Thông tư liên tịch 12/LB-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
82
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 12/LB-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 12/LB-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về hướng dẫn việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với công nhân viên chức trong các doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 12/LB-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a Liªn B é  La o   é n g  ­ T h ¬ n g   ® binh v µ  X∙ h éi ­ T µi ch Ý n h s è 12/LB­T T  n g µ y  2 th¸ng 6 n¨ m   1993 h í ng d É n   Ö c ch uy Ó n  x Õ p  l¬ n g   vi c ò  san g  l n g  m í i ® è i víi ¬  c«n g  n h © n, viªn ch øc  trong c¸c  o a n h   d n g hi Ö p Thi hµnh    NghÞ   nh   è  ®Þ s 26/CP  µy  ng 23/5/1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  ®Þnh  ¹m  êivÒ   Õ     Òn l ng  íitrong c¸c doanh  t th   ch ®é ti  ¬ m      nghiÖp,LiªnBé         Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héi­ TµichÝnh  íng dÉn    X∙        h  chuyÓn  Õp ¬ng  ò  x l c sang  l ng  íi®èi víi ¬ m     c«ng  ©n, viªnchøc  nh    trongc¸cdoanh     nghiÖp    nh sau: I. h ¹ m  vi v µ  ® è i tî ng  P 1.Ph¹m    vi a. p  ông  i  íic¸c doanh  ¸d ®è v     nghiÖp, ®¬n  Þ, tæ    v   chøc  ∙  îc cÊp  ã  ®®  c thÈm   Òn  ña  µ   íc quyÕt  nh  µnh  Ëp  µ  ∙  îc cÊp  Êy  Ðp  quy c Nh n   ®Þ th l v®®  gi ph ho¹t®éng    hoÆc   ¹m  êiho¹t®éng, gå m: t th       ­Doanh    nghiÖp  µ   íc. Nh n ­  ¬n  Þ   ù  § v s nghiÖp  kinh  Õ  ¹t®éng  t ho   theo  ¬  Õ   ¹ch  c ch h to¸n kinh  Õ    t thuéc c¸cngµnh  Ý îng thuû v¨n,®Þa  Êt,®o  c     kh t      ch   ®¹ b¶n  ,  ®å duy   tub¶o  ìng d  cÇu, ® êng...   ­ Doanh    nghiÖp  éc c¸c thµnh  Çn  thu     ph kinh tÕ    kh¸ccã  ö  ông  õ 10      sd t   lao ®éng  ëlªn. tr   ­ C¸c  chøc    tæ  kinh doanh,dÞch  ô      v trong c¬    quan,®¬n  Þ  µnh  Ýnh,   vh ch   sù nghiÖp, lùc l ng  ò     î v trang,§¶ng, ®oµn  Ó, héi quÇn  óng  ∙    ái     th     ch ® t¸ch kh   quü ¬ng  ng©n  l do  s¸ch Nhµ   íctr¶theo  Òu  NghÞ   nh  è    n   §i 11  ®Þ s 25/CP  µy  ng 23/5/1993. b. Kh«ng  dông  i  íidoanh  ¸p  ®è v   nghiÖp, ®¬n   Þ,  chøc  ¹t®éng    v tæ  ho   theo  Ët ®Ç u    íc ngoµit¹  Öt Nam   Lu   tn    i Vi   theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 233/H§BT  µy  ng 22/6/1990 vÒ     ban  µnh  h quy  Õ     ng  i víi   Ý  ch lao ®é ®è     x nghiÖp  ã  èn  u   c¸c c v ®Ç t níc ngoµi vµ       NghÞ   nh  è  ®Þ s 389/H§BT  µy  ng 10/11/1990  Ò   v ban  µnh    h quy chÕ  cho  thuª nhµ, thuª lao ®éng  i  íingêi níc ngoµi,ngêi gèc  Öt Nam          ®è v          Vi   ®Þnh      ícngoµil trót¹ ViÖtNam. cë n    u      i   2.§èit ng    î a. p  ông  i  íic«ng  ©n,    ¸d ®è v   nh viªn chøc trong    c¸c doanh nghiÖp, ®¬n     vÞ,tæ    chøc  éc ph¹m      ông  Ó   thu   vi¸p d k trªn,  bao  å m: g ­  ÷ng  êi thùc  Ön  îp  ng  Nh ng   hi h ®å lao  ng  ®é theo quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   ®Þnh  è  s 165/H§BT  µy  ng 12/5/1992 vÒ     quy  nh    Õtthihµnh  ®Þ chiti     Ph¸p  Önh  l hîp ®ång    ng;   lao®é ­  ÷ng  êi cha  ùc  Ön  Nh ng   th hi giao  Õt  îp  ng  k h ®å lao  ng  ng  éc ®é nh thu   danh  s¸ch tr¶l ng     ¬ hoÆc     tr¶c«ng  ña  c doanh nghiÖp;
  2. 2 ­  ÷ng  êi ® îc Nhµ   íc bæ   Ö m   µo  Nh ng     n  nhi v c¸c chøc  ô    o  v l∙nh ®¹ trong  doanh nghiÖp  èc  qu doanh  µ  ÷ng  êi ® îc Héi  ng  v nh ng     ®å qu¶n  Þ thuª ®iÒu  tr     hµnh  doanh nghiÖp; ­ Nh÷ng  êithuéc c¸c®èi t ng nªu    ang  i  äc,thùc tËp,c«ng      ng        î   trªn® ®h      t¸c, ®iÒu  Þ,®iÒu  ìng  tr   d (trong vµ  µi níc)nhng  Én    ngo     v trong danh    s¸ch   ¬ng  tr¶l cña  doanh  nghiÖp. b.Kh«ng    ông  i víi   i t ng sau:   ¸p d ®è     ®è  î   c¸c ­ Nh÷ng  êi®ang  µm  Öc    ng   l vi theo  îp ®ång    ng  ã  Ýnh  Êt mïa, h  lao ®é ct ch     vô  hoÆc  theo viÖc;   ­Nh÷ng  êi®ang  ê  Öc,nghØ  Öc,®∙  ã  Õt ®Þnh    Öc;   ng   ch vi   vi   c quy   th«ivi ­Nh÷ng  êibÞ  nh    ng   ®× chØ c«ng    ang  Þ  û  Ëtcha  îcgiao viÖc; t¸c,® b k lu   ®    ­Nh÷ng  êibÞ  ¹m    ng   t giam. Riªng nh÷ng  êitrong thêigian tËp  ù,thö viÖc  ùc hiÖn    ng        s    th   theo  Òu    §i 6 NghÞ   nh  ®Þ 26/CP  µy  ng 23/5/1993 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph II. g u yªn t ¾ c c h u y Ó n  x Õ p  l¬ n g  N TiÕn  µnh  h chuyÓn  Õp ¬ng  ò  x l c sang ¬ng  íiph¶i®¶m   l m    b¶o    c¸cnguyªn  t¾c  sau: 1.C¸c    doanh nghiÖp,tæ    chøc  kinhdoanh,dÞch  ô      v ph¶is ¾p  Õp  ¹s¶n    x l  i xuÊt,kinh doanh, tæ        chøc    ng  ï hîp víiquy  ×nh c«ng  Ö,  ã  ­ lao ®é ph       tr   ngh c ph ¬ng      Õt viÖc  µm  ¸n gi¶iquy   l cho  c«ng  ©n, viªnchøc. nh    2. Lµ m     c«ng  Öc  ×, chøc  ô  ×  ×  Õp  Ëc ¬ng  vi g   v g th x bl theo c«ng  Öc  ,  vi ®ã chøc  ô    v ®ã th«ng  qua  îp  ng  ®éng  µ  h ®å lao  v tho¶  c lao ®éng  Ëp  Ó  ∙  í    t th ® tho¶  Ën.Thay  æi  thu   ® c«ng  Öc,thay ® æi  vi     chøc  ô  ×  Õp ¬ng  v th x l theo c«ng  viÖc  íi, m  chøc  ô  íi, vm   kh«ng b¶o u  Ëc ¬ng  ò. lb l c C¬   ë    Õp ¬ng  i  íic«ng  ©n,  ©n    ùc tiÕp  s ®Ó x l ®è v   nh nh viªn tr   s¶n  Êt, xu   kinh doanh  µ danh  ôc    l  m nghÒ   µ    Èn  Êp  Ëc  ü  Ët;®èi  íiviªn v tiªuchu c b k thu   v    chøc  µ tiªuchuÈn  l    nghiÖp  ô  v chuyªn  m«n;  i  íiviªn chøc  ®è v     qu¶n  ý doanh  l  nghiÖp  µ chøc  ô  Ön  ÷ vµ  ¹ng  íicña  l  v hi gi   h m  doanh nghiÖp  îc cÊp  ã  Èm   ®  c th quyÒn  Õt ®Þnh, kh«ng  quy     gi¶n ®¬n    chuyÓn ngang ¬ng  ò  l c sang ¬ng  íi. l m C¸c chøc  ô  v qu¶n  ýtõ tr ng  l     ë phßng, phã  ëng    tr phßng  µ ¬ng  ¬ng  ë vt ® tr   xuèng  Õp ¬ng  x l chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  µ  ëng  ô  Êp  vvh ph c chøc  ô  v theo  ¹ng  h míicña    doanh nghiÖp.Khith«igi÷chøc  ô  × kh«ng  îchëng  ô  Êp       v th   ®  ph c chøc  vô. 3.Nh÷ng  êixÕp    ng   kh«ng  ng  ®ó khung,bËc ¬ng  ña    l c thang ¬ng,b¶ng ­ l   l ¬ng  Ìm  k NghÞ   nh  è  ®Þ s 235/H§BT  µy  ng 18/9/1985  ×  th ph¶i xÕp  ng  µo    ®ó v khung,bËc  ò  åimíithùc hiÖn  Öc    c r      vi chuyÓn  Õp ¬ng  x l theo  thang ¬ng,b¶ng  l   l ng  íi ¬m III.C¸ch c h u y Ó n  x Õ p  l¬ n g  c ò  s a n g  l¬ n g  m í i  
  3. 3 1. H Ö   èng    th thang ¬ng, b¶ng ¬ng  íicña  l   l m  c«ng  ©n,    nh viªnchøc trong  c¸cdoanh    nghiÖp  Çn  µy  ã  ÷ng  Æc   iÓ m   ¬  l n c nh ® ® c b¶n    nh sau: a.  Ö   èng  H th thang ¬ng  l c«ng  ©n   îc x©y  ùng  nh ®  d theo  µnh  ng hoÆc   nhã m   µnh  ng kinh tÕ    ü  Ët ¸p  ông  i  íic¸c nghÒ   ô  Ó. Trong  çi    ­ k thu   d ®è v     c th   m thang ¬ng  ã    ã m   Ö   è  l c c¸cnh h s møc ¬ng  Ó  Ön  iÒu  Ön    ng  l th hi ® ki lao ®é nÆng   nhäc, ®éc  ¹ikh¸c nhau    h    thay  Õ    th c¸c kho¶n  ô  Êp  ã  Ýnh  Êt bï ®¾ p   ph c ct ch     ®iÒu  Ön    ng  ki lao®é nÆng  äc,®éc  ¹i  nh   h, nguy  Ó m   hi quy  nh  íc®©y. ®Þ tr   b. H Ö   èng    th b¶ng ¬ng  l c«ng  ©n,  ©n    ùc tiÕp  nh nh viªn tr   s¶n  Êt,kinh xu     doanh, c¸c bËc ¬ng  îc x¸c ®Þnh  i  íinghÒ      l ®   ®è v   hoÆc  c«ng  Öc  vi kh«ng  Ó  th chia® îcnhiÒu     møc    ®é phøc  ¹p. t c. B¶ng ¬ng      l viªn chøc chuyªn m«n,  nghiÖp  ô, nh©n  v  viªn,thõa  µnh,   h   phôc  ô  îc x©y  ùng ¬ng  v®  d t quan  íiviªn chøc  v    chuyªn m«n, nghiÖp  ô    v khu vùc  µnh  Ýnh,sù  h ch   nghiÖp. d. B¶ng ¬ng      l viªnchøc  qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp chØ  ©y  ùng  xd møc  ¬ng  l chøc  ô  v cho  chøc  ba  danh: Gi¸m  c,  ã     ®è Ph gi¸m  c,  Õ   ®è k to¸n tr ng    ë theo    5 h¹ng doanh  nghiÖp.Sù   Õp  ¹ng    ¬  ë      Èn, kh«ng  ©n  Öt  x h trªnc s c¸c tiªuchu   ph bi   doanh  nghiÖp  µ  Êp    vc trªn doanh nghiÖp   c«ng    µ  nh ty v tæng  c«ng    Ý  ty,x nghiÖp  µ  ªnhiÖp    Ý  v li   c¸c x nghiÖp  i   Èn  Õp  ¹ng  (t ªuchu x h doanh nghiÖp  ã  ­ ch íng dÉn    riªng). 2.C¸ch    chuyÓn  Õp ¬ng  ò  x l c sang ¬ng  íi. l m a.§èivíi      c«ng  ©n  Õp ¬ng  nh x l theo thang ¬ng:   l ­ N Õu     thang ¬ng  íicã  è  Ëc  l m   s b b»ng  è  Ëc  ña  s b c thang ¬ng  ò  ×    l c th c¨n cø  µo  Ëc ¬ng  Ön    µ  i t ng ¸p dông  ã m   vbl hi tr¶v ®è  î     nh møc ¬ng  ña  õng  l ct thang  l ng  íi,t¹m  êichuyÓn  Õp  ¬ m  th   x ngang  Ëc  ña  b c thang ¬ng  ò  l c sang  Ëc ¬ng  bt øng  ña  c thang ¬ng  íi. l m  Sau  ã  Õn hµnh  Óm      ¹ch l¹theo tiªuchuÈn  d ti   ki tras¸th     i    cÊp  Ëc  ü  Ëtcña  b k thu   c«ng  Öc  ang  µm    vi ® l ®Ó chuyÓn  ¹ cho  ï hîp víi Ëc  l  i ph       b c«ng  Öc  ¶m   Ën. Nh÷ng  êi ®ang  ëng  ô  Êp  © m     îtkhung  vi ® nh   ng   h ph c th niªn v   còng chØ  îcxÕp  µo  Ëc  ®  v b cao  Êt cña  nh   thang ¬ng  íi. l m V Ý   ô:Thî tiÖn hiÖn  ang  îcxÕp  Ëc  theo thang ¬ng  ¬  Ý  bËc  d      ® ®  b 5    l c kh 7  cò  × t¹m  êichuyÓn  th   th   sang  Ëc  nhã m   thang ¬ng  ¬  Ý  bËc  íi,sau  b 5  2  l c kh 7  m  khikiÓm      ¹ch  ¹ n Õu    tras¸th l i c«ng  Öc  ang  µm  vi ® l chØ  t4  Ëc  × xÕp  ¹ l ®¹   b th   l  ­ i ¬ng theo bËc    4. ­N Õ u     thang ¬ng  íicã  è  Ëc  Òu  ¬n  è  Ëc  ña  l m   s b nhi h s b c thang ¬ng  ò  × l c th   c¨n  vµo  Ëc ¬ng  Ön    µ  i îng  dông  ã m   cø  b l hi tr¶v ®è t ¸p  nh møc  ¬ng  ña  õng l ct  thang ¬ng  íi,còng  ¹m  êichuyÓn  Õp  l m  t th   x ngang  sang  thang  íinh  êng  îp m   tr h  trªn.Riªng  ÷ng  êi ®ang  ëng  ô  Êp  © m     îtkhung  ã  Ó    nh ng   h ph c th niªn v   c th xem   xÐt xÕp  µo  Ëc  íicao  ¬n.Sau    Õn hµnh  Óm      ¹ch l¹ theo tiªu   v b m  h  ®ã ti   ki tras¸th     i    chuÈn  Êp  Ëc  ü  Ëtcña  c b k thu   c«ng  Öc  ang  µm    vi ® l ®Ó chuyÓn  ¹ cho  ï hîp l i ph     víi Ëc   b c«ng  Öc  ¶m   Ën. vi ® nh ­ N Õu     thang ¬ng  íicã  è  Ëc  t  ¬n  è  Ëc  l m   s b Ý h s b thang ¬ng  ò  ×      l c th c¨n cø vµo  Ëc ¬ng  Ön    µ  i îng  dông  ã m   bl hi tr¶v ®è t ¸p  nh møc  ¬ng  ña  õng  l ct thang ­ l ¬ng  íi,còng  ¹m  êichuyÓn  Õp  Ëc  vµ  Ëc  cña  m  t th   x b 1  b 2  thang ¬ng  ò  l c sang  bËc  cña  1  thang ¬ng  íi,c¸cbËc  l m   cßn  ¹ tõbËc  ®Õ n   Ëc  vµ    êng  îp l    i 3  b 7  c¸ctr h  ®ang  ëng  ô  Êp  © m     îtkhung  ña  h ph c th niªnv   c thang ¬ng  ò  Õp ¬ng  l cx t øng  õ t  bËc  ®Õ n   Ëc  cña  2  b 6  thang ¬ng  íi.Sau    Õn hµnh  Óm       ¹ch  ¹ l m  ®ã ti   ki tras¸th l  i theo tiªuchuÈn  Êp  Ëc  ü  Ët®ang  µm       c b k thu   l ®Ó chuyÓn  ¹cho  ïhîp víi Ëc  l  i ph       b c«ng  Öc  ¶m   Ën. vi ® nh
  4. 4 ­ Nh÷ng  êihëng  ô  Êp  î® Æc   Ötgiáivµ  ÷ng  êi®∙  Õp  Ëc    ng   ph c th  bi     nh ng   x b cao  Êt cña  nh   thang ¬ng  ò  ang  ëng  ô  Êp  © m     îtkhung,tõ nay  l c® h ph c th niªnv      trë®i  îc gi¶iquyÕt   ®    trong chÕ      ¬ng  ña    ®é tr¶l c doanh nghiÖp  Gi¸m  c  do  ®è quy  nh. ®Þ b. §èivíi      c«ng  ©n, nh©n    ùctiÕp s¶n  Êt,kinh doanh  Õp ¬ng  nh   viªntr     xu     x l theo b¶ng ¬ng  ×  Öc  l th vi chuyÓn  Õp ¬ng  ò  x l c sang ¬ng  íiph¶ic¨n  vµo  l m    cø  nghÒ  hoÆc   c«ng  Öc  ang  µm,cô  Ó: vi ® l   th ­ N Õ u   è  Ëc ¬ng  ña    sb l c b¶ng ¬ng  íi b»ng  è  Ëc ¬ng  ña  l m  sb l c b¶ng ¬ng  l cò,th× xÕp     chuyÓn  Ëc ¬ng  ò  bl c sang  Ëc ¬ng  íit ng  bl m  ¬ øng. V Ý   ô: B¶ng ¬ng  µixÕ,  ô  µixÕ   µu ho¶  ã  è  Ëc ¬ng  ña  d  l t  ph t   t   csb l c b¶ng ­ l ¬ng  íib»ng  è  Ëc ¬ng  ña  Ëc ¬ng  ò,th× bËc    Ëc    Ëc  cò  Õp ­ m  sb l cbl c    1, b 2,b 3  x t ¬ng  øng  sang  Ëc    Ëc    Ëc  míi. b 1,b 2,b 3  ­N Õ u   è  Ëc ¬ng  ña    sb l c b¶ng ¬ng  íinhiÒu  ¬n  è  Ëc ¬ng  ña  l m  h sb l c b¶ng ­ l ¬ng  ò  × viÖc  c th   chuyÓn  Õp  òng    êng  îp trªn. x c nh tr h   Riªng nh÷ng  êi®∙  Õp    ng   x bËc ¬ng  l cao  Êt  ña  nh c b¶ng ¬ng  ò  µ  ang  ëng  ô  Êp  © m   l cv® h ph c th niªn vît    khung  îcxem   Ðt ®Ó   Õp  µo  Ëc ¬ng  íicao  ¬n. ®  x  x vbl m  h V Ý   ô: B¶ng ¬ng  d  l c«ng  ©n, nh©n    nh   viªns¶n  Êt ®iÖn  ã  è  Ëc ¬ng  xu   csb l cña b¶ng ¬ng  íinhiÒu  ¬n  bËc  víi l m  h 2  so   b¶ng ¬ng  ò,th× bËc    Ëc    Ëc  l c    1,b 2,b 3  ò  òng  cc chØ  îcxÕp ¬ng  ®  t øng  sang  Ëc    Ëc    Ëc  míi.Riªng nh÷ng  b 1, b 2, b 3      ngêi ®∙  Õp  Ëc  cò  µ  ang  ëng  ô  Êp  © m     îtkhung, tuú   x b 3  v ® h ph c th niªn v     theo   tõng tr ng  îp cô  Ó  ã  Ó  Ðt xÕp    Ëc    ê h   th c th x   lªnb 4. c. §èivíic«ng  ©n,       nh nhiªnviªntrùctiÕp      s¶n  Êt,kinh doanh  íc ®©y   xu     tr   ¸p dông    thang ¬ng  µy  l n chuyÓn  sang    ông  ¸p d b¶ng ¬ng, th×  Ëc  vµ  Ëc    l   b 1  b 2 cña  thang ¬ng  ò  Õp   µo  Ëc  cña  l cx v b 1  b¶ng ¬ng  íi,c¸c  Ëc  l m  b cßn  ¹    l ikhi chuyÓn  Õp  x ph¶ic¨n cø  µo  éidung      v n  c«ng  Öc  ang  µm  µ    Èn  Êp  vi ® l v tiªuchu c bËc  ü  Ët.B Ëc  k thu   cao  Êt cña  nh   thang ¬ng  ò  Ó  phô  Êp  © m     ît l c (k c¶  c th niªnv   khung)tèi a  òng     c ® chØ  îcxÕp  µo  Ëc ¬ng  ®  vbl cao  Êt cña  nh   b¶ng ¬ng  íi l m V Ý   ô: C«ng  ©n  d  nh khaith¸cbu  Ýnh  µ    µnh  chÝ  ña  µnh      ch v ph¸th b¸o  c ng bu  iÖn  íc®©y    ông  ® tr   ¸p d thang ¬ng  bËc,nay  l 6    chuyÓn sang    ông  ¸p d b¶ng ­ l ¬ng  íi 5  Ëc, th×  Ëc  vµ  Ëc  cña  m b   b 1  b 2  thang ¬ng  ò  Õp  µo  Ëc  cña  l cx vb 1  b¶ng ¬ng  íi,bËc  cña  ¬ng ¬ng  ò  Ó  phô  Êp  © m     îtkhung) l m  6  th l c (k c¶  c th niªnv     tèi a  òng   c ® chØ  îcxÕp  µo  Ëc  cña  ®  v b 5  b¶ng ¬ng  íi. l m d. §èivíic«ng  ©n,         nh viªnchøc  ùctiÕp  tr   s¶n  Êt,kinh doanh  íc ®©y   xu     tr   ¸p  ông  d b¶ng ¬ng  l nay chuyÓn  sang  dông  ¸p  thang ¬ng  ×  cø  µo    l th c¨n  v tiªu chuÈn  Êp  Ëc  ü  Ëtvµ  Ëc  c b k thu   b c«ng  Öc  ¶m   Ën, kiÓm       ¹ch    vi ® nh   tras¸th tay nghÒ     Õp  Ëc ¬ng  íicho  ïhîp. ®Ó x bl m  ph   e.  èi víiviªn chøc  §     chuyªn m«n,  ü  Ët,nghiÖp  ô, nh©n    õa k thu   v  viªn th   hµnh, phôc  ô, ¸p  ông    v d c¸ch chuyÓn  Õp ¬ng  ò  x l c sang ¬ng  íi nh  ô  ôc l m   ph l   kÌm  theo Th«ng   µy.Sau      vµo    Èn  tn   ®ã c¨n cø  tiªuchu chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  v ® îccÊp  ã  Èm  Òn  Ðt duyÖt ®Ó   Õp ¬ng    c th quy x    x l cho  ïhîp. ph   f.§èi víiviªn chøc         qu¶n  ý doanh  l  nghiÖp: ViÖc    chuyÓn  Õp ¬ng  ò  x l c sang ¬ng  íi ph¶itheo  ng  ¹ng  íi cña  l m    ®ó h m  doanh  nghiÖp. BËc ¬ng  ò  îc   l c®  xÕp ¬ng  t øng  Ëc ¬ng  bl theo h¹ng  íicña    m  doanh  nghiÖp. Trêng  îp  h viªn chøc    qu¶n  ý doanh  l  nghiÖp  Ön  hi nay  Õp   x møc   ¬ng  l kh«ng  ng ¬ng  ®ó l chøc  ô    é  v c¸n b qu¶n  ýxÝ  l   nghiÖp,th×  òng   c ph¶ixÕp  ¹ l   l  ­ i ¬ng theo quy  nh    ®Þ trªn.
  5. 5 I V. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T § Ó   ùc hiÖn  ètviÖc  th   t  chuyÓn  Õp ¬ng  ò  x l c sang ¬ng  íitheo ®óng    l m    quy ®Þnh  µ  v b¶o  ¶m   ù  èng  Êt trong c¶  íc,c¸c doanh  ® s th nh    n   nghiÖp,Bé, ngµnh,      ®Þa  ¬ng  ph ph¶itiÕn hµnh        c¸cc«ng  Öc  vi sau: 1. C¸c doanh  nghiÖp ph¶i thµnh  Ëp  éi  ng    l H ®å chuyÓn  Õp  ¬ng    x l do Gi¸m  c lµm  ñ   Þch, ã  i diÖn  ®è Ch t  c ®¹   §¶ng  û, C«ng   oµn,  u ® Thanh niªn,   Phßng  chøc  tæ  lao  ng,  ®é Phßng  µichÝnh  Õ   t  k to¸n vµ  ét  è  µnh     m s th viªn kh¸c. K Õt qu¶ chuyÓn  Õp ¬ng  îc tæng  îp  µ  x l ®  h v b¸o  c¸o  Ò   û   v U ban  ©n   nh d©n tØnh,thµnh  è  Õu    ph (n doanh  nghiÖp  ®Þa   ¬ng  do  ph qu¶n  ý)Bé, ngµnh  l    Trung  ng  Õu  ¬ (n doanh  nghiÖp  Trung  ng  do  ¬ qu¶n  ý)®Ó   l  theo  âikiÓm     d  tra vµ tæng  îp b¸o c¸o víi ªnBé. h         li Néi dung      å m:   b¸o c¸o g ­ §¸nh    Õt    gi¸k qu¶  chuyÓn  Õp ¬ng,trong ®ã   râ sè  x l     nªu    c«ng  ©n, viªn nh    chøc  îc chuyÓn  Õp;  Ö   è  ®  x h s møc  ¬ng  íi b×nh  ©n  ña  l m  qu c doanh nghiÖp;  nh÷ng  êng  îp cßn  íng m ¾ c   a  ö  ý® îc. . tr h  v  ch x l   . ­  ©n   Ých  Ph t c¸c  iÒu  Ön  ∙  ã    ùc  Ön  Òn ¬ng  íi doanh  ® ki ® c ®Ó th hi ti l m  nghiÖp. ­Ph¬ng    µichÝnh    ùc hiÖn  Òn l ng  íi.   ¸n t   ®Ó th   ti  ¬ m §èivíi    doanh  nghiÖp    iÒu  Ön  ùc hiÖn  Õ     Òn l ng  íi,   ®ñ ® ki th   ch ®é ti  ¬ m   b¶o ®¶m  nghÜa  ô  i  íiNhµ   íc kh«ng  Êp  ¬n  v ®è v   n  th h møc  quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h (bao  å m   thuÕ  î tøc),kÕt  g c¶  l i   qu¶  chuyÓn  Õp  îc sö  ông  µm  cø    x ® d l c¨n  ®Ó tÝnh  n    Òn ¬ng  ®¬ gi¸ti l theo  íng  Én  ña  ªnBé   h d c li   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  v X∙  éi­TµichÝnh;®èi víi h           doanh  nghiÖp  a    iÒu  Ön  Òn l ng  íiph¶i ch ®ñ ® ki ti  ¬ m     tæ chøc  ¹s¶n  Êt,so¸txÐt l¹®Þnh  l i xu         i møc  µ    Ý    ¹ gi¸thµnh,phÝ u  v chiph ®Ó h       l th«ng  ¹onguån   ¬ng  µ  ùc hiÖn  Üa  ô  íiNhµ   íc kh«ng  Êp  ¬n  t  tr¶l v th   ngh v v  n  th h møc  quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h (bao  å m   thuÕ  î tøc).C¸c  g c¶  l  i   doanh  nghiÖp  µy  n khithùc hiÖn  Òn l ng  íiph¶i® îcc¬      ti  ¬ m       quan  ñ  ch qu¶n  xem  Ðt. x 2. C¸c  é, ngµnh  µ  a  ¬ng  µnh  Ëp    B  v ®Þ ph th l Ban  chØ  o  ùc hiÖn  Õ   ®¹ th   ch ®é   Òn ¬ng  íi ®Ó   ti l m  chØ   o    ®¹ c¸c doanh  nghiÖp  µ    µ  ¾p   Õp  ¹    r so¸tv s x li tæ chøc, bé    m¸y, ®Þnh    biªn,®¸nh      gi¸c«ng  ©n,    nh viªn chøc; híng  Én    d chuyÓn  xÕp ¬ng  ò  l c sang ¬ng  íi;híng dÉn  ©y  ùng  ¬ng    l m    xd ph ¸n s¶n  Êt kinh doanh  xu     cã  Öu  hi qu¶    ã  ån      Òn ¬ng  ®Ó c ngu chitr¶ti l sau    khichuyÓn  Õp,  ö  ývíng x x l    m ¾c   trong qu¸ tr×nh chuyÓn  Õp ¬ng  ña         x l c c¸c doanh  nghiÖp;xÐt duyÖt       cho phÐp  ùc  Ön  i  íic¸c doanh  th hi ®è v     nghiÖp ph¶i cã  ¬ng  t¹o nguån  ùc   ph ¸n    th   hiÖn  îc tiÒn ¬ng  íi,tæng  îp  Õt  ®  l m  h k qu¶  ña  é,  µnh, ®Þa   ¬ng  c B ng   ph (theo  m É u   Ìm  k Th«ng ) göi vÒ   ªnBé     t     li   ®Ó theo  âi kiÓm     µ  d  trav tæng  îp  h b¸o   c¸o Nhµ   íc. n Thµnh  Çn  ph Ban  chØ  o  å m: ®¹ g ­    ë Trung  ng: Do   é   ëng  ¬   B tr hoÆc  Thø  ëng  µm  ëng  tr l Tr ban; ®¹i diÖn     Ban c¸n  ù  s §¶ng, C«ng  oµn  µ  ét  è  µnh      ® v m s th viªn kh¸c do  é   ëng  Õt   B tr quy   ®Þnh.
  6. 6 ­    a   ¬ng: Chñ   Þch  û   ë ®Þ ph   t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  µm  ëng  l Tr ban,  ®¹idiÖn  Êp  û, l∙nh®¹o  ¬    c u    c quan  chøc  Ýnh  Òn. Lao  ng    ¬ng  tæ  ch quy   ®é ­ Th binh  µ  héi,Tµi chÝnh, Liªn®oµn    ng  µ  ét  è  µnh    v X∙         lao ®é v m s th viªnkh¸c do    Chñ  Þch  û   t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt ®Þnh. quy   3. §èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  íc®©y  ∙  îcNhµ   íccho  Ðp  Ý  iÓ m   tr   ®®   n  ph th ® chÕ     Òn l ng  íith× nay  ®é ti  ¬ m     ph¶ic¨n cø  µo  Ö   èng      v h th thang ¬ng,b¶ng ¬ng  l   l míido  µ   ícban  µnh      Nh n   h ®Ó chuyÓn  Õp ¬ng  x l theo  ng  íng dÉn  ¹ Th«ng  ®ó h   ti   tnµy.C¸c        v¨n b¶n cho  Ðp  ùc hiÖn  Ý  iÓ m   Òn l ng  u     á. ph th   th ® ti  ¬ ®Ò b∙i b 4. B∙ibá    Õ     ï tiÒn ®iÖn, tiÒn häc,tiÒn nhµ  , h Ö   è  îtgi¸vµ      c¸c ch ®é b             ë   s tr     chÕ     ®é thanh    Òn tµu xe  i  µm  Öc  µng  µy  µ  i  Ðp  µng  to¸nti     ® l vi h ng v ® ph h n¨m. 5.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õngµy    tn c hi l     t  01/4/1993.C¸c    quy  nh  ­ ®Þ tr íc®©y    íi   tr¸v   i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng  ¾ c,    Þ    é,  µnh, qu¸ tr     n cv m ®Ò ngh c¸c B ng   ®Þa  ¬ng,c¸cdoanh  ph    nghiÖp ph¶n  vÒ   ªnBé  ¸nh  li   Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    X∙  éi­TµichÝnh    h      ®Ó xem  Ðt gi¶i x     Õt. quy
  7. B é , n g µ n h  h o Æ c  U B N D   n h, th µ nh p h è tØ B¶ng  tæng  îp h k Õ t q u ¶  th ù c hi Ö n  ch uy Ó n   Õ p  ti Ò n l¬ n g   íi trong d o a n h  n g hi Ö p x m Chia ra   Doanh nghiÖp    iÒu  ®ñ ® Doanh  nghiÖp ph¶ix©y    Doanh  nghiÖp  ùc hiÖn  th   kiÖn  ùc hiÖn  Òn l ng  th   ti  ¬ dùng  ¬ng    ¹onguån  ph ¸n t   thÊp  ¬n  h møc ¬ng  íitõ l m    Tªn  Tæng   míi thùc hiÖn  Òn l ng  íi   ti  ¬ m 1/4/1993 Ghi chó   doanh  sè  S   nghiÖp  Tæng   c«ng  Sè   Sè   H Ö   è  s Sè   Sè   H Ö   è  s Sè   Sè   H Ö   è  s T hoÆc   sè  nh©n  doanh  CBVC   møc ­ doanh  CBVC   møc ­ doanh  CBVC   møc ­ l l l T ®Ç u   èi  doanh  m viªn   nghiÖp ® îc   ¬ng  íi nghiÖp m  ® îc   ¬ng  íi nghiÖp m  ® îc  ¬ng  íi m  qu¶n  ý nghiÖp l chøc chuyÓ b×nh  chuyÓ b×nh  chuyÓ b×nh  n  Õp x qu©n n  Õp x qu©n n  Õp x qu©n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 .. . .... . . .... 2 .. . .... . . .... 3 .. . .... . . .... Tæng   céng Ngµy...th¸ng..n¨m    .   . 199... Bé   ëng, Ch ñ   Þch  tr   t UBND   tØnh, thµnh  è   ph Ký    ng  Êu tªn,®ã d
  8. G hi chó:   ­ Cét    èivíi   2: §     tØnh,thµnh  è    ph tæng  îp theo  è îng doanh  h  sl   nghiÖp  µ  u   èi  ë,ban,ngµnh  µ  Ën, huyÖn. Trong    v ®Ç m s     v qu     ®ã së,ban  µnh    ng tæng  îp tr c;quËn,huyÖn  h  í     tæng  îp sau. h  ­Cét            3,5,8,11:ChØ   ïng cho  èi®Þa  ¬ng.§èivíi é, ngµnh  d  kh   ph       B Trung  ng  ¬ tæng  îp theo tõng doanh  h      nghiÖp. ­Cét        4:Ghi tæng  è  s c«ng  ©n, viªnchøc  nh    trong danh    s¸ch tr¶l ng  ña     ¬ c doanh  nghiÖp. ­Cét            6,9,12:Ghi tæng  è  s c«ng  ©n, viªnchøc  nh    trong danh    s¸ch tr¶l ng  îcchuyÓn  Õp ¬ng  íi.    ¬ d   x l m ­ Cét          7, 10,13:Ghi  Ö   è  h s møc ¬ng  íib×nh  ©n  ña  l m  qu c doanh  nghiÖp  hoÆc   ã m   nh doanh nghiÖp  ®èivíi èi®Þa  ¬ng). (    kh   ph   H Ö   è  µy  îc tÝnh  sn ®  b»ng  tæng møc   Ö   è ¬ng  íi cña  h sl m  c«ng  ©n,    nh viªn chøc  îc chuyÓn  Õp  ®  x chia cho    tæng  è  s c«ng  nh©n, viªnchøc  îcchuyÓn  Õp.    ®  x BiÓu  µy  Ëp vµ  öiBé  n l   g   Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi, é  µichÝnh  µ u  ¹ Bé, ngµnh    X∙ h   T   B v l t   i hoÆc   a  ¬ng. ®Þ ph
  9. B ¶ n g  c h u y Ó n  x Õ p  l¬ n g  c ò  sa n g  l¬ n g  m í i c ñ a viªn c h ø c c h u yªn m « n, n g hi Ö p   ô, th õ a h µ n h,  h ô c  v ô  ë  c¸c d o a n h   g hi Ö p v p n (KÌm  theo Th«ng   è    ts 12/LB­ ngµy  th¸ng6  TT  2    n¨m  1993  ña  ªnBé  c li   Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi­TµichÝnh)   X∙ h      Chøc  danh H Ö   è ¬ng sl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.Chuyªn    viªn ­H Ö   è ¬ng  íi   sl m 4,57 4,86 5,15 5,44 ­Møc ¬ng    l theo N§    253/H§BT 550 596 2. Chuyªn viªn chÝnh, kinh tÕ  viªnchÝnh,kü    Ýnh     s ch ­H Ö   è ¬ng  íi   sl m 3,26 3,54 3,82 4,10 4,38 4,66 ­Møc ¬ng    l theo N§    253/H§BT 425 463 505 438 455 474 513 3.Chuyªn    viªn,  kinhtÕ    viªn, ü   s k 1,78 2,02 2,26 2,50 2,74 2,98 3,23 3,38 ­H Ö   è ¬ng  íi   sl m 290 310 333 359 390 300 322 346 374 388 405 420 ­Møc ¬ng    l theo N§    253/H§BT 4.C¸n  ù,kü  Ëtviªn   s   thu   1,46 1,58 1,07 1,82 1,94 2,06 2,18 2,30 2,42 2,55 2,68 2,81 ­H Ö   è ¬ng  íi   sl m 256 272 290 310 333 359 VK VK5%
  10. Chøc  danh H Ö   è ¬ng sl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ­Møc ¬ng    l theo N§    253/H§BT 2,81 ­6% Trªn  6% 5.Nh ©n        viªnv¨n th 1,22 1,31 1,40 1,49 1,58 1,67 1,76 1,85 1,94 2,03 2,21 2,12 ­H Ö   è ¬ng  íi   sl m 242 256 272 290 310 VK VK5%   ­Møc ¬ng    l theo N§    253/H§BT ­6% 6% trªn 6. Nh ©n  viªn phôc vô  (t¹p ô,  v   phôc  ô,th ng  ùcc¬  v   ê tr   quan) ­H Ö   è ¬ng  íi   sl m 1,00 1,09 1,18 1,27 1,36 1,45 1,54 1,63 1,72 1,81 1,,99 1,90 ­Møc ¬ng    l theo N§    253/H§BT 220 242 256 272 VK VK5% VK7% VK9% ­6% ­8% 10% Trªn  10% Ghi chó:   ­ Møc ¬ng    l theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 235/H§BT bao  å m   l ng  g c¶ ¬ chøc  ô  ò)cña  ëng  v (c   tr phßng,phã  ëng    tr phßng;qu¶n  c  ©n     ®è ph xëng,phã    qu¶n  c  ©n  ëng;®éi tr ng;®éi phã;tr ng  ®è ph x    ë       ë kho,phã  ëng    tr kho,cöa  µng  ëng,phã  öa  µng  ëng;®èc    h tr   ch tr   c«ng;tr  ­ ëng  µnh  ng theo b¶ng ¬ng    l chøc  ô  v cho    é  c¸n b qu¶n  ýxÝ  l   nghiÖp,c«ng    µ  ëng    ã    ã  µu kh¸ch theo b¶ng ¬ng    tyv tr ga,ph ga,ph t       l c«ng  nh©n, viªnchøc  µ  xe  öa.    nh ga  l ­ Møc ¬ng    l chøc  ô  ña  v c Gi¸m  c, Phã  ®è   gi¸m  c  µ  Õ     ëng  ®è v k to¸ntr kh«ng chuyÓn  Õp ¬ng  ò  x l c sang ¬ng  íitheo  l m  b¶ng  µy  n mµ   ph¶ichuyÓn  Õp ¬ng    x l theo ®óng  ¹ng  íicña    h m  doanh nghiÖp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản