Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:62

0
393
lượt xem
58
download

Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc

 1. T h«ng t liªn tÞch Bé néi vô - Bé Lao ®éng th¬ng binh vµ x· héi - Bé Tµi chÝnh vµ Uû ban d©n téc sè 11/2005/TTLT-BNV-BL§TBXH-BTC-UBDT ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2005 h- íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp khu vùc Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l ¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc lîng vò trang; vµ NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh hÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng vµ chÕ ®é phô cÊp l¬ng trong c¸c c«ng ty nhµ níc; liªn tÞch Bé Néi vô, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi, Bé Tµi chÝnh, Uû ban D©n téc híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp khu vùc nh sau: I. Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông: 1. C¸n bé, c«ng chøc (kÓ c¶ c«ng chøc dù bÞ), viªn chøc, nh÷ng ngêi ®ang trong thêi gian tËp sù, thö viÖc vµ lao ®éng hîp ®ång ®· ® îc xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng do nhµ níc quy ®Þnh lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc ®îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh lËp. 2. C¸n bé chuyªn tr¸ch vµ c«ng chøc ë x·, phêng, thÞ trÊn. 3. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ nhµ níc vµ hëng l¬ng theo b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh ®îc cö ®Õn lµm viÖc t¹i c¸c héi, c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ, c¸c dù ¸n vµ c¸c c¬ quan, tæ chøc quèc tÕ ®Æt t¹i ViÖt Nam. 4. Ngêi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu trong tæ chøc c¬ yÕu. 5. SÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ, c«ng nh©n trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n. 6. Nh÷ng ngêi lµm viÖc trong c¸c c«ng ty ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp nhµ níc, quü hç trî ph¸t triÓn vµ b¶o hiÓm tiÒn göi ViÖt Nam (sau ®©y gäi chung lµ c«ng ty nhµ níc), gåm: a) Thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ; thµnh viªn Ban kiÓm so¸t. b) Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã tæng gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng (kh«ng kÓ Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã tæng gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng lµm viÖc theo hîp ®ång). c) C«ng nh©n, nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh; viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô lµm viÖc theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 44/2003/N§-CP ngµy 09 th¸ng 5 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ hîp ®ång lao ®éng.
 2. 2 7. Nh÷ng ngêi nghØ hu, nghØ viÖc v× mÊt søc lao ®éng, tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp hëng trî cÊp hµng th¸ng thay l¬ng. 8. Th¬ng binh (kÓ c¶ th¬ng binh lo¹i B, ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh), bÖnh binh hëng trî cÊp hµng th¸ng mµ kh«ng ph¶i lµ ngêi hëng l¬ng, h- ëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi. II. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh vµ c¸ch tÝnh tr¶ phô cÊp khu vùc 1. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh phô cÊp khu vùc: a) C¸c yÕu tè x¸c ®Þnh phô cÊp khu vùc: YÕu tè ®Þa lý tù nhiªn nh: khÝ hËu xÊu, thÓ hiÖn ë møc ®é kh¾c nghiÖt vÒ nhiÖt ®é, ®é Èm, ®é cao, ¸p suÊt kh«ng khÝ, tèc ®é giã,… cao h¬n hoÆc thÊp h¬n so víi b×nh thêng, lµm ¶nh hëng ®Õn søc khoÎ con ngêi; Xa x«i, hÎo l¸nh (mËt ®é d©n c tha thít, xa c¸c trung t©m v¨n ho¸, chÝnh trÞ, kinh tÕ, xa ®Êt liÒn…), ®êng x¸, cÇu cèng, trêng häc, c¬ së y tÕ, dÞch vô th¬ng m¹i thÊp kÐm, ®i l¹i khã kh¨n, ¶nh hëng ®Õn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña con ngêi: Ngoµi ra, khi x¸c ®Þnh phô cÊp khu vùc cã thÓ xem xÐt bæ sung c¸c yÕu tè ®Æc biÖt khã kh¨n, biªn gií, h¶i ®¶o, s×nh lÇy. b) Phô cÊp khu vùc ®îc quy ®Þnh chñ yÕu theo ®Þa giíi hµnh chÝnh x·, phêng, thÞ trÊn (gäi chung lµ x·). C¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, c«ng ty nhµ n íc ®ãng trªn ®Þa bµn x· nµo th× hëng theo møc phô cÊp khu vùc cña x· ®ã. Mét sè tr- êng hîp ®Æc biÖt ®ãng xa d©n hoÆc gi¸p ranh víi nhiÒu x· ®îc xem xÐt ®Ó quy ®Þnh møc phô cÊp khu vùc riªng. c) Khi c¸c yÕu tè dïng x¸c ®Þnh phô cÊp khu vùc hoÆc ®Þa bµn x· thay ®æi (chia, nhËp, thµnh lËp míi…), phô cÊp khu vùc ®îc x¸c ®Þnh hoÆc ®iÒu chØnh l¹i cho phï hîp. 2. Møc phô cÊp khu vùc: a) Phô cÊp khu vùc ®îc quy ®Þnh gåm 7 møc: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 vµ 1,0 so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung; møc 1,0 chØ ¸p dông ®èi víi nh÷ng h¶i ®¶o ®Æc biÖt khã kh¨n, gian khæ nh quÇn ®¶o Trêng Sa thuéc tØnh Kh¸nh Hoµ. Møc tiÒn phô cÊp khu vùc ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Møc tiÒn = HÖ sè Møc l¬ng phô cÊp khu phô cÊp khu vùc x tèi thiÓu vùc chung VÝ dô 1. Theo møc l¬ng tèi thiÓu chung 290.000®ång/th¸ng, th× c¸c møc tiÒn phô cÊp khu vùc thùc hiÖn tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nh sau:
 3. 3 Møc HÖ sè Møc tiÒn phô cÊp khu vùc thùc hiÖn 01/10/2004 1 0,1 29.000 ®ång 2 0,2 58.000 ®ång 3 0,3 87.000 ®ång 4 0,4 116.000 ®ång 5 0,5 145.000 ®ång 6 0,7 203.000 ®ång 7 1,0 290.000 ®ång §èi víi h¹ sÜ quan vµ chiÕn sÜ nghÜa vô thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n, møc tiÒn phô cÊp khu vùc ®îc tÝnh so víi møc phô cÊp qu©n hµm binh nh× theo c«ng thøc sau: Møc tiÒn = HÖ sè Møc l¬ng phô cÊp khu phô cÊp khu vùc x tèi thiÓu x 0,4 vùc chung VÝ dô 2. Theo møc l¬ng tèi thiÓu chung 290.000®ång/th¸ng, th× c¸c møc tiÒn phô cÊp khu vùc cña h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ nghÜa vô thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n thùc hiÖn tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 nh sau: Møc HÖ sè phô cÊp khu Møc tiÒn phô cÊp khu vùc thùc hiÖn vùc 01/10/2004 1 0,1 11.600 ®ång 2 0,2 23.200 ®ång 3 0,3 34.800 ®ång 4 0,4 46.400 ®ång 5 0,5 58.000 ®ång 6 0,7 81.200 ®ång 7 1,0 116.000 ®ång b) C¨n cø vµo c¸c yÕu tè x¸c ®Þnh c¸c møc phô cÊp khu vùc quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy vµ møc phô cÊp khu vùc hiÖn h ëng cña c¸c x· vµ c¸c ®¬n vÞ trong c¶ níc, liªn Bé ban hµnh danh môc c¸c ®Þa bµn x· vµ mét sè ®¬n vÞ ®- îc hëng phô cÊp khu vùc t¹i phô lôc kÌm theo Th«ng t nµy. 3. C¸ch tÝnh tr¶ phô cÊp khu vùc a) Phô cÊp khu vùc ®îc x¸c ®Þnh, tÝnh tr¶ theo n¬i lµm viÖc ®èi víi nh÷ng ngêi ®ang lµm viÖc; ®îc x¸c ®Þnh, tÝnh to¸n, chi tr¶ theo n¬i ®¨ng ký thêng tró vµ nhËn l¬ng hu, trî cÊp thay l¬ng ®èi víi ngêi nghØ hu vµ ngêi h- ëng trî cÊp hµng th¸ng theo quy ®Þnh. b) Phô cÊp khu vùc ®îc tr¶ cïng kú l¬ng, phô cÊp, trî cÊp hµng th¸ng. c) Trêng hîp ®i c«ng t¸c, ®i häc, ®iÒu trÞ, ®iÒu d ìng cã thêi h¹n tõ mét th¸ng trë lªn th× hëng phô cÊp khu vùc theo møc quy ®Þnh ë n¬i c«ng t¸c,
 4. 4 häc tËp, ®iÒu trÞ, ®iÒu dìng kÓ tõ ngµy ®Õn n¬i míi; nÕu n¬i míi ®Õn kh«ng cã phô cÊp khu vùc th× th«i hëng phô cÊp khu vùc ë n¬i tríc khi ®i. 4) Nguån kinh phÝ chi tr¶ phô cÊp khu vùc a. §èi víi nh÷ng ngêi ®ang lµm viÖc §èi víi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ®îc ng©n s¸ch nhµ níc b¶o ®¶m toµn bé, phô cÊp khu vùc do ng©n s¸ch nhµ níc chi tr¶ theo ph©n cÊp ng©n s¸ch hiÖn hµnh trong dù to¸n ng©n s¸ch ®îc giao hµng n¨m cho c¬ quan, ®¬n vÞ. §èi víi c¸c c¬ quan thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thùc hiÖn tù chñ tµi chÝnh, phô cÊp khu vùc do c¬ quan, ®¬n vÞ chi tr¶ tõ nguån kinh phÝ kho¸n vµ nguån tµi chÝnh ®îc giao tù chñ; §èi víi c¸c c«ng ty nhµ níc, phô cÊp khu vùc ®îc tÝnh vµo ®¬n gi¸ tiÒn l- ¬ng vµ h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh hoÆc chi phÝ kinh doanh. b) §èi víi nh÷ng ngêi nghØ hu, nghØ viÖc v× mÊt søc lao ®éng, tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp hëng trî cÊp hµng th¸ng thay l¬ng; th¬ng binh, bÖnh binh hëng trî cÊp hµng th¸ng mµ kh«ng ph¶i lµ ngêi hëng l¬ng, hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi: §èi víi c¸c ®èi tîng do ng©n s¸ch nhµ níc chi tr¶, phô cÊp khu vùc ®îc chi tr¶ theo ph©n cÊp ng©n s¸ch hiÖn hµnh; §èi víi c¸c ®èi tîng do Quü b¶o hiÓm x· héi chi tr¶, phô cÊp khu vùc do Quü b¶o hiÓm x· héi b¶o ®¶m. III. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (sau ®©y gäi chung lµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh), Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ (sau ®©y gäi chung lµ Thñ trëng Bé, ngµnh Trung ¬ng), c¨n cø vµo danh môc c¸c ®Þa bµn x· vµ mét sè ®¬n vÞ ®îc hëng møc phô cÊp khu vùc quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng tæ chøc thùc hiÖn. Trêng hîp cÇn ®iÒu chØnh (t¨ng, gi¶m) hoÆc bæ sung phô cÊp khu vùc ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau: a. Trªn nguyªn t¾c qu¶n lý theo l·nh thæ, c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ®ãng t¹i ®Þa ph¬ng cã v¨n b¶n göi Uû ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh (sau ®©y gäi chung lµ Uû ban nh©n d©n huyÖn), Uû ban nh©n d©n huyÖn cã tr¸ch nhiÖm ®Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n tØnh xem xÐt, c©n ®èi tæng hîp, sau ®ã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh cã v¨n b¶n göi Bé Néi vô xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Riªng c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, c«ng ty nhµ níc trùc thuéc c¸c Bé, ngµnh ®ãng xa d©n hoÆc gi¸p ranh víi nhiÒu x· th× Thñ trëng Bé, ngµnh Trung ¬ng ®Ò nghÞ Bé Néi vô xem xÐt, c©n ®èi chung. b. Hå s¬ ®Ò nghÞ gi¶i quyÕt hëng phô cÊp khu vùc gåm c¸c néi dung sau:
 5. 5 §Þa bµn ®Ò nghÞ hëng phô cÊp khu vùc (x·, phêng, thÞ trÊn; ranh giíi c¬ quan, ®¬n vÞ, c«ng ty nhµ níc), thuyÕt minh vµ ph©n ®Þnh râ ®Þa giíi hµnh chÝnh cña ®¬n vÞ ®Ò nghÞ hëng phô cÊp khu vùc, vÏ b¶n ®å ®Þa giíi hµnh chÝnh x·, phêng, thÞ trÊn (hoÆc c¬ quan, ®¬n vÞ, c«ng ty nhµ níc gi¸p ranh víi nhiÒu x·, phêng, thÞ trÊn) víi ®êng giao th«ng thuû, bé, ®é cao hoÆc thÊp so víi mÆt níc biÓn; ThuyÕt minh cô thÓ c¸c yÕu tè liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh h ëng phô cÊp khu vùc, møc phô cÊp khu vùc ®ang hëng cña c¸c x· l©n cËn (nÕu cã) vµ møc phô cÊp khu vùc ®Ò nghÞ ®îc ¸p dông; Dù tÝnh sè lîng ®èi tîng hëng phô cÊp khu vùc trªn ®Þa bµn vµ nhu cÇu kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh hoÆc bæ sung phô cÊp khu vùc cho c¸c ®èi tîng cã liªn quan trªn ®Þa bµn (trong ®ã tÝnh riªng cho sè ®èi tîng hëng l¬ng, phô cÊp, trî cÊp, hµng th¸ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc). 2. C¨n cø ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh vµ cña c¸c Bé, ngµnh ë Trung ¬ng, Bé Néi vô xem xÐt, quyÕt ®Þnh sau khi trao ®æi thèng nhÊt víi Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Bé Tµi chÝnh vµ Uû ban D©n téc. IV. HiÖu lùc thi hµnh 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. B·i bá Th«ng t liªn tÞch sè 03/2001/TTLT-BL§TBXH-BTC-UBDTMN ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2001 cña liªn tÞch Bé Lao ®éng -Th ¬ng binh vµ X· héi, Bé Tµi chÝnh vµ Uû ban D©n téc (nay lµ Uû ban D©n téc) híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp khu vùc. 2. ChÕ ®é phô cÊp khu vùc quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc tÝnh hëng kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. 3. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña §¶ng, MÆt trËn vµ c¸c ®oµn thÓ, thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp khu vùc theo híng dÉn cña Ban Tæ chøc Trung ¬ng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh vÒ liªn Bé ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
 6. 6 Phô lôc Møc phô cÊp khu vùc cña c¸c ®Þa ph¬ng, ®¬n vÞ (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 11/2005/TTLT-BNV-BL§TBXH-BTC- UBDT ngµy 05/01/2005 cña liªn tÞch Bé Néi vô, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Bé Tµi chÝnh, Uû ban D©n téc) I. TØnh Lµo Cai 1. Thµnh phè Lµo cai: - HÖ sè 0,3: C¸c phêng: Duyªn H¶i, Lµo Cai, Phè Míi, Cèc LÕu, Kim T©n, B¾c LÖnh, Pom H¸n, Xu©n T¨ng, Thèng NhÊt, B¾c Cêng, Nam Cêng, B×nh Minh; C¸c x·: §ång TuyÓn, V¹n Hoµ, Cam §êng, T¶ Phêi, Hîp Thµnh. 2. HuyÖn B¸t X¸t: - HÖ sè 0,7 C¸c x·: Ph×n Ngan, NËm Ch¹c, A Mó Sung, A Lï, Pa Cheo, NËm Pung, DÒn Thµng, Trung LÌng Hå, Sµng Ma S¸o, DÒn S¸ng, Ng¶i ThÇu, Y Tý, B¶n XÌo, Mêng Hum. - HÖ sè 0,5 C¸c x·: TrÞnh Têng, Cèc Mú, B¶n Vîc, Mêng Vy, Tßng S¸nh. - HÖ sè 0,4: C¸c x·: Cèc San, Quang Kim, B¶n Qua, ThÞ trÊn B¸t X¸t. 3. HuyÖn Mêng Kh¬ng: - HÖ sè 0,7: C¸c X·: Pha Long, T¶ Ng¶i Chå, Tung Chung Phè, D×n Chin, T¶ Gia Kh©u, NËm Ch¹y, NÊm L, Lïng KhÊu Nhin, Thanh B×nh, Cao S¬n, Lïng Vai, La Pan TÈn, T¶ Thµng. - HÖ sè 0,5 C¸c x·: Mêng Kh¬ng, B¶n LÇu, B¶n Sen. 4. HuyÖn Si Ma Cai: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: Si Ma Cai, Nµn S¸n, Thµo Ch Ph×n, B¶n MÕ, S¸n Ch¶i, M¶n ThÈn, Lïng Sui, C¸n CÊu, SÝn ChÐng, C¸n Hå, Quan ThÇn S¸n, Lö ThÈn , Nµn XÝn. 5. HuyÖn B¾c Hµ - HÖ sè 0,7: C¸c x·: Lïng C¶i, B¶n Giµ, Lïng Ph×nh, T¶ Van Ch , T¶ Cñ Tû, Th¶i Giµng Phè, LÇu ThÝ Ngµi, Hoµng Thu Phè, B¶n Phè, B¶n LiÒn, NËm §Ðt, NËm Kh¸nh, NËm Lóc, B¶n C¸i. - HÖ sè 0,5: ThÞ trÊn B¾c Hµ, c¸c x·: Tµ Ch¶i, B¶o Nhai, Na Hèi, NËm Mßn, Cèc Ly, Cèc LÇu. 6. HuyÖn B¶o Th¾ng: - HÖ sè 0,4: C¸c x·: B¶n PhiÖt, Xu©n Giao, B¶n CÇm, Phó NhuËn, ThÞ trÊn T»ng Loáng, ThÞ trÊn N«ng tr êng Phong H¶i. - HÖ sè 0,3: C¸c x·: Th¸i Niªn, Phong Niªn, Gia Phó, Xu©n Quang, S¬n H¶i, Tr× Quang, S¬n Hµ, Phè Lu, ThÞ
 7. 7 trÊn Phè Lu. 7. HuyÖn B¶o Yªn: - HÖ sè 0,7: X· T©n TiÕn. - HÖ sè 0,5: X· NghÜa §«. - HÖ sè 0,4: C¸c x·: Xu©n Hoµ, VÜnh Yªn, §iÖn Quan, Thîng Hµ, Cam Cän. - HÖ sè 0,3: C¸c x·: T©n D¬ng, Kim S¬n, Minh T©n, Xu©n Th îng, ViÖn TiÕn, Yªn S¬n, B¶o Hµ, L¬ng S¬n, Long Phóc, Long Kh¸nh; ThÞ trÊn Phè Rµng. 8. HuyÖn Sa Pa - HÖ sè 0,7: C¸c x·: B¶n Hå, NËm Cang, NËm Sµi, T¶ Van, B¶n Khoang, T¶ Giµng Ph×nh, Lao Ch¶i, San S¶n Hå, T¶ Ph×n. - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Trung Ch¶i, Sa P¶, B¶n Phïng, HÇu Thµom Thanh Kim, Suèi ThÇu, Sö P¸n, Thanh Phó. - HÖ sè 0,4: ThÞ trÊn Sa Pa 9. HuyÖn V¨n Bµn: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: NËm XÐ, NËm X©y. - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Kh¸nh Yªn H¹, NËm ChÇy, Minh L¬ng, ThÈm D¬ng, DÇn Thµng, NËm D¹ng, ChiÒng Ken, Liªm Phó, NËm Tha, NËm M¶. - HÖ sè 0,4: C¸c x·: V¨n S¬n, Vâ Lao, S¬n Thuû, T©n Th îng, T©n An, Kh¸nh Yªn Thîng, Lµng Giµng, Hoµ M¹c, Kh¸nh Yªn Trung, D¬ng Quú. - HÖ sè 0,3: ThÞ trÊn Kh¸nh Yªn II. TØnh L¹ng S¬n 1. Thµnh phè L¹ng S¬n: - HÖ sè 0,2: C¸c phêng: Hoµng V¨n Thô, Tam Thanh, VÜnh Tr¹i, §«ng Kinh, Chi L¨ng; c¸c x·: Hoµng §ång, Qu¶ng L¹c, Mai Pha. 2. HuyÖn Trµng §Þnh: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: §µo Viªn, T©n Minh, Kh¸nh Long, §oµn KÕt, VÜnh TiÕn. - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Quèc Kh¸nh, §éi CÊn, T©n Yªn, Cao Minh, T©n TiÕn, B¾c ¸i. - HÖ sè 0,4: C¸c x·: ChÝ Minh, Trung Thµnh. - HÖ sè 0,3: C¸c x·: Tri Ph¬ng, Kim §ång, Chi L¨ng, §¹i §ång, §Ò Th¸m, Kh¸ng ChiÕn, Hïng S¬n, Quèc ViÖt, Hïng ViÖt; ThÞ trÊn ThÊt Khª. 3. HuyÖn B×nh Gia: - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Yªn Lç, Quý Hoµ, Hng §¹o, VÜnh Yªn, ThiÖn Hoµ, ThiÖn Long, T©n Hoµ. - HÖ sè 0,4: C¸c x·: Hoa Th¸m, Quang Trung, Hoµ B×nh, ThiÖn ThuËt, B×nh La. - HÖ sè 0,3: C¸c x·: Hång Phong, Minh Khai, Hoµng V¨n Thô, M«ng ¢n, T« HiÖu, Hång Th¸i, T©n V¨n; ThÞ trÊn
 8. 8 B×nh Gia. 4. HuyÖn V¨n L·ng: - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Nh¹c Kú, Thanh Long, Thuþ Hïng, Trïng Qu¸n, T©n T¸c, B¾c La, Thµnh Hoµ, Gia MiÔn, Nam La, Hång Th¸i. - HÖ sè 0,4: C¸c x·: Hoµng V¨n Thô, T©n Mü, T©n Thanh, T©n Lang, Héi Hoan, Trïng Kh¸nh. - HÖ sè 0,3: C¸c x·: T©n ViÖt, An Hïng, Hoµng ViÖt; ThÞ trÊn Na SÇm. 5. HuyÖn Cao Léc: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: Thanh Loµ, Cao L©u, XuÊt LÔ, MÉu S¬n, C«ng S¬n - HÖ sè 0,5: C¸c x·: B¶o L©m, Song Gi¸o, Th¹ch §¹n, Léc Yªn. - HÖ sè 0,4: C¸c x·: Thuþ Hïng, H¶i YÕn, Hoµ C. - HÖ sè 0,3: C¸c x·: Hång Phong, Phó X¸, B×nh Chung, Hîp Thµnh, Gia C¸t, Xu©n Long, T©n Liªn, Yªn Tr¹ch, T©n Thµnh; ThÞ trÊn: §ång §¨ng, Cao Léc. 6. HuyÖn V¨n Quan: - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Trµng C¸c, §ång Gi¸p, TrÊn Ninh, Hoµ B×nh, Phó Mü, H÷u LÔ. - HÖ sè 0,4: C¸c x·: Song Giang, ViÖt Yªn, Tri LÔ. - HÖ sè 0,3: C¸c x·: V©n Méng, VÜnh L¹i, Tó Xuyªn, V¨n An, §¹i An, Kh¸nh Khª, Chu Tóc, L¬ng N¨ng, Xu©n Mai, Trµng S¬n, T©n §oµn, B×nh Phóc, Trµng Ph¸i, Yªn Phóc; ThÞ trÊn V¨n Quan. 7. HuyÖn B¾c S¬n: - HÖ sè 0,5: C¸c x·: TrÊn Yªn, NhÊt Hoµ, NhÊt TiÕn, T©n Thµnh, T©n Tri. - HÖ sè 0,4: C¸c x·: Hng Vò, Chiªu Vò, Vò L¨ng, T©n LËp, T©n H¬ng, Vò LÔ, V¹n Thuû. - HÖ sè 0,3: C¸c x·: Long §èng, Quúnh S¬n, §ång ý, B¾c S¬n, H÷u VÜnh, Vò S¬n, ChiÕn Th¾ng; thÞ trÊn B¾c S¬n. 8. HuyÖn H÷u Lòng: - HÖ sè 0,5: X· H÷u Liªn. - HÖ sè 0,4: C¸c x·: Yªn B×nh, QuyÕt Th¾ng, ThiÖn Kþ, T©n LËp. - HÖ sè 0,3: C¸c x·: Yªn ThÞnh, Hoµ B×nh, Hoµ S¬n, T©n Thµnh, Cai Kinh, Yªn Vîng, Yªn S¬n, NhËt TiÕn, Thanh S¬n, Minh TiÕn. - HÖ sè 0,2: C¸c x·: §ång T©n, Hoµ L¹c, V©n Nham, §ång TiÕn, §« L¬ng, Minh S¬n, Hå S¬n, S¬n Hµ, Minh Hoµ, Hoµ Th¾ng; ThÞ trÊn H÷u Lòng. 9. HuyÖn Chi L¨ng: - HÖ sè 0,5: X· H÷u Kiªn - HÖ sè 0,4: C¸c x·: V©n An, ChiÕn Th¾ng, Liªn S¬n, Quan S¬n, L©m S¬n, B»ng H÷u. - HÖ sè 0,3: C¸c x·: V©n Thuû, Gia Léc, B¾c Thuû, Mai Sao, Th - îng Cêng, B»ng M¹c, Nh©n Lý, V¹n Linh, Hoµ B×nh, Quang Lang, Y TÞch, Chi L¨ng; ThÞ trÊn §ång Má,
 9. 9 ThÞ trÊn Chi L¨ng. 10. HuyÖn Léc B×nh: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: TÜnh B¾c, Tam Gia, MÉu S¬n - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Nhîng B¹n, Minh Ph¸t, H÷u L©n, Xu©n D¬ng, Nam Quan, ¸i Quèc, Yªn Kho¸i, Tó MÞch. - HÖ sè 0,4: C¸c x·: §«ng Quan, Lîi B¸c, Xu©n Tinh, V©n Méng, Nh Khuª, Sµn Viªn, KhuÊt X¸, HiÖp H¹. - HÖ sè 0,3: C¸c x·: B»ng Kh¸nh, Xu©n LÔ, Xu©n M·n, H÷u Kh¸nh, §ång Bôc, Tó §o¹n, Lôc Th«n, Quang B¶n; ThÞ trÊn Na D¬ng, thÞ trÊn Léc B×nh. 11. HuyÖn §×nh LËp: - HÖ sè 0,7: X· B¾c xa. - HÖ sè 0,5: C¸c x·: §ång Th¾ng, Kiªn Méc, BÝnh X¸. - HÖ sè 0,4: C¸c x·: L©m Ca, Cêng Lîi, Th¸i B×nh, B¾c L·ng, Ch©u S¬n. - HÖ sè 0,3: X· §×nh LËp, ThÞ trÊn §×nh LËp, thÞ trÊn N«ng tr- êng Th¸i B×nh III. TØnh Hµ Giang 1. ThÞ x· Hµ Giang: - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Phó Linh, Kim Th¹ch, Kim Linh. - HÖ sè 0,4: C¸c phêng: Quang Trung, TrÇn Phó, NguyÔn Tr·i, Minh Khai, x· Ngäc §êng. 2. HuyÖn §ång V¨n: - HÖ sè 0,7: C¸c x· Lòng Có, M¸ LÐ, §ång V¨n, Lòng T¸o, Phè Lµ, Thµi Ph×n Tñng, Sñng Lµ, Sµ Ph×n, T¶ Ph×n, T¶ Lñng, Phè C¸o, SÝnh Lñng, S¶ng Tñng, Lòng ThÇu, Hè Qu¸ng Ph×n, VÇn Ch¶i, Lòng Ph×n, Sñng Tr¸i; ThÞ trÊn Phã B¶ng. 3. HuyÖn MÌo V¹c: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: Thîng Phïng, P¶i Lñng, XÝn C¸i, P¶ Vi, Giµng Chu Ph×n, Sñng Trµ, Sñng M¸ng, T¶ Lñng, S¬n VÜ, C¸n Chu Ph×n, Lòng Pï, Lòng Chinh, T¸t Ngµ, NËm Ban, Kh©u Vai, Niªm S¬n; ThÞ trÊn MÌo V¹c 4. HuyÖn Yªn Minh: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: Th¾ng Mè, Phó Lòng, Sñng Tr¸ng, B¹ch §Ých, Na Khª, Sñng Thµi, H÷u Vinh, Lao Vµ Ch¶i, MËu DuÖ, §«ng Minh, MËu Long, Ngam La, Ngäc Long, §êng Thîng, Lòng Hå, Du TiÕn, Du Giµ; ThÞ trÊn Yªn Minh. 5. HuyÖn Qu¶n B¹: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: B¸t §¹i S¬n, NghÜa ThuËn, C¸n Tû, Cao M· Pê, Thanh V©n, Tïng Vµi, §«ng Hµ, Qu¶n B¹, Lïng T¸m, QuyÕt TiÕn, T¶ V¸n, Th¸i An; ThÞ trÊn Tam S¬n. 6. HuyÖn VÞ Xuyªn:
 10. 10 - HÖ sè 0,7: C¸c x·: Thanh Thuû, Thanh §øc, XÝn Ch¶i, Lao Ch¶i, Minh T©n. - HÖ sè 0,5: C¸c x·: ThuËn Hoµ, Tïng B¸, Phong Quang, Ph¬ng TiÕn, Ph¬ng §é, Ph¬ng ThiÖn, Cao Bå, §¹o §øc, Thîng S¬n, Linh Hå, Qu¶ng NgÇn, ViÖt L©m, Ngäc Linh, Ngäc Minh, B¹ch Ngäc, Trung Thµnh; ThÞ trÊn VÞ Xuyªn, ThÞ trÊn N«ng Trêng ViÖt L©m. 7. HuyÖn B¾c Mª: - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Minh S¬n, Gi¸p Trung, Yªn §Þnh, Yªn Phó, Minh Ngäc, Yªn Phong, L¹c N«ng, Phó Nam, Yªn C- êng, Thîng T©n, §êng ¢m, §êng Hång, Phiªng Lu«ng. 8. HuyÖn Hoµng Su Ph×: C¸c x·: B¶n M¸y, Thµng TÝn, ThÌn Chu Ph×n, Pè - HÖ sè 0,7: Lå, B¶n Phïng, Tóng S¸n, ChiÕn Phè, §¶n V¸n, Tô Nh©n, T©n TiÕn, Nµng §«n, Pê Ly Ngµi, S¸n X¶ Hå, B¶n Luèc, Ngµm §¨ng Vµi, B¶n Nhïng, T¶ Sö Choãng, NËm DÞch, B¶n PÐo, Hå ThÇu, Nam S¬n, NËm Tþ, Th«ng Nguyªn, NËm Khoµ; ThÞ trÊn Vinh quang. 9. HuyÖn XÝn MÇn: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: Cèc Pµi, Nµn xØn, B¶n DÝu, ChÝ Cµ, XÝn MÇn, Trung ThÞnh, ThÌn Phµng, Ng¸n Chiªn, Pµ VÇy Sñ, Cèc RÕ, Thu Tµ, Nµn Ma, T¶ Nh×u, B¶n Ngß, ChÕ Lµ, NÊm DÈn, Qu¶ng Nguyªn, Nµ Ch×, Khu«n Lïng. 10. HuyÖn B¾c Quang: - HÖ sè 0,5: C¸c x·: T©n LËp, T©n Thµnh, §ång TiÕn, §ång T©m, T©n Quang, Thîng B×nh, H÷u s¶n, Kim Ngäc, ViÖt Vinh, B»ng Hµnh, Quang Minh, Liªn HiÖp, V« §iÕm, ViÖt Hång, Hïng An, §øc Xu©n, Tiªn KiÒu, VÜnh H¶o, VÜnh phóc, §ång Yªn, §«ng Thµnh; ThÞ trÊn ViÖt Quang, VÜnh Tuy. 11. HuyÖn Quang B×nh: - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Xu©n Minh, Tiªn Nguyªn, T©n Nam, B¶n RÞa, Yªn Thµnh, Yªn B×nh, T©n TrÞnh, T©n B¾c, B»ng Lang, Yªn Hµ, H¬ng S¬n, Xu©n Giang, Nµ Kh¬ng, Tiªn Yªn, VÜ Thîng IV. TØnh Cao B»ng 1. ThÞ x· Cao B»ng: - HÖ sè 0,3: C¸c phêng: S«ng HiÕn, S«ng B»ng, Hîp Giang, T©n Giang; C¸c x·: Ngäc Xu©n, §Ò Th¸m, Hoµ Chung, DuyÖt Chung. 2. HuyÖn B¶o L©m: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: §øc H¹nh, Lý B«n, Nam Quang, VÜnh Quang, Qu¶ng L©m, T©n ViÖt, VÜnh phong,
 11. 11 M«ng ¢n, Th¸i Häc, Yªn Thæ. 3. HuyÖn B¶o L¹c: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: Cèc Pµng, Thîng Hµ, C« Ba, B¶o Toµn, Kh¸nh Xu©n, Xu©n Trêng, Hång TrÞ, Phan Thanh, Hång An, Hng §¹o, Huy Gi¸p, §×nh Phïng, S¬n Lé. - HÖ sè 0,5: ThÞ trÊn B¶o L¹c 4. HuyÖn Th«ng N«ng: - HÖ sè 0,5: C¸c x·: CÇn Yªn, VÞ Quang, L¬ng L«ng, §a Th«ng, Ngäc §éng, Yªn S¬n, L¬ng Can, Thanh Long, B×nh L·ng. - HÖ sè 0,4: ThÞ TrÊn Th«ng N«ng. 5. HuyÖn Hµ Qu¶ng: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: Lòng NÆm, V©n An, C¶i viªn, Tæng Cät, SÜ Hai, Hång SÜ, Thîng Th«n, M· Ba, H¹ Th«n, Néi Th«n. - HÖ sè 0,5: C¸c x·: KÐo Yªn, Trêng Hµ, Nµ S¸c, Sãc Hµ, Quý Qu©n. - HÖ sè 0,4 C¸c x·: Xu©n Hoµ, §µo Ng¹n, Phï Ngäc. 6. HuyÖn Trµ LÜnh: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: C« Mêi, Tri Ph¬ng. - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Quang H¸n, Quang Vinh, Xu©n Néi, Quang Trung, Lu Ngäc, Cao Ch¬ng, Quèc To¶n; ThÞ trÊn Hïng Quèc. 7. HuyÖn Trïng Kh¸nh - HÖ sè 0,7: C¸c x·: L·ng Yªn, Ngäc Chung, Phong NËm, Ngäc Khª, §×nh Phong, §µm Thuû, Cao Th¨ng. - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Kh©m Thµnh, ChÝ ViÔn, L·ng HiÕu, Phong Ch©u, §×nh Minh, C¶nh Tiªn, Trung Phóc, §øc Hång, Th«ng HuÒ, Th©n Gi¸p, §oµi C«n. - HÖ sè 0,4: ThÞ trÊn Trïng Kh¸nh 8. HuyÖn H¹ Lang: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: Kim Loan, Th¸i §øc, ThÞ Hoa, Minh Long, Lý Quèc, §øc Quang, C« Ng©n. - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Th¾ng Lîi, §ång Loan, Quang Long, An L¹c, Thanh NhËt, Vinh Quý, ViÖt Chu. 9. HuyÖn Qu¶ng Uyªn: - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Phi H¶i, Qu¶ng Hng, B×nh L·ng, Quèc D©n, Quèc Phong, §éc LËp, Cai Bé, §oµi Kh«n, Phóc Sen, ChÝ Th¶o, Tù Do, Hång §Þnh, Hång Quang, Ngäc §éng, Hoµng H¶i, H¹nh Phóc. - HÖ sè 0,4: ThÞ trÊn Qu¶ng Uyªn. 10. HuyÖn phôc Hoµ: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: TriÖu Èu, C¸ch Linh, §¹i S¬n, Mü Hng. - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Hång §¹i, L¬ng ThiÖn, Tiªn Thµnh, Hoµ ThuËn; ThÞ trÊn Tµ Lïng. 11. HuyÖn Hoµ An: - HÖ sè 0,5: C¸c x·: D©n Chñ, §øc Xu©n, Ngò L·o, C«ng Trõng, Tr¬ng L¬ng.
 12. 12 - HÖ sè 0,4: C¸c x·: Nam TuÊn, §¹i TiÕn, NguyÔn HuÖ, Tr ng V- ¬ng, Hµ Tr×, Hång Nam, Lª Chung, B¹ch §»ng, B×nh D¬ng. - HÖ sè 0,3: C¸c x·: §øc Long, B×nh Long, Hång ViÖt, BÕ TriÒu, VÜnh Quang, Hoµng Tung, Quang Trung, Hng §¹o, Chu Trinh; ThÞ trÊn Níc Hai. 12. HuyÖn Nguyªn B×nh: C¸c x·: Mai Long, Hng §¹o. - HÖ sè 0,7: - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Lang M«n, Minh Thanh, Hoa Th¸m, Phan Thanh, Quang Thµnh, Tam Kim, Thµnh C«ng, ThÞnh Vîng, Minh T©m, B¾c Hîp, Th¸i Häc, Vò N«ng, Ca Thµnh, Yªn L¹c, TriÖu Nguyªn, ThÓ Dôc. - HÖ sè 0,4: ThÞ trÊn Nguyªn B×nh, ThÞ trÊn TÜnh Tóc. 13. HuyÖn Th¹ch An: - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Canh T©n, ThÞ Ng©n, Thuþ Hïng, §øc Long, Träng Con, §øc Th«ng, Minh Khai, Quang Träng, Danh Sü. - HÖ sè 0,4: C¸c x·: V©n Tr×nh, Lª Lîi, §øc Xu©n. - HÖ sè 0,3: C¸c x·: Kim §ång, Th¸i Cêng, Lª Lai; ThÞ trÊn §«ng Khª
 13. 13 V. TØnh Lai Ch©u 1. HuyÖn Tam §êng: - HÖ sè 0,7: C¸c x· Hå ThÇu, L¶ Nh× Thµng, Tµ LÎng, Nïng Nµng, Khun H¸. - HÖ sè 0,5: C¸c x·: ThÌn Sin, Sïng Phµi, NËm Loáng, Tam §êng, B×nh L, B¶n Giang, B¶n Hon, B¶n Bo, Lµ Tµm; ThÞ trÊn Phong Thæ. 2. HuyÖn Mêng TÌ: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: Thu Lòm, Ka L¨ng, Pa ñ, Mêng TÌ, Pa VÖ Sö, Mï C¶, Bun Të, NËm Khao, Hua Bun, Tµ Tæng, Bun Na, Kan Hå, Mêng M«, NËm Hµng; ThÞ trÊn Mêng TÌ. 3. HuyÖn S×n Hå: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: Lª Lîi, Pó §ao, Ch¨n Na, Huæi Lu«ng, Pa TÇn, Ph×n Hå, Hång Thu, NËm Ban, Ph¨ng S« Lin, Ma Quai, T¶ Ph×n, Sµ DÒ Ph×n, NËm T¨m, T¶ Ng¶o, Phu Sam C¸p, NËm Cha, Lµng M«, Noong HÎo, NËm M¹, C¨n co, Tña SÝn Ch¶i, NËm Cuæi, NËm H¨n; ThÞ trÊn S×n Hå 4. HuyÖn Phong Thæ: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: S× Lê LÇu, Ma Li Ch¶i, Vµng Ma Ch¶i, Pa V©y Sö, Må S× San, T«ng Qua L×n, Dµo San, Mï Sang, B¶n Lang, Ma Ly Pho, NËm Xe, Sin Suèi Hå, Hoang ThÌn. - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Khæng Lµo, Mêng So. 5. HuyÖn Than Uyªn: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: NËm CÇn, NËm Së, Hè MÝt, Tµ MÝt, Pha Mu, Khoen, On, Tµ Gia. - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Mêng Khoa, Th©n Thuéc, P¾c Ta, M- êng Than, Mêng MÝt, Nµ Cang, Tµ Hõa, Mêng Kim. - HÖ sè 04: ThÞ TrÊn Than Uyªn, thÞ trÊn N«ng trêng Than Uyªn. VI. TØnh §iÖn Biªn 1. Thµnh phè §iÖn Biªn Phñ - HÖ sè 0,5: C¸c phêng: Noong Bua, Him Lam, Thanh B×nh, T©n Thanh, Mêng Thanh, Nam Thanh, Thanh Trêng; x· Thanh Minh. 2. ThÞ x· Lai Ch©u: - HÖ sè 0,5: C¸c phêng: S«ng §µ, Na Lay 3. HuyÖn Mêng NhÐ: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: SÝn ThÇu, Chung Ch¶i, Mêng NhÐ, Mêng Toong, Chµ Cang, Nµ Hú. 4. HuyÖn Mêng Lay: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: Chµ Na, Chµ Të, Si Pa Ph×n.
 14. 14 - HÖ sè 0,5: C¸c x·: X¸ Tæng, Mêng Tïng, Lay Na, Hõa Ngµi, Pa Ham, Huåi LÌng, Mêng M¬n; thÞ trÊn Mêng Lay. 5. HuyÖn Tña Chïa: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: Huæi Sã, SÝn Ch¶i, T¶ S×n Thµng, Lao X¶ Ph×nh, T¶ Ph×nh, Tña Thµng, Trung Thu, SÝnh Ph×nh, S¸ng NhÌ, Mêng §un, M- êng B¸ng; thÞ trÊn Tña Chïa. 6. HuyÖn TuÇn Gi¸o: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: Tªnh Ph«ng, Ta Ma, Ph×nh S¸ng, Nµ S¸y. - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Mïn Chung, Mêng Mïn, Pó Nhung, Quµi Na, Mêng ThÝn, To¶ T×nh, Mêng §¨ng, Quµi Cang, ¼ng Të, Quµi Të, ChiÒng Sinh, Bóng Lao, ¼ng Na, ¼ng Cang, Mîng L¹n; thÞ trÊn Mêng ¼ng: ThÞ trÊn TuÇn gi¸o. 7. HuyÖn §iÖn Biªn: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: Mêng Nhµ, Mêng Lãi. - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Nµ TÊu, Mêng Pån, Thanh Na, Mêng Ph¨ng, Thanh Lu«ng, Thanh Hng, Thanh X- ¬ng, Thanh Ch¨n, Pa Th¬m, Thanh An, Thanh Yªn, Noong Luèng, Noäng HÑt, Sam Møn, Nóa Ngam, Na ¦. 8. HuyÖn §iÖn Biªn §«ng: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: Pó Nhi, Xa Dung, Keo L«m, Lu©n Giãi, Ph×nh Giµng, H¸ng L×a, Na Son, Ph× Nhõ, ChiÒng S¬, Mêng Lu©n. VII. TØnh S¬n La 1. ThÞ x· S¬n La: - HÖ sè 0,5: C¸c phêng: T« HiÖu, QuyÕt T©m; c¸c x·: ChiÒng Cä, ChiÒng §en, ChiÒng X«m, ChiÒng An, ChiÒng C¬i, ChiÒng NgÇn, Hua La, ChiÒng Sinh. - HÖ sè 0,4: C¸c phêng: ChiÒng LÒ, QuyÕt Th¾ng. 2. HuyÖn Quúnh Nhai: - HÖ sè 0,5: C¸c x· Mêng Chiªn, Cµ Nµng, ChiÒng Khau, Pha Khinh, Mêng Gi«n, P¾c Ma, ChiÒng ¥n, Mêng Giµng, ChiÒng B»ng, Mêng S¹i, NËm Ðt, LiÖp Muéi, ChiÒng Khoang. 3. HuyÖn ThuËn Ch©u: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: Long HÑ, Co Tßng, Co M¹, P¸ L«ng, Mêng B¸m. - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Pháng L¸i, Mêng Ð, ChiÒng Pha, ChiÒng La, ChiÒm Ngµm, LiÖp TÌ, Ð Tßng, Pháng LËp, ChiÒng S¬, ChiÒng Ly, Nong Lay, Mêng Khiªng, ChiÒng B«m, Bã Mêi,
 15. 15 Póng Tra, NËm LÇu, Muéi Näi, B¶n LÇm. - HÖ sè 0,4: ThÞ trÊn ThuËn Ch©u, c¸c x·: Tßng LÖnh, ChiÒng PÊc, Th«n mßn, Bon PhÆng, Tßng Cä. 4. HuyÖn Mêng La: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: ChiÒng C«ng, ChiÒng Mu«n, ChiÒng ¢n, Ngäc ChiÕn, Hua Trai, NËm Gi«n, ChiÒng Lao. - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Ýt Ong, Mêng Trai, NËm P¨m, Pi Toong, T¹ Bó, ChiÒng San, Mêng Bó, ChiÒng Hoa, Mêng Chïm. 5. HuyÖn B¾c Yªn: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: Tµ Xïa, Lµng ChÕu, XÝn Vµng, Hang Chó, B¾c Ngµ, Chim Vµn, Song Pe. - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Piªng Ban, Mêng Khoa, Hång Ngµi, T¹ Khoa, Phiªng K«n, ChiÒng S¹i; ThÞ trÊn B¾c Yªn. 6. HuyÖn Phï Yªn: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: Suèi Bau, Suèi Tä, Kim Bon, SËp Xa. - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Mêng Th¶i, Mêng C¬i, Quang Huy, Huy B¾c, Huy Thîng, T©n Lang, Gia Phï, T- êng Phï, Huy H¹, Huy T©n, Mêng Lang, Huy Têng, Mêng Do, Têng Thîng, Têng TiÕn, T- êng Phong, Têng H¹, Mêng Bang, §¸ §á, T©n Phong, Nam Phong, B¾c Phong. - HÖ sè 0,4: ThÞ trÊn Phï Yªn. 7. HuyÖn Méc Ch©u: - HÖ sè 0,5: C¸c x·: ChiÒng S¬n, T©n Hîp, Qui Híng, Suèi Bµng, T©n LËp, Nµ Mêng, Tµ Lai, Song Khña, Liªn Hoµ, Hua P¨ng, T« Móa, Mêng TÌ, ChiÒng Khõa, §«ng Sang, Phiªng Lu«ng, ChiÒng Khoa, Mêng Men, Quang Minh, Lãng SËp, V©n Hå, Lãng Lu«ng, ChiÒng Yªn, Xu©n Nha. - HÖ sè 0,4: ThÞ trÊn Méc Ch©u, ThÞ trÊn N«ng trêng Méc Ch©u; C¸c x·: Mêng Sang, ChiÒng H¾c. 8. HuyÖn Yªn Ch©u: - HÖ sè 0,5: C¸c x·: ChiÒng §«ng, SËp V¹t, ChiÒng Sµng, ChiÒng P»n, Viªng L¸n, ChiÒng HÆc, Mêng Lùm, ChiÒng On, Yªn S¬n, ChiÒng Khoi, Tó Nang, Lãng Phiªng, Phiªng Khoµi, ChiÒng T- ¬ng, thÞ trÊn Yªn Ch©u. 9. HuyÖn Mai S¬n: - HÖ sè 0,5: C¸c x·: ChiÒng Sung, Mêng B»ng, ChiÒng Ch¨n, M¬ng Tranh, ChiÒng Ban, ChiÒng Mung, Mêng Bon, ChiÒng Chung, ChiÒng Mai, H¸t Lãt, Cß Nßi, ChiÒng N¬i, PhiÒng C»m, ChiÒng Dong, ChiÒng Kheo, ChiÒng Ve, ChiÒng L¬ng, Phiªng Ph»n, Nµ ¬t, Tµ Héc.
 16. 16 10. HuyÖn S«ng M·: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: Pó PÈu, Mêng Cai, Mêng Sai, Bã Sinh, ChiÒng En, §øa Mßn. - HÖ sè 0,5: C¸c x·: ChiÒng Phung, Mêng LÇm, NËm Tþ, Yªn Hng, ChiÒng S¬, Nµ Ngùu, NËm M»n, ChiÒng Khoong, ChiÒng Cang, Huæi Mét, M- êng Hung, ChiÒng Kh¬ng; thÞ trÊn S«ng M·. 11. HuyÖn Sèp Cép: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: Sam Kha, Póng B¸nh, Dåm Cang, NËm L¹nh, Mêng LÌo, Mêng Vµ, Mêng L¹n. - HÖ sè 0,5: X· Xèp Cép. VIII. TØnh Qu¶ng Ninh 1. ThÞ x· Mãng C¸i: - HÖ sè 0,5: C¸c x·: H¶i S¬n, VÜnh Trung, VÜnh Thùc. - HÖ sè 0,2: C¸c x·: B¾c S¬n, H¶i §«ng, H¶i TiÕn, H¶i Yªn, Qu¶ng NghÜa, H¶i Hoµ, H¶i Xu©n, V¹n Ninh, B×nh Ngäc 2. ThÞ x· CÈm Ph¶: - HÖ sè 0,4: X· D¬ng Huy. - HÖ sè 0,3: Phêng M«ng D¬ng. - HÖ sè 0,2: C¸c x·: Céng Hoµ, CÈm H¶i. - HÖ sè 0,1: C¸c phêng: Cöa ¤ng, CÈm S¬n, CÈm §«ng, CÈm Phó, CÈm T©y, Quang Hanh, CÈm ThÞnh, CÈm Thuû, CÈm Th¹ch, CÈm Thµnh, CÈm Trung, CÈm B×nh. 3. ThÞ x· U«ng BÝ: - HÖ sè 0,4: Phêng Vµng Danh. - HÖ sè 0,3: X· Thîng Yªn C«ng. 4. HuyÖn B×nh Liªu: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: Hoµnh M«, §ång V¨n. - HÖ sè 0,5: C¸c x·: §ång T©m, T×nh Hóc, V« Ng¹i, Lôc Hån, Hóc §«ng; thÞ trÊn B×nh Liªu 5. HuyÖn Tiªn Yªn: - HÖ sè 0,5: X· Hµ L©u. - HÖ sè 0,4: X· §ång Rui. - HÖ sè 0,3: C¸c x·: §¹i Dùc, Phong Dô, §«ng Ngò, H¶i L¹ng. - HÖ sè 0,2: C¸c x·: §iÒn X¸, Yªn Than, §«ng H¶i, Tiªn L·ng; ThÞ trÊn Tiªn Yªn. 6. HuyÖn §Çm Hµ: - HÖ sè 0,5: X· Qu¶ng L©m. - HÖ sè 0,3: X· Qu¶ng An. - HÖ sè 0,2: C¸c x·: T©n B×nh, Qu¶ng Lîi, Dùc Yªn, Qu¶ng T©n, §Çm Hµ, §¹i B×nh; ThÞ trÊn §Çm Hµ. 7. HuyÖn H¶i Hµ: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: Qu¶ng §øc, Qu¶ng S¬n.
 17. 17 - HÖ sè 0,5: X· C¸i Chiªn. - HÖ sè 0,2: C¸c x·: Qu¶ng Thµnh, Qu¶ng Th¾ng, Qu¶ng ThÞnh, Qu¶ng Minh, Qu¶ng ChÝnh, Qu¶ng Long, Qu¶ng Phong, Qu¶ng Trung, Qu¶ng §iÒn, §êng Hoa, Phó H¶i, TiÕn Tíi; thÞ trÊn Qu¶ng Hµ. 8. HuyÖn Ba ChÏ: - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Thanh S¬n, Thanh L©m, §¹p Thanh, L¬ng M«ng, §ån §¹c, Minh CÇm; ThÞ trÊn Ba ChÏ. - HÖ sè 0,4: X· Nam S¬n. 9. HuyÖn V©n §ån: - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Minh Ch©u, Quan L¹n, B¶n Sen, Ngäc Võng, Th¾ng Lîi. - HÖ sè 0,4: C¸c x·: §µi Xuyªn, V¹n Yªn. - HÖ sè 0,2: C¸c x·: B×nh D©n, §oµn KÕt, H¹ Long, §«ng X¸; ThÞ trÊn C¸i Rång. 10. HuyÖn Hoµnh Bå: - HÖ sè 0,5: X· Kú Thîng. - HÖ sè 0,4: C¸c x·: Hoµ B×nh, T©n D©n, §ång S¬n, §ång L©m. - HÖ sè 0,3: C¸c x·: Vò Oai, B»ng C¶. - HÖ sè 0,2: C¸c x·: D©n Chñ, Qu¶ng La, Thèng NhÊt, S¬n D¬ng, Lª Lîi; thÞ trÊn Tríi. 11. HuyÖn §«ng TriÒu: - HÖ sè 0,2: C¸c x·: Trµng L¬ng, B×nh Khª, An Sinh. - HÖ sè 0,1: ThÞ trÊn M¹o Khª. 12. HuyÖn Yªn Hng: - HÖ sè 0,1: C¸c x·: §iÒn C«ng, TiÒn Phong. 13. HuyÖn C« T«: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: §ång TiÕn, Thanh L©n; ThÞ trÊn C« T«. 14. C¸c ®¬n vÞ kh¸c: - HÖ sè 0,7: Tr¹m ®Ìn ®¶o Thanh Niªn (Hßn Sãi §en). - HÖ sè 0,1: Tr¹m ®Ìn Cöa ¤ng IX. TØnh Tuyªn Quang 1. ThÞ x· Tuyªn Quang: - HÖ sè 0,2: C¸c phêng: Phan ThiÕt, Minh Xu©n, T©n Quang; C¸c x·: Trµng §µ, N«ng TiÕn, û La, Hng Thµnh. 2. HuyÖn Nµ Hang: - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Thuý Loa, Sinh Long, Thîng Gi¸p, Phóc Yªn, Xu©n T©n, Thîng N«ng, Xu©n LËp, C«n L«n, Yªn Hoa, Khu«n Hµ, Hång
 18. 18 Th¸i, Xu©n TiÕn, §µ VÞ, Khau Tinh, L¨ng Can, Thîng L©m, Trïng Kh¸nh, S¬n Phó, VÜnh Yªn, N¨ng Kh¶, Thanh T¬ng. - HÖ sè 0,4: ThÞ trÊn Nµ Hang. 3. HuyÖn Chiªm Ho¸: - HÖ sè 0,4: C¸c x·: Phóc S¬n, T©n Mü, B×nh An, Trung Hµ, Hµ Lang, Tri Phó, Linh Phó, Minh Quang, Kiªn §µi. - HÖ sè 0,3: C¸c x·: Hång Quang, Thæ B×nh, Hïng Mü, Yªn LËp, T©n An, B×nh Phó, Xu©n Quang, Ngäc Héi, Phó B×nh, Hoµ Phó, Phóc ThÞnh, T©n ThÞnh, Trung Hoµ, Kim B×nh, Hoµ An, Quang Vinh, Nh©n Lý, Yªn Nguyªn, B×nh Nh©n. - HÖ sè 0,2: ThÞ trÊn VÜnh Léc. 4. HuyÖn Hµm Yªn: - HÖ sè 0,4: C¸c x·: Yªn ThuËn, Phï Lu, B¹ch Xa, Minh Kh- ¬ng, Minh H¬ng, Minh D©n. - HÖ sè 0,3: C¸c x·: Yªn L©m, Yªn Phó, T©n Thµnh, B×nh Xa, Th¸i S¬n, Nh©n Môc, Thµnh Long, B»ng Cèc, Th¸i Hoµ, §øc Ninh, Hïng §øc. - HÖ sè 0,2: ThÞ trÊn T©n Yªn. 5. HuyÖn Yªn S¬n: - HÖ sè 0,4: C¸c x·: Trung Minh, KiÕn ThiÕt. - HÖ sè 0,3: C¸c x·: Trung Trùc, QuÝ Qu©n, Hïng Lîi, Trung S¬n, Kim Quan, C«ng §a. - HÖ sè 0,2: C¸c x·: Lùc Hµnh, Chiªu Yªn, Xu©n V©n, Phóc Ninh, T©n TiÕn, Tø QuËn, §¹o ViÖn, T©n Long, Th¾ng Qu©n, Lang Qu¸n, Phó ThÞnh, Trung M«n, Ch©n S¬n, Th¸i B×nh, Kim Phó, TiÕn Bé, An Khang, Mü B»ng, Phó L©m, An Têng, Lìng Vîng, Hoµng Khai, Th¸i Long, §éi CÊn, Nh÷ H¸n, Nh÷ Khª, §éi B×nh; ThÞ trÊn T©n B×nh 6. HuyÖn S¬n D¬ng: - HÖ sè 0,3: C¸c x·: Trung Yªn, L¬ng ThiÖn, Kh¸ng NhËt. - HÖ sè 0,2: C¸c x·: Minh Thanh, T©n Trµo, VÜnh Lîi, Th- îng Êm, B×nh Yªn, Tó ThÞnh, CÊp TiÕn, Hîp Thµnh, Phóc øng, §ång Thä, Hîp Hoµ, Thanh Ph¸t, QuyÕt Th¾ng, §ång Quý, Tu©n Lé; ThÞ trÊn S¬n D¬ng. X. TØnh Yªn B¸i 1. Thµnh phè Yªn B¸i: - HÖ sè 0,2: C¸c phêng: Yªn ThÞnh, Yªn Ninh, Minh T©n, NguyÔn Th¸i Häc, §ång T©m, NguyÔn Phóc, Hång Hµ; C¸c x·: Minh B¶o, Nam Cêng, Tuy
 19. 19 Léc, T©n ThÞnh 2. ThÞ x· NghÜa Lé: - HÖ sè 0,3: C¸c phêng: Pó Tr¹ng, Trung T©m, T©n An, CÇu Thia; C¸c x·: NghÜa Lîi, NghÜa Phóc, NghÜa An. 3. HuyÖn Lôc Yªn: - HÖ sè 0,5: C¸c x·: T©n Phîng, Kh¸nh ThiÖn, L©m Thîng. - HÖ sè 0,4: C¸c x·: Khai Trung, Minh ChuÈn, Mai S¬n, Minh Xu©n. - HÖ sè 0,3: C¸c x·: Mêng Lai, An L¹c, T« MËu, T©n LÜnh, Yªn Th¾ng, Kh¸nh Hoµ, VÜnh L¹c, LiÔu §«, §éng Quan, T©n LËp, Minh TiÕn, Tróc L©u, Phóc Lîi, Phan Thanh, An Phó, Trung t©m; ThÞ trÊn Yªn ThÕ. 4. HuyÖn V¨n Yªn: - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Xu©n TÇm, Phong Dô H¹, Phong Dô Thîng, Nµ HÈu, Má Vµng, §¹i S¬n, ViÔn S¬n. - HÖ sè 0,4: C¸c x·: Lang ThÝp, L©m Giang. - HÖ sè 0,3: C¸c x·: Ch©u QuÕ Thîng, Ch©u QuÕ H¹, An B×nh, Quang Minh, §«ng An, §«ng Cu«ng, MËu §«ng, Ngßi A, T©n Hîp, An ThÞnh, Yªn Th¸i, Yªn Hîp, Yªn Hng, §¹i Ph¸c, Yªn Phó, Xu©n ¸i, Hoµng Th¾ngl ThÞ trÊn MËu A. 5. HuyÖn Mï C¨ng Ch¶i: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: Hå Bèn, NËm Cã, Khao Mang, Må DÒ, ChÕ Cu Nha, Lao Ch¶i, Kim Näi, Cao Ph¹, La P¸n TÈn, DÕ Su Ph×nh, ChÕ T¹o, Póng Lu«ng, NËm Kh¾t; ThÞ trÊn Mï C¨ng Ch¶i. 6. HuyÖn TrÊn Yªn: - HÖ sè 0,4: C¸c x·: Kiªn Thµnh, Hång Ca. - HÖ sè 0,3: C¸c x·: T©n §ång, B¸o §¸p, §µo ThÞnh, ViÖt Thµnh, Hoµ Cu«ng, Minh Qu¸n, Quy M«ng, Cêng ThÞnh, Nga Qu¸n, Y Can, Minh TiÕn, L¬ng ThÞnh, ¢u L©u, Giíi Phiªn, Hîp Minh, V¨n TiÕn, Phóc Léc, V¨n L·ng, V¨n Phó, B¶o Hng, ViÖt Cêng, Minh Qu©n, Hng ThÞnh, H- ng Kh¸nh, ViÖt Hång, V©n Héi; thÞ trÊn Cæ Phóc. 7. HuyÖn Tr¹m TÊu: - HÖ sè 0,7: C¸c x·: Tóc §¸n, P¸ Lau, Xµ Hå, Ph×nh Hå, Tr¹m TÊu, Tµ Si L¸ng, P¸ Hu, Lµng Nh×, B¶n C«ng, B¶n Mï, H¸t L×u; thÞ trÊn Tr¹m TÊu. 8. HuyÖn V¨n ChÊn: - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Sïng §«, Suèi Giµng, Suèi Bu, Suèi QuyÒn, NËm Mêi, NËm Lµnh, An L¬ng. - HÖ sè 0,4: X· NghÜa S¬n. - HÖ sè 0,3: C¸c x·: Tó LÖ, NËm Bóng, Gia Héi, S¬n L- ¬ng, S¬n A, Phï Nh¹m, S¬n ThÞnh, Thanh L- ¬ng, H¹nh S¬n, Phóc S¬n, Th¹ch L¬ng, §¹i
 20. 20 LÞch, §ång Khª, C¸t ThÞnh, T©n ThÞnh, ChÊn ThÞnh, B×nh ThuËn, Thîng B»ng La, Minh An, NghÜa T©m; ThÞ trÊn N«ng trêng Liªn S¬n, thÞ trÊn N«ng trêng NghÜa Lé, thÞ trÊn N«ng trêng TrÇn Phó. 9. HuyÖn Yªn B×nh: - HÖ sè 0,3: C¸c x·: Xu©n Long, Ngäc ChÊn, TÝch Cèc, C¶m nh©n, Phóc Ninh, Mü Gia, Xu©n Lai, Yªn Thµnh, Phóc An. - HÖ sè 0,2: C¸c x·: T©n Nguyªn, B¶o ¸i, M«ng S¬n, C¶m ¢n, T©n H¬ng, B¹ch Hµ, Vò Linh, §¹i §ång, VÜnh Kiªn, Yªn B×nh, ThÞnh Hng, H¸n §µ, Phó ThÞnh, §¹i Minh; ThÞ trÊn Yªn B×nh, thÞ trÊn Th¸c Bµ. XI. TØnh Th¸i Nguyªn 1. ThÞ x· S«ng C«ng: - HÖ sè 0,1: X· B×nh S¬n. 2. HuyÖn §Þnh Ho¸: - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Linh Th«ng, Lam Vü, Quy Kú, T©n ThÞnh, B¶o Linh, §ång ThÞnh, §Þnh Biªn, Thanh §Þnh, B×nh Yªn, §iÒm MÆc, Phó §×nh. - HÖ sè 0,4: C¸c x·: Phîng TiÕn, Trung Héi, Trung L¬ng, Phó TiÕn, Béc Nhiªu, S¬n Phó, B×nh Thµnh, Kim S¬n, Kim Phîng, T©n D¬ng, Phóc Chu, B¶o Cêng. - HÖ sè 0,3: ThÞ trÊn Chî Chu. 3. HuyÖn Phó L¬ng: - HÖ sè 0,3: X· Yªn Tr¹ch. - HÖ sè 0,2: C¸c x·: Yªn Ninh, Yªn §æ, Yªn L¹c, ¤n L¬ng, §éng §¹t, Phñ Lý, Phó §«, Hîp Thµnh, Tøc Tranh, PhÊn MÔ, V« Tranh, Cæ Lòng, S¬n CÈm; ThÞ trÊn Giang Tiªn, ThÞ trÊn §u. 4. HuyÖn §ång Hû: - HÖ sè 0,4: X· V¨n L¨ng. - HÖ sè 0,3: X· T©n Long. - HÖ sè 0,2: C¸c x·: Hoµ B×nh, V¨n H¸n, C©y ThÞ, Hîp TiÕn, Quang S¬n, ThÞ trÊn Tr¹i Cau. - HÖ sè 0,1: C¸c x·: Minh LËp, Ho¸ Trung, Khe Mo, Ho¸ Thîng, Cao Ng¹n, Linh S¬n, T©n Lîi, Nam Hoµ, §ång BÈm, Huèng Thîng. 5. HuyÖn Vâ Nhai: - HÖ sè 0,5: C¸c x·: Ph¬ng Giao, ThÇn Xa, Thîng Nung, S¶ng Méc, Vò ChÊn, Nghinh Têng. - HÖ sè 0,4: C¸c x·: D©n TiÕn, B×nh Long. - HÖ sè 0,3: C¸c x·: Trµng X¸, Liªn Minh, Cóc §êng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản