Thông tư liên tịch 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
182
lượt xem
23
download

Thông tư liên tịch 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t  liªn tÞch cña Bé Tµi chÝnh­ Bé Tµi nguyªn vµ m«i trêng  Sè 125/2003/TTLT­BTC­BTNMT ngµy 18  th¸ng 12 n¨m 2003 vÒ viÖc Híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 67/2003/N§­CP  ngµy 13 th¸ng 6  n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ b¶o vÖ  m«i trêng ®èi víi níc th¶i C¨n cø Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ sè 38/2001/PL­UBTVQH10   ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2001 cña Uû ban Thêng vô Quèc héi; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§­CP ngµy 03 th¸ng 6 n¨m   2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh   phÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 67/2003/N§­CP ngµy 13 th¸ng 6 n¨m   2003 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc  th¶i; Bé Tµi chÝnh vµ Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng híng dÉn   thùc   hiÖn   vÒ   phÝ   b¶o   vÖ   m«i   trêng   ®èi   víi   níc   th¶i   nh  sau: I. §èi tîng ¸p dông vµ ph¹m vi ®iÒu chØnh 1.   §èi   tîng   chÞu   phÝ   b¶o   vÖ   m«i   trêng   ®èi   víi   níc  th¶i §èi tîng chÞu phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i  lµ níc th¶i c«ng nghiÖp vµ níc th¶i sinh ho¹t.  a) Níc th¶i c«ng nghiÖp lµ níc th¶i ra m«i trêng tõ: ­ C¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp;  ­ C¬ së chÕ biÕn thùc phÈm, n«ng s¶n, l©m s¶n, thuû  s¶n; c¬ së ho¹t ®éng giÕt mæ gia sóc; ­ C¬ së s¶n xuÊt rîu, bia, níc gi¶i kh¸t; c¬ së thuéc  da, t¸i chÕ da; ­ C¬ së s¶n xuÊt thñ c«ng nghiÖp trong c¸c lµng nghÒ; ­ C¬ së ch¨n nu«i c«ng nghiÖp tËp trung; ­ C¬ së c¬ khÝ, söa ch÷a « t«, xe m¸y tËp trung;  ­ C¬ së khai th¸c, chÕ biÕn kho¸ng s¶n; ­ C¬ së nu«i t«m c«ng nghiÖp; c¬ së s¶n xuÊt vµ  ¬m  t«m gièng; ­ Nhµ m¸y cÊp níc s¹ch; hÖ thèng xö lý níc th¶i tËp  trung.
 2. 2 b) Níc th¶i sinh ho¹t lµ níc th¶i ra m«i trêng tõ:  ­ Hé gia ®×nh;  ­ C¬ quan nhµ níc;  ­ §¬n vÞ vò trang nh©n d©n; ­ Trô së ®iÒu hµnh, chi nh¸nh, v¨n phßng cña c¸c tæ  chøc, c¸ nh©n;  ­ C¸c c¬ së röa « t«, xe m¸y;  ­   BÖnh   viÖn;   phßng   kh¸m   ch÷a   bÖnh;   nhµ   hµng,   kh¸ch  s¹n; c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô kh¸c; ­ C¸c ®èi tîng kh¸c cã níc th¶i kh«ng thuéc ®èi tîng  quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, b nªu trªn. 2. §èi tîng kh«ng chÞu phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi  níc th¶i §èi tîng kh«ng chÞu phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc  th¶i bao gåm: a) Níc x¶ ra tõ c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn, níc tuÇn hoµn  trong c¸c nhµ m¸y, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh; b) Níc biÓn dïng vµo s¶n xuÊt muèi x¶ ra; c) Níc th¶i sinh ho¹t cña hé gia ®×nh ë ®Þa bµn ®ang  ®îc Nhµ níc thùc hiÖn chÕ ®é bï gi¸ ®Ó cã gi¸ níc phï hîp  víi ®êi sèng kinh tÕ ­ x∙ héi; d) Níc th¶i sinh ho¹t cña hé gia ®×nh ë nh÷ng n¬i cha  cã hÖ thèng cÊp níc s¹ch; ®) Níc th¶i sinh ho¹t cña hé gia ®×nh ë c¸c x∙ thuéc  vïng n«ng th«n, bao gåm: ­   C¸c   x∙   thuéc   biªn   giíi,   miÒn   nói,   vïng   cao,   vïng  s©u,   vïng   xa   (theo   quy   ®Þnh   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   x∙   biªn  giíi, miÒn nói, vïng s©u, vïng xa); ­ C¸c x∙ kh«ng thuéc ®« thÞ ®Æc biÖt, ®« thÞ lo¹i I,  II,   III,   IV   vµ   V   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  72/2001/N§­CP ngµy 05 th¸ng 10 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ vÒ  ph©n lo¹i ®« thÞ vµ cÊp qu¶n lý ®« thÞ. 3. §èi tîng nép phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i §èi tîng nép phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i lµ  hé gia ®×nh, ®¬n vÞ, tæ chøc cã níc th¶i ®îc híng dÉn t¹i  ®iÓm 1 phÇn nµy. 4. ¸p dông §iÒu íc quèc tÕ Trêng hîp §iÒu íc quèc tÕ mµ Nhµ níc Céng hoµ x∙ héi  chñ nghÜa ViÖt Nam ®∙ ký kÕt hoÆc gia nhËp cã quy ®Þnh  kh¸c víi quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh 67/2003/N§­CP vµ híng dÉn  t¹i Th«ng t nµy th× ¸p dông quy ®Þnh cña §iÒu íc quèc tÕ 
 3. 3 ®ã. ViÖc ¸p dông §iÒu  íc quèc tÕ ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña Ph¸p lÖnh vÒ Ký kÕt vµ thùc hiÖn §iÒu íc quèc tÕ  vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh. II. Møc thu phÝ 1. PhÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i sinh ho¹t Møc  thu phÝ  b¶o vÖ  m«i trêng  ®èi víi  níc  th¶i sinh  ho¹t ®îc tÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) trªn gi¸ b¸n cña  1m3  (mét   mÐt   khèi)   níc   s¹ch,   nhng   tèi   ®a   kh«ng   qu¸   10%  (mêi phÇn tr¨m) cña gi¸ b¸n níc s¹ch cha bao gåm thuÕ gi¸  trÞ gia t¨ng.  §èi víi níc th¶i sinh ho¹t th¶i ra tõ c¸c tæ chøc, hé  gia ®×nh tù khai th¸c níc ®Ó sö dông (trõ hé gia ®×nh ë  nh÷ng n¬i cha cã hÖ thèng cÊp níc s¹ch) th× møc thu ®îc  x¸c ®Þnh theo tõng ngêi sö dông níc, c¨n cø vµo sè lîng  níc sö dông b×nh  qu©n  cña mét ngêi trong  x∙, phêng  n¬i  khai   th¸c   vµ   gi¸   b¸n   1m3  (mét   mÐt   khèi)   níc   s¹ch   trung  b×nh t¹i x∙, phêng. C¨n cø quy ®Þnh vÒ møc thu phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi  víi   níc   th¶i   sinh   ho¹t   t¹i   kho¶n   1   §iÒu   6   NghÞ   ®Þnh  67/2003/N§­CP   vµ t×nh h×nh kinh tÕ ­ x∙ héi, ®êi sèng,  thu nhËp cña nh©n d©n ë ®Þa ph¬ng, Uû ban nh©n d©n tØnh,  thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng x©y dùng møc thu phÝ b¶o  vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i sinh ho¹t ¸p dông cho tõng  ®Þa bµn, tõng lo¹i ®èi tîng cô thÓ t¹i ®Þa ph¬ng ®Ó tr×nh  Héi   ®ång   nh©n  d©n  tØnh,   thµnh  phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng  quyÕt ®Þnh. 2. PhÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i c«ng nghiÖp Møc  thu phÝ  b¶o vÖ  m«i trêng  ®èi víi  níc  th¶i c«ng  nghiÖp tÝnh theo tõng chÊt g©y « nhiÔm cã trong níc th¶i,  nh sau: chÊt g©y « nhiÔm Møc thu cã trong níc th¶i (®ång/kg chÊt g©y « nhiÔm cã trong  TT níc th¶i) Tªn gäi Ký  M«i tr­ M«i trêng  M«i tr­ M«i tr­ hiÖu êng tiÕp tiÕp nhËn êng tiÕp êng tiÕp  nhËn A B nhËn C nhËn D Nhu cÇu « xy  1 ABOD sinh ho¸ 300 250 200 100 Nhu cÇu « xy  2 ACOD 300 250 200 100 ho¸ häc 3 ChÊt r¾n l¬  ATSS 400 350 300 200
 4. 4 löng 20.000.0 18.000.00 15.000.0 10.000.0 4 Thuû ng©n AHg 00 0 00 00 5 Ch× APb 500.000 450.000 400.000 300.000 1.000.00 6 Arsenic AAs 900.000 800.000 600.000 0 1.000.00 7 Cadmium ACd 900.000 800.000 600.000 0 Trong ®ã m«i trêng tiÕp nhËn níc th¶i bao gåm 4 lo¹i  A, B, C vµ D ®îc x¸c ®Þnh nh sau: + M«i trêng tiÕp nhËn níc th¶i lo¹i A: néi thµnh, néi  thÞ cña c¸c ®« thÞ lo¹i ®Æc biÖt, lo¹i I, lo¹i II vµ lo¹i  III. + M«i trêng tiÕp nhËn níc th¶i lo¹i B: néi thµnh, néi  thÞ cña c¸c ®« thÞ lo¹i IV, lo¹i V vµ ngo¹i thµnh, ngo¹i  thÞ cña c¸c ®« thÞ lo¹i ®Æc biÖt, lo¹i I, lo¹i II vµ lo¹i  III. + M«i trêng tiÕp nhËn níc th¶i lo¹i C: ngo¹i thµnh,  ngo¹i thÞ cña c¸c ®« thÞ lo¹i IV vµ c¸c x∙ kh«ng thuéc ®«  thÞ, trõ c¸c x∙ thuéc m«i trêng tiÕp nhËn níc th¶i thuéc  nhãm D. + M«i  trêng  tiÕp  nhËn níc th¶i  lo¹i  D: c¸c x∙  biªn  giíi, miÒn nói, vïng cao, vïng s©u vµ vïng xa. §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt, lo¹i I, II, III, IV vµ V ®îc  thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   72/2001/N§­CP  ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ vÒ ph©n lo¹i ®«  thÞ   vµ   cÊp   qu¶n   lý   ®«  thÞ  vµ   c¸c   v¨n   b¶n   híng  dÉn  thi  hµnh. III. X¸c ®Þnh sè phÝ 1. PhÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i sinh ho¹t a) Sè phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i sinh ho¹t  ®îc x¸c ®Þnh nh sau: ­ Trêng hîp møc thu phÝ ®îc quy ®Þnh theo tû lÖ phÇn  tr¨m trªn gi¸ b¸n níc s¹ch: Sè phÝ b¶o  = Sè lîng n­ x Gi¸ b¸n n­ x Tû lÖ thu phÝ  vÖ m«i tr­ íc s¹ch sö  íc s¹ch  b¶o vÖ m«i  êng ®èi  dông cña  cha bao  trêng ®èi víi  víi níc  ®èi tîng  gåm thuÕ  níc th¶i sinh  th¶i sinh  nép phÝ  gi¸ trÞ  ho¹t theo 
 5. 5 ho¹t ph¶i  (m3) gia t¨ng  quyÕt ®Þnh  nép (®ång) (®ång/m3) cña Héi ®ång  nh©n d©n  tØnh, thµnh  phè trùc  thuéc Trung ­ ¬ng (%) ­ Trêng hîp møc thu phÝ ®îc quy ®Þnh b»ng mét sè tiÒn  nhÊt ®Þnh: Møc thu phÝ b¶o vÖ  Sè lîng níc  m«i trêng ®èi víi n­ Sè phÝ b¶o vÖ  s¹ch sö dông  íc th¶i sinh ho¹t  m«i trêng ®èi  cña ®èi tîng  theo quyÕt ®Þnh cña  víi níc th¶i  = x nép phÝ (m3) Héi ®ång nh©n d©n  sinh ho¹t ph¶i  tØnh, thµnh phè trùc  nép (®ång) thuéc Trung ¬ng  (®ång/m3) b) Sè lîng níc s¹ch sö dông ®îc x¸c ®Þnh theo ®ång hå  ®o lîng níc s¹ch tiªu thô cña ®èi tîng nép phÝ. Trêng hîp  ®èi   tîng   nép   phÝ   cha   l¾p   ®îc   ®ång   hå   ®o   lîng   níc   s¹ch  tiªu thô th× ¸p dông theo  ®Þnh  møc kho¸n lîng níc s¹ch  tiªu thô ®èi víi tõng lo¹i ®èi tîng sö dông níc s¹ch do  Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quy  ®Þnh cho phï hîp víi tõng lo¹i ®èi tîng sö dông níc s¹ch.  Trêng hîp  tù khai  th¸c  níc th×  sè lîng  níc  s¹ch sö  dông ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo sè ngêi theo sæ hé khÈu gia  ®×nh (®èi víi hé gia ®×nh) hoÆc b¶ng chÊm c«ng, b¶ng l­ ¬ng, hîp ®ång lao ®éng (®èi víi tæ chøc kh«ng s¶n xuÊt,  kinh doanh) vµ lîng níc s¹ch sö dông b×nh qu©n ®Çu ngêi  trong x∙, phêng.  §èi  víi c¸c  c¬ së s¶n  xuÊt,  kinh  doanh,  dÞch  vô tù  khai th¸c níc ®Ó sö dông th× sè lîng níc s¹ch sö dông ®îc  x¸c   ®Þnh   c¨n   cø   vµo   qui   m«   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt,   kinh  doanh, tù kª khai cña c¬ së vµ x¸c ®Þnh cña Uû ban nh©n  d©n x∙, phêng. c) Trêng  hîp  gi¸  b¸n  níc s¹ch  ®∙ bao gåm thuÕ  gi¸  trÞ gia t¨ng th× x¸c ®Þnh gi¸ b¸n níc s¹ch cha bao gåm  thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nh sau: Gi¸ b¸n níc s¹ch ®∙ bao gåm thuÕ  Gi¸ b¸n níc s¹ch  gi¸ trÞ gia t¨ng cha bao gåm thuÕ  = gi¸ trÞ gia t¨ng 1,05
 6. 6 2. PhÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i c«ng nghiÖp a)   Sè   phÝ   b¶o   vÖ   m«i   trêng   ®èi   víi   níc   th¶i   c«ng  nghiÖp ®îc tÝnh cho tõng chÊt g©y « nhiÔm theo c«ng thøc  sau: Møc thu phÝ  Sè   phÝ   b¶o  Hµm lîng  b¶o vÖ m«i  vÖ   m«i   tr­ Tæng l­ chÊt g©y  trêng ®èi  êng   ®èi  îng níc  « nhiÔm  víi níc th¶i  víi   níc  th¶i  cã trong  c«ng nghiÖp  10­ th¶i   c«ng = th¶i ra  x níc th¶i x 3 x cña chÊt g©y  nghiÖp  (m3) (mg/l) « nhiÔm th¶i  ph¶i   nép  ra m«i trêng  (®ång) tiÕp nhËn t­ ¬ng øng  (®ång/kg) b)   Trêng   hîp   níc   th¶i   c«ng   nghiÖp   cña   mét   ®èi   tîng  nép phÝ cã nhiÒu chÊt g©y « nhiÔm quy ®Þnh t¹i kho¶n 2  §iÒu 6 NghÞ ®Þnh 67/2003/N§­CP vµ ®îc híng dÉn t¹i ®iÓm 2  phÇn   nµy   th×   sè   phÝ   b¶o   vÖ   m«i   trêng   ®èi   víi   níc   th¶i  c«ng nghiÖp ph¶i nép lµ tæng sè phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi  víi   níc   th¶i   c«ng   nghiÖp   ph¶i   nép   cña   tõng   chÊt   g©y   «  nhiÔm cã trong níc th¶i. IV. Kª khai, thÈm ®Þnh vµ nép phÝ 1. PhÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i sinh ho¹t a) Hµng th¸ng, ®¬n vÞ cung cÊp níc s¹ch tæ chøc thu  phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i cña c¸c tæ chøc, c¸  nh©n   lµ   ®èi   tîng   nép   phÝ   b¶o   vÖ   m«i   trêng   ®èi   víi   níc  th¶i sinh  ho¹t  ®ång thêi víi viÖc  thu  tiÒn  sö dông  níc  s¹ch. Tæ chøc, c¸ nh©n lµ ®èi tîng nép phÝ b¶o vÖ m«i tr­ êng ®èi víi níc th¶i sinh ho¹t cã nghÜa vô nép ®ñ sè tiÒn  phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i cho ®¬n vÞ cung cÊp  níc s¹ch ®ång thêi víi viÖc thanh to¸n tiÒn sö dông níc  s¹ch theo ho¸ ®¬n b¸n hµng hµng th¸ng.  b) Uû ban nh©n d©n x∙, phêng x¸c ®Þnh vµ thu phÝ ®èi  víi c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh,  dÞch vô tù khai th¸c níc ®Ó sö dông thuéc ®èi tîng ph¶i 
 7. 7 nép phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i sinh ho¹t trªn  ®Þa bµn. c) §¬n vÞ cung cÊp níc s¹ch, Uû ban nh©n x∙, phêng më  tµi kho¶n “t¹m gi÷ tiÒn phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc  th¶i”   t¹i   Kho   b¹c   nhµ   níc   trªn   ®Þa   bµn.   Tuú   theo   t×nh  h×nh thùc tÕ thu phÝ b¶o vÖ m«i trêng, ®Þnh kú hµng ngµy  hoÆc hµng tuÇn ®¬n vÞ cung cÊp níc s¹ch, Uû ban nh©n d©n  x∙, phêng ph¶i göi sè tiÒn phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi  níc th¶i ®∙ thu ®îc vµo tµi kho¶n t¹m gi÷. §¬n vÞ cung  cÊp níc s¹ch, Uû ban nh©n d©n x∙, phêng ph¶i më sæ s¸ch  kÕ to¸n theo dâi riªng, cËp nhËt sè tiÒn phÝ b¶o vÖ m«i  trêng ®èi víi níc th¶i sinh ho¹t ph¸t sinh ®Ó thanh to¸n  víi ng©n s¸ch nhµ níc. TiÒn phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi  níc th¶i sinh ho¹t kh«ng ®îc h¹ch to¸n vµo doanh thu cña  ®¬n vÞ cung cÊp níc s¹ch. d) Hµng th¸ng, ®¬n vÞ cung cÊp níc s¹ch, Uû ban nh©n  d©n x∙, phêng c¨n cø vµo sè phÝ thu ®îc thùc hiÖn tÝnh,  lËp tê khai phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i sinh  ho¹t (theo  mÉu sè 01 ban hµnh kÌm theo Th«ng t  nµy) göi  Côc thuÕ vµ Kho b¹c nhµ níc n¬i më tµi kho¶n t¹m gi÷ tiÒn  phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i. §ång thêi lµm thñ  tôc nép tiÒn phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i sinh  ho¹t   ®Çy   ®ñ   vµo   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   t¹i   Kho   b¹c   nhµ   níc  (sau khi trõ ®i sè tiÒn phÝ trÝch ®Ó l¹i theo quy ®Þnh)  chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 20 cña th¸ng tiÕp theo. Sè tiÒn  phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i sinh ho¹t nép vµo  Kho b¹c nhµ níc ®îc h¹ch to¸n vµo ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng  øng, môc vµ tiÓu môc 042.01 cña Môc lôc Ng©n s¸ch nhµ níc  hiÖn hµnh  vµ ®iÒu  tiÕt  ng©n s¸ch nhµ níc theo híng  dÉn  t¹i ®iÓm 3 môc V Th«ng t nµy. ®)  Hµng n¨m,  trong  thêi  h¹n 60  ngµy,  kÓ tõ ngµy  01  th¸ng 01 n¨m d¬ng lÞch, ®¬n vÞ cung cÊp níc s¹ch, Uû ban  nh©n d©n x∙, phêng ph¶i thùc hiÖn quyÕt to¸n víi Côc thuÕ  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng viÖc thu, nép tiÒn  phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i sinh ho¹t thu ®îc  trªn ®Þa bµn theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. 2. PhÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i c«ng nghiÖp a) §èi tîng nép phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i  c«ng nghiÖp cã nghÜa vô: ­ Kª khai sè phÝ ph¶i nép hµng quý víi Së Tµi nguyªn  vµ M«i trêng n¬i th¶i níc theo ®óng quy ®Þnh (mÉu sè 02  ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy) trong vßng 10 ngµy ®Çu cña  quý tiÕp theo vµ b¶o ®¶m tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc kª khai; ­ Nép ®ñ, ®óng h¹n sè tiÒn phÝ ph¶i nép vµo Tµi kho¶n  phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i t¹i Kho b¹c nhµ níc  ®Þa ph¬ng theo th«ng b¸o cña Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng,  nhng chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 20 cña quý tiÕp theo;
 8. 8 ­ QuyÕt  to¸n  tiÒn  phÝ ph¶i  nép  hµng n¨m  víi Së  Tµi  nguyªn vµ M«i trêng trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ tõ ngµy 01  th¸ng 01 n¨m d¬ng lÞch. b) Sè tiÒn phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i c«ng  nghiÖp nép vµo Kho b¹c nhµ níc ®îc h¹ch to¸n vµo ch¬ng,  lo¹i, kho¶n t¬ng øng, môc vµ tiÓu môc 042.01 cña Môc lôc  Ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh vµ ®iÒu tiÕt ng©n s¸ch nhµ n­ íc theo híng dÉn t¹i ®iÓm 3 môc V Th«ng t nµy sau khi trõ  ®i sè phÝ trÝch ®Ó l¹i cho Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng. c) Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng cã nhiÖm vô:  ­ ThÈm ®Þnh Tê khai phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc  th¶i c«ng  nghiÖp,  ra th«ng  b¸o sè phÝ  ph¶i  nép vµ thêi  h¹n nép tiÒn vµo ng©n s¸ch nhµ níc (theo mÉu sè 03 ban   hµnh kÌm theo Th«ng t nµy). C¨n cø ®Ó thÈm ®Þnh Tê khai lµ kÕt qu¶ ®¸nh gi¸, lÊy  mÉu ph©n tÝch níc th¶i lÇn ®Çu. Trong trêng hîp cha cã sè  liÖu trªn, viÖc thÈm ®Þnh Tê khai ®îc thùc hiÖn trªn c¬  së B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng hoÆc B¶n kª khai  c¸c ho¹t ®éng cã ¶nh hëng ®Õn m«i trêng hoÆc B¶n ®¨ng ký  ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng ®∙ ®îc phª duyÖt (trong Th«ng t  nµy gäi chung lµ §TM). Trêng hîp cha cã c¸c c¨n cø nªu  trªn, phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i c«ng nghiÖp  ®îc t¹m thu theo møc kª khai cña ®èi tîng nép phÝ. Sau  khi   cã   sè   liÖu   ®¸nh   gi¸,   lÊy   mÉu   ph©n   tÝch   lÇn   ®Çu   sÏ  thùc hiÖn truy thu (nÕu sè phÝ t¹m nép Ýt h¬n sè phÝ ph¶i  nép) hoÆc hoµn tr¶ (nÕu sè phÝ t¹m nép nhiÒu h¬n sè phÝ  ph¶i nép)  ®èi  víi  ®èi  tîng nép phÝ. Trêng hîp ®èi tîng  nép phÝ cã sè phÝ t¹m nép nhiÒu h¬n sè phÝ ph¶i nép nhng  tiÕp tôc ph¸t sinh sè phÝ ph¶i nép th× sè phÝ ®∙ nép vît  ®îc trõ vµo sè phÝ ph¶i nép c¸c kú tiÕp theo. Th«ng b¸o sè phÝ ph¶i nép thùc hiÖn nh  sau: NÕu sai  sè   gi÷a   Tê   khai   cña   ®èi   tîng   nép   phÝ   vµ   sè   liÖu   ph©n  tÝch, ®¸nh gi¸ lÇn ®Çu hoÆc sè liÖu cña §TM ®∙ ®îc phª  duyÖt   n»m   trong   giíi   h¹n   cho   phÐp   lµ   30%   (ba   m¬i   phÇn  tr¨m), th× phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i ®îc thu  theo møc kª khai cña ®èi tîng nép phÝ. Trêng hîp sai sè  lín   h¬n   giíi   h¹n   cho   phÐp,   Së   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   trêng  phèi hîp víi ®èi tîng nép phÝ tæ chøc ®¸nh gi¸, lÊy mÉu  ph©n tÝch t¶i lîng vµ c¸c th«ng sè « nhiÔm cña níc th¶i  ®Ó x¸c ®Þnh sè phÝ ph¶i nép. Kinh phÝ thùc hiÖn ®¸nh gi¸,  lÊy mÉu ph©n tÝch lÇn 2 nµy ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 môc V  Th«ng t nµy. ­ Më sæ s¸ch kÕ to¸n ®Ó theo dâi riªng tiÒn phÝ b¶o  vÖ m«i trêng  ®èi  víi  níc th¶i c«ng nghiÖp  cña ®èi tîng  nép phÝ trªn ®Þa bµn, theo dâi vµ qu¶n lý, sö dông phÇn  tiÒn phÝ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 môc V Th«ng t nµy.
 9. 9 ­ Hµng n¨m, trong  thêi  h¹n 60 ngµy, kÓ  tõ  ngµy 01  th¸ng 01 n¨m d¬ng lÞch, thùc hiÖn quyÕt to¸n víi c¬ quan  thuÕ cïng cÊp viÖc thu, nép tiÒn phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi  víi níc th¶i c«ng nghiÖp thu ®îc trªn ®Þa bµn theo ®óng  chÕ ®é quy ®Þnh. ­ LËp kÕ ho¹ch sö dông phÇn phÝ thu ®îc theo quy ®Þnh  t¹i   ®iÓm   3   môc   V   Th«ng   t  nµy   tr×nh   Uû   ban   nh©n   tØnh,  thµnh  phè  trùc  thuéc Trung  ¬ng quyÕt  ®Þnh  ®Çu t  b¶o vÖ  m«i trêng trªn ®Þa bµn.  d)  §èi víi  c¸c c¬ së  s¶n xuÊt,  dÞch  vô thuéc  tr¸ch  nhiÖm qu¶n lý trùc tiÕp cña Bé C«ng an vµ Bé Quèc phßng,  v× lý do an ninh vµ bÝ mËt quèc gia, viÖc thÈm ®Þnh Tê  khai phÝ b¶o vÖ m«i trêng do Bé C«ng an vµ Bé Quèc phßng  thùc hiÖn vµ th«ng b¸o víi Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng n¬i  c¬ së ho¹t ®éng (theo mÉu sè 04 ban hµnh kÌm theo Th«ng   t nµy). ®) Khi thay ®æi nguyªn liÖu, s¶n phÈm; thay ®æi d©y  chuyÒn   s¶n   xuÊt,   quy   tr×nh   c«ng   nghÖ;  l¾p  ®Æt  thiÕt   bÞ  gi¶m thiÓu « nhiÔm, hÖ thèng xö lý níc th¶i, chñ c¬ së  s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Së  Tµi nguyªn vµ M«i trêng b»ng v¨n b¶n ®Ó ®îc x¸c ®Þnh l¹i  møc phÝ ph¶i nép cho phï hîp. 3. §¸nh gi¸, lÊy mÉu ph©n tÝch níc th¶i phôc vô thÈm  ®Þnh Tê khai nép phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i  c«ng nghiÖp a) §¸nh gi¸, lÊy mÉu ph©n tÝch lÇn ®Çu ­ Bé  Tµi nguyªn  vµ  M«i trêng,  Së Tµi  nguyªn  vµ M«i  trêng c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng phèi hîp  tæ chøc viÖc ®¸nh gi¸, lÊy mÉu ph©n tÝch níc th¶i lÇn ®Çu  ®èi víi tÊt c¶ c¸c c¬ së thuéc ®èi tîng nép phÝ b¶o vÖ  m«i trêng ®èi víi níc th¶i trªn ph¹m vi c¶ níc theo ph©n  cÊp t¬ng øng víi viÖc thÈm ®Þnh b¸o c¸o §TM. KÕt qu¶ cña  viÖc ®¸nh gi¸, lÊy mÉu ph©n tÝch trªn lµ c¬ së ®Ó Së Tµi  nguyªn vµ M«i trêng thÈm ®Þnh Tê khai nép phÝ cña doanh  nghiÖp. Ng©n   s¸ch   nhµ   níc   b¶o   ®¶m   nguån   kinh   phÝ   ®Ó   trang  tr¶i chi phÝ ®¸nh gi¸, lÊy mÉu ph©n tÝch níc th¶i lÇn ®Çu  phôc vô cho viÖc x¸c ®Þnh sè phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi  níc th¶i c«ng nghiÖp. Kho¶n chi nµy lµ mét néi dung chi  cña nguån kinh phÝ cho c¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp vÒ m«i tr­ êng ®îc cÊp trong kÕ ho¹ch hµng n¨m.  ­ Hµng n¨m, Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng lËp kÕ ho¹ch,  dù to¸n kinh phÝ ®èi víi nhiÖm vô chi do Ng©n s¸ch Trung  ¬ng b¶o ®¶m, Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng lËp kÕ ho¹ch, dù  to¸n kinh phÝ ®èi víi nhiÖm vô chi do Ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng  ®¶m b¶o ®Ó trang tr¶i chi phÝ ®¸nh gi¸, lÊy mÉu ph©n tÝch 
 10. 10 níc th¶i lÇn ®Çu phôc vô cho viÖc x¸c ®Þnh sè phÝ b¶o vÖ  m«i trêng ®èi víi níc th¶i c«ng nghiÖp. ­ ViÖc chÊp hµnh dù to¸n vµ quyÕt to¸n kinh phÝ ng©n  s¸ch nhµ níc cho ho¹t ®éng ®¸nh gi¸, lÊy  mÉu  ph©n tÝch  níc th¶i  lÇn  ®Çu phôc vô cho viÖc x¸c  ®Þnh  sè phÝ  b¶o vÖ  m«i trêng  ®èi víi  níc  th¶i c«ng  nghiÖp thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc  vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh. b) §¸nh gi¸, lÊy mÉu ph©n tÝch tõ lÇn thø 2 trë ®i Trong trêng hîp sai sè gi÷a Tê khai cña ®èi tîng nép  phÝ vµ sè liÖu ®¸nh gi¸, lÊy mÉu ph©n tÝch níc th¶i lÇn  ®Çu hoÆc sè liÖu cña §TM ®∙ ®îc phª duyÖt qu¸ giíi h¹n  cho phÐp,  Së Tµi nguyªn  vµ M«i trêng tiÕn hµnh  c¸c  thñ  tôc ®¸nh gi¸, lÊy mÉu ph©n tÝch lÇn thø 2 ®Ó x¸c ®Þnh sè  phÝ ph¶i nép cña ®èi tîng nép phÝ. ViÖc ®¸nh gi¸, lÊy mÉu ph©n tÝch tõ lÇn thø 2 trë ®i  do c¸c tæ chøc ®îc Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng cÊp phÐp vµ  m∙ sè ho¹t ®éng ®¸nh gi¸, lÊy mÉu ph©n tÝch níc th¶i phôc  vô viÖc thu phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i thùc  hiÖn th«ng qua hîp ®ång ®¸nh gi¸, lÊy mÉu ph©n tÝch níc  th¶i gi÷a Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng vµ Tæ chøc trªn. Trêng   hîp   cã   tranh   chÊp   gi÷a   Tæ   chøc   ®¸nh   gi¸,   lÊy  mÉu ph©n tÝch vµ ®èi tîng nép phÝ vÒ kÕt qu¶ ®¸nh gi¸,  lÊy mÉu ph©n tÝch níc th¶i, ®Ò nghÞ b¸o c¸o Së Tµi nguyªn  vµ M«i trêng hoÆc Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng gi¶i quyÕt. V. Qu¶n lý, sö dông tiÒn phÝ thu ®îc PhÝ  b¶o vÖ  m«i trêng ®èi  víi níc th¶i  lµ kho¶n  thu  thuéc ng©n s¸ch nhµ níc, ®îc qu¶n lý, sö dông nh sau:   1. PhÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i sinh ho¹t a) §Ó l¹i mét phÇn trong tæng sè phÝ thu ®îc cho ®¬n  vÞ cung cÊp níc s¹ch ®Ó trang tr¶i chi phÝ cho viÖc thu  phÝ.   PhÇn   phÝ   ®Ó   l¹i   cho   ®¬n   vÞ   cung   cÊp   níc   s¹ch   ®Ó  trang tr¶i chi phÝ cho viÖc thu phÝ ®îc tÝnh theo tû lÖ  phÇn   tr¨m   trªn   tæng   sè   tiÒn   phÝ   thu   ®îc   hµng   n¨m.   Héi  ®ång nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt  ®Þnh tû lÖ phÇn tr¨m trÝch ®Ó l¹i ë møc æn ®Þnh trong mét  sè n¨m theo híng dÉn t¹i ®iÓm 3 vµ ®iÓm 4 môc C phÇn III  cña   Th«ng  t  sè  63/2002/TT­BTC   ngµy  24   th¸ng   7  n¨m   2002  cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   thùc   hiÖn   c¸c   quy   ®Þnh   ph¸p  luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. Tû lÖ phÇn tr¨m trÝch ®Ó l¹i tèi  ®a kh«ng qu¸ 10% trªn tæng sè tiÒn phÝ b¶o vÖ m«i trêng  ®èi víi níc th¶i sinh ho¹t thu ®îc. 
 11. 11 §èi  víi trêng hîp  tù khai  th¸c  níc  ®Ó sö dông,  Héi  ®ång nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt  ®Þnh tû lÖ ®Ó l¹i tèi ®a kh«ng qu¸ 15% trªn tæng sè phÝ  thu ®îc cho Uû ban nh©n d©n x∙, phêng ®Ó trang tr¶i chi  phÝ cho viÖc thu phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i  cña c¸c ®èi tîng nµy. Toµn bé sè tiÒn phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i  sinh ho¹t ®îc trÝch theo qui ®Þnh trªn ®©y, ®¬n vÞ cung  cÊp níc s¹ch, Uû ban nh©n d©n x∙, phêng ph¶i sö dông ®óng  môc ®Ých, cã chøng tõ hîp ph¸p theo chÕ ®é qui ®Þnh, cuèi  n¨m nÕu cha chi hÕt th× ®îc chuyÓn sang n¨m sau ®Ó chi  theo chÕ ®é quy ®Þnh . b) PhÇn phÝ cßn l¹i (sau khi trõ ®i sè phÝ trÝch ®Ó   l¹i cho ®¬n vÞ cung cÊp níc s¹ch, Uû ban nh©n d©n x∙, ph­ êng) ®îc nép vµo Ng©n s¸ch nhµ níc vµ ph©n chia cho c¸c  cÊp ng©n s¸ch theo híng dÉn t¹i ®iÓm 3 môc V Th«ng t nµy. 2. PhÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i c«ng nghiÖp a) §Ó l¹i 20% trªn tæng sè tiÒn phÝ b¶o vÖ m«i trêng  ®èi víi níc th¶i c«ng nghiÖp thu ®îc cho Së Tµi nguyªn vµ  M«i trêng ®Ó trang tr¶i chi phÝ cho viÖc thu phÝ vµ chi  phÝ ®¸nh gi¸, lÊy mÉu ph©n tÝch níc th¶i phôc vô cho viÖc  kiÓm   tra   ®Þnh   kú   hoÆc   ®ét   xuÊt   ®èi   víi   níc   th¶i   c«ng  nghiÖp tõ lÇn thø hai trë ®i. Trong ®ã: ­ 5% trªn tæng sè tiÒn phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi  níc th¶i  c«ng  nghiÖp  ®îc sö dông  ®Ó trang  tr¶i chi phÝ  cho viÖc thu phÝ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4 môc C phÇn III  cña   Th«ng  t  sè  63/2002/TT­BTC   ngµy  24   th¸ng   7  n¨m   2002  cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   thùc   hiÖn   c¸c   quy   ®Þnh   ph¸p  luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. ­ 15% cßn l¹i ®îc sö dông ®Ó trang tr¶i chi phÝ ®¸nh  gi¸, lÊy mÉu ph©n tÝch níc th¶i phôc vô cho viÖc kiÓm tra  ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt ®èi víi níc th¶i c«ng nghiÖp tõ lÇn  thø hai trë ®i. Néi dung chi ph¶i b¶o ®¶m ®óng chÕ ®é,  tiªu chuÈn, ®Þnh møc quy ®Þnh. Toµn bé sè tiÒn phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i  c«ng   nghiÖp   ®îc   trÝch   theo   qui   ®Þnh   trªn   ®©y,   Së   Tµi  nguyªn vµ M«i trêng ph¶i sö dông ®óng môc ®Ých, cã chøng  tõ hîp ph¸p theo chÕ ®é qui ®Þnh, cuèi n¨m nÕu cha chi  hÕt th× ®îc chuyÓn sang n¨m sau ®Ó chi theo chÕ ®é quy  ®Þnh. b) PhÇn phÝ cßn l¹i (80% trªn tæng sè tiÒn phÝ b¶o vÖ  m«i trêng ®èi víi níc th¶i c«ng nghiÖp thu ®îc) ®îc nép  vµo Ng©n s¸ch nhµ níc vµ ph©n chia cho c¸c cÊp ng©n s¸ch  theo híng dÉn t¹i ®iÓm 3 môc V Th«ng t nµy. 3. Qu¶n lý, sö dông phÇn phÝ b¶o vÖ m«i trêng nép vµo  ng©n s¸ch
 12. 12 Sè phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i nép vµo ng©n  s¸ch nhµ níc ®îc ph©n chia cho c¸c cÊp ng©n s¸ch nh sau: a) Ng©n s¸ch trung  ¬ng hëng 50% ®Ó bæ sung vèn ho¹t  ®éng cña Quü B¶o vÖ m«i trêng ViÖt Nam theo QuyÕt ®Þnh sè  82/2002/Q§­TTg   ngµy   26   th¸ng   6   n¨m   2002   cña   Thñ   tíng  ChÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp, tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Quü  B¶o vÖ m«i trêng ViÖt Nam. ViÖc qu¶n lý, sö dông phÇn phÝ  nµy ®îc thùc hiÖn theo Th«ng t  sè 93/2003/TT­BTC ngµy 6  th¸ng   10   n¨m   2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   thùc   hiÖn  qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi Quü B¶o vÖ m«i trêng ViÖt Nam. b) Ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng hëng 50% ®Ó sö dông cho viÖc  b¶o vÖ m«i trêng trªn ®Þa bµn (phßng ngõa, kh¾c phôc vµ  xö lý « nhiÔm, suy tho¸i vµ sù cè m«i trêng), ®Çu t míi,  n¹o vÐt cèng r∙nh,  duy tu, b¶o dìng  hÖ thèng  tho¸t níc  t¹i ®Þa ph¬ng.  ViÖc   chi   tr¶,   thanh   to¸n   c¸c   kho¶n   chi   tõ   phÇn   phÝ  b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ  níc ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ n­ íc vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh. VI. Chøng tõ  thu vµ ®ång tiÒn nép phÝ 1. Chøng tõ thu a) §èi víi phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i sinh  ho¹t: sö dông ho¸ ®¬n b¸n hµng cña ®¬n vÞ cung cÊp níc  s¹ch. Ngoµi c¸c chØ tiªu ph¶i b¶o ®¶m cã ®ñ vÒ néi dung  ho¸ ®¬n theo quy ®Þnh, ho¸ ®¬n b¸n hµng cña ®¬n vÞ cung  cÊp níc s¹ch cßn ph¶i thÓ hiÖn râ møc thu vµ sè tiÒn phÝ  b¶o   vÖ   m«i   trêng   ®èi   víi   níc   th¶i   sinh   ho¹t   thµnh   mét  dßng riªng trªn ho¸ ®¬n. Cô thÓ nh  sau: ë c¸c dßng tæng  céng   cña   ho¸   ®¬n   ph¶i   ghi   râ:   gi¸   b¸n   níc   s¹ch   cha   cã  thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (kh«ng bao gåm phÝ b¶o vÖ m«i trêng  ®èi víi níc th¶i sinh ho¹t), thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, phÝ  b¶o vÖ m«i trêng  ®èi  víi  níc th¶i sinh ho¹t,  gi¸ thanh  to¸n. §èi víi trêng hîp tù khai th¸c níc ®Ó sö dông, Uû  ban nh©n d©n x∙, phêng sö dông biªn lai thu phÝ theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh vÒ ph¸t hµnh, qu¶n lý, sö  dông Ên chØ thuÕ. b) §èi víi phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i c«ng  nghiÖp: sö dông biªn lai thu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña  Bé Tµi chÝnh vÒ ph¸t hµnh, qu¶n lý, sö dông Ên chØ thuÕ. 2. §ång tiÒn nép phÝ PhÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i nép b»ng ®ång  ViÖt Nam.  Trêng hîp nép b»ng ngo¹i  tÖ th×  ph¶i  quy ®æi 
 13. 13 ngo¹i   tÖ   ra   ®ång   ViÖt   Nam   theo   tû   gi¸   trªn   thÞ   trêng  ngo¹i   tÖ   liªn   ng©n   hµng   do   Ng©n   hµng   nhµ   níc   ViÖt   Nam  c«ng bè t¹i thêi ®iÓm thu phÝ. VII. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m tiªu chuÈn m«i trêng ViÖt  Nam bÞ xö ph¹t theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, x¶ níc th¶i  cã c¸c chÊt g©y « nhiÔm ra m«i trêng ph¶i nép phÝ b¶o vÖ  m«i trêng.          2. C¨n cø  quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh 67/2003/N§­ CP vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy, ®Ò nghÞ Héi ®ång nh©n d©n  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng quyÕt ®Þnh møc thu  phÝ níc th¶i sinh ho¹t trªn ®Þa bµn ®Ó kÞp thêi tæ chøc  thu phÝ tõ 01/01/2004.  Trêng   hîp   Héi   ®ång   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc Trung ¬ng cha quyÕt ®Þnh møc thu phÝ b¶o vÖ m«i tr­ êng ®èi víi níc th¶i  sinh  ho¹t th× Së Tµi chÝnh nghiªn  cøu   tr×nh   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc  Trung ¬ng quy ®Þnh møc thu ®Ó Uû ban nh©n d©n b¸o c¸o Th­ êng   trùc   Héi   ®ång   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc  Trung  ¬ng   quyÕt   ®Þnh   sím,   ®¶m   b¶o   thùc   hiÖn   tõ  01/01/2004.  3.   Bé   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   trêng   cã   tr¸ch   nhiÖm   gi¸m  s¸t, kiÓm tra ho¹t ®éng thÈm ®Þnh Tê khai cña c¸c Së Tµi  nguyªn vµ M«i trêng vµ híng dÉn gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c  víng m¾c ph¸t sinh. 4. Kho b¹c nhµ níc ®Þa ph¬ng cã tr¸ch nhiÖm: tæ chøc  thùc hiÖn  h¹ch  to¸n kÕ to¸n thu, chi ng©n  s¸ch  nhµ níc  ®èi víi tiÒn phÝ thu ®îc theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy vµ  ph¸p luËt vÒ ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh.  5. Côc thuÕ ®Þa ph¬ng cã tr¸ch nhiÖm: kiÓm tra, ®«n  ®èc, híng dÉn vµ thùc hiÖn quyÕt to¸n viÖc thu, nép tiÒn  phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i cña ®¬n vÞ cung cÊp  níc s¹ch, Uû ban nh©n d©n x∙, phêng vµ Së Tµi nguyªn vµ  M«i trêng. 6. Së Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Së Tµi  nguyªn  vµ M«i  trêng theo dâi vµ quyÕt  to¸n  phÇn phÝ ®Ó  l¹i theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 môc V Th«ng t nµy. 7. KhiÕu n¹i, tè c¸o vµ viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i,  tè c¸o vÒ thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ b¶o vÖ m«i tr­ êng ®èi víi níc th¶i t¹i NghÞ ®Þnh 67/2003/N§­CP vµ híng 
 14. 14 dÉn t¹i Th«ng t nµy ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p  luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o vµ ph¸p luËt vÒ phÝ, lÖ phÝ. 8. Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ   ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o.   Néi   dung   quy   ®Þnh   vÒ   “Chi   phÝ  tho¸t   níc”   t¹i   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè   03/1999/TTLT/BXD­ BVGCP ngµy 16 th¸ng 6 n¨m 1999 cña liªn bé Bé X©y dùng ­  Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ vÒ híng dÉn ph¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ vµ  thÈm   quyÒn   quy   ®Þnh   gi¸   tiªu   thô   níc   s¹ch   ®«   thÞ,   khu  c«ng nghiÖp, côm d©n c n«ng th«n hÕt hiÖu lùc thi hµnh. Trong   qu¸   tr×nh   triÓn   khai   thùc   hiÖn,   nÕu   cã   víng  m¾c, ®Ò nghÞ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé  Tµi chÝnh vµ Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng ®Ó xem xÐt, gi¶i  quyÕt hoÆc söa ®æi, bæ sung cho phï hîp. 
 15. 15 MÉu sè 01 Tªn ®¬n vÞ cung  Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam cÊp níc s¹ch, Uû  §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ban nh©n d©n x∙,  phêng Tê khai nép phÝ b¶o vÖ m«i trêng  ®èi víi níc th¶i sinh ho¹t Th¸ng ...... n¨m ...... KÝnh   göi:      Côc  thuÕ ........................... Kho b¹c nhµ níc............ ­   Tªn   ®¬n   vÞ   nép  phÝ:..................................................... ............. ............. ­   §Þa  ............. MS: ­ ­ ­ chØ: ..... ­ §iÖn tho¹i: .................................. Fax:  .................................... ­   Tµi   kho¶n   sè:................................   T¹i  Ng©n hµng:................... STT ChØ tiªu Sè tiÒn  (®ång) 1 Sè phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc  th¶i sinh ho¹t ph¸t sinh trong th¸ng:     ­ Sè phÝ thu theo ho¸ ®¬n b¸n níc     ­ Sè phÝ thu ®èi víi trêng hîp tù  khai th¸c níc ®Ó sö dông 2 Sè tiÒn phÝ ®îc ®Ó l¹i theo quy ®Þnh 3 Sè tiÒn phÝ ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc  (1 – 2) 4 Sè tiÒn phÝ th¸ng tríc cha nép ng©n  s¸ch nhµ níc (nÕu cã) 5 Sè tiÒn phÝ nép ng©n s¸ch nhµ níc thõa  th¸ng tríc (nÕu cã) 6 Sè tiÒn phÝ cßn ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ 
 16. 16 níc (3 + 4 – 5) Sè  tiÒn phÝ  b¶o vÖ  m«i trêng  ®èi víi  níc  th¶i sinh  ho¹t   ph¶i   nép   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   (viÕt   b»ng  ch÷):   ................................................... ........................ T«i  xin cam  ®oan  sè liÖu  kª khai  trªn ®©y  lµ ®óng,  nÕu sai xin chÞu xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. N Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam gµy ...  §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc th¸ng ...  n¨m ... T M. §¬n vÞ... ( Ký tªn, ghi râ  hä tªn vµ ®ãng  dÊu) MÉu sè 02 Tªn   ®¬n   vÞ   nép  phÝ Tê khai nép phÝ b¶o vÖ m«i trêng  ®èi víi níc th¶i c«ng nghiÖp Quý..... n¨m...... KÝnh   göi:  Së   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   tr­ êng .............. ­   Tªn   ®¬n   vÞ   nép  phÝ:..................................................... ............. .............. ­   §Þa  ......... MS: ­ ­ ­ chØ: …….... ­   §iÖn   tho¹i:   ..................................  Fax: .................................... ­   Tµi   kho¶n   sè:................................   T¹i  Ng©n hµng:...................
 17. 17 1.   LÜnh   vùc   s¶n   xuÊt,   chÕ  biÕn:   ................................................... ......... 2.   Tæng   lîng   níc   th¶i   hµng   th¸ng  (m3): ........................................... 3.   M«i   trêng   tiÕp   nhËn   níc  th¶i:   ................................................... ... 4. C¸c chØ sè « nhiÔm cã trong níc th¶i: Møc phÝ t­ Hµm lîng tÝnh theo  Sè phÝ ph¶i nép  ChØ sè ¬ng chØ sè   hµng th¸ng tÝnh  «  øng víi  « nhiÔm cña níc  theo chØ sè «  nhiÔm tõng chÊt th¶i (mg/l) nhiÔm (®ång) (®/kg) ABOD ACOD ATSS AHg APb AAs ACd Tæng céng   = 5. Sè phÝ b¶o vÖ m«i trêng ph¶i nép hµng th¸ng = Tæng  sè phÝ ph¶i nép hµng th¸ng tÝnh theo chÊt g©y « nhiÔm. 6. X¸c ®Þnh sè phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i  c«ng nghiÖp ph¶i nép hµng quý: STT ChØ tiªu Sè tiÒn  (®ång) 1 Sè phÝ ph¶i nép trong quý 2 Sè phÝ quý tríc cha nép ng©n s¸ch Nhµ  níc 3 Sè phÝ nép ng©n s¸ch Nhµ níc thõa quý  tríc 4 Sè phÝ cßn ph¶i nép ng©n s¸ch Nhµ níc  (1 + 2 – 3) Sè  tiÒn phÝ  b¶o vÖ  m«i trêng  ®èi víi  níc  th¶i c«ng  nghiÖp   ph¶i   nép   ng©n   s¸ch   Nhµ   níc   (viÕt   b»ng  ch÷):   ................................................... ........................
 18. 18 T«i  xin cam  ®oan  sè liÖu  kª khai  trªn ®©y  lµ ®óng,  nÕu sai xin chÞu xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­ Ngµy ... th¸ng ...  êng nhËn  n¨m ... tê khai ngµy... TM. §¬n vÞ... (Ngêi nhËn ký tªn vµ ghi  (Ký tªn, ghi râ hä tªn vµ  râ hä tªn) ®ãng dÊu)
 19. 19 MÉu sè 03 Së Tµi nguyªn vµ m«i  Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam trêng .... §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc       Sè:....... /... .... Th«ng b¸o nép phÝ b¶o vÖ m«i trêng  ®èi víi níc th¶i c«ng nghiÖp Quý ...... n¨m ...... (LÇn th«ng b¸o ........) ­   Tªn   ®¬n   vÞ   nép  phÝ:..................................................... ............. ­   §Þa  chØ:   .................................................... ................................ C¨n cø Tê khai vµ kÕt qu¶ thÈm ®Þnh nép phÝ b¶o vÖ   m«i trêng ®èi víi níc th¶i c«ng nghiÖp  quý ... n¨m ...  cña ®¬n vÞ, Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng th«ng b¸o sè tiÒn   phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i c«ng nghiÖp ®¬n vÞ   ph¶i nép quý nµy nh sau: STT ChØ tiªu Sè tiÒn  (®ång) 1 Sè phÝ kú tríc chuyÓn qua a)           Nép thiÕu b)           Nép thõa 2 Sè phÝ ph¸t sinh quý nµy 3 Sè phÝ ph¶i nép quý nµy (2 + 1a –  1b) Sè  tiÒn phÝ  b¶o vÖ  m«i trêng  ®èi víi  níc  th¶i c«ng  nghiÖp   ph¶i   nép   ng©n   s¸ch   Nhµ   níc   (viÕt   b»ng  ch÷):.................................................... ....................... Yªu  cÇu ®¬n  vÞ nép  sè tiÒn  theo th«ng  b¸o  trªn  ®©y  vµo   Kho   b¹c   Nhµ   níc   ............,   Tµi   kho¶n  sè: ............................
 20. 20 H¹n nép tríc ngµy ... th¸ng ... n¨m ... .....,   ngµy   ...   th¸ng   ...   n¨m ...... Gi¸m ®èc  Së Tµi nguyªn vµ m«i tr­ êng...... (Ký  tªn,  ghi  râ  hä  tªn  vµ   ®ãng dÊu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản