Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
63
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng ban hành, để hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2000 về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học của Chính phủ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT

 1. LIÊN T CH B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O B C NG HÒA XÃ H ICH NGHĨA VI T NAM K HO CH VÀ Đ U TƯ Đ c l p - T do - H nh phúc S : 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT Hà N i, ngày 14 tháng 4 năm 2005 THÔNG TƯ LIÊN T CH HƯ NG D N M T S ĐI U C A NGH Đ NH S 06/2000/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 3 NĂM 2000 C A CHÍNH PH V VI C H P TÁC Đ U TƯ V I NƯ C NGOÀI TRONG LĨNH V C KHÁM CH A B NH, GIÁO D C ĐÀO T O, NGHIÊN C U KHOA H C Căn c Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996, Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 09 tháng 6 năm 2000; Căn c Lu t Giáo d c ngày 02 tháng 12 năm 1998, Căn c Ngh đ nh s 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và Ngh đ nh s 27/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Ngh đ nh s 06/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2000 c a Chính ph v vi c h p tác đ u tư v i nư c ngoài trong lĩnh v c khám ch a b nh, giáo d c đào t o nghiên c u khoa h c; Liên B Giáo d c và Đào t o - K ho ch và Đ u tư hư ng d n vi c thành l p và qu n lý các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam như sau: Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng tham gia h p tác đ u tư: 1. Thông tư này hư ng d n các đi u ki n, th t c thành l p và đăng ký ho t đ ng c a các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài theo Ngh đ nh s 06/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2000 c a Chính ph v vi c h p tác đ u tư v i nư c ngoài trong lĩnh v c khám ch a b nh, giáo d c đào t o, nghiên c u khoa h c . 2. Các cơ s giáo d c có v n nư c ngoài ho t đ ng t i Vi t Nam không vì m c đích l i nhu n, các cơ s d y ngh có v n nư c ngoài không thu c ph m vi đi u ch nh c a Thông tư này. 3. Nhà đ u tư nư c ngoài bao g m: a) Cơ s giáo d c nư c ngoài. b) T ch c kinh t , cá nhân nư c ngoài. c) Ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài. 4. Nhà đ u tư Vi t Nam bao g m: a) Cơ s giáo d c thu c h th ng giáo d c qu c dân.
 2. b) Đơn v s nghi p có ch c năng đào t o c) T ch c kinh t g m: - Doanh nghi p đư c thành l p - Theo Lu t Doanh nghi p. - Doanh nghi p nhà nư c đư c thành l p - Theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c - Doanh nghi p đư c thành l p - Theo Lu t Đ u tư nư c ngoài. - Doanh nghi p thu c các t ch c chính tr , t ch c chính tr xã h i. - H p tác xã đư c thành l p - Theo Lu t H p tác xã. Đi u 2. Hình th c đ u tư trong lĩnh v c giáo d c đào t o: Các đ i tư ng quy đ nh t i kho n 3, kho n 4 Đi u 1 c a Thông tư này đư c đ u tư vào lĩnh v c giáo d c và đào t o theo m t trong các hình th c đ u tư sau: 1. Thành l p cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài theo hình th c 100% v n nư c ngoài (g i t t là cơ s giáo d c 100% v n đ u tư nư c ngoài). Cơ s này thu c s h u c a nhà đ u tư nư c ngoài, do nhà đ u tư nư c ngoài t qu n lý và t ch u trách nhi m v k t qu th c hi n ho t đ ng giáo d c - đào t o. 2. Thành l p cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài theo hình th c liên doanh trên cơ s H p đ ng liên doanh ký gi a hai bên ho c nhi u bên đ đ u tư, th c hi n các ho t đ ng giáo d c - đào t o t i Vi t Nam (g i t t là cơ s giáo d c liên doanh) . 3. H p tác giáo d c trên cơ s H p đ ng h p tác kinh doanh đư c ký k t gi a hai bên ho c nhi u bên đ ti n hành đ u tư th c hi n ho t đ ng giáo d c - đào t o t i vi t Nam, trong đó quy trách nhi m và phân chia k t qu kinh doanh cho m i bên mà không thành l p pháp nhân m i. (Sau đây g i chung là cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài). Đi u 3. Các nhà đ u tư đư c phép thành l p cơ s giáo d c, h p tác giáo d c các c p h c, b c h c và trình đ đào t o 1. Cơ s giáo d c 100% v n đ u tư nư c ngoài, cơ s giáo d c liên doanh, h p đ ng h p tác kinh doanh th c hi n các ho t đ ng giáo d c - đào t o m i c p h c, b c h c, trình đ đào t o (t giáo d c m m non đ n giáo d c đ i h c, sau đ i h c, đào t o ng n h n) cho ngư i nư c ngoài đang s ng, làm vi c t i Vi t Nam. 2. Cơ s giáo d c 100% v n đ u tư nư c ngoài, cơ s giáo d c liên doanh, h p đ ng h p tác kinh doanh th c hi n các ho t đ ng giáo d c - đào t o trình đ Trung h c chuyên nghi p, các cơ s đào t o ng n h n (d y ngo i ng , b i dư ng nâng cao trình đ chuyên môn, nghi p v cho ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam). 3. Cơ s giáo d c 100% v n đ u tư nư c ngoài, cơ s giáo d c liên doanh, h p đ ng h p tác kinh doanh đ th c hi n các ho t đ ng giáo d c - đào t o trình đ cao đ ng, đ i h c và sau đ i h c (ưu tiên các lĩnh v c đư c th hi n t i Ph l c 1) cho ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam. 4. Thí đi m thành l p các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài theo hình th c liên doanh ho c h p đ ng h p tác kinh doanh t i Hà N i và thành ph H Chí Minh đ th c hi n ho t đ ng giáo d c trung h c ph thông dành cho ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam.
 3. Đi u 4. Tên g i c a cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài 1. Các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài đư c thành l p - Theo các lo i hình Trư ng ho c Trung tâm và đư c đ t tên theo nguyên t c sau: a) Trư ng (ho c Trung tâm) + B c h c, c p h c (ho c trình đ đào t o) + Tên riêng. b) Đ i v i nh ng Trung tâm th c hi n các ho t đ ng giáo d c - đào t o ng n h n, s đư c đ t tên theo nguyên t c sau: Trung tâm Giáo d c + Tên riêng ho c Trung tâm Giáo d c + Đào t o + Tên riêng. 2. Ngoài tên giao d ch qu c t b ng ti ng Anh (ho c b ng m t ngôn ng nư c ngoài khác) cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài ph i có tên giao d ch b ng ti ng Vi t Nam. 3. N u cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài do m t cơ s giáo d c nư c ngoài đ u tư mà l y tên cơ s chính t i nư c s t i thì tên cơ s thành l p - T i Vi t Nam ph i có t "Vi t Nam" cu i tên c a cơ s . Chương 2: ĐI U KI N, TH T C THÀNH L P VÀ ĐĂNG KÝ HO T Đ NG Đi u 5. Đi u ki n đ i v i các nhà đ u tư 1. Nhà đ u tư ph i là t ch c có tư cách pháp nhân ho c cá nhân và đư c xác nh n c a cơ quan chính quy n s t i (đ i v i pháp nhân ph i có gi y ch ng nh n thành l p ho c gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh và các h sơ pháp lý liên quan, đ i v i cá nhân ph i h p pháp hóa Lãnh s các gi y t liên quan). Các văn b n xác nh n c a cơ quan nư c ngoài c p cho nhà đ u tư ph i đư c h p pháp hóa t i B Ngo i giao Vi t Nam ho c cơ quan đ i di n ngo i giao, lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài, tr trư ng h p đi u ư c qu c t mà Vi t Nam là m t bên ký k t có quy đ nh khác. 2. Có d án đ u tư phù h p v i chi n lư c phát tri n giáo d c và quy ho ch m ng lư i các cơ s giáo d c đào t o c a Vi t Nam đã đư c phê duy t và đư c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi d ki n đ t cơ s đ ng ý b ng văn b n. Trong trư ng h p d án xin đ u tư đ đào t o các trình đ cao đ ng, đ i h c chưa có trong quy ho ch m ng lư i thì B K ho ch và Đ u tư và B Giáo d c và Đào t o s nghiên c u t ng trư ng h p c th đ trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t đ nh. 3. Có đ kh năng tài chính đ th c hi n d án đ u tư (có văn b n xác nh n c a cơ quan có trách nhi m, ngân hàng, báo cáo ki m toán tài chính c a 02 năm li n k g n nh t). 4. Có đ các đi u ki n ban đ u v đ i ngũ cán b qu n lý, nhà giáo, cơ s v t ch t phù h p đ th c hi n m c tiêu giáo d c - đào t o. Đi u 6. Đi u ki n v v n đ u tư và cơ s v t ch t 1. D án xin thành l p m i các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài là các cơ s giáo d c m m non, cơ s giáo d c ph thông t i Vi t Nam ph i có su t đ u tư t i thi u là 1.000 USD/ngư i h c (không bao g m các chi phí s d ng đ t). S lư ng ngư i h c đư c s d ng đ tính toán theo quy mô ngư i h c t i th i đi m c a phân kỳ đ u tư cu i cùng c a d án. K ho ch v n đ u tư ph i phù h p v i quy mô d ki n c a t ng giai đo n. 2. D án xin thành l p m i cơ s đào t o ng n h n t i Vi t Nam ph i có su t đ u tư t i thi u là 700 USD/h c viên (không bao g m các chi phí s d ng đ t). S lư ng h c viên đư c s
 4. d ng đ tính toán theo s lư ng h c viên quy đ i toàn ph n th i gian t i th i đi m c a phân kỳ đ u tư cu i cùng c a d án. 3. D án xin thành l p m i các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài là trư ng trung h c chuyên nghi p ph i có su t đ u tư t i thi u là 3.500 USD/h c sinh (không bao g m các chi phí s d ng đ t) s lư ng h c sinh đư c s d ng đ tính toán theo quy mô h c sinh quy đ i toàn ph n th i gian t i th i đi m c a phân kỳ đ u tư cu i cùng c a d án. K ho ch v n đ u tư ph i phù h p v i quy mô d ki n c a t ng giai đo n. 4. D án xin thành l p m i các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài là trư ng cao đ ng, trư ng đ i h c (ho c chi nhánh c a các trư ng cao đ ng, trư ng đ i h c nư c ngoài t i Vi t Nam) ph i có su t đ u tư t i thi u là 7.000 USD/sinh viên (không bao g m các chi phí s d ng đ t). S lư ng sinh viên đư c s d ng đ tính toán theo quy mô sinh viên quy đ i toàn ph n th i gian t i th i đi m c a phân kỳ đ u tư cu i cùng c a d án, k ho ch v n đ u tư ph i phù h p v i quy mô d ki n c a t ng giai đo n. 5. Đ i v i các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài không xây d ng cơ s v t ch t m i mà ch thuê l i ho c bên Vi t Nam góp v n b ng cơ s v t ch t s n có đ tri n khai ho t đ ng thì m c đ u tư t i thi u ph i đ t 60% các m c quy đ nh t i kho n 1, 2, 3, 4 Đi u này. Vi c thuê l i cơ s v t ch t đ ho t đ ng không kéo dài quá 5 năm đ i v i các cơ s giáo d c có v n đ u t nư c ngoài đào t o các trình đ cao đ ng và đ i h c (bao g m c chi nhánh c a cơ s giáo d c có v n nư c ngoài). 6. Đ i v i nh ng d án liên doanh, h p đ ng h p tác kinh doanh gi a m t bên đ i tác nư c ngoài và bên đ i tác Vi t Nam là các cơ s giáo d c tương ng v i trình đ mà cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài xin phép đ đào t o và gi ng d y thì su t đ u tư t i thi u s đư c xem xét c th theo d án đư c xây d ng b i các nhà đ u tư. 7. Các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài đăng ký ho t đ ng trên 20 năm t i Vi t Nam ph i có k ho ch xây d ng cơ s v t ch t c a trư ng, trung tâm và ph i đư c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương đ ng ý b ng văn b n v vi c c p đ t ho c cho thuê đ t đ ti n hành đ u tư xây d ng cơ s Giai đo n đ u t i đa là 5 năm các cơ s này ph i có h p đ ng (ho c th a thu n nguyên t c) thuê cơ s n đ nh đ tri n khai đào t o, gi ng d y và ph i đ m b o vi c đ u tư cơ s v t ch t theo đúng ti n đ c a d án. 8. Các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài đăng ký ho t đ ng dư i 20 năm và không xây d ng cơ s riêng thì ph i có h p đ ng ho c th a thu n nguyên t c thuê trư ng, l p, nhà xư ng, các di n tích ph phù h p và n đ nh trong th i gian t i thi u là 5 năm. 9. Yêu c u v cơ s v t ch t đ i v i các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài các b c h c ph thông: a) Có các phòng h c phù h p v ánh sáng, bàn gh , thi t b , đ dùng gi ng d y. 2 b) Có di n tích dùng cho h c t p, gi ng d y đ m b o t i thi u m c bình quân 3 m /h c sinh tính theo s h c sinh có m t trong m t bu i h c. c) Có văn phòng hi u b , phòng giáo viên, phòng h p phù h p. d) Có phòng h c ti ng, thư vi n, phòng thí nghi m (đ i v i trung h c cơ s và trung h c ph thông). T i thi u ph i đ m b o tiêu chu n Vi t Nam TCVN 3978/1984. e) Có phòng t p th d c đa năng, sân chơi cho h c sinh. g) Có h th ng nư c s ch, nhà v sinh phù h p v i quy mô c a cơ s . T i thi u ph i đ m b o tiêu chu n Vi t Nam TCVN 3907/1984. h) Có nhà ăn, phòng ngh trưa n u th c hi n ch đ h c c ngày.
 5. 10. Yêu c u v cơ s v t ch t đ i v i các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài đào t o ng n h n: a) Có các phòng h c phù h p v ánh sáng, bàn gh , thi t b . 2 b) Có di n tích dùng cho h c t p, gi ng d y đ m b o t i thi u m c bình quân 2m /ngư i h c tính theo s ngư i h c có m t trong m t ca h c. c) Có văn phòng c a Ban Giám đ c, phòng giáo viên, thư vi n. d) Có phòng máy tính, phòng h c ti ng, phòng th c bành, phòng thí nghi m phù h p v i các ngành đào t o đã đăng ký. e) Có các thi t b c n thi t ph c v cho công tác qu n lý và ph c v gi ng d y. 11. Yêu c u v cơ s v t ch t đ i v i cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài là các trư ng trung h c chuyên nghi p, cao đ ng, đ i h c: a) Khu h c t p, th c hành và các cơ s nghiên c u khoa h c ph i đ m b o có di n tích dùng 2 cho h c t p t i thi u m c bình quân 7m /ngư i h c, bao g m: - Các gi ng đư ng phù h p v i quy mô. - Các phòng thí nghi m, phòng th c hành đ thi t b theo yêu c u c a ngành đào t o - Thư vi n (thư vi n truy n th ng và thư vi n đi n t ). - Các phòng h c ti ng. - Phòng máy tính có k t n i internet. b) Có khu th d c th thao (sân v n đ ng ho c phòng t p th d c th thao cho sinh viên). c) Có khu công trình k thu t bao g m: tr m bơm nư c, tr m bi n th , xư ng s a ch a, kho tàng và nhà đ te ôtô, xe máy, xe đ p. d) Có phòng cho lãnh đ o trư ng phòng cho gi ng viên, giáo viên, phòng h p, di n tích làm vi c cho các b ph n qu n lý khác thu c cơ s . Đi u 7. Trương trình và n i dung gi ng d y 1. Chương trình gi ng d y c a cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài ph i phù h p v i m c tiêu c a d án đ u tư đã đư c phê duy t đ i v i c p h c, b c h c, trình đ đào t o, không có n i dung truy n bá tôn giáo và không trái v i pháp lu t Vi t Nam. 2. Trư ng h p các nhà đ u tư không ph i là cơ s giáo d c đ i h c nư c ngoài xin thành l p m i các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài trình đ cao đ ng, đ i h c t i Vi t Nam thì trong th i gian 5 năm đ u ho t đ ng ph i có s cam k t h tr chính th c b ng văn b n c a m t trư ng cao đ ng, đ i h c nư c ngoài đã có ít nh t 15 năm ho t đ ng v vi c đ m b o cung c p chương trình đào t o đã đư c ki m đ nh và gi ng viên cho đ n khi cơ s t đ m b o đư c vi c xây d ng chương trình đào t o phát tri n đ i ngũ, th c hi n ki m đ nh và đư c công nh n b i m t cơ quan ki m đ nh Vi t Nam ho c nư c ngoài. Vi c th c hi n s h tr này s đư c giám sát b i B Giáo d c và Đào t o và B K ho ch và Đ u tư. 3. Các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài trung h c ph thông, ngoài vi c s d ng các chương trình đư c ch đ u tư thi t k trong d án đ u tư, n u có ti p nh n h c sinh Vi t
 6. Nam còn ph i d y các môn ng văn, l ch s Vi t Nam hi n đang đư c s d ng trong h th ng giáo d c qu c dân c a Vi t Nam. 4. Ngư i h c là công dân Vi t Nam theo h c t i các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài là các trư ng cao đ ng, đ i h c ngoài vi c hoàn thành các chương trình đào t o c a nhà trư ng còn ph i h c và có đ ch ng ch các môn Tri t h c Mác Lê nin, Kinh t chính tr Mác Lê nin, Ch nghĩa xã h i khoa h c, L ch s Đ ng C ng s n Vi t Nam, tư tư ng H Chí Minh. Ngư i h c là công dân Vi t Nam theo h c t i các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài là các trư ng trung h c chuyên nghi p ph i h c và có ch ng ch môn Chính tr . Các chương trình trên là các chương trình đang đư c s d ng và gi ng d y trong h th ng giáo d c qu c dân c a Vi t Nam. Cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài có trách nhi m liên h v i các cơ s giáo d c đào t o tương ng thu c h th ng giáo d c qu c dân c a Vi t Nam đ th c hi n vi c đào t o này. Đi u 8. Đ i ngũ cán b qu n lý và nhà giáo 1. Giám đ c ho c Hi u trư ng c a các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài là ngư i lãnh đ o cao nh t v m t qu n lý giáo d c và là ngư i ch u trách nhi m trư c pháp lu t c a Vi t Nam v các ho t đ ng giáo d c c a cơ s do mình qu n lý. Ngư i đư c đ c làm giám đ c, hi u trư ng ph i có kinh nghi m qu n lý các cơ s giáo d c tương ng ít nh t 5 năm. 2. Đ i v i các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài giáo d c ph thông thì giáo viên ph i có trình đ theo quy đ nh t i Đi u 67 c a Lu t Giáo d c. S lư ng giáo viên t i thi u ph i đ m b o t l 1,15 giáo viên/1 p ti u h c : 1,85 giáo viên/1 p trung h c cơ s và 2,1 giáo viên/1 p trung h c ph thông. 3. Đ i v i các trư ng trung h c chuyên nghi p, trung tâm giáo d c - đào t o ng n h n: a) T l h c viên/giáo viên t i đa là 45 h c viên/giáo viên. b) Ph i đ m b o không ít hơn 30% giáo viên là ngư i nư c ngoài trên t ng s giáo viên c a cơ s . c) Giáo viên ph i có trình đ chuyên môn phù h p và có kinh nghi m gi ng d y ít nh t 3 năm. 4. Đ i v i các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài đào t o trình đ cao đ ng, đ i h c: a) T l sinh viên/gi ng viên ph i đ m b o m c 30 sinh viên/gi ng viên đ i v i các ngành qu n lý kinh t , khoa h c t nhiên, ngo i ng và m c 15 sinh viên/gi ng viên đ i v i các ngành công ngh , k thu t. b) S gi ng viên là ngư i nư c ngoài ph i đ m b o không ít hơn 55% trên t ng s gi ng viên c a cơ s trong 5 năm đ u và không ít hơn 30% sau 10 năm ho t đ ng. c) Đ i v i các trư ng cao đ ng: t l gi ng viên có trình đ th c sĩ không ít hơn 40% và t l gi ng viên có trình đ ti n sĩ không ít hơn 25% t ng s gi ng viên c a cơ s . d) Đ i v i các trư ng đ i h c: t l gi ng viên có trình đ th c sĩ không ít hơn 50% và t l gi ng viên có trình đ ti n sĩ không ít hơn 25% t ng s gi ng viên c a cơ s . e) Gi ng viên ph i có kinh nghi m gi ng d y đ i h c, cao đ ng ít nh t 3 năm. 5. Các d án đ u tư c a các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài ph i có k ho ch xây d ng đ i ngũ giáo viên/gi ng viên cho t ng giai đo n phát tri n.
 7. Đi u 9. Ngôn ng s d ng trong gi ng d y 1. Các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài đư c khuy n khích s d ng các ngôn ng như ti ng Anh, ti ng Pháp, ti ng Nga, ti ng Trung Qu c, ti ng Đ c và ti ng Nh t trong quá trình gi ng d y. Các ti ng nư c ngoài khác s đư c xem xét c th theo t ng d án. 2. Các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài không đư c phép gi ng d y thông qua phiên d ch (tr các khóa đào t o ng n h n). Đi u 10. Văn b ng, ch ng ch B ng t t nghi p, ch ng ch hoàn thành khóa h c c a các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài đư c quy đ nh như sau: 1. Văn b ng, ch ng ch c a các cơ s giáo d c có v n nư c ngoài c p sau khi đăng ký chính th c v i B Giáo d c và Đào t o Vi t Nam s có giá tr pháp lý trên toàn lãnh th Vi t Nam. 2. Ngôn ng s d ng đ ghi trên văn b ng, ch ng ch c a cơ s giáo d c có v n nư c ngoài là ti ng Vi t, ti ng Anh ho c m t ti ng nư c ngoài khác. 3. N u cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài mu n s d ng văn b ng do B Giáo d c và Đào t o Vi t Nam ban hành thì ph i th c hi n theo các quy đ nh liên quan c a pháp lu t Vi t Nam. 4. Các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài giáo d c ph thông có trách nhi m báo cáo danh sách h c sinh t t nghi p c a năm h c (bao g m c danh sách h c sinh đ t đi m t t nghi p sau khi đư c phúc tra n u có) cho cơ quan qu n lý nhà nư c tr c ti p v giáo d c - đào t o phê duy t (danh sách h c sinh hoàn thành chương trình giáo d c ti u h c g i cho Phòng Giáo d c và Đào t o; danh sách h c sinh t t nghi p trung h c cơ s và trung h c ph thông g i cho S Giáo d c và Đào t o và B Giáo d c và Đào t o) Sau khi đư c các c p qu n lý giáo d c phê duy t, cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài c p b ng t t nghi p m i c p h c, b c h c tương ng. B ng do cơ s c p có ch ký c a Hi u trư ng và d u c a cơ s . 5. Các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài đào t o ng n h n c p ch ng ch hoàn thành khóa đào t o cho h c viên. Ch ng ch có ch ký c a Giám đ c, Hi u trư ng và đóng d u c a cơ s . 6. Các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài đào t o trình đ trung h c chuyên nghi p c p b ng t t nghi p khóa đào t o cho ngư i h c. B ng t t nghi p có ch ký c a Hi u trư ng, Giám đ c và đóng d u c a cơ s . 7 . Các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài đào t o trình đ cao đ ng, đ i h c không do các trư ng cao đ ng, đ i h c nư c ngoài đ u tư t i Vi t Nam, trong th i gian 5 năm ho t đ ng đ u tiên n u chưa đư c m t cơ quan ki m đ nh nư c ngoài công nh n thì khi c p b ng cho ngu i t t nghi p ph i c p b ng c a trư ng đ i h c nư c ngoài đã cam k t h tr đư c nêu t i kho n 2 Đi u 7 c a Thông tư này ho c c p b ng có d u c a trư ng đ i h c đã cam k t h tr và d u c a cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 8. Các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài do các trư ng cao đ ng, đ i h c nư c ngoài đ u tư, c p b ng t t nghi p cho ngư i h c là b ng c a trư ng chính t i nư c s t i. N u c p b ng c a cơ s đ t t i Vi t Nam thì ph i th c hi n vi c ki m đ nh và đư c công nh n v ch t lư ng c a m t cơ quan ki m đ nh c a Vi t Nam ho c nư c ngoài đ ng th i ph i đư c B Giáo d c và Đào t o ch p thu n. 9. Các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài là các cơ s ho t đ ng theo hình th c h p đ ng h p tác kinh doanh gi a đ i tác nư c ngoài và đ i tác Vi t Nam khi c p b ng t t nghi p, ch ng ch hoàn thành khóa h c cho ngư i h c có th c p b ng ho c ch ng ch có con d u c a c 2 bên đ i tác h p doanh n u các bên h p doanh đ u là các cơ s giáo d c
 8. và có ch c năng giáo d c và đào t o tương ng, ho c d u c a bên nư c ngoài (n u bên n- ư c ngoài là m t cơ s giáo d c), ho c d u c a bên Vi t Nam (n u bên Vi t Nam là m t cơ s giáo d c). Đi u 11. H sơ th m đ nh c p gi y phép đ u tư H sơ th m đ nh c p gi y phép đ u tư c a các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài th c hi n theo qui đ nh c a kho n 1 Đi u 107 Ngh đ nh s 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph và kho n 2 Đi u 6 Thông tư s l2/2000/TT-BKH ngày 19/5/2000 c a B K ho ch và Đ u tư. Ngoài ra còn ph i có: - B n m u ch ng ch , văn b ng s đư c s d ng đ c p cho ngư i h c. - Danh m c thi t b ph c v cho công tác gi ng d y và h c t p. - Chương trình, giáo trình, tài li u giáo khoa s đư c s d ng. - Danh sách cán b , giáo viên, gi ng viên cơ h u và th nh gi ng (n u có). - H p đ ng thuê nhà, gi y xác nh n s c p đ t (ho c cho thuê đ t) c a c p có th m quy n c a Vi t Nam. - Sơ đ quy ho ch m t b ng c a cơ s . Đi u 12. Quy trình th m đ nh c p Gi y phép đ u tư Quy trình th m đ nh c p Gi y phép đ u tư đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 109, Đi u 114, Đi u 115 Ngh đ nh s 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và Ngh đ nh s 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u quy đ nh c a Ngh đ nh s 24/2000/NĐ-CP. Đi u 13. B cáo thành l p cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài Trong vòng 90 ngày k t khi đư c c p gi y phép đ u tư, cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài ph i đăng b cáo trong 5 s liên ti p trên báo ra hàng ngày v i các n i dung: 1. Tên cơ s giáo d c (ti ng Vi t và ti ng Anh), hình th c đ u tư, trình đ đư c đào t o 2. S gi y phép đ u tư) ngày đư c c p phép. 3. Tên giám đ c, hi u trư ng. 4. Đ a ch c a cơ s , các thông tin liên quan (đi n tho i, fax, e-mail, web si te). 5. Tên ngân hàng, s tài kho n đ giao d ch. Đi u 14. Đăng ký ho t đ ng, ki m tra và cho phép ho t đ ng 1. Sau khi đư c c p gi y phép đ u tư các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài ph i hoàn t t các vi c sau: a) Ki n toàn t ch c, b máy (b nhi m hi u trư ng, giám đ c, tuy n d ng giáo viên, gi ng viên, nhân viên). b) Xây d ng cơ s v t ch t, l p đ t trang thi t b theo k ho ch đ u tư c a d án.
 9. c) Xây d ng, hoàn thi n Quy ch ho t đ ng c a cơ s . d) L p k ho ch tuy n sinh cho năm h c, khóa h c đ u tiên. e) Ti n hành các th t c liên quan t i công tác qu n lý hành chính c a cơ s (m tài kho n, kh c d u, đăng ký k toán, đăng ký mã s thu v.v. . .) . 2. Trong vòng 9 tháng k t ngày đư c c p gi y phép đ u tư, nhà đ u tư ph i ti n hành th t c đăng ký ho t đ ng theo quy đ nh: a) Các cơ s giáo d c ph thông, trung h c chuyên nghi p, các cơ s giáo d c đào t o ng n h n ti n hành th t c đăng ký ho t đ ng t i S Giáo d c và Đào t o đ a phương nơi cơ s đ t tr s . b) Các cơ s đào t o trình đ cao đ ng, đ i h c, sau đ i h c ti n hành th t c đăng ký ho t đ ng t i B Giáo d c và Đào t o 3. H sơ kèm theo gi y đăng ký ho t đ ng (Ph l c 2) a) Danh sách H i đ ng qu n tr , giám đ c (hi u trư ng), trư ng các phòng, ban và k toán trư ng. b) Danh sách cán b , giáo viên, gi ng viên (cơ h u, th nh gi ng), trình đ chuyên môn c a giáo viên, gi ng viên. c) C p h c, b c h c, trình đ s đào t o. d) Ngành đào t o. e) Quy mô (h c sinh, sinh viên, h c viên). g) Đ i tư ng tuy n sinh. h) Quy ch và th i gian tuy n sinh. i) Các quy đ nh v h c phí và các lo i phí liên quan. k) M u văn b ng, ch ng ch s đư c s d ng. l) Báo cáo tình hình cơ s v t ch t hi n có m) Đăng ký chương trình gi ng d y c a cơ s v i cơ quan qu n lý nhà nư c tr c ti p v giáo d c và đào t o, c th : Các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài là cơ s giáo d c ph thông, đào t o trình đ trung h c chuyên nghi p, đào t o ng n h n đăng ký chương trình gi ng d y t i S Giáo d c và Đào t o nơi cơ s đ t tr s ho t đ ng. Các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài đào t o trình đ cao đ ng, đ i h c, sau đ i h c đăng ký chương trình đào t o t i B Giáo d c và Đào t o Vi t Nam. 4. Trong vòng 15 ngày làm vi c k t khi nh n đư c h sơ đăng ký ho t đ ng h p l c a cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài các cơ quan qu n lý nhà nư c tr c ti p v giáo d c và đào t o s ph i ti n hành ki m tra, l p biên b n th m đ nh theo m u (Ph l c 3, 3b) và trong vòng 15 ngày làm vi c k t khi có biên b n th m đ nh ph i có văn b n xác nh n đ ho c chưa đ đi u ki n ho t đ ng đ i v i cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài.
 10. - Khi đã có văn b n xác nh n đ đi u ki n ho t đ ng c a cơ quan qu n lý nhà nư c tr c ti p v giáo d c và đào t o, cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài s đư c phép ti n hành ho t đ ng theo k ho ch. - Sau 20 ngày làm vi c k t khi có biên b n th m đ nh n u cơ quan qu n lý nhà nư c v giáo d c và đào t o không có văn b n xác nh n đi u ki n ho t đ ng theo quy đ nh thì cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài đương nhiên đư c ti n hành ho t đ ng theo k ho ch. 5. Trong trư ng h p ki m tra phát hi n th y cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài chưa đ đi u ki n đ ho t đ ng, các cơ quan qu n lý nhà nư c v giáo d c, đào t o ph i th hi n rõ các ph n còn thi u c n b sung vào biên b n th m đ nh và yêu c u cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài b sung các đi u ki n c n thi t trong th i gian c th . Sau 15 ngày làm vi c k t khi cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài hoàn t t vi c b sung theo yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c v giáo d c và đào t o và có báo cáo b ng văn b n, cơ quan qu n lý nhà nư c v giáo d c và đào t o ph i t ch c th m đ nh l i. Chương 3: B SUNG CÁC HO T Đ NG, NGÀNH NGH ĐÀO T O, M R NG QUY MÔ, Đ I TƯ NG TUY N SINH, M CHI NHÁNH, ĐI U CH NH N I DUNG, CHƯƠNG TRÌNH Đi u 15. B sung các ho t đ ng, ngành ngh đào, m r ng quy mô, đ i tư ng tuy n sinh, m chi nhánh Trong trư ng h p cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài có nhu c u b sung các ho t đ ng kinh doanh, ngành ngh đào t o m r ng quy mô, đ i tư ng tuy n sinh, m chi nhánh ngoài đ a phương đư c quy đ nh trong gi y phép đ u tư thì ph i xây d ng đ án c th đ trình B K ho ch và Đ u tư l y ý ki n c a các cơ quan h u quan xem xét và quy t đ nh theo th m quy n. Trong h sơ xin m chi nhánh ngoài tr s chính ph i có văn b n đ ng ý c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi d ki n s thành l p chi nhánh . Đi u 16. Đi u ch nh n i dung, chương trình gi ng d y 1. Trong trư ng h p cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài có nhu c u đi u ch nh n i dung, chương trình gi ng d y thì ph i làm t trình g i t i cơ quan qu n lý nhà nư c tr c ti p v giáo d c và đào t o đ xin phép th c hi n. 2. Trong vòng 15 ngày làm vi c k t khi nh n đư c h sơ h p l c a cơ s giáo d c có v n nư c ngoài, cơ quan qu n lý nhà nư c v giáo d c - đào t o ph i có văn b n tr l i v k t qu xem xét đ ngh c a nhà đ u tư. Chương 4: GI I TH , CHIA TÁCH VÀ SÁP NH P CƠ S GIÁO D C CÓ V N Đ U TƯ NƯ C NGOÀI Đi u 17. Gi i th , ng ng ho t đ ng các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài T i các d án đ u tư và các h p đ ng h p tác v giáo d c, nhà đ u tư ph i xây d ng phương án gi i quy t khi cơ s gi i th , ng ng ho t đ ng vì nh ng lý do b t kh kháng ho c b đình ch ho t đ ng do vi ph m pháp lu t c a Vi t Nam. Trong phương án gi i quy t khi cơ s gi i th ho c ng ng ho t đ ng ngoài các bi n pháp gi i quy t v tài chính, tài s n như đ i v i các doanh nghi p đ u tư nư c ngoài khác còn ph i có phương án gi i quy t v các quy n l i đ i v i ngư i h c c a cơ s đó. Đi u 18. Chia tách, sáp nh p, h p nh t, chuy n đ i hình th c đ u tư các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài. Vi c chia tách, sáp nh p, h p nh t, chuy n đ i hình th c đ u tư c a các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài đư c th c hi n theo quy đ nh t i các Đi u 31 ,
 11. Đi u 32, Đi u 33, Đi u 35, Đi u 36, Đi u 37, Đi u 38, Đi u 39, Đi u 40, Đi u 41, Đi u 42, Đi u 43, và Đi u 44 c a Ngh đ nh s 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph quy đ nh chi ti t vi c thi hành Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Chương 5: THANH TRA, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M Đi u 19. Cơ quan qu n lý nhà nư c đ i v i các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài B Giáo d c và Đào t o th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ho t đ ng giáo d c đ i v i các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài trong ph m vi c nư c. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m qu n lý nhà nư c đ i v i các cơ s giáo d c có v n nư c ngoài đ t cơ s t i đ a phương theo quy đ nh c a Chính ph . Đi u 20. Ch đ báo cáo, ki m tra và x lý vi ph m 1. Trong quá trình ho t đ ng, cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài ph i th c hi n ch đ báo cáo thư ng kỳ đ u năm h c, gi a năm h c và cu i năm h c cho các cơ quan qu n lý nhà nư c tr c ti p v giáo d c và đào t o. 2. Căn c vào H sơ xin thành l p cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài đã đư c phê duy t, các cơ quan qu n lý nhà nư c tr c ti p v giáo d c - đào t o có trách nhi m ki m tra tình hình tri n khai d án c a ch đ u tư. 3. B Giáo d c và Đào t o, S Giáo d c và Đào t o s th c hi n ch c năng ki m tra, thanh tra v công tác gi ng d y (chương trình, n i dung, b ng c p), đi u ki n gi ng d y và h c t p đ b o đ m ch t lư ng giáo d c, đào t o c a các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài theo th m quy n. 4. Đ i v i các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài không th c hi n đúng ch đ báo cáo theo quy đ nh, tùy theo m c đ vi ph m c a cơ s , cơ quan qu n lý nhà nư c tr c ti p v giáo d c và đào t o ho c B K ho ch và Đ u tư s ch trì và ph i h p v i các cơ quan liên quan đ : a) Yêu c u cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài ph i gi i trình c th v vi c không th c hi n nh ng n i dung đã đư c quy đ nh trong ch đ báo cáo. b) X lý nh ng cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài vi ph m các ch đ báo cáo theo th m quy n và thông báo cho các cơ quan liên quan đ ph i h p x lý ho c báo cáo cơ quan c p trên đ x lý đ i v i nh ng v n đ vư t quá th m quy n c a mình. 5. Các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài s b t m th i đình ch ho t đ ng n u có vi ph m pháp lu t ho c gi m sút các đi u ki n c c quy đ nh t i các Đi u 5, 6, 7, 8, 9 Chương II c a Thông tư này. Trong trư ng h p b t m th i đình ch ho t đ ng thì: a) Cơ quan qu n lý nhà nư c tr c ti p v giáo d c và đào t o ra quy t đ nh t m th i đình ch ho t đ ng theo các m c đ : - T m th i đình ch có th i h n vi c gi ng d y c a m t ph n hay toàn b cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài. - T m th i đình ch có th i h n vi c tuy n sinh c a m t ph n ho c toàn b cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài. b) Khi ra quy t đ nh đình ch t m th i ho t đ ng c a m t b ph n ho c toàn b cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài, cơ quan qu n lý nhà nư c tr c ti p v giáo d c và đào t o
 12. ph i yêu c u cơ s có bi n pháp kh c ph c các v n đ c th , có quy đ nh th i gian t m th i đình ch . c) Sau th i h n b đình ch ho t đ ng thèo Quy t đ nh đình ch t m th i c a cơ quan qu n lý nhà nư c tr c ti p v giáo d c và đào t o đ i v i cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài, n u cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài đã kh c ph c đư c các v n đ theo yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c tr c ti p v giáo d c và đào t o thì ph i báo cáo đ đư c ki m tra xác nh n và ra quy t đ nh cho phép ho t đ ng tr l i. d) Quy t đ nh t m th i đình ch ho t đ ng, quy t đ nh cho phép ho t đ ng tr l i ph i đư c th ng nh t v i cơ quan c p phép đ u tư và thông báo cho B K ho ch và Đ u tư, các B ngành liên quan, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (nơi cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài đ t tr s ) và cho nhà đ u tư. 6. B Giáo d c và Đào t o căn c vào m c đ vi ph m c a cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài đ ki n ngh v i cơ quan c p phép đ u tư và B K ho ch và Đ u tư ra quy t đ nh thu h i gi y phép đ u tư đ i v i các cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài. 7. B K ho ch và Đ u tư ra quy t đ nh thu h i gi y phép đ u tư đ i v i cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài trong trư ng h p cơ s này vi ph m nghiêm tr ng pháp lu t Vi t Nam. Chương 6: T CH C TH C HI N Đi u 21. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 22. Trong quá trình th c hi n Thông tư này, n u có nh ng vư ng m c, các B , ngành, đ a phương, các t ch c và cá nhân có liên quan c n ph n ánh k p th i v B K ho ch và Đ u tư, B Giáo d c và Đào t o đ nghiên c u gi i quy t./. KT. B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ĐÀO KT. B TRƯ NG B K HO CH VÀ Đ U T O TƯ TH TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Văn Nhung Phan Quang Trung
 13. PH L C 1 NH NG NGÀNH NGH ĐÀO T O ĐƯ C ƯU TIÊN KHUY N KHÍCH Đ U TƯ Đ I V I CÁC CƠ S GIÁO D C CÓ V N NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Thông tư s 14/2005/TTLT-BGD&ĐT- BKH&ĐT ngày 14/4 /2005) I. ĐÀO T O C P CH NG CH S Ngành ngh đào t o Ghi chú th t 1 Tin h c Trình đ nâng cao, K thu t viên l p trình, Thi t k đ h a 2 K thu t máy tính Trình đ K thu t viên 3 K thu t đi n Trình đ K thu t viên 4 Ngo i ng 5 Qu n tr - Kinh doanh Trình đ cơ b n và nâng cao 6 K toán qu c t 7 Ki m toán 8 Qu n lý văn phòng - Nghi p v qu n lý văn phòng - Không bao g m đào t o Thư ký văn phòng 9 Qu n lý khách s n Không bao g m K thu t ph c v Khách s n Nhân viên và Chiêu đãi viên khách s n 10 Marketing - Qu n lý doanh nghi p II. TRUNG H C CHUYÊN NGHI P S th t Ngành ngh đào t o Ghi chú 1 Tin h c 2 K thu t 3 K thu t vi n thông 4 K thu t đi n 5 K thu t hoá 6 K thu t nhi t 7 Gia công v t li u kim lo i 8 Xây d ng dâ Xây d ng dân d ng và công nghi p 9 Xây d ng công trình d t may 10 Da gi y 11 Chăn nuôi 12 Thú y 13 Th y s n 14 Tr ng tr t
 14. 15 Ch bi n th c ph m, ăn u ng 16 Ch bi n s n ph m nông nghi p III. CAO Đ NG, Đ I H C VÀ SAU Đ I H C S Ngành ngh đào t o Ghi chú th t 1 Công ngh sinh h c 2 Công ngh tin h c - truy n thông (ICT) 3 Công ngh v t li u m i 4 Công ngh hóa h c 5 Công ngh d t – may 6 Cơ khí, ch t o máy 7 K thu t đi n 8 K thu t đi n t - cơ đi n t 9 K thu t năng lư ng 10 K thu t máy tính 11 K thu t d u khí 12 Môi trư ng 13 Nông h c 14 Tr ng tr t 15 Chăn nuôi - Thú y 16 Xây d ng dân d ng và công nghi p 17 Ch t o và đi u khi n t u bi n 18 Khoa h c v đ t và nư c 19 M thu t công nghi p
 15. PH L C 2 M U S 1/ĐKHĐ (Ban hành kèm theo Thông tư s 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKHT&ĐTngày 14/4/2005) Tên t nh, thành ph , ngày..... tháng..... năm 200..... GI Y ĐĂNG KÝ HO T Đ NG Kính g i: - B Giáo d c và Đào t o - y ban nhân dân t nh, thành ph . . . - S Giáo d c và Đào t o t nh, thành ph ... Căn c Ngh đ nh s 06/2000/NĐ-CP ngày 06/3/2000 c a Chính ph nư c C ng hòa XHCN Vi t Nam v vi c h p tác đ u t v i nư c ngoài trong lĩnh v c khám ch a b nh, giáo d c đào t o, nghiên c u khoa h c t i Vi t Nam. Trư ng, Trung tâm (tên c a cơ s giáo d c có v n nư c ngoài), t i t nh, thành ph đư c thành l p theo Gi y phép đ u tư s . . . . . . . . . . . . . ngày . . . . . tháng . . . . năm . . . . . . . c a B K ho ch và Đ u tư: 1. Tr s đ t t i s nhà.............. đư ng ph .............. qu n................................. (huy n).................... t nh (thành ph )………………………………………………. Đi n tho i……………………… Fax………………………………………… H và tên Hi u trư ng - Giám đ c cơ s giáo d c có v n nư c ngoài : ngày sinh …………………………………………………………………………… Qu c t ch:. ....................................................................................................... S h chi u: ...................................................................................................... S visa......................................... Th i h n....................................................... Ngày c p:...................................................................................……………… Nơi c p:...................................................................................................…….. 2. Cơ s giáo d c có v n nư c ngoài đã có cơ s v t ch t riêng: Đ a ch c a cơ s nơi tri n khai ho t đ ng gi ng d y và h c t p: - Sơ đ m t b ng quy ho ch c a cơ s đào t o - Các s li u cơ b n v di n tích công năng c a các công trình - S li u đ y đ v trang thi t b ph c v cho vi c d y và h c - Đánh giá m c đ đ u tư theo k ho ch - K ho ch đ u tư cho các giai đo n ti p theo.
 16. 3. Cơ s giáo d c có v n nư c ngoài thuê cơ s v t ch t: - Tên, đ a ch c a ngư i ch s h u nhà cho thuê (n u có): ............................. - H p đ ng thuê (h p pháp) - T ng di n tích m t b ng - T ng di n tích s d ng - Kèm theo sơ đ m t b ng khu đ t thuê - Các s li u cơ b n v di n tích công năng c a các công trình - S li u đ y đ v trang thi t b ph c v cho vi c d y và h c - Đánh giá m c đ đ u tư theo k ho ch - K ho ch đ u tư cho các giai đo n ti p theo. 4. N i dung ho t đ ng xin đư c th c hi n trong th i đi m đăng ký ho t đ ng (đã đư c quy đ nh trong gi y phép). 5. Đ i tư ng tuy n sinh (tiêu chu n, công dân Vi t Nam, công dân nư c ngoài). 6. Quy mô đào t o d ki n trong th i gian 04 năm (chia ra theo t ng năm). 7. S giáo viên/cán b gi ng d y là................................, trong đó: - S giáo viên là ngư i nư c ngoài................................ - S giáo viên là ngư i Vi t Nam..................... (Kèm theo là B ng kê danh sách ghi rõ h , tên, qu c t ch, ch c danh, trình đ chuyên môn, nhi m v đư c giao Th i h n h p đ ng). 8. Chương trình s đư c s d ng (li t kê danh m c). (Tài li u chi ti t đư c g i kèm theo). Xin đư c đăng ký ho t đ ng và b t đ u tuy n sinh t ngày. . . tháng. . . năm 200 . . . . GIÁM Đ C/HI U TRƯ NG Ký tên (Ghi rõ h tên, đóng d u)
 17. PH L C 3 (Ban hành kèm theo Thông tư s 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT ngày 14/4/2005) (M u Biên b n th m đ nh dùng cho B GD&ĐT) B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ cl p-T do - H nh phúc ……, ngày tháng...... năm 200.... BIÊN B N TH M Đ NH V ĐI U KI N HO T Đ NG C A CƠ S GIÁO D C CÓ V N Đ U TƯ NƯ C NGOÀI 1. Th i gian và đ a đi m: 2. Tên cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài: - S Gi y phép đ u tư ngày c p - Cơ quan c p - Đ a ch cơ s 3. Thành ph n c a Đoàn th m đ nh: 4. Đ i di n cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài đư c th m đ nh: 5. K t qu th m đ nh: - N i dung đ u tư (m c tiêu, các ho t đ ng, t ng v n, v n c a giai đo n đư c th m đ nh, t ng quy mô, quy mô c a giai đo n đư c th m đ nh...): - Cơ s v t ch t t i th i đi m th m đ nh: - Thi t b ph c v cho h c t p và gi ng d y: - T ch c - nhân s - giáo viên/cán b gi ng d y: - H c phí: - Chương trình đã đư c ch p thu n: - Môi trư ng sư ph m: 6. K t lu n và ki n ngh : (Ph n k t lu n này ph i đư c ghi đ y đ , trung th c ý ki n các cơ quan tham gia. Trong trư ng h p m t hay nhi u cơ quan có ý kiên khác, c n b o lưu và có văn b n chính th c g i t i cơ quan ch trì đ có ý ki n ho c xin ý ki n c a cơ quan qu n lý c p trên có th m quy n Quy t đ nh). Biên b n th m đ nh này đư c l p - Theo yêu c u th m đ nh c a (tên cơ s giáo d c có v n nư c ngoài), làm thành 05 b n và đư c đ c cho toàn th các bên tham gia th m đ nh nghe và ký xác nh n.
 18. Đ I DI N B GD&ĐT Đ I DI N (Ký tên và đóng d u) UBND T NH, THÀNH PH (Ký tên và đóng d u) Đ I DI N CƠ S GIÁO D C CÓ V N Đ U TƯ NƯ C NGOÀI (Ký tên và đóng d u)
 19. PH L C 3B (Ban hành kèm theo Thông Tư s 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT ngày 14/4/2005) (M u Biên b n th m đ nh c a S GD&ĐT) UBND t nh, Thành ph ..... C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S GD&ĐT.......... Đ cl p T do - H nh phúc ……,ngày ….. tháng .... năm 200.... BIÊN B N TH M Đ NH V ĐI U KI N HO T Đ NG C A CƠ S GIÁO D C CÓ V N Đ U TƯ NƯ C NGOÀI 1. Th i gian và đ a đi m: 2. Tên cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài: - S Gi y phép đ u tư ngày c p Cơ quan c p - Đ a ch cơ s 3. Thành ph n c a Đoàn th m đ nh: 4. Đ i di n cơ s giáo d c có v n đ u tư nư c ngoài đư c th m đ nh: 5. K t qu th m đ nh: - N i dung đ u tư (m c tiêu, các ho t đ ng, t ng v n, v n c a giai đo n đư c th m đ nh, t ng quy mô, quy mô c a giai đo n đư c th m đ nh...): - Cơ s v t ch t t i th i đi m th m đ nh: - Thi t b ph c v cho h c t p và gi ng d y: - T ch c nhân s - giáo viên/cán b gi ng d y: - H c phí: - Chương trình đã đư c ch p thu n: - Môi trư ng sư ph m: 6. K t lu n và ki n ngh : - Ph n k t lu n này ph i đư c ghi đ y đ , trung th c ý ki n các cơ quan tham gia. - Trong trư ng h p m t hay nhi u cơ quan có ý ki n khác, c n b o lưu và có văn b n chính th c g i t i cơ quan ch trì đ có ý ki n ho c xin ý ki n c a cơ quan qu n lý c p trên có th m quy n quy t đ nh.
 20. Biên b n th m đ nh này đư c l p - Theo yêu c u th m đ nh c a (tên cơ s giáo d c có v n nư c ngoài), làm thành 04 b n và đư c đ c cho toàn th các bên tham gia th m đ nh nghe và ký xác nh n. Đ I DI N S GIÁO D C VÀ ĐÀO Đ I DI N CƠ S GIÁO D C CÓ V N Đ U TƯ T O NƯ C NGOÀI (Ký tên và đóng d u) (Ký tên và đóng d u)
Đồng bộ tài khoản