Thông tư liên tịch 13/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:32

0
49
lượt xem
7
download

Thông tư liên tịch 13/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 13/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn cho vay quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm và lập quỹ giải quyết việc làm địa phương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 13/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 1. T h«ng    t liªn t Þ ch B é  La o   é n g­T h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi­ é  T µi C h Ý n h­  é   Õ     ® B BK h o ¹ ch v µ  § Ç u  t S è  13/1999/TT­L T­B L § T B X H­B T C­B K H § T  n g µ y  08 th¸ng  5 n¨ m  1999 H í ng d É n  c h o  vay  q u ü  q u è c gia h ç   î Ö c lµ m   v µ  l Ë p q u ü   tr  vi gi¶i u y Õ t  Ö c lµ m  ® Þ a  p h ¬ n g  q vi ­ C¨n  Ngh Þ     cø  quyÕt  è  s 120/H§BT  µy  ng 11/4/1992  ña  éi ®ång  é   c H  B tr ng  ë (nay  µ  Ýnh   ñ)  Ò   ñ  ¬ng,  ¬ng  íng  µ  Ön  l Ch ph v ch tr ph h v bi ph¸p gi¶i  quy Õt  Öc  µm  vi l trong c¸c n¨m  í :    ti ­ C¨n  Ngh Þ   nh  è    cø  ®Þ s 72/CP  µy  ng 31/10/1995  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  ®Þ nh    Õtvµ  íng dÉn    µnh  chiti   h   thih m«t  è  iÒu  ña  é   Ët Lao  ng  Ò   s® c B Lu   ®é v viÖc  µm: l ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 126/1998/Q§­TTG   µy  ng 11/7/1998  ña  ñ   c Th t ng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  í Ch ph v vi phª  duyÖt   ¬ng  ×nh  ôc     èc  Ch Tr m tiªuQu gia  Ò   v viÖc  µm  n   l ®Õ n¨m  2000. § Ó   ©ng  n cao  Öu  hi qu¶  ö  ông  ü   èc    ç  î Öc  µm, LiªnBé   sd Qu qu gia h tr  vi l     Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi ­  µi chÝnh  K Õ   ¹ch  µ  Çu   híng  v X∙    T   ­  ho v§ t dÉn  ùc hiÖn    th   nh sau: I­ Ò  c h o  v ay v è n t¹o vi Ö c l µ m  V 1­ §èit ng ® îcvay:    î     1.1­Hé     nh  Ó  hé    nh  ùc l ng vò    gia ®× (k c¶  gia ®× l  î   trang ë    µng  ©n    c¸c l qu nh©n,  é    nh  h gia ®× c«ng  ©n  nh nghØ   Öc  µi ngµy),thµnh    ña      vi d     viªn c c¸c tæ chøc  oµn  Ó,héiquÇn  óng  ã  ® th     ch c nhu  Çu  c vay  èn  ùt¹oviÖc  µm; v t    l 1.2­Tæ   îp    h s¶n  Êt,Hîp      xu   t¸cx∙,Doanh nghiÖp  îc thµnh  Ëp  µ  ¹t ®  l v ho   ®éng  theo  Ët doanh  lu   nghiÖp   nh©n,  Ët C«ng    ¬  ë  t lu   ty,c s s¶n  Êt  xu kinh   doanh  µnh  d riªngcho  êitµn  Ët(gäichung  µ c¬  ë    ng   t     l   s s¶n  Êt kinh doanh), xu       cã  ù    ¹ochç  Öc  µm  íi,   ótthªm    ng; d ¸n t   vi l m   h  thu lao®é Trong    i t ng kÓ   c¸c ®è  î   trªn, tiªncho    ng  ÷  Êt  Öc  µm  îcvay   u    lao ®é n m vi l ®   vèn. 2­ Néi dung  ö  ông  èn     sd v vay: 2.1­Mua   ¾ m     s m¸y  ãc,  ÕtbÞ,  ¬ng  Ön  Ën  , ¸nh  ¾t  û, m thi   ph ti v t¶i ® b thu   h¶is¶n    ë   éng,n©ng    ®Ó m r   cao  n¨ng  ùcs¶n  Êtkinhdoanh; l  xu    
 2. 2.2­ Bæ     sung  èn  v mua   nguyªn  Ët  Öu,c©y,  v li   con  èng; c¸c    Ý  gi   chi ph ch¨m  ãc  ©y  ång,vËtnu«i®Õ n       ¹ch. s c tr      khithu ho 3­ §iÒu  Ön    îcvay  èn.   ki ®Ó ®   v 3.1­Hé     nh    gia ®× ph¶icã  é  Èu  êng  ót¹ ®Þa  ¬ng  ¬ithùc hiÖn    h kh th tr     i ph n    dù    ã  n    Þ  ¸n,c ®¬ ®Ò ngh vay  èn  öichñ  ù    ®èivíi ù    ã  Òu  é  v g  d ¸n (     ¸n c nhi h vay); d   n Õu   µ ph¸p  ©n  l  nh ph¶i cã  ù  vay  èn  ï hîp  íingµnh    d ¸n  v ph   v  nghÒ     ghi trong  giÊy phÐp    kinhdoanh;   3.2­Dù     Ëp  Ó    ¸n t th ph¶icã    b¶o    l∙nhb»ng  Ýn  Êp  ña  ñ  Þch  û     t ch c Ch t U ban nh©n  ©n    êng  ®èivíi ù    Êp    êng),cña  ñ  Þch  û   d x∙,ph (     ¸n c x∙,ph d   Ch t U ban  ©n  nh d©n  Ön, quËn  ®èivíi ù    Êp  Ön, quËn) hoÆc   ña  êi® øng  u   huy   (     ¸n c huy   d   c ng   ®Ç tæ chøc  oµn  Ó, quÇn  óng  Êp  Ön, quËn  i víic¸c dù    ®oµn  ® th   ch c huy   ®è       ¸n do  thÓ,héiquÇn  óng     ch qu¶n  ý; l 3.3­C¬   ë    s s¶n  Êtkinh doanh  xu     ph¶icã  µi   t  s¶n  Õ  Êp    th ch khivay  èn. v 4­ Møc  èn    v cho vay: 4.1­ §èi víihé    nh,        gia ®× møc  vay  èi®a   t   kh«ng  qu¸  tr Öu ®ång,  t  10  i   Ý nhÊt ph¶it¹ora m ét  ç  µm  íihoÆc            ch l m   t¨ngthªm  êigian lµm  Öc ¬ng    th     vi t øng víi ét    ng;  m lao®é 4.2­ §èi víidù  cã  Òu  é        ¸n  nhi h vay  èn, møc   v  vay  ô  éc  µo  è  é  ph thu v s h thùc hiÖn  ù    ng    d ¸n,nh møc  vay  ña  çi hé  èi a  c m   t   kh«ng    tr Öu®ång; ® qu¸ 10  i   4.3­§èivíidù    ña  ¬  ë        ¸n c c s s¶n  Êt kinh doanh,møc  xu       vay  èi®a  t   kh«ng  qu¸ 300  iÖu®ång  µ    tr   v kh«ng    tr Öu®ång    ét  ç  µm  Öc  íi. qu¸ 10  i   trªnm ch l vi m 5­ Thêih¹n cho       vay: 5.1­Thêih¹n  th¸ng:     12  ­Ch¨n    nu«itiÓu giasóc,giacÇ m;         ­Nu«ithuû,h¶is¶n;        ­Trång  ©y ¬ng  ùc,hoa  µ u.   cl th   m 5.2­Thêih¹n  th¸ng:     24  ­Ch¨n    nu«i®¹igiasóc  ÊythÞt,     l   con  Æc   ® s¶n; ­ ång  ©y  Tr c c«ng  nghiÖp  ¾n  µy,c©y  îcliÖu,c©y  ng ng   d    c¶nh.. . .; ­S¶n  ÊttiÓu thñ c«ng    xu      nghiÖp. 5.3­Thêih¹n  th¸ng:     36 
 3. ­ Mua   ¾ m     s m¸y  ãc  ÕtbÞ,  ¬ng  Ön  Ën    û  é  ¹  õa  µ  m thi   ph ti v t¶ithu b lo ivv nhá,ng  ô  ¸nh  ¾t  û,h¶is¶n,. .   c® b thu     .; ­Ch¨n    nu«i®¹igiasóc        ®Ó sinh s¶n,lÊy s÷a,lÊyl«ng,lÊy sõng;            ­Trång  ©y      c ¨n qu¶  ©u  l n¨m; ­Trång  ©y    c c«ng  nghiÖp  µingµy. d  N Õ u   ù  cã  d ¸n  chu  ú  k s¶n  Êt dµi h¬n  êigian  îc vay  µ  ùc hiÖn  xu     th   ®  v th   ®óng  ù    îcduyÖt,cã  Ó  îcxem   Ðt cho  d ¸n ®     th ®   x  vay  Õp ®Õ n       ¹ch. ti   khithu ho 6­ L∙i Êtcho     xu   vay: ­ Nguyªn  ¾c:ThÊp  ¬n    Êt Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i.Møc  ô  Ó  õng   t  h l∙xu   i h th m  c th t   thêikú  Bé   µi Ch Ýnh    do  T   quy  nh  ®Þ sau    èng  Êt víiBé   khith nh     Lao  éng­ Th­ §   ¬ng binh vµ  héi, é  Õ   ¹ch vµ  Çu .   X∙    K ho   § B t ­ Nguån  Òn    vÒ,  îc sö  ông      ti l∙ thu  i ® d chiqu¶n  ýphÝ,  ï vèn  ñiro  Êt l  b  r  b   kh¶  kh¸ng,n Õu    cßn      d bæ sung  ü   Qu cho vay. 7­ X ©y  ùng  ù    d d ¸n: ­ C¸c  i  îng  ®è t vay  èn  v ph¶i lËp  ù  (theo  É u   è    kÌm    d ¸n  m s 1a, 1b  theo  Th«ng   µy). tn ­ Dù       ¸n ph¶icã    Ën  ña  Ýnh  Òn  a  ¬ng  ¬ithùc hiÖn  ù    x¸cnh c ch quy ®Þ ph n    d ¸n. ­M ét  i t ng chØ  îcvay    ®è  î   ®  theo m ét    kªnh  Êt ®Þnh. nh   8­ ThÈ m   nh    ®Þ cho  vay: 8.1­   cÊp  ë huyÖn  (bao  å m:  Ën,  g qu Huy Ön,  Þ    µnh  è   éc th x∙,th ph thu   tØnh). ­ Phßng    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi chñ  ×,phèihîp  íiKho  ¹c v X∙    tr     v  b  Nhµ   íc tæ  n   chøc  Èm   nh   µ    µo  Õu  Èm   nh   µ    Õu  th ®Þ v ghi v phi th ®Þ v ghi phi thÈm  nh  ù    ®Þ d ¸n (theo m É u   è    kÌm    s 2a,2b  theo  Th«ng   µy);tæng  îp tr×nh tn   h    Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  Ön  nh d huy xem   Ðt vµ      Õn    Þ  x   ghiý ki ®Ò ngh cho    vay vµo  Óu  bi tæng  îp; h ­ Thêigian kÓ   õ ngµy  Ën  îchå  ¬  ù    n     Èm  nh        t  nh ®   s d ¸n ®Õ khith ®Þ xong  ë  Êp  Ön  èi a  c huy t   kh«ng    ngµy. ® qu¸ 15  8.2­ë    TØnh, thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  äichung  µtØnh):   ph tr     ¬ (g   l  Së  Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh vµ  héichñ  ×,phèihîp víi   X∙    tr        Kho  ¹c Nhµ   íc b  n  kiÓm     tra,xem   Ðt  õng  å  ¬  ù  vµ  Èm   nh  ¹ (khicÇn  Õt)  xt h s d ¸n  th ®Þ li     thi , tæng  hîp  ×nh  ñ   Þch  û   tr Ch t U ban  ©n   ©n   nh d tØnh quyÕt  nh.Thêi gian  Èm   ®Þ   th
 4. ® Þnh,  Õt  nh  quy ®Þ cho vay  èi®a   t   kh«ng    ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën  îc qu¸ 15    t  nh ®   hå  ¬  ù  s d ¸n. 8.3­ §èi víidù  do  ¬        ¸n  c quan  Trung  ng  chøc  oµn  Ó, héi quÇn  ¬ tæ  ® th     chóng  qu¶n  ý: l ­ C¸c  chøc  oµn  Ó  Êp    tæ  ® th c tØnh,chñ  ×phèihîp víi   tr        Kho  ¹c Nhµ   íc, b  n  Së   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héitiÕn hµnh  Èm  nh  ù    µ  ×nh tæ    X∙      th ®Þ d ¸n v tr   chøc  oµn  Ó,héiquÇn  óng  Êp  ® th     ch c trªn. Thêigian nhËn, thÈm  nh  ù    èi a        ®Þ d ¸n t   kh«ng    ngµy,kÓ   õngµy  ® qu¸ 25    t  nhËn  îchå  ¬  ù  ®   s d ¸n; ­  ¬   C quan  Trung  ng  chøc  oµn  Ó, héi quÇn  óng  Ðt  ¬ tæ  ® th     ch x quyÕt  ®Þnh  cho vay.Thêigian xÐt quyÕt  nh         ®Þ cho vay  èi®a  t   kh«ng    ngµy, qu¸ 15    kÓ   õngµy  Ën  îchå  ¬  ù    t  nh ®   s d ¸n. 8.4­ Quy Õt  nh     ®Þ cho vay  ña  û   c U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  hoÆc   ¬  c quan Trung  ng  chøc  oµn  Ó,héiquÇn  óng  µ  Óu  ¬ tæ  ® th     ch v bi tæng  îp c¸cdù  h   ¸n  îc vay  ®  (theo  É u   è    kÌm  m s 3a, 3b  theo Th«ng   µy) ph¶i göi vÒ   é     tn       B Lao ®éng­ ¬ng  Th binh  µ  héi,Bé   µi ChÝnh  µ  v X∙    T   v Kho  ¹c  µ   íc Trung  ng  b Nh n   ¬ (ngaysau    ã  khic Quy Õt  nh)    ®Þ ®Ó tæng  îp,theo  âi,qu¶n  ý.Trong  h  d  l  Quy Õt  ®Þnh, ghirâ nguån  èn  ö  ông       v sd cho vay. 9­ ChuyÓn  èn    v cho vay: ­ C¨n  h¹n    cø  møc   µ  Õ   ¹ch  v k ho chuyÓn  èn  ®èivíi®Þa   ¬ng)  v (    ph hoÆc   Quy Õt  nh   ®Þ cho  vay  ®èi víic¬  (     quan  Trung  ng  chøc  oµn  Ó,  éi ¬ tæ  ® th h   quÇn  óng) Bé  µichÝnh  µm  ñ tôc cÊp  èn  ch   T  l th     v cho  Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  b  n  ­ ¬ng b»ng  ×nh  h thøc lÖnh    Òn ®Ó   µm  ån  èn    chiti   l ngu v cho  vay. Kho  ¹c  µ  íc Trung  ng  b nh n   ¬ c¨n  th«ng  cø  b¸o chuyÓn  èn  ña  é   µi v c BT  chÝnh, chË m   Êt kh«ng    ngµy,chuyÓn  èn  Ò     nh   qu¸ 5    v v Kho  ¹c Nhµ   íc ®Þa   b  n  ph¬ng  ¬icã  ù    îcduyÖt ®Ó   chøc  n   d ¸n ®     tæ  cho  vay theo quy  nh.   ®Þ 10­ Ph¸ttiÒn vay:       10.1­C¨n  Quy Õt  nh  Öt    cø  ®Þ duy cho  vay  ña  Êp  ã  Èm  Òn, Kho  c c c th quy   b¹c Nhµ   íc n¬i ph¸ttiÒn    n      vay  ã  c tr¸chnhiÖm   íng  Én    i îng    h d c¸c ®è t vay  èn  v lµm  ñ  ôc thÕ  Êp  µis¶n  th t   ch t  hoÆc  b¶o  l∙nh,cïng  i diÖn    ®¹   bªn vay  ý  îp  kh ®ång  Ýn  ông  td theo quy  nh  ¹ Th Ó   Ö    ®Þ t i l cho  vay  ña  é  µichÝnh. c BT    10.2­Trong    vßng  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën  îc quyÕt  nh  10    t  nh ®  ®Þ cho vay,   Kho  ¹c Nhµ   ícph¶itrùctiÕp ph¸ttiÒn ®Õ n   êivay.§èivíi ù    ã  Òu  b  n          ng         ¸n c nhi d hé  vay,Kho  ¹c Nhµ   íccã  Ó  û      b  n   th u th¸ccho  ñ  ù    ùc hiÖn    Òn vay  ch d ¸n th   ph¸tti  
 5. ® Õ n   é. ViÖc  û    h  u th¸cph¶i®¶m     b¶o qu¶n  ýtètnguån  èn, thu  åi ®Çy     l    v   h  ®ñ vµ  ng  ¹n cho  ü   èc    ç  î Öc  µm. ®ó h   Qu qu giah tr  vi l 10.3­§èivíic¸c dù  ®∙  Öt,nhng          ¸n  duy   kh«ng cho vay  îc,Kho  ¹c Nhµ   ®  b  níc ph¶ib¸o      c¸o ngay  íic¬  v   quan  quyÕt  nh  ra  ®Þ cho  vay    ®Ó xem   Ðt,gi¶i x   quyÕt. 11­ Gia  ¹n nî,cho    h   vay  ¹ : li 11.1­Gia  ¹n nî:   h  ­ §èivíidù    n   ¹n    î,nhng        ¸n ®Õ h tr¶n   s¶n  Êt cha  îcthu ho¹ch,chñ  ù  xu   ®     d ¸n cã    nhu  Çu    ¹n,ph¶ilµm  n    ×nh râ nguyªn nh©n  µ  Ön  c gia h     ®¬ gi¶itr       v bi ph¸p   kh ¾c  ôc  öi®Õ n   ph g   Kho  ¹c Nhµ   ícn¬icho  b  n    vay    ®Ó xem   Ðt,gi¶i x     Õt. quy ­ C¨n  ®¬n      ¹n  î,Kho  ¹c Nhµ   íctiÕn hµnh  Óm    µ      cø  xingia h n   b  n    ki trav gi¶i quyÕt giah¹n  î.Thêigian giah¹n nîtèi a      n              kh«ng    th¸ng. ® qu¸ 06  11.2­Cho    vay  ¹ : li ­ Dù   cã    ¸n  chu  ú k s¶n  Êt kinh doanh  µi h¬n  êih¹n  îc vay,®∙  ö  xu     d  th   ®   s dông  èn  v vay  ng  ôc  ch, cã  Öu  ®ó m ®Ý   hi qu¶,chñ  ù    ã    d ¸n c nhu  Çu  c vay  thªm  m ét  êih¹n    th   ®Ó duy  ×s¶n  Êt,æn   nh  Öc  µm  tr   xu   ®Þ vi l cho  êilao ®éng, th× ng        tr ckhi®Õ n   ¹n    î,ph¶icã  í    h tr¶n     b¸o    Õt  c¸o k qu¶  ö  ông  èn  sd v vay  µ  n    v ®¬ ®Ò nghÞ  vay  ¹ . li ­ Quy  nh  Èm  nh  µ  Èm  Òn    ®Þ th ®Þ v th quy cho  vay  ¹ thùc hiÖn    i víi l  i   nh ®è     dù    ¸n vay  Çn  u,  ng  l ®Ç nh kh«ng  ph¶ilËp l¹dù        ¸n. i ­ Dù   ® îc duyÖt    ¸n    vay  ¹ cha  li  ph¶itr¶nî gèc  íc khilµm  ñ  ôc vay  ¹        tr     th t   li , nhng  ph¶itr¶®ñ   è  Òn        s ti l∙ trong thêih¹n  ∙  i    ® vay.§ Ó   ¶m    ® b¶o  Ýnh  ªntôc t li     trong qu¸ tr×nh sö  ông  èn,c¸cthñ tôcduyÖt cho      d v       vay  ¹ph¶ihoµn  l i   chØnh  ­ tr ícngµy  n   ¹n tr¶nî.   ®Õ h     ­ §èivíi   i t ng cã        ®è  î   nhu  Çu  c¸c c vay  thªm  èn    ë   éng  v ®Ó m r s¶n  Êtkinh xu     doanh, thu  ót thªm    ng, th×  ñ  ù  ph¶icã  µiliÖu chøng    h  lao ®é   ch d ¸n    t    minh  µ  v göi®Õ n     ¬    c¸c c quan  ã  ªnquan      Õt  c li   ®Ó gi¶iquy theo  ×nh tù duyÖt  tr     vay  Çn  l ®Ç u. 12­ Thu  åivµ  ö  ông  èn    åi:   h  sd v thu h ­ Kho  ¹c  µ   íc tiÕn  µnh    b Nh n   h thu  åi nî ®Õ n   ¹n;chñ  ù  cã  Ó    h   h  d ¸n  th tr¶ vèn  ích¹n. tr   ­ Vèn    åi® îcdïng ®Ó     thu h       cho vay  quay vßng    ù    c¸cd ¸n kh¸cdo  a  ­   ®Þ ph ¬ng,c¸ctæ      chøc  oµn  Ó,héiquÇn  óng  ® th     ch qu¶n  ý. l
 6. ­ Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh, c¬    quan  Trung  ng  chøc  oµn  Ó, héi ¬ tæ  ® th     quÇn  óng  ch ph¶icã  Õ   ¹ch  ö  ông  èn  µ  Öt    ù  phï hîp víisè    k ho sd v v duy c¸c d ¸n        vèn    åihµng  thu h   th¸ng,quý;kh«ng    èn  ån ®äng        ®Ó v t   ë Kho  ¹c. b ­ Trêng  îp cÇn  Õtph¶i®iÒu    h  thi     chØnh  ån  èn  ngu v cho  vay  ÷a c¸c®Þa   gi     ph¬ng,c¸ctæ      chøc  oµn  Ó,héiquÇn  óng  ® th     ch hoÆc     Ò   thu v Kho  ¹c Nhµ   íc b  n  Trung  ng,LiªnBé  Ïcã    ¬     s   v¨n b¶n. 13­ Xö  ýc¸cdù    îqu¸ h¹n:   l     ¸n n     ­ Vèn  îqu¸ h¹n    n     kh«ng  ph¶ido      c¸cnguyªn nh©n  Êt kh¶    b  kh¸ng vµ    kh«ng  thuéc ®èi t ng ® îcgi¶i    î       Õt    ¹n  quy giah hoÆc   cho vay  ¹  ñ  ù    l ich d ¸n ph¶icã  ,   tr¸ch   nhiÖ m  µn    y    gèc  µ    ho tr¶®Ç ®ñ c¶  v l∙cho  i Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n ­ Sau  th¸ngkÓ   õngµy    03    t  chuyÓn sang  îqu¸ h¹n,n Õu  ∙  îc®«n  c  n      ®®   ®è tr¶nî,nhng  ñ  ù    Én  è  ×nh  ©y  a  × Kho  ¹c Nhµ   ícchuyÓn  å  ¬     ch d ¸n v c t d d th   b  n  hs cho vay  n   ¬  ®Õ c quan  µ  íccã  Èm  Òn    Þ    ¹i tµis¶n  Õ  nh n   th quy ®Ò ngh ph¸tm     th chÊp theo quy  nh  Ön  µnh      åivèn,tr ng  îp nghiªm  äng,®Ò   ®Þ hi h ®Ó thu h    ê h   tr   nghÞ    truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s II­ Ë p, q u ¶ n  l ý v µ  s ö  d ô n g  q u ü  gi¶i u y Õ t   L  q vi Ö c l µ m  ® Þ a  p h ¬ n g 1­  ü     Õt  Öc  µm  a   ¬ng  µ m ét  é  Ën  ña  ü   èc  Qu gi¶iquy vi l ®Þ ph l  b ph c Qu qu gia hç  î Öc  µm, ® îctrÝch tõ Ng ©n    tr  vi l        s¸ch ®Þa  ¬ng  µng    ph h n¨m  ©n  (Ng s¸ch   cÊp  tØnh) vµ    ån  èn    c¸cngu v kh¸c dµnh   cho  Ünh  ùc  Öc  µm. Quü   îcqu¶n  l v vi l   ®  lýtËp    trung qua    Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n 2­  µng  H n¨m,  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh c¨n  vµo  cø  kh¶ n¨ng  ña  ©n   c Ng s¸ch  a   ¬ng  µ  ®Þ ph v nhu  Çu    Õt  Öc  µm  ¹  a   ¬ng, bè  Ý m ét  c gi¶iquy vi l t i ®Þ ph   tr   phÇn  kinh phÝ     trong dù    ©n     to¸n Ng s¸ch  a   ¬ng    Ëp  ü     Õt  ®Þ ph ®Ó l Qu gi¶iquy viÖc  µm,tr×nh Héi ®ång  ©n  ©n  l     nh d tØnh  Õt ®Þnh. quy   3­ Sö  ông  ü:  d qu 3.1­Cho    vay  theo dù    ¹oviÖc  µm:   ¸n t   l ­ Dµnh    kho¶ng  85%   ån  ü     µm  èn  80­ ngu Qu ®Ó l v cho  vay    Õt  Öc  gi¶iquy vi lµm. ViÖc    qu¶n  ý,thùc  Ön  l  hi cho vay theo  íng  Én  ¹  ôc    ña  h d ti m I c Th«ng    t nµy. ­ C¨n  chØ    Õ   ¹ch      cø  tiªuk ho bæ sung  èn  v vay    Õt  Öc  µm  gi¶iquy vi l trong   n¨m  îc duyÖt;hµng  ý, Së   µi chÝnh    Ët    ®    qu   T   ­ V gi¸chuyÓn  èn  v cho  Kho  ¹c b  Nhµ   íctØnh  n  b»ng  ×nh  h thøc lÖnh    Òn ®Ó   µm  ån  èn    chiti   l ngu v cho  vay.
 7. 3.2­Hç  î èn:   tr  v Dµnh kho¶ng  20%   ån  ü     ç  îc¬  ë  Ët chÊt c¸c Trung  15­ ngu Qu ®Ó h tr  s v      t©m   Þch  ô  Öc  µm, c¸c dù  ®µo   ¹o nghÒ,  d v vi l     ¸n  t  khuyÕn n«ng  l©m   ng, ­  ­    qu¶n  ých¬ng  ×nh tõc¬  ë  n   l  tr     s ®Õ tØnh. III­Tr¸ch n hi Ö m  v µ  q u y Ò n  h ¹ n c ñ a c¸c c ¬  q u a n   1­ Bé    Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi:   X∙ h ­ Chñ  ×, èihîp víi é  µichÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   Ëp kÕ   ¹ch   tr   ph       T   B   K ho   § tl   ho   ph©n    ù    ©n  bæ d ¸n ng s¸ch cÊp  íivµ  Õ   ¹ch sö  ông  èn    åicho  õng    m   k ho   d v thu h   t c¬  quan  Trung  ng  chøc  oµn  Ó, héi quÇn  óng, ®Þa   ¬ng    é  ¬ tæ  ® th     ch   ph ®Ó B K Õ   ¹ch vµ  Çu   ho   § ttæng  îp tr×nh ChÝnh  ñ  h    ph xem   Ðt quyÕt ®Þnh; x    ­ Phèihîp víi   é, Ngµnh  ªnquan         B c¸c li   nghiªncøu  ©y  ùng  ¬  Õ     xd c ch qu¶n  lý,sö  ông  ü   èc   d Qu Qu gia  ç  îviÖc  µm  h tr  l theo  ng  ôc     ña  ¬ng  ®ó m tiªuc Ch tr×nh;   ­ KiÓ m     ¸nh    Õt    tra,® gi¸k qu¶  ö  ông  ü   ç  îviÖc  µm, ®Þnh  ú    sd Qu h tr  l  k6 th¸ng,n¨m  c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ.   b¸o    t  ph 2­ Bé  µichÝnh:   T  ­ Chñ  ×, èihîp víi é    tr   ph       Lao  ng    ¬ng  B ®é ­ Th binh vµ  héi,Bé  Õ   ¹ch   X∙    K ho   vµ  Çu   ©y  ùng  ¬  Õ,  § tx d c ch qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  ü   èc    ç  î Öc  l  ® h Qu Qu gia h tr vi lµm; híng  Én    a   ¬ng  ©y  ùng  µ  ùc  Ön  ¬  Õ     d c¸c ®Þ ph x d v th hi c ch qu¶n  ý Quü   l  gi¶i   Õt viÖc  µm  ña  a  ¬ng  quy   l c ®Þ ph theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy;   ®Þ t i tn ­ Phèihîp víi é           Lao  ng    ¬ng  B ®é ­ Th binh vµ  héi,Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu    X∙    K ho   § t Ëp  ù   l d to¸n ng©n    s¸ch  Êp  íi cho  ¬ng  ×nh,tæng  îp  µo  Õ   ¹ch c m  Ch tr   h v k ho   ng©n s¸ch hµng    n¨m    Ýnh  ñ  ®Ó Ch ph xem   Ðt,tr×nh Quèc  éiquyÕt ®Þnh; x    h    ­ §¶m     b¶o  ©n  ng s¸ch cÊp  íicho  ü   èc    ç  î Öc  µm    m  Qu Qu gia h tr  vi l theo  ù  d to¸nng©n    s¸ch ® îcduyÖt;    ­KiÓ m       tra,gi¸m    s¸tc«ng    t¸cqu¶n  ývµ  ö  ông  ü. l  s d qu 3­ Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu :   K ho   § t ­ Phèi hîp  íiBé   µi chÝnh, Bé       v  T     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi x©y  v X∙    dùng  ù    ©n  d to¸nng s¸ch cÊp  íicho  ¬ng  ×nh,tæng  îp,® a  µo  ù      m  Ch tr   h   v d to¸n ng©n s¸ch chung  ña  µ   íc hµng  c Nh n   n¨m    Ýnh  ñ  ®Ó Ch ph xem   Ðt  µ  ×nh x v tr   Quèc  éiquyÕt ®Þnh  h   
 8. ­ Tæng   îp  Õ   ¹ch  ©n    ù    ©n    h k ho ph bæ d to¸nng s¸ch cÊp  íi,vèn  håi   m  thu    hµng n¨m cho  ¬  c quan  Trung  ng  chøc  oµn  Ó, héi quÇn  óng, vµ  ¬ tæ  ® th     ch   ®Þa  ¬ng,tr×nh Ch Ýnh  ñ  Ðt vµ  ph     ph x   giao kÕ   ¹ch thùc hiÖn;   ho     ­ Tham   nghiªn cøu, x©y  ùng  ¬  Õ   gia      d c ch qu¶n  ý vµ  iÒu  µnh  ü   l  ® h Qu quèc    ç  î Öc  µm,kiÓm    giah tr  vi l   tra,gi¸m    Öc  ùc hiÖn  s¸tvi th   theo ®óng  ôc      m tiªu cña  ¬ng  ×nh. Ch tr 4­ C¸c  ¬    c quan  Trung  ng  chøc  oµn  Ó,héiquÇn  óng: ¬ tæ  ® th     ch ­ Tæ     chøc  ùc hiÖn,qu¶n  ývèn  ña  ü   èc    ç  î Öc  µm  ∙  th     l  c Qu Qu gia h tr vi l ® ® îcCh Ýnh  ñ    ph giao; ­ Ph ©n      bæ cho  chøc  oµn  Ó, héiquÇn  óng  Êp  tæ  ® th     ch c tØnh chØ    tiªu kÕ   ¹ch  èn  ho v vay  (bao  å m   èn    g v bæ sung  íi,vèn  m  thu  åi)vµ  h   chØ       tiªugi¶i quyÕt   Öc  µm  ∙  îcChÝnh  ñ   vi l ® ®   ph giao; ­  íng  Én    Êp  oµn  Ó    a   ¬ng  ©y  ùng  ù  vay  èn  H d c¸c c ® th ë ®Þ ph x d d ¸n  v theo quy  nh;   ®Þ ­X Ðt  µ    Õt ®Þnh    v ra quy   cho  vay    ù    éc ph¹m    c¸cd ¸n thu   viqu¶n  ý; l ­ ChØ   o    Êp  oµn  Ó    a   ¬ng  ùc  Ön  ng  ¬  Õ,  ®¹ c¸c c ® th ë ®Þ ph th hi ®ó c ch chÝnh  s¸ch cho    vay  õ Quü   èc    ç  î Öc  µm; kiÓm     ¸nh    ×nh  t  qu gia h tr vi l   tra,® gi¸t h×nh  µ  Õt  v k qu¶  ùc  Ön; ®Þnh  ú  ý, 6  th hi   k qu   th¸ng,n¨m    b¸o  c¸o  íiLiªn Bé  v    (theom É u   è  kÌm    s 4  theo Th«ng   µy).   tn 5­ Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng:   b  n  ¬ ­H íng dÉn    ñ tôccho      c¸cth     vay; ­ ChØ   o    ®¹ Kho  ¹c Nhµ   íccÊp  íithùc hiÖn    ñ tôc cho  b  n  d    c¸c th     vay,®¶m     b¶o  chÆt  Ï,®¬n  ch   gi¶n,tr¸nhphiÒn  µ      h cho  ©n  ©n; nh d ­Qu¶n  ý,   l  tæng  îp,ph©n  èitiÒn l∙theo quy  nh; h  ph      i   ®Þ ­ §Þnh  ú  ý, 6    k qu   th¸ng,9    th¸ng vµ    n¨m b¸o c¸o  ×nh  ×nh  µ  Õt    t h v k qu¶ thùc hiÖn    cho vay  õQuü   èc    ç  î Öc  µm  íi   é. t  qu giah tr  vi l v   LiªnB 6­ ë    a  ¬ng:   c¸c®Þ ph 6.1­Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh: ­ Giao chØ     Ò   Öc  µm  µ  èn  tiªuv vi l v v vay cho  û   U ban  ©n   ©n     nh d c¸c huyÖn; ­    Tæ chøc  ùc  Ön, qu¶n  ý vèn  ç  îviÖc  µm  ∙  îc Ch Ýnh  ñ  th hi   l  h tr  l ®®  ph giao;
 9. ­ KiÓ m     ¸nh    Öc  ùc hiÖn    ån  èn  Ò   Öc  µm  ¹  a     tra,® gi¸vi th   c¸c ngu v v vi l t i ®Þ ph¬ng  µ  v b¸o  c¸o  nh  ú  ý, 6  ®Þ k qu   th¸ng,c¶    n¨m  íiLiªn Bé   v    (theo m É u   è      s4 kÌm  theo Th«ng   µy).   tn 6.2­Së    Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi:   X∙  ­ Chñ   ×,phèihîp víi ë  µichÝnh    Ët    ë  Õ   ¹ch vµ  Çu   Ëp   tr        T S ­ V gi¸, K ho   § S tl   kÕ   ¹ch  ©n     ù   ho ph bæ d to¸n ng©n     s¸ch  Êp  íi vµ  èn  c m  v thu  åi cho  õng  h  t huyÖn, tæ    chøc  ®oµn  Ó    ë   µi chÝnh    Ët    ë   Õ   ¹ch  µ  Çu    th ®Ó S T   ­ V gi¸, K ho S v§ ttæng  îp tr×nh Uû     h    ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Ðt quyÕt ®Þnh; x    ­ Chñ   ×phèihîp víi   tr        kho  ¹c Nhµ   íctØnh  Óm    Èm  nh    ù  b  n  ki tra,th ®Þ c¸c d ¸n vay  èn  ×nh  û   v tr U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, xem   Ðt  Õt  nh;    x quy ®Þ trong    ®ã chÞu tr¸chnhiÖ m  Ýnh  Ò   ôc    i t ng vay  èn;chñ  ×phèihîp víi     ch vm tiªu,  î   ®è v  tr        c¸c c¬ quan  ªnquan, gi¶iquyÕt    ù  bÞ   ñiro  li      c¸c d ¸n  r   theo  quy  nh;  Óm     ®Þ ki tra, ®¸nh    Õt  gi¸k qu¶  cho vay  ü   èc    ç  î Öc  µm; Qu qu giah tr  vi l ­H íng dÉn    i t ng trªn®Þa  µn  ©y  ùng  ù        c¸c®è  î     bxd d ¸n vay  èn; v ­ H íng  Én      d c¸c Trung  ©m   Þch  ô  Öc  µm  ©y  ùng    ù  hç  î t d v vi l x d c¸c d ¸n  tr  trang thiÕtbÞ   ¹y nghÒ,  Þch  ô  Öc  µm; chñ  ×,phèihîp víi ë   Õ   ¹ch     d  d v vi l   tr         K ho   S vµ  Çu  , Së   µi chÝnh  V Ët    chøc  Èm   nh  ù  tr×nh  û     § t  T   ­  gi¸tæ  th ®Þ d ¸n  U ban nh©n  ©n  d tØnh; ­    Tæ chøc  tuyªn truyÒn  Ò   ôc    vm tiªu,néi dung  µ    Ýnh     v c¸c ch s¸ch  ña  c Ch ¬ng  ×nh m ôc    èc    Ò   Öc  µm. tr   tiªuQu giav vi l 6.3­Së  µichÝnh   Ët    T  ­V gi¸: ­ Chñ   ×,phèihîp víi ë  Õ   ¹ch vµ  Çu   Ëp  ù    ©n    tr         K ho   § S tl d to¸nNg s¸ch ®Þa     ph¬ng  ©n  (ng s¸ch  tØnh, thµnh  è) cÊp  íi cho  ¬ng  ×nh  µng    ph   m  ch tr h n¨m    ®Ó Uû   ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Ðt,tr×nh Héi ®ång  ©n  ©n  x     nh d tØnh  Õt ®Þnh; quy   ­ Phèi hîp  íiSë       v   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi lËp  Õ   ¹ch  ©n   v X∙    k ho ph bæ   ù  d to¸n ng©n    s¸ch  Êp  íi,vèn  c m  thu  åi cho  õng  Ön,  chøc  oµn  h  t huy tæ  ® thÓ    ®Ó tæng  îp tr×nh Uû   h    ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Ðt,giao kÕ   ¹ch thùc hiÖn; x   h    ­ H íng dÉn  Óm     Õt    ö  ông      ki traquy to¸ns d kinh phÝ  õ l∙cña    ¬    t    i c¸c c quan  qu¶n  ýCh ¬ng  ×nh t¹ ®Þa  ¬ng; l  tr     i ph ­Phèihîp víi        Kho  ¹c Nhµ   íctrong viÖc  nh    µis¶n  Õ  Êp. b  n    ®Þ gi¸t   th ch 6.4­Së  Õ   ¹ch vµ  Çu :   K ho   § t ­ Phèi hîp  íiSë   µi chÝnh    Ët      Êt møc   trÝch  Ëp  ü         v  T   ­ V gi¸®Ò xu     l Qu gi¶i quyÕt  Öc  µm  õ ng©n  vi l t   s¸ch ®Þa  ¬ng  µng    ph h n¨m, tr×nh Uû       ban  ©n  ©n, nh d   Héi ®ång  ©n  ©n    nh d tØnh  Ðt,quyÕt ®Þnh; x     
 10. ­ Phèi hîp víiSë           Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,Së   µi chÝnh    Ët  v X∙    T   ­V gi¸ph©n      bæ chØ    Õ   ¹ch gi¶iquyÕt  Öc  µm  µ  tiªuk ho     vi l v chØ    Õ   ¹ch vèn  tiªuk ho   vay  õng©n  (t   s¸ch Trung  ng  µ  a  ¬ng) cho  Ön, tæ    ¬ v ®Þ ph   huy   chøc  oµn  Ó, ® th   tr×nh Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Ðt,quyÕt ®Þnh; x    ­ Phèihîp víic¸c c¬            quan  ªnquan  Óm    ¸nh    ×nh  ×nh  µ  Õt  li   ki tra,® gi¸t h vk qu¶  cho  vay  õQuü   èc    ç  î Öc  µm. t  qu giah tr vi l 6.5­Kho  ¹c Nhµ   íctØnh:   b  n  ­  èi hîp  íic¬  Ph   v   quan  Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi,c¸c tæ  v X∙      chøc  ®oµn  Ó, héiquÇn  óng  Óm     Èm  nh    ù    th     ch ki tra,th ®Þ c¸c d ¸n vay  èn;tæ  v   chøc  cÊp ph¸ttiÒn    vay  µ  v thu  åi nî    n   ¹n; chÞu  h   khi ®Õ h   tr¸ch nhiÖ m   Ýnh  Ò     ch v ®iÒu  Ön  ki vay,møc    vay  µ  ôc  ch  ö  ông  èn; vm ®Ý s d v ­ Phèi hîp víic¬          quan  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héivµ    ¬    X∙    c¸c c quan  li   ªnquan  trong viÖc  ö  ýc¸cdù    Þ  ñiro bÊt kh¶    x l     ¸n b r       kh¸ng vµ  îqu¸ h¹n tr×nh    n      cÊp  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh; c th quy quy   ­ Thùc  Ön  ©n  èitiÒn l∙theo    hi ph ph      i quy  nh; phèihîp víi ë  µichÝnh  ®Þ        T S ­VËt    Óm      gi¸ki tra,tæng  îp quyÕt to¸nviÖc  ö  ông  h     sd kinh phÝ  õl∙cña    ¬    t    i c¸cc quan  qu¶n  ýCh ¬ng  ×nh t¹ ®Þa  ¬ng; l  tr     i ph ­ Hµng    th¸ng,quý  c¸o t×nh  ×nh    b¸o    h cho vay,thu nîvíi       Ban  chØ  o    ®¹ gi¶i quyÕt  Öc  µm  a   ¬ng  µ  vi l ®Þ ph v Kho  ¹c Nhµ   íccÊp    b  n  trªn(theo híng dÉn  ña      c Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng). b  n  ¬ IV­ æ  c h ø c  th ù c hi Ö n  T 1­  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, c¬  ¬   quan  Trung  ng  chøc  oµn  Ó, héi quÇn  óng  cø  éi dung  íng  Én  ¹ ¬ tæ  ® th     ch c¨n  n   h d t i Th«ng   µy,chØ  o    ¬  tn   ®¹ c¸cc quan  chøc n¨ng  ùc hiÖn    ¹t®éng  ña  ­ th   c¸cho   c ch ¬ng  ×nh m ôc    èc    Ò   Öc  µm  éc  ¹m    tr   tiªuqu gia v vi l thu ph viqu¶n  ý;®Èy  l  nhanh  tiÕn ®é     cho  vay  èn,kÞp  êixö  ýc¸cvíng m ¾ c     v  th   l       ph¸tsinh,qu¶n  ýQuü     l  chÆt  chÏ,sö  ông  ng  ôc  ch, cã  Öu   d ®ó m ®Ý   hi qu¶. 2­ Bé   µi chÝnh, Bé     T    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,Bé   Õ   ¹ch  µ    X∙    K ho v §Çu   tchØ  o  Ö   èng  ®¹ h th nghiÖp  ô  ña  µnh  ùc hiÖn  v c Ng th   Th«ng   µy. tn 3­ Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.C¸c      tn c hi l   15  k t  k  v¨n b¶n  íc tr   ®©y   íng  Én  Ò   Ýnh  h d v ch s¸ch vay  èn  i  íic¸c dù  nhá    Õt  Öc  v ®è v     ¸n  gi¶iquy vi lµm theo NghÞ   Õt  è  quy s 120/H§BT  µy ng 11/4/1992  ña  éi  ng  é   ëng  c H ®å B tr (nay lµCh Ýnh  ñ) h Õt  Öu  ùcthi µnh.    ph   hi l     h
 11. Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön, n Õu  ã  íng  ¾ c     Þ   tr th hi   cv m ®Ò ngh ph¶n  ¶nh  Þp  k thêivÒ     é     LiªnB Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi­ Tµi chÝnh    Õ   ¹ch  µ    X∙        ­ K ho v §Çu     t®Ó nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy
 12. M É u  s è  1a      d ù  ¸n v a y v è n q u ü  q u è c gia h ç  trî Ö c l µ m  vi (¸ dông  p  cho  ù    ïng,nhã m   é    nh) d ¸n v   h gia®× ­Tªn  ù    d ¸n: ­Hä   µ    ñ  ù    ù ¸n vïng,®oµn  Ó    â chøc  ô):   v tªnch d ¸n (d       th ghir   v ­§Þa  iÓ m   ùc hiÖn:   ® th   ­Tæng  è  èn  ùc hiÖn:   s v th   Trong ®ã:   +  èn  ùcã  èn ®èi øng): V t   (v     +  èn  Çn  V c vay: ­Tæng  è  é    s h tham    ù  giad ¸n: ­Tæng  è    ng  îct¹oviÖc  µm:   s lao®é ®     l ­Dù   Õn  êigian b ¾t  u   ùc hiÖn  ù    ki th     ®Ç th   d ¸n: §Þa  chØ  ªnh Ö: li   §iÖn  ¹i tho : Huy Ön: TØnh, thµnh  è:   ph ..   .n¨m... . . , ..
 13. d ù  ¸n v ay v è n t¹o vi Ö c l µ m Tªn  ù  d ¸n: ­Hä   µ    ñ  ù    ù ¸n vïng,®oµn  Ó    â chøc  ô).   v tªnch d ¸n (d       th ghir   v ­§Þa  iÓ m   ùc hiÖn  ù    ® th   d ¸n: ­Tæng  è  èn  ùc hiÖn  ù    s v th   d ¸n: Trong  : ®ã +  èn  ùcã  èn ®èi øng): V t   (v     +  èn  Çn  V c vay: ­Tæng  è  é    s h tham    ù  giad ¸n: ­Tæng  è    ng  îct¹oviÖc  µm:   s lao®é ®     l ­Dù   Õn  êigian b ¾t  u   ùc hiÖn  ù    ki th     ®Ç th   d ¸n: I. è i c ¶ n h  th ù c hi Ö n  d ù  ¸n:  B ­§iÒu  Ön  ùc hiÖn  ù    ki th   d ¸n: +  Kinh  Õ: t +  ù  T nhiªn: t  ai,khÝ  Ëu, ®Þa  ý.  ®Ê ®   h  l +  héi: µnh  Ò   X∙    ng ngh truyÒn  èng  th hay  phong  ôccanh  . t  t¸c. . ChØ   nh÷ng  iÒu  Ön  ªnquan  n   ù  nªu  ® ki li   ®Õ d ¸n ­M ôc    ña  ù    tiªuc d ¸n: II. é i d u n g  d ù  ¸n:  N 1­ Quy    ù    m« d ¸n: ­Sè  Ön  Ých    di t gieo,trång   ­Sè    con    óc gias ­Sè  é,sè    ng    h   lao®é tham    ù  giad ¸n. 2­ Nhu  Çu  èn    c v vay:
 14. ­Nhu  Çu  èn  u  :   c v ®Ç t +  ù   Ýnh  y    Dt ®Ç ®ñ nhu  Çu  èn  u    c v ®Ç tcho  ét  n  Þ  Ön  Ých,m ét  m ®¬ v di t   ®Ç u  con  Ët nu«i,trªnc¬  ë  µy  Ýnh  v      sn t nhu  Çu  èn  u      ùc hiÖn  ù  c v ®Ç t ®Ó th   d ¸n. +  èn  ùcã V t  +  èn  Çn  V c vay  Ýnh trªnc¬  ë  ÷ng  éidung  (t     s nh n  s¶n  Êt® îcvay) xu     + S¶n îng t¨ngthªm   l    3­ M ôc  ch  ö  ông  èn    ®Ý s d v vay: ­ §Çu     tmua   con,c©y  èng,c«ng  ô    ng, m¸y  ãc,  ñng  ¹   è    gi   c lao ®é   m ch lo is , l ng,thµnh  Òn. î  ti ­§Çu     tmua  Ëtt  v  ,nguyªn vËtliÖu.    ­Mua  ¾ m     s kh¸c.Néi dung  µy  Ýnh      ¬  ë  éidung     nt to¸ntrªnc s n   2. 4­ HiÖu    qu¶  s¶n  Êtvµ  xu   kh¶  n¨ng  µn    èn: ho tr¶v 5­ Thêih¹n vay:      6­ §iÒu  Ön    ki vay: ­Vay    b»ng  Ýn  Êp:Ng êihay  ¬  t ch     c quan  b¶o  l∙nh, Ýn  Êp.   ch t III.c a m  k Õ t c ñ a c h ñ  d ù  ¸n:   ­ Qu¶n  ývµ  ã    l   c tr¸chnhiÖm   «n  c    µnh    ö  ông  èn  ng    ® ®è c¸c th viªns d v ®ó m ôc  ch, cã  Öu  ®Ý   hi qu¶,b¶o  ¶m     èn  µ      ® tr¶v v l∙cho  ü   ng  i Qu ®ó quy  nh. ®Þ Ngµy... .th¸ng.. .n¨m... . . . . . .. Chñ   ù   d ¸n   ý    ng  Êu) (K tªn,®ã d
 15. M É u  s è  1b     d ù  ¸n v ay v è n q u ü  q u è c gia h ç  trî Ö c l µ m  vi ( p  ông  ¸d cho  ¬  ë  c s s¶n  Êtkinh doanh) xu     Tªn  ù  d ¸n: Hä   µ    ñ  ù  v tªnch d ¸n: §Þa  iÓ m   ùc hiÖn  ù  ® th   d ¸n: Thêigian thùc hiÖn  ù        d ¸n: M ôc    ù    tiªud ¸n: ­Ph¸ttr Òns¶n  Êt,kinhdoanh:    i   xu             ­Gi¶iquyÕt viÖc  µm  íicho    ng      l m  lao®é Tæng  è  èn  ùc hiÖn  ù  s v th   d ¸n: Trong  :  ®ã ­Vèn  ùcã:   t           ­Vèn    vay: §Þa  chØ  ªnh Ö: li   §iÖn  ¹i tho : Huy Ön: TØnh, thµnh  è:   ph .. .n¨m  . . . , .. .
 16. d ù  ¸n v ay v è n t¹o vi Ö c l µ m Tªn  ù  d ¸n: Hä   µ    ñ  ù  v tªnch d ¸n: §Þa  iÓ m   ùc hiÖn  ù  ® th   d ¸n: Thêigian thùc hiÖn  ù        d ¸n: M ôc    ù    tiªud ¸n: ­Ph¸ttr Óns¶n  Êt,kinhdoanh:    i   xu             ­Gi¶iquyÕt   Öc  µm  íicho    ng     vi l m   lao®é I. è i c ¶ n h:  B ­§Æc   iÓ m,  ×nh  ×nh    ® t h doanh  nghiÖp. ­Bèic¶nh    éi.    x∙h ­Kh¶    n¨ng    iÒndoanh  ph¸ttr   nghiÖp  trong dù    ¸n. II. ô c  tiªu ù  ¸n:  m  d 1. §Çu   ph¸ttr Ón doanh    t  i   nghiÖp, m ë   éng    r s¶n  Êt  xu kinh doanh, t¨ng    s¶n  È m,  ph doanh      înhuËn. thu,t¨ngl   i 2.T¹o  ç  µm  Öc  íi,   ótlao®éng  µo  µm  Öc:   ch l vi m   h    thu v l vi ­Thu  ótlao®éng  íivµo  µm  Öc.   h   m  l vi ­§¶m     b¶o  Öc  µm    nh  vi l æn ®Þ cho  êilao®éng. ng     ­§¶m     b¶o    Ëp  õ.. .  ng    nh  éc  èng. thu nh t . ®å æn ®Þ . cu s III.lu Ë n c h ø n g  kinh t Õ  k ü  thu Ë t c ñ a d ù  ¸n:   1.Chñ  Ó  ù    th d ¸n: ­Tªn  äi:   g ­Chøc    n¨ng:
 17. ­Ng êi®¹idiÖn:      ­Trô  ë    s s¶n  Êt:. . ...V¨n  xu . . ..  . phßng  . giao dÞch:.. . ............     . . ............ ­§iÖn  ¹i   tho : ­GiÊy  Ðp  µnh  Ëp:   ph th l ­GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh:   ­Tµikho¶n  Òn göi:    ti   ­Vèn    ph¸p ®Þnh:   2.M Æt     b»ng  s¶n  Êt: xu Ghi cô  Ó  Ön  Ých      th di t v¨n phßng,nhµ  ëng,kho  , .   x   b∙i . . 3.Nguån  èn:Tæng  è   v  s   Trong  : ­Cè   nh:.. . .....  u  ng:.. . ..    ®ã   ®Þ . . .....L ®é . . . . .. ­Vèn  ùcã:. . ....  èn    t  . . ....V vay:. . .... . . . . ... 4.N¨ng  ùcs¶n  Êt:   l  xu ­X ëng:   gå m: ­Trang  Þ    b m¸y  ãc: (c¸clo¹ ) m    i 5.HiÖu    qu¶  s¶n  Êtkinhdoanh    xu     (2 n¨m  Çn  Êt): g nh ­Doanh    thu: ­Thu Õ:   ­Lîi     Ën: nhu ­TiÒn ¬ng    l c«ng  ©n: nh 6.Nhu  Çu  ë   éng    c mr s¶n  Êtkinhdoanh,ph¸ttr Óndoanh  xu        i   nghiÖp: a­ §Çu     ttrang thiÕtbÞ:     ­M¸y  ãc:   m ­Ph¬ng  Ön:   ti ­VËt :   t b­ §Çu   èn u  ng:   tv l ®é ­Mua    nguyªn vËtliÖu:    ­.. . ...............   . . ............... c­Nhu  Çu  ö  ông    ng:   c sd lao®é
 18. ­Lao  ng  Ön  ã:. . ....  êi   ®é hi c . . ....ng .. ­T¨ng    thªm:. . ..........ngêi . . .........  .. d­ Sè  èn      v xinvay: ­Tæng  è  èn      s v xinvay:. . .. ng  so  íi . ..  ®å (%  v   tæng  è  èn  s v vay  cho)dù    ¸n: ­M ôc  ch  ö  ông:   ®Ý s d 7­ Thêih¹n vay:. . ...       . . ...th¸ng . . 8­ Tµis¶n  Õ  Êp    ô  Ó    µi    th ch (ghic th c¸ct  s¶n  µ    Þ) v gi¸tr IV. hi Ö u  q u ¶  kinh t Õ  c ñ a d ù  ¸n: 1.§èivíi      doanh  nghiÖp:   a­ T¨ng    n¨ng  ùcs¶n  Êt: l  xu b­ T¨ng    doanh  thu: d­ L∙i ép:    g e­ L∙i    rßng  (Sau      Õ  îtøc): khitr¶thu l   i g­ Tû  Ö      ng  èn:   l l∙trªn®å v i 2.HiÖu    qu¶  i víi êilao®éng: ®è     ng     ­Thu  ótvµ  ¶m     h  ® b¶o  Öc  µm  vi l cho    ng  è l ng) lao®é (s  î ­TiÒn ¬ng:   l V. p h Ç n  c a m  k Õ t: ­Thu  ótlao®éng:   h   ­Sö  ông  èn  ng  ôc  ch  ∙  ra trongdù   d v ®ó m ®Ý ® nªu      ¸n. ­§¶m     b¶o  êih¹n hoµn    èn. th     tr¶v ­ Thùc  Ön  y   ,  ng  Õ   :  êigian  µm  Öc  µ    hi ®Ç ®ñ ®ó ch ®é th   l vi v nghØ   ¬i, ng   b¶o  é    ng, b¶o  Ó m   i víi êilao ®éng  µ  Üa  ô  i víi µ   ­ h lao ®é   hi ®è     ng     v ngh v ®è     Nh n íc. X¸c  Ën  ña  û   nh c U ban  ©n  ©n    nh d x∙ Ngµy...  th¸ng..n¨m...   .
 19. phêng  Ò   a  µn  ¹t®éng  ña  ù  v ®Þ b ho   cd Chñ  ù  d ¸n ¸n (Ký    ng  Êu) tªn®ã d  
 20. M É u  s è  2a Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ..    µy.. th¸ng..  .,ng .   . .n¨m  . 199  . .. . p hi Õ u  th È m  ® Þ n h  d ù  ¸n (¸ dông  i víi ù    Ëp  Ó) p  ®è     ¸n t th d 1­ Tªn  ù  . . .............................................   d ¸n:. . ............................................. 2­   Tªn   chñ   dù   ¸n   (hoÆc   hé   gia  ®×nh):. . ........................... . . .......................... 4­ §èit ng qu¶n  ýdù  . . .................................    î   l   ¸n:. . .................................. A­ T h µ n h  p h Ç n  tha m  gia th È m  ® Þ n h 1­   ¤ng   (bµ)   .. . ..........c . . .......... høc   vô.. . .....   ®¹i . . ....   diÖn  . . ............ .. . ............. 2­   ¤ng   (bµ). . .......... . . ..........    chøc   vô.. . .....  ®¹i . . ....   diÖn.. . ............. . . ............. 3­   ¤ng   (bµ)   .. . ..........  chøc   vô   .. . ....    ®¹i . . .......... . . ....   diÖn.. . ............ . . ............ B­ N é i d u n g  th È m  ® Þ n h 1­ M ôc    ¹oviÖc  µm    tiªut   l cho  êilao ®éng  è lao ®éng  ¹ gia ®×nh, sè  ng     (s     ti       hé  tham  gia, t×nh h×nh  viÖc  lµm  vµ  thu nhËp  thùc tÕ  cña  c¸c  hé):. . ............. . . ............. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. .. . ....................................................... . . ....................................................... ..

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản