C¨n cø  Ph¸p lÖnh C¸n bé, C«ng  chøc (söa ® æi, bæ  sung) ngµy  29/4/2003 vµ        c¸cv¨n b¶n cña ChÝnh phñ híng dÉn    viÖc tuyÓn dông,sö    dông  vµ qu¶n    lýc«ng chøc; LiªnBé      TµichÝnh,Bé    quy    Néi vô  ®Þnh chÕ  thu vµ  ®é    qu¶n    dông  lýsö  phÝ  thi dù    tuyÓn  c«ng  chøc  thi vµ    n©ng ng¹ch c¸n bé,c«ng        chøc  sau: nh  I­ èi tîng v µ m ø c  thu:  § 1. §èi t nép     îng  phÝ  thituyÓn  dù    c«ng  chøc  thin©ng  vµ    ng¹ch c¸n    bé, c«ng chøc  quy ®Þnh  it¹ Th«ng   tnµy      lµ c¸c thÝ sinh ®ñ       tiªuchuÈn  ® îcc¬  vµ    quan  thÈm  cã  quyÒn  chøc    tæ  thith«ng  dù    b¸o  thituyÓn  c«ng  chøc  hoÆc  dù  thi  n©ng  ng¹ch c¸n bé,c«ng        chøc. 2. Møc      thu phÝ  thituyÓn  dù    c«ng chøc  thin©ng  vµ    ng¹ch      c¸n bé, c«ng  chøc  quy ®Þnh  sau: nh  a) §èivíi thituyÓn        dù    c«ng chøc,c¬    quan  chøc      vµo  l   tæ  thic¨n cø  sè îng thÝ  sinh ®ñ    ®iÒu  kiÖn  thi     dù    ¸p dông  ®Ó theo c¸cmøc:      ­ D íi 100 thÝ sinh tham  dù, thu: 130.000 (mét tr¨m ba m ¬i ngh×n)  ®ång/thÝ sinh/   thi   lÇndù  . ­ Tõ    100  ®Õn     díi500 thÝ sinh tham        dù, thu:100.000 (mét tr¨m    ngh×n)  ®ång/thÝ sinh/   thi   lÇndù  . ­ Tõ    500  ®Õn     díi1.000 thÝ sinh tham        dù, thu:70.000 (b¶y m ¬i ngh×n)       ®ång/thÝ sinh/   thi   lÇndù  . ­ Tõ  1.000 thÝ sinh tham  dù trë lªn,  thu: 60.000 (s¸u m ¬i ngh×n)  ®ång/thÝ sinh/   thi   lÇndù  . b) §èivíidù          thin©ng  ng¹ch      c¸n bé, c«ng chøc,c¬    quan  chøc      tæ  thic¨n cø  vµo  l   sè îng chØ    îcduyÖt ®Ó     tiªu®     ¸p dông  theo c¸cmøc:     b1) §èivíi       ng¹ch chuyªn viªncao        cÊp  t vµ ¬ng  ¬ng: ®   ­  íi50  D   thÝ sinh tham dù, thu: 900.000    (chÝn tr¨m ngh×n) ®ång/thÝ  sinh/   thi lÇndù  . ­  50  Tõ  ®Õn     díi100 thÝ sinh tham      dù, thu:800.000 (t¸m tr¨m ngh×n)  ®ång/thÝ sinh/   thi   lÇndù  .
  2. 2 ­ Tõ  100 thÝ sinh tham  dù trë lªn,  thu: 700.000 (b¶y tr¨m ngh×n)  ®ång/thÝ sinh/   thi   lÇndù  . b2) §èivíi       ng¹ch chuyªn viªnchÝnh  t       vµ ¬ng  ¬ng,thu:300.000  tr¨m ®     (ba    ngh×n) ®ång/thÝ sinh/   thi     lÇndù  . b3) §èivíi       ng¹ch chuyªn viªnvµ ¬ng  ¬ng          t ® trëxuèng: ­ D íi     100  sinh tham      thÝ    dù,thu:200.000      (haitr¨m ngh×n) ®ång/thÝ sinh/     lÇn  thi dù  . ­ Tõ    100  ®Õn     díi500 thÝ sinh tham        dù, thu:180.000 (mét tr¨m  m ¬i   t¸m    ngh×n) ®ång/thÝ sinh/   thi     lÇndù  . ­  500  Tõ  thÝ sinh tham   trë lªn,thu: 150.000  dù        (mét tr¨m n¨m   ¬i m   ngh×n) ®ång/thÝ sinh/   thi     lÇndù  . II­ æ  c h ø c T h u, n é p  v µ Q u ¶ n  lý s ö  d ô n g  p h Ý:  T 1. C¬     quan  chøc  thituyÓn  tæ  dù    c«ng chøc  thin©ng  vµ    ng¹ch  bé, c¸n    c«ng  chøc  tr¸chnhiÖm: cã    a) Niªm yÕt  c«ng  khai t¹      in¬i thu  phÝ    vÒ ®èi  îng  t thu, møc     thu theo  ®óng  quy ®Þnh  i t¹ Th«ng  t nµy. Khi thu      tiÒn  ph¶icÊp      phÝ    biªnlaithu  (theo  quy ®Þnh  cña  Tµi chÝnh)  Bé    cho  ngêi nép    tiÒn (biªnlainhËn  ic¬      t¹  quan  ThuÕ  ®Þa  ph¬ng    quan    n¬i c¬  thu ®ãng    vµ  îcqu¶n    dông  trôsë  ®   lý,sö  theo  chÕ  hiÖn  ®é  hµnh). b) Më       tµikho¶n  gi÷tiÒn thu phÝ  thi t¹m        dù    tuyÓn c«ng chøc  thi vµ   n©ng  ng¹ch c¸n    bé, c«ng chøc  iKho  t¹  b¹c Nhµ      níc n¬i ®ãng    chÝnh; hµng  trô së    ngµy hoÆc   chËm  nhÊt mét tuÇn mét  lÇn ph¶ilËp    b¶ng      kª,göi tiÒn phÝ  ®∙  thu  îc vµo    ®   tµikho¶n    i më t¹  Kho    b¹c Nhµ    ph¶iqu¶n    níc vµ    lýchÆt   chÏ theo  ®óng  chÕ  tµichÝnh  ®é    hiÖn hµnh. 2. C¬     quan  phÝ  thituyÓn  thu  dù    c«ng chøc  thin©ng  vµ    ng¹ch  bé, c¸n    c«ng chøc  îc sö  ®   dông  tiÒn  sè  phÝ  thituyÓn  dù    c«ng chøc  thin©ng  vµ    ng¹ch thu ® îc®Ó         trang tr¶i         chiphÝ  c¸c phôc  c«ng    chøc    vô  t¸ctæ  thitheo    néi dung sau ®©y: §èivíi       tuyÓn  thi c«ng  chøc,bao    gåm: ­ Th«ng b¸o    trªnph¬ng tiÖn th«ng      tin®¹i chóng    vÒ chØ     ®iÒu  tiªuvµ  kiÖn  thi dù  ; ­ KiÓm     s¬,nhËp  liÖu,göith«ng  ®Õn      îng tham      trahå    d÷      b¸o  c¸c®èi t   gia dù  ; thi ­ XÐt    duyÖt danh  s¸ch thÝ    sinh ®ñ    ®iÒu  kiÖn  thit¹ Héi ®ång    dù    i     thicña  Bé  cña  vµ  tØnh; ­ Biªnso¹n tµiliÖu thi thuªhéitr           ,     êng,thuªgi¸oviªn®Ó   huÊn            tËp  cho  thÝ  sinh,khaim¹c  thi     kú  ; ­In,mua            biªnlai phÝ; thu ­Thuª    phßng  , chøc  thi thi tæ    kú  ;
  3. 3 ­ Chi cho        ho¹t®éng  cña    Héi ®ång  : thi häp    Héi ®ång, ra      ®¸p    ®Ò thivµ  ¸n,coithi chÊm   ,     ,   thi phóc      . .   trabµithi . ; ­ C¸c    c«ng viÖc kh¸c phôc  trùc tiÕp    vô    cho c«ng      t¸cthituyÓn c¸n    bé, c«ng chøc  c¸c Bé,  quan  ë    c¬  ngang Bé,  quan  c¬  thuéc ChÝnh phñ; Uû    ban  nh©n d©n tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc trung ¬ng.     b) §èivíi         n©ng  thi ng¹ch c¸n bé,c«ng        chøc,bao    gåm: Ngoµi nh÷ng      néi dung    ¬ng    chi t tù nh ®∙    qui ®Þnh       khi thituyÓn c«ng  chøc      ®iÓm   Môc    t¹ tiÕta  i 2  IITh«ng   tnµy,cßn  îcchicho        ®     c¸cnéidung  sau: ­Chi lµm      giÊy chøng    nhËn      ®Ó bæ nhiÖm  vµo  ng¹ch dù  ;   thi ­Chi cho  l¹    cña      ®i  i¨n ë  , gi¶ng viªnvµ        c¸cthµnh    viªncña    Héi ®ång  ; thi ­ C¸c    c«ng viÖc kh¸c phôc  cho    vô  c«ng      t¸cthin©ng ng¹ch      c¸n bé, c«ng  chøc  c¸cBé  tØnh  ë    vµ  theo ph©n    cÊp  hiÖn hµnh. 3. C¸c  quan, ®¬n  lµm    c¬    vÞ  c«ng      t¸cthituyÓn c«ng  chøc  thin©ng  vµ    ng¹ch      c¸n bé, c«ng chøc,hµng    n¨m  ph¶ilËp  to¸nthu chiphÇn    dù        phÝ  thi dù    tuyÓn  c«ng  chøc  thin©ng  vµ    ng¹ch c¸n bé,c«ng        chøc cïng víi to¸nthu chi     dù        cña  quan, ®¬n  m×nh.  c¬    vÞ  ViÖc lËp  chÊp  vµ  hµnh  to¸n ph¶ithùc hiÖn  dù        theo ®óng  híng dÉn  i t¹ Th«ng   59/2003/TT­ t sè  BTC  ngµy  23/6/2003  cña Bé  Tµi chÝnh    híng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh  60/2003/N§­   sè  CP ngµy  6/6/2003  cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh      híng dÉn    chitiÕtvµ    thihµnh LuËt ng©n    s¸ch.ViÖc    qu¶n        lý thu,chi tiÒn  thu phÝ  ph¶i thùc    hiÖn theo ®óng  chÕ       ®é tµichÝnh  hiÖn  hµnh  tæng    vµ  hîp vµo  c¸o quyÕt      b¸o    to¸ntµichÝnh hµng  n¨m cña  së  c¬  theo ph©n  cÊp qu¶n    lýng©n  s¸ch,®¶m     b¶o nguyªn t¾c      tµichÝnh  c«ng  khai,   d©n  chñ. 4.C¬    quan    TµichÝnh,c¬    quan  ThuÕ   tr¸chnhiÖm  cã    híng dÉn,kiÓm        tra viÖc thùc hiÖn  thu  qu¶n    dông  vµ  lý sö  phÝ  thituyÓn  dù    c«ng  chøc  thi vµ    n©ng  ng¹ch c¸n bé,c«ng        chøc theo ®óng quy ®Þnh  i t¹ Th«ng     tnµy  Th«ng  vµ  tsè    63/2002/TT­ BTC  ngµy 24/7/2002 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn thùc hiÖn    c¸cquy    ®Þnh  ph¸p luËtvÒ      phÝ  lÖ  vµ  phÝ. III­t æ  c h ø c  thùc hi Ö n:   1. Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh sau  ngµy  tõ ngµy  15  kÓ    ®¨ng  C«ng  b¸o;B∙ibá      Th«ng   32/2001/TT­ tsè  BTC  ngµy 23/5/2001 cña  Tµi chÝnh  Bé    h­ íng dÉn  chÕ     ®é thu  sö  vµ  dông  phÝ    lÖ  thituyÓn  c«ng chøc  thin©ng  vµ    ng¹ch c¸n bé      c«ng  chøc. 2. §èi t nép     îng  phÝ  thituyÓn  dù    c«ng chøc  thin©ng  vµ    ng¹ch c¸n    bé, c«ng chøc, c¬    quan  îc giao  ®   nhiÖm   tæ  vô  chøc  thu phÝ  thituyÓn  dù    c«ng  chøc  thi vµ    n©ng ng¹ch c¸n bé,c«ng        chøc  c¸cc¬  vµ    quan  ªnquan  li   chÞu tr¸ch  nhiÖm    thihµnh Th«ng   tnµy. 3. Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu  víng m ¾c           cã    ®Ò nghÞ    quan, c¸c c¬    tæ chøc,c¸nh©n      ph¶n ¶nh  kÞp    LiªnBé    thêivÒ    TµichÝnh     ®Ó   ­Néi vô  nghiªn   cøu    gi¶iquyÕt. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản