Thông tư liên tịch 108/2002/TTLT/BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
65
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 108/2002/TTLT/BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 108/2002/TTLT/BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về thù lao và chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 108/2002/TTLT/BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t  liªn tÞch b é  tµi c h Ý n h  ­ b é  t p h¸p sè 108/2002/ttlt/btc­   btp n g µy  6  th¸ng 12 n¨ m  2002  Ò  viÖc h íng d É n   Ò  thï v v  lao vµ c hi p h Ý  c h o  luËt s  trong tr g  hîp luËt s tha m   ên gia  tè tông  theo yªu c Ç u  c ña c¬ q u a n  tiÕn h µ n h  tè tông C¨n  Bé      cø  luËttètông hiÖn    hµnh; C¨n  §iÒu  cña  cø  31  Ph¸p lÖnh luËt s ® îc Uû       ban  êng  Quèc    th vô  héi th«ng qua ngµy  th¸ng7  25    n¨m 2001; C¨n  §iÒu  cña  cø  26  NghÞ  ®Þnh  94/2001/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 12  12    n¨m  2001  cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  Ph¸p  lÖnh    luËts; Liªnbé,Bé        TµichÝnh    T  ­ Bé  ph¸p  híng dÉn  thïlao vµ    vÒ      thanh      to¸nchi phÝ trong tr   êng hîp    tham      luËts  gia tè tông theo yªu cÇu cña  quan  c¬  tiÕn  hµnh    tètông nh    sau: I. èi tîng, h¹ m  vi ¸p d ô n g:  ®  p LuËt s    îcc¬    khi®   quan  tiÕn hµnh      tè tông    yªu cÇu tham      gia tètông  trong  vô    îc thanh  ¸n,®   to¸n tiÒn      c¸c kho¶n      thïlao vµ    chi phÝ theo quy ®Þnh  cña  Ph¸p lÖnh      luËts,NghÞ  ®Þnh  94/2001/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 12  12    n¨m  2001  cña ChÝnh  phñ  quy  vµ  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. II. ø c  thï  M  lao v µ c hi p h Ý: 1.Møc            thïlaochitr¶cho    trong vô    c¬  luËts    ¸n do  quan  tiÕn hµnh      tètông  yªu  cÇu   lµ 70.000  ®ång/1 ngµy  lµm viÖc cña      luËts.Ngµy lµm viÖc  cña    luËt s  îctÝnh  ®   thµnh  buæi.Thï lao cho  2        mçi  buæi  lµm viÖc  cña    lµ35.000  luËts    ®ång/1 buæi.   2.Thêigian lµm        viÖc  cña    ® îctÝnh  luËts    bao  gåm: a.Thêigian gÆp     can,bÞ        gìbÞ    c¸o; b.Thêigian nghiªncøu  s¬  chuÈn  tµiliÖu t¹ c¬          hå  vµ  bÞ        quan  i tiÕn hµnh    tètông;   c.Thêigian tham            giat¹ phiªntoµ; i   Trong  êng  phiªntoµ  tr hîp    ho∙n xö    kh«ng  ph¶ido    yªu  cÇu  cña    vµ  luËts  luËts    kh«ng  îcb¸o  íc,th×  quan  ®   tr   c¬  tiÕn hµnh    tè tông ph¶icã    tr¸chnhiÖm     thanh    to¸ntiÒn thïlaocho    b»ng        luËts  mét  buæi lµm viÖc cña    luËts. Thêi gian    lµm viÖc cña luËts    ph¶i ® îc c¬      quan  tiÕn hµnh    tè tông    x¸c nhËn  lµm    chitr¶møc      c¨n cø      thïlaocho    luËts. 3.Ngoµikho¶n      tiÒn thïlao,trong qu¸ tr×nh tham    ¸n,nÕu    ®i              giavô    luËts  c«ng    t¸cphôc  cho  vô  yªu cÇu  ¸n,th×  îc thanh      vô    ®   to¸nchiphÝ tiÒn tÇu    xe,
  2. 2 tiÒn u    l tró theo quy ®Þnh hiÖn hµnh    vÒ chÕ     ®é c«ng    t¸cphÝ cho c¸n    bé, c«ng chøc nhµ    c«ng    níc®i  t¸ctrong níc.   Thêigian ®i      c«ng    t¸ccña    ph¶i® îcc¬  luËts      quan tiÕn hµnh      tè tông    x¸c nhËn. III.N g u å n  kinh p h Ý, c¸ch c hi tr¶:   1. Nguån    kinh phÝ            c¸c kho¶n    ®Ó chi tr¶thïlao vµ    chi phÝ cho luËts    tham      gia tè tông  theo  cÇu  yªu  cña  quan  c¬  tiÕn hµnh      tè tông,® îcbè        trÝ vµo  dù    to¸nng©n  s¸ch hµng    n¨m  cña  quan  c¬  tiÕn hµnh      tètông. C¬  quan    tè tông nµo yªu cÇu §oµn    cö  luËts  ngêi bµo    ch÷a  lËp  th×  dù  to¸nvµ      trùctiÕp chitr¶cho      thÓ:       luËts,cô  NÕu   quan  c¬  ®iÒu    tra yªu cÇu  luËt s tham  cö    gia  ¸n  giai®o¹n  vô  ë    ®iÒu      quan  tra,th× c¬  ®iÒu    tr¸chnhiÖm       tracã    chitr¶cho    ®èi víi luËts      nh÷ng  ho¹t®éng    cña    trong giai®o¹n  luËts      ®iÒu    tra;ViÖn KiÓm     tr¸chnhiÖm   s¸tcã    chitr¶cho    ®èi        luËts  víinh÷ng    ho¹t®éng cña    ë    luËts  giai®o¹n      truytè;Toµ  ¸n cã    tr¸chnhiÖm         chitr¶cho    ®èi víinh÷ng    luËts      ho¹t®éng  cña    ë    luËts  giai ®o¹n    xÐt xö. 2. ViÖc    thanh to¸n tiÒn      c¸c kho¶n      thïlao vµ    chi phÝ kh¸c cã  ªnquan    li   cho    ® îc thùc hiÖn  luËts      b»ng  hîp ®ång dÞch  ph¸p    vô  lýgi÷a  quan  c¬  tiÕn  hµnh    tètông víi       phßng    theo quy  v¨n luËts    ®Þnh    t¹ §iÒu  Ph¸p  i 25  lÖnh    luËts. 3. ViÖc    qu¶n    lý,cÊp ph¸tvµ    quyÕt to¸n kinh    phÝ theo quy ®Þnh cña  chÕ  qu¶n      ®é  lýtµichÝnh  hiÖn hµnh. IV. æ  c h ø c thùc hi Ö n:  T Th«ng  tnµy  îcthùc hiÖn  tõ ngµy  th¸nh 01  ®     kÓ    01    n¨m  2002. Kinh    phÝ  chitr¶thïlao vµ            c¸c kho¶n    chi phÝ cho luËts    n¨m 2002  îc tÝnh  ®   trong dù    to¸nng©n    s¸ch n¨m    2002  ® îcgiao  ®∙    cho    quan  c¸c c¬  tiÕn hµnh    tè tông.Tõ    n¨m  2003 kinh phÝ          c¸c kho¶n      chitr¶thïlao vµ    chiphÝ  cho    ® îc bè    luËts    trÝ vµo  to¸nng©n  dù    s¸ch hµng    n¨m  cña    quan  c¸cc¬  tiÕn hµnh      tètông. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu  khã        cã  kh¨n víng m ¾c,        ®Ò nghÞ ph¶n  ¸nh kÞp    LiªnBé      thêivÒ    ®Ó nghiªncøu,gi¶i      quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản