Thông tư liên tịch 109/2004/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
100
lượt xem
13
download

Thông tư liên tịch 109/2004/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 109/2004/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 109/2004/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp

  1. TH¤NG T¦  LI£N TÞCH bé tµi chÝnh ­ bé t ph¸p  S è   1 0 9   / 2 0 0 4 / T T L T ­ B T C ­ B T P   n g µ y   1 7   t h ¸ n g   1 1   n ¨ m   2 0 0 4   H í n g  d É n   v i Ö c   q u ¶ n   l ý   v µ   s ö   d ô n g   k i n h   p h Ý   b ¶ o   ® ¶ m   c h o   c « n g   t ¸ c  kiÓm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§­CP ngµy 06/6/2003 cña  ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   vµ   híng   dÉn   thi   hµnh   LuËt   Ng©n s¸ch nhµ níc; C¨n cø quy ®Þnh t¹i §iÒu 34 NghÞ ®Þnh sè 135/2003/N§­ CP ngµy 14/11/2003 cña ChÝnh phñ vÒ kiÓm tra vµ xö lý v¨n   b¶n quy ph¹m ph¸p luËt; §Ó b¶o ®¶m kinh phÝ cho c«ng t¸c kiÓm tra v¨n b¶n quy   ph¹m ph¸p luËt, Liªn tÞch Bé Tµi chÝnh ­ Bé T  ph¸p híng  dÉn viÖc lËp dù to¸n, qu¶n lý, sö dông vµ quyÕt to¸n kinh   phÝ kiÓm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt nh sau: I. §èi tîng ®îc ng©n s¸ch nhµ níc b¶o ®¶m  kinh phÝ kiÓm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt 1. C¸c c¬ quan, tæ chøc ph¸p chÕ cã chøc n¨ng, nhiÖm  vô gióp c¬ quan, ngêi cã thÈm quyÒn kiÓm tra v¨n b¶n quy  ph¹m ph¸p luËt do c¬ quan, tæ chøc kh¸c ban hµnh quy ®Þnh  t¹i §iÒu 12 vµ §iÒu 13 NghÞ ®Þnh sè 135/2003/N§­CP ngµy  14/11/2003 cña ChÝnh phñ vÒ kiÓm tra vµ xö lý v¨n b¶n quy  ph¹m ph¸p luËt (sau ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 135/2003/ N§­CP), ngoµi kinh phÝ b¶o ®¶m cho ho¹t ®éng thêng xuyªn  theo quy ®Þnh cßn ®îc ng©n s¸ch nhµ níc b¶o ®¶m kinh phÝ  cho c«ng t¸c kiÓm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. 2. C¸c c¬ quan, tæ chøc ph¸p chÕ ®îc ng©n s¸ch nhµ n­ íc   b¶o   ®¶m   kinh   phÝ   cho   c«ng   t¸c   kiÓm   tra   v¨n   b¶n   quy  ph¹m ph¸p luËt gåm:  ­ Côc KiÓm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt thuéc Bé T ph¸p; ­   Tæ   chøc   ph¸p   chÕ   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan  thuéc ChÝnh phñ; ­ Së T ph¸p c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; ­ Phßng T  ph¸p huyÖn, quËn, thÞ x∙, thµnh phè thuéc  tØnh. 3. Kinh phÝ b¶o ®¶m cho c«ng t¸c kiÓm tra v¨n b¶n quy  ph¹m ph¸p  luËt  cña c¬ quan,  tæ chøc ph¸p chÕ thuéc  cÊp 
  2. 2 nµo do ng©n s¸ch cÊp ®ã b¶o ®¶m vµ ®îc tæng hîp vµo dù  to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m cña ®¬n vÞ.  4.   Kinh   phÝ   phôc   vô   ho¹t   ®éng   tù   kiÓm   tra   v¨n   b¶n  theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 NghÞ ®Þnh sè 135/2003/N§­CP ®îc  sö dông tõ nguån kinh phÝ cho ho¹t ®éng thêng xuyªn cña  c¬ quan cã v¨n b¶n ®îc kiÓm tra.  II. Néi dung chi cho c«ng t¸c kiÓm tra  v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt 1.   Chi   cho   c«ng   t¸c   kiÓm   tra   v¨n   b¶n   gåm   c¸c   néi  dung: 1.1. Chi tæ chøc c¸c cuéc häp, héi th¶o, täa ®µm ®Ó  trao ®æi nghiÖp vô kiÓm tra v¨n b¶n, xö lý v¨n b¶n theo  yªu cÇu, kÕ ho¹ch kiÓm tra; 1.2. Chi cho c¸c ho¹t ®éng in Ên, chuÈn bÞ tµi liÖu,  thu thËp c¸c v¨n b¶n thuéc ®èi tîng kiÓm tra; tæ chøc c¸c  ®oµn   kiÓm  tra  theo   chuyªn  ®Ò,  ®Þa  bµn  hoÆc   theo   ngµnh,  lÜnh vùc; 1.3. Chi ®iÒu tra, kh¶o s¸t thùc tÕ phôc vô c«ng t¸c  kiÓm tra, xö lý v¨n b¶n; 1.4. Chi lÊy ý kiÕn chuyªn gia: Trong trêng hîp v¨n  b¶n ®îc kiÓm tra thuéc chuyªn ngµnh, lÜnh vùc chuyªn m«n  phøc t¹p hoÆc cã dÊu hiÖu tr¸i ph¸p luËt, th× ngêi ®øng  ®Çu c¬ quan, tæ chøc ph¸p chÕ quyÕt ®Þnh viÖc lÊy ý kiÕn  chuyªn gia. 1.5. Chi so¹n th¶o, viÕt b¸o c¸o ®¸nh gi¸ kÕt luËn vÒ  ®ît   kiÓm   tra   v¨n   b¶n   (trong   trêng   hîp   ph¶i   thuª   c¸c  chuyªn gia bªn ngoµi c¬ quan). 2.   Chi   tæ   chøc   ®éi   ngò   céng   t¸c   viªn   kiÓm   tra   v¨n  b¶n: 2.1. C¸c c¬ quan, tæ chøc ph¸p chÕ tïy theo ph¹m vi  chøc n¨ng vµ yªu cÇu kiÓm tra v¨n b¶n, ®îc tæ chøc ®éi  ngò céng t¸c viªn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 32 vµ §iÒu 33  NghÞ   ®Þnh   sè   135/2003/N§­CP.   Ngêi   ®øng   ®Çu   c¬   quan,   tæ  chøc ph¸p chÕ tuú theo yªu cÇu nhiÖm vô ®Ó quyÕt ®Þnh quy  m« tæ chøc cña ®éi ngò céng t¸c viªn. 2.2. Néi dung chi cho ®éi ngò céng t¸c viªn gåm: ­ Chi tæ chøc häp céng t¸c viªn theo yªu cÇu vµ kÕ  ho¹ch c«ng t¸c kiÓm tra v¨n b¶n; 
  3. 3 ­ Chi thï lao céng t¸c viªn: Thï lao céng t¸c viªn ®­ îc tÝnh theo sè lîng v¨n b¶n xin ý kiÕn; ­ Chi thanh to¸n c«ng t¸c phÝ cho céng t¸c viªn tham  gia   ®oµn   kiÓm   tra   theo   chuyªn   ®Ò,   ®Þa   bµn   hoÆc   theo  ngµnh, lÜnh vùc. 3. Chi tæ chøc thu thËp th«ng tin, t liÖu, lËp hÖ c¬  së d÷ liÖu phôc vô cho c«ng t¸c kiÓm tra v¨n b¶n:  3.1. Chi tæ chøc thu thËp, ph©n lo¹i, xö lý c¸c th«ng  tin, t  liÖu, tµi liÖu, d÷ liÖu, v¨n b¶n; trang bÞ s¸ch,  b¸o, t¹p chÝ cÇn thiÕt theo danh môc do c¬ quan, tæ chøc  ph¸p   chÕ   lËp   hµng   n¨m   c¨n   cø   vµo   ph¹m   vi,   yªu   cÇu   cña  c«ng t¸c kiÓm tra  ®Ó lËp hÖ c¬ së d÷ liÖu phôc vô c«ng  t¸c kiÓm tra v¨n b¶n. Trong sè c¸c tµi liÖu bæ sung nªu  trªn ph¶i b¶o ®¶m tèi thiÓu cã 01 sè c«ng b¸o vµ c¸c v¨n  b¶n quy ph¹m ph¸p luËt thuéc ph¹m vi vµ lÜnh vùc kiÓm tra  v¨n b¶n cña c¬ quan, tæ chøc ph¸p chÕ; 3.2. Chi rµ so¸t, x¸c ®Þnh v¨n b¶n cã hiÖu lùc ph¸p  lý cao h¬n ®ang cã hiÖu lùc t¹i thêi ®iÓm kiÓm tra v¨n  b¶n ®Ó lËp hÖ c¬ së d÷ liÖu, lµm c¬ së ph¸p lý phôc vô  cho c«ng t¸c kiÓm tra v¨n b¶n theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2  §iÒu 7 NghÞ ®Þnh sè 135/2003/N§­CP; 3.3. Chi trang bÞ hoÆc n©ng cÊp c¸c trang thiÕt bÞ;  tæ chøc m¹ng líi th«ng tin phôc vô cho viÖc x©y dùng vµ  qu¶n lý hÖ c¬ së d÷ liÖu; duy tr×, b¶o dìng vµ n©ng cao  hiÖu   qu¶,   hiÖu   suÊt   ho¹t   ®éng   cña   hÖ   thèng   c«ng   nghÖ  th«ng  tin  (bao  gåm c¶ viÖc  chi mua s¾m phÇn cøng,  phÇn  mÒm, n©ng cÊp, c¶i t¹o c¬ së vËt chÊt, dÞch vô kh¸c); øng  dông   vµ   ph¸t   triÓn   c«ng   nghÖ   th«ng   tin   vµo   c«ng   viÖc  chuyªn   m«n   (bao   gåm   c¶   viÖc   tin   häc   ho¸   hÖ   c¬   së   d÷  liÖu). 4. Chi cho c¸c ho¹t ®éng kh¸c liªn quan ®Õn c«ng t¸c  kiÓm tra v¨n b¶n: c«ng bè kÕt qu¶ xö lý v¨n b¶n tr¸i ph¸p  luËt   trªn   c¸c   ph¬ng   tiÖn   th«ng   tin   ®¹i   chóng;   tæ   chøc  nghiªn cøu khoa häc vÒ kiÓm tra v¨n b¶n; tËp huÊn, híng  dÉn, båi dìng nghiÖp vô kiÓm tra v¨n b¶n cho ®éi ngò c¸n  bé, c«ng chøc lµm c«ng t¸c kiÓm tra v¨n b¶n vµ ®éi ngò  céng t¸c viªn; chi s¬ kÕt, tæng kÕt, tæ chøc héi thi theo  ngµnh, lÜnh vùc, ®Þa ph¬ng vµ toµn quèc vÒ c«ng t¸c kiÓm  tra v¨n b¶n vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña c«ng t¸c kiÓm tra  v¨n b¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. III. C¸c quy ®Þnh vÒ møc chi
  4. 4 1. C¸c néi dung chi nªu trªn thùc hiÖn theo ®óng chÕ  ®é   tiªu   chuÈn,   ®Þnh   møc   chi   tiªu   hiÖn   hµnh.   Cô   thÓ   nh  sau: 1.1. §èi víi c¸c kho¶n chi c«ng t¸c phÝ cho nh÷ng ng­ êi ®i c«ng t¸c trong níc (bao gåm c¶ céng t¸c viªn tham  gia ®oµn kiÓm tra), ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh  vÒ chÕ ®é c«ng t¸c phÝ ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn  chøc nhµ níc ®i c«ng t¸c. 1.2. §èi víi c¸c kho¶n chi ®Ó tæ chøc c¸c cuéc häp,  héi nghÞ,  täa  ®µm,  s¬ kÕt,  tæng kÕt ®îc thùc hiÖn theo  quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ chÕ ®é chi tiªu héi nghÞ c¸c cÊp  trong c¶ níc. 1.3. §èi víi c¸c kho¶n chi cho viÖc tæ chøc ®µo t¹o,  båi dìng   n©ng cao vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô vµ c«ng nghÖ  th«ng tin cho ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc lµm c«ng t¸c kiÓm  tra v¨n b¶n vµ ®éi ngò céng t¸c viªn ®îc thùc hiÖn theo  quy ®Þnh t¹i Th«ng t  sè 105/2001/TT­BTC ngµy 27/12/2001  cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn qu¶n lý vµ sö dông kinh phÝ ®µo  t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc nhµ níc. 1.4. §èi víi c¸c kho¶n chi lËp hÖ c¬ së d÷ liÖu tin  häc ho¸ phôc vô cho c«ng t¸c kiÓm tra v¨n b¶n ®îc thùc  hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè   111/1998/TT­BTC   ngµy  3/8/1998  cña Bé Tµi chÝnh  híng dÉn møc chi t¹o lËp tin  ®iÖn tö thuéc  c«ng  nghÖ th«ng  tin  vµ c¸c quy ®Þnh  hiÖn  hµnh vÒ c«ng nghÖ th«ng tin, x©y dùng vµ qu¶n lý hÖ c¬ së  d÷ liÖu. 2. C¸c c¬ quan, tæ chøc ph¸p chÕ sö dông kinh phÝ b¶o  ®¶m   cho   c«ng   t¸c   kiÓm   tra   v¨n   b¶n   ph¶i   thùc   hiÖn   theo  ®óng c¸c quy ®Þnh nªu trªn vµ chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh  hiÖn hµnh.  Ngoµi ra, mét sè kho¶n  chi  cã tÝnh  chÊt  ®Æc  thï trong viÖc kiÓm tra, xö lý v¨n b¶n, møc chi cô thÓ  nh sau: 2.1.   Chi   thï   lao   céng   t¸c   viªn:   tõ   20.000   ­   50.000  ®ång/01 v¨n b¶n; ®èi víi v¨n b¶n thuéc chuyªn ngµnh, lÜnh  vùc   chuyªn   m«n   phøc   t¹p,   møc   chi   kh«ng   qu¸   100.000  ®ång/01 v¨n b¶n. 2.2.   §èi   víi   c¸c   kho¶n   chi   tæ   chøc   thu   thËp,   ph©n  lo¹i, xö lý c¸c th«ng tin, t liÖu, tµi liÖu, d÷ liÖu, v¨n  b¶n; trang bÞ s¸ch, b¸o, t¹p chÝ cÇn thiÕt cho viÖc lËp  hÖ c¬ së d÷ liÖu phôc vô c«ng t¸c kiÓm tra v¨n b¶n (kÓ c¶  chi cho viÖc truy cËp m¹ng Internet ®Ó lÊy th«ng tin, d÷  liÖu   trong   trêng   hîp   c¬   quan   cha   cã   hÖ   thèng   m¹ng  Internet) ®îc thùc hiÖn theo chøng tõ chi hîp ph¸p, hîp  lÖ; ®èi víi viÖc thu thËp, ph©n lo¹i, xö lý th«ng tin, t  liÖu, tµi liÖu, v¨n b¶n mµ kh«ng cã møc gi¸ x¸c ®Þnh s½n  th× ®îc chi theo møc tõ 10.000 ­ 30.000 ®ång/01 tµi liÖu  hoÆc v¨n b¶n. 
  5. 5 Kho¶n chi nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi viÖc thu thËp c¸c  v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®∙ ®îc cËp nhËt trong c¸c hÖ  c¬ së d÷ liÖu ®iÖn tö cña c¬ quan, ®¬n vÞ hoÆc ®¨ng trªn  c«ng b¸o.  2.3. Chi rµ so¸t, x¸c ®Þnh v¨n b¶n cã hiÖu lùc ph¸p  lý cao h¬n ®ang cã hiÖu lùc t¹i thêi ®iÓm kiÓm tra v¨n  b¶n ®Ó lËp hÖ c¬ së d÷ liÖu, lµm c¬ së ph¸p lý phôc vô  cho c«ng t¸c kiÓm tra v¨n b¶n: tõ 10.000 ­ 50.000 ®ång/01  v¨n b¶n. 2.4.   Chi   lÊy   ý   kiÕn   chuyªn   gia   trong   trêng   hîp   v¨n  b¶n ®îc kiÓm tra thuéc chuyªn ngµnh, lÜnh vùc chuyªn m«n  phøc t¹p hoÆc  cã dÊu hiÖu  tr¸i  ph¸p luËt:  tõ 100.000  ­  200.000 ®ång/01 b¸o c¸o. 2.5.   Chi   thuª   so¹n   th¶o,   viÕt   b¸o   c¸o   ®¸nh   gi¸   kÕt  luËn vÒ ®ît kiÓm tra v¨n b¶n: tõ  100.000 ­ 200.000 ®ång/ 01 b¸o c¸o. 3. §èi víi c¸c kho¶n chi kh¸c: lµm ®ªm, lµm thªm giê,  chi phÝ in Ên, chuÈn bÞ tµi liÖu vµ v¨n phßng phÈm... c¨n  cø vµo ho¸ ®¬n, chøng tõ chi tiªu hîp ph¸p, hîp lÖ theo  quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt dù  to¸n tríc khi thùc hiÖn lµm c¨n cø quyÕt to¸n kinh phÝ.  C¨n cø møc chi quy ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy, c¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, Héi ®ång nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc  thuéc Trung  ¬ng quy ®Þnh møc chi cô thÓ phï hîp víi kh¶  n¨ng ng©n  s¸ch  giµnh cho nhiÖm  vô kiÓm  tra v¨n b¶n quy  ph¹m ph¸p luËt. IV. LËp dù to¸n, qu¶n lý vµ quyÕt to¸n kinh phÝ  b¶o ®¶m cho c«ng t¸c kiÓm tra v¨n b¶n  quy ph¹m ph¸p luËt Hµng  n¨m,  c¨n cø  vµo yªu  cÇu c«ng  t¸c kiÓm  tra  v¨n  b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ lËp dù to¸n  kinh phÝ b¶o ®¶m cho c«ng t¸c kiÓm tra v¨n b¶n quy ph¹m  ph¸p luËt tæng hîp chung trong dù to¸n kinh phÝ ho¹t ®éng  thêng xuyªn. ViÖc lËp dù to¸n, qu¶n lý, cÊp ph¸t, thanh  to¸n vµ quyÕt to¸n kinh phÝ b¶o ®¶m cho c«ng t¸c kiÓm tra  v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p  luËt  thùc hiÖn theo  ®óng  c¸c quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  sè 59/2003/TT­BTC ngµy 23/6/2003 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§­CP  ngµy 6/6/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn  thi hµnh LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc; Th«ng t  sè 79/2003/TT­ BTC ngµy 13/8/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é qu¶n  lý, cÊp ph¸t, thanh to¸n c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch nhµ níc  qua Kho b¹c Nhµ níc.
  6. 6 §èi   víi   c¸c   c¬   quan,   tæ   chøc   ph¸p   chÕ   cã   nhu   cÇu  trang  bÞ hoÆc  n©ng  cÊp c¸c trang thiÕt  bÞ; øng dông vµ  ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin vµo c«ng viÖc chuyªn m«n;  tin häc ho¸ hÖ c¬ së d÷ liÖu vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c phôc  vô tæ chøc m¹ng líi th«ng tin ph¶i lËp dù to¸n kinh phÝ  ®Çu t, qu¶n lý, sö dông kinh phÝ theo ®óng quy ®Þnh cña  ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng. §èi víi c¸c tæ chøc ph¸p chÕ kh«ng ph¶i lµ ®¬n vÞ dù  to¸n, hµng n¨m, tæ chøc ph¸p chÕ ph¶i c¨n cø vµo c¸c néi  dung kinh phÝ b¶o ®¶m cho c«ng t¸c kiÓm tra v¨n b¶n quy  ®Þnh t¹i Th«ng t nµy vµ kÕ ho¹ch kiÓm tra ®îc duyÖt, lËp  dù to¸n kinh phÝ b¶o ®¶m cho c«ng t¸c kiÓm tra v¨n b¶n  göi bé phËn tµi chÝnh cña c¬ quan m×nh ®Ó tæng hîp chung  vµo dù to¸n kinh phÝ cña c¬ quan theo quy ®Þnh. ViÖc qu¶n  lý,   chi   tiªu,   thanh   quyÕt   to¸n   kinh   phÝ   ®îc   thùc   hiÖn  ®óng theo  chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. V. Tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng  C«ng b¸o. Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc  ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc  thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n, víng m¾c,  ®Ò   nghÞ   ph¶n   ¸nh   vÒ   Bé   Tµi   chÝnh,   Bé   T  ph¸p   ®Ó   nghiªn  cøu, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản