Thông tư liên tịch 12/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
40
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 12/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 12/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN về việc thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may do Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 12/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B CÔNG NGHI P-B K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HO CH VÀ Đ U TƯ-B Đ c l p - T do - H nh phúc THƯƠNG M I ******** ******** S : 12/2000/TTLT/BTM-BKHĐT- Hà N i , ngày 12 tháng 5 năm 2000 BCN THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B THƯƠNG M I - B K HO CH & Đ U TƯ - B CÔNG NGHI P S 12 /2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2000 B THƯƠNG M I B K HO CH VÀ Đ U TƯ - B CÔNG NGHI P V VI C THƯ NG H N NG CH XU T KH U HÀNG D T MAY Căn c Thông tư liên t ch B Thương m i- B K ho ch và Đ u tư- B Công nghi p s 29/1999/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 7 tháng 9 năm 1999 quy đ nh vi c giao h n ng ch hàng d t may xu t kh u vào th trư ng có quy đ nh h n ng ch năm 2000; Đ khuy n khích các doanh nghi p đ y m nh xu t kh u hàng d t may làm b ng nguyên li u s n xu t trong nư c và xu t kh u vào các th trư ng không áp d ng h n ng ch; B Thương m i - B K ho ch & Đ u tư và B Công nghi p th ng nh t quy đ nh vi c thư ng h n ng ch hàng d t may như sau: I.- NH NG QUY Đ NH CHUNG: - Thư ng h n ng ch hàng d t may xu t kh u cho các doanh nghi p xu t kh u hàng d t may làm b ng v i s n xu t trong nư c sang th trư ng EU năm 2000 - Thư ng h n ng ch hàng d t may xu t kh u cho các doanh nghi p đã xu t kh u hàng d t may sang th trư ng không áp d ng h n ng ch năm 1999. - Ngu n h n ng ch thư ng đư c trích trong t ng h n ng ch hàng d t may xu t kh u năm 2000. S lư ng c th nêu các ph n sau Thông tư này. II.- THƯ NG H N NG CH CHO CÁC DOANH NGHI P XU T KH U HÀNG D T MAY LÀM B NG V I S N XU T TRONG NƯ C SANG EU NĂM 2000: Vi c thư ng cho các doanh nghi p xu t kh u các m t hàng d t may làm b ng v i s n xu t trong nư c đư c quy đ nh như sau: a/ Đ i tư ng thư ng: Các doanh nghi p xu t kh u hàng d t may làm b ng v i s n xu t trong nư c sang th trư ng EU năm 2000 . Doanh nghi p xu t kh u m t hàng (cat.) nào thì đư c ưu tiên Cat. đó và m i doanh nghi p ch đư c ưu tiên m i Cat. m t l n
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b/ H n ng ch thư ng như sau: 1/ T.Shirt (cat.4): 680.000 chi c 2/ Ao len (cat.5): 50.000 chi c 3/ Qu n (cat.6): 250.000 chi c 4/ Sơmi n (cat.7): 70.000 chi c 5/ Sơmi nam (cat.8): 400.000 chi c 6/ Ao dài n (Cat.26): 30.000 chi c 7/ B qu n áo n (Cat.29): 17.500 b 8/ Qu n áo th thao (cat.73): 20.000 b 9/ Qu n áo (cat.78): 20,0 t n c/ M c thư ng đ i v i các doanh nghi p xu t kh u các s n ph m d t may làm b ng v i s n xu t trong nư c sang th trư ng EU năm 2000 , t i đa là: 1/ Cat.4: 40.000 chi c đ i v i các doanh nghi p th c hi n năm 1999 dư i 200.000 chi c. 60.000 chi c đ i v i các doanh nghi p th c hi n năm 1999 t 200.000 chi c tr lên 2/ Cat.5, 6: 5.000 chi c 3/ Cat.7,26: 10.000 chi c 4/ Cat.8: 50.000 chi c 5/ Cat.29,73: 5.000 b 6/ Cat.78): 2,0 t n Ghi chú: - Cat.4 ch ưu tiên thư ng cho các doanh nghi p có máy s n xu t v i d t kim. - Cat.6 ch ưu tiên thư ng cho các doanh nghi p s n xu t qu n dài Đ i v i các h p đ ng có s lư ng dư i m c quy đ nh thì đư c c p theo s lư ng ghi trong h p đ ng; các h p đ ng có s lư ng cao hơn đư c c p m c t i đa theo quy đ nh. d/ H sơ xét thư ng g m: h p đ ng xu t kh u, h p đ ng mua bán v i s n xu t trong nư c, hoá đơn mua v i s n xu t trong nư c. H sơ g i v B thương m i (V Xu t nh p kh u ), ch m nh t là ngày 30/9/2000. III/ THƯ NG H N NG CH CHO CÁC DOANH NGHI P XU T KH U HÀNG D T MAY SANG CÁC TH TRƯ NG KHÔNG ÁP D NG H N NG CH NĂM 1999:
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a/ Đ i tư ng thư ng: Các doanh nghi p đóng trên đ a bàn Hà N i, TP. H Chí Minh xu t kh u hàng d t may sang các th trư ng không áp d ng h n ng ch đ t tr giá F.O.B t 2,0 tri u USD, các doanh nghi p trên các đ a bàn khác đ t 1,5 tri u USD tr lên đ u đư c thư ng h n ng ch. b/ H n ng ch thư ng như sau: 1/ T.Shirt ( Cat.4): 300.000 chi c 2/ Ao len ( Cat.5): 112.500 chi c 3/ Sơmi n ( Cat.7): 67.500 chi c 4/ Sơmi nam ( Cat.8): 250.000 chi c 5/ Ao khoác n (Cat.15): 23.750 chi c 6/ Ao dài n ( Cat.26): 27.500 chi c 7/ Qu n áo th thao (Cat.73): 30.000 b 8/ Qu n áo ( Cat.78): 40,0 t n 9/ Qu n áo ( Cat.83): 20,0 t n c/ Tiêu chu n thư ng: xu t kh u 1.000 USD vào th trư ng không h n ng ch năm 1999 đư c thư ng tương đương 2 chi c áo sơmi nam ( Cat.8) ho c các ch ng lo i (Cat.) khác quy đ i theo t l tương ng. Các ch ng lo i (Cat.) thư ng đư c giao phù h p v i năng l c s n xu t, xu t kh u c a doanh nghi p, có xem xét ưu tiên đ i v i các doanh nghi p s n xu t chuyên ngành, xu t kh u giá cao, th trư ng m i, khách hàng m i... Trư ng h p không còn ch ng lo i hàng đáp ng nhu c u, doanh nghi p có th nh n h n ng ch ch ng lo i khác theo t l quy đ i tương ng đã quy đ nh trong Hi p đ nh gi a Vi t nam và EU, c th như ph l c I đính kèm Thông tư này. d/ H sơ xét thư ng: Các doanh nghi p có nhu c u th ơng h n ng ch hàng d t may xúât kh u sang th trư ng EU g i công văn (theo m u đính kèm) v B Thương m i trư c ngày 15/6/2000. Đ vi c xét th ơng phù h p nhu c u s n xu t và kinh doanh, các Doanh nghi p ghi ch ng lo i hàng (Cat.) có nhu c u theo th t ưu tiên (1,2,3...). VI/ ĐI U KHO N THI HÀNH: 1/ Các doanh nghi p đư c thư ng h n ng ch n u không th c hi n ph i có thông báo hoàn tr b ng văn b n đ c p cho doanh nghi p khác và cu i năm có báo cáo tình hình th c hi n. 2/ B Thương m i, B K ho ch & Đ u tư và B Công nghi p đ ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các T nh, Thành ph tr c
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. thu c Trung ương c a các đoàn th thông báo n i dung Thông tư này cho các doanh nghi p thu c quy n qu n lý c a mình bi t và th c hi n, đ ng th i ph n ánh cho Liên B nh ng v n đ phát sinh trong quá trình th c hi n đ k p th i đi u ch nh phù h p. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. M u 01: Tên doanh nghi p ( ghi rõ tên ti ng Vi t đ y đ và c tên vi t t t) Gi y ch ng nh n đăng ký KD s : c p ngày Mã s doanhnghi p XNK (Mã s H i quan): Đi n tho i: Fax: Đ a ch giao d ch S công văn: ...., ngày tháng năm 2000 Kính g i: V Xu t nh p kh u- B Thương m i V VI C THƯ NG H N NG CH XU T KH U HÀNG D T MAY SANG TH TRƯ NG EU NĂM 2000 LÀM B NG V I S N XU T TRONG NƯ C Căn c Thông tư liên t ch B Thương m i-B K ho ch&Đ u tư-B Công nghi p v vi c ưu tiên và thư ng h n ng ch xu t kh u hàng d t may s .... Công ty............................................. g i h sơ xúât kh u hàng d t may sang th trư ng EU năm 2000 làm b ng v i s n xu t trong nư c theo danh m c sau, đ ngh Liên B xem xét c p h n ng ch ưu tiên theo quy đ nh. S Ch nglo i Đ.v H n Sp làm b ng v i HĐ HĐ Hoá Ghi s n xu t trong xu t mua đơn chú nư c mua (ghi rõ v i Cty TT hàng tính ng ch S Tr giá kh u v i s SX v i) (cat.) lư ng s s (USD)
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Công ty cam đoan s li u khai trên là đúng, n u sai doang nghi p hoàn toàn ch u trách nhi m. Giám đ c Công ty (ký tên và đóng d u) M u 02: Tên doanh nghi p ( ghi rõ tên ti ng Vi t đ y đ và c tên vi t t t) Gi y ch ng nh n đăng ký KD s : c p ngày Mã s doanhnghi p XNK (Mã s H i quan): Đi n tho i: Fax: Đ a ch giao d ch: S công văn: ...., ngày tháng năm 2000 Kính g i: V Xu t nh p kh u- B Thương m i V VI C THƯ NG H N NG CH HÀNG D T MAY DO XU T KH U SANG TH TRƯ NG KHÔNG ÁP D NG H N NG CH NĂM 1999 Căn c Thông tư liên t ch B Thương m i-B K ho ch&Đ u tư-B Công nghi p v vi c ưu tiên và thư ng h n ng ch xu t kh u hàng d t may s .... Năm 1999, Công ty......... đã xu t kh u sang th trư ng không áp d ng h n ng ch v i t ng kim ng ch: ..........USD, th trư ng c th như sau: ( ví d ) 1/ Nh t: 2/ Đài loan: 3/ ...... .... Theo quy đ nh, Công ty đư c thư ng ............ (s lư ng)... chi c áo sơmi nam ( Cat.8) Công ty ....................................... đ ngh Liên B xem xét thư ng h n ng ch hàng d t may xu t kh u sang EU năm 2000 các ch ng lo i hàng ( Cat.) sau: ( ví d ) 1/ T.Shirt (Cat.4): ..... chi c
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2/ Qu n áo ( Cat.78): ..... t n 3/ .... Công ty cam k t th c hi n đúng các quy đ nh c a Thông tư Liên t ch B Thương m i- B K ho ch& Đ u tư-B Công nghi p s .... Giám đ c Công ty (ký tên và đóng d u) Ph l c 1 B NG T L QUI Đ I GI A CAT.8 VÀ CÁC CAT. KHÁC (kèm theo Thông tư 2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày tháng 5 năm 2000) Stt Cat Đơn v Tr ng lư ng theo S lư ng/1chi c Sơ Hi p đ nh (Gram) mi nam (Cat.8) 1 4 Chi c 154 1,41 2 5 Chi c 221 0,98 3 6 Chi c 568 0,38 4 7 Chi c 180 1,21 5 8 Chi c 217 1,00 6 15 Chi c 1.190 0,18 7 26 Chi c 323 0,67 8 29 B 730 0,29 9 73 B 600 0,36 10 78 Kg 1.000 0,217 11 83 Kg 1.000 0,217 L i Quang Th c Lê Huy Côn Lương Văn T (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản