Thông tư liên tịch 129/2004/TTLT/BTC-BKHCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
61
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 129/2004/TTLT/BTC-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 129/2004/TTLT/BTC-BKHCN về việc hướng dẫn thi hành các biện pháp kiểm soát biên giới về sở hữu công nghiệp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 129/2004/TTLT/BTC-BKHCN

 1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH -B TÀI CHÍNH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 129/2004/TTLT-BTC- Hà N i , ngày 29 tháng 12 năm 2004 BKHCN THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - B KHOA H C VÀ CÔNG NGH S 129/2004/TTLT.BTC-BKHCN NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯ NG D N THI HÀNH CÁC BI N PHÁP KI M SOÁT BIÊN GI I V S H U CÔNG NGHI P I V I HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U Căn c Lu t H i quan ngày 29/6/2001; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02/07/2002; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c s Ngh nh s 54/2003/N -CP ngày 19/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh và Ngh nh s 28/2004/N -CP ngày 16/1/2004 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 54/2003/N -CP; Căn c i u 14 Ngh nh s 101/2001/N -CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát h i quan; - Căn c kho n 6 i u 64 Ngh nh s 63/CP ngày 24/10/1996 quy nh chi ti t v s h u công nghi p ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 06/2001/N -CP ngày 01/02/2001 c a Chính ph ; Liên t ch B Tài chính và B Khoa h c và Công ngh hư ng d n thi hành các bi n pháp ki m soát biên gi i v s h u công nghi p i v i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u như sau: M c1 CÁC QUY NNH CHUNG 1. Gi i thích thu t ng Các thu t ng trong Thông tư này ư c hi u như sau: 1.1. “ i tư ng s h u công nghi p” dùng ch sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p, thi t k b trí m ch tích h p bán d n, nhãn hi u hàng hoá, tên g i xu t x hàng hoá và các i tư ng s h u công nghi p khác ư c b o h theo pháp lu t c a Vi t Nam;
 2. 1.2. “Văn b ng b o h ” dùng ch B ng c quy n sáng ch , B ng c quy n gi i pháp h u ích, B ng c quy n ki u dáng công nghi p (Gi y ch ng nh n ki u dáng công nghi p ư c c p theo Pháp l nh B o h quy n s h u công nghi p 1989), Gi y ch ng nh n ăng ký thi t k b trí m ch tích h p bán d n, Gi y ch ng nh n ăng ký nhãn hi u hàng hoá, Gi y ch ng nh n quy n s d ng tên g i xu t x hàng hoá; 1.3. “Tài li u ch ng minh quy n s h u công nghi p” dùng ch Quy t nh công nh n nhãn hi u n i ti ng, Quy t nh ch p nh n b o h nhãn hi u hàng hoá ăng ký theo Tho ư c Madrid và các lo i tài li u khác xác nh n quy n i v i i tư ng s h u công nghi p theo quy nh c a pháp lu t s h u công nghi p; 1.4. “Ch s h u công nghi p” dùng ch “Ch Văn b ng b o h ”, Ch s h u quy n s h u công nghi p theo Tài li u ch ng minh quy n s h u công nghi p và “Ngư i ư c chuy n giao h p pháp quy n s h u công nghi p”; 1.5. “Các bi n pháp ki m soát biên gi i v s h u công nghi p” dùng ch chung các bi n pháp giám sát, phát hi n hàng hoá gi m o nhãn hi u; t m d ng làm th t c h i quan i v i hàng hoá có d u hi u xâm ph m quy n s h u công nghi p; ki m tra và xác nh tình tr ng pháp lý v s h u công nghi p i v i hàng b t m d ng làm th t c h i quan; x lý hàng hoá b t m d ng làm th t c h i quan xâm ph m quy n s h u công nghi p và các bên liên quan theo quy nh t i Thông tư này; 1.6. “Hàng hoá xâm ph m quy n s h u công nghi p” ư c hi u là hàng hoá xu t khNu, nh p khNu có ch a y u t vi ph m theo quy nh c a pháp lu t s h u công nghi p; 1.7. “Hàng hoá gi m o nhãn hi u” là hàng hoá xu t khNu, nh p khNu, g m c bao bì, nhãn mác, can mang nhãn hi u trùng ho c v cơ b n không th phân bi t ư c v i nhãn hi u ư c b o h cho hàng hoá cùng lo i mà không ư c phép c a ch s h u nhãn hi u. Hàng hoá gi m o nhãn hi u là m t trư ng h p c bi t c a hàng hoá xâm ph m quy n s h u công nghi p i v i nhãn hi u hàng hoá. 1.8. “Ngư i n p ơn” là ngư i n p ơn yêu c u giám sát, phát hi n hàng hoá gi m o nhãn hi u ho c là ngư i n p ơn yêu c u t m d ng làm th t c h i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu b nghi ng xâm ph m quy n s h u công nghi p; 1.9. “ ơn” dùng ch chung ơn yêu c u giám sát, phát hi n hàng hoá gi m o nhãn hi u ho c ơn yêu c u t m d ng làm th t c h i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu b nghi ng xâm ph m quy n s h u công nghi p; 1.10 “Ch lô hàng” dùng ch chung ngư i nh p khNu ho c ngư i xu t khNu ho c ch s h u lô hàng. 1.11. “T ch c d ch v i di n s h u công nghi p” dùng ch t ch c có i u ki n kinh doanh d ch v i di n s h u công nghi p theo quy nh c a pháp lu t s h u công nghi p. 2. i tư ng áp d ng
 3. 2.1. Thông tư này ư c áp d ng i v i t t c hàng hoá xu t khNu, hàng hoá nh p khNu , tr các trư ng h p quy nh t i i m 2.2 dư i ây. 2.2. Thông tư này không áp d ng i v i hàng hoá xu t khNu, hàng hoá nh p khNu không nh m m c ích kinh doanh, g m: a) Hàng hóa vi n tr nhân o; b) Hàng quá c nh; c) Hàng hóa t m nh p-tái xu t, hàng hoá t m xu t-tái nh p ph c v công tác, sinh ho t c a t ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài theo tiêu chuNn mi n tr ngo i giao; d) Hàng hóa là quà bi u, t ng, tài s n di chuy n trong tiêu chuNn ư c mi n thu ; hành lý cá nhân theo nh m c quy nh c a Chính ph . M c 2: YÊU C U ÁP D NG CÁC BI N PHÁP KI M SOÁT BIÊN GI I V S H U CÔNG NGHI P 3. Quy n n p ơn yêu c u áp d ng các bi n pháp ki m soát biên gi i v s h u công nghi p 3.1. Ch s h u công nghi p có quy n n p ơn yêu c u Cơ quan H i quan áp d ng các bi n pháp ki m soát biên gi i v s h u công nghi p; 3.2. Trư ng h p Ch s h u công nghi p là Bên nh n li-xăng, quy n quy nh t i i m 3.1 trên ây ch phát sinh n u Bên giao li-xăng ã không th c hi n quy n n p ơn trong th i h n 3 tháng k t ngày ư c Bên nh n li-xăng ngh i u ó và vi c ngư i th ba nh p khNu, xu t khNu hàng s gây thi t h i cho Bên nh n li-xăng. 3.3. Quy n n p ơn ư c ch ng minh trong các tài li u sau: a) B n sao Văn b ng b o h ho c tài li u khác ch ng minh quy n s h u công nghi p ang ư c b o h t i Vi t Nam; b) B n sao Gi y ch ng nh n ăng ký h p ng li-xăng liên quan n i tư ng s h u công nghi p, ang trong th i h n hi u l c và tài li u khác ch ng minh Ngư i n p ơn là Bên nh n li-xăng và Bên giao li-xăng không th c hi n vi c n p ơn theo quy nh t i i m 3.2 Thông tư này. 3.4. Ngư i có quy n n p ơn yêu c u áp d ng các bi n pháp ki m soát biên gi i v s h u công nghi p th c hi n vi c n p ơn theo quy nh sau: a. Cá nhân, pháp nhân và ch th khác c a Vi t Nam, cá nhân nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam có th tr c ti p ho c y quy n cho T ch c d ch v i di n s h u công nghi p th c hi n vi c n p ơn;
 4. b. Pháp nhân nư c ngoài có văn phòng i di n t i Vi t Nam, cá nhân ho c pháp nhân nư c ngoài có cơ s s n xu t, kinh doanh t i Vi t Nam có th u quy n cho văn phòng i di n, cơ s s n xu t, kinh doanh t i Vi t nam, ho c T ch c d ch v i di n s h u công nghi p th c hi n vi c n p ơn; Cá nhân nư c ngoài không thư ng trú t i Vi t Nam và không có cơ s s n xu t, kinh doanh t i Vi t Nam ho c pháp nhân nư c ngoài không có i di n h p pháp và không có cơ s s n xu t, kinh doanh t i Vi t Nam, ch có th u quy n cho T ch c d ch v i di n s h u công nghi p th c hi n vi c n p ơn. 4. i u ki n yêu c u áp d ng các bi n pháp ki m soát biên gi i v s h u công nghi p 4.1. Yêu c u giám sát, phát hi n hàng hoá gi m o nhãn hi u ư c th c hi n khi Ch s h u công nghi p i v i nhãn hi u hàng hoá không có thông tin chi ti t v lô hàng xu t khNu, nh p khNu c th b nghi ng là hàng hoá gi m o nhãn hi u nhưng có thông tin chi ti t cho phép phát hi n hàng hoá gi m o nhãn hi u, bao g m: a) Mô t chi ti t hàng hoá gi m o nhãn hi u, nh hàng th t và hàng gi m o nhãn hi u, các c i m phân bi t hàng th t v i hàng gi m o nhãn hi u; b) Danh sách nh ng ngư i xu t khNu, nh p khNu h p pháp; danh sách nh ng ngư i b nghi ng có kh năng xu t khNu, nh p khNu hàng gi m o nhãn hi u; ngu n hàng; c) Cách th c xu t, nh p khNu; phương th c óng gói; giá bán hàng th t, hàng gi ; d) Nư c thư ng xu t khNu, nh p khNu và nh ng thông tin khác liên quan n vi c xu t khNu, nh p khNu hàng hoá gi m o nhãn hi u. 4.2. Yêu c u t m d ng làm th t c h i quan ư c th c hi n i v i lô hàng xu t khNu, nh p khNu c th b nghi ng là hàng hoá xâm ph m quy n s h u công nghi p khi Ch s h u công nghi p có thông tin cho phép xác nh lô hàng xu t khNu, nh p khNu ó, bao g m: a) i tư ng s h u công nghi p b nghi ng xâm ph m; b) Tên, a ch c a ngư i xu t khNu, ngư i nh p khNu; c) Các thông tin d oán v th i gian và a i m làm th t c xu t khNu, nh p khNu; d) B n mô t chi ti t ho c nh ch p hàng hóa xâm ph m quy n s h u công nghi p; ) K t qu giám nh c a cơ quan qu n lý v s h u công nghi p i v i ch ng c ban u (n u có). 4.3. Ch s h u công nghi p yêu c u áp d ng các bi n pháp ki m soát biên gi i v s h u công nghi p ph i có i u ki n b o m thanh toán các chi phí và b i thư ng thi t h i phát sinh do vi c t m d ng làm th t c h i quan theo yêu c u c a mình trong trư ng h p hàng hoá b t m d ng làm th t c h i quan ư c xác nh là không xâm ph m quy n s h u công nghi p.
 5. i u ki n b o m th c hi n nghĩa v tài chính nêu trên là: a) Ch ng t n p ti n b o m vào tài kho n t m g i c a Cơ quan H i quan t i Kho b c Nhà nư c v i m c c th b ng 20% giá tr lô hàng theo giá ghi trong h p ng ho c t i thi u là 20 tri u ng (trư ng h p chưa bi t tr giá lô hàng nghi ng vi ph m); ho c b. Ch ng t b o lãnh c a t ch c tín d ng ho c t ch c khác ư c phép th c hi n m t s ho t ng ngân hàng b o m cam k t thanh toán m i chi phí và thi t h i phát sinh cho Ch lô hàng do vi c t m d ng làm th t c h i quan trong trư ng h p hàng t m d ng ư c xác nh là không xâm ph m quy n s h u công nghi p. 5. Th i h n và ph m vi yêu c u áp d ng các bi n pháp ki m soát biên gi i v s h u công nghi p 5.1. Ch s h u công nghi p có quy n yêu c u Cơ quan H i quan áp d ng các bi n pháp ki m soát biên gi i v s h u công nghi p trong th i h n 1 năm i v i hàng hoá gi m o nhãn hi u và 3 tháng i v i hàng hoá b nghi ng xâm ph m quy n s h u công nghi p k t ngày n p ơn. Th i h n nói trên có th ư c gia h n thêm 01 năm i v i hàng hoá gi m o nhãn hi u và 02 tháng i v i hàng hoá b nghi ng xâm ph m quy n s h u công nghi p nhưng không ư c quá th i h n b o h i tư ng s h u công nghi p liên quan và ngư i n p ơn có trách nhi m n p phí gia h n theo quy nh. 5.2. Ch s h u công nghi p có quy n yêu c u Cơ quan H i quan áp d ng các bi n pháp ki m soát biên gi i trong ph m vi các c a khNu xác nh thu c a bàn qu n lý c a m t ho c nhi u Chi c c H i quan, C c H i quan t nh, thành ph . 6. ơn yêu c u áp d ng các bi n pháp ki m soát biên gi i v s h u công nghi p 6.1. ơn yêu c u giám sát, phát hi n hàng hoá gi m o nhãn hi u g m các tài li u sau: a) ơn (theo m u t i Ph l c 1 Thông tư này); b) Tài li u ch ng minh quy n n p ơn theo quy nh t i i m 3 Thông tư này; c) Gi y u quy n n p ơn (trư ng h p ơn ư c n p thông qua T ch c d ch v i di n s h u công nghi p ho c ngư i ư c u quy n khác theo quy nh t i i m 3.4 Thông tư này). d) Các thông tin ho c ý ki n c a cơ quan qu n lý s h u công nghi p i v i ch ng c ban u (n u có) cho phép Cơ quan H i quan xác nh hàng hoá gi m o nhãn hi u theo quy nh t i i m 4.1 Thông tư này. 6.2. ơn yêu c u t m d ng làm th t c h i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu b nghi ng xâm ph m quy n s h u công nghi p g m các tài li u sau: a) ơn yêu c u t m d ng làm th t c h i quan (theo m u t i Ph l c 2 Thông tư này);
 6. b) Gi y u quy n n p ơn (trư ng h p ơn ư c n p thông qua T ch c d ch v i di n s h u công nghi p ho c ngư i ư c u quy n khác theo quy nh t i i m 3.4 Thông tư này); c) Tài li u ch ng minh quy n n p ơn theo quy nh t i i m 3 Thông tư này; d) Ch ng c ban u v hàng hoá xu t khNu, nh p khNu b nghi ng xâm ph m quy n s h u công nghi p theo quy nh t i i m 4.2 Thông tư này. ) Ch ng t b o m th c hi n nghĩa v tài chính quy nh t i i m 4.3 Thông tư này (n u có). 6.3. i v i các trư ng h p thông tin v hàng hoá gi m o nhãn hi u ã ư c ghi nh n t i Cơ quan H i quan Ngư i n p ơn không ph i n p các tài li u quy nh t i các o n b), c) i m 6.2 v i i u ki n ph i ch ra s ký hi u ơn yêu c u giám sát, phát hi n hàng hoá gi m o nhãn hi u ã ư c ch p nh n. 7. Th m quy n nh n ơn yêu c u áp d ng các bi n pháp ki m soát biên gi i v s h u công nghi p 7.1. Chi c c H i quan có thNm quy n nh n ơn n u ph m vi yêu c u áp d ng các bi n pháp ki m soát là các c a khNu thu c ph m vi qu n lý c a Chi c c H i quan ó; 7.2. C c H i quan t nh/thành ph có thNm quy n nh n ơn n u ph m vi yêu c u áp d ng các bi n pháp ki m soát là các c a khNu thu c a bàn qu n lý c a C c H i quan t nh/thành ph ó; 7.3. T ng c c H i quan có thNm quy n nh n ơn n u ph m vi yêu c u áp d ng các bi n pháp ki m soát là các c a khNu thu c a bàn qu n lý c a t 2 C c H i quan t nh/thành ph tr lên. 8. X lý ơn 8.1. Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c ơn yêu c u giám sát, phát hi n hàng hoá gi m o nhãn hi u ho c 24 gi làm vi c k t th i i m nh n ư c ơn yêu c u t m d ng làm th t c h i quan, Cơ quan H i quan có trách nhi m xem xét ơn theo quy nh sau ây: a) Th trư ng Cơ quan H i quan nơi nh n ơn ra thông báo ch p nh n ơn và ghi nh n các thông tin trong ơn n u ơn không thu c các trư ng h p nêu t i o n b) và c) i m này. b) Th trư ng Cơ quan H i quan nơi nh n ơn thông báo các thi u sót c a ơn cho Ngư i n p ơn và yêu c u Ngư i n p ơn s a ch a các thi u sót ó trong th i h n 30 ngày i v i ơn yêu c u phát hi n hàng hoá gi m o nhãn hi u và 3 ngày i v i ơn yêu c u t m d ng làm th t c h i quan tính t ngày thông báo n u ơn thu c các trư ng h p sau: (i) ơn không tài li u theo quy nh t i i m 6 Thông tư này;
 7. (ii) ơn không làm theo m u quy nh, ho c không có thông tin theo yêu c u; (iii) ơn không ư c n p theo quy nh t i i m 3.4 Thông tư này; (iv) ơn không có thông tin chi ti t Cơ quan H i quan có th phát hi n hàng hoá gi m o nhãn hi u ho c hàng hoá b nghi ng xâm ph m quy n s h u công nghi p theo quy nh t i i m 4.1 ho c 4.2 Thông tư này. c) Th trư ng Cơ quan H i quan nơi nh n ơn ra thông báo t ch i ch p nh n ơn trong các trư ng h p sau ây: (i) Cơ quan nh n ơn không có thNm quy n nh n ơn theo quy nh t i i m 7 Thông tư này; ho c (ii) Có cơ s kh ng nh Ngư i n p ơn không có quy n n p ơn theo quy nh t i các i m 3.1 và 3.2 Thông tư này; ho c (iii) ơn có các thi u sót và m c dù ã ư c yêu c u s a ch a nhưng Ngư i n p ơn v n không s a ch a ho c s a ch a không t yêu c u. 8.2. Theo yêu c u c a các Ch s h u công nghi p, Cơ quan H i quan ã ch p nh n ơn có trách nhi m ghi nh n b sung m i thay i liên quan n các thông tin ã ư c ghi nh n v i i u ki n ngư i yêu c u ph i n p phí theo quy nh. M c 3: ÁP D NG CÁC BI N PHÁP KI M SOÁT BIÊN GI I V S H U CÔNG NGHI P 9. Căn c , th i h n và i tư ng áp d ng các bi n pháp ki m soát biên gi i v s h u công nghi p Cơ quan H i quan áp d ng các bi n pháp quy nh t i M c này căn c vào: 9.1. ơn yêu c u giám sát, phát hi n hàng hoá gi m o nhãn hi u ã ư c ghi nh n theo quy nh t i i m 8 Thông tư này, trong th i h n 1 năm tính t ngày n p ơn; 9.2. ơn yêu c u t m d ng làm th t c h i quan i v i lô hàng xu t khNu, hàng nh p khNu c th có các c i m ư c nêu trong ơn và trong th i h n 3 tháng tính t ngày n p ơn. 10. Trách nhi m tri n khai các bi n pháp ki m soát biên gi i v s h u công nghi p 10.1. T ng c c H i quan và C c H i quan ã ch p nh n ơn cung c p cho các Chi c c H i quan thu c ph m vi yêu c u áp d ng các bi n pháp ki m soát nêu trong ơn các thông tin ã ư c ghi nh n v hàng hoá gi m o nhãn hi u và hàng hoá có d u hi u xâm ph m quy n s h u công nghi p và ch o vi c t ch c áp d ng các bi n pháp quy nh t i Chương này.
 8. 10.2. Chi c c H i quan ã ch p nh n ơn ho c ti p nh n thông tin v ơn t các cơ quan c p trên t ch c ki m tra, phát hi n hàng hoá gi m o nhãn hi u và hàng hoá có d u hi u xâm ph m quy n s h u công nghi p căn c vào các thông tin ã ư c cung c p và áp d ng các bi n pháp ki m soát biên gi i v s h u công nghi p theo th t c quy nh t i Chương này. 11. Ki m tra, phát hi n và t m d ng làm th t c h i quan i v i hàng hoá gi m o nhãn hi u và hàng hoá b nghi ng xâm ph m quy n s h u công nghi p 11.1. Căn c các thông tin ư c ghi nh n nêu trong ơn yêu c u áp d ng các bi n pháp ki m soát biên gi i v s h u công nghi p ã ư c ch p nh n, Chi c c H i quan có trách nhi m tri n khai vi c ki m tra, phát hi n hàng hoá nghi ng gi m o nhãn hi u và xâm ph m quy n s h u công nghi p. 11.2. Khi phát hi n ư c lô hàng nghi ng gi m o nhãn hi u ho c xâm ph m quy n s h u công nghi p Chi c c trư ng Chi c c H i quan có quy n t m th i d ng làm th t c h i quan và Thông báo ngay b ng văn b n yêu c u Ngư i n p ơn n p Ch ng t b o m th c hi n nghĩa v tài chính theo quy nh t i i m 4.3 Thông tư này (n u chưa n p) trong th i h n 3 ngày làm vi c k t ngày ra Thông báo. a) Trư ng h p Ngư i n p ơn không áp ng yêu c u nêu trên thì Chi c c H i quan ti p t c làm th t c h i quan cho lô hàng ó. b) Trư ng h p Ngư i n p ơn áp ng yêu c u nêu trên Chi c c trư ng Chi c c H i quan ra Quy t nh t m d ng làm th t c h i quan i v i lô hàng ó và g i ngay Quy t nh này cho các bên liên quan. Quy t nh t m d ng làm th t c h i quan ph i nêu rõ lô hàng b t m d ng làm th t c h i quan; tên, a ch , s fax, i n tho i liên l c c a Ch lô hàng và Ngư i n p ơn; Ch s h u công nghi p; lý do t m d ng làm th t c h i quan và th i h n t m d ng làm th t c h i quan. 12. Th i h n t m d ng làm th t c h i quan 12.1. Th i h n t m d ng làm th t c h i quan là 10 ngày k t ngày ra Quy t nh. Chi c c trư ng Chi c c H i quan có th ra Quy t nh kéo dài th i h n t m d ng làm th t c h i quan thêm m t th i h n t i a là 10 ngày n u trong th i h n t m d ng làm th t c h i quan, Ngư i n p ơn yêu c u gia h n và n p b sung m t kho n ti n b o m theo quy nh t i i m 4.3.a) Thông tư này. Trư ng h p t khai ã ư c ăng ký ti p nh n, sau ó b t m d ng làm th t c h i quan cơ quan h i quan ki m tra, xác minh tình tr ng pháp lý v s h u công nghi p thì th i h n n p thu (n u có) tính t ngày ra quy t nh ti p t c làm th t c h i quan cho lô hàng ó. 12.2. Th i gian Cơ quan H i quan xác nh tình tr ng pháp lý v s h u công nghi p i v i hàng b t m d ng làm th t c h i quan theo quy nh t i i m 14.5 Thông tư này không tính vào th i h n quy nh t i i m 12.1 trên ây. 13. Ki m tra, thu th p ch ng c v hàng xâm ph m quy n s h u công nghi p
 9. 13.1. Trong th i h n t m d ng làm th t c h i quan, theo yêu c u c a Ngư i n p ơn ho c Ch lô hàng, Cơ quan H i quan t ch c cho các bên ki m tra lô hàng b t m d ng làm th t c h i quan thu th p ch ng c , thông tin v v lô hàng ó. 13.2. Ch ng c v hàng hoá b t m d ng làm th t c h i quan có th ư c thu th p dư i hình th c l p b n mô t chi ti t các d u hi u c trưng c a hàng hoá, ch p nh hàng hoá, l y m u hàng hoá ho c bao bì hàng hoá trong nh ng trư ng h p c n thi t và thích h p. Ch ng c n p cho cơ quan có thNm quy n giám nh, gi i quy t tranh ch p (tuỳ theo yêu c u c a các bên) ph i ư c Chi c c H i quan niêm phong. 14. Xác nh tình tr ng pháp lý v s h u công nghi p c a hàng hoá b t m d ng làm th t c h i quan 14.1. Xác nh tình tr ng pháp lý v s h u công nghi p i v i hàng hoá b t m d ng làm th t c h i quan là xem xét và k t lu n hàng hoá ó có ph i là hàng hoá xâm ph m quy n s h u công nghi p hay không, bao g m vi c xác nh hàng hoá ó: a) Có ch a y u t vi ph m hay không; và b) Có ph i là hàng hoá do Ch s h u công nghi p, ngư i ư c phép c a Ch s h u công nghi p ho c Ngư i có quy n s d ng trư c ã ưa ra th trư ng Vi t Nam ho c th trư ng nư c ngoài hay không. 14.2. Cơ quan H i quan ti n hành th t c xác nh tình tr ng pháp lý v s h u công nghi p i v i hàng hoá b t m d ng làm th t c h i quan n u: a) Trong th i h n t m d ng làm th t c h i quan Ngư i n p ơn n p cho Chi c c H i quan ơn yêu c u x lý hành vi xâm ph m quy n s h u công nghi p kèm theo các ch ng c , l p lu n và tài li u ho c Văn b n k t lu n giám nh v s h u công nghi p c a cơ quan qu n lý s h u công nghi p kh ng nh hàng hoá b t m d ng làm th t c h i quan là hàng hoá xâm ph m quy n s h u công nghi p; b) Trong th i h n 30 ngày k t ngày ra Quy t nh ti p t c làm th t c h i quan cho lô hàng theo quy nh t i i m 15.1.e) Thông tư này Ngư i n p ơn n p cho Chi c c H i quan ơn yêu c u x lý hành vi xâm ph m quy n s h u công nghi p kèm theo các ch ng c , l p lu n và tài li u ho c Văn b n k t lu n giám nh v s h u công nghi p c a cơ quan qu n lý s h u công nghi p kh ng nh hàng hoá b t m d ng làm th t c h i quan là hàng hoá xâm ph m quy n s h u công nghi p; 14.3. Vi c xác nh y u t vi ph m c a hàng hoá ph i tuân theo quy nh c a pháp lu t s h u công nghi p. Căn c xác nh y u t vi ph m là các ch ng c , l p lu n và tài li u do Ngư i n p ơn và Ch lô hàng cung c p. Căn c xác nh hàng hoá b t m d ng làm th t c h i quan có ph i là hàng hoá do Ch s h u công nghi p, ngư i ư c phép c a Ch s h u công nghi p ho c Ngư i có quy n s d ng trư c ã ưa ra th trư ng hay không là các ch ng c , l p lu n và tài li u ch ng minh i u ó do Ch lô hàng cung c p.
 10. 14.4. Chi c c H i quan có quy n yêu c u Ngư i n p ơn g i Văn b n trưng c u giám nh t i cơ quan qu n lý Nhà nư c v s h u công nghi p cho ý ki n k t lu n n u không t xác nh ư c tình tr ng pháp lý v s h u công nghi p c a hàng hoá b t m d ng làm th t c h i quan căn c các ch ng c , l p lu n và tài li u ã ư c cung c p. Ch ng c , l p lu n và tài li u ư c Chi c c H i quan s d ng k t lu n tình tr ng pháp lý c a hàng hoá b t m d ng làm th t c h i quan do b t c bên nào cung c p cũng u ư c cho bên kia bi t và có ý ki n. 14.5. Th i h n xác nh tình tr ng pháp lý v s h u công nghi p i v i hàng hoá b t m d ng làm th t c h i quan là 10 ngày tính t ngày n p ơn yêu c u x lý hành vi xâm ph m quy n s h u công nghi p theo quy nh t i i m 14.2 trên ây. Th i gian dành cho các Bên liên quan b sung ch ng c , l p lu n và tài li u ho c th i gian trưng c u giám nh t i C c S h u trí tu ho c S khoa h c công ngh a phương theo yêu c u c a Chi c c H i quan không tính vào th i h n nói trên. 15. Ti p t c làm th t c h i quan i v i hàng hoá b t m d ng làm th t c h i quan và x lý các bên liên quan 15.1. Chi c c trư ng Chi c c H i quan ra Quy t nh ti p t c làm th t c h i quan cho lô hàng b t m d ng làm th t c h i quan i v i các trư ng h p sau: a. K t thúc th i h n t m d ng làm th t c h i quan n nh trong Quy t nh t m d ng làm th t c h i quan mà Chi c c H i quan không nh n ư c m t trong các tài li u sau: (i) ơn yêu c u x lý hành vi xâm ph m quy n s h u công nghi p c a Ngư i n p ơn kèm theo ch ng c , l p lu n và tài li u ho c Văn b n k t lu n giám nh v s h u công nghi p c a cơ quan qu n lý v s h u công nghi p có cơ s xác nh tình tr ng pháp lý v s h u công nghi p c a lô hàng b t m d ng làm th t c h i quan; ho c (ii) Văn b n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n ho c Toà án xác nh n ã ti p nh n ơn yêu c u gi i quy t tranh ch p v xâm ph m quy n s h u công nghi p liên quan n lô hàng b t m d ng làm th t c h i quan. b) K t qu xác nh tình tr ng pháp lý v s h u công nghi p kh ng nh r ng lô hàng b t m d ng làm th t c h i quan không ph i là hàng xâm ph m quy n s h u công nghi p; c) Chi c c H i quan nh n ư c Quy t nh c a các cơ quan có thNm quy n gi i quy t tranh ch p v s h u công nghi p, trong ó kh ng nh lô hàng b t m d ng th t c h i quan không ph i là hàng xâm ph m quy n s h u công nghi p; d) Quy t nh t m d ng làm th t c h i quan b ình ch ho c thu h i theo quy t nh gi i quy t khi u n i; ) Ngư i n p ơn rút ơn yêu c u t m d ng làm th t c h i quan;
 11. e) Hàng hoá b t m d ng làm th t c h i quan là hàng hoá b nghi ng xâm ph m quy n s h u công nghi p i v i sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p, thi t k b trí m ch tích h p bán d n ho c bí m t kinh doanh và Ch lô hàng yêu c u ti p t c làm th t c h i quan (v i i u ki n ph i lưu m u hàng làm căn c x lý sau này) ng th i n p vào tài kho n t m g i c a Cơ quan H i quan t i Kho b c Nhà nư c m t kho n ti n b o m b ng 20% tr giá lô hàng ghi trong h p ng. 15.2. Cơ quan H i quan ư c mi n trách nhi m vì ã t m d ng theo yêu c u c a ngư i n p ơn và áp d ng các bi n pháp x lý các bên liên quan như sau: a) i v i các trư ng h p nêu t i các i m t 15.1.a) n 15.1. ) Thông tư này, Cơ quan H i quan th c hi n các công vi c sau: (i) Ra Quy t nh bu c Ngư i n p ơn ph i thanh toán các kho n chi phí phát sinh cho Ch lô hàng do vi c t m d ng làm th t c h i quan không úng gây ra. Chi phí phát sinh bao g m phí lưu kho bãi, x p d , b o qu n hàng hoá. Thi t h i t vi c t m d ng làm th t c h i quan do hai bên tho thu n ho c ư c xác nh theo th t c t t ng dân s . (ii) Hoàn tr các kho n ti n b o m ã n p vào tài kho n t m g i c a Cơ quan H i quan ho c Ch ng t b o lãnh c a t ch c tín d ng cho Ngư i n p ơn sau khi Ngư i n p ơn ã th c hi n nghĩa v thanh toán các chi phí và thi t h i phát sinh theo Quy t nh c a Cơ quan H i quan ho c Cơ quan có thNm quy n gi i quy t tranh ch p, khi u n i v s h u công nghi p liên quan n lô hàng ó (n u có); (iii) L p biên b n vi ph m hành chính và ngh Cơ quan có thNm quy n ra quy t nh x ph t Ngư i n p ơn v hành vi th c hi n quy n s h u công nghi p nh m m c ích c nh tranh không lành m nh theo quy nh t i các văn b n hư ng d n v x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c s h u công nghi p. b) i v i trư ng h p nêu t i i m 15.1.e) Thông tư này, Cơ quan H i quan áp d ng các bi n pháp x lý sau: (i) Hoàn tr kho n ti n b o m ã n p vào tài kho n t m g i c a Cơ quan H i quan cho Ch lô hàng n u: - K t thúc th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày ra Quy t nh ti p t c làm th t c h i quan mà Ngư i n p ơn không n p cho Cơ quan H i quan ơn yêu c u x lý hành vi xâm ph m quy n s h u công nghi p, kèm theo ch ng c , l p lu n và tài li u ho c Văn b n k t lu n giám nh v s h u công nghi p c a cơ quan qu n lý v s h u công nghi p kh ng nh hàng hoá b t m d ng làm th t c h i quan là hàng hoá xâm ph m quy n s h u công nghi p ho c không n p văn b n c a Toà án xác nh n ã ti p nh n yêu c u gi i quy t tranh ch p v xâm ph m quy n s h u công nghi p liên quan n lô hàng ó. - Hàng hoá b t m d ng làm th t c h i quan không ph i là hàng hoá xâm ph m quy n s h u công nghi p. (ii) Ra Quy t nh x ph t vi ph m hành chính i v i Ch lô hàng theo quy nh t i i m 16.1 và 17.2 M c 3 Thông tư này và hoàn tr kho n ti n b o m, Ch ng t
 12. b o lãnh c a T ch c tín d ng cho Ngư i n p ơn trong trư ng h p k t lu n hàng hoá b t m d ng làm th t c h i quan là hàng hoá xâm ph m quy n s h u công nghi p. 16. X lý các bên liên quan trong trư ng h p xác nh hàng hoá b t m d ng làm th t c h i quan là hàng hoá xâm ph m quy n s h u công nghi p Trong trư ng h p Chi c c H i quan k t lu n hàng hoá b t m d ng làm th t c h i quan là hàng hoá xâm ph m quy n s h u công nghi p, Chi c c trư ng Chi c c H i quan chuy n h sơ kèm theo ý ki n xu t gi i quy t v vi c n C c H i quan t nh/thành ph tr c thu c C c trư ng C c H i quan ra Quy t nh: 16.1. X ph t vi ph m hành chính i v i Ch lô hàng v i hình th c, m c ph t tương ng v i các hành vi vi ph m theo quy nh t i các văn b n hư ng d n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s h u công nghi p; 16.2. Hoàn tr các kho n ti n b o m ã n p vào tài kho n t m g i c a Cơ quan H i quan ho c Ch ng t b o lãnh c a t ch c tín d ng cho Ngư i n p ơn. 17. X lý hàng hoá xu t kh u, hàng hoá nh p kh u xâm ph m quy n s h u công nghi p 17.1. Vi c áp d ng các bi n pháp x lý hàng xâm ph m quy n s h u công nghi p ph i tuân th các nguyên t c sau: a) Hàng xâm ph m quy n s h u công nghi p ư c x lý theo quy nh t i Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02/07/2002, Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14/11/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002, Ngh nh và văn b n hư ng d n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s h u công nghi p; b) Bi n pháp x lý hàng xu t khNu, hàng nh p khNu xâm ph m quy n s h u công nghi p ph i b o m ngăn ch n k p th i hành vi xâm ph m, ngăn ng a kh năng vi ph m ti p theo ng th i b o m quy n và l i ích h p pháp c a Ch s h u công nghi p liên quan. c) Bi n pháp bu c lo i b y u t vi ph m ch ư c áp d ng i v i hàng hoá có th g b y u t vi ph m, c th là hàng hoá có b ph n ch a y u t vi ph m có th tháo r i như nhãn, can có th bóc ra, bao bì, b ph n s n phNm có th tháo r i. d) Bi n pháp bu c tái xu t ư c áp d ng i v i hàng hoá gi m o nhãn hi u n u nhãn hi u gi m o ư c g b . ) Bi n pháp t ch thu ư c áp d ng i v i hàng hoá xâm ph m quy n s h u công nghi p n u không th lo i b ư c y u t vi ph m trên hàng hoá ó; e) Bi n pháp phân ph i hàng b t ch thu cho các i tư ng s d ng không nh m m c ích kinh doanh (các t ch c nhân o, t ch c ho t ng vì phúc l i xã h i, t ch c nghiên c u, giáo d c công c ng,v.v ) ư c áp d ng n u Ch s h u công nghi p không có ý ki n ph n i xác áng;
 13. g) Bi n pháp tiêu hu hàng hoá b t ch thu ư c áp d ng n u hàng hoá ó không có ho c không còn giá tr s d ng; ho c là can, nhãn s n phNm, bao bì s n phNm ch a y u t vi ph m; ho c hàng hoá không áp ng các i u ki n x lý b ng các bi n pháp nêu trên. 17.2. ThNm quy n, th t c, hình th c x lý hàng hoá b t m d ng làm th t c h i quan xâm ph m quy n s h u công nghi p ph i tuân th quy nh t i Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02/07/2002, Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14/11/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002, Ngh nh và văn b n hư ng d n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s h u công nghi p. M c 4: I U KHO N THI HÀNH 18. Khi u n i 18.1. Ch lô hàng và Ngư i n p ơn có quy n khi u n i các Quy t nh, k t lu n c a Cơ quan H i quan v vi c áp d ng các bi n pháp ki m soát biên gi i v s h u công nghi p. 18.2. Ngư i khi u n i và Cơ quan có thNm quy n gi i quy t khi u n i ph i th c hi n úng th t c, trình t khi u n i và gi i quy t khi u n i quy nh trong Lu t Khi u n i, t cáo. 19. Trách nhi m c a Ch s h u công nghi p 19.1. Ch s h u công nghi p có trách nhi m ch ng cung c p thông tin liên quan t i hàng hoá xâm ph m quy n s h u công nghi p cho Cơ quan H i quan, ph i h p v i C c S h u trí tu và T ng c c H i quan trong vi c b i dư ng chuyên môn nghi p v liên quan cho công ch c h i quan nh m nâng cao kh năng nh n bi t, ch ng ki m tra, ngăn ch n hàng hoá xâm ph m quy n s h u công nghi p t i c a khNu. 19.2. Ch s h u công nghi p có th h tr kinh phí cho Cơ quan H i quan tiêu hu hàng hoá xâm ph m quy n s h u công nghi p n u không th thu h i ư c chi phí tiêu hu hàng hóa t ch lô hàng. 20. Trách nhi m c a các cơ quan có th m quy n 20.1. T ng c c H i quan thu c B Tài chính có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n các bi n pháp ki m soát biên gi i v s h u công nghi p theo quy nh t i Thông tư này. 20.2. C c S h u trí tu thu c B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m cung c p cho T ng c c H i quan các thông tin v /ho c liên quan n các i tư ng s h u công nghi p ang ư c b o h t i Vi t Nam và ph i h p v i T ng c c H i quan ch o nghi p v và t ch c b i dư ng chuyên môn nghi p v v s h u công nghi p cho
 14. các Cơ quan H i quan tr c ti p th c hi n các bi n pháp ki m soát biên gi i v s h u công nghi p. 20.3. C c S h u trí tu , các cơ quan qu n lý s h u trí tu a phương có trách nhi m th c hi n giám nh v s h u công nghi p theo yêu c u c a Cơ quan H i quan và các bên liên quan theo thNm quy n và th t c quy nh c a pháp lu t s h u công nghi p. 21. Hi u l c Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c c n báo cáo v i B Tài chính và B Khoa h c và Công ngh k p th i i u ch nh, b sung. Bùi M nh H i Trương Chí Trung ( ã ký) ( ã ký) PH L C 1 THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 129 /2004/TTLT-BTC-BKHCNNGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2004 ƠN YÊU C U GIÁM SÁT, PHÁT HI N HÀNG HOÁ GI M O NHÃN HI U Kính g i: Ngư i ký tên dư i ây yêu c u giám sát, phát hi n hàng hoá gi m o nhãn hi u. 1. Tên, a ch , qu c t ch Ngư i n p ơn: 2. Tên, a ch T ch c d ch v i di n s h u công nghi p (n u có): 3. Nhãn hi u hàng hoá b gi m o (Tên, S , ngày c p Văn b ng b o h ): 4. Các tài li u kèm theo T khai g m: [] B n sao Văn b ng b o h ; [] B n sao Gi y ch ng nh n ăng ký H p ng li-xăng; [] Tài li u khác xác nh n Bên nh n li-xăng có quy n n p ơn; [] Tài li u khác ch ng minh tư cách ch s h u công nghi p c a Ngư i n p ơn; [] Gi y u quy n n p ơn (n u ơn do ngư i i di n n p); [] Thông tin chi ti t v hàng hoági m o nhãn hi u;
 15. [] Ch ng t n p phí n p ơn (n u có); [] Các tài li u khác, c th là: 5. Khai t i: Ngày tháng năm H tên, ch ký c a Ngư i khai và con d u (n u có) PH L C 2 THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 129 /2004/TTLT-BTC-BKHCN NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2004 ƠN YÊU C U T M D NG LÀM TH T C H I QUAN Kính g i:................................................................................................ Ngư i ký tên dư i ây yêu c u t m d ng làm th t c h i quan i v i lô hàng b nghi ng xâm ph m quy n s h u công nghi p và cam k t b i thư ng thi t h i tr c ti p cho Ch lô hàng, thanh toán các chi phí phát sinh khác do vi c yêu c u t m d ng làm th t c h i quan không úng gây ra. 1. Tên, a ch , qu c t ch Ngư i n p ơn: 2. Tên, a ch T ch c d ch v i di n s h u công nghi p (n u có): 3. i tư ng s h u công nghi p nghi ng b xâm ph m (Tên, S , ngày c p Văn b ng b o h ): 4. Lo i hàng hoá, ký mã hi u, mô t các d u hi u nh n bi t hàng hoá b nghi ng là xâm ph m quy n s h u công nghi p: 5. Thông tin d doán v th i gian, a i m làm th t c xu t khNu, nh p khNu cho lô hàng b nghi ng xâm ph m quy n s h u công nghi p: 6. Tên, a ch c a Ch lô hàng: 7. Các tài li u kèm theo T khai g m: [] B n sao Văn b ng b o h ; [] B n sao Gi y ch ng nh n ăng ký H p ng li-xăng; [] Tài li u khác xác nh n Bên nh n li-xăng có quy n n p ơn; [] Tài li u ch ng minh quy n s h u công nghi p; [] Gi y u quy n n p ơn (n u ơn do ngư i i di n n p); [] B n mô t chi ti t hàng hoá b nghi ng xâm ph m quy n s h u công nghi p; [] nh ch p hàng hoá xâm ph m;
 16. [] Ch ng t n p phí n p ơn (n u có); [] Các tài li u khác, c th là: 8. Khai t i: Ngày tháng năm H tên, ch ký c a Ngư i khai và con d u (n u có)
Đồng bộ tài khoản