intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 102/1998/TTLT/BTC/NHNN của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
63
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 102/1998/TTLT/BTC/NHNN của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 102/1998/TTLT/BTC/NHNN của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 95/1998/QĐ-TTg ngày 18/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý thanh toán nợ giai đoạn II

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 102/1998/TTLT/BTC/NHNN của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t liªn t Þ ch B é  T µ i c h Ý n h  ­ N g © n  h µ n g  N h µ   íc    n s è 102/1998/TTLT/BT C­N H N N  n g µ y 18 th¸ng  n¨ m  1998  7  h í ng d É n  th ù c  Ö n  Q u y Õ t  Þ n h  s è  95/1998/Q§/TTg  hi ® n g µ y 18­5­1998 c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h   h ñ   Ò  x ö  lý  p v thanh to¸n n î giai ® o ¹ n    II Thihµnh    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 95/1998/Q§/TTg  µy  5­ ng 18­ 1998  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   ö  ý,thanh  ph v x l   to¸n nî giai®o¹n  ;      II Sau        Õn  khixin ý ki chØ   o   ®¹ cña  ã  ñ íng th ng  ùc,Trëng  Ph Th t   ê tr   Ban chØ  o  ®¹ tæng  thanh    î Trung  to¸nn   ­ ¬ng  µ  èng  Êt víic¸c thµnh    v th nh       viªnBan  chØ  o  ®¹ tæng  thanh to¸n nî thuéc     c¸c Bé,  µnh    ng Trung  ng; Bé   µi chÝnh    ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  ­ ¬   T  ­ Ng h Nh n     h íng  Én  ÷ng  Ên    ö  ý,thanh  d nh v ®Ò x l   to¸n vµ  ¹ch   h to¸n kÕ     to¸n c«ng  î giai   n    ®o¹n      II sau: nh A. N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g: ­ C¸c    bªn  ã  î ph¶i thu,ph¶i tr¶®∙  khaix¸c nhËn  î,hoÆc   a    c n         kª     n  ch kª khainhng  ∙  îc®èi chiÕu,x¸c nhËn  ña  ñ  î vµ  êim ¾ c   î theo    ®®       c ch n   ng   n  Quy Õt  ®Þnh  è  s 277/CT  µy  7­ ng 29­ 1992  ña  ñ   Þch  éi  ng  é   ëng  c Ch t H ®å B tr (nay  µ l  Thñ íng Ch Ýnh  ñ) vµ    thanh    t  ph   ®Ò ¸n  to¸nc«ng  î giai®o¹n    µ ®èi îng    n    IIl   t thi hµnh Th«ng   µy. tn ­ Xö  ý,   l  thanh    î giai®o¹n      vµo  to¸nn     IIc¨n cø  quy  nh  ña:Tæng  ®Þ c  thanh  to¸nnîgiai®o¹n  ,      II  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 95/1998/Q§/TTg  µy  5­ ng 18­ 1998  ña  ñ  c Th t ng ChÝnh  ñ,Ph¸p  Ëtt¹ thêi®iÓ m     í  ph   lu       i ph¸tsinh nîvµ      Th«ng   µy. tn ­B¶o    ña  chøc  µ    ©n    l∙nhc tæ  v c¸nh cho  doanh  nghiÖp,tæ    chøc  Kinh  Õ    t­ X∙  éi ®Ó   h  vay  èn, mua   v  b¸n    Ë m   Ët  , hµng  tr¶ ch v t  ho¸ theo  Òu  Quy Õt  §i 4  ®Þnh  è  s 95/1998/Q§/TTg  µy  5­ ng 18­ 1998  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ, c¨n    c Th t Ch ph   cø vµo    Ën  x¸cnh b¶o  l∙nh, ç  î   tr  h thanh      n   ¹n,quy  nh    to¸nkhi®Õ h   ®Þ nh sau: +  Õ u   µ tæ  N l   chøc    éi vµ  x∙ h   ph¸p  ©n  nh kinh  Õ, ph¶i cã  ÷  ý  t    ch k chøc  danh  ña  êi ® îc giao  Ö m   ô, con  Êu  ña  chøc  µ  c ng     nhi v  d c tæ  v ph¸p  ©n  nh kinh  tÕ  . ®ã +  C¸c  êng  îp kh¸ctr¸chnhiÖm  éc vÒ     ©n. tr h      thu   c¸nh B. Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó : I. h ¹ m  vi ® è i tî ng x ö  l ý,  P  thanh to¸n n î q u¸  h ¹ n theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 95/1998/Q§/TTg  µy  5­ ng 18­ 1998  ña  ñ  íng  Ýnh  c Th t Ch phñ.
 2. 2 1.Ph¹m    ö  ývµ    vix l   thanh    î. to¸nn Bao  å m   g c«ng  î ph¶i thu,ph¶i tr¶ ®∙  n          qu¸  ¹n  ña    h c c¸c doanh  nghiÖp  Nhµ   íc(doanh  n  nghiÖp  ang  ¹t®éng, ngõng  ¹t®éng, gi¶ithÓ,ph¸ s¶n) ® ho     ho           cña  ©n  Ng s¸ch,Ng ©n  µng  µ   íc,Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i,dù  ÷Quèc      h Nh n   h Th m   tr   gia, c¸c tæ    chøc    éi,kinh tÕ  Ëp  Ó, c¸ thÓ  ∙  îckª khaix¸c nhËn, hoÆc   ∙  x∙h     t th     ®®         ® ® îc®èi chiÕu    Ën  ña  ñ  î vµ  êim ¾ c   î theo     x¸cnh c ch n   ng   n  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 277/ CT   µy  7­ ng 29­ 1992  ña  ñ   Þch  éi ®ång  é   ëng  c Ch t H  B tr (nay lµThñ íng Ch Ýnh     t  phñ),híng dÉn  ña      c Ban  chØ  o  ®¹ tæng  thanh    î Trung  ng  µ    µnh  to¸nn   ¬ v c¸c ng cã  ªnquan  Ò   li   v thanh    to¸nc«ng  îgiai o¹n  . n    ® II C¸c kho¶n  îph¸tsinh b»ng  ng  ÖtNam,  ¹itÖ,vµng  µ  Ön  Ët n      ®å Vi   ngo     v hi v   do mua  vËt t  µng    b¸n   ,h ho¸,cung øng  Þch  ô,vay    Ýn  ông,gãp  èn  ªn d v  tr¶t d   v li   doanh  ªnkÕt  ∙  µnh  îqu¸ h¹n,c¸ckho¶n  li   ® th n        ph¶inép  ©n    Ng s¸ch Nhµ   ícnh­   n  ng  a  ép,nî thãc dù  ÷Quèc    Õ u     n  Þ  µ  chøc  ch n       tr   gia.N c¸c ®¬ v v tæ  trong nícnî      lµ ngo¹itÖ, vµng  õ ®ång  óp  îc quy  Ò        tr   R ®  v USD   "§«    ü"    la M ®Ó thanh    to¸n theo  û gi¸USD   µ    µng  ¹  êi®iÓ m   khai nî (30­ 1991),tû gi¸quy  t    v gi¸v ti   th kª     4­      ® æi    ng  Öt Nam   µ 7.900  ng/USD  ra ®å Vi   l  ®å (Th«ng   è  ts 57/TTN.94  µy  ng 30­ 6­1994  ña  c Ban  chØ  o  ®¹ tæng  thanh    î Trung  ng  íng  Én  ùc hiÖn  to¸n n   ¬h d th   ChØ   Þ  è  th s 235/TTg  µy  5­ ng 11­ 1994  ña  ñ   íng  Ýnh   ñ   Ò   c Th t Ch ph v tæng  thanh    îgiai o¹n  . to¸nn     ® II) 2.§èit ng xö  ý,    î   l   thanh    î: to¸nn a.Nî    ph¶ithu,ph¶itr¶cña    i t ng cã  îlÉn nhau  i víi       c¸c®è  î   n     ®è   : ­Doanh    nghiÖp  µ   íc®ang  ¹t®éng  sè  µlo¹ 10. Nh n   ho   m∙  l   i   ­ Doanh    nghiÖp  µ   ícngõng  ¹t®éng, gi¶i Ó,ph¸ s¶n  sè  µlo¹  Nh n   ho      th     m∙  l   i 80. ­TµichÝnh  sè  µ:70,71,72,73.    m∙  l         ­Dù   ÷Quèc    tr   gia. ­Ng ©n  µng  sè  µlo¹             h m∙  l   i60,61,62,63,64. : ­ Kinh  Õ  Ëp  Ó, t nh©n,  oµn  Ó  µ  i îng    t t th    ® th v ®è t kh¸c m∙  è  µ lo¹       s l   i 20, : 30,40,50,90.     b. C¸c  µnh  Çn    th ph kinh tÕ  µiquèc    ngo   doanh  µ    n  Þ, tæ  v c¸c ®¬ v   chøc    x∙ héi cã  î ph¶ithu,ph¶itr¶®èi  íic¸c ®èi îng  µ doanh    n        v    t l  nghiÖp  µ   íc lo¹ Nh n   i   (10­   µichÝnh,Ng ©n  µng,Dù   ÷Quèc    µ  80),T     h   tr   giav Doanh  nghiÖp  ña  c §¶ng. c.Nî    ph¶ithu ph¶itr¶cña          c¸c doanh  nghiÖp  µ   íclo¹  80) ®èi víi Nh n   i (10­       nícngoµi.   Nh÷ng  kho¶n  î thãc Dù   ÷Quèc    µ     n  Þ  n    tr   gia m c¸c ®¬ v vay  cøu  i theo  ®ã   Quy Õt ®Þnh  sè 83/CT ngµy 20­ 1990, Quy Õt ®Þnh  sè  348/CT­ 3­ 349/CT  ngµy  10­ 01­ 1990, Quy Õt  nh  è    ®Þ s 168/CT  µy  5­ ng 25­ 1991  ña  éi ®ång  é   c H  B tr ng  ë (nay  µ Thñ íng  Ýnh  ñ) vµ    l  t Ch ph   c¸c Quy Õt  nh  è  ®Þ s 538    ­ 539    ­ 540    ­ 541/TTg  n¨m 1993  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   c Th t   ph v vay  cøu  i còng  éc ®èi t ®ã   thu    ­ îng thùc hiÖn      theo Th«ng   µy.   tn II.  C¨n c ø  ® Ó  x ö  l ý,  thanh to¸n n î giai ® o ¹ n II.  
 3. 3 C¨n  Th«ng   ªnBé   µi chÝnh    ©n   µng  è  cø  tli   T   ­ Ng h s 12/TT­ ngµy  8­ LB  21­ 1992  µ  v C«ng  v¨n  è  s 278/TTN­ ngµy  10­ 93  22­ 1993  ña  c Ban  chØ  o  ®¹ tæng  thanh    îTrung  ng;§ Ó   ã  ¬  ë  to¸nn   ¬   c c s xem  Ðt xö  ýthanh    x   l  to¸nph¶icã:   1.Hå   ¬  ö  ý,   s x l  thanh    î: to¸nn ­ Hîp  ng    ®å kinh tÕ, phô  ôc hîp  ng     l   ®å kinh tÕ, hîp  ng  ªndoanh  ªn     ®å li   li   kÕt, khÕ   c vay  ©n   µng, c¸c chøng  õ  ªnquan  n   Êt  Ëp  Ët  ,   í  Ng h    t li   ®Õ xu nh v t  hµng    µ    Êy têcam   Õt  ho¸ v c¸cgi     k kh¸c. ­ ThÎ x¸c nhËn  î ®∙  ã  ÷  ý  ng  Êu    Ën  ña  êim ¾ c   î vµ      n   c ch k ®ã d x¸c nh c ng   n  Ban  thanh    î kiÓm      Ën, hoÆc   to¸nn   trax¸cnh   b¶n  i chiÕu  î® îcchñ  î,ngêi ®è   n    n    m ¾ c   îx¸cnhËn. n    §èivíic¸c thή îc lËp    ¬  ë          trªnc s Quy Õt  nh  Ðt  ö  ña  äng  µikinh ®Þ x x c Tr t    tÕ  µ   íc hoÆc   Nh n   b¶n  cña  µ   ®∙  ã  Öu  ùc Ph¸p  Ët th×  ¸n  To ¸n  c hi l   lu   doanh  nghiÖp ph¶i sao    Quy Õt  nh   ®Þ ph¸n quyÕt  ña  äng  µikinh  Õ  µ   íc c Tr t  t Nh n   hoÆc   µ    ©n  ©n  Ìm  To ¸n nh d k theo. ­K Õ   ¹ch vµ  ùc hiÖn  ©n  èivËtthµng    ho   th   ph ph      ho¸. ­ B¸o      c¸o nguyªn nh©n    kh«ng    thu,kh«ng    îcnî cã    tr¶®     biªnb¶n    Ën  x¸c nh nguyªn  ©n  nh ph¸tsinh nî cña       Ban  thanh to¸n nî tØnh, thµnh  è  ùc thuéc      ph tr     Trung  ng, ®èi  íidoanh  ¬  v  nghiÖp  Trung  ng  ¬ ph¶icã    thªm    Ën  ña    x¸c nh c Ban thanh    îcña    é, ngµnh  µchñ  to¸nn   c¸cB   (l   qu¶n  doanh  nghiÖp). ­ Biªn b¶n    Ën  thiªntai  ch  ¹ cña  Ýnh  Òn  Êp    µ      x¸c nh do   , ®Þ ho   ch quy c x∙ v b¶ng    kª tæng  îp do  Êp  Ön. h   c huy ­ Quy Õt  nh    Ó, ngõng  ¹t®éng, ph¸ s¶n  µ  ¬ng  xö  ýtµi   ®Þ gi¶ith   ho      v ph ¸n  l     s¶n doanh  nghiÖp    Ó, do  û   gi¶ith   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  hoÆc   é   ñ  B ch quan  phª duyÖt.   ­§èivíi   îp        Ó:       H t¸cx∙gi¶i c¸c th +  nhËn  ña  û   X¸c  c U ban  ©n  ©n  Êp  Ön, thÞ  Ò   Öc  îp      ∙  nh d c huy   v vi H t¸cx∙® tùtan r∙,      kh«ng  cßn  ån t¹ Ban  t    i qu¶n  ýHîp    l  t¸cx∙. +  nhËn  Ò   Ön  ¹ngtµis¶n  ña  îp      µi X¸c  v hi tr     c H t¸cx∙(t   s¶n  ë  ÷u  Ëp  Ó). s h t th Ngoµi c¸c hå  ¬      s quy  nh  ®Þ chung,c¸c kho¶n  î cña  ©n   µng     n  Ng h ph¶icã    thªm    ¹ hå  ¬  c¸clo i s sau:   ­ Quy Õt  nh    ®Þ khoanh  î vay  ©n   µng  n  Ng h cho    i îng  c¸c ®è t theo Quy Õt  ®Þnh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  µ  èng  c  ©n  µng  µ   íc. c Th t   ph v Th ®è Ng h Nh n ­§èivíi îcña   ©n  ∙  Õt,m Êt  Ých:GiÊy        n tnh ® ch   t   chøng  ö,hoÆc     Ën  t  x¸cnh ®∙  Õt  ña  ¬  ch c c quan    T ph¸p  Êp  c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µ  ¬v tuyªn bè  Êt  Ých  ña  µ    Õu  á  èn khái®Þa   ¬ng  ã   m t c To ¸n,n b tr     ph c chøng  Ën  nh cña C«ng  x∙. an  ­ §èivíic¸c kho¶n         vay  ã  Õ  Êp  µis¶n  c th ch t   ph¶icã      v¨n b¶n  chøng minh  Ng ©n  µng  ∙  Ën    µis¶n  Õ  Êp      îquy      Þthùc thu ® îc. h ® t thu t   th ch ®Ó thu n   ra gi¸tr      ­ B¸o c¸o quyÕt to¸n 3    n¨m  ña    c c¸c doanh nghiÖp  µ   íc ®ang  ¹t Nh n   ho   ®éng  ng  nh thua lç.   ­ Quy Õt  nh    ®Þ khoanh  îvay  ©n  µng  ña    n  Ng h c c¸cdoanh  nghiÖp  µ   íc Nh n   ®ang  ¹t®éng  ho   theo  õng  t nguyªn  ©n  ∙  îcph©n  Ých  íc®©y.    î    nh ®®  t tr   ­ N vay Ng ©n   µng  ña    h c c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc ®ang  ¹t®éng, qu¸  ¹n  c¸c Nh n   ho     h do    nguyªn  ©n  nh kh¸ch quan  a  îcxö  ý:lËp  å  ¬    ch ®   l   h s theo  quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng    t
 4. 4 li   Þch  µi chÝnh    ©n   µng  è  ªnt T  ­ Ng h s 03/1997/TTLT/NHNN/BTC   µy  11­ ng 22­ 1997  Õu    (n c¸c kho¶n  î nµy  a  îc xö  ý khi thùc  Ön  n  ch ®   l     hi Th«ng   li   Þch  t ªnt trªn)  å   ¬  .H s ph¶i ® îc ph©n  ¹   ¾p   Õp,     lo i s , x tæng  îp  µ  h v x¸c  Ën  ña  nh c Ban  thanh    î tØnh,thµnh  è,cã  ¬ng      Þ  ö  ýtheo  h×nh  to¸nn     ph   ph ¸n ®Ò ngh x l   4  thøc:  xo¸nî,khoanh  î,gi∙nnî,chuyÓn  µnh  èn  Êp.    n      th vc ­C¬     quan  µichÝnh  îNg ©n  µng: T  n  h + V¨n b¶n chØ   o  ña  é   µi  Ýnh, Chñ   Þch  û   ®¹ c B T ch   t U ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è, hoÆc     ph   TØnh  û, Thµnh  û  i  íic¬  u  u ®è v   quan  µi chÝnh  a   T  ®Þ ph¬ng  Ò   Öc  v vi vay  èn  ©n  µng  ¬ng  ¹ihoÆc   ©n  µng  µ   íc®Ó   v Ng h Th m  Ng h Nh n   chil ng,chiB¶o  Ó m    éithay cho  Çn  ©n   ¬     hi x∙h     ph Ng s¸ch,. . . +  V¨n b¶n    Ën  ña  ë   µi chÝnh  µ  û   x¸c nh c ST  v U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Ò   v kho¶n  vay  trªn®∙  îcsö  ông     ¬ng,chiB¶o  Ó m     éi. . nªu    ®   d ®Ó chil    hi x∙h . ­  ÷ng  Õt  nh  ö  ý nî cña  ¬  Nh quy ®Þ x l    c quan  ñ  ch qu¶n, c¬    quan  chuyªn  m«n,  Êp  Ýnh  Òn,  ¬  c ch quy c quan  Ëtph¸p  i  íinh÷ng  ãn   î do  lu   ®è v   m n   nguyªn  nh©n  ñ  ch quan  ©y  g ra. ­ C¸c      v¨n b¶n  Ò   v b¶o l∙nh,x¸c nhËn     thanh  to¸n,hç  î     tr  gÆp   ã  khi kh kh¨n  cña    Êp  Ýnh  Òn, §¶ng  µ  ¬  c¸cc ch quy   v c quan  chuyªn m«n.   ­C¸c      v¨n b¶n    Çu  ùc hiÖn  yªu c th   theo chñ  ¬ng  ña    tr c §¶ng,ChÝnh  ñ  µ    ph v Thèng  c  ©n   µng  µ   ícvÒ   ®è Ng h Nh n   b¶o  l∙nh,thanh    µ    to¸nv vay  î ph©n  èi n  ph   vËtthµng      Ë m.    ho¸ tr¶ch ­ C¸c  Õt  nh    quy ®Þ cho    î ®èi  íic¸c kho¶n  î ®∙  îckª khai.Nh÷ng  xo¸ n   v    n  ®       hå   ¬    ªnquan  n   ãn   î  µo  n   Þ   s trªn li   ®Õ m nn ®¬ v ph¶i chøng    minh  b»ng    b¶n chÝnh,  Õu   n b¶n sao ph¶i cã    x¸c  Ën  ña  ¬  nh c c quan  ã  Èm   c th quyÒn   Êp  c quËn, huyÖn  ëlªnhoÆc     tr     C«ng  chøng  µ   íc,lÖ  Ý  Nh n   ph c«ng  chøng  theo  Ö  l phÝ  µnh  Ýnh. h ch 2.V¨n    b¶n  ©n  Ých    Ën  ph t x¸cnh nguyªn nh©n      ph¸tsinhnî:   Nh÷ng  i îng  ®è t nªu    ôc    iÓ m   ë    îc xö  ýtheo  õng  ëM I,® 2  trªn®   l   t nguyªn  nh©n    ph¸tsinh nî;C¸c  é   µnh, tØnh, thµnh  è  ùcthuéc     B ng     ph tr   Trung  ng    ¬ c¨n cø C«ng    è  v¨n s 278/TTN­ ngµy  10­ 93  22­ 1993  ña  c Ban  chØ  o  ®¹ tæng  thanh  to¸n nî    Trung  ng    ©n  Ých, ph©n  ¹  ¬ ®Ó ph t   lo inguyªn  ©n  ñ  nh ch quan, kh¸ch     quan  ©y    îqu¸ h¹n. g ra n     2.1.Do  ¬  Õ   Ýnh    c ch ch s¸ch thay ® æi, doanh        nghiÖp  µiquèc  ngo   doanh,  t nh©n,    Ó    c¸ th vay kh«ng cßn kh¶  n¨ng  ù tr¶nî do  t       doanh  nghiÖp  µ   íc Nh n   kh¸c chiÕm   ông  ∙  Þ     Ó, ngõng  ¹t®éng,    d ® b gi¶ith   ho   ph¸ s¶n kh«ng cßn    kh¶ n¨ng    î. tr¶n 2.2.Do    thiªntai ®Þch  ¹.  ,   ho 2.3.Do   ©n, c¸ thÓ  î ®∙  Õt    tnh    n   ch hoÆc   Êt  Ých,ch¹y trèn,®i  ïkh«ng  mt       t  cßn  µis¶n,m µ   êi thõa  Õ   µis¶n  t    ng   k t  kh«ng cßn kh¶ n¨ng thanh    ÷ng  to¸n(nh tr ng  îp trªnph¶icã  å  ¬  ê h      h s ph¸p lýcña  ¬     c quan    µnh    µ  Ýnh  Òn  Thih ¸n v ch quy ®Þa  ¬ng) x¸cnhËn. ph    Nh÷ng  êng  îp ph¸tsinh trªn® îcxö  ýsau    ∙  ùc hiÖn      íc tr h          l  khi® th   ®ñ c¸c b   theo  íng  Én,  h d ph¶i ® îc Ban     thanh to¸n nî    Êp    c¸c c x¸c  Ën,  ¬  nh c quan  µi T  chÝnh    ©n   µng  µ   íc kiÓm     ­ Ng h Nh n   tra,sau    ×nh cÊp  ã  Èm  Òn    ®ã tr   c th quy ra quyÕt  nh  ö  ý.C Êp    Õt  nh  µChñ   Þch  û   ®Þ x l  ra quy ®Þ l  t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ®èivíi ph tr     ¬ (    doanh  nghiÖp  µ  chøc  éc ®Þa   v tæ  thu  
 5. 5 ph¬ng),Bé    qu¶n  ýkinh tÕ  µnh  l    ng sau    èng  Êt b»ng    khith nh   v¨n b¶n  íi é   µi v  T   B chÝnh  ®èivíi (    doanh  nghiÖp  µ  n  Þ  ùcthuéc Trung  ng). v ®¬ v tr     ¬ 2.4.Nguyªn  ©n  ñ    nh ch quan. ­Do    tham  lîdông,cè    µm  i «   i   ý l tr¸ . ­Do    mua    b¸n lßng vßng  õnguån  èn  i  Õm  ông.   t  v ® chi d ­Do    ¹m    viph nguyªn t¾c  Õ     µichÝnh,thÓ  Ö  Ýn  ông.   ch ®é t     lt d ­Khaikhèng  µ    Ën  îkhèng.     v x¸cnh n   ­ Thµnh  Ëp doanh    l  nghiÖp  kh«ng  ng  ®ó chøc  n¨ng,kh«ng    iÒu  Ön    ®ñ ® ki dÉn  n     ®Õ ph¸tsinhnî.  ­ Gi¶ithÓ  ng    ùc  Ön    nh khi th hi thanh  ý tµis¶n  l    kh«ng  ng  ®ó quy  nh   ®Þ theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 315/H§BT  µy  9­ ng 01­ 1990  µ  è  v s 330/H§BT  µy  10­ ng 23­ 1991  ña  éi  ng  é   ëng  c H ®å B tr (nay  µ Thñ   íng  Ýnh  ñ)  µ  l  t Ch ph v Th«ng   sè  t 25TC/TCDN   µy  5­ ng 15­ 1997  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  ùc  Ön  c BT  h d th hi NghÞ   ®Þnh   è  s 50/CP  µy  8­ ng 28­ 1996  quy  nh   Öc  µnh  Ëp, chia  ®Þ vi th l  t¸ch,s¸t    nhËp,gi¶i Ó     th doanh nghiÖp  µ   íc. Nh n ­Gi¶  ¹o    Ó    ïnî.   m gi¶i th ®Ó x   ­ Do  ãc   m ngoÆc   Êu  Õt  ÷a chñ  î vµ  êim ¾ c   î,lµm  c k gi   n   ng   n  m«i  í cho  gi   i c¸ccÊp    b¶o  l∙nh. ­ Nî    ph¸tsinh kh«ng  ï hîp  íihîp  ng      ph   v  ®å kinh tÕ  µ  ô  ôc hîp  ng    v ph l   ®å kinhtÕ.   ­B¶o      l∙nhkh«ng  ng  Èm  Òn. ®ó th quy Trong qu¸  ö  ý,thanh  x l  to¸n nh÷ng    kho¶n c«ng  î qu¸  ¹n  n  h ph¸tsinh      do nguyªn  ©n   ñ  nh ch quan  ña  c doanh  nghiÖp  îc ¸p  ông  ® d theo Th«ng   Liªn t   ngµnh  è  s 05/TTLN  µy  8­ ng 21­ 1992  ña  µ   nh©n   ©n   èi  c To ¸n  d T cao, ViÖn    kiÓm     ©n  ©n  èicao, Bé   éi  ô  s¸tnh d t    N v (nay  µ Bé   l   C«ng  an),Bé    Ph¸p  µ   T v Träng  µiKinh  Õ  µ   íchíng dÉn    Õt  ét  è  Ên    ªnquan  n   t  t Nh n     gi¶iquy m s v ®Ò li   ®Õ viÖc  ùc hiÖn  th   tæng thanh    î.TríctiªntËn    äi  ån  ña  êim ¾ c   to¸nn       thu m ngu c ng   nî,sè    chªnh  Öch  l kh«ng    îcxö  ýnh  thu ®   l   sau: + Doanh nghiÖp  ¹  lµ chñ  î ® îc h¹ch  lo i10    n    to¸n vµo  Õt    k qu¶ s¶n  Êt xu   kinhdoanh.   + Giao cho  ¬  c quan    µnh    Õp tôcthu håi®èi víi êim ¾ c   înép  Thih ¸n ti             ng   n  cho  ©n  Ng s¸ch ®Þa  ¬ng.   ph III.X ö  l ý,    thanh to¸n v µ  h ¹ ch to¸n n î. a.Doanh    nghiÖp  µ   íc®ang  ¹t®éng  ¹ 10  ã  î: Nh n   ho   lo i c n   1.Doanh    nghiÖp  ¹ 10  ã  îph¶ithu,ph¶itr¶®èi víi lo i c n              doanh nghiÖp  ¹  lo i 10  îc thanh  ®  to¸n b×nh  êng: N Õ u     th   bªn  ã  î ph¶i tr¶ cha  ã  c n     c kh¶ n¨ng    tr¶ ngay,haibªn  Õn hµnh  ¬ng îng cam   Õt      ti   th l  k tho¶ thuËn  êigian tr¶h Õt  îvµ    th      n  ph¬ng    ¸n kh¸c® îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt.    c th quy phª duy 2.Doanh    nghiÖp  ¹ 10  ã  îph¶ithu,ph¶itr¶®èi víi lo i c n              doanh  nghiÖp  ¹  lo i 80  × xö  ýnh  th   l   sau:
 6. 6 2.1.Nî    ph¶ithu:Sè   î thùc thu  ña      n    c doanh  nghiÖp theo  ¬ng  xö  ý ph ¸n  l   tµis¶n  ña    c doanh  nghiÖp    Ó    Quy Õt  nh  è  gi¶ith c¨n cø  ®Þ s 315/H§BT  µy  ng 01­ 9­1990  µ  è  v s 330/H§BT  µy  10­ ng 23­ 1991  ña  éi ®ång  é  ëng  c H  B tr (nay lµThñ     t ng  Ýnh  ñ)  µ  í Ch ph v Th«ng   sè t 25/TC/TCDN   µy  5­ ng 15­ 1997  ña  é   µi c B T  chÝnh  íng  Én  ùc hiÖn  h d th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 50/CP  µy  8­ ng 28­ 1996  quy  nh   ®Þ viÖc  µnh  Ëp,chiat¸ch,   Ëp, gi¶i Ó  th l      nh     s¸p th doanh  nghiÖp  µ   íc.Sè  Nh n   chªnh  lÖch kh«ng  thu  îc do  ®   nguyªn  ©n nh kh¸ch quan  doanh nghiÖp  ¹  ® îc lo i10    h¹ch to¸nvµo  Õt     k qu¶  s¶n  Êtkinh doanh  èi a  n¨m). xu     (t   3  ® N Õ u   nguyªn nh©n  ñ  do    ch quan  quy  tr¸chnhiÖ m    cho    ©n  c¸nh ph¶ithanh    to¸ncho    doanh nghiÖp. 2.2.Nî    ph¶itr¶:Sè   î ph¶itr¶nhng      n     kh«ng  ã  i t ng ®Ó     îcbï trõ c ®è  î   tr¶,®       sè ph¶i thu    kh«ng thu  îc,sè  ®   cßn  ¹  ¹ch  lih to¸n vµo  Õt    k qu¶  s¶n  Êt  xu kinh  doanh  ña  c doanh  nghiÖp  ¹ 10. lo i   3.Doanh    nghiÖp  ¹ 10  ã  îph¶ithu,ph¶itr¶Ng ©n  lo i c n           s¸ch: 3.1.Nî    ph¶ithu:   ­ C¸c    kho¶n  îcÊp  tr  hoÆc   Êp  ï theo  Õ   é  c b  ch d quy  nh  ®Þ trong thêikú     bao  Êp  ña    Êp  ©n   c c c¸c c Ng s¸ch  a  Êp  ,  ©n   ch c ®ñ Ng s¸ch  a   ¬ng  ®Þ ph thanh  to¸n cho    doanh  nghiÖp  a   ¬ng; Ng ©n   ®Þ ph   s¸ch Trung  ng  ¬ thanh to¸n cho    doanh  nghiÖp Trung  ng  ¬ qu¶n  ý.Chñ   î ph¶icã  l  n    b¶ng    õng  kª t kho¶n  Êp  ï c b  ®Ó   ¬  c quan  µichÝnh  T  xem   Ðt thanh  x  to¸n. ­ C¸c    kho¶n  ép  õa  ©n   n th Ng s¸ch ® îctrõvµo       kho¶n  ép  ú  n k sau;Sè   ép   n thõa cã    Ën  ña  ¬    x¸cnh c c quan  Õ,  Thu doanh  nghiÖp  îctrõvµo  ®   kho¶n  ép  ú  nk sau  n     Õt  î  Õu  µ thuÕ   Êt  Ëp  Èu  ¬  ®Õ khi h n (n l  xu nh kh c quan  H¶i quan    x¸c nhËn). ­  î  èi l ng  ©y  ùng  ¬  N kh  î x d c b¶n  µn  µnh  ho th trong  Õ   ¹ch,ngoµi kÕ   k ho     ho¹ch cha  îccÊp    ®  ph¸t,  doanh  nghiÖp  Ëp c¸chå  ¬  å m   ã:ThÎ x¸cnhËn  î, l    sg c      n  b¸o  c¸o  èi l ng  ©y  ùng  µn  µnh, quyÕt  kh  î x d ho th   to¸n c«ng  ×nh  µn  µnh,   tr ho th   nguån  èn  ∙  ö  ông,Quy Õt  nh  ©y  ùng  µikÕ   ¹ch.N Õ u   ïng    v ®sd   ®Þ xd ngo   ho   d c¸c kho¶n  ph¶inép  ©n     Ng s¸ch ®Ó   ©y  ùng  îc ghi thu,ghi chi.L Önh        xd ®        ghi thu, ghichithuéc doanh       nghiÖp  a   ¬ng  Së   µi chÝnh  Ëp;Doanh  ®Þ ph do  T   l  nghiÖp  Trung  ng  Bé   µi chÝnh  Ëp    vµo  å  ¬  ö  ýnî cña  ¬ do  T   l c¨n cø  h s x l    doanh  nghiÖp  cã    Ën  ña  x¸c nh c Ban  thanh    î vµ  to¸nn   Quy Õt  nh  ña  Êp  ã  Èm  Òn. ®Þ c c c th quy   N Õ u   ïng  ån  èn  ña    i t ng kh¸c,doanh  d ngu v c c¸c ®è  î     nghiÖp  ph¶ilÊy khÊu       hao cña  µis¶n  è  nh  ∙  ïng,quü  u      iÓn,nguån  èn  t  c ®Þ ®d   ®Ç tph¸ttr   v kh¸c ®Ó     î,   tr¶n   n Õu  Õu  thi b¸o  Uû   c¸o  ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ (®èi víidoanh     nghiÖp  a   ¬ng)  µ  é   ®Þ ph v B qu¶n  ý kinh  Õ  µnh  ®èi víi l  t ng (    doanh  nghiÖp  Trung  ng)  Êp  ¬ c ph¸t.N Õ u   ©n     Ng s¸ch  a   ¬ng, Bé   µnh  ®Þ ph   ng Trung  ng  ¬ kh«ng  ©n  i  îc,b¸o  c ®è ®   c¸o  é   µi chÝnh  BT  nghiªn cøu  Êp  ç  î   c h tr  phÇn  chªnh  Öch.N Õ u   l   doanh  nghiÖp  îc Ng ©n   ®  s¸ch  ç  îcÊp  èn, doanh  h tr  v  nghiÖp  ¹ch to¸nt¨ngvèn  ©n  h    Ng s¸ch cÊp  µ  ùc hiÖn  ép  Òn sö  ông  èn    v th   n ti   d v cho  µ   íc. Nh n ­ C¸c  kho¶n  ©n   Ng s¸ch b¶o  l∙nh vµ  Ën    î    nh tr¶ n thay doanh  nghiÖp  (kho¶n  b¶o    l∙nh thanh to¸n)hoÆc   ç  îkhi khã    h tr    kh¨n,nhËn    î    tr¶ n thay    khi ®iÒu  ng  µis¶n  ña  ®é t  c doanh  nghiÖp:N Õ u   µ doanh    l  nghiÖp  a   ¬ng    ®Þ ph do Ng ©n  s¸ch tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng    Õt.N Õ u   µ doanh  ¬ gi¶iquy   l  nghiÖp  Trung  ng  Ng ©n  ¬ do  s¸ch Trung  ng    Õt.N Õ u   ©n     ¬ gi¶iquy   Ng s¸ch ®Þa     ph¬ng  Êt  ©n  i  ×  ñ   Þch  û   m c ®è th Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr  
 7. 7 thuéc Trung  ng  ¬ b¸o c¸o  é   µi chÝnh    ×nh  ñ  íng  Ýnh  ñ  BT  ®Ó tr Th t Ch ph xem   xÐt quyÕt ®Þnh.     3.2.Nî    ph¶itr¶Ng ©n     s¸ch: ­ C¸c    kho¶n  a  ép  ©n   ch n Ng s¸ch bao  å m:  g C¸c  ¹  Õ, khÊu  lo ithu   hao  ¬  c b¶n,chªnh  Öch    înhuËn, tiÒn b¸n  µng  Ëp  Èu    l gi¸,   li    h nh kh theo  NghÞ   nh  , ®Þ th   vay  ©n   Ng s¸ch,doanh    nghiÖp ph¶it×m  äi  ån    ép  ©n     m ngu ®Ó n Ng s¸ch,n Õu     kh«ng  ép  îcb¸o    n ®  c¸o nguyªn  ©n  nh cho  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph trùc thuéc    Trung  ng  ¬ (doanh nghiÖp  a   ¬ng)  µ  é   µi chÝnh  ®Þ ph vBT  (doanh  nghiÖp  Trung  ng) ®Ó   ¬   xem  Ðt xö  ý: x l +  Õ u   ∙  ïng  µo  Öc  ©y  ùng  ¬  ë  ËtchÊt,mua  ¾ m   µis¶n,bæ   N ®d v vi x d csv    s t    sung  èn u  ng, ® îc Ng ©n   v l ®é    s¸ch  Êp  c cho  doanh  nghiÖp  b»ng  ¬ng  ph ph¸p  ghithu,ghichi,doanh        nghiÖp  ¹ch    h to¸ngi¶m    c¸c kho¶n  ph¶inép  ©n     Ng s¸ch,   t¨ngvèn  µ   íccÊp    Nh n   cho doanh nghiÖp,c¨n cø  µo  Önh          ña    vl ghithu,ghichic c¬ quan  µichÝnh    ¹ch to¸n. T  ®Ó h   +  Õ u   ïng    î Êp  N d ®Ó tr c cho    é  c¸n b c«ng  ©n    nh viªndoanh nghiÖp trong  lóckhã    kh¨n,h¹ch to¸ngi¶m  Çn       ph ph¶inép  ©n    Ng s¸ch,t¨ngphÇn  ©n     Ng s¸ch  cÊp  µ    v chicho    i t ng trî Êp  c¸c ®è  î    c (ph¶icã    b¶ng    µ  ý    Ën  ña  êi kª v k x¸c nh c ng   ® îctrî Êp).    c ­ Kho¶n øng  Òn  ña  ©n   ti c Ng s¸ch mua   µng  Êt  Èu      î níc h xu kh ®Ó tr¶ n     ngoµi,lÊy ngo¹itÖ  Ëp  ü  ù  ÷Nhµ   íc,hoÆc        l qu d tr   n  mua   µng  ù  ÷l th«ng, h d tr  u    do  Õn  ng      ûgi¸, Õu  ã  bi ®é gi¸c¶,t     n c chªnh  Öch  Õu  l thi ph¶icã    Ën  ña  ¬    x¸cnh c c quan  µichÝnh,Ban  T    thanh    îcÊp  to¸nn   tØnh,hoÆc   é    B qu¶n  ýkinh tÕ  µnh  l    ng th× ® îcxo¸nîphÇn         chªnh  Öch  nguyªn nh©n  l do    trªn. ­ Sè   µng    Ët tcßn  ån kho,doanh   h ho¸,v    t    nghiÖp kh«ng  Çn  ïng,hoÆc   c d   kÐ m   Êt  È m   Êt,doanh  m ph ch   nghiÖp  îc thanh  ývµ  ép  ©n   ®  l   n Ng s¸ch sè  ùc   th   thu.ViÖc    thanh  ýthùc hiÖn  l    c«ng  khai,   u      ®Ê gi¸theo chÕ     Ön  µnh. b¸n   ®é hi h 4.Doanh    nghiÖp  ¹ 10  ã  îNg ©n  µng: lo i c n     h 4.1. Nî    ph¶i thu: N Õ u   ©n   µng  ã  î      Ng h c n doanh  nghiÖp, Ng ©n   µng    h thanh    to¸nngay,hoÆc   õvµo  è    tr   s ph¶itr¶Ng ©n  µng.    h 4.2.Nî    ph¶i tr¶:Doanh     nghiÖp ph¶i t×m  ån      î Ng ©n   µng    ngu ®Ó tr¶ n   h phÇn  èc;l∙tÝn  ông  ∙    g    id ® kª khaihoÆc   a      ch kª khaim µ   ¹ch    µib¶ng   h to¸nngo   ® îcBan    thanh    îvµ  ©n  µng    Ën, cho    î l∙  Õ u   a    îc to¸nn   Ng h x¸cnh   xo¸n   iN. ch tr¶®   nî gèc    doanh  nghiÖp  ã  Ó  ¬ng îng  íiNg ©n   µng    c th th l v  h ®Ó tho¶  Ën  êi thu th   gian tr¶h Õt  î.    n Nh÷ng  êng  îp  îc chuyÓn  µnh  èn  ©n   tr h®  th v Ng s¸ch  Êp  ¶m   c ® b¶o: Sè    vèn cßn  ang  îcsö  ông  ® ® d trong s¶n  Êt kinh doanh  ng  a  ã    xu     nh ch c kh¶  n¨ng  tr¶nî,®∙  ïng  µo  ©y  ùng  ¬  ë  Ët chÊt cña    d vxd csv    doanh nghiÖp.Sau    ã  ù    khic s kiÓm     ña  ¬  tra c c quan  µi chÝnh  µ  ©n   µng, ® îc c©n  i  T  v Ng h    ®è trong  b¶ng  quyÕt    to¸ns¶n  Êt kinh doanh  ña  xu     c doanh  nghiÖp,míi® îc chuyÓn  èn        v vay thµnh  èn  Êp. Ng ©n   µng  µm  ñ tôc chuyÓn  èn,doanh  vc  h l th     v  nghiÖp  ¹ch    h to¸n gi¶m  îvay  ©n  µng,t¨ngvèn  ©n  n  Ng h    Ng s¸ch cÊp,thùc hiÖn  ép  Òn sö  ông        n ti   d vèn cho  µ   íctõkhicã  Önh  Nh n       l chuyÓn  èn  v vay  µnh  èn  ©n  th v Ng s¸ch cÊp.   5.Doanh    nghiÖp  ¹ 10  ã  îph¶itr¶dù  ÷Quèc  lo i c n         tr   gia. Doanh nghiÖp  ¹  cã  î ph¶itr¶dù  ÷Quèc    ×  ö  ýtheo  Òu  lo i10  n       tr   gia th x l   §i 13  µ  Òu  vµ  Òu  cña  v §i 14  §i 19  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 95/1998/Q§/TTg  µy  5­ ng 18­ 1998  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ, n Õu   c Th t Ch ph   c¸c doanh nghiÖp  ¹  cã  î  ng  lo i10  n nh
 8. 8 kh«ng  îc xo¸ nî,sè  î vÉn  ån  ¹  îc ghi t¨ng vèn  µ   íc cÊp  ®       n  t ti     ®   Nh n   cho doanh  nghiÖp (gi¶i Õt nh   quy   kho¶n  îNg ©n  n  s¸ch)gi¶m  îdù  ÷Quèc    n   tr   gia. 6. Doanh    nghiÖp  ¹  cã  î ph¶ithu,ph¶itr¶®èi  íic¸c thµnh  Çn  lo i10  n         v    ph kinhtÕ    kh¸cvµ  chøc    tæ  kinhtÕ     éi.   ­x∙h 6.1.Nî    ph¶i thu:Doanh     nghiÖp  ¹  cã  î ph¶i thu  i  íic¸c thµnh  lo i10  n     ®è v     phÇn  kinh tÕ    kh¸c vµ  chøc    tæ  Kinh  Õ    héi,c¸c ®èi  îng  µy  Én  ån  ¹ t ­ X∙      t n v t ti   ph¶it×m  äi  ån      î gèc    m ngu ®Ó tr¶n   cho    c¸cdoanh  nghiÖp  ¹    Õ u     i lo i N 10. c¸c®è   t ng  µy  è  ×nh  î n ct kh«ng    î,doanh  tr¶ n   nghiÖp  b¸o c¸o Ban  thanh  to¸n nî c¸c      cÊp  å  ¬  (h s bao  å m     g nh quy  nh  ¹  ôc  , iÓ m   ¸p  ông    Ön  ®Þ ti M II ® a)  d c¸c bi ph¸p  cìng  Õ   ch theo  Th«ng   li   µnh  è  t ªnng s 05/TTLN  µy  8­ ng 21­ 1992  ña  µ     c To ¸n nh©n  ©n  èicao, ViÖn  Óm     ©n  ©n  èicao, Bé   éi  ô  d t    ki s¸tnh d t    N v (nay  µ Bé  l  C«ng    é     an),B T ph¸p  µ  äng  µiKinh  Õ  µ   íc.§èivíi   n  Þ  v Tr t  t Nh n       ®¬ v kinh tÕ  c¸c   ngoµi quèc    doanh  µ  v c¸c  chøc  tæ  kinh  Õ  t kh¸c,sau    Ën    khi t thu  Õu     n cßn chªnh  Öch  l kh«ng  thu  îc,doanh  ®  nghiÖp  ¹  ® îc h¹ch  lo i10    to¸n vµo  Õt      k qu¶ s¶n  Êt kinh doanh.Sè  a    îcdoanh  xu       ch thu ®   nghiÖp  Ëp hå  ¬  l   s chuyÓn  cho  ¬  c quan  Õ   a  ¬ng  Õp tôcthu,nép  Thu ®Þ ph ti       cho  ©n  Ng s¸ch ®Þa  ¬ng.   ph 6.2.Nî    ph¶i tr¶:Doanh     nghiÖp  ¹  cã  î ph¶i tr¶ ®èi  íic¸c thµnh  lo i10  n      v    phÇn kinh tÕ    kh¸cvµ  chøc    tæ  kinh tÕ      éith× ph¶it×m  äi  ån        ­ x∙h       m ngu ®Ó tr¶ nîgèc    sßng  ¼ng    ãn  îcho    i t ng trªn. ph c¸cm n  c¸c®è  î   7.Doanh    nghiÖp  ¹ 10  ã  înícngoµi: lo i c n       ­ Doanh    nghiÖp  ù vay,tù tr¶hoÆc   t       mua     Ë m   Ët t  µng    tr¶ch v  ,h ho¸ ph¶i   tù longuån      î nícngoµitheo     ®Ó tr¶n       nguyªn tÖ,n Õu     kh«ng    îcnî,doanh  tr¶®     nghiÖp  b¸o c¸o nguyªn  ©n  nh cho  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh    phè  ùc thuéc  tr   Trung  ng  Õu  µ doanh  ¬ (n l  nghiÖp  a   ¬ng), Bé,  µnh  ®Þ ph   ng (nÕu  µdoanh  l  nghiÖp  Trung  ng) xem   Ðt: ¬  x +  Õ u   µ nguyªn  ©n  N l  nh kh¸ch quan  ×  û   th U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh    phè, Bé,  µnh  ç  î   î,n Õu    ng h tr  n   tr¶ kh«ng  ã  ån  c ngu b¸o  Bé   µi chÝnh    c¸o  T   ®Ó tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ    t  ph xem  Ðt gi¶i x     Õt. quy +  Õ u   nguyªn nh©n  ñ  N do    ch quan  × truycøu  th     tr¸chnhiÖm     ©n, tËn    c¸ nh   thu m äi  ån,sè    ngu   chªnh  Öch  õvµo    l tr   l∙sau  Õ  ña  i thu c doanh  nghiÖp. ­ Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn  th   vay,mua     b¸n  Ët t  µng  v  , h ho¸  ña  íc ngoµi c n    theo  Õ   ¹ch vµ  k ho   chØ  o  ña  µ   íc,n Õu  Çn  ®¹ c Nh n   ph cßn  î kh«ng    îc,Nhµ   n  tr¶®   nícnhËn  î®Ó       n   tr¶thay cho  ñ  înícngoµi.   ch n     b. Doanh    nghiÖp  õng  ¹t®éng, gi¶ithÓ  ¹  cã  î ph¶ithu,ph¶i ng ho      lo i80  n        tr¶. 1.Nî    ph¶ithu ®èi víi    : ­ Doanh    nghiÖp  ¹  kh«ng  lo i10  ph¶itr¶,h¹ch    µo  Õt     to¸n v k qu¶ s¶n  Êt xu   kinhdoanh.   ­Doanh    nghiÖp  ¹ 80:xo¸nî. lo i       ­TµichÝnh:® îccoi1           kho¶n  ép  ©n  n Ng s¸ch. ­Dù   ÷Quèc        tr   gianh kho¶n    ©n  thu Ng s¸ch. ­  ©n   µng: kho¶n  Ng h   kh«ng ph¶i tr¶ cña  ©n   µng  µ kho¶n     Ng h l  thu  ña  c Ng ©n  µng. h
 9. 9 ­ Kinh  Õ  Ëp  Ó, tnh©n, ®oµn  Ó  µ  i t ng kh¸c:giao cho  ¬    t t th      th v ®è  î       c quan  Thu Õ     åinép  ©n  thu h   Ng s¸ch. 2.Nî    ph¶itr¶®èi víi     : ­Doanh    nghiÖp  ¹ 10  ö  ýnh  lo i x l   kho¶n    ph¶ithu kh«ng    îccña     thu ®   doanh  nghiÖp  ¹10) quy  nh  ¹ M ôc  IphÇn    iÓ m     Õt2.1 ë  Çn  (lo     i ®Þ t  i II   , a,® 2,ti     ph trªn. ­Doanh    nghiÖp  ¹ 80    î. lo i xo¸n   ­TµichÝnh:xo¸nî.       ­Dù   ÷Quèc        tr   gia:nh kho¶n    ©n  thu Ng s¸ch (xo¸nî).    ­ Ng ©n   µng  îc thu  î theo  ¬ng  xö  ýtµis¶n  ña    h ®   n  ph ¸n  l     c doanh  nghiÖp  gi¶ithÓ    theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 315/H§BT  µy  9­ ng 01­ 1990  µ  è  v s 330/H§BT  ngµy  10­ 23­ 1991  ña  éi ®ång  é  ëng  c H  B tr (nay lµThñ íng Ch Ýnh  ñ),Th«ng     t  ph   t è   s 25TC/TCDN   µy  5­ ng 15­ 1997  ña  é   µi  Ýnh  íng  Én  ùc  Ön  c B T ch h d th hi NghÞ   nh  è  ®Þ s 50/CP  µy  8­ ng 28­ 1996  quy  nh  Öc  µnh  Ëp,chia t¸ch, ®Þ vi th l      s¸p nhËp,gi¶i Ó       th doanh  nghiÖp  µ   ícvµ  Òu  Quy Õt  nh  è  Nh n   §i 7  ®Þ s 95/1998/ Q§/TTg  µy  5­ ng 18­ 1998  ña  ñ íng ChÝnh  ñ.­ Kinh  Õ  Ëp  Ó, tnh©n, c Th t   ph     t t th      ®oµn  Ó  µ  i t ng kh¸c:lÊynguån    Þthanh  ýtµi th v ®è  î      gi¸tr   l   s¶n      î;sè    ®Ó tr¶n   cßn thiÕu Ban  thanh  ý,c¬  l   quan  ñ  ch qu¶n  ña  n  Þ  ×m  ån    î gèc  c ®¬ v t ngu tr¶n   thay  ngêim ¾ c   î.N Õ u     n  kh«ng  ã  ån  ¬  c ngu c quan    Õt ®Þnh  µnh  Ëp gi¶i Ó  ra quy   th l    th b¸o c¸o Bé  µichÝnh    ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ    Õt.     T  ®Ó tr   t  ph gi¶iquy ­  è   î níc ngoµi c¬  S n      quan  quyÕt  nh  µnh  Ëp,gi¶ithÓ  ã  ra  ®Þ th l   c tr¸ch   nhiÖ m      îthay cho  lotr¶n     doanh  nghiÖp: +  Õ u   N kh«ng  ã  ån    î  ×  ñ   Þch  û   c ngu tr¶ n th Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ph (doanh  nghiÖp  a   ¬ng),Bé   ëng  é   ®Þ ph   tr B qu¶n  ý kinh  Õ  µnh  l  t ng (doanh nghiÖp  Trung  ng) b¸o    é  µichÝnh  ¬   c¸o B T   tæng  îp ®Ó   ×nh Thñ íng h  tr   t  ChÝnh  ñ  ph xem   Ðt quyÕt ®Þnh. x    +  Õ u   nguyªn  ©n  ñ  N do  nh ch quan ph¶iquy    tr¸chnhiÖ m     ©n  µ  ú   c¸ nh v tu   theo møc    ©y  Êttho¸t   ö  ýhµnh  Ýnh,kinh tÕ,ph¸p luËt.   ®é g th     x l  ®Ó ch        c.Xö  ýthanh    îcña  ©n  µng.   l  to¸nn   Ng h 1.Nî    ph¶itr¶:   1.1.§èi víiNg ©n   µng  µ   íc cã  î ph¶itr¶doanh       h Nh n   n      nghiÖp  ¹  vµ  lo i10  c¸c ®èi îng    t kh¸c cho  ï trõ sè    b     ph¶i thu  ña  õng  i  îng,sè    ct ®è t   cßn  ¹  ©n   li Ng hµng thanh    to¸nngay  cho    i t ng trªn. c¸c®è  î   1.2.§èivíi ©n  µng  ¬ng  ¹icã  î ph¶itr¶doanh       Ng h Th m   n     nghiÖp  ¹  vµ  lo i 10  c¸c®èi t ng kh¸c® îcxö  ýnh     î       l   doanh nghiÖp  ¹ 10  ã  îph¶itr¶. lo i c n       2.Nî    ph¶ithu ®èi víi    : 2.1.C¸c    doanh nghiÖp  ¹  vµ  ¹          ®∙    Ó  µ  lo i80  lo i20, 30, 40, 50, 90  gi¶ith v ngõng  ¹t®éng: ho   Nî ph¶ithu cña  ©n   µng  îc khoanh     Ng h ®  theo  Õt  nh  ña  ñ íng quy ®Þ c Th t   ChÝnh  ñ  µ  èng  c  ©n   µng  µ   íc ®èi  íilo¹  vµ  ¹      ph v Th ®è Ng h Nh n   v  i 80  lo i20, 30, 40, 50, 90  ∙    Ó, hoÆc   õng  ¹t®éng  ê    Ó, t nh©n  Õt,bá      ® gi¶ith   ng ho   ch gi¶ith    ch   trèn(kh«ng    cßn  êitr¶nî)® îcgi¶i ng           Õt: quy ­ Doanh    nghiÖp  ¹  tËn  theo  ¬ng  tr¶nî cña  lo i80  thu  ph ¸n      doanh nghiÖp  gi¶ithÓ    ông    ¸p d Quy Õt  nh  è  ®Þ s 315/H§BT  µy  9­ ng 01­ 1990  µ  è  v s 330/H§BT  ngµy  10­ 23­ 1991  ña  éi ®ång  é   ëng  c H  B tr (nay lµThñ íng ChÝnh  ñ) Th«ng     t  ph  
 10. 10 t è   s 25/TC/TCDN   µy  5­ ng 15­ 1997  ña  é   µi  Ýnh  íng  Én  ùc  Ön  c B T ch h d th hi NghÞ   nh  è  ®Þ s 50/CP  µy  8­ ng 28­ 1996  quy  nh  Öc  µnh  Ëp,chia t¸ch, ®Þ vi th l      s¸p  Ëp, gi¶ithÓ  nh     doanh  nghiÖp  µ   íc.Sè   Nh n   chªnh    lªchkh«ng  ® îc thùc thu      hiÖn  theo  Òu  Quy Õt  nh  è  §i 7  ®Þ s 95/1998/Q§/TTg  µy  5­ ng 18­ 1998  ña  ñ  c Th t ng ChÝnh  ñ. í  ph ­ C¸c  i  îng  µ lo¹          ®∙    Ó, ngõng  ¹t®éng, ®è t l   i20, 30, 40, 50, 90  gi¶ith   ho     thùc hiÖn  Ën    µn  é  µis¶n  ña  Ëp  Ó,c¸nh©n, tæ    t thu to b t   c t th       chøc    éi, ÷ng  x∙h   nh ngêithõa  Õ   µis¶n  ña  n  Þ  µ  êim ¾ c   î theo  Ët ®Þnh.  è     k t  c ®¬ v v ng   n  Lu   S cßn  ¹l  i kh«ng    îcNg ©n   µng  ¬ng  ¹i ® îcxö  ýtheo  iÓ m   2  Òu  Quy Õt  thu ®   h Th m     l  ® 1­ §i 7  ®Þnh   è  s 95/1998/Q§/TTg  µy  5­ ng 18­ 1998  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ. Sè   î c Th t Ch ph   n   cña    ©n  êi m ¾ c   î cha    c¸ nh ng   n  tr¶cho  ©n   µng  îc chuyÓn  Ng h ®  giao cho  ë  S TµichÝnh  Õp tôcthu håinép  ©n    ti         Ng s¸ch ®Þa  ¬ng.   ph 2.2.Doanh    nghiÖp  ¹ 10  µ  ¹ 20,30,40,50,90  ang  ¹t®éng: lo   v lo i         ® i   ho   ­Nî    ph¶ithu ®èi víi        doanh  nghiÖp  ¹ 10: lo   i +  ¹idoanh  Lo   nghiÖp  Þ   b thua  ç 3  l   n¨m  Òn,kh«ng  ã  li   c kh¶ n¨ng  ¾c   kh phôc, Ng ©n   µng    Þ   µ   m ë   ñ  ôc ph¸    h ®Ò ngh To ¸n  th t   s¶n doanh nghiÖp theo  LuËt    ph¸ s¶n. Sau    ùc hiÖn      khith   ph¸ s¶n doanh nghiÖp theo  Ët,n Õu    Lu   cßn sè chªnh  Öch  l kh«ng    îcth×  Ïxö  ýtheo  iÓ m   2  Òu  Quy Õt  nh   thu ®   s   l   ® 1­ §i 7  ®Þ sè  95/1998/Q§/TTg  µy  5­ ng 18­ 1998  ña  ñ íng ChÝnh  ñ. c Th t   ph +  ¹idoanh  Lo   nghiÖp  îc s ¾p   Õp  µ  chøc  ¹  ã  íng  ®  x v tæ  l ic h ph¸ttr Ón,  i   nh÷ng  ãn  î ®∙  îckhoanh  µ  a  îckhoanh  ng  nguyªn nh©n  m n  ®   v ch ®   nh do    kh¸ch  quan  îc thùc  Ön  ®  hi theo  iÓ m   §iÒu  Quy Õt  nh   è  ® 2  9  ®Þ s 95/1998/Q§/TTg  ngµy  5­ 18­ 1998  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. c Th t   ph Ng ©n  µng  ¬ng  ¹iph¶ib¸o    é  µichÝnh  µ  ©n  µng  µ   ­ h Th m    c¸o B T   v Ng h Nh n íc sè   nî tiÒn   d  vay  ©n   µng  µ   íc ®Õ n   êi®iÓ m   ö  ý nî ®Ó   ©n   Ng h Nh n   th   x l    Ng hµng  µ   íccïng Bé  µichÝnh  Èm  nh  µ  Õt  nh  îcchuyÓn  èn  Nh n     T  th ®Þ v quy ®Þ ®  v vay  µnh  èn  ©n   th v Ng s¸ch  Êp. Sè   c   kh«ng  îc chuyÓn  µnh  èn  ©n   ®  th v Ng s¸ch  cÊp,tiÕp tôc® îckhoanh  îgèc        n  trong 3    n¨m  Õp theo. ti   2.3.Nî    ph¶ithu do      nguyªn nh©n  ñ    ch quan  ña  êim ¾ c   î: c ng   n ­ Do  è    õa ®¶o  ôp  Ët,   c ýl   ch gi   tham  òng,Ng ©n  µng  Ëp hå  ¬  nh   h l   s chuyÓn  sang  ¬  c quan  Ph¸p  Ëtxö  ý. lu   l ­    ö  ông  èn    ôc   ch  Do s d v sai m ®Ý vay, ngêi m ¾ c   î      n ph¶i tËn    thu  äi  m nguån      î kÓ   viÖc  ®Ó tr¶n   c¶  b¸n  µis¶n  îc mua   ¾ m   t  ®  s b»ng  ån  èn  ngu v vay.   N Õ u   ÷ng  µis¶n  îcmua   ¾ m   nh t  ®  s b»ng  èn  v vay    ph¸thuy  îchiÖu  ®  qu¶ trong  s¶n  Êtkinh doanh  ã l∙   ©n  µng  ¬ng  ¹ib¸o    ©n  µng  µ   ­ xu     (c   iNg ) h Th m   c¸o Ng h Nh n íc vµ  é   µi chÝnh    BT  xem   Ðt  x cho  ö  ýtheo  iÓ m   §iÒu  Quy Õt  nh  è  x l  ® 2  9  ®Þ s 95/1998/Q§/TTg  µy  5­ ng 18­ 1998  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  µ    Þ  Êp  c Th t Ch ph v ®Ò ngh c cã  Èm   Òn  ö  ýhµnh  Ýnh, kinh tÕ, ph¸p  Ët®èi  íinh÷ng  êi,tæ  th quy x l  ch      lu   v  ng   chøc    ¹m  ¬  Õ   viph c ch qu¶n  ý, Ýn  ông  ña  µ   íc. l  d t c Nh n 2.4.Nî    ph¶ithu do      nguyªn nh©n  ñ    ch qu¶n  ña  ©n   µng:Ng ©n   µng  c Ng h   h Nhµ   ícvµ  ©n  µng  ¬ng  ¹ithùc hiÖn  n   Ng h Th m    theo  Õt1  ôc  phÇn    ti   m A  IITh«ng  t li   Þch  è    ªnt s 03/1997/TTLT/NHNN­BTC   µy  11­ ng 22­ 1997  ña  é   µi chÝnh  c BT  vµ  ©n   µng  µ   íc híng  Én  ö  ý nî qu¸  ¹n  ña    ©n   µng  èc  Ng h Nh n   d x l    h c c¸c Ng h qu doanh  qua  Ên  ch chØnh  ¹t®éng  ©n   µng  ho   Ng h sau  thanh    µ ph¶itËn    tral     thu c¸cnguån  ña  êiviph¹m, sè    c ng       cßn  ¹quy  l  i tr¸chnhiÖ m    ©n  Ó  c¸cc¸n    c¸nh (k c¶    bé    o) ®Ó   ö  ýtheo  l∙nh ®¹   x l  Ph¸p  Ët,sè  î sau  ö  ýkh«ng  lu   n   x l  thu  åi ® îc,trõ h     vµo  înhuËn  l i sau  Õ  ña    ©n  µng  ¬ng  ¹i. thu c c¸cNg h Th m
 11. 11 2.5.Nî  ña  ¬    c c quan  µi chÝnh  a   ¬ng  T  ®Þ ph vay  ©n   µng  µ   íc, Ng h Nh n   Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i:theo chØ  o  ña  é  µichÝnh,cña  h Th m    ®¹ c B T     TØnh  û,Thµnh  u  uû, Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng       ¬ng    ph tr     ¬ ®Ó chitr¶l vµ b¶o  Ó m     éi.   îcgi¶m  è  hi x∙h .®  . s ph¶inép  ©n    Ng s¸ch cña  ©n  µng  µ   ­   Ng h Nh n ícvµ  ©n  µng  ¬ng  ¹i.   Ng h Th m 3.C¸c    kho¶n  îdo  n   b¶o  l∙nh: ­ C¸c    kho¶n vay  cho  n  Þ  ®¬ v trong níc,b¶o       l∙nhvay  èn,thanh    n   v  to¸n®Õ h¹n    ng  êi ® îcb¶o    a    µ  tr¶nh ng     l∙nhch tr¶v kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng    ©n   µng  tr¶,Ng h b¶o    l∙nhph¶itr¶nîngay       cho  ñ  î vµ  cÇu  êi® îcb¶o    Ën  îb ¾t  ch n   yªu  ng     l∙nhnh n   buéc  íi ©n  µng. v  Ng h ­ C¸c    kho¶n vay  íc ngoµivµ  n    trong níc theo     chØ  nh  ña  µ   íc ®∙  ®Þ c Nh n   ®Õ n   ¹n  ng  ©n  µng  a  ã  h nh Ng h ch c kh¶ n¨ng    îthay,Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i tr¶n     h Th m  tæng  îp  h b¸o  c¸o  ©n   µng  µ   íc vµ  é   µi chÝnh    ×nh  ñ   íng Ng h Nh n   B T   ®Ó tr Th t   ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh  ph quy   riªng. ­ Nî    vay  ©n   µng  ña    Ng h c c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc®ang  ¹t®éng  ∙  Nh n   ho   ® qu¸  ¹n  nguyªn  ©n  h do  nh kh¸ch quan  a  îc khoanh  î,Ng ©n   µng  ¬ng  ch ®   n  h Th m¹ib¸o      c¸o Ban  thanh    î c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  to¸nn       ph tr     ¬ tæng  hîp b¸o  Bé   µi chÝnh  µ  ©n   µng  µ   íc,Ban  c¸o  T   v Ng h Nh n   chØ  o  ®¹ tæng  thanh  to¸n nî    Trung  ng  ¬ cho  ö  ý xo¸  î  x l  n theo  iÓ m   2  Òu  Quy Õt  nh   è  ® 1­ §i 9  ®Þ s 95/1998/Q§/TTg  µy  5­ ng 18­ 1998  ña  ñ íng ChÝnh  ñ. c Th t   ph ­ Nî  b¶o    ña  ¬    do  l∙nhc c quan  ñ  ch qu¶n,cÊp  Ýnh  Òn, cÊp  û    ch quy   u §¶ng:  ngêi b¶o      l∙nhph¶itr¶nî thay cho  n  Þ, n Õu         ®¬ v   kh«ng thanh    îc nî,b¸o  to¸n®     c¸o nguyªn nh©n      cho  Ban chØ  o  ®¹ tæng thanh    î Trung  ng    c¸o to¸nn   ¬ ®Ó b¸o    Thñ íng Ch Ýnh  ñ  t  ph xem  Ðt quyÕt ®Þnh. x    4. Nî    ph¶ithu cña  ©n   µng  a  îcquy  nh     Ng h ch ®   ®Þ trong Quy Õt  nh  è    ®Þ s 95/1998/Q§/TTg  µy  5­ ng 18­ 1998  ña  ñ íng ChÝnh  ñ,®ang  îctheo  âi c Th t   ph   ®  d  t¹ Ng ©n  µng  µ   ícnh:   i h Nh n   ­ Nî    ph¶ithu tõc¸cdoanh         nghiÖp  vay  ©n  µng  µ   íc®∙    Ó  ­ Ng h Nh n   gi¶i th tr íc khithµnh  Ëp    ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc     l c¸c Ng h Th m  doanh, kh«ng  µn    b giao  Ò   v Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i. h Th m ­  î  N ph¶i thu  õ c¸c Hîp      Ýn  ông    t    t¸cx∙ t d vay  íc n¨m  tr   1990  ∙    Ó  ® gi¶ith hoÆc   ùtan r∙. t    ­ Nî    vay thanh    î giai®o¹n   µ    èn  åi):bao  å m   î® îckhoanh  to¸nn     Iv II(v m   g n    vµ  a  îckhoanh. ch ®   C¸c   m ãn   nî   trªn  thùc   hiÖn   theo   Th«ng   t li   ªn  tÞch   sè  03/1997/TTLT/NHNH­BTC  ngµy 22­ 1997 cña Bé  Tµi chÝnh vµ  Ng ©n   11­ hµng  µ   íchíng dÉn  ö  ýnî qu¸ h¹n  ña    ©n   µng  èc  Nh n     x l      c c¸c Ng h qu doanh    qua chÊn chØnh  ¹t®éng  ©n  µng  ho   Ng h sau thanh  tra. 5. C¸c    kho¶n  ©n   µng  ¬ng  ¹i b¶o    ∙    î thay cho  Ng h Th m  l∙nh ® tr¶n     doanh  nghiÖp  vay  èn, thùc  Ön  îp  ng  v  hi h ®å mua  b¸n  n   ®Õ nay  doanh  nghiÖp  îc ®  b¶o    l∙nh kh«ng    îc nî,c¸c Ng ©n   µng  tr¶ ®       h b¸o c¸o Ban  thanh to¸n nî    tØnh,   thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng    ©n  ¹  ¬ ®Ó ph lo ib¸o c¸o Ban chØ   o  ®¹ tæng  thanh    îTrung  ng,Bé  µichÝnh    ×nh Ch Ýnh  ñ  to¸nn   ¬   T  ®Ó tr   ph cho  íng xö  ý. h  l C¸c doanh nghiÖp  a  µm  ñ tôc nhËn  î,nay  ch l th     n  ph¶inhËn  î víiNg ©n     n    hµng  b¶o    è  ∙  îcthanh    îcho  × nh. l∙nhs ® ®   to¸nn   m
 12. 12 C¸c kho¶n  b¶o    ña    ©n   µng  ¬ng  ¹itheo  l∙nhc c¸c Ng h Th m  chØ  nh, thùc ®Þ     hiÖn  ñ  ¬ng  ña  Ýnh  ñ      ch tr c Ch ph ®Ó c¸cdoanh  nghiÖp vay  èn  v hoÆc   b¶o    l∙nh thanh to¸n.Ng ©n   µng  ∙    î thay,sau    ∙  Ën    î,sè    h ® tr¶n     khi® t thu n   cßn  ¹ kh«ng  l i thu  îc Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i tæng  îp  ®  h Th m  h b¸o  c¸o  ©n   µng  µ   íc vµ  é  Ng h Nh n   B TµichÝnh  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ    Õt.   tr   t  ph gi¶i quy d.Nî    ph¶ithu,ph¶itr¶cña  ù  ÷Quèc        d tr   gia. Xö   ý nh  ÷ng  l   nh kho¶n  î Ng ©n   n  s¸ch,ngoµi ra u        l ý thªm  ét  è  iÓ m   m s® sau: 1. Dù   ÷Quèc    ã  î ph¶ithu cña    tr   gia c n      doanh  nghiÖp  ¹  ® îcxö  ýnh  lo i10    l   m ôc  I®iÓ m     Õt5  ë  II   , a,ti   nªu  trªn. 2. Dù   ÷Quèc    ã  î ph¶ithu doanh    tr   gia c n      nghiÖp  ¹    lo i sau    Ën    80, khit thu theo  ¬ng    ph ¸n thanh  ýtµis¶n      î cho    ñ  î theo  l    ®Ó tr¶n   c¸c ch n   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 315/H§BT  µy  9­ ng 01­ 1990  µ  è  v s 330/H§BT  µy  10­ ng 23­ 1991  ña  éi  ng   c H ®å Bé  ëng  tr (nay lµThñ íng Ch Ýnh  ñ) vµ     t  ph   Th«ng   è ts 25/TC/TCDN   µy  5­ ng 15­ 1997  ña  é  µichÝnh  íng dÉn  ùc hiÖn  c BT  h  th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 50/CP  µy  8­ ng 28­ 1996  quy  nh  Öc  µnh  Ëp,chia t¸ch,s¸p  Ëp, gi¶ithÓ  ®Þ vi th l      nh     doanh  nghiÖp  Nhµ   íc.Chi Côc  ù  ÷b¸o    n   d tr   c¸o Ban thanh    î ®Þa   ¬ng  µ  ôc  ÷   ù to¸nn   ph vC D tr   Quèc    giacho    îsè  xo¸n   cßn  ¹ . li 3. Dù   ÷Quèc    ã  î ph¶ithu ®èi víi   µnh  Çn    tr   gia c n           th c¸c ph kinh tÕ    kh¸c vµ    tæ  chøc  kinhtÕ     éi:   ­x∙h 3.1.C¸c  i îng  µy  Én  ån  ¹    ®è t n v t t i ph¶icã    tr¸chnhiÖm     î gèc    tr¶n   cho  ù   D tr÷Quèc    Õ u     i îng  è  ×nh    gia.N c¸c ®è t c t kh«ng    î th×  tr¶n   Chi  ôc  ù  ÷b¸o  C d tr   Ban  thanh to¸n nî c¸c cÊp  å  ¬       (h s bao  å m     g nh quy  nh  ¹  ôc  , iÓ m     ®Þ ti M II ® 1) ®Ó     ông    Ön  ¸p d c¸cbi ph¸p cìng chÕ       theo Th«ng   ªnngµnh  è    tli   s 05/TTLN  µy  ng 21­ 1992  ña  µ    ©n  ©n  èic¸o,ViÖn  Óm    ©n  ©n  èicao,Bé  8­ c To ¸n nh d t    ki s¸tnh d t    Néi vô    (nay lµBé      C«ng    é    an),B T ph¸p vµ  äng  µiKinh  Õ  µ   íc.   Tr t  t Nh n 3.2.C¸c    kho¶n  îthãc dù  ÷Quèc    ña    µnh  Çn  n    tr   giac c¸cth ph kinh tÕ    kh¸c: §èivíi n  Þ  ¹ 20,30,40,50,90  ã  î dù  ÷Quèc       ®¬ v lo i         c n   tr     gia nay  ∙  õng  ® ng ho¹t®éng, gi¶ithÓ  ¬       c quan  µnh  Ëp    chøc    ã  th l c¸c tæ  ®ã c tr¸chnhiÖ m     î   tr¶n   thay,n Õu     con  î kh«ng    îc nî,c¬  n  tr¶ ®     quan  µnh  Ëp  n  Þ   th l ®¬ v ph¶i b¸o      c¸o nguyªn  ©n  nh cho Ban  thanh to¸n nî tØnh, thµnh  è  ùc thuéc       ph tr   Trung  ng  ¬ ®Ó  xem   Ðt xö  ýtheo  Òu  Quy Õt  nh  è  x   l  §i 15  ®Þ s 95/1998/Q§/TTg  µy  5­ ng 18­ 1998  ña  ñ íng ChÝnh  ñ. c Th t   ph 3.3.C¸c    kho¶n  î thãc  n  hoÆc   î øng  Òn  n  ti mua   ãc  µ   th m con  î bÞ   ¾t  n  b nay  a  Ðt xö,hoÆc   á  èn(ph¶icã    Ën  ña  ¬  ch x     b tr     x¸c nh c c quan  C«ng  quËn, an    huyÖn).Chi Côc  ù  ÷® îcchuyÓn  è  î cho  û      d tr     s n  U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh    phè  ùc thuéc  tr   Trung  ng    ¬ ®Ó giao cho  ¬  c quan  iÒu    ® tra (c«ng  tØnh, an    thµnh  è)tiÕp tôc®iÒu    µ    åinép  ©n  ph      trav thu h   Ng s¸ch ®Þa  ¬ng.   ph 3.4.§èi víikho¶n  î  ãc  Uû        n th do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng    ¬ vay  ü   ù  ÷Quèc    Qu d tr   gia sau  Ën b∙o lòn¨m  tr       1989  µ  ÷ng  v nh n¨m  sau    î Êp  ®Ó tr c cho  ©n  µ  d v kh«iphôc      c¸c c«ng  ×nh c«ng  éng,Uû     tr   c   ban nh©n  ©n  d tØnh, thµnh  è  ã    ph c tr¸chnhiÖ m   håi ®Ó     î cho  ôc  ù  ÷   thu    tr¶n   C d tr   Quèc    è  gia,s kh«ng  håi ® îc th×  ùc hiÖn  thu      th   theo  Òu  Quy Õt  nh  è  §i 17  ®Þ s 95/1998/Q§/TTg  µy  5­ ng 18­ 1998  ña  ñ íng ChÝnh  ñ.Chi Côc  ù  ÷b¸o c Th t   ph     d tr     c¸o Ban    thanh    î®Þa  ¬ng  µ  ôc  ù  ÷Quèc    å  ¬  å m: to¸nn   ph v C d tr   giah s g
 13. 13 ­ Kho¶n  î Êp    tr c cho  ©n: ®¬n  Þ  î Êp  Ëp danh  d   v tr c l  s¸ch cña  õng  é  ©n     t hd ® îctrî Êp, sè îng thãc,hoÆc   è  Òn trî Êp     c  l    s ti     c quy    ãc,®Þa   ra th   chØ  õng  é  t h ® îc trîcÊp, x¸c nhËn  ña  û         c U ban  ©n  ©n  êng, x∙ vµ  nh d ph     Phßng  µi chÝnh  T  quËn,huyÖn.   ­ Kho¶n    vay  ãc dù  ÷Quèc    ö  ông    th   tr   gia s d ®Ó kh«iphôc      c¸c c«ng  ×nh tr   c«ng  éng: Ph¶i kª  c     khaidanh  ôc      m c¸c c«ng  ×nh  tr c«ng  éng  îc kh«iphôc, c ®      sè  Òn ® îcquyÕt    ti     to¸nsau    khic«ng  ×nh ®∙  tr   kh«iphôc,sè îng thãc t ng       l   ¬ øng víi è  Òn ®∙  Õt    ãctÝnh    ti   quy to¸n(th   s theo      Õt    gi¸khiquy to¸nc«ng  ×nh)cã    tr   x¸c nhËn  ña  ë  µichÝnh  c ST  tØnh. 3.5.Kho¶n  î thãc  µ   êi m ¾ c   î ®∙  Õt    n  m ng   n   ch ph¶i cã    Ën  ña  û     x¸c nh cU ban  ©n  ©n  êng,x∙vÒ   i t ng nî®∙  Õt  µngêithõa kÕ   nh d ph     ®è  î     ch l       kh«ng  cßn  µi t  s¶n      î,Chi Côc  ù  ÷lËp  å  ¬  c¸o Ban  ®Ó tr¶n     d tr   h s b¸o    thanh    î ®Þa  ¬ng  to¸nn   ph xinxo¸nî.    3.6.Kho¶n  î do    n   øng  Òn mua   ãc,vay  ãc dù  ÷Quèc    ti   th   th   tr   gia trong c¸c    n¨m  1988­ 1990  µ   n  Þ   ∙      Òn  m ®¬ v ® tr¶ ®ñ ti øng  íc hoÆc   ∙    ét  Çn  tr   ® tr¶ m ph b»ng îng,sè  î cßn  ¹ ®∙      l   n  l   tr¶®ñ b»ng  Òn (thêigian tr¶tõ 30­ 1991  ëvÒ   i ti           4­ tr   tr c)tÝnh  í  theo gi¸mua  ãc t¹ thêi®iÓ m      th       i vay  µ   Én  m v cßn  îth× cho  Ðp    n    ph xo¸ nî.Nh÷ng    kho¶n  ∙  ® thanh to¸n b»ng  Òn  µ  Ön  Ët tr c Th«ng   µy  u     ti v hi v   í   t n ®Ò kh«ng  îctÝnh  ¹ . ®  li 4. Gi¸thãc ®Ó   ö  ýthanh    ùc hiÖn       x l  to¸nth   theo  Òu  Quy Õt  nh  è  §i 19  ®Þ s 95/1998/Q§/TTg  µy  5­ ng 18­ 1998  ña  ñ íng ChÝnh  ñ. c Th t   ph 5. Côc  ù  ÷Quèc      d tr   gia tæng  îp    h c¸c kho¶n  ∙  îc xö  ýthanh      ® ®   l  to¸n trªn cã  Èm     ña  th tr¶c Ban  chØ   o  ®¹ tæng  thanh to¸n nî Trung  ng     ¬ b¸o  Bé   µi c¸o  T   chÝnh    Õt ®Þnh  ra quy   gi¶m  èn  ù  ÷. v d tr C. T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n: 1. Chñ   î,ngêi m ¾ c   î,b¶o    µ  êi thõa  Õ   êi l∙nh ®¹o  ¬ng    n    n  l∙nh v ng   k (ng     ® nhiÖ m   ña  n  Þ)  µ ®èi  îng  Þu  c ®¬ v l   t ch tr¸chnhiÖm     thanh to¸n nî giai®o¹n         II theo Th«ng   µy.   tn Trêng  îp    h hai bªn  ñ  î vµ  êi m ¾ c   î cßn  íng  ¾ c   ch n   ng   n  v m kh«ng  thanh  to¸n vµ  ö  ý® îc nî,c¬    x l       quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh  nghiÖp, ®¬n  Þ    v vµ  chøc  tæ  kh¸c cïng  µn  ¹c víic¬    b b     quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹ l  v t  Nh n     i doanh  nghiÖp,Ban    thanh    î cïng  Êp  Õn  Þ  íicÊp    Ön  to¸n n   c ki ngh v   trªnbi ph¸p  gi¶i quyÕt. ¬  quan quyÕt  nh      C ®Þ hoÆc   îc uû  quyÒn  thµnh  Ëp doanh  ® l nghiÖp  µngêichÞu  l    tr¸chnhiÖm     trong viÖc  ö  ýthanh    î cña      x l  to¸nn   c¸cdoanh  nghiÖp  m ×nh  ý  Õt ®Þnh  µnh  Ëp. do  k quy   th l Nh÷ng  êng  îp gi÷a c¸c c¬  tr h      quan  qu¶n  ýkh«ng  èng  Êt gi¶iquyÕt  l  th nh     viÖc  ö  ýthanh    î,c¸cBé  µnh,Ban  x l  to¸nn     ng   thanh    îtØnh,thµnh  è  ùc to¸nn     ph tr   thuéc Trung  ng  ¬ b¸o c¸o  é   µi chÝnh, Ng ©n   µng  µ   íc ®Ó   BT    h Nh n   tæng  îp h  tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh.   t  ph quy   2. Bé   ëng    é, Thñ  ëng  ¬    tr c¸c B   tr c quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  thu   phñ, Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬c tr¸chnhiÖm     chØ   o    ñ  î vµ  êi m ¾ c   î thuéc  ¹m    ®¹ c¸c ch n   ng   n  ph vi qu¶n  ý cña  l  m × nh,  Èn  ¬ng  ©n  Ých,ph©n  ¹  µ    Õt  kh tr ph t   lo i gi¶iquy døt  iÓ m   Öc  ö  ý v ® vi x l  
 14. 14 thanh to¸n nî giai®o¹n         IItheo quy  nh    y.  ®Þ trªn®© C¸c  êng  îp  tr h kh«ng    quy ®Þnh trongTh«ng   µy  îcxö  ýtheo chÕ     Ön  µnh.   tn ®   l     ®é hi h 3. Ban    thanh to¸n nî c¸c cÊp       xem   Ðt,xö  ý kÞp  êivµ  x   l  th   thanh  to¸n nî    theo Th«ng   µy. ViÖc  Õt  nh  ö  ý,thanh  tn   quy ®Þ x l  to¸n nî ph¶ilµm  Öc       vi theo  chÕ     Ëp  Ó. ®é t th Ban  thanh    î c¸c cÊp  to¸nn     xem   Ðt m ét  è  ô  Öc    ¹m  x  s v vi viph nghiªm  äng tr   cã  Êu  Öu  éi ¹m, ®Ò   Þ  ¬  d hi t   ph   ngh c quan  ã  Èm  Òn  ëitè,®iÒu  c th quy kh     tra. M äi  chøc  µ    ©n    ¹o  tæ  v c¸nh gi¶m chøng  õ,lîdông  Öc  ö  ý, t   i vi x l   thanh    to¸n nî lµm  Êttho¸ttµis¶n  µ   íc,m u  î c¸ nh©n  u   Þ   ö  ýtheo    th      Nh n   l     i ®Ò b x l   ph¸p  Ët lu   hiÖn  µnh. h Hµng th¸ng Ban    thanh    î c¸c cÊp  to¸nn     b¸o    Õt  c¸o k qu¶ thanh to¸n,xö  ý   l  nî giai®o¹n       IIcho Ban chØ  o  ®¹ Tæng  thanh    î Trung  ng    Thñ ­ to¸nn   ¬ ®Ó b¸o  t íng Ch Ýnh  ñ      Õn    ph xiný ki chØ  o.®¹ 4.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý.   tn c hi l   15  k t  k Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  ÷ng  Ên    íng m ¾ c     a  ­ qu¸ tr     n c nh v ®Ò v   c¸c®Þ ph ¬ng, bé, ngµnh     b¸o  kÞp  êivíiBé   µi chÝnh, Ng ©n   µng  µ   íc,Ban  c¸o  th     T     h Nh n   chØ  o  ®¹ Tæng  thanh    îTrung  ng    to¸nn   ¬ ®Ó nghiªncøu      bæ sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2