Thông tư liên tịch 13/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT do Bộ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
63
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 13/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT do Bộ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 13/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT về việc hướng dẫn cho vay quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm và lập quỹ giải quyết việc làm địa phương do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 13/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT do Bộ ban hành

 1. B K HO CH VÀ U TƯ-B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T LAO NG, THƯƠNG BINH VÀ NAM XÃ H I-B TÀI CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 13/1999/TTLT-BL TBXH-BTC- Hà N i , ngày 08 tháng 5 năm 1999 BKH T THÔNG TƯ LIÊN TNCH B LAO NG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I-B TÀI CHÍNH- B K HO CH VÀ U TƯ S 13/1999/TT-LT-BL TBXH-BTC-BKH T NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 1999 HƯ NG D N CHO VAY QU QU C GIA H TR VI C LÀM VÀ L P QU GI I QUY T VI C LÀM NA PHƯƠNG Căn c Ngh quy t s 120/H BT ngày 11/4/1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v ch trương, phương hư ng và bi n pháp gi i quy t vi c làm trong các năm t i: Căn c Ngh nh s 72/CP ngày 31/10/1995 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành môt s i u c a B Lu t Lao ng v vi c làm: Căn c Quy t nh s 126/1998/Q -TTG ngày 11/7/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương Trình m c tiêu Qu c gia v vi c làm n năm 2000. nâng cao hi u qu s d ng Qu qu c gia h tr vi c làm, Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính - K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n như sau: I- V CHO VAY V N T O VI C LÀM 1- i tư ng ư c vay: 1.1- H gia ình (k c h gia ình l c lư ng vũ trang các làng quân nhân, h gia ình công nhân ngh vi c dài ngày), thành viên c a các t ch c oàn th , h i qu n chúng có nhu c u vay v n t t o vi c làm; 1.2- T h p s n xu t, H p tác xã, Doanh nghi p ư c thành l p và ho t ng theo lu t doanh nghi p tư nhân, lu t Công ty, cơ s s n xu t kinh doanh dành riêng cho ngư i tàn t t (g i chung là cơ s s n xu t kinh doanh), có d án t o ch vi c làm m i, thu hút thêm lao ng; Trong các i tư ng k trên, ưu tiên cho lao ng n m t vi c làm ư c vay v n. 2- N i dung s d ng v n vay: 2.1- Mua s m máy móc, thi t b , phương ti n v n t i, ánh b t thu , h i s n m r ng, nâng cao năng l c s n xu t kinh doanh; 2.2- B sung v n mua nguyên v t li u, cây, con gi ng; các chi phí chăm sóc cây tr ng, v t nuôi n khi thu ho ch.
 2. 3- i u ki n ư c vay v n. 3.1- H gia ình ph i có h khNu thư ng trú t i a phương nơi th c hi n d án, có ơn ngh vay v n g i ch d án ( i v i d án có nhi u h vay); n u là pháp nhân ph i có d án vay v n phù h p v i ngành ngh ghi trong gi y phép kinh doanh; 3.2- D án t p th ph i có b o lãnh b ng tín ch p c a Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng ( i v i d án c p xã, phư ng), c a Ch t ch U ban nhân dân huy n, qu n ( i v i d án c p huy n, qu n) ho c c a ngư i ng u t ch c oàn th , qu n chúng c p huy n, qu n i v i các d án do oàn th , h i qu n chúng qu n lý; 3.3- Cơ s s n xu t kinh doanh ph i có tài s n th ch p khi vay v n. 4- M c v n cho vay: 4.1- i v i h gia ình, m c vay t i a không quá 10 tri u ng, ít nh t ph i t o ra m t ch làm m i ho c tăng thêm th i gian làm vi c tương ng v i m t lao ng; 4.2- i v i d án có nhi u h vay v n, m c vay ph thu c vào s h th c hi n d án, nhưng m c vay c a m i h t i a không quá 10 tri u ng; 4.3- i v i d án c a cơ s s n xu t kinh doanh, m c vay t i a không quá 300 tri u ng và không quá 10 tri u ng trên m t ch làm vi c m i. 5- Th i h n cho vay: 5.1- Th i h n 12 tháng: - Chăn nuôi ti u gia súc, gia c m; - Nuôi thu , h i s n; - Tr ng cây lương th c, hoa màu. 5.2- Th i h n 24 tháng: - Chăn nuôi i gia súc l y th t, con c s n; -Tr ng cây công nghi p ng n ngày, cây dư c li u, cây c nh....; - S n xu t ti u th công nghi p. 5.3- Th i h n 36 tháng: - Mua s m máy móc thi t b , phương ti n v n t i thu b lo i v a và nh , ngư c ánh b t thu , h i s n,...; - Chăn nuôi i gia súc sinh s n, l y s a, l y lông, l y s ng; - Tr ng cây ăn qu lâu năm; - Tr ng cây công nghi p dài ngày.
 3. N u d án có chu kỳ s n xu t dài hơn th i gian ư c vay và th c hi n úng d án ư c duy t, có th ư c xem xét cho vay ti p n khi thu ho ch. 6- Lãi xu t cho vay: - Nguyên t c: Th p hơn lãi xu t Ngân hàng thương m i. M c c th t ng th i kỳ do B Tài Chính quy nh sau khi th ng nh t v i B Lao ng- Thương binh và Xã h i, B K ho ch và u tư. - Ngu n ti n lãi thu v , ư c s d ng chi qu n lý phí, bù v n r i ro b t kh kháng, n u còn dư b sung Qu cho vay. 7- Xây d ng d án: - Các i tư ng vay v n ph i l p d án (theo m u s 1a, 1b kèm theo Thông tư này). - D án ph i có xác nh n c a chính quy n a phương nơi th c hi n d án. -M t i tư ng ch ư c vay theo m t kênh nh t nh. 8- Th m nh cho vay: 8.1- c p huy n (bao g m: qu n, Huy n, th xã, thành ph thu c t nh). - Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i Kho b c Nhà nư c t ch c thNm nh và ghi vào phi u thNm nh và ghi phi u thNm nh d án (theo m u s 2a, 2b kèm theo Thông tư này); t ng h p trình Ch t ch U ban nhân dân huy n xem xét và ghi ý ki n ngh cho vay vào bi u t ng h p; - Th i gian k t ngày nh n ư c h sơ d án n khi thNm nh xong c p huy n t i a không quá 15 ngày. 8.2- T nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là t nh): S Lao ng-Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i Kho b c Nhà nư c ki m tra, xem xét t ng h sơ d án và thNm nh l i (khi c n thi t), t ng h p trình Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh.Th i gian thNm nh, quy t nh cho vay t i a không quá 15 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ d án. 8.3- i v i d án do cơ quan Trung ương t ch c oàn th , h i qu n chúng qu n lý: - Các t ch c oàn th c p t nh, ch trì ph i h p v i Kho b c Nhà nư c, S Lao ng - Thương binh và Xã h i ti n hành thNm nh d án và trình t ch c oàn th , h i qu n chúng c p trên. Th i gian nh n, thNm nh d án t i a không quá 25 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ d án;
 4. - Cơ quan Trung ương t ch c oàn th , h i qu n chúng xét quy t nh cho vay. Th i gian xét quy t nh cho vay t i a không quá 15 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ d án. 8.4- Quy t nh cho vay c a U ban nhân dân c p t nh ho c cơ quan Trung ương t ch c oàn th , h i qu n chúng và bi u t ng h p các d án ư c vay (theo m u s 3a, 3b kèm theo Thông tư này) ph i g i v B Lao ng-Thương binh và Xã h i, B Tài Chính và Kho b c Nhà nư c Trung ương (ngaysau khi có Quy t nh) t ng h p, theo dõi, qu n lý. Trong Quy t nh, ghi rõ ngu n v n s d ng cho vay. 9- Chuy n v n cho vay: - Căn c h n m c và k ho ch chuy n v n ( i v i a phương) ho c Quy t nh cho vay ( i v i cơ quan Trung ương t ch c oàn th , h i qu n chúng) B Tài chính làm th t c c p v n cho Kho b c Nhà nư c Trung ương b ng hình th c l nh chi ti n làm ngu n v n cho vay. Kho b c nhà nư c Trung ương căn c thông báo chuy n v n c a B Tài chính, ch m nh t không quá 5 ngày, chuy n v n v Kho b c Nhà nư c a phương nơi có d án ư c duy t t ch c cho vay theo quy nh. 10- Phát ti n vay: 10.1- Căn c Quy t nh duy t cho vay c a c p có thNm quy n, Kho b c Nhà nư c nơi phát ti n vay có trách nhi m hư ng d n các i tư ng vay v n làm th t c th ch p tài s n ho c b o lãnh, cùng i di n bên vay ký h p ng tín d ng theo quy nh t i Th l cho vay c a B Tài chính. 10.2- Trong vòng 10 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh cho vay, Kho b c Nhà nư c ph i tr c ti p phát ti n n ngư i vay. i v i d án có nhi u h vay, Kho b c Nhà nư c có th u thác cho ch d án th c hi n phát ti n vay n h . Vi c u thác ph i m b o qu n lý t t ngu n v n, thu h i y và úng h n cho Qu qu c gia h tr vi c làm. 10.3- i v i các d án ã duy t, nhưng không cho vay ư c, Kho b c Nhà nư c ph i báo cáo ngay v i cơ quan ra quy t nh cho vay xem xét, gi i quy t. 11- Gia h n n , cho vay l i: 11.1- Gia h n n : - i v i d án n h n tr n , nhưng s n xu t chưa ư c thu ho ch, ch d án có nhu c u gia h n, ph i làm ơn gi i trình rõ nguyên nhân và bi n pháp kh c ph c g i n Kho b c Nhà nư c nơi cho vay xem xét, gi i quy t. - Căn c ơn xin gia h n n , Kho b c Nhà nư c ti n hành ki m tra và gi i quy t gia h n n . Th i gian gia h n n t i a không quá 06 tháng. 11.2- Cho vay l i:
 5. - D án có chu kỳ s n xu t kinh doanh dài hơn th i h n ư c vay, ã s d ng v n vay úng m c ích, có hi u qu , ch d án có nhu c u vay thêm m t th i h n duy trì s n xu t, n nh vi c làm cho ngư i lao ng, thì trư c khi n h n tr n , ph i có báo cáo k t qu s d ng v n vay và ơn ngh vay l i. - Quy nh thNm nh và thNm quy n cho vay l i th c hi n như i v i d án vay l n u, nhưng không ph i l p l i d án. - D án ư c duy t vay l i chưa ph i tr n g c trư c khi làm th t c vay l i, nhưng ph i tr s ti n lãi trong th i h n ã vay. m b o tính liên t c trong quá trình s d ng v n, các th t c duy t cho vay l i ph i hoàn ch nh trư c ngày n h n tr n . - i v i các i tư ng có nhu c u vay thêm v n m r ng s n xu t kinh doanh, thu hút thêm lao ng, thì ch d án ph i có tài li u ch ng minh và g i n các cơ quan có liên quan gi i quy t theo trình t duy t vay l n u. 12- Thu h i và s d ng v n thu h i: - Kho b c Nhà nư c ti n hành thu h i n n h n; ch d án có th tr v n trư c h n. - V n thu h i ư c dùng cho vay quay vòng các d án khác do a phương, các t ch c oàn th , h i qu n chúng qu n lý. - U ban nhân dân t nh, cơ quan Trung ương t ch c oàn th , h i qu n chúng ph i có k ho ch s d ng v n và duy t các d án phù h p v i s v n thu h i hàng tháng, quý; không v n t n ng Kho b c. - Trư ng h p c n thi t ph i i u ch nh ngu n v n cho vay gi a các a phương, các t ch c oàn th , h i qu n chúng ho c thu v Kho b c Nhà nư c Trung ương, Liên B s có văn b n. 13- X lý các d án n quá h n: - V n n quá h n không ph i do các nguyên nhân b t kh kháng và không thu c i tư ng ư c gi i quy t gia h n ho c cho vay l i, ch d án ph i có trách nhi m hoàn tr y c g c và lãi cho Kho b c Nhà nư c. - Sau 03 tháng k t ngày chuy n sang n quá h n, n u ã ư c ôn c tr n , nhưng ch d án v n c tình dây dưa thì Kho b c Nhà nư c chuy n h sơ cho vay n cơ quan nhà nư c có thNm quy n ngh phát m i tài s n th ch p theo quy nh hi n hành thu h i v n, trư ng h p nghiêm tr ng, ngh truy c u trách nhi m hình s . II- L P, QU N LÝ VÀ S D NG QU GI I QUY T VI C LÀM NA PHƯƠNG 1- Qu gi i quy t vi c làm a phương là m t b ph n c a Qu qu c gia h tr vi c làm, ư c trích t Ngân sách a phương hàng năm (Ngân sách c p t nh) và các ngu n v n khác dành cho lĩnh v c vi c làm. Qu ư c qu n lý t p trung qua Kho b c Nhà nư c.
 6. 2- Hàng năm, U ban nhân dân t nh căn c vào kh năng c a Ngân sách a phương và nhu c u gi i quy t vi c làm t i a phương, b trí m t ph n kinh phí trong d toán Ngân sách a phương l p Qu gi i quy t vi c làm, trình H i ng nhân dân t nh quy t nh. 3- S d ng qu : 3.1- Cho vay theo d án t o vi c làm: - Dành kho ng 80-85% ngu n Qu làm v n cho vay gi i quy t vi c làm. Vi c qu n lý, th c hi n cho vay theo hư ng d n t i m c I c a Thông tư này. - Căn c ch tiêu k ho ch b sung v n vay gi i quy t vi c làm trong năm ư c duy t; hàng quý, S Tài chính - V t giá chuy n v n cho Kho b c Nhà nư c t nh b ng hình th c l nh chi ti n làm ngu n v n cho vay. 3.2- H tr v n: Dành kho ng 15-20% ngu n Qu h tr cơ s v t ch t các Trung tâm d ch v vi c làm, các d án ào t o ngh , khuy n nông - lâm - ngư, qu n lý chương trình t cơ s n t nh. III- TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N C A CÁC CƠ QUAN 1- B Lao ng - Thương binh và Xã h i: - Ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và u tư l p k ho ch phân b d án ngân sách c p m i và k ho ch s d ng v n thu h i cho t ng cơ quan Trung ương t ch c oàn th , h i qu n chúng, a phương B K ho ch và u tư t ng h p trình Chính ph xem xét quy t nh; - Ph i h p v i các B , Ngành liên quan nghiên c u xây d ng cơ ch qu n lý, s d ng Qu Qu c gia h tr vi c làm theo úng m c tiêu c a Chương trình; - Ki m tra, ánh giá k t qu s d ng Qu h tr vi c làm, nh kỳ 6 tháng, năm báo cáo Th tư ng Chính ph . 2- B Tài chính: - Ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B K ho ch và u tư xây d ng cơ ch , qu n lý và i u hành Qu Qu c gia h tr vi c làm; hư ng d n các a phương xây d ng và th c hi n cơ ch qu n lý Qu gi i quy t vi c làm c a a phương theo quy nh t i Thông tư này; - Ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B K ho ch và u tư l p d toán ngân sách c p m i cho Chương trình, t ng h p vào k ho ch ngân sách hàng năm Chính ph xem xét, trình Qu c h i quy t nh; - m b o ngân sách c p m i cho Qu Qu c gia h tr vi c làm theo d toán ngân sách ư c duy t;
 7. - Ki m tra, giám sát công tác qu n lý và s d ng qu . 3- B K ho ch và u tư: - Ph i h p v i B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i xây d ng d toán ngân sách c p m i cho Chương trình, t ng h p, ưa vào d toán ngân sách chung c a Nhà nư c hàng năm Chính ph xem xét và trình Qu c h i quy t nh - T ng h p k ho ch phân b d toán ngân sách c p m i, v n thu h i hàng năm cho cơ quan Trung ương t ch c oàn th , h i qu n chúng, và a phương, trình Chính ph xét và giao k ho ch th c hi n; - Tham gia nghiên c u, xây d ng cơ ch qu n lý và i u hành Qu qu c gia h tr vi c làm, ki m tra, giám sát vi c th c hi n theo úng m c tiêu c a Chương trình. 4- Các cơ quan Trung ương t ch c oàn th , h i qu n chúng: - T ch c th c hi n, qu n lý v n c a Qu Qu c gia h tr vi c làm ã ư c Chính ph giao; - Phân b cho t ch c oàn th , h i qu n chúng c p t nh ch tiêu k ho ch v n vay (bao g m v n b sung m i, v n thu h i) và ch tiêu gi i quy t vi c làm ã ư c Chính ph giao; - Hư ng d n các c p oàn th a phương xây d ng d án vay v n theo quy nh; - Xét và ra quy t nh cho vay các d án thu c ph m vi qu n lý; - Ch o các c p oàn th a phương th c hi n úng cơ ch , chính sách cho vay t Qu qu c gia h tr vi c làm; ki m tra, ánh giá tình hình và k t qu th c hi n; nh kỳ quý, 6 tháng, năm báo cáo v i Liên B (theo m u s 4 kèm theo Thông tư này). 5- Kho b c Nhà nư c Trung ương: - Hư ng d n các th t c cho vay; - Ch o Kho b c Nhà nư c c p dư i th c hi n các th t c cho vay, m b o ch t ch , ơn gi n, tránh phi n hà cho nhân dân; - Qu n lý, t ng h p, phân ph i ti n lãi theo quy nh; - nh kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng và năm báo cáo tình hình và k t qu th c hi n cho vay t Qu qu c gia h tr vi c làm v i Liên B . 6- các a phương: 6.1- U ban nhân dân t nh: - Giao ch tiêu v vi c làm và v n vay cho U ban nhân dân các huy n;
 8. - T ch c th c hi n, qu n lý v n h tr vi c làm ã ư c Chính ph giao; - Ki m tra, ánh giá vi c th c hi n các ngu n v n v vi c làm t i a phương và báo cáo nh kỳ quý, 6 tháng, c năm v i Liên B (theo m u s 4 kèm theo Thông tư này). 6.2- S Lao ng - Thương binh và Xã h i: - Ch trì, ph i h p v i S Tài chính - V t giá, S K ho ch và u tư l p k ho ch phân b d toán ngân sách c p m i và v n thu h i cho t ng huy n, t ch c oàn th S Tài chính - V t giá, S K ho ch và u tư t ng h p trình U ban nhân dân t nh xét quy t nh; - Ch trì ph i h p v i kho b c Nhà nư c t nh ki m tra, thNm nh các d án vay v n trình U ban nhân dân t nh, xem xét quy t nh; trong ó ch u trách nhi m chính v m c tiêu, i tư ng vay v n; ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan, gi i quy t các d án b r i ro theo quy nh; ki m tra, ánh giá k t qu cho vay Qu qu c gia h tr vi c làm; - Hư ng d n các i tư ng trên a bàn xây d ng d án vay v n; - Hư ng d n các Trung tâm d ch v vi c làm xây d ng các d án h tr trang thi t b d y ngh , d ch v vi c làm; ch trì, ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Tài chính - V t giá t ch c thNm nh d án trình U ban nhân dân t nh; - T ch c tuyên truy n v m c tiêu, n i dung và các chính sách c a Chương trình m c tiêu Qu c gia v vi c làm. 6.3- S Tài chính - V t giá: - Ch trì, ph i h p v i S K ho ch và u tư l p d toán Ngân sách a phương (ngân sách t nh, thành ph ) c p m i cho chương trình hàng năm U ban nhân dân t nh xét, trình H i ng nhân dân t nh quy t nh; - Ph i h p v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i l p k ho ch phân b d toán ngân sách c p m i, v n thu h i cho t ng huy n, t ch c oàn th t ng h p trình U ban nhân dân t nh xét, giao k h ch th c hi n; - Hư ng d n ki m tra quy t toán s d ng kinh phí t lãi c a các cơ quan qu n lý Chương trình t i a phương; - Ph i h p v i Kho b c Nhà nư c trong vi c nh giá tài s n th ch p. 6.4- S K ho ch và u tư: - Ph i h p v i S Tài chính - V t giá xu t m c trích l p Qu gi i quy t vi c làm t ngân sách a phương hàng năm, trình U ban nhân dân, H i ng nhân dân t nh xét, quy t nh;
 9. - Ph i h p v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i, S Tài chính - V t giá phân b ch tiêu k ho ch gi i quy t vi c làm và ch tiêu k ho ch v n vay (t ngân sách Trung ương và a phương) cho huy n, t ch c oàn th , trình U ban nhân dân t nh xét, quy t nh; - Ph i h p v i các cơ quan liên quan ki m tra, ánh giá tình hình và k t qu cho vay t Qu qu c gia h tr vi c làm. 6.5- Kho b c Nhà nư c t nh: - Ph i h p v i cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i, các t ch c oàn th , h i qu n chúng ki m tra, thNm nh các d án vay v n; t ch c c p phát ti n vay và thu h i n khi n h n; ch u trách nhi m chính v i u ki n vay, m c vay và m c ích s d ng v n; - Ph i h p v i cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i và các cơ quan liên quan trong vi c x lý các d án b r i ro b t kh kháng và n quá h n trình c p có thNm quy n quy t nh; - Th c hi n phân ph i ti n lãi theo quy nh; ph i h p v i S Tài chính - V t giá ki m tra, t ng h p quy t toán vi c s d ng kinh phí t lãi c a các cơ quan qu n lý Chương trình t i a phương; - Hàng tháng, quý báo cáo tình hình cho vay, thu n v i Ban ch o gi i quy t vi c làm a phương và Kho b c Nhà nư c c p trên (theo hư ng d n c a Kho b c Nhà nư c Trung ương). IV- T CH C TH C HI N 1- U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, cơ quan Trung ương t ch c oàn th , h i qu n chúng căn c n i dung hư ng d n t i Thông tư này, ch o các cơ quan ch c năng th c hi n các ho t ng c a chương trình m c tiêu qu c gia v vi c làm thu c ph m vi qu n lý; Ny nhanh ti n cho vay v n, k p th i x lý các vư ng m c phát sinh, qu n lý Qu ch t ch , s d ng úng m c ích, có hi u qu . 2- B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B K ho ch và u tư ch o h th ng nghi p v c a Ngành th c hi n Thông tư này. 3- Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các văn b n trư c ây hư ng d n v chính sách vay v n i v i các d án nh gi i quy t vi c làm theo Ngh quy t s 120/H BT ngày 11/4/1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) h t hi u l c thi hành. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh ph n nh k p th i v Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính - K ho ch và u tư nghiên c u, gi i quy t. Nguy n Lương Trào Nguy n Th Kim Ngân Phan Quang Trung ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
 10. M US 1A D ÁN VAY V N QU QU C GIA H TR VI C LÀM (Áp d ng cho d án vùng, nhóm h gia ình) - Tên d án: - H và tên ch d án (d án vùng, oàn th ghi rõ ch c v ): - a i m th c hi n: - T ng s v n th c hi n: Trong ó: + V n t có (v n i ng): + V n c n vay: - T ng s h tham gia d án: - T ng s lao ng ư c t o vi c làm: - D ki n th i gian b t u th c hi n d án: a ch liên h : i n tho i: Huy n: T nh, thành ph : ..., năm....... D ÁN VAY V N T O VI C LÀM Tên d án: - H và tên ch d án (d án vùng, oàn th ghi rõ ch c v ). - a i m th c hi n d án: - T ng s v n th c hi n d án: Trong ó: + V n t có (v n i ng):
 11. + V n c n vay: - T ng s h tham gia d án: - T ng s lao ng ư c t o vi c làm: - D ki n th i gian b t u th c hi n d án: I. B I C NH TH C HI N D ÁN: - i u ki n th c hi n d án: + Kinh t : + T nhiên: t ai, khí h u, a lý. + Xã h i: ngành ngh truy n th ng hay phong t c canh tác... Ch nêu nh ng i u ki n liên quan nd án - M c tiêu c a d án: II. N I DUNG D ÁN: 1- Quy mô d án: - S di n tích gieo, tr ng - S con gia súc - S h , s lao ng tham gia d án. 2- Nhu c u v n vay: - Nhu c u v n u tư: + D tính y nhu c u v n u tư cho m t ơn v di n tích, m t u con v t nuôi, trên cơ s này tính nhu c u v n u tư th c hi n d án. + V n t có + V n c n vay (tính trên cơ s nh ng n i dung s n xu t ư c vay) + S n lư ng tăng thêm 3- M c ích s d ng v n vay: - u tư mua con, cây gi ng, công c lao ng, máy móc, ch ng lo i, s lư ng, thành ti n.
 12. - u tư mua v t tư, nguyên v t li u. - Mua s m khác. N i dung này tính toán trên cơ s n i dung 2. 4- Hi u qu s n xu t và kh năng hoàn tr v n: 5- Th i h n vay: 6- i u ki n vay: - Vay b ng tín ch p: Ngư i hay cơ quan b o lãnh, tín ch p. III. CAM K T C A CH D ÁN: - Qu n lý và có trách nhi m ôn c các thành viên s d ng v n úng m c ích, có hi u qu , b o m tr v n và lãi cho Qu úng quy nh. Ngày...... tháng..... năm...... Ch d án (Ký tên, óng d u) M US 1B D ÁN VAY V N QU QU C GIA H TR VI C LÀM (Áp d ng cho cơ s s n xu t kinh doanh) Tên d án: H và tên ch d án: a i m th c hi n d án: Th i gian th c hi n d án: M c tiêu d án: - Phát tri n s n xu t, kinh doanh: - Gi i quy t vi c làm m i cho lao ng T ng s v n th c hi n d án: Trong ó: - V n t có: - V n vay: a ch liên h : i n tho i:
 13. Huy n: T nh, thành ph : ...., năm ..... D ÁN VAY V N T O VI C LÀM Tên d án: H và tên ch d án: a i m th c hi n d án: Th i gian th c hi n d án: M c tiêu d án: - Phát tri n s n xu t, kinh doanh: - Gi i quy t vi c làm m i cho lao ng I. B I C NH: - c i m, tình hình doanh nghi p. - B i c nh xã h i. - Kh năng phát tri n doanh nghi p trong d án. II. M C TIÊU D ÁN: 1. u tư phát tri n doanh nghi p, m r ng s n xu t kinh doanh, tăng s n phNm, doanh thu, tăng l i nhu n. 2. T o ch làm vi c m i, thu hút lao ng vào làm vi c: - Thu hút lao ng m i vào làm vi c. - m b o vi c làm n nh cho ngư i lao ng. - m b o thu nh p t ..... ng n nh cu c s ng. III. LU N CH NG KINH T K THU T C A D ÁN: 1. Ch th d án: - Tên g i: - Ch c năng: - Ngư i i di n:
 14. - Tr s s n xu t:........... Văn phòng giao d ch: ............................. - i n tho i: - Gi y phép thành l p: - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh: - Tài kho n ti n g i: - V n pháp nh: 2. M t b ng s n xu t: Ghi c th di n tích văn phòng, nhà xư ng, kho bãi,... 3. Ngu n v n: T ng s Trong ó: - C nh:................. Lưu ng:......... - V n t có:.............. V n vay:........... 4. Năng l c s n xu t: - Xư ng: g m: - Trang b máy móc: (các lo i) 5. Hi u qu s n xu t kinh doanh (2 năm g n nh t): - Doanh thu: - Thu : - L i nhu n: - Ti n lương công nhân: 6. Nhu c u m r ng s n xu t kinh doanh, phát tri n doanh nghi p: a- u tư trang thi t b : - Máy móc: - Phương ti n: - V t tư: b- u tư v n lưu ng:
 15. - Mua nguyên v t li u: - ................................... c- Nhu c u s d ng lao ng: - Lao ng hi n có:.............. ngư i - Tăng thêm:......................... ngư i d- S v n xin vay: - T ng s v n xin vay:....... ng (% so v i t ng s v n vay cho) d án: - M c ích s d ng: 7- Th i h n vay:............ tháng 8- Tài s n th ch p (ghi c th các tài s n và giá tr ) IV. HI U QU KINH T C A D ÁN: 1. i v i doanh nghi p: a- Tăng năng l c s n xu t: b- Tăng doanh thu: d- Lãi g p: e- Lãi ròng (Sau khi tr thu l i t c): g- T l lãi trên ng v n: 2. Hi u qu i v i ngư i lao ng: - Thu hút và m b o vi c làm cho lao ng (s lư ng) - Ti n lương: V. PH N CAM K T: - Thu hút lao ng: - S d ng v n úng m c ích ã nêu ra trong d án. - m b o th i h n hoàn tr v n. - Th c hi n y , úng ch : th i gian làm vi c và ngh ngơi, b o h lao ng, b o hi m i v i ngư i lao ng và nghĩa v i v i Nhà nư c.
 16. Xác nh n c a U ban nhân dân xã phư ng Ngày... tháng... năm... v a bàn ho t ng c a d án Ch d án (Ký tên óng d u) M US 2A C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc .... , ngày... tháng.... năm 199 .... PHI U TH M NNH D ÁN (Áp d ng i v i d án t p th ) 1- Tên d án:.............................................................................................. 2- Tên ch d án (ho c h gia ình):......................................................... 4- i tư ng qu n lý d án:....................................................................... A- THÀNH PH N THAM GIA TH M NNH 1- Ông (bà) .........................ch c v .............. i di n .............................. 2- Ông (bà)........................ ch c v .............. i di n............................... 3- Ông (bà) ......................... ch c v ............. i di n............................. B- N I DUNG TH M NNH 1- M c tiêu t o vi c làm cho ngư i lao ng (s lao ng t i gia ình, s h tham gia, tình hình vi c làm và thu nh p th c t c a các h ):.............................. ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... 2- Th c tr ng s n xu t kinh doanh và m c tiêu c a d án (ngành ngh l a ch n, kh năng hi n có, nhu c u và m c ích vay v n):
 17. ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... 3- Cơ s m b o ti n vay: ......................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... 4- K t lu n (tính kh thi, hi u qu kinh t và kh năng gi i quy t vi c làm): ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... C- N I DUNG NGHN CHO VAY Căn c d án xin vay và k t qu ki m tra, thNm nh; chúng tôi th ng nh t ngh c p có thNm quy n duy t cho vay v i n i dung c th như sau: 1- M c v n ngh cho vay (b ng s ):....................... ng. 2- Th i h n cho vay....... tháng. Lãi su t ti n vay....... % tháng. 3- S h vay:.................. h 4- M c ích s d ng ti n vay: ....................................................................................................................... .......................................................................................................................
 18. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Ch d án i di n t ch c i di n cơ quan i di n Kho b c oàn th L TB-XH nhà nư c Ký, ghi rõ h tên (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) Ý ki n c a UBND qu n, huy n ho c cơ quan oàn th c p t nh, thành ph (Ghi rõ ý ki n ngh , sau ó ký tên và óng d u) M U 2B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ...... ngày.... tháng.... năm 199.... PHI U TH M NNH D ÁN (Áp d ng i v i d án c a cơ s s n xu t kinh doanh) 1- Tên d án:............................................................................................. 3- Ch d án:................................. i tư ng cho vay:............................ 4- a ch : ................................................................................................ A- THÀNH PH N THAM GIA TH M NNH 1- Ông (bà)......................... ch c v .............. i di n ............................. 2- Ông (bà)......................... ch c v .............. i di n.............................. 3- Ông (bà)......................... ch c v .............. i di n.............................. B- N I DUNG TH M NNH 1- M c tiêu t o vi c làm cho ngư i lao ng (s lao ng hi n có t i cơ s , thu c i tư ng nào, tình tr ng vi c làm và thu nh p th c t c a ngư i lao ng): ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ...................................................................................................................
 19. ................................................................................................................... ................................................................................................................... 2- Th c tr ng s n xu t kinh doanh và m c tiêu c a d án (kh năng hi n có, tăng thêm cho d án, m c tiêu phát tri n ngành ngh s n xu t kinh doanh, nhu c u và m c ích vay v n):...................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... 3- V tình hình tài s n th ch p: ............................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... 4- K t lu n (tính kh thi, hi u qu kinh t , kh năng gi i quy t vi c làm) ................................................................................................................... ................................................................................................................... C- N I DUNG NGHN CHO VAY Căn c d án xin vay và k t qu ki m tra, thNm nh; chúng tôi th ng nh t ngh c p có thNm quy n duy t cho vay v i n i dung c th như sau: 1- M c v n ngh cho vay (b ng s ):.............................. ng. 2- Th i h n cho vay...... tháng. Lãi su t ti n vay................ % tháng. gi i quy t vi c làm cho:......................... ngư i, trong ó: - T o vi c làm n nh cho:......................... ngư i hi n có t i cơ s . - T o vi c làm m i cho:................................ ngư i s thu hút thêm. 3- M c ích s d ng ti n vay: .................................................................................................................... ....................................................................................................................
 20. .................................................................................................................... .................................................................................................................... i di n t ch c i di n cơ quan i di n Kho b c oàn th L TB-XH nhà nư c (Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên) Ý ki n c a UBND qu n, huy n ho c cơ quan oàn th c p t nh, thành ph (Ghi rõ ý ki n ngh , sau ó ký tên và óng d u)
Đồng bộ tài khoản