Thông tư liên tịch 115/2003/TTLT-BTC-BNV

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
47
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 115/2003/TTLT-BTC-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 115/2003/TTLT-BTC-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp do Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 115/2003/TTLT-BTC-BNV

  1. B N I V -B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 115/2003/TTLT-BTC-BNV Hà N i , ngày 28 tháng 11 năm 2003 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - B N I V S 115/2003/TTLT-BTC-BNV NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2003 HƯ NG D N CH C NĂNG, NHI M V VÀ CƠ C U T CH C C A CƠ QUAN CHUYÊN MÔN V LĨNH V C TÀI CHÍNH THU C UBND CÁC C P Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh s 45/2003/N -CP ngày 09/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Quy t nh s 208/2003/Q -TTg ngày 10/10/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c i tên S Tài chính - V t giá thành S Tài chính thu c U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Liên b B Tài chính B N i v hư ng d n v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn v lĩnh v c tài chính thu c U ban nhân dân các c p a phương như sau: I- S TÀI CHÍNH 1. V trí và ch c năng: S Tài chính là cơ quan chuyên môn tham mưu và giúp U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là UBND t nh) th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v tài chính, ngân sách nhà nư c, thu , phí, l phí và thu khác c a ngân sách nhà nư c, các qu tài chính nhà nư c, u tư tài chính, tài chính doanh nghi p, k toán, ki m toán c l p, giá c và ho t ng d ch v tài chính (sau ây g i chung là lĩnh v c tài chính) t i a phương theo quy nh c a pháp lu t. S Tài chính ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a UBND cùng c p, ng th i ch u s ch o, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a B Tài chính. 2. S Tài chính có nhi m v , quy n h n: 1. Trình UBND t nh ban hành các quy t nh, ch th v qu n lý lĩnh v c tài chính a phương theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a Chính ph .
  2. 2. Trình UBND t nh chương trình, k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm v tài chính ngân sách phù h p v i quy ho ch, k ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. 3. T ch c, ch o th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chương trình, d án, quy ho ch, k ho ch v lĩnh v c tài chính; hư ng d n các cơ quan thu c t nh, cơ quan tài chính c p dư i th ng nh t t ch c tri n khai th c hi n pháp lu t, chính sách ch và các quy nh c a Nhà nư c v tài chính trên a bàn; tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t và thông tin v tài chính. 4. Trình UBND t nh phương án phân c p ngu n thu và nhi m v chi c a t ng c p ngân sách c a a phương; trình UBND t nh trình H i ng nhân dân (H ND) t nh phê chuNn nh m c phân b d toán chi ngân sách a phương, quy t nh m t s ch thu phí và các kho n óng góp c a nhân dân theo quy nh c a pháp lu t. Hư ng d n và t ch c th c hi n ch công khai tài chính - ngân sách, ch qu n lý tài chính, báo cáo k toán theo quy nh c a pháp lu t. 5. Trình UBND t nh qui nh nhi m v và các bi n pháp qu n lý, i u hành ngân sách hàng năm c a a phương. Hư ng d n, ki m tra các cơ quan hành chính, các ơn v s nghi p (sau ây g i chung là cơ quan HCSN) thu c t nh và cơ quan tài chính c p dư i xây d ng d toán ngân sách nhà nư c hàng năm theo quy nh c a pháp lu t. ThNm nh và ch u trách nhi m v vi c thNm nh d toán ngân sách c a các cơ quan, ơn v cùng c p và UBND c p dư i. L p d toán thu ngân sách nhà nư c (NSNN) trên a bàn, l p d toán thu, chi ngân sách a phương, l p phương án phân b ngân sách c p t nh, báo cáo UBND t nh trình H ND t nh quy t nh. 6. Báo cáo UBND t nh xem xét trình H ND t nh quy t nh d toán i u ch nh ngân sách a phương trong trư ng h p c n thi t, xu t các phương án cân i ngân sách và các bi n pháp c n thi t hoàn thành nhi m v thu, chi ngân sách, th c hành ti t ki m, ch ng tham ô lãng phí. ThNm tra vi c phân b d toán ngân sách cho các ơn v tr c thu c c a cơ quan cùng c p theo qui nh. 7. Ph i h p v i các cơ quan thu trong vi c th c hi n công tác qu n lý thu thu , phí, l phí và các kho n thu khác trên a bàn. 8. ThNm nh quy t toán thu NSNN phát sinh trên a bàn huy n, quy t toán thu, chi ngân sách huy n; thNm nh và thông báo quy t toán i v i các cơ quan hành chính, các ơn v s nghi p và các t ch c khác có s d ng ngân sách t nh và ch u trách nhi m v k t qu thNm nh. T ng h p tình hình thu, chi ngân sách nhà nư c, l p t ng quy t toán ngân sách hàng năm c a a phương UBND trình H ND t nh phê duy t, báo cáo B Tài chính.
  3. 9. Qu n lý các ngu n kinh phí u quy n c a Trung ương, qu n lý qu d tr tài chính c a a phương theo quy nh c a pháp lu t. 10. Ki m tra, giám sát vi c th c hi n chi tiêu và s d ng ngân sách các cơ quan, ơn v s d ng NS t nh. 11. Yêu c u Kho b c Nhà nư c (KBNN) t m d ng thanh toán khi phát hi n chi vư t d toán, sai chính sách, ch ho c không ch p hành ch báo cáo, th ng kê. 12. Tham gia v i S K ho ch và u tư, các cơ quan có liên quan tham mưu v i UBND t nh v chi n lư c thu hút, huy ng, s d ng v n u tư ng n h n, dài h n trong và ngoài nư c; xây d ng các chính sách, bi n pháp i u ph i và nâng cao hi u qu s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA) trên a bàn. Giúp UBND t nh qu n lý nhà nư c v tài chính theo vùng lãnh th i v i t t c các chương trình, d án ODA trên a bàn t nh, k c các chương trình d án do các B , cơ quan trung ương ho c t nh khác ch trì th c hi n. 13. Ph i h p v i S K ho ch và u tư và các cơ quan liên quan xây d ng d toán và phương án phân b d toán chi u tư xây d ng cơ b n hàng năm, ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan b trí các ngu n v n khác có tính ch t u tư xây d ng cơ b n hàng năm trình UBND t nh quy t nh. Tham gia ch trương u tư, thNm nh tài chính các d án u tư do t nh qu n lý; tham gia xét th u i v i các d án u tư thu c thNm quy n quy t nh c a UBND t nh và các d án khác trên a bàn theo ngh c a Ch u tư. Hư ng d n các ch u tư l p k ho ch v n u tư hàng năm theo quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c; ph i h p v i S K ho ch và u tư trong vi c trình UBND t nh quy t nh phân b v n u tư, danh m c d án u tư s d ng v n ngân sách t nh theo quy ch qu n lý u tư, xây d ng k ho ch i u ch nh b sung, i u hoà v n u tư thanh toán i v i các d án u tư t ngân sách a phương. Báo cáo UBND t nh i u ch nh k ho ch phân b v n u tư trong trư ng h p c n thi t. 14. Hư ng d n, ch o, ki m tra các ch u tư tri n khai th c hi n k ho ch u tư, hoàn tr v n vay theo úng cam k t c a h p ng tín d ng, ti p nh n và s d ng v n u tư, th c hi n quy t toán v n u tư theo úng quy nh c a Nhà nư c, gi i quy t vư ng m c phát sinh trong quá trình l p báo cáo quy t toán v n u tư. Hư ng d n và ki m tra vi c thNm tra, phê duy t quy t toán i v i các d án u tư ã ư c phân c p theo qui nh. 15. Th ng nh t qu n lý các kho n vay và vi n tr dành cho a phương theo quy nh c a pháp lu t. Giúp UBND t nh tri n khai vi c phát hành trái phi u và các hình th c vay n khác c a a phương theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 16. Ki m tra tình hình th c hi n k ho ch v n u tư, tình hình qu n lý, s d ng v n u tư, quy t toán v n u tư thu c ngân sách a phương c a Ch u tư và cơ quan
  4. tài chính huy n, xã, tình hình ki m soát thanh toán v n u tư c a Kho b c Nhà nư c t nh, huy n. 17. T ch c thNm tra quy t toán v n u tư, trình Ch t ch UBND t nh phê duy t ( i v i d án do Ch t ch UBND t nh phê duy t quy t toán v n u tư). ThNm tra, phê duy t và ch u trách nhi m v quy t toán các d án u tư b ng ngu n v n s nghi p có tính ch t u tư XDCB a phương theo quy nh. Ch trì t ch c ki m tra báo cáo quy t toán các d án nhóm A s d ng v n NSNN do Ch t ch UBND t nh quy t nh u tư, trình UBND t nh phê duy t theo qui nh c a pháp lu t. 18. T ng h p, phân tích tình hình huy ng và s d ng v n u tư, ánh giá hi u qu qu n lý, s d ng v n u tư, quy t toán v n u tư c a a phương, báo cáo B Tài chính và U ban nhân dân t nh theo quy nh. 19. Giúp UBND t nh ch o, i u hành ho t ng c a các qu u tư phát tri n c a a phương. Ki m tra, giám sát Chi nhánh Qu H tr phát tri n (HTPT) t i a phương trong vi c cho vay, h tr lãi su t, b o lãnh, tái b o lãnh i v i ph n v n t ngu n ngân sách a phương do UBND t nh u thác cho Chi nhánh Qu HTPT th c hi n. 20. Giúp U ban nhân dân t nh và B trư ng B Tài chính th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v tài chính doanh nghi p: - Hư ng d n th c hi n các chính sách, ch qu n lý tài chính doanh nghi p (doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p khác, h p tác xã và t h p tác), ch qu n lý, b o toàn và phát tri n v n nhà nư c t i doanh nghi p; d báo kh năng ng viên tài chính t doanh nghi p trên a bàn. - Ki m tra vi c th c hi n pháp lu t v tài chính, k toán t i các lo i hình doanh nghi p trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. - Giúp UBND t nh qu n lý v n và tài s n thu c s h u nhà nư c t i các doanh nghi p do a phương thành l p ho c góp v n theo qui nh c a pháp lu t. - T ng h p, phân tích, ánh giá tình hình tài chính doanh nghi p trên a bàn, tình hình qu n lý, b o toàn và phát tri n v n nhà nư c t i doanh nghi p do a phương thành l p ho c góp v n, báo cáo U ban nhân dân t nh và B trư ng B Tài chính. 21. Hư ng d n các cơ quan HCSN thu c a phương th c hi n ch qu n lý tài s n nhà nư c; xu t các bi n pháp v tài chính m b o qu n lý và s d ng có hi u qu tài nguyên, công s n t i a phương. Hư ng d n, ki m tra các t ch c, cơ quan nhà nư c a phương th c hi n chính sách b i thư ng, h tr tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t, thu ti n s d ng t, thuê t, góp v n liên doanh b ng giá tr quy n s d ng t.
  5. T ch c ti p nh n, qu n lý, trình UBND t nh x lý ho c x lý theo thNm quy n i v i tài s n vô ch , tài s n m i ư c tìm th y, tài s n t ch thu sung qu nhà nư c, tài s n vi n tr không hoàn l i khi các d án k t thúc chuy n giao. Ki m tra, x lý ho c trình c p có thNm quy n x lý các vư ng m c v tài s n thu c s h u nhà nư c t i các cơ quan HCSN và t ch c khác theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a B Tài chính. Qu n lý tài s n nhà nư c t i các t ch c h i, t ch c bán công. T ch c qu n lý và khai thác tài s n nhà nư c chưa giao cho t ch c, cá nhân qu n lý, s d ng; qu n lý các ngu n tài chính phát sinh trong quá trình qu n lý, khai thác, chuy n giao, x lý tài s n nhà nư c. 22. Giúp UBND t nh th ng nh t qu n lý công tác giá t i a phương theo qui nh c a pháp lu t; t ch c th c hi n các chính sách, bi n pháp c a Nhà nư c v giá. Trình Ch t ch UBND t nh quy t nh phương án giá do các S , UBND huy n ho c doanh nghi p nhà nư c xây d ng i v i giá tài s n, hàng hoá, d ch v quan tr ng, giá s n phNm c quy n, giá chuy n quy n s d ng t, giá n bù gi i phóng m t b ng theo quy nh c a pháp lu t. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c hi p thương giá, ki m soát giá c quy n, ch ng bán phá giá, niêm y t giá theo quy nh c a pháp lu t. Thu th p thông tin, phân tích tình hình và s bi n ng giá c ; báo cáo tình hình giá c th trư ng và tình hình th c hi n công tác qu n lý nhà nư c v giá t i a phương theo quy nh c a B trư ng B Tài chính và UBND t nh. Ch trì ph i h p các cơ quan có liên quan ki m tra vi c th c hi n pháp lu t v giá c a các t ch c, cá nhân ho t ng trên a bàn t nh; x lý ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n x lý vi ph m pháp lu t v giá theo quy nh c a Nhà nư c. 23. Hư ng d n, qu n lý và ki m tra vi c th c hi n các d ch v tài chính, kinh doanh x s ki n thi t và gi i trí có t cư c, vui chơi có thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 24. Ch o, hư ng d n chuyên môn, nghi p v v qu n lý tài chính c p huy n và c p xã. 25. Thanh tra tài chính i v i các cơ quan HCSN, t ch c kinh t , văn hoá - xã h i, doanh nghi p và công dân theo thNm quy n; thanh tra i v i các cơ quan, t ch c thu c S theo quy nh c a pháp lu t. Ph i h p v i cơ quan Thanh tra Tài chính Trung ương th c hi n thanh tra tài chính i v i các cơ quan HCSN và doanh nghi p do Trung ương qu n lý trên a bàn theo quy nh c a B trư ng B Tài chính. Xét, gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m pháp lu t v tài chính theo quy nh c a pháp lu t.
  6. 26. T ch c ào t o, b i dư ng cán b , công ch c tài chính k toán a phương; qu n lý tài chính, tài s n và cán b , công ch c c a S theo qui nh. 27. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t ho c do UBND t nh giao. 3. T ch c và biên ch : 1. S Tài chính có Giám c và không quá ba Phó Giám c; i v i S Tài chính Hà N i và S Tài chính TP H Chí Minh có không quá b n Phó Giám c. Giám c S Tài chính ch u trách nhi m v toàn b ho t ng c a S ; Phó Giám c ch u trách nhi m trư c Giám c v lĩnh v c công tác ư c phân công. Vi c b nhi m Giám c và Phó Giám c S Tài chính do Ch t ch UBND t nh quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do B Tài chính quy nh và theo các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý cán b . Vi c khen thư ng, mi n nhi m, k lu t Giám c, Phó giám c S th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cơ c u t ch c c a S Tài chính: - Văn phòng - Thanh tra - Các Phòng chuyên môn, nghi p v - Các ơn v s nghi p Các phòng chuyên môn, nghi p v ư c thành l p theo nguyên t c m b o bao quát y các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S , có ch c năng, nhi m v rõ ràng, không ch ng chéo, phù h p v i c i m qu n lý và kh i lư ng công vi c th c t a phương, b o m thu g n u m i hành chính, nâng cao hi u qu và không gây khó khăn cho t ch c và công dân. S Tài chính có không quá 05 phòng chuyên môn, nghi p v ; UBND t nh quy t nh s lư ng, tên g i các phòng chuyên môn, nghi p v theo ngh c a Giám c S Tài chính và Giám c S N i v . Riêng S Tài chính Hà N i và S Tài chính TP H Chí Minh có không quá 08 phòng chuyên môn, nghi p v . Các ơn v s nghi p thu c S do UBND t nh quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. 3. Biên ch c a S Tài chính do Ch t ch UBND t nh quy t nh theo ngh c a Giám c S Tài chính và Giám c S N i v . II- CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP UBND HUY N, QU N, THN XÃ, THÀNH PH THU C T NH QU N LÝ NHÀ NƯ C V LĨNH V C TÀI CHÍNH
  7. Cơ quan cơ quan chuyên môn giúp ubnd huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là huy n) qu n lý nhà nư c v lĩnh v c tài chính có nhi m v , quy n h n: 1. Trình UBND huy n ban hành các văn b n tri n khai th c hi n chính sách, ch và pháp lu t v lĩnh v c tài chính trên a bàn huyên. 2. Hư ng d n các cơ quan, ơn v d toán thu c huy n, UBND xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là xã) xây d ng d toán ngân sách hàng năm; xây d ng d toán ngân sách huy n theo ch o c a UBND t nh và hư ng d n c a S Tài chính, trình UBND huy n trình H ND huy n quy t nh; 3. L p d toán thu NSNN i v i nh ng kho n thu ư c phân c p qu n lý, d toán chi NS c p huy n và t ng h p d toán NS c p xã, phương án phân b NS huy n trình UBND trình H ND huy n quy t nh. L p d toán i u ch nh trong trư ng h p c n thi t UBND trình H ND quy t nh; t ch c th c hi n d toán ngân sách ã ư c quy t nh. L p quy t toán thu, chi NSNN trình UBND trình H ND phê chNn. Hư ng d n, ki m tra vi c qu n lý, th c hi n quy t toán ngân sách c p xã. 4. Hư ng d n, ki m tra vi c qu n lý tài chính, ngân sách, giá, th c hi n ch k toán c a chính quy n c p xã, tài chính h p tác xã d ch v nông nghi p, ti u th công nghi p, thương m i d ch v , t h p tác và các cơ quan, ơn v hành chính s nghi p c a Nhà nư c thu c c p huy n. Ph i h p v i các cơ quan thu thu trong vi c qu n lý công tác thu ngân sách nhà nư c trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. 5. ThNm tra quy t toán các d án u tư do huy n qu n lý; thNm nh và ch u trách nhi m quy t toán thu, chi NS xã; l p quy t toán thu, chi NS huy n; t ng h p, l p báo cáo quy t toán thu NSNN trên a bàn huy n và quy t toán thu, chi NS c p huy n (bao g m quy t toán thu, chi NS c p huy n và quy t toán thu, chi NS c p xã) trình UBND huy n xem xét g i S Tài chính; báo cáo b sung quy t toán NS g i S Tài chính sau khi ư c H ND huy n phê chuNn. T ch c thNm tra quy t toán các d án u tư hoàn thành, trình UBND huy n phê duy t theo thNm quy n. ThNm tra và phê duy t quy t toán các d án u tư b ng ngu n v n s nghi p thu c ngân sách huy n qu n lý. 6. Qu n lý tài s n nhà nư c t i các cơ quan HCSN thu c huy n theo quy nh c a Chính ph và hư ng d n c a B Tài chính. 7. Qu n lý ngu n kinh phí ư c u quy n c a c p trên; qu n lý các d ch v tài chính theo qui nh c a pháp lu t. 8. Qu n lý giá theo quy nh c a UBND t nh; báo cáo tình hình giá c th trư ng trên a bàn; ki m tra vi c ch p hành niêm y t giá c a các t ch c, cá nhân kinh doanh ho t ng trên a bàn.
  8. 9. Th c hi n ch thông tin báo cáo v tài chính, ngân sách và giá theo quy nh. 10. Ch trì ph i h p v i các cơ quan, t ch c có liên quan ki m tra, thanh tra vi c thi hành pháp lu t tài chính; giúp UBND huy n gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo v tài chính theo quy nh c a pháp lu t. UBND huy n quy nh nhi m v c th và biên ch c a cơ quan chuyên môn giúp UBND huy n qu n lý nhà nư c v lĩnh v c tài chính. Ch t ch UBND t nh quy t nh mô hình t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp UBND huy n qu n lý nhà nư c v lĩnh v c tài chính theo qui nh c a pháp lu t. III. NHI M V QU N LÝ TÀI CHÍNH C A UBND XÃ, PHƯ NG, THN TR N Nhi m v , quy n h n c th v qu n lý tài chính, ngân sách c a UBND xã, phư ng, th tr n do Ch t ch UBND t nh qui nh theo ngh c a Giám c S Tài chính và Giám c S N i v . IV. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Bãi b Thông tư Liên B s 37/TTLB ngày 5/8/1992 c a Liên b Tài chính - Ban T ch c - Cán b Chính ph - U Ban V t giá nhà nư c hư ng d n ch c năng, nhi m v , cơ c u b máy và biên ch S Tài chính - V t giá, Thông tư Liên t ch s 38/TC-TCCBCP ngày 25/6/1997 c a Liên b Tài chính - Ban T ch c - Cán b Chính ph hư ng d n v nhi m v qu n lý tài chính, ngân sách và t ch c b máy c a cơ quan qu n lý tài chính thu c chính quy n a phương các c p, Thông tư s 138/1999/TT-BTC ngày 26/11/1999 c a B trư ng B Tài chính hư ng d n nhi m v , quy n h n và t ch c b máy qu n lý tài chính u tư c a S Tài chính - V t giá t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Thông tư s 109/1999/TT-BTC ngày 11/9/1999 c a B trư ng B Tài chính hư ng d n nhi m v , quy n h n và t ch c b máy qu n lý tài chính doanh nghi p c a S Tài chính - V t giá t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các văn b n hư ng d n khác trái v i Thông tư này. Căn c hư ng d n t i Thông tư này, Giám c S Tài chính và Giám c S N i v trình UBND t nh quy t nh các n i dung, bi n pháp tri n khai c th và hư ng d n t ch c th c hi n. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c ho c yêu c u b sung, s a i Thông tư, ngh các a phương ph n ánh v B Tài chính và B N i v xem xét gi i quy t. Quang Trung Nguy n Sinh Hùng ( ã ký) ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản