Thông tư liên tịch 113/1999/TTLT-BTC-TCĐC của Bộ Tài chính và Tổng cục Địa chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
60
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 113/1999/TTLT-BTC-TCĐC của Bộ Tài chính và Tổng cục Địa chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 113/1999/TTLT-BTC-TCĐC của Bộ Tài chính và Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn việc phân cấp, quản lý, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 113/1999/TTLT-BTC-TCĐC của Bộ Tài chính và Tổng cục Địa chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t Liªn t Þ ch B é  T µi ch Ý n h  T æ n g  c ô c § Þ a  c h Ý n h   Sè 113/1999/TTLT­B T C­T C § C  n g µ y   23 th¸ng 9 n¨ m   1999  H í ng d É n  vi Ö c p h © n  c Ê p, q u ¶ n  lý, Ê p   h¸t v µ    c p thanh q u y Õ t to¸n  kinh p h Ý  ® o   ¹ c  ¶ n  ® å   d b v µ   u ¶ n  lý  Ê t  ai q ® ® C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 87/CP  µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh   ñ  c Ch ph quy  ®Þnh    ÕtviÖc  ©n  Êp  chi ti   ph c qu¶n  ý,lËp,chÊp  µnh  µ  Õt  l    h v quy to¸n ng©n     s¸ch nhµ  íc;NghÞ   nh  è    n  ®Þ s 51/1998/N§­   µy  CP ng 18/7/1998 cña  Ýnh  ñ    Ch ph söa  æi.bæ   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP. LiªnBé   µi chÝnh      T  ­ Tæng   ôc  Þa  Ýnh  íng  Én  ùc hiÖn  Õ     c§ ch h d th   ch ®é qu¶n  ýcÊp  l  ph¸t,thanh  Õt      quy to¸n kinh phÝ   o   c    ® ®¹ b¶n    µ  ®å v qu¶n  ý®Êt  l  ®ai nh    sau: I ­ N g u yªn t ¾ c c h u n g 1. Th«ng   µy    t n chØ  dông  ¸p  cho    éidung    ôc  ô  c¸c n   chiph v cho  Öc  o   vi ® ®¹c b¶n    µ  ®å v qu¶n  ý ®Êt  ai  éc  l  ® thu kinh  Ý   ù  ph s nghiÖp kinh  Õ. C¸c  éi t  n  dung    ù  chis nghiÖp  kinhtÕ    kh¸cvµ    ¹ kinh phÝ    c¸clo i    kh¸ckh«ng  éc ph¹m      thu   vi híng dÉn  ña    c Th«ng   µy. tn 2. Kinh  Ý   o   c  ph ® ®¹ b¶n    µ ®å v qu¶n  ý ®Êt  ai  ña  l  ® c Tæng   ôc  Þa  c§ chÝnh  ng©n  do  s¸ch Trung  ng  ¶m     ¬® b¶o; kinh phÝ  o  c      ® ®¹ b¶n    µ  ®å v qu¶n  lý®Êt  ai  ña  ë   Þa  Ýnh      ® c S§ ch c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng    ¬ do ng©n s¸ch ®Þa  ¬ng  ¶m     ph ® b¶o. II­ h © n  c Ê p  n hi Ö m  v ô  c hi ® o  ®¹ c b ¶ n  ® å    P v µ  q u ¶ n  l ý ® Ê t ® ai 1.NhiÖ m   ô    ña  ©n    v chic ng s¸ch Trung  ng:   ¬ ­ X ©y  ùng íi ¹®é,      d l    to ®é cao    Êp, h¹ng,l i c¸cc    í  thiªnv¨n,l i äng lùcNhµ      í  tr     nícvµ íi a    l  ®Þ chinh c¬  ë.  s ­ §o  c,thµnh  Ëp    ®¹   l b¶n    a  ×nh    û lÖ  ®å ®Þ h c¸c t   (trªn®Êt  Òn,trªnbiÓn,   li       biªngií  a  í hµnh  Ýnh).   i®Þ gi   , i ch ­ Chi cho     c«ng      Ëp,chÕ   t¸cbiªnt   b¶n    è    µ    in,s ho¸ v in b¶n    a   ×nh  ®å ®Þ h c¸ctûlÖ;b¶n    µnh  Ýnh  ¹m    µn  èc.      ®å h ch ph vito qu ­ Bay  ôp    ch ¶nh  µ  v mua    Öu ¶nh  µng  t li   h kh«ng, ¶nh  Ôn    vi th¸m  ôc  ô  ph v ®o   Ï thµnh  Ëp  v  l b¶n    a   ×nh, thµnh  Ëp  ®å ®Þ h   l b¶n    ®å ¶nh  a   Ýnh  ®Þ ch cung  cÊp  cho    a   ¬ng  Õp  ôc ®o   Ï chi tiÕt®Ó   µnh  Ëp  c¸c ®Þ ph ti t   v       th l b¶n    a   ®å ®Þ chÝnh. ­Qu¶n  ýthu thËp,xö  ýth«ng   u  ÷tliÖu ®Þa  Ýnh      l      l  tin, tr      l ch ë Trung  ng. ¬
  2. 2 ­ Chi cho     c«ng    t¸ctæng  Óm     t  ai  nh  ú  ki kª ®Ê ® ®Þ k theo  quy  nh  ña  ®Þ c LuËt §Êt ®ai,bao  å m:  ¹n th¶o    n, ban  µnh           g so   inÊ   h c¸c v¨n b¶n, biÓu  É u   ­   m h íng  Én  Óm     Ëp  Ên;  d ki kª;t hu tæng  îp,xö  ý sè  Öu  Óm   ph¹m    µn  h   l   li ki kª  vi to quèc. ­X ©y  ùng    d b¶n    Ön  ¹ngvµ  Õ   ¹ch sö  ông  t  µn  èc. ®å hi tr   k ho   d ®Ê to qu ­ Thanh    Óm     ×nh  ×nh  ö  ông  t    tra,ki trat h sd ®Ê theo yªu  Çu  ña  Ýnh   c c Ch phñ. ­ Chi c¸c m«   ×nh  Ý  iÓ m   ôc  ô      h th ® ph v c«ng    ©y  ùng  t¸cx d quy  ×nh,quy  tr   ph¹m,  nh  ®Þ møc  kinh tÕ  ü  Ët theo    k thu   yªu  Çu  o   c  c ® ®¹ b¶n    µ  ®å v qu¶n  ý l  ®Êt  ai. ® ­TËp  Ên    hu chuyªn m«n    nghiÖp  ô  v chuyªn ngµnh.   ­ Mua  ¾ m     s m¸y  ãc  ÕtbÞ   m thi   chuyªn dïng  ôc  ô    ph v cho  c«ng    o  c  t¸c® ®¹ b¶n    µ  ®å v qu¶n  ý®Êt  ai  l  ® cho    n  Þ  ù  c¸c ®¬ v s nghiÖp  ùcthuéc  tr   Tæng   ôc  c §Þa  Ýnh. ch 2.NhiÖ m   ô    ña  ©n    v chic ng s¸ch ®Þa  ¬ng:   ph   ­ §o íi®Þa   Ýnh  Êp    Êp  ; o  Ïb¶n    a   Ýnh      l  ch c I,C II  v   ® ®å ®Þ ch c¸c khu  ùc  v kh«ng  ã  c b¶n    ®å ¶nh; ®o   Ï chitiÕtb¶n    a   Ýnh    v      ®å ®Þ ch sau    ã  khic b¶n   ®å ¶nh  a  Ýnh  ña  ®Þ ch c Tæng  ôc  Þa  Ýnh  c § ch cung  Êp  n   êng,x∙. c ®Õ ph   ­§¨ng  ý  t  ai,cÊp  Êy chøng  Ën  Ón  ö  ông  t.   k ®Ê ®   gi   nh quy s d ®Ê ­Thèng    Ön  ¹ngsö  ông  t  µng    kª hi tr   d ®Ê h n¨m. ­Tæng  Óm    t  ai ®Þnh  ú    ki kª ®Ê ®   k theo quy  nh  ña  Ët §Êt ®ai.   ®Þ c Lu     ­ChØnh  ýbiÕn  ng  t  i.   l  ®é ®Ê ®¹ ­§¸nh    ©n  ¹ng  t.   gi¸.ph h ®Ê ­ Quy  ¹ch  ö  ông  t  Êp  Ön,    Õ   ¹ch  ö  ông  t  Êp  ho sd ®Ê c huy x∙;k ho sd ®Ê c TØnh. ­ Qu¶n  ýviÖc  thËp,xö  ýth«ng   u  ÷t liÖu ®Þa   Ýnh    a     l  thu    l  tin, tr    l   ch ë ®Þ ph¬ng. ­ Mua  ¾ m     s m¸y  ãc  ÕtbÞ   m thi   chuyªn dïng  ôc  ô    ph v cho  c«ng    o  c  t¸c® ®¹ b¶n    µ  ®å v qu¶n  ý®Êt  ai cña  a  ong. l  ®  ®Þ ph ­Thµnh  Ëp b¶n    µnh  Ýnh,b¶n      l  ®å h ch   ®å chuyªn ®Ò   ña  a  ¬ng.   c ®Þ ph ­TËp  Ên    hu chuyªn m«n    nghiÖp  ô  v chuyªn ngµnh.   ViÖc  ©n  Êp  ô  Ó  ph c c th cho  Êp  c TØnh, Huy Ön,    Uû     X∙,do  ban  ©n  ©n   nh d tØnh  Õt ®Þnh. quy   III­L Ë p  v µ  c h Ê p  h µ n h  d ù  to¸n n g © n  s¸ch N h µ  n í c   1.LËp  ù    d to¸n. 1.1.Néi dung  ù      ¬ng    Ö m  ô.    d to¸nc¸cph ¸n,nhi v ­   èi víiph¬ng    Öm   ô  ã  nh   §     ¸n,nhi v c ®Þ møc  kinh  Õ  ü  Ët:Dù     t k thu   to¸n theo  èil ng  ©n    n    µ      Ý   kh  î nh (x)®¬ gi¸v c¸c chiph kh¸c n Õu  ã    c (Theo  Óu  ô  bi ph
  3. 3 lôc ®Ýnh  Ìm).§¬n    o   c  do    k   gi¸® ®¹   Tæng   ôc  Þa  Ýnh  ©y  ùng  µ    c§ ch x d v ban hµnh sau    ã    Õn  khic ý ki tham    ña    é, ngµnh  ã  ªnquan. giac c¸cB   c li   ­  èi víinhiÖ m   ô  a  ã  §   v ch c hoÆc   kh«ng  ã  nh   c ®Þ møc  KT­KT:  Ëp  ù  L d to¸nc¨n cø  µo  nhiÖ m   ô, khèil ng    v  v   î c«ng  Öc  µ  Õ         µichÝnh  vi v ch ®é chitiªut   hiÖn  µnh;® îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt dù    Êp  Ën. h    c th quy phª duy   to¸nch nh 1.2.Tr×nh  ùlËp dù    t     to¸n. ViÖc  Ëp  ù    l d to¸nkinh phÝ  ù    s nghiÖp  kinh tÕ  o  c    ® ®¹ b¶n    µ  ®å v qu¶n  ý l  ®Êt  ai  ùc  Ön  ® th hi theo  ×nh  ù ® îc quy  nh  ¹  tr t    ®Þ tiTh«ng   è  t s 103/1998/TT­ BTC   µy  ng 18/7/1998 cña  é  µichÝnh  êng  Én  Öc  ©n  Êp,lËp,chÊp    BT  "H d vi ph c   hµnh  Õt    ©n  quy to¸nng s¸ch nhµ  íc"vµ    n   theo  éidung  n  quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ ti  1.1 trªn®©y.   2.ChÊp  µnh  ù    ©n    h d to¸nng s¸ch nhµ  íc.   n 2.1.Ph ©n     ù    bæ d to¸n ng©n    s¸ch  îc   ®   giao:C¨n  dù    cø  to¸n ng©n    s¸ch  n¨m  îccÊp  ã  Èm  Òn  ®  c th quy giao: ­ Tæng   ôc  Þa  Ýnh    c§ ch giao  Ö m   ô  µ  ©n    ù  nhi v v ph bæ d to¸n ng©n    s¸ch  cho    n  Þ  ù  c¸c®¬ v s nghiÖp  ùcthuéc (bao  å m   kinh phÝ  ùc hiÖn  Ö m   tr     g c¶    th   nhi vô  Æt  µng  íic¸c doanh  ® h v    nghiÖp) chitiÕttheo  ôc    ña  ôc  ôc ng©n       m chic m l  s¸ch nhµ  íc.   n ­ Së   Þa  Ýnh   § ch giao  Ö m   ô  µ  ©n    ù    ©n  nhi v v ph bæ d to¸nng s¸ch cho      c¸c ®¬n  Þ  ù  v s nghiÖp  ùcthuéc (bao  å m   kinh phÝ  ùc hiÖn  Ö m   ô  Æt   tr     g c¶    th   nhi v® hµng  íi   v   doanh  c¸c nghiÖp) chitiÕttheo  ôc    ña  ôc  ôcng©n      m chic m l  s¸ch nhµ    níc. ViÖc giao  Ö m   ô  µ  ©n    ù  nhi v v ph bæ d to¸n ng©n    s¸ch cho    n   Þ  c¸c ®¬ v ph¶i®¶m     b¶o  íp ®óng  ÷a chitiÕtvµ  kh   gi       tæng  è, göiBé   µi chÝnh  ®èivíi s    T  (    c¸c®¬n  Þ    v Trung  ng  ¬ qu¶n  ý), öiSë  µichÝnh    Ët    ®èivíi   n  Þ  l    T  g ­V gi¸(     ®¬ vc¸c ®Þa   ¬ng  ph qu¶n  ý)vµ  l   Kho  ¹c Nhµ   íc n¬i giao  Þch    µm  cø  b  n    d ®Ó l c¨n  theo  dâi,  qu¶n  ý, Êp    l  c ph¸tkinhphÝ  µ  Óm      v ki so¸tchi. C¬   quan  µichÝnh  ïng cÊp  ã  T  c  c tr¸chnhiÖm   Óm    Õt    ki trak qu¶  ©n    ph bæ dù    ©n  to¸nng s¸ch cña    n  Þ. Trêng  îp n Õu    c¸c ®¬ v   h  kh«ng  ï hîp víi éidung  ph        n dù to¸n ng©n    s¸ch  ∙  îc c¬  ® ®   quan  ã  Èm   c th quyÒn  giao, th×      ®Ò nghÞ   ¬  c quan  ñ  ch qu¶n  iÒu  ® chØnh  ¹cho  ïhîp. l  i ph   C¨n  vµo  ù      ©n  cø  d to¸nching s¸ch nhµ  íc® îccÊp  ã  Èm  Òn    n    c th quy giao,   c¸c ®¬n  Þ  îcgiao nhiÖ m   ô  Æt  µng  íic¸c doanh    v®    v® h v    nghiÖp  ùc hiÖn  ý  th   k kÕt  îp  ng  h ®å kinh  Õ    µm  t ®Ó l c¨n  kiÓm     cø  tra gi¸m    s¸t,nghiÖm     thu,thanh  to¸nvíi       doanh  c¸c nghiÖp. 2.2.C Êp      ph¸tkinh phÝ:   Trªn  ¬  ë  Ö m   ô  µ  ù  c s nhi v v d to¸n ng©n    s¸ch  îc giao, c¸c  n   Þ   ù  ®    ®¬ v s nghiÖp  Ëp  ù    l d to¸nkinh phÝ  o  c    ® ®¹ b¶n    µ  ®å v qu¶n  ý®Êt  ai theo  ý  ã l  ®  qu (c   chia ra    th¸ng)theo  ôc     ña  ôc  ôc ng©n    m chi c m l  s¸ch  µ   íc göi Tæng   ôc  Nh n     c ®Þa  Ýnh  ®èivíi   n  Þ  Trung  ng  ch (     ®¬ v do  c¸c ¬ qu¶n  ý), öiSë  Þa  Ýnh  ®èi l     § ch g (  víic¸c ®¬n  Þ  ®Þa   ¬ng     v do  ph qu¶n  ý),   l  ®Ò tæng  îp  öi c¬  h g   quan  µichÝnh  t  cïng cÊp  µ    v Kho  ¹c Nhµ   ícn¬igiao dÞch. b  n      Hµng  ý  qu c¨n  vµo  cø  kh¶ n¨ng  ña  ©n  c ng s¸ch  µ   íc,c¬  Nh n   quan  µi T  chÝnh th«ng b¸o  ¹n  h møc     chicho    n  Þ  ù  c¸c ®¬ v s nghiÖp  a   Ýnh. Trong  ®Þ ch   khicha  ùc hiÖn  Öc    th   vi th«ng  b¸o  ¹n  h møc     ùctiÕp  chitr   cho  n  Þ  ö  ông  ®¬ v s d ng©n s¸ch;Bé   µi chÝnh    T  th«ng b¸o  ¹n  h møc     chiqua Tæng   ôc  Þa  Ýnh  c§ ch
  4. 4 ® Ó   ©n  èikinh phÝ  ph ph     cho    n  Þ  ö  ông  ©n  c¸c®¬ v s d ng s¸ch trùcthuéc;Së  µi      T  chÝnh    Ët    ­ V gi¸th«ng  h¹n  b¸o  møc    chiqua  ë  Þa  Ýnh    ©n  èikinh S § ch ®Ó ph ph     phÝ  cho    n  Þ  ö  ông  ©n  c¸c®¬ v s d ng s¸ch trùcthuéc.    Kho  ¹c Nhµ   ícn¬igiao dÞch    vµo  b  n      c¨n cø  th«ng  h¹n  b¸o  møc    îcc¬  chi®   quan  ñ  ch qu¶n  Êp    ©n  èicho  n  Þ, kiÓm     Ýnh  îp  c trªnph ph   ®¬ v   trat h ph¸p  ña  c hå  ¬  s thanh  to¸n,lÖnh  Èn    ña  ñ  ëng  n  Þ    Êp    ¹m      chu chic Th tr ®¬ v ®Ó c ph¸tt øng hoÆc   thanh    to¸n cho  n  Þ  µ  ùc hiÖn  Óm       ®¬ v v th   ki so¸tchichÆt  Ï theo    ch   quy ®Þnh  ¹  ti Th«ng   è  t s 40/1998/TT­BTC   µy  ng 31/3/1998  ña  é   µi chÝnh  ­ c BT  "H íng dÉn  Õ       ch ®é qu¶n  ý, Êp  l  c ph¸t,   thanh      to¸nc¸ckho¶n    ©n  ching s¸ch Nhµ   ­   n ícqua    Kho  ¹c Nhµ   íc"vµ    b  n   c¸cquy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t  i tn C¨n  cÊp    cø  ph¸tkinhphÝ  å m   ã:   g c ­V¨n    b¶n  giao kÕ   ¹ch cña  Êp  ã  Èm  Òn;   ho   c c th quy ­Dù       ©n    to¸nching s¸ch hµng    n¨m  îccÊp  ã  Èm  Òn  ©n  ®  c th quy ph bæ; ­ Quy Õt  nh    ®Þ phª  Öt  Ën  duy lu chøng kinh tÕ  ü  Ët,dù    k thu   to¸n chicña     nhiÖ m  ô,ph¬ng    ù    îcduyÖt; v  ¸n,d ¸n ®   ­Hîp  ng, ®¬n  Æt  µng    ®å   ® h hoÆc     v¨n b¶n  giao kho¸n c«ng  Öc;     vi ­B¸o    Õn ®é   ùc hiÖn  Öm  ô  ña  n  Þ,trong ®ã     c¸o ti   th   nhi v c ®¬ v     bao  å m     g c¶ nhiÖ m   ô  Æt  µng  íic¸c doanh  v® h v    nghiÖp;t×nh  ×nh  ö  ông    h sd kinh phÝ   ý    qu tr c; í ­ Biªn b¶n      nghiÖm     thu s¶n  È m   ph hoÆc   ícc«ng  Öc  µn  µnh  b  vi ho th theo  quy  Õ   ch nghiÖm    ña  thu c Tæng  ôc  Þa  Ýnh; c § ch ­Thanh    îp ®ång    to¸nh   hoÆc   Õt to¸nhîp ®ång  quy       giao kho¸n;   ­ Trong  ¹m    ¹n    ph vih møc  îcph©n  èicña  n  Þ  ¹ Kho  ¹c Nhµ   íc ®  ph   ®¬ v t i   b  n  n¬igiao dÞch;     ­Chøng  õhîp ph¸p theo quy  nh  ña    t        ®Þ c ph¸p luËt;   ­L Önh  Èn    ña  ñ  ëng  n  Þ.   chu chic Th tr ®¬ v Riªng  i  íic¸c hîp  ng  ®è v     ®å hoÆc   n  Æt   µng  c¸c doanh  ®¬ ® h do    nghiÖp  Nhµ   ícthùc hiÖn,®Ó   ¶m   n      ® b¶o  kinh phÝ    cho  n  Þ, Kho  ¹c Nhµ   ícthùc ®¬ v   b  n    hiÖn  Êp    ¹m  c ph¸tt øng  theo  Õn ®é   ti   cho  n  Þ    ¬  ë    Þ  ña  ¬  ®¬ v trªnc s ®Ò ngh c c quan  µ   íc ký  îp  ng, nhng  Nh n   h ®å   møc   ¹m  t øng  èi®a   t   kh«ng   qu¸ 70%     Þ gi¸tr   hîp  ng  ∙  ý  Õt. Ph Çn   ®å ®kk   cßn  ¹  Ï ® îc thanh  l is      to¸n sau    µn  µnh    khi ho th nghiÖ m    µn  thu b giao theo quy  nh.     ®Þ Trêng  îp dù    Ën  h   ¸n,lu chøng  kinh tÕ  ü  Ët®∙  îcphª  Öt  ang  ­   k thu   ®   duy ® ® îc cÊp    ph¸t®Ó   ùc hiÖn    th   theo  Õ   ¹ch  îc giao,nhng  m ôc  ch      k ho ®    do  ®Ý ­ yªu cÇu  qu¶n  ýthay ® æi, thay ® æi  a   iÓ m,  ¬ng  ­ c«ng  l        ®Þ ® ph ¸n    nghÖ     thic«ng  ®Ò u   ph¶i® îcc¬      quan  ã  Èm  Òn    Öt  ¹ ph¬ng    iÒu  c th quy phª duy l   i ¸n,® chØnh  ¹l i dù    íi® îc thic«ng  µ  Êp    to¸nm       v c ph¸tkinh phÝ. Trêng  îp      h kh«ng  Ó  Õp  ôc th ti t   thic«ng  ×  n  Þ      th ®¬ v thic«ng  ph¶ib¸o  b»ng  b¶n  íic¬    c¸o  v¨n  v   quan  Êp    c trªn vµ ph¶ilËp ®Çy        ph¸p lý®Ó   µm  ¬  ë  Êp    µ     ®ñ c¸cc¨n cø      l c s c ph¸tv thanh  Õt  quy to¸nkhèil ng c«ng  Öc  ∙  ùc hiÖn  å m:    î   vi ® th   g ­Quy Õt  nh  nh    ®Þ ®× chØ    thic«ng  ña  Êp  ã  Èm  Òn; c c c th quy ­ Biªn b¶n  Óm       Ën  èil ng ®∙        ki trax¸c nh kh  î   thic«ng  ña  ¬  c c quan  ã  Èm   c th quyÒn;
  5. 5 ­ B¸o    Õt      Ý    c¸o quy to¸nchiph cho  èil ng ®∙    kh  î   thic«ng  ã  ù  Óm      c s ki trax¸c nhËn  ña    Êp  îcgiao nhiÖm  ô; c c¸cc ®     v ­Chøng  õhîp ph¸p ®∙      t      chicho  èil ng ®∙  ùc hiÖn. kh  î   th   IV­ u y Õ t to¸n n g © n  s¸ch N h µ  n í c   Q 1.Néi dung  Õt to¸n:    quy   Sau    ¬ng    Ö m  ô  ∙  µn  µnh  khiph ¸n,nhi v ® ho th theo kÕ   ¹ch ® îcgiao,®¬n     ho       vÞ   ö  ông  ©n  sd ng s¸ch ph¶i lËp    b¸o c¸o  Õt  quy to¸n (bao  å m   nhiÖm   ô    g c¶  v ® Æt  µng  h cho doanh nghiÖp);c¨n cø    Õt to¸nnh      ®Ó quy     sau: ­ B¸o    c¸o  ¬ng    Öm   ô  ∙    ph ¸n,nhi v ® thic«ng  µn  ho chØnh  hoÆc   theo  íc b  c«ng  Öc  ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn  duyÖt  vi ® ®   c th quy phª  trong luËn    chøng kinh tÕ  ü   k thuËt hoÆc     trong  ù  d to¸n chi tiÕt,thuéc  ¹m    Õ   ¹ch       ph vi k ho giao, b¶o  ¶m     ® chÊtl ng,thi  î     c«ng  theo ®óng    quy  ×nh,quy  ¹m, cã  y    å  ¬  tr   ph   ®Ç ®ñ h s theo quy    ®Þnh, ® îcnghiÖm     y       thu ®Ç ®ñ theo  quy  Õ   ch nghiÖm     ña  thu c Tæng  ôc  Þa  c§ chÝnh. ­ Biªn b¶n    Ën  ∙  µn      x¸c nh ® b giao u  ÷t liÖu Nhµ   íc ®èi  íiph¬ng    l tr      n  v  ¸n, nhiÖ m   ô  ∙    v ® thic«ng  µn  ho chØnh; hoÆc     chuyÓn sang c«ng  o¹n  Õp  ® ti theo  ®èi víi ¬ng    Ö m  ô  îcthùc hiÖn     ph ¸n,nhi v®    theo tõng bícc«ng  Öc.      vi ­ B¸o    Õt      Ý  ña  ¬ng    ù    Öm   ô  µn  µnh    c¸o quy to¸nchiph c ph ¸n,d ¸n,nhi v ho th ®∙  îccÊp  ã  Èm  Òn  ®  c th quy phª  Öt    duy (thic«ng n¨m  µo  îcquyÕt    n ®  to¸ntheo  gi¸n¨m  ).   ®ã ­ Chi phÝ     kh¶o    ÕtkÕ,  Ëp  Ën  s¸tthi   l lu chøng  kinh tÕ  ü  Ëtcho  ¬ng    k thu   ph ¸n,nhiÖ m   ô: ® îc thanh      v    to¸n sau    Ën  khilu chøng  KTKT   µn  µnh  îc cÊp  ho th ®  cã  Èm  Òn    Öt,® îcthanh    th quy phª duy     to¸ntheo  éidung  èil ng c«ng  Öc   n  kh  î   vi ­ dù      îcduyÖt  µ  to¸nchi®   v thanh    to¸ncho  n  Þ  îcgiao nhiÖm   ô hoÆc   ý  ®¬ v ®     v  k hîp ®ång  ùc hiÖn.   th   ­ Chi  Ý   Óm     ph ki tra nghiÖm  thu thanh to¸n trªn c¬  ë  ù      s d to¸n chi ® îc     duyÖt,chøng  õ chitiªuhîp ph¸p    t        cho  ¬  c quan  qu¶n  ýchÊt l ng s¶n  È m     l   î   ph do c¬  quan  ã  Èm  Òn  c th quy quy  nh  ®Þ theo quy  Õ   ¹t®éng.   ch ho   §èivíi n  Þ       ®¬ v thic«ng  µc¸c doanh  l    nghiÖp  ý  Õt  îp ®ång  Ën  Æt   kk h  nh ® hµng  îcthanh  ®  to¸n:chiphÝ     theo  n    ®¬ gi¸s¶n  È m,    Ý  ph chiph kh¸c (nÕu  ã)   c  nh:®Ò n   ïhoa  µu,  t  ai vµ  µis¶n;chiphÝ    µu,thuyÒn,chiphÝ  ö    b  m ®Ê ®   t      thuªt      s dông  µ  v b¶o  qu¶n  µu.Trêng  îp c¸cph¬ng    Ö m  ô  a  ã  t  h   ¸n,nhi v ch c hoÆc   kh«ng  cã  nh  ®Þ møc kinh tÕ   ü  Ët:   ­k thu   theo néidung  ù      Õt®∙  îcc¬     d to¸nchiti   ®   quan  cã  Èm  Òn    Öt. th quy phª duy §èi víic¸c ®¬n   Þ          v thic«ng  µ ®¬n   Þ   ù  l  v s nghiÖp  kh«ng  îc giao    ®  biªn chÕ, kh«ng  îc ng©n  ®  s¸ch  µ   íc cÊp  Nh n   kinh phÝ,  îc thanh    ®  to¸n c¸c kho¶n     chiphÝ    i víi   n  Þ thic«ng  µdoanh    nh ®è     ®¬ v     c¸c l  nghiÖp  õkhÊu  tr   hao  µis¶n  t  cè  nh  µ    ¬  ë  è  ùc chi, ã  ®Þ v trªnc s s th     chøng  õhîp ph¸p hîp lÖ. c t       §èivíic¸c ®¬n  Þ         v thic«ng  µ ®¬n  Þ  ù  l  v s nghiÖp  îcgiao biªnchÕ,  îc ®     ®  ng©n  s¸ch Nhµ   íccÊp    n  kinh phÝ, ® îcthanh           to¸nc¸c kho¶n    Ý    i víi chiph nh ®è     c¸c®¬n  Þ      v thic«ng  µ®¬n  Þ  ù  l  v s nghiÖp  kh«ng  îcgiao biªnchÕ   ãitrªnvµ  ®     n    trõkinh phÝ  ©n      ng s¸ch ®∙  è  Ý cho  è    Õ   ña  n  Þ    b tr   s biªnch c ®¬ v trong thêigian     tham    ¬ng    Ö m  ô. giaph ¸n,nhi v
  6. 6 2.B¸o    µichÝnh.   c¸o T   ­ Cuèi quý,n¨m    n  Þ  ù        c¸c ®¬ v s nghiÖp  Ëp  l b¸o    Õt    c¸o quy to¸nkinh phÝ    ®o   c  ®¹ b¶n    µ  ®å v qu¶n  ý ®Êt  ai  l  ® theo  ng  É u   Óu, thêih¹n  ép    ®ó m bi     n quy ®Þnh  ¹ Quy Õt  nh  è  ti   ®Þ s 999  TC/Q§/C§KT  µy  ng 2/11/1996 cña  é  µichÝnh    BT  vÒ   Öc  vi ban  µnh  Ö   èng  Õ     Õ     µnh  Ýnh  ù  h h th ch ®é k to¸n h ch s nghiÖp  µ    v quy ®Þnh  ¹  tiTh«ng   è  ts 103/1998/TT­BTC   µy  ng 15/7/1998  ña  é   µi chÝnh  Ò   c BT  v "Híng dÉn  Öc  ©n  Êp,lËp,chÊp  µnh  µ  Õt to¸nng©n    vi ph c   h v quy     s¸ch Nhµ   íc".   n Ngoµira b¸o c¸o quyÕt to¸nn¨m  Çn  Ìm            c k theo c¸cb¶ng      Õtsau:    kª chiti   ­C¸c  å  ¬  ü  Ëttheo quy  nh  ña    h s k thu     ®Þ c Tæng  ôc  Þa  Ýnh. c § ch ­ B¶ng  chi tiÕtsè   c¸c tµikho¶n  kª      d    thanh to¸n vµ  µikho¶n  Ët  Öu   t  v li   ®Õ n   µy  ng 31/12. ­ B¶ng      Õtchøng  õ quyÕt    ã  ©n  Ých    kª chiti   t  to¸nc ph t theo  ôc  ôcng©n   m l  s¸ch hiÖn  µnh    h (Chøng  õ ph¸tsinh bªn  î TK  t      n   661    ¹t®éng  µ  662  chiho   v TK  chidù    ¸n). ­B¶n  i chiÕu    ®è   c«ng  îvíi n  Þ    n    ®¬ v thic«ng. ­B¶ng    tæng  îp chiphÝ  µ  Ýnh    µnh  h   vt gi¸th s¶n  È m. ph ­B¶n    thuyÕtminh  c¸o TµichÝnh.   b¸o      ­ X¸c  Ën  ña  ë   µi chÝnh  Ët    ë     nh c S T   V gi¸, Lao  ng    ¬ng  S ®é ­ Th binh vµ      X∙ héivÒ         ng    gi¸thuªlao®é phæ   th«ng  ¹ ®Þa  ¬ng. t  i ph 3.X Ðt  Öt b¸o c¸o quyÕt to¸n.   duy         Tæng   ôc  Þa  Ýnh,  ë   Þa  Ýnh  c§ ch S§ ch c¸c tØnh, µnh  è   ã   th ph c tr¸ch   nhiÖ m   Ðt  Öt  x duy b¸o  quyÕt    µ  c¸o  to¸n v th«ng b¸o  Õt  k qu¶  Ðt  Öt  Õt  x duy quy to¸n cña    n  Þ   ùc thuéc,tæng  îp  öi c¬    c¸c ®¬ v tr     h g   quan  µi chÝnh  ïng  Êp  T  c c theo quy  nh.   ®Þ C¬  quan  µi chÝnh  ïng  Êp  ã  T  c c c tr¸chnhiÖm   Ðt  Öt    x duy b¸o  c¸o  Õt  quy to¸ntæng  îp n¨m  µ    h  v th«ng  kÕt  b¸o  qu¶  Ðt duyÖt  Õt    x  quy to¸nn¨m  ña  c Tæng   côc  Þa  Ýnh  µ  ë  Þa  Ýnh. § ch v S § ch 4.C«ng    Óm    t¸cki tra. § Ó   ¶m   ® b¶o  ö  ông  sd kinh phÝ  o  c    ® ®¹ b¶n    µ  ®å v qu¶n  ý®Êt  ai ®óng  l  ®  m ôc   ch,  ã  Öu  ®Ý c hi qu¶ Tæng   ôc  Þa  Ýnh,  ë   Þa  Ýnh  c§ ch S§ ch c¸c tØnh,  thµnh  è  èihîp víic¬  ph ph       quan  µi chÝnh  ïng cÊp  Óm     nh  ú,kiÓm   T  c  ki tra®Þ k  tra®ét  Êt t×nh  ×nh    xu   h qu¶n  ýsö  ông, thanh  Õt  l  d   quy to¸n kinh phÝ   o   c      ® ®¹ b¶n  ,  ®å qu¶n  ý®Êt  ai t¹ c¸c®¬n  Þ  ùcthuéc. l  ®      i v tr   VI ­ §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h Tæng  ôc  Þa  Ýnh  ã  c § ch c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  Ò   éidung  µ    Óu    h  vn  v c¸c bi m Éu       b¸o c¸o kh¸cphïhîp víi   Çu          c qu¶n  ýcña  µnh. yªu l  Ng Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc thihµnh  µ  ùc  Ön  èng  Êt  õ  µy  t c hi l   v th hi th nh t ng 1/1/2000 thay thÕ      Th«ng   è  ts 12/TT­ ngµy  LB  23/2/1987 vµ    Th«ng   è  ts 26/TT/ LB   µy  ng 3/5/1991  ña  c Liªn Bé   µi  Ýnh  Côc  ®¹c    T ch ­  §o  b¶n    µ   íc; ®å Nh n   Th«ng   è  ts 38/TT­ ngµy  LB  18/8/1992 cña    é  µichÝnh     LiªnB T   ­Tæng  ôc  c qu¶n  lýruéng  t.   ®Ê
  7. 7 Trong qu¸  ×nh  ùc hiÖn, n Õu  ã  ×  íng  ¾ c     Þ     n  Þ  tr th     cgv m ®Ò ngh c¸c ®¬ v ph¶n    Ò     é    ¸nh v LiªnB ®Ò nghiªncøu  öa  æi    s® cho  ïhîp. ph   t æ n g  h î p d ù  to¸n p h ¬ n g  ¸n, hi Ö m  v ô  c ã    n ® Þ n h  m ø c  K T K T (Phô  ôckÌm  l  theo Th«ng     Þch  é  µichÝnh     tLiªnt BT  ­Tæng  ôc  Þa  Ýnh  c § ch sè  113/1999/TTLT­BTC­  TC§C   µy  ng 23/9/1999)         Kho¶n  ôc    Ý m chiph           C¸ch  Ýnh            t K Õt  qu¶ A Chi theo ®¬n      gi¸ I Chi phÝ  ùctiÕp   tr   A1 1 Chi phÝ  ©n    nh c«ng      èil ng tõng      ¬n    ©n    Kh  î       § gi¸nh Σ                                  x           ¹          lo is¶n  È m           c«ng  ña  ph       c SP  ®ã 2 Chi phÝ  ËtliÖu   v       èil ng tõng       ¬n    Ët    Kh  î        § gi¸v Σ                                    x         lo¹       i s¶n  È m             liÖu cña  ph          SP    ®ã 3 Chi phÝ  ö  ông    sd m¸y         èi l ng  õng       ¬n    ö  Kh  î t § gi¸s dông    Σ                                  x       ¹ s¶n  È m           lo i   ph     m¸y  ña    c SP ®ã II Chi phÝ    chung: ­Ngo¹inghiÖp                      A 1             % x  A2
  8. 8 ­Néi nghiÖp                     A 1             % x  B Chi phÝ    kh¸c: A3 1 Chi  Ý   ph kh¶o    ÕtkÕ   s¸tthi   lËp luËn    chøng:   ­C«ng    ¹inghiÖp                 A 1   t¸cngo              % x  ­C«ng    éinghiÖp   t¸cn               %   A 1              x  2 Chi  Ý   Óm     ph ki tranghiÖm        (A1  A 2   %                  +  )x          thu 3 Chi  Ý   n   ï hoa  µ u  Khèil ng ®Ò n   ïx  ¬n    n   ï ph ®Ò b   m    î   b   § gi¸®Ò b   vµ  µis¶n  t  4 Chi  Ý   ph thuª tµu, thuyÒn     Theo  Õ     Ön  µnh           ch ®é hi h sö  ông  µ  d v b¶o  qu¶n  µu t Tæng  îp dù  h   to¸n         1  A 2  A 3       A +  + 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản