Thông tư liên tịch 102/2003/TTLT/BTC-BVHTT của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
58
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 102/2003/TTLT/BTC-BVHTT của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 102/2003/TTLT/BTC-BVHTT của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn nội dung, mức chi và quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hoá đến năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 102/2003/TTLT/BTC-BVHTT của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t   liªn tÞch bé tµi chÝnh ­ bé v¨n hãa th«ng tin  Sè 102/2003/TTLT/BTC­BVHTT ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2003  H í n g   d É n   n é i   d u n g ,   m ø c   c h i   v µ   q u ¶ n   l ý   k i n h   p h Ý   t h ù c   h i Ö n  Ch¬ng tr×nh môc tiªu Quèc gia vÒ v¨n ho¸ ®Õn n¨m 2005 ­ C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 71/2001/Q§­TTg ngµy 04/05/2001   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  “VÒ  c¸c Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc   gia giai ®o¹n 2001­2005”; ­ C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 42/2002/Q§­TTg ngµy 19/03/2002   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  “VÒ  qu¶n lý,  ®iÒu hµnh c¸c Ch ¬ng   tr×nh môc tiªu quèc gia”; ­ C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 19/2003/Q§­TTg ngµy 28/01/2003   cña Thñ tíng ChÝnh phñ “VÒ viÖc phª duyÖt Ch¬ng tr×nh môc   tiªu quèc gia vÒ v¨n ho¸ ®Õn n¨m 2005”; ­ C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  31/2003/Q§­TTg ngµy 26 th¸ng   02 n¨m 2003 cña Thñ    tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc bæ sung dù   ¸n X©y dùng mét sè lµng, b¶n, bu«n v¨n ho¸ ë vïng cã hoµn   c¶nh  ®Æc biÖt vµo Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ  v¨n   ho¸ giai ®o¹n 2001 ­ 2005; ­ C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 124/2003/Q§­TTg ngµy 17/7/2003   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   phª   duyÖt   §Ò   ¸n   B¶o   tån,   ph¸t   triÓn v¨n ho¸ c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam; ­ C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 170/2003/Q§­TTg ngµy 14/8/2003   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  ChÝnh s¸ch  u  ®∙i hëng thô  v¨n   ho¸; ­ C¨n cø Th«ng t liªn tÞch Bé  KÕ  ho¹ch & §Çu t vµ  Bé   Tµi   chÝnh   sè   01/2003/TTLT/BKH­BTC   ngµy   06/01/2003   Híng   dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 42/2002/Q§/TTg ngµy 19/3/2002   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  qu¶n lý  vµ   ®iÒu hµnh c¸c Ch¬ng   tr×nh môc tiªu quèc gia; Liªn Bé  Tµi chÝnh ­ Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin híng dÉn   mét sè  néi dung, møc chi vµ  qu¶n lý  kinh phÝ   ®èi víi c¸c   Dù  ¸n thuéc Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ  v¨n ho¸  ®Õn   n¨m 2005 nh sau: A­ Nh÷ng quy ®Þnh chung 1­ §èi tîng thùc hiÖn Th«ng t  nµy lµ  c¸c  ®¬n vÞ  sö  dông kinh  phÝ  cña  Ch¬ng  tr×nh  môc tiªu quèc  gia  vÒ  v¨n  ho¸.
  2. 2 2­ Kinh phÝ  thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia  vÒ  v¨n ho¸  ®îc c©n  ®èi trong dù  to¸n chi ng©n s¸ch Trung  ¬ng, ®îc sö dông theo ®óng c¸c néi dung ho¹t ®éng cña ch­ ¬ng tr×nh. ViÖc cÊp ph¸t, qu¶n lý, thanh quyÕt to¸n kinh phÝ Ch­ ¬ng   tr×nh   môc   tiªu   quèc   gia   vÒ  v¨n   ho¸  thùc   hiÖn   theo  ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc vµ  c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh LuËt. C¸c Bé, ngµnh vµ  c¸c  ®Þa ph¬ng cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¬  quan tµi chÝnh  c¸c cÊp qu¶n lý  chÆt chÏ  kinh phÝ  cña Ch¬ng tr×nh, kiÓm  tra c¸c kho¶n chi tiªu theo  ®óng môc tiªu, néi dung, chÕ  ®é quy ®Þnh. 3­ Ngoµi kinh phÝ  do ng©n s¸ch Trung  ¬ng cÊp cho c¸c  Bé, ngµnh vµ  c¸c  ®Þa ph¬ng; C¸c cÊp chÝnh quyÒn  ®Þa ph­ ¬ng, Thñ  trëng c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ  cÇn huy  ®éng thªm c¸c  nguån kinh phÝ  kh¸c nh:  ®ãng gãp tù  nguyÖn cña c¸ nh©n,  c¸c   tæ   chøc   kinh   tÕ   ­   x∙   héi   trong   vµ   ngoµi   níc   (b»ng  tiÒn, hiÖn vËt, c«ng lao  ®éng...), bæ sung tõ  ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng vµ  kinh phÝ  cña c¸c Bé, ngµnh  ®Ó  thùc hiÖn c¸c  Dù ¸n thuéc Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ v¨n ho¸. ViÖc   qu¶n   lý,   sö   dông   c¸c   nguån   kinh   phÝ   huy   ®éng  thªm thùc hiÖn  theo híng dÉn t¹i Th«ng t  nµy vµ  c¸c chÕ  ®é qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh. B­ Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ  I­ Néi dung vµ møc chi chung cña c¸c dù ¸n  1­   Tæ   chøc   biªn   so¹n   vµ   dÞch   tµi   liÖu   chuyªn   m«n   nghiÖp vô cña tõng Dù ¸n, møc chi cô thÓ nh sau: ­ Biªn so¹n tµi liÖu chuyªn m«n nghiÖp vô   ®îc nghiÖm  thu.   Møc   chi   tèi   ®a   kh«ng   qu¸   50.000   ®ång/trang   tiªu  chuÈn 300 tõ; ­ DÞch vµ hiÖu ®Ýnh tµi liÖu tõ tiÕng ViÖt sang tiÕng   níc   ngoµi.   Møc   chi   tèi   ®a   kh«ng   qu¸   40.000   ®ång/  trang   tiªu chuÈn 300 tõ. ­ DÞch  vµ  hiÖu   ®Ýnh  tµi liÖu  tõ  tiÕng  níc  ngoµi  vµ  tiÕng c¸c d©n téc thiÓu sè  cña ViÖt Nam sang tiÕng ViÖt.  Møc chi tèi ®a kh«ng qu¸ 35.000 ®ång/trang tiªu chuÈn 300   tõ. 2­ §µo t¹o, tËp huÊn chuyªn m«n nghiÖp vô  trong níc.  Møc   chi   ¸p   dông   theo   Th«ng   t  sè   105/2001/TT­BTC   ngµy  27/12/2001 cña Bé  Tµi chÝnh vÒ  híng dÉn qu¶n lý, sö  dông  kinh phÝ ®µo t¹o båi dìng c¸n bé c«ng chøc nhµ níc; 
  3. 3 3­ §µo t¹o, hîp t¸c, trao ®æi kinh nghiÖm ë n íc ngoµi  do Ban Chñ nhiÖm Ch¬ng tr×nh quyÕt ®Þnh. Møc chi theo c¸c  qui  ®Þnh hiÖn hµnh  ®èi víi c¸n bé   ® îc cö   ®i c«ng t¸c níc  ngoµi; 4­ §iÒu tra, su tÇm theo c¸c néi dung chuyªn m«n cña  tõng dù  ¸n  ®∙  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt, néi dung  vµ   møc   chi     ¸p   dông   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè  114/2000/TT­BTC ngµy 27/11/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn  qu¶n   lý   kinh   phÝ   c¸c   cuéc   ®iÒu   tra   thuéc   nguån   vèn   sù  nghiÖp tõ ng©n s¸ch Nhµ níc; 5­ Chi vèn  ®èi øng trong níc  ®èi víi c¸c dù  ¸n vay  vèn   ODA,   viÖn   trî   níc   ngoµi   (nÕu   cã)   ®∙   ®îc   quy   ®Þnh  trong HiÖp  ®Þnh gi÷a ChÝnh phñ  ViÖt Nam vµ  ChÝnh phñ  c¸c  níc hoÆc tæ chøc quèc tÕ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh;  6­ C¸c kho¶n chi kh¸c liªn quan  ®Õn Ch¬ng tr×nh môc  tiªu quèc gia vÒ v¨n ho¸. II­ Néi dung vµ mét sè møc chi chñ yÕu: 1­ Dù  ¸n Chèng xuèng cÊp vµ  t«n t¹o c¸c di tÝch lÞch  sö, c¸ch m¹ng vµ kh¸ng chiÕn: 1.1­ Chi lËp dù  ¸n, thiÕt kÕ, kh¶o cæ, trïng tu, b¶o  qu¶n, t«n t¹o... c¸c di tÝch lÞch sö, c¸ch m¹ng vµ  kh¸ng  chiÕn theo Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng, Quy chÕ ®Êu  thÇu vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh; 1.2­ Chi mua s¾m trang thiÕt bÞ  phôc vô  nghiªn cøu,   b¶o qu¶n di tÝch theo  quyÕt   ®Þnh cña cÊp cã  thÈm quyÒn  phª duyÖt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ mua s¾m tµi s¶n; Møc chi cho c¸c néi dung 1.1; 1.2 do Bé  trëng Bé  V¨n  ho¸­Th«ng  tin  quyÕt   ®Þnh   (®èi  víi  phÇn   nhiÖm   vô   do   c¸c   ®¬n vÞ  trùc thuéc Bé  V¨n ho¸­ Th«ng tin thùc hiÖn) hoÆc  Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh (®èi víi phÇn nhiÖm  vô  do c¸c  ®¬n vÞ  trùc thuéc  ®Þa ph¬ng thùc hiÖn) c¨n cø  vµo c¸c chÕ   ®é, tiªu chuÈn,  ®Þnh møc tµi chÝnh hiÖn hµnh  vµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. 1.3­   Chi   b¶o   qu¶n   di   tÝch   b»ng   ho¸   chÊt   theo   quyÕt  ®Þnh phª duyÖt cña Bé trëng Bé V¨n ho¸­Th«ng tin. Møc chi  do   Bé   trëng   Bé   V¨n   ho¸­   Th«ng   tin   quyÕt   ®Þnh   cho   tõng  tiÓu dù ¸n. 2­ Dù  ¸n su tÇm, b¶o tån c¸c gi¸ trÞ  v¨n ho¸ phi vËt  thÓ tiªu biÓu vµ x©y dùng ng©n hµng d÷ liÖu vÒ v¨n ho¸ phi  vËt thÓ: 
  4. 4 2.1­ Chi hç trî ®iÒu tra, thèng kª, hÖ thèng ho¸, lËp   b¶n  ®å  di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ  cña tõng tØnh, thµnh  phè trùc thuéc Trung ¬ng;  Chi hç  trî   ®iÒu tra, su tÇm toµn diÖn, ghi chÐp, lu  gi÷   díi   c¸c   Ên   phÈm   b¨ng,   ®Üa   (c¶   h×nh   vµ   tiÕng),   tµi  liÖu viÕt, in s¸ch, trang phôc, ®¹o cô c¸c di s¶n v¨n ho¸  phi vËt thÓ  tiªu biÓu cña mét sè   ®Þa ph ¬ng vµ  d©n téc  Ýt  ngêi. Møc hç  trî  chung cho mçi tØnh, thµnh phè  trùc thuéc   Trung  ¬ng   tèi   ®a   lµ   50   triÖu   ®ång,   sè   cßn   l¹i   do   ng©n  s¸ch cña  ®Þa ph¬ng bè  trÝ. §èi víi c¸c tØnh miÒn nói cã  khã  kh¨n hoÆc c¸c tØnh cã  nhiÒu di s¶n v¨n ho¸ phi vËt  thÓ, møc hç trî cô thÓ do Bé trëng Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin  quyÕt ®Þnh nhng kh«ng qu¸ 100 triÖu ®ång/tØnh.  2.2­ Chi x©y dùng  ®Ò  c¬ng, bèi c¶nh, trang phôc,  ®¹o  cô,   kÞch   b¶n,   ®¹o  diÔn,   ho¸   trang,   thï   lao,   nhuËn  bót,   tr¶   c«ng   ngêi   cung  cÊp  th«ng   tin,   chuyªn   gia   hoÆc   nghÖ   nh©n t  vÊn nh»m nghiªn cøu phôc dùng vµ  phæ biÕn mét sè  lo¹i h×nh sinh ho¹t v¨n ho¸­ nghÖ thuËt truyÒn thèng. 2.3­   Chi   tr¶   c«ng   lao   ®éng   ngêi   nhËp   sè   liÖu,   x©y  dùng th môc  ®Ó  lu tr÷  c¸c gi¸ trÞ  v¨n ho¸ phi vËt thÓ   ®∙   su tÇm  ®îc, chi mua s¾m trang thiÕt bÞ  b¶o qu¶n kho ng©n  hµng d÷ liÖu.  2.4­ Chi tuyªn truyÒn c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ phi vËt thÓ   trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin  ®¹i chóng (§µi ph¸t thanh,   §µi   truyÒn   h×nh,   b¸o   chÝ)   vµ   in   s¸ch,   c¸c   Ên   phÈm   lµ  b¨ng,   ®Üa  h×nh,  chi tr¶ thuª bao vµ  cíc phÝ  hµng th¸ng  phæ biÕn trªn m¹ng Internet v¨n ho¸ phi vËt thÓ ViÖt Nam. Møc chi cho c¸c néi dung 2.2, 2.3, 2.4 do Bé trëng Bé  V¨n ho¸­ Th«ng tin quyÕt  ®Þnh (®èi víi phÇn nhiÖm vô  do  c¸c  ®¬n vÞ  trùc thuéc Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin thùc hiÖn)  hoÆc Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh  quyÕt   ®Þnh (®èi  víi  phÇn  nhiÖm vô  do c¸c  ®¬n vÞ  trùc thuéc  ®Þa ph¬ng   thùc hiÖn)  c¨n   cø   vµo   c¸c   chÕ   ®é,   tiªu   chuÈn,   ®Þnh   møc   tµi   chÝnh  hiÖn hµnh vµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. 3­  Dù  ¸n  ®iÒu  tra,  b¶o tån  mét sè  lµng,  b¶n,  bu«n,  phum, sãc (sau ®©y gäi chung lµ lµng) tiªu biÓu vµ lÔ héi  truyÒn thèng ®Æc s¾c cña d©n téc Ýt ngêi: 3.1­ Chi  ®iÒu tra vµ  lËp hå  s¬  mét sè  lµng tiªu biÓu  cña d©n téc  Ýt ngêi hiÖn cßn gi÷   ®îc nhiÒu  ®Æc trng v¨n  ho¸ cæ truyÒn. Chi tuyÓn chän lËp dù  ¸n vµ  thùc hiÖn thÝ  ®iÓm   b¶o   tån   2   ­   3   lµng   ®Æc   biÖt   tiªu   biÓu   theo   quyÕt  ®Þnh phª duyÖt cña cÊp cã thÈm quyÒn;  3.2­ Chi hç  trî  tæ chøc lÔ  héi truyÒn thèng  ®Æc s¾c  cña mét sè d©n téc Ýt ngêi theo møc 50­100 triÖu ®ång/mét  lÔ héi/n¨m; møc hç trî cô thÓ cho tõng lÔ héi do Bé tr ëng 
  5. 5 Bé   V¨n   ho¸   ­   Th«ng   tin   quyÕt   ®Þnh;   sè   cßn   l¹i   do   ng©n  s¸ch ®Þa ph¬ng bè trÝ vµ huy ®éng tõ c¸c nguån kh¸c; Møc chi cho c¸c néi dung 3.1, 3.2 do Bé  trëng Bé  V¨n  ho¸ ­ Th«ng tin quyÕt  ®Þnh (®èi víi phÇn nhiÖm vô  do c¸c  ®¬n vÞ  trùc thuéc Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin thùc hiÖn) hoÆc  Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh (®èi víi phÇn nhiÖm  vô  do c¸c  ®¬n vÞ  trùc thuéc  ®Þa ph ¬ng  thùc hiÖn) c¨n cø  vµo c¸c chÕ   ®é, tiªu chuÈn,  ®Þnh møc tµi chÝnh hiÖn hµnh  vµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. 4­   X©y dùng c¸c thiÕt chÕ  v¨n ho¸ th«ng tin c¬  së,  x©y dùng m« h×nh ho¹t ®éng v¨n ho¸ th«ng tin ë lµng, x∙: 4.1­ Chi hç  trî  mét lÇn (cho c¶ giai  ®o¹n 2001­2005)  mua trang thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng cña nhµ v¨n ho¸,  lµng v¨n ho¸,  ®éi th«ng tin lu  ®éng (thiÕt bÞ   ©m thanh,  ¸nh   s¸ng,   nh¹c   cô,   ti   vi,   gi¸   ®Ó   s¸ch,   thiÕt   bÞ   chèng  ch¸y,  chèng   Èm   mèc...).   Møc   hç   trî   kh«ng   qu¸:  60   triÖu   ®ång cho mét nhµ  v¨n ho¸ tØnh; 30 triÖu  ®ång cho mét nhµ  v¨n ho¸ vµ mét ®éi th«ng tin lu ®éng huyÖn; 15 triÖu ®ång  cho mét nhµ  v¨n ho¸ x∙; 10 triÖu  ®ång cho mét lµng  ®¹t  tiªu chuÈn v¨n ho¸ cÊp tØnh 3 n¨m liÒn; 15 triÖu ®ång cho  mét x∙  ®Æc biÖt khã  kh¨n; 100 triÖu  ®ång cho mét kho th  viÖn tØnh; 4.2­ Chi hç  trî  mét lÇn kh«ng qu¸100 triÖu  ®ång (cho  c¶ giai ®o¹n 2001­2005)  x©y dùng nhµ v¨n ho¸ x∙. 4.3­ Chi mua xe « t« chuyªn dông hoÆc mét thuyÒn v¨n  ho¸ cho c¸c ®éi th«ng tin lu ®éng huyÖn miÒn nói ®Æc biÖt  khã  kh¨n theo  gi¸   ®Êu  thÇu  hoÆc chØ  ®Þnh thÇu  theo  quy  ®Þnh hiÖn hµnh vÒ  qu¶n lý  vµ  mua s¾m tµi s¶n b»ng kinh  phÝ ng©n s¸ch nhµ níc; 4.4­   Chi   hç   trî   ban   ®Çu   kh«ng   qu¸   200   triÖu  ®ång/1côm/1 cöa khÈu biªn giíi cho x©y dùng côm th«ng tin   cæ  ®éng t¹i c¸c cöa khÈu biªn giíi quèc gia gåm chi x©y  dùng t¹i chç  côm cæ  ®éng mang biÓu trng v¨n ho¸ ViÖt Nam  vµ   ®Æc trng v¨n ho¸ cña tØnh cã  cöa khÈu biªn giíi; chi  mua   pa   n«,   tranh   cæ   ®éng   phôc   vô   cho   th«ng   tin   theo   chuyªn ®Ò t¹i côm cæ ®éng.... Møc chi do Bé  trëng Bé  V¨n ho¸­ Th«ng tin quyÕt  ®Þnh  (®èi víi phÇn nhiÖm vô  do c¸c  ®¬n vÞ  trùc thuéc Bé  V¨n  ho¸ ­ Th«ng tin thùc hiÖn) hoÆc Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh  quyÕt   ®Þnh   (®èi   víi   phÇn   nhiÖm   vô   do   c¸c   ®¬n   vÞ   trùc  thuéc  ®Þa ph¬ng   thùc hiÖn) c¨n cø vµo c¸c chÕ   ®é, tiªu  chuÈn,  ®Þnh møc tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ  phï  hîp víi t×nh  h×nh thùc tÕ. C¸c néi dung chi 4.1, 4.2, 4.3 nªu trªn  u tiªn tríc  hÕt cho vïng cao, vïng s©u, vïng xa, vïng miÒn nói, vïng 
  6. 6 ®ång bµo d©n téc nh»m thu hÑp kho¶ng c¸ch vÒ hëng thô v¨n  ho¸ gi÷a c¸c vïng. 5­ Dù ¸n ®Èy m¹nh phong trµo x©y dùng lµng, x∙, ph êng  v¨n ho¸: 5.1­   Chi   nghiªn   cøu   tiªu   chuÈn   x©y   dùng,   ®Þnh   biªn   c¸n bé, xÕp h¹ng  ®èi víi tõng lo¹i  ®¬n vÞ  c¬  së  nh  nhµ  v¨n ho¸, th viÖn, côm v¨n ho¸, lµng v¨n ho¸ vµ chi nghiªn  cøu néi dung, ph¬ng ph¸p ho¹t ®éng c¸c cÊp, tõng lo¹i ®¬n   vÞ c¬ së...; 5.2­ Chi x©y dùng chÕ   ®é  khen thëng gia  ®×nh, lµng,  x∙, phêng ®¹t tiªu chuÈn v¨n ho¸; 5.3­   Chi   nghiªn   cøu   x©y   dùng   c¬   chÕ   chÝnh   s¸ch   ®èi  víi   c¸n   bé   lµm   c«ng   t¸c   v¨n   ho¸   th«ng   tin   ë   vïng   cao,  vïng s©u, vïng xa. Møc chi do Bé  trëng Bé  V¨n ho¸­ Th«ng tin quyÕt  ®Þnh  (®èi víi phÇn nhiÖm vô  do c¸c  ®¬n vÞ  trùc thuéc Bé  V¨n  ho¸ ­ Th«ng tin thùc hiÖn) hoÆc Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh  quyÕt   ®Þnh   (®èi   víi   phÇn   nhiÖm   vô   do   c¸c   ®¬n   vÞ   trùc  thuéc  ®Þa ph¬ng   thùc hiÖn) c¨n cø vµo c¸c chÕ   ®é, tiªu  chuÈn,  ®Þnh møc tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ  phï  hîp víi t×nh  h×nh thùc tÕ. 6­ Dù ¸n cÊp s¶n phÈm v¨n ho¸ th«ng tin cho c¬ së: 6.1­  Chi  hç  trî  mua  c¸c s¶n  phÈm  v¨n ho¸  th«ng  tin  bao   gåm   s¸ch,   b¨ng,   ®Üa   cã   ch¬ng   tr×nh   cho   c¸c   x∙   ®Æc  biÖt khã kh¨n, c¸c trêng d©n téc néi tró  theo quyÕt ®Þnh  phª duyÖt cña Bé trëng Bé V¨n ho¸ ­Th«ng tin hµng n¨m; 6.2­ Chi hç  trî  mua s¸ch cho th  viÖn c¸c huyÖn vïng  cao, vïng s©u, vïng xa theo sè  lîng vµ  chñng lo¹i do Bé  trëng  Bé  V¨n ho¸ Th«ng  tin quyÕt  ®Þnh  hµng  n¨m; chi hç  trî  x©y dùng thÝ   ®iÓm tñ  s¸ch lu  ®éng cho th  viÖn tØnh,  thµnh phè ®Ó lu©n chuyÓn vÒ th viÖn c¬ së. Møc chi thanh to¸n theo gi¸ b¸n trõ  chiÕt khÊu theo   quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ gi¸ ®Æt hµng ®∙ ®îc c¬ quan qu¶n lý  gi¸ thÈm ®Þnh. 7­ Dù  ¸n phèi hîp víi Bé  t lÖnh biªn phßng t¨ng cêng  ho¹t ®éng v¨n ho¸ th«ng tin tuyÕn biªn giíi vµ h¶i ®¶o: 7.1­   Chi   hç   trî   mua   trang   thiÕt   bÞ   ©m   thanh,   ¸nh   s¸ng, nh¹c cô... cho c¸c  ®ån Biªn phßng. Møc hç  trî  mét  lÇn   (cho   c¶   giai   ®o¹n   2001   ­   2005)   kh«ng   qu¸   30   triÖu  ®ång/01 ®ån biªn phßng. 7.2­ Chi hç trî mua c¸c s¶n phÈm v¨n ho¸ th«ng tin vµ  tæ   chøc   liªn   hoan   v¨n   ho¸   th«ng   tin   cho   c¸c   ®ån   Biªn  phßng.  
  7. 7 Møc chi thanh to¸n do Bé Quèc phßng quyÕt ®Þnh c¨n cø   vµo c¸c chÕ   ®é, tiªu chuÈn,  ®Þnh møc tµi chÝnh hiÖn hµnh  vµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. 8­ Dù ¸n hiÖn ®¹i ho¸ kh©u s¶n xuÊt phim: Chi   hç   trî   mua   trang   bÞ   ph¬ng   tiÖn,   kü   thuËt   hiÖn  ®¹i, ®ång bé: nh m¸y quay phim, thiÕt bÞ thu thanh, thiÕt   bÞ  in tr¸ng phim...cho mét sè  H∙ng phim lín cña Trung  ­ ¬ng,   ®¶m   b¶o   s¶n   xuÊt   ®îc   phim   ©m   thanh   lËp   thÓ   theo  quyÕt ®Þnh phª duyÖt cña Bé trëng Bé V¨n ho¸­ Th«ng tin.  Møc chi theo gi¸ tróng thÇu hoÆc chØ  ®Þnh thÇu theo   quy   ®Þnh   hiÖn   hµnh   vÒ   qu¶n   lý   vµ   mua   s¾m   tµi   s¶n   b»ng  kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ níc. 9­  Dù  ¸n trang  bÞ  ph¬ng  tiÖn  kü  thuËt  hiÖn  ®¹i cho  kh©u phæ biÕn phim: 9.1­ Chi hç  trî  ban  ®Çu kh«ng qu¸ 500 triÖu  ®ång/r¹p  ®Ó  trang bÞ  m¸y chiÕu phim nhùa  ©m thanh lËp thÓ  cho mét  sè  r¹p chiÕu phim lín cã  kh¶ n¨ng t¹o doanh thu cao, sè  kinh phÝ cßn thiÕu do ng©n s¸ch cña ®Þa ph¬ng bè trÝ hoÆc  lÊy tõ nguån cña ®¬n vÞ ®îc cÊp m¸y. 9.2­ Chi hç  trî  bæ sung m¸y chiÕu phim thÝch hîp cho  c¸c   ®éi   chiÕu   bãng   lu   ®éng   ho¹t   ®éng   ë   vïng   cao,   vïng  s©u, vïng  xa,  biªn  giíi, h¶i  ®¶o víi møc kh«ng  qu¸: 90  triÖu  ®ång  ®Ó  mua mét m¸y chiÕu phim 35 mm hoÆc 54 triÖu  ®ång ®Ó mua mét m¸y video 100 inch. 10­  Dù  ¸n  ®µo  t¹o,  n©ng cao  tr×nh   ®é  sö  dông  trang  thiÕt bÞ hiÖn ®¹i trong s¶n xuÊt vµ phæ biÕn phim: 10.1­ Chi ®µo t¹o ng¾n h¹n c¸n bé chuyªn m«n kü thuËt   sö  dông trang thiÕt bÞ  hiÖn  ®¹i trong s¶n xuÊt vµ  lu tr÷  phim ë níc ngoµi.  10.2­ Chi thuª chuyªn gia níc ngoµi gi¶ng d¹y, n©ng  cao tr×nh  ®é  cho c«ng nh©n kü  thuËt sö  dông trang thiÕt  bÞ hiÖn ®¹i cña ngµnh ®iÖn ¶nh.  Møc chi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n íc hoÆc theo  hîp   ®ång   tho¶   thuËn   do   Bé   trëng   Bé   V¨n   ho¸   ­Th«ng   tin  phª duyÖt. 11­   Dù   ¸n   trang   thiÕt   bÞ   mét   sè   ph¬ng   tiÖn   chuyªn  dông hiÖn  ®¹i  ®Ó  b¶o qu¶n lu tr÷  phim t¹i ViÖn Phim ViÖt  Nam: Chi mua thiÕt bÞ  hiÖn  ®¹i  ®Ó  b¶o qu¶n phim, mua m¸y  chuyÓn ®æi phim nhùa sang phim video ®Ó lu tr÷... Møc chi thanh to¸n theo gi¸ tróng thÇu theo quy  ®Þnh  hiÖn   hµnh   vÒ   qu¶n   lý   vµ   mua   s¾m   tµi   s¶n   b»ng   kinh   phÝ  ng©n s¸ch nhµ níc.
  8. 8 12­ Dù  ¸n X©y dùng mét sè  lµng, b¶n, bu«n v¨n ho¸  ë  vïng cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt: 12.1­ Chi hç  trî   ®Çu t x©y dùng tô   ®iÓm v¨n ho¸ céng  ®ång   t¹i   48   lµng   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   1471/Q§­BVHTT   ngµy  12/5/2003 cña Bé trëng Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin vÒ viÖc phª  duyÖt Dù  ¸n "X©y dùng mét sè  lµng, b¶n, bu«n v¨n ho¸  ë  vïng   cã   hoµn   c¶nh   ®Æc   biÖt"   vµ   thùc   hiÖn   theo   Quy   chÕ  Qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y dùng, Quy chÕ   ®Êu thÇu vµ  c¸c v¨n  b¶n híng dÉn hiÖn hµnh.  Møc hç trî cô thÓ cho mçi lµng do Bé trëng Bé V¨n ho¸  ­ Th«ng tin quyÕt  ®Þnh, nhng tèi  ®a kh«ng qu¸ 500 triÖu  ®ång/mét lµng (chi b»ng nguån vèn ®Çu t ph¸t triÓn); 12.2­ Chi hç trî mét lÇn (cho c¶ giai ®o¹n 2001­2005)   mua   c¸c   s¶n   phÈm   v¨n   ho¸   th«ng   tin   ®Ó   cÊp   cho   48   lµng  gåm:   s¸ch,   b¨ng,   ®Üa   (c¶   h×nh   vµ   tiÕng),   bé   trang   trÝ  kh¸nh tiÕt (¶nh B¸c Hå, cê §¶ng, cê Tæ quèc) kh«ng qu¸ 15  triÖu/lµng. Møc chi do Bé  trëng Bé  V¨n ho¸­ Th«ng tin quyÕt  ®Þnh  (®èi víi phÇn nhiÖm vô  do c¸c  ®¬n vÞ  trùc thuéc Bé  V¨n  ho¸ ­ Th«ng tin thùc hiÖn) hoÆc Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh  quyÕt   ®Þnh   (®èi   víi   phÇn   nhiÖm   vô   do   c¸c   ®¬n   vÞ   trùc  thuéc  ®Þa ph¬ng   thùc hiÖn) c¨n cø vµo c¸c chÕ   ®é, tiªu  chuÈn,  ®Þnh møc tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ  phï  hîp víi t×nh  h×nh thùc tÕ.  12.3­ Chi hç  trî  kh«ng qu¸ 10 triÖu  ®ång/lµng/n¨m  ®Ó  tæ chøc c¸c ho¹t  ®éng v¨n ho¸ th«ng tin t¹i 48 lµng (nªu  trªn).  Møc chi thanh to¸n cho tõng ho¹t  ®éng do Uû  ban nh©n  d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh. III­ C«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh ViÖc qu¶n lý, lËp dù  to¸n, cÊp ph¸t, quyÕt to¸n kinh  phÝ  thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia v¨n ho¸  ®Õn  n¨m 2005 thùc hiÖn theo quy tr×nh, néi dung, thêi gian,   biÓu mÉu theo  quy   ®Þnh  cña LuËt Ng©n s¸ch  Nhµ  níc,  v¨n  b¶n híng dÉn LuËt vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. Riªng   trêng   hîp   cÊp   b»ng   hiÖn   vËt   (tõ   nguån   ng©n   s¸ch trung ¬ng) cho c¸c ®Þa ph¬ng, Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin  cã  tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o  ®Õn Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh  phè  trùc thuéc  trung  ¬ng  biÕt  vÒ  sè  lîng,   ®¬n gi¸ tõng  lo¹i hiÖn vËt mçi lÇn cÊp, ®Ó Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh  phè  trùc thuéc trung ¬ng ph©n phèi, theo dâi vµ  qu¶n lý.   Khi Dù  ¸n kÕt thóc, viÖc bµn giao tµi s¶n cña Bé  V¨n ho¸   ­   Th«ng   tin   cho   c¸c   ®Þa   ph¬ng   ph¶i   thùc   hiÖn   theo   quy 
  9. 9 ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ  níc. Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh  phè  trùc thuéc trung ¬ng cã  tr¸ch nhiÖm híng dÉn c¸c  ®¬n  vÞ  theo dâi, qu¶n lý  vµ  sö  dông  ®óng môc  ®Ých, cã  hiÖu  qu¶ sè hiÖn vËt ®îc cÊp.  Hµng n¨m, Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin cã  tr¸ch nhiÖm tæng  hîp, quyÕt to¸n gi¸ trÞ hiÖn vËt ®∙ cÊp cho c¸c ®Þa ph¬ng  cïng   víi   quyÕt   to¸n   ng©n   s¸ch  chi  ch ¬ng   tr×nh  môc  tiªu  cña Bé, kÌm theo b¸o c¸o tæng hîp sè  lîng tõng lo¹i hiÖn  vËt ®∙ cÊp trong n¨m cho tõng ®Þa ph¬ng. C¸c ®Þa ph¬ng ®­ îc   cÊp   hiÖn   vËt   tõ   Bé   V¨n   ho¸   ­   Th«ng   tin   kh«ng   ph¶i   quyÕt to¸n gi¸ trÞ hiÖn vËt ®îc cÊp vµo ng©n s¸ch ®Þa ph­ ¬ng,   nhng   ph¶i   tæ   chøc   më   sæ   s¸ch   theo   dâi,   kiÓm   tra,  gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc xuÊt, sö dông, tån kho tµi s¶n ®îc  cÊp.   C­ §iÒu kho¶n thi hµnh Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy ®¨ng c«ng b¸o. Nh÷ng   quy   ®Þnh   tríc   ®©y   tr¸i   víi   néi   dung   quy   ®Þnh   t¹i Th«ng t nµy ®Òu b∙i bá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  víng m¾c,  ®Ò  nghÞ  ph¶n ¸nh vÒ Liªn Bé ®Ó nghiªn cøu söa ®æi cho phï hîp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản