intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư liên tịch 107/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

213
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 107/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với người lao động và doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo quy định tại Nghị định 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 107/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. th«ng t l i ª n   t Þ c h   B é   t µ i   c h Ý n h   ­   B é   L a o   ® é n g   ­   T h ¬ n g   b i n h   v µ   X ∙  h é i   S è   1 0 7 / 2 0 0 3 / T T L T ­ B T C ­ B L § T B X H   n g µ y   0 7   t h ¸ n g   1 1   n ¨ m   2 0 0 3  Híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi ngêi  lao ®éng vµ doanh nghiÖp ®a ngêi lao ®éng ViÖt Nam  ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi theo qui ®Þnh t¹i  NghÞ ®Þnh sè 81/2003/N§­CP ngµy 17/7/2003 cña ChÝnh phñ  q u y   ® Þ n h   c h i   t i Õ t   v µ   h í n g   d É n   t h i   h µ n h   B é   L u Ë t   L a o   ® é n g   v Ò  ngêi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc ë níc ngoµi C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 81/2003/N§­CP ngµy 17/7/2003 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh Bé LuËt   lao ®éng vÒ ngêi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc ë níc ngoµi   (sau  ®©y  gäi  t¾t  lµ  NghÞ  ®Þnh  sè  81/2003/N§­CP),    Liªn   tÞch Bé Tµi chÝnh, Bé Lao ®éng­Th¬ng binh vµ X∙ héi híng  dÉn thùc hiÖn chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi ngêi lao ®éng vµ  doanh nghiÖp  ®a nguêi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã  thêi h¹n ë níc ngoµi nh sau: a. nh÷ng quy ®Þnh chung. 1. Th«ng t nµy híng dÉn chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi ngêi  lao   ®éng   vµ   doanh   nghiÖp   ®a   lao   ®éng   ViÖt     Nam   ®i   lµm  viÖc   cã   thêi   h¹n   ë   níc   ngoµi   (sau   ®©y   gäi   lµ   doanh  nghiÖp) ®îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 81/2003/N§­CP, gåm: 1.1.   LÖ   phÝ   cÊp   giÊy   phÐp   ho¹t   ®éng   xuÊt   khÈu   lao  ®éng; 1.2. TiÒn ®Æt cäc; 1.3. PhÝ dÞch vô xuÊt khÈu lao ®éng; 1.4. Häc phÝ ®µo t¹o­gi¸o dôc ®Þnh híng cho ngêi lao  ®éng; 1.5.  B¶o  hiÓm x∙  héi vµ thuÕ  thu  nhËp ®èi  víi ngêi  lao ®éng cã thu nhËp cao; 1.6. PhÝ m«i giíi xuÊt khÈu lao ®éng; 1.7. §ãng gãp quü hç trî xuÊt khÈu lao ®éng; 1.8. C¸c quy ®Þnh vÒ tµi chÝnh kh¸c. 2.   Doanh   nghiÖp   chØ   ®îc   phÐp   thu   tiÒn   ®Æt   cäc,   phÝ  dÞch vô xuÊt khÈu lao ®éng, phÝ m«i giíi sau khi ngêi lao  ®éng ®îc phÝa níc ngoµi chÊp nhËn vào làm viÖc hoÆc cÊp  visa. 3. Trêng hîp ngêi lao ®éng ®îc ®µi thä mét phÇn hoÆc  toµn bé chi phÝ th× doanh nghiÖp kh«ng ®îc thu cña ngêi  lao ®éng phÇn chi phÝ ®∙ ®îc ®µi thä.
 2. 4. Doanh nghiÖp kh«ng ®îc thu thªm cña ngêi lao ®éng  bÊt kú mét kho¶n nµo kh¸c ngoµi quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè  81/2003/N§­CP vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 5. Trêng hîp trong HiÖp ®Þnh hoÆc tháa thuËn vÒ hîp  t¸c lao ®éng mµ ViÖt Nam ký kÕt víi níc sö dông lao ®éng  cã   quy   ®Þnh   kh¸c   so   víi   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  81/2003/N§­CP  vµ   Th«ng   t  nµy   th×   ¸p   dông   theo  quy  ®Þnh  t¹i HiÖp ®Þnh hoÆc tháa thuËn ®ã. 6.   ViÖc   ký   quü   cña   doanh   nghiÖp   theo   quy   ®Þnh   t¹i  Kho¶n 5, §iÒu 9 cña NghÞ ®Þnh sè 81/2003/N§­CP thùc hiÖn  theo híng dÉn cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. 7. Côc Qu¶n lý lao ®éng ngoµi níc, Bé Lao ®éng­Th¬ng  binh vµ X∙ héi thùc hiÖn thu, qu¶n lý vµ sö dông lÖ phÝ  cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng ®èi víi doanh  nghiÖp ®a ngêi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n  ë níc ngoµi theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh phÝ,   lÖ phÝ vµ  c¸c v¨n b¶n híng dÉn cã liªn quan. 8.   C¸c   ®èi   tîng   thuéc   §iÒu   2   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  81/2003/N§­CP chÞu sù kiÓm tra, thanh tra c¸c ho¹t ®éng  tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. b­ nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ I­ LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng Khi ®îc cÊp míi hoÆc cÊp ®æi giÊy phÐp ho¹t ®éng xuÊt  khÈu lao ®éng, doanh nghiÖp ph¶i nép lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp  lµ   4.000.000   ®ång  (bèn   triÖu   ®ång)   cho   Côc   Qu¶n   lý   lao  ®éng ngoµi níc, Bé Lao ®éng­Th¬ng binh vµ X∙ héi vµ ®îc  h¹ch to¸n  vµo  chi  phÝ  ho¹t  ®éng xuÊt khÈu  lao  ®éng  cña  doanh nghiÖp. II­ tiÒn §Æt cäc 1. Møc, c¸ch thøc vµ lo¹i tiÒn ®Æt cäc: a. Møc vµ c¸ch thøc ®Æt cäc: ­ C¨n cø vµo tõng thÞ trêng vµ tõng trêng hîp cô thÓ,  doanh nghiÖp tho¶ thuËn víi ngêi lao ®éng ®Ó thu mét lÇn  tríc khi ngêi lao ®éng xuÊt c¶nh  ra níc ngoµi lµm viÖc  hoÆc   thu   nhiÒu   lÇn   nhng   tæng   sè   kh«ng   vît   qu¸   møc   sau  ®©y: 2
 3. STT Níc, khu vùc Møc ®Æt cäc 1 NhËt B¶n  01 lît vРm¸y bay vµ 3 th¸ng l­ ¬ng hîp ®ång. 2 Hàn Quèc 01 lît vРm¸y bay và 2 th¸ng l­ ¬ng hîp ®ång. 3 Đài Loan 01 lît vРm¸y bay và 1 th¸ng l­ ¬ng hîp ®ång. 4 C¸c   níc,   khu   vùc  01 lît vРm¸y bay.   kh¸c ­   §èi   víi   mét   sè   thÞ   trêng   lao   ®éng,   nÕu   xÐt   thÊy  tiÒn ®Æt cäc theo quy ®Þnh kh«ng ®ñ ®Ó thùc hiÖn viÖc båi  thêng, doanh nghiÖp cã thÓ tho¶ thuËn víi ngêi lao ®éng  vÒ biÖn ph¸p ký quü hoÆc b¶o l∙nh ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn  nghÜa vô cña ngêi lao ®éng theo hîp ®ång ký kÕt víi doanh  nghiÖp vµ chñ sö dông lao ®éng níc ngoµi. ViÖc thùc hiÖn  tho¶ thuËn ký quü, b¶o l∙nh tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña Bé  LuËt D©n sù. ­ §èi víi mét sè thÞ trêng lao ®éng hoÆc ®èi tîng lao  ®éng   xÐt   thÊy   kh«ng   cÇn   thiÕt   ph¶i   ®Æt   cäc   th×   doanh  nghiÖp kh«ng thu tiÒn ®Æt cäc cña ngêi lao ®éng. Møc vµ  c¸ch thøc  thu  tiÒn  ®Æt cäc hoÆc kh«ng  thu  tiÒn  ®Æt cäc  ®Òu ph¶i ®îc thÓ hiÖn trong hîp ®ång ®i lµm viÖc ë níc  ngoµi ký kÕt gi÷a doanh nghiÖp vµ ngêi lao ®éng (sau ®©y  gäi lµ hîp ®ång). b. Lo¹i tiÒn ®Æt cäc:  ­ Doanh nghiÖp thu tiÒn ®Æt cäc b»ng ®ång ViÖt Nam. ­ Tû gi¸ ¸p dông:  Trêng hîp  tiÒn  ®Æt cäc  ®îc  tÝnh trªn  c¬ së  ®«la Mü  th×   ¸p   dông   tû   gi¸   giao   dÞch   b×nh   qu©n   trªn   thÞ   trêng  ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng cña ®«la Mü so víi ®ång ViÖt Nam;  nÕu   ®îc   tÝnh   trªn   c¬   së   c¸c   lo¹i   ngo¹i   tÖ   kh¸c   th×   ¸p  dông tû gi¸ tÝnh chÐo gi÷a ®ång ViÖt Nam so víi ngo¹i tÖ  kh¸c   do   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   th«ng   b¸o   t¹i   thêi  ®iÓm thu nép.  §èi víi nh÷ng ngo¹i tÖ mµ Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam  kh«ng th«ng b¸o tû gi¸ tÝnh chÐo so víi ®ång ViÖt Nam th×  doanh nghiÖp tham kh¶o trùc tiÕp th«ng tin cña H∙ng Th«ng  tÊn Roi­ t¬ vÒ tû gi¸ cña nh÷ng ngo¹i tÖ nãi trªn so víi  ®«la Mü; viÖc qui ®æi tõ ®«la Mü sang ®ång ViÖt Nam ¸p  dông tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ  liªn ng©n hµng cña ®«la Mü so víi ®ång ViÖt Nam do Ng©n  hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm thu nép. 2. Qu¶n lý tiÒn ®Æt cäc: a. Doanh nghiÖp më tµi kho¶n “TiÒn ®Æt cäc” t¹i ng©n  hµng th¬ng m¹i nhµ níc n¬i doanh nghiÖp ®ãng trô së chÝnh  3
 4. (hoÆc n¬i ®¬n vÞ trùc thuéc ® îc giao nhiÖm vô xuÊt khÈu lao ®éng quy ®Þnh t¹ i Kho¶n 13, §iÒu 14 cña NghÞ ®Þnh 81/2003/N§- CP) vµ b¸o c¸o Côc Qu¶n lý lao ®éng ngoµi níc b»ng v¨n b¶n vÒ viÖc më tµ i kho¶n “TiÒn ®Æt cäc” , trong ®ã ghi râ tªn tµ i kho¶n, sè tµ i kho¶n, ng©n hµng n¬i më tµ i kho¶n. ChËm nhÊt lµ 15 ngµy kÓ tõ khi nhËn t iÒn ® cäc cña Æt ngêi lao ®éng, doanh nghiÖp ph¶i nép toµn bé sè thu t iÒn ® cäc cña ngêi lao ®éng vµo tµ i kho¶n “TiÒn ®Æt cäc”. Æt ViÖc më tµ i kho¶n “ TiÒn ® Æt cäc “ vµ nép t iÒn ®Æt cäc vµo tµ i kho¶n thùc hiÖn theo híng dÉn cña ng©n hµng th ¬ng m¹i nhµ níc n¬i doanh nghiÖp më tµ i kho¶n “TiÒn ®Æt cäc” . b. Doanh nghiÖp chØ ® îc rót t iÒn ® Æt cäc ®Ó chi tr¶ cho ngêi lao ®éng theo híng dÉn t¹ i kho¶n 3 môc I I phÇn B Th«ng t nµy. c. Toµn bé sè d t iÒn ®Æt cäc mµ doanh nghiÖp ®· thu cña ngêi lao ®éng tr íc khi Th«ng t nµy cã hiÖu lùc ® îc chuyÓn vÒ tµ i kho¶n “TiÒn ®Æt cäc” nªu t¹ i ®iÓm a) kho¶n nµy vµ qu¶n lý , sö dông theo híng dÉn t¹ i Th«ng t nµy. 3. Thanh to¸n t iÒn ®Æt cäc: Thanh to¸n t iÒn ®Æt cäc ®îc thùc hiÖn cïng ví i viÖc thanh lý hîp ®ång Trong thêi h¹n 01 th¸ng kÓ tõ khi ngêi lao ®éng vÒ n- íc , doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o b»ng “Th b¶o ®¶m” cho ngêi lao ®éng ®Õn ®Ó thanh lý hîp ®ång vµ ph¶i th«ng b¸o thªm Ýt nhÊt lµ 3 lÇn trong vßng 06 th¸ng t iÕp theo. ViÖc thanh lý hîp ®ång thùc hiÖn nh sau: a. Tr êng hîp ngêi lao ®éng (hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn hîp ph¸p) ®Õn thanh lý hîp ®ång: a.1. §èi ví i ngêi lao ®éng hoµn thµnh hîp ®ång: - NÕu ngêi lao ®éng kh«ng g©y th iÖt h¹ i vÒ kinh tÕ cho doanh nghiÖp th× doanh nghiÖp ph¶i hoµn tr¶ l ¹ i toµn bé t iÒn ®Æt cäc vµ l · i t iÒn göi ng©n hµng cho ngêi lao ®éng. - NÕu ngêi lao ®éng g©y th iÖt h¹ i vÒ kinh tÕ cho doanh nghiÖp th× t iÒn ®Æt cäc vµ l · i t iÒn göi cña ngêi lao ®éng ® îc sö dông ®Ó bï ®¾p c¸c th iÖt h¹ i vµ chi phÝ hîp lý cho doanh nghiÖp. Sè t iÒn ®Æt cäc cßn thõa (nÕu cã) , doanh nghiÖp ph¶i hoµn tr¶ cho ngêi lao ®éng. a.2. §èi ví i ngêi lao ®éng vi ph¹m hîp ®ång hoÆc vi ph¹m ph¸p luËt níc ®Õn lµm viÖc (bá trèn , ®¸nh nhau, trém c¾p, ®×nh c«ng…) ph¶i vÒ níc tr íc thêi h¹n: Trong tr êng hîp nµy ngêi lao ®éng kh«ng ® îc hoµn l ¹ i t iÒn ®Æt cäc. Doanh nghiÖp vµ ngêi lao ®éng (hoÆc ngêi ® uû quyÒn hîp îc 4
 5. ph¸p) lËp Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång khÊu trõ tiÒn ® Æt cäc, l · i tiÒn göi ng©n hµng cña ngêi lao ®éng ®Ó bï ® p ¾ c¸c thiÖt h¹i vµ chi phÝ hîp lý cho doanh nghiÖp. ChËm nhÊt lµ 15 ngµy kÓ tõ ngµy thanh lý hîp ®ång, doanh nghiÖp nép toµn bé sè tiÒn ® cäc sau khi khÊu trõ (nÕu Æt cßn) vµo Quü hç tr î xuÊt khÈu lao ®éng, ®ång thêi b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n cho Côc Qu¶n lý lao ®éng ngoµi níc Bé Lao ®éng-Th¬ng binh vµ X· héi. a.3. Trêng hîp v× lý do bÊt kh¶ kh¸ng (thiªn tai , chiÕn tranh, doanh nghiÖp bÞ ph¸ s¶n…) hoÆc kh«ng ph¶i do lç i cña ngêi lao ®éng mµ ngêi lao ®éng ph¶i vÒ níc tr íc thêi h¹n: Doanh nghiÖp vµ ngêi lao ®éng lËp Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kiÖn tµi chÝnh mµ doanh nghiÖp vµ ngêi lao ®éng ®· ký ban ®Çu, hoµn tr¶ toµn bé tiÒn ® cäc vµ l · i tiÒn göi ng©n hµng cho ngêi lao ®éng. Æt b. Doanh nghiÖp ® ® ph¬ng thanh lý hîp ®ång trong îc ¬n c¸c tr êng hîp: Ng lao ®éng ® ph¬ng bá hîp ®ång ë l¹ i êi ¬n lµm ¨n bÊt hîp ph¸p hoÆc sau 06 th¸ng kÓ tõ khi doanh nghiÖp ®· 3 lÇn th«ng b¸o b»ng “Th b¶o ®¶ mµ ngêi lao m” ®éng (hoÆc ngêi ® uû quyÒn hîp ph¸p) kh«ng ®Õn thanh lý îc hîp ®ång th× doanh nghiÖp ® khÊu trõ nh÷ng thiÖt h¹i îc (nÕu cã) tõ tiÒn ® cäc vµ l · i tiÒn göi ng©n hµng ®Ó bï Æt ® pc¸c thiÖt h¹i vµ chi phÝ hîp lý cho doanh nghiÖp (®èi ¾ ví i nh÷ng tr êng hîp ngêi lao ®éng g©y thiÖt h¹i) . ChËm nhÊt lµ 15 ngµy kÓ tõ ngµy thanh lý hîp ®ång, doanh nghiÖp nép toµn bé sè tiÒn cßn l¹ i (nÕu cã) vµo Quü hç tr î xuÊt khÈu lao ®éng, ®ång thêi b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n cho Côc Qu¶n lý lao ®éng ngoµi níc Bé Lao ®éng-Th¬ng binh vµ X· héi. III­ PhÝ dÞch vô xuÊt khÈu lao ®éng. 1. C¨n cø tÝnh phÝ dÞch vô. TiÒn l ¬ng theo hîp ®ång (tÝnh theo th¸ng) ®Ó lµm c¨n cø tÝnh phÝ dÞch vô lµ tiÒn l ¬ng c¬ b¶n kh«ng bao gåm: tiÒn lµm thªm giê, tiÒn thëng vµ c¸c kho¶n tr î cÊp kh¸c. Riªng ®èi ví i sÜ quan, thuyÒn viªn tµu vËn t¶i biÓn: TiÒn l ¬ng theo hîp ®ång (tÝnh theo th¸ng) ®Ó lµm c¨n cø tÝnh phÝ dÞch vô lµ tiÒn l ¬ng bao gåm l ¬ng c¬ b¶n vµ l ¬ng phÐp. 2. Møc phÝ dÞch vô. a. Ng êi lao ®éng ®i lµm viÖc ë níc ngoµi th«ng qua doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng ph¶i nép phÝ dÞch vô cho doanh nghiÖp kh«ng qu¸ 01 th¸ng l ¬ng (hoÆc tiÒn tr î cÊp tu nghiÖp) theo hîp ®ång cho 01 n¨m lµm viÖc; riªng sü 5
 6. quan vµ thuyÒn viªn lµm viÖc trªn tµu vËn t¶i biÓn kh«ng qu¸ 1,5 th¸ng l ¬ng theo hîp ®ång cho 01 n¨m lµm viÖc. b. Møc phÝ dÞch vô ph¶i ® ghi trong hîp ®ång. îc c. Trêng hîp ngêi lao ®éng ® gia h¹n hîp ®ång hoÆc îc ký tiÕp hîp ®ång míi th× møc phÝ dÞch vô ®èi víi thêi gian gia h¹n hoÆc thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång míi ® îc tÝnh theo quy ®Þnh t¹ i ®iÓma kho¶n nµy. 3. C¸ch thøc thu nép phÝ dÞch vô. a. Doanh nghiÖp tho¶ thuËn ví i ngêi lao ®éng ®Ó thu phÝ dÞch vô xuÊt khÈu lao ®éng mét lÇn tr íc khi ngêi lao ®éng xuÊt c¶nh ra níc ngoµi lµm viÖc hoÆc thu nhiÒu lÇn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång. §èi ví i thêi gian gia h¹n hîp ®ång, doanh nghiÖp thu phÝ dÞch vô trong thêi gian gia h¹n hoÆc khi ngêi lao ®éng vÒ níc. - Trêng hîp ngêi lao ®éng ph¶i vÒ níc tr íc thêi h¹n v× lý do bÊt kh¶ kh¸ng (thiªn tai , chiÕn tranh, doanh nghiÖp bÞ ph¸ s¶n…) hoÆc kh«ng ph¶i do lçi cña ngêi lao ®éng th× doanh nghiÖp chØ ® thu phÝ dÞch vô cña ngêi îc lao ®éng theo sè th¸ng thùc tÕ lµm viÖc ë níc ngoµi. - Trêng hîp ngêi lao ®éng vi ph¹m hîp ®ång hoÆc vi ph¹m ph¸p luËt níc ®Õn lµm viÖc (bá trèn, ®¸nh nhau, trém c¾p, ® ×nh c«ng…) mµ ph¶i vÒ níc tr íc h¹n hoÆc tù ý bá hîp ®ång ë l¹ i bÊt hîp ph¸p th× doanh nghiÖp ® thu phÝ dÞch îc vô cña ngêi lao ®éng theo thêi h¹n hîp ®ång ®· ký víi ng- êi lao ®éng. b. Lo¹i tiÒn thu phÝ dÞch vô: Doanh nghiÖp vµ ngêi lao ®éng tho¶ thuËn lo¹ i tiÒn thu nép phÝ dÞch vô trong hîp ®ång vµ thùc hiÖn nh sau: - Thu b»ng ®ång ViÖt Nam: Doanh nghiÖp thu phÝ dÞch vô trªn c¬ së phÝ dÞch vô tÝnh b»ng ngo¹i tÖ qui ® ra æi ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ qui ®Þnh t¹ i ®iÓm b, kho¶n 1, môc I I , phÇn B Th«ng t nµy. - Thu b»ng ngo¹i tÖ: Ng lao ®éng ® tr¶ l ¬ng b»ng êi îc ®ång tiÒn nµo th× nép phÝ dÞch vô b»ng ®ång tiÒn ®ã hoÆc ngo¹i tÖ m¹nh (USD, EURO). Doanh nghiÖp ph¶i qui ® phÇn phÝ dÞch vô b»ng ngo¹i æi tÖ ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ qui ®Þnh t¹ i ®iÓm b, kho¶n 1, môc I I , phÇn B Th«ng t nµy ®Ó h¹ch to¸n vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô tµi chÝnh theo c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh. 4. Mét sè vÝ dô tÝnh to¸n phÝ dÞch vô xuÊt khÈu lao ®éng(®èi víi tr êng hîp thu b»ng ®ång ViÖt Nam). VÝ dô 1: Ng lao ®éng A ký hîp ®ång ví i doanh nghiÖp X ®i lµm êi viÖc ë Malaysia ví i c¸c ®iÒu kiÖn c¬ b¶n sau: thêi h¹n 6
 7. hîp ®ång 36 th¸ng, tiÒn l ¬ng theo hîp ®ång lµ 18 RM/ngµy x 26 ngµy/th¸ng (468 RM/th¸ng), sau khi hÕt h¹n hîp ®ång, ngêi lao ®éng ® gia h¹n thªm 24 th¸ng, víi møc l ¬ng 25 îc RM/ngµy x 26 ngµy/th¸ng (650 RM/th¸ng). PhÝ dÞch vô ® îc x¸c ®Þnh nh sau: - PhÝ dÞch vô theo hîp ®ång (tû gi¸ tÝnh chÐo gi÷a ®ång ViÖt Nam víi RingÝt Malaysia t¹ i thêi ®iÓm thu nép lµ 1 RM = 4.078 VN§): (36/12 ) x 468 RM x 4.078 VN§/RM = 5.725.512 VN§. - PhÝ dÞch vô ®èi víi thêi gian gia h¹n (tû gi¸ tÝnh chÐo gi÷a ®ång ViÖt Nam víi RingÝt Malaysia t¹ i thêi ®iÓm thu nép lµ 1 RM = 4.090 VN§): (24/12 ) x 650 RM x 4.090 VN§/RM = 5.317.000 VN§. VÝ dô 2: Ng lao ®éng B ký hîp ®ång ví i doanh nghiÖp Y ®i lµm êi viÖc t¹ i §µi loan víi c¸c ®iÒu kiÖn c¬ b¶n sau: thêi h¹n hîp ®ång 24 th¸ng, tiÒn l ¬ng theo hîp ®ång lµ 15.840 NT$/ th¸ng. Tuy nhiªn, sau 3 th¸ng lµm viÖc t¹ i §µi loan, do xÝ nghiÖp gÆp khã kh¨n trong s¶n xuÊt kh«ng thÓ bè trÝ c«ng viÖc kh¸c cho ngêi lao ®éng nªn ngêi lao ®éng ph¶i vÒ níc tr íc thêi h¹n. PhÝ dÞch vô ® x¸c ®Þnh nh sau: îc - PhÝ dÞch vô nép tr íc khi ®i tÝnh theo hîp ®ång (tû gi¸ tÝnh chÐo gi÷a ®ång ViÖt Nam víi §« la §µi loan t¹ i thêi ®iÓmthu nép lµ 1 NT$ = 455 VN§): (24/12) x 15.840 NT$ x 455 VN§/NT$ = 14.414.400 VN§. - PhÝ dÞch vô doanh nghiÖp ® thu cña ngêi lao ®éng îc lµ: (3/24 ) x 14.414.400 VN§ = 1.801.800 VN§. - PhÝ dÞch vô doanh nghiÖp ph¶i hoµn tr¶ l¹ i ngêi lao ®éng lµ: (21/24 ) x 14.414.400 VN§ = 12.612.600 VN§. VÝ dô 3: Chuyªn gia C kÝ hîp ®ång ví i doanh nghiÖp Z víi c¸c ®iÒu kiÖn c¬ b¶n sau: TiÒn l ¬ng theo hîp ®ång lµ: 1000 USD/ th¸ng. Thêi gian hîp ®ång lµ 3 n¨m. Tû gi¸ t¹ i thêi ®iÓm thu nép lµ 1USD = 15.300 VND. PhÝ dÞch vô theo hîp ®ång ® x¸c ®Þnh nh sau: îc (36/12) x 1.000 USD x 15.300 VN§/USD = 45.900.000 VN§. 7
 8. VÝ dô 4: ThuyÒn viªn D ký hîp ®ång ví i doanh nghiÖp ®i lµm viÖc trªn tµu vËn t¶i biÓn ví i c¸c ®iÒu kiÖn sau: thêi h¹n hîp ®ång 10 th¸ng, tiÒn l ¬ng theo hîp ®ång gåm l ¬ng c¬ b¶n 400 USD/th¸ng, l ¬ng ngoµi giê 100 USD/th¸ng vµ l - ¬ng phÐp 60 USD/th¸ng. Tû gi¸ t¹ i thêi ®iÓm thu nép lµ 1 USD = 15.300 VN§. PhÝ dÞch vô theo hîp ®ång ® x¸c ®Þnh nh sau: îc (10/12) x 1,5 x (400 USD+60 USD)x 15.300 VN§/USD = 8.797.500 VN§. IV­ phÝ ®µo t¹o ­ gi¸o dôc ®Þnh híng 1. Trªn c¬ së khung häc phÝ quy ®Þnh cña Nhµ níc, Côc Qu¶n lý lao ®éng ngoµi níc quy ®Þnh møc thu cô thÓ phï hîp víi néi dung ch¬ng tr×nh, thêi gian ®µo t¹o cña tõng thÞ tr êng ®Ó ®¶ b¶o duy tr×, ph¸t tr iÓn ho¹t ®éng ®µo m t¹o- gi¸o dôc ®Þnh híng. 2. Møc thu häc phÝ trªn kh«ng ¸p dông ®èi ví i tr êng hîp phÝa níc ngoµi ®µi thä chi phÝ ®µo t¹o, gi¸o dôc ®Þnh híng cho ngêi lao ®éng tr íc khi xuÊt c¶nh. v­  B¶o hiÓm x∙ héi vµ thuÕ thu nhËp  1. B¶o hiÓm x· héi: Ngêi lao ®éng ®i lµm viÖc ë níc ngoµi tham gia b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh t¹ i Th«ng t sè 22/2003/TT- BL§TBXH ngµy 13/10/2003 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi "Híng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 81/2003/N§- CP ngµy 17/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh Bé LuËt lao ®éng vÒ ngêi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc ë níc ngoµi". 2. ThuÕ thu nhËp: - Ng lao ®éng nép thuÕ thu nhËp theo quy ®Þnh hiÖn êi hµnh cña ph¸p luËt ®èi ví i ngêi cã thu nhËp cao. Trêng hîp ngêi lao ®éng lµm viÖc ë nh÷ng níc ®· ký HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn ví i ViÖt Nam th× thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ thu nhËp theo quy ®Þnh t¹ i HiÖp ®Þnh ®ã. - Doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm thu tiÒn thuÕ thu nhËp (nÕu cã) cña ngêi lao ®éng ®Ónép cho c¬ quan thuÕ. 8
 9. VI­ phÝ m«i giíi trong xuÊt khÈu lao ®éng 1. Doanh nghiÖp ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng ® phÐp îc chi hoa hång m«i gií i tõ nguån thu phÝ dÞch vô ®Ó cã hîp ®ång cung øng lao ®éng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc chi hoa hång trong giao dÞch, m«i gií i xuÊt khÈu vµ khÊu trõ thuÕ l i ªn quan ®Õn viÖc chi hoa hång m«i gií i . 2. §èi víi mét sè thÞ tr êng, ngêi lao ®éng chÞu mét phÇn chi phÝ m«i gií i ®Ó hç tr î doanh nghiÖp trong viÖc khai th¸c hîp ®ång, Bé Tµi chÝnh cïng Bé Lao ®éng Th¬ng binh vµ X· héi sÏ c¨n cø vµo ® ®iÓm cña tõng thÞ tr êng Æc vµ t×nh h×nh thùc tÕ tõng thêi kú ®Ó quy ®Þnh møc phÝ m«i gií i phï hîp. ViÖc thu phÝ m«i gií i cña ngêi lao ®éng (nÕu cã) ph¶i ® ghi râ trong hîp ®ång. Doanh nghiÖp cã îc tr¸ch nhiÖm cÊp biªn lai thu tiÒn cho ngêi lao ®éng, cã chøng tõ chuyÓn tiÒn cho ®èi t¸c níc ngoµi vµ më sæ s¸ch theo dâi thu chi tiÒn phÝ m«i gií i cña ngêi lao ®éng. PhÝ m«i gií i xuÊt khÈu lao ®éng do ngêi lao ®éng nép cho ®èi t¸c níc ngoµi (c«ng ty m«i gií i níc ngoµi) lµ kho¶n thu hé, chi hé cña doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng vµ kh«ng ph¶i nép thuÕ t¹ i ViÖt Nam. 3. Trêng hîp ngêi lao ®éng ph¶i vÒ níc tr íc thêi h¹n v× lý do bÊt kh¶ kh¸ng (thiªn tai , chiÕn tranh, doanh nghiÖp bÞ ph¸ s¶n…) hoÆc kh«ng ph¶i do lçi cña ngêi lao ®éng, th× doanh nghiÖp ph¶i cã tr¸ch nhiÖm yªu cÇu ví i phÝa ®èi t¸c níc ngoµi hoµn tr¶ l¹ i mét phÇn phÝ m«i gií i cho ngêi lao ®éng theo nguyªn t¾c: phÝ m«i gií i ph¶i nép tÝnh theo sè th¸ng thùc tÕ lµm viÖc ë níc ngoµi. NÕu kh«ng thÓ ®ßi ® cña ®èi t¸c th× doanh nghiÖp cÇn cã îc biÖn ph¸p hç tr î cho ngêi lao ®éng ®èi ví i tõng tr êng hîp cô thÓ. Quy ®Þnh nµy kh«ng b¾t buéc trong tr êng hîp ngêi lao ®éng ®· thùc hiÖn ® 2/3 thêi gian hîp ®ång ®· ký îc ví i doanh nghiÖp. VII­ §ãng gãp quü hç trî xuÊt khÈu lao ®éng 1. Møc ®ãng gãp quü: Doanh nghiÖp cã nghÜa vô trÝch 1% sè thu phÝ dÞch vô xuÊt khÈu lao ®éng ®Ó ®ãng gãp vµo Quü hç tr î xuÊt khÈu lao ®éng theo Quy chÕ qu¶n lý Quü hç tr î xuÊt khÈu lao ®éng cña Bé Tµi chÝnh. 2. C¸ch thøc nép tiÒn ®ãng gãp: §Þnh kú hµng quý, doanh nghiÖp tù kª khai vµ trÝch nép vµo Quü hç tr î xuÊt khÈu lao ®éng theo møc quy ®Þnh 9
 10. t¹ i kho¶n 1 môc nµy. ChËm nhÊt lµ cuèi quý I n¨m sau, c¨n cø vµo doanh thu phÝ dÞch vô thùc tÕ, doanh nghiÖp ph¶i trÝch nép ®ñ vµo Quü hç tr î xuÊt khÈu lao ®éng cña n¨m tr íc . Doanh nghiÖp ® h¹ch to¸n kho¶n ®ãng gãp nµy vµo îc chi phÝ ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng cña doanh nghiÖp. VIIi­  C¸c quy ®Þnh vÒ tµi chÝnh kh¸c 1. Ngoµi c¸c kho¶n chi phÝ nªu trªn, ngêi lao ®éng ph¶i chÞu c¸c chi phÝ sau ® y: © a. TiÒn vÐ m¸y bay tõ ViÖt Nam ®Õn níc lµm viÖc vµ ngîc l¹ i (trõ tr êng hîp ® phÝa sö dông lao ®éng ®µi îc thä). b. Chi phÝ kh¸m tuyÓn søc khoÎ theo møc quy ®Þnh cña Bé y tÕ. c. Chi phÝ vÒ tµi l iÖu häc tËp, ¨n, ë (nÕu cã) trong thêi gian ®µo t¹o - gi¸o dôc ®Þnh híng. d. Chi phÝ lµm hå s¬ thñ tôc xuÊt nhËp c¶nh ®i lµm viÖc ë níc ngoµi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. 2. Sau khi ® tróng tuyÓn ®i lµm viÖc ë níc ngoµi, îc nÕu ngêi lao ®éng kh«ng cã nhu cÇu ®i n÷a th× ngêi lao ®éng ph¶i chÞu c¸c kho¶n mµ doanh nghiÖp ®· chi tõ kho¶n thu nép cña ngêi lao ®éng ®Ó lµm thñ tôc xuÊt nhËp c¶nh, kh¸m søc khoÎ, häc phÝ vµ chi phÝ vÒ tµi l iÖu häc tËp, ¨n, ë, trong thêi gian ®µo t¹o- gi¸o dôc ®Þnh híng (nÕu cã). Trêng hîp sau 06 th¸ng kÓ tõ khi ngêi lao ®éng ® îc tuyÓn chän ®ñ ®iÒu kiÖn ®i lµm viÖc ë níc ngoµi, nÕu doanh nghiÖp cha ® ngêi lao ®éng ®i ® th× ph¶i th«ng a îc b¸o cho ngêi lao ®éng biÕt râ lý do. Trong tr êng hîp ®ã, nÕu ngêi lao ®éng kh«ng cã nhu cÇu ®i lµm viÖc ë níc ngoµi n÷a hoÆc doanh nghiÖp kh«ng thÓ s¾p xÕp cho ngêi lao ®éng ®i ® th× doanh nghiÖp ph¶i hoµn tr¶ l¹ i cho îc ngêi lao ®éng c¸c kho¶n mµ ngêi lao ®éng ®· nép cho doanh nghiÖp, gåm: tiÒn hå s¬, häc phÝ ®µo t¹o- gi¸o dôc ®Þnh híng (nÕu cã), lÖ phÝ visa, vÐ m¸y bay, lÖ phÝ s©n bay, tiÒn ® cäc, phÝ dÞch vô, phÝ m«i gií i vµ b¶o hiÓm Æt x· héi. Doanh nghiÖp thu cña ngêi lao ®éng b»ng ®ång tiÒn nµo th× khi hoµn tr¶ cho ngêi lao ®éng b»ng ®ång tiÒn ®ã. 3. Doanh nghiÖp híng dÉn ngêi lao ®éng kª khai chi phÝ cña ngêi lao ®éng tr íc khi ®i (theo mÉu t¹ i Phô lôc sè 05/LT). Khi thu tiÒn cña ngêi lao ®éng, doanh nghiÖp ph¶i lËp b¶ng kª chi tiÕt c¸c kho¶n thu kÌm theo biªn lai thu tiÒn. 10
 11. Ix­ chÕ ®é b¸o c¸o Doanh nghiÖp thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®èi ví i Côc Qu¶n lý lao ®éng ngoµi níc, Bé Lao ®éng Th¬ng binh vµ X· héi vµ c¬ quan qu¶n lý doanh nghiÖp theo quy ®Þnh sau: 1. B¸o c¸o quý: ChËm nhÊt lµ ngµy 10 cña th¸ng ®Çu tiªn cña quý sau, doanh nghiÖp nép b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn thu nép tiÒn ® cäc, b¶o hiÓm x· héi, thuÕ thu nhËp (theo phô lôc sè Æt 01/LT), ®ãng gãp quü hç tr î xuÊt khÈu lao ®éng (theo phô lôc sè 02/LT). 2. B¸o c¸o n¨m: - T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c kho¶n thu, nép c¶ n¨m (theo phô lôc sè 01/LT), t×nh h×nh ®ãng gãp Quü hç tr î xuÊt khÈu lao ®éng (theo phô lôc sè 02/LT). Thêi gian nép b¸o c¸o chËm nhÊt lµ ngµy 30 th¸ng 01 n¨m sau. - B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng (theo phô lôc sè 03/LT), chËm nhÊt lµ ngµy 30 th¸ng 01 n¨m sau. - KÕ ho¹ch n¨m sau (theo phô lôc sè 04/LT) trªn c¬ së t×nh h×nh thùc hiÖn 6 th¸ng ®Çu n¨m. Thêi gian nép kÕ ho¹ch n¨m sau chËm nhÊt lµ ngµy 15 th¸ng 7 hµng n¨m. 3. B¸o c¸o ®ét xuÊt: Doanh nghiÖp thùc hiÖn b¸o c¸o ®ét xuÊt theo yªu cÇu cña Côc Qu¶n lý Lao ®éng ngoµi níc, Bé Lao ®éng-Th¬ng binh vµ X· héi vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Nhµ níc. x­ Khen thëng  vµ xö lý vi ph¹m Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, tËp thÓ vµ c¸ nh©n, doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng vµ ngêi lao ®éng cã thµnh tÝch trong xuÊt khÈu lao ®éng th× ® khen thëng, nÕu vi ph¹m îc th× bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹ i §iÒu 34, §iÒu 35 NghÞ ®Þnh sè 81/2003/N§-CP vµ híng dÉn cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. xi­ hiÖu lùc thi hµnh 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o, thay thÕ Th«ng t Liªn tÞch sè 11
 12. 16/2000/TTLT-BTC-BL§TBXH ngµy 28/02/2000 vµ Th«ng t sè 33/2001/TTLT-BTC-BL§TBXH ngµy 24/5/2001. Riªng phÝ dÞch vô xuÊt khÈu lao ®éng theo Th«ng t nµy ® thùc hiÖn ®èi ví i ngêi lao ®éng ®i lµm viÖc ë níc îc ngoµi kÓ tõ ngµy NghÞ ®Þnh sè 81/2003/N§-CP cã hiÖu lùc. §èi víi ngêi xuÊt c¶nh ®i lµm viÖc ë níc ngoµi tr íc ngµy NghÞ ®Þnh 81/2003/N§- CP cã hiÖu lùc th× tiÕp tôc nép phÝ dÞch vô theo møc quy ®Þnh t¹ i Th«ng t Liªn tÞch sè 33/2001/TTLT-BTC-BL§TBXH ngµy 24/5/2001. NÕu ngêi lao ®éng ® gia h¹n hîp ®ång hoÆc ký hîp ®ång míi kÓ tõ ngµy îc NghÞ ®Þnh 81/2003/N§-CP cã hiÖu lùc th× phÝ dÞch vô ®èi ví i thêi gian gia h¹n vµ hîp ®ång míi ® thùc hiÖn theo îc híng dÉn t¹ i Th«ng t nµy. 2. Trong vßng 90 ngµy kÓ tõ ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc, doanh nghiÖp nép ®ñ phÝ qu¶n lý theo quy ®Þnh t¹ i NghÞ ®Þnh sè 152/1999/N§-CP ngµy 20/9/1999 cña ChÝnh phñ, Th«ng t Liªn tÞch sè 16/2000/TTLT- BTC-BL§TBXH ngµy 28/02/2000 vµ Th«ng t Liªn tÞch sè 33/2001/TTLT-BTC- BL§TBXH ngµy 24/5/2001 ®èi ví i sè lao ®éng ®· ® ®i tr íc a ngµy NghÞ ®Þnh 81/2003/N§-CP cã hiÖu lùc. xiI­ tæ chøc thùc hiÖn 1. C¸c doanh nghiÖp vµ ngêi lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn theo ®óng c¸c quy ®Þnh t¹ i Th«ng t nµy. 2. C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, c¬ quan qu¶n lý doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn cña c¸c doanh nghiÖp do m×nh qu¶n lý. 3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m ®Ò nghÞ ¾c ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ónghiªn cøu gi¶i quyÕt. 12
 13. Phô lôc sè 01/LT (Ban hµnh kÌm theo TT liªn tÞch sè 107 /2003/TTLT­BTC­BL§TBXH ngµy 07/11/2003) C¬ quan qu¶n l  doanh nghi p:... ý Ö Tªn doanh nghi p:..... Ö B¸o c¸o c¸c kho¶n thu nép Kú b¸o c¸o............ §¬ n vÞ tÝnh : 1000 ® ång Ní   Sè l   c, ao TiÒn ®Æt cäc TiÒn b¶o hiÓm x∙ héi ThuÕ thu nhËp khu  ® éng Sè ®∙ thu Sè ®∙ nép  Sè d  Sè ®∙ thu Sè ®∙ nép Sè d  Sè ®∙ thu Sè ®∙ nép  Sè d  vùc ®a ® i  vµo tµi  trªn cßn  c¬ quan  cßn  trong  kú kho¶n  tµi  l¹i  thuÕ l¹i  “TiÒn ®Æt  kho¶n  cha  cha  cäc” “TiÒn  nép  nép  Tron Sè luü Tron Sè luü  ®Æt  Tron Sè  Trong  Sè  ®Õn  Tron Sè  Tron Sè luü  ®Õn  g kú kÕ tõ  g kú kÕ tõ  cäc”  g kú luü  kú luü  cuèi g kú luü  g kú kÕ tõ  cuèi  ®Çu  ®Çu  ®Õn  kÕ tõ  kÕ tõ  kú b¸o  kÕ tõ  ®Çu  kú n¨m n¨m cuèi kú  ®Çu  ®Çu  c¸o ®Çu  n¨m b¸o  b¸o n¨m n¨m n¨m c¸o c¸o Céng xxx xxx xxx
 14. Ngêi lËp biÓu Gi¸m ®èc 14
 15. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Phô lôc sè: 02/LT (Ban hµnh kÌm theo TT l i ªn tÞch sè 107/2003/TTLT-BTC- BL§TBXH ngµy 07 /11/2003) C¬ quan qu¶n lý DN:.. . . . . . . . . . . . . Tªn doanh nghiÖp:. . . . . . . . . . . . . . . . . . b¸o c¸o ®ãng gãp quü hç trî xuÊt khÈu lao ®éng Quý.. . . . . . N¨m... . . . . . . . STT ChØ tiªu §¬n Tron Lòy kÕ vÞ g kú tõ ®Çu tÝnh n¨m 1 Sè lao ®éng ® ®i a Trong ®ã: (chi tiÕt theo níc ®Õn lµm viÖc) - §µi loan - Malaysia - ... 2 Doanh thu phÝ dÞch vô XKL§ 3 §ãng gãp Quü hç tr î XKL§. - Sè ph¶i nép - Sè ®· nép - Sè cßn ph¶i nép - Sè nép thõa Ngµy.. . . th¸ng.. . . n¨m... . Ngêi lËp biÓu Gi¸m ®èc
 16. 16 Phô lôc sè: 03/LT (Ban hµnh kÌm theo TT liªn tÞch sè 107/2003/TTLT­BTC­ BL§TBXH  ngµy  07/11/2003) C¬ quan qu¶n lý doanh nghiÖp:. . . Tªn doanh nghiÖp:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng XKL§ n¨m......... STT ChØ tiªu §¬n vÞ KÕ Thùc tÝnh ho¹ch hiÖn 1 Sè lao ®éng ® ®i a Trong ®ã: (chi tiÕt theo níc ®Õn lµm viÖc) + §µi loan. Trong ®ã: - Lao ®éng trªn bê - Lao ®éng trªn biÓn - Lao ®éng cã nghÒ - Lao ®éng phæ th«ng + Malaysia. . . . . 2 + ... 3 Doanh thu phÝ dÞch vô XKL§ C¸c kho¶n nép NSNN: - §ãng gãp Quü hç tr î XKL§. - ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. - Kh¸c Ngµy.. . . th¸ng.. . . n¨m... . Ngêi lËp biÓu Gi¸m ®èc 16
 17. 17 Phô lôc sè: 04/LT (Ban hµnh kÌm theo TT liªn tÞch sè 107/2003/TTLT­BTC­ BL§TBXH  ngµy  07/11/2003) C¬ quan qu¶n lý doanh nghiÖp:. . . Tªn doanh nghiÖp:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KÕ ho¹ch ho¹t ®éng XKL§ n¨m ..... STT ChØ tiªu §¬n Thùc ¦ íc thùc KÕ vÞ hiÖn hiÖn n¨m ho¹ch tÝnh n¨m tr - nay n¨m íc tí i 1 Sè l îng lao ®éng ® ®i a Trong ®ã: (cho tiÕt theo níc ®Õn lµm viÖc) - §µi loan - Malaysia - ... 2 Doanh thu phÝ dÞch vô 3 XKL§ C¸c kho¶n nép NSNN - §ãng gãp quü hç tr î XKL§. - ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. - Kh¸c: + + Ngµy.. . . th¸ng.. . . n¨m... . Ngêi lËp biÓu Gi¸m ®èc 17
 18. 18 Phô lôc sè: 05/LT (Ban hµnh kÌm theo TT liªn tÞch sè 107/2003/TTLT­BTC­ BL§TBXH  ngµy  07/11/2003) C¬ quan qu¶n lý doanh nghiÖp:. . . Tªn doanh nghiÖp:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B¶ng kª chi phÝ cña ngêi lao ®éng  tríc khi ®i lµm viÖc ë níc ngoµi Hä vµ tªn ngêi lao ®éng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngµy, th¸ng, n¨m sinh:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §Þa chØ thêng tró: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sè CMTND ( hoÆc sè hé chiÕu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N íc ®Õn lµm viÖc:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ST Néi dung §/v Doanh Ng lao Tæng êi T tÝnh nghiÖp ®éng tù céng thu chi 1 2 3 4 5 6 =4+5 1 Hå s¬ 2 Kh¸m søc khoÎ 3 Häc phÝ ®µo t¹o- gi¸o dôc ®Þnh híng 4 Chi phÝ ¨n, ë trong thêi gian ®µo t¹o - gi¸o dôc ®Þnh híng 5 Hé chiÕu 6 LÖ phÝ visa 7 VÐ m¸y bay 8 LÖ phÝ s©n bay 9 TiÒn ® cäc Æt 10 PhÝ dÞch vô xuÊt khÈu lao ®éng 11 PhÝ m«i gií i xuÊt khÈu lao ®éng 12 B¶o hiÓm x· héi Tæ ng céng Ghi chó: 18
 19. 19 - B¶ng kª do ngêi lao ®éng tù khai tr íc khi ®i lµm viÖc ë níc ngoµi. - B¶ng kª nµy ® lËp thµnh 2 b¶n, 01 b¶n ngêi lao îc ®éng gi÷, 01 b¶n doanh nghiÖp l u vµo hå s¬ cña ngêi lao ®éng. X¸c nhËn cña doanh nghiÖp Ngêi lao ®éng vÒ c¸c kho¶n doanh nghiÖp (ký, ghi râ hä tªn) ®· thu cña ngêi lao ®éng 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2