intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 14/TT-LB của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
152
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 14/TT-LB của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 14/TT-LB của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thu - chi học phí giáo dục phổ thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 14/TT-LB của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t  cña Liªn b é  gi¸o d ô c   µ o  t¹o ­   c h Ý n h  sè 14/TT­L B ® tµi n g µ y 4 th¸ng  n¨ m  1993 H íng d É n  thùc  Ö n 9  hi thu ­ chi h äc p h Ý  gi¸o  ô c  p h æ  th«ng d Thihµnh    QuyÕt ®Þnh  241/TTg  sè  ngµy  5­ 24­ 1993  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc    sö  vÒ  thu vµ  dông  häc phÝ  trong c¸c tr     êng  häc,Liªnbé      Gi¸o dôc    vµ  §µo    Tµi chÝnh  t¹ovµ    híng dÉn    thùc hiÖn    viÖc      thu,chi,qu¶n    lýquü häc phÝ  trongngµnh      gi¸odôc  phæ   th«ng  sau: nh  I. g u yªn t ¾ c c h u n g  N Häc phÝ    lµ kho¶n ®ãng gãp mét phÇn cña cha    mÑ häc sinh ®èi      víisù  nghiÖp    gi¸odôc.ViÖc    thùc hiÖn        thu chiqu¶n    lýquü häc phÝ theo    c¸cnguyªn   t¾c  sau  ®©y: 1.Kh«ng      thu häc  phÝ      ®èi víitoµn  häc  bé  sinhtiÓu häc.     2.§èivíi       häc  sinhc¸ctr     êng,lípphæ       th«ng  cÊp  , I II    II c«ng  lËp: ­Thu    häc phÝ    lµnguån    thu cña ng©n s¸ch nhµ      níc,nhng  kh«ng  c©n    ®èi trong    kÕ ho¹ch  ng©n s¸ch nhµ    níc hµng n¨m    mµ dµnh      ®Ó bæ sung    chi sù  nghiÖp    gi¸odôc  hç    vµ  trîmét phÇn    ®êi sèng    gi¸oviªn. ­ Häc    phÝ  c¬  do  quan   tµichÝnh  ®Þa ph¬ng    trùctiÕp thu vµ      nép  vµo    tµi kho¶n  cña  ng©n  s¸ch tØnh,thµnh      phè    trùcthuéc Trung    ¬ng        më t¹ c¸ckho    i b¹c nhµ    níckh«ng  ®iÒu    tiÕtcho    c¸ccÊp  ng©n  s¸ch kh¸c.   ­ MiÔn      thu häc phÝ  cho  häc sinh ë    êng      tËt,miÔn    c¸c tr trÎem cã    hoÆc   gi¶m    thu cho  häc  sinh thuéc diÖn      chÝnh  s¸ch x∙héi.     3. §èi víic¸c tr         êng, lípphæ       th«ng b¸n c«ng, d©n    lËp,c¸c tr     êng    lípvµ  trungt©m      gi¸odôc  êng  th xuyªn,c¸clípnhµ          trÎmÉu   , gi¸o: ­ Thu    häc  phÝ ®¶m  b¶o    chicho    c¸c nhu cÇu cÇn thiÕtnh   ¬ng      tr¶l gi¸o viªn(®èivíi i         lo¹ h×nh  c«ng,d©n    c¸c chiphÝ  êng  b¸n    lËp)vµ      th xuyªn cho      ho¹t ®éng  nghiÖp. sù  ­ Møc      thu häc phÝ  Liªnsë  do    Gi¸o dôc  §µo    TµichÝnh      vµ  t¹ovµ    ­ VËt    gi¸ tr×nh    Uû ban  nh©n d©n  tØnh, thµnh    phè trùc thuéc    Trung  ¬ng quy  ®Þnh  theo nguyªn t¾c  b﮾p         ®ñ    c¸ckho¶n    chiphÝ cÇn  thiÕt. ­Nhµ  êng      tr trùctiÕp thu,qu¶n    sö      lývµ  dông  quü  häc  phÝ. II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  N 1.§èivíi   êng        tr c¸c cÊp  , II cÊp  Iphæ     II   , th«ng  c«ng  lËp: a) TiÒn    häc  phÝ  îcthu 9  ®     th¸ng trong n¨m      häc    víimøc    thu mçi  th¸ng nh    sau:
  2. 2 Líp,cÊp    häc  Vïng  thµnh  phè, thÞ      x∙ C¸c  vïng  cßn  l¹i Líp 6    3.000  2.000  Líp 7    4.000  3.000  Líp 8    5.000  4.000  Líp 9    6.000  5.000 Líp 10    7.000  5.000  Líp 11    8.000  6.000  Líp 12    9.000  7.000 b) C¨n  vµo    cø  khung quy  ®Þnh trªn, ban   Uû  nh©n d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè quy ®Þnh    thêigian thu cho        c¸ccÊp häc      Æc   s¸tvíi® ®iÓm  tõng vïng trong       tØnh. 2.§èivíi       trungt©m  thuËttæng      kü    hîp,híng nghiÖp       ­d¹y nghÒ  c«ng  lËp: Møc    thu häc  phÝ    Së  sÏdo  Gi¸o dôc  §µo    Së      vµ  t¹ovµ  TµichÝnh    ­ VËt    gi¸ tr×nh Uû    ban  nh©n  d©n  tØnh  quy  ®Þnh  møc    thu,ph¬ng  thøc    thu,c¸ch qu¶n    lývµ  dông           îng cña    sö  phïhîp víi ®èi t   c¸c trung t©m.   3. ChÕ       ®é miÔn  hoÆc  gi¶m    thu häc phÝ trong c¸c tr     êng  trung t©m  vµ    kü  thuËttæng      hîp híng nghiÖp       ­d¹y nghÒ  c«ng  lËp. a) MiÔn      thu häc  phÝ  cho    c¸chäc  sinhsau:   +  Häc  sinhc¸ctr     êng    tËtnguyÒn, +  Häc  sinhc¸ctr     êng  phæ   th«ng  d©n      técnéitró, +  Häc  sinhmå     cha        c«ic¶  lÉn mÑ kh«ng    n¬in¬ng  tùa, +  Häc  sinhlµcon          liÖtsÜ, con  ¬ng  th binh h¹ng  vµ    1  2. +  Häc  sinhhäc  c¸ctr   ë    êng  vïng nóicao,c¸cvïng h¶i®¶o  x«i             xa  b) XÐt    gi¶m    1/2 møc    thu häc  phÝ  cho    c¸chäc  sinhsau:   + Häc  sinh lµcon  ¬ng      th binh h¹ng      3, h¹ng    4, con  bÖnh binh h¹ng        1, 2. +  Häc sinh    lµ con c¸n  c«ng  bé  nh©n    viªn chøc  tain¹n  bÞ    lao ®éng  îc xÕp  ®   h¹ng. +  Häc  sinhlµngêid©n          técthiÓu sè.   + Häc sinh gia ®×nh      nghÌo hoÆc     ®«ng con  häc  ®i  kh«ng  kh¶  cã  n¨ng  ®ãng gãp  häc phÝ  îcchÝnh  ®   quyÒn  ®Þa  ph¬ng    x¸cnhËn. Thñ      tôcxÐt miÔn  hoÆc   gi¶m  häc  phÝ: Së Gi¸o dôc  §µo      vµ  t¹o ban hµnh mÉu  ®¬n    ®Ò nghÞ miÔn gi¶m häc  phÝ  híng dÉn  vµ    viÖc    kª khaië    êng    c¸ctr trong tØnh.   Gia  ®×nh  häc  sinh lµm    ®¬n, cã      x¸c nhËn  cña  quan  tr¸chnhiÖm   c¬  cã    ë  ®Þa ph¬ng  Phßng  nh  Th¬ng  binh ­ x∙héihoÆc          chÝnh  quyÒn  ®Þa ph¬ng  vµ  ý kiÕn cña gi¸o viªn chñ      nhiÖm.  HiÖu  ëng  tr xÐt quyÕt  ®Þnh  miÔn hoÆc   gi¶m cho tõng  êng    tr hîp,tæng   hîp b¸o  Së  c¸o  Gi¸o dôc  §µo    Së      vµ  t¹ovµ  Tµi chÝnh   ­VËt gi¸.
  3. 3 ­ Nh÷ng  êng      tr hîp ®ét xuÊt nh    thiªntai    , ho¶ ho¹n xÈy    ra trong n¨m    häc,  Liªn së    Gi¸o  dôc  §µo    Tµi chÝnh  VËt    vµ  t¹o vµ    ­  gi¸xem  xÐt tr×nh  ban  uû  nh©n  d©n tØnh quyÕt ®Þnh    miÔn, gi¶m    cho tõng vïng.   4. Qu¶n        lýthu häc phÝ trong c¸c tr     êng  trung t©m   thuËttæng    vµ    kü    hîp híng nghiÖp       ­d¹y nghÒ c«ng lËp. a) Së      Tµi chÝnh    ­ VËt      gi¸c¸c tØnh,thµnh    phè  trÝ cho    bè    c¸c Phßng    Tµi chÝnh    ­ VËt    gi¸quËn, huyÖn  chøc      tæ  thu häc phÝ  i   êng  t¹  tr c¸c häc    trªn®Þa  bµn  theo biªnlai ngµnh        do  thuÕ    ph¸thµnh  thu theo ®Þnh  chÝnh  vµ      kú  quyÒn  ®Þa ph¬ng  quy ®Þnh. ­ Biªn laithu tiÒn          häc phÝ  îcsö  ®   dông  theo mÉu  thèng nhÊt do  Tµi   Bé    chÝnh (Tæng  côc  ThuÕ) ph¸thµnh. ViÖc      qu¶n    dông      lýsö  biªn laitheo chÕ  ®é cña  TµichÝnh  Bé    quy ®Þnh. ­ TiÒn    häc phÝ thu  îc nép  ®   vµo kho    b¹c Nhµ      níc n¬i gÇn nhÊt,phiÕu    nép tiÒn gåm   li     ªnl kho    li     êng    5  ªn(1 li  u  b¹c;1  ªngöitr häc      ®Ó ®èi chiÕu    víisè  thu,nép;1  ªnl t¹ c¬      li  u    quan    i trùctiÕp thu;1  ªngöiSë      li     Gi¸o dôc  §µo      vµ  t¹ovµ  1  ªngöiSë    li     TµichÝnh   ­VËt      gi¸®Ó cïng theo dâiqu¶n        lý). b) Nép  100%   tiÒn  sè  häc  phÝ thu  îc vµo  ®   kho b¹c Nhµ      níc (tµikho¶n  ng©n  s¸ch tØnh,thµnh      phè) vµ      ghivµo  ch¬ng  (B)lo¹  kho¶n  h¹ng  31    i 11  02  2  ®èi víi     cÊp    h¹ng  ®èi víi IIvµ  3      cÊp  I II  (môc 12). Khi cÊp      l¹ tiÒn  i häc  phÝ gåm   phÇn    c¶  chicho c«ng    chøc    t¸ctæ  thu vµ  qu¶n    lýhäc phÝ      sÏghitheo Ch¬ng  (B)lo¹ 11    31    i kho¶n  h¹ng  (®èivíi   02  2     cÊp  II)h¹ng  (®èivíi   , 3      cÊp  Itheo môc   ¬ng  II   )   chit øng.Riªng phÇn        chicho c«ng    t¸c tæ  chøc thu  qu¶n    vµ  lý häc phÝ,    ghi ch¬ng  (B) lo¹  kho¶n  h¹ng  31    i 15  00  1  môc  75. c) Sö    dông  quü  häc  phÝ: TiÒn    häc  phÝ    îcsö  thu ®   dông  theo  quy  ®Þnh  sau: ­35%         chitrîcÊp    gi¸oviªn. ­60%         chibæ sung  cho      c¸cho¹t®éng  nghiÖp    sù  gi¸odôc. ­ 5%       chicho c«ng    chøc  vµ  t¸ctæ  thu  qu¶n    lýquü häc  phÝ (3%      chithï lao cho  quan      c¬  trùc tiÕp  häc  thu  phÝ  2%     vµ  chicho viÖc qu¶n    lýquü häc  phÝ  cña ngµnh    gi¸odôc). ­ C¨n  vµo  häc    cø  sè  phÝ  thùc nép    vµo  kho    b¹c Nhµ    Gi¸o dôc  níc,Së    vµ  §µo    t¹otæng    ®∙    thùc nép  hîp sè  thu,sè    cña toµn tØnh  lËp dù    dông  vµ    to¸nsö  quü  häc  phÝ theo      quy  c¸c tû lÖ  ®Þnh        Tµi chÝnh    nãitrªngöiSë    ­ VËt    gi¸lµm  thñ tôcxincÊp          l¹cho  Gi¸odôc  §µo  i Së    vµ  t¹o. ­ Së      TµichÝnh    ­ VËt    gi¸kiÓm    häc  trasè  phÝ    îcvµ  thu ®   lµm      thñ tôccÊp  l¹ cho  Gi¸o dôc  §µo        i Së    vµ  t¹o®Ó ph©n    i bæ l¹ cho    êng  c¬    c¸c tr vµ  quan   tµi chÝnh    trùctiÕp thu nép      häc phÝ cña ®Þa ph¬ng. ­ Së    Gi¸o dôc  §µo      vµ  t¹othèng nhÊt qu¶n      lýviÖc  dông  sö  quü häc phÝ  trªn®Þa     bµn  toµn tØnh.ViÖc      trîcÊp cÇn  tËp trung chñ    yÕu    gi¶iquyÕt cho  nh÷ng        gi¸oviªn®êi sèng thùc sù    khã  kh¨n. Së Gi¸o dôc  §µo      vµ  t¹ochÞu tr¸chnhiÖm     quyÕt    to¸nquü  häc phÝ  hµng  n¨m    Tµi chÝnh    víiSë    ­ VËt    b¸o    Bé  gi¸vµ  c¸o vÒ  Gi¸o dôc  §µo        vµ  t¹o®Ó theo  dâitæng      hîp t×nh h×nh trong c¶    níc.
  4. 4 5. §èivíic¸c tr         êng  phæ  th«ng  c«ng,d©n      êng, lípvµ  b¸n    lËp,c¸c tr     trung  t©m    gi¸odôc  êng  th xuyªn,c¸clípnhµ          trÎmÉu   gi¸o: a) Møc      thu häc  phÝ: LiªnSë      Gi¸o dôc  §µo    Tµi chÝnh      vµ  t¹ovµ    ­ VËt    gi¸ tr×nh Uû    ban  nh©n d©n  tØnh  quy ®Þnh møc    thu häc phÝ  cho  tõng  i êng  lo¹  tr trongtØnh    theo nguyªn t¾c:     ­ Møc      thu häc  phÝ  ®¶m   b¶o  trang tr¶i ®ñ      cho    c¸cnhu  cÇu    chicÇn  thiÕt   cña  nhµ  êng. tr b) Tæ     chøc    thu,qu¶n    sö  lývµ  dông  häc  phÝ: ­ Bé    phËn  to¸n­ tµivô  kÕ        cña    êng, lípchÞu  c¸c tr     tr¸chnhiÖm       trùctiÕp  thu vµ    qu¶n    lýquü  häc  phÝ. ­ Häc    phÝ  îc sö  ®   dông     ¬ng      ®Ó tr¶ l gi¸o viªn (trong tr   êng hîp Nhµ    níc kh«ng  ®µi thä),trî     cÊp cho    gi¸oviªn,tu söa  êng, líp,     tr     mua   s¾m   thiÕtbÞ    ®å  dïng d¹y häc,s¸ch gi¸okhoa.           ­ C¸c  êng, lípph¶ichÊp    tr       hµnh chÕ  kÕ    ®é  to¸n®¬n  hµnh  vÞ  chÝnh  sù  nghiÖp  hiÖn hµnh, chÞu  kiÓm       sù  tragi¸m    s¸tcña  Tµi chÝnh    Së    ­ VËt    gi¸vµ  Së Gi¸odôc  §µo    thu chiquü    vµ  t¹ovÒ      häc phÝ. ­ Cuèi mçi      häc  hoÆc   kú  n¨m häc  ph¶ithùc hiÖn      chÕ     ®é b¸o  c«ng  c¸o  khaiquü    häc  phÝ    víicha    mÑ häc sinh ®ång    c¸o Së    thêib¸o    Gi¸o dôc  §µo    vµ  t¹o®Ó     tæng        Gi¸odôc  §µo  hîp b¸o c¸o Bé    vµ  t¹o. 6. C¸c  êng    tr phæ  th«ng c«ng  lËp,b¸n    c«ng, d©n    lËp,c¸c tr     êng, lípvµ      trung t©m       gi¸odôc  êng  th xuyªn,c¸c lípnhµ          trÎ mÉu   , gi¸o,c¸c tr     êng  vÉn thùc  hiÖn viÖc  thu kho¶n  tiÒn ®ãng gãp  x©y  dùng  êng  tr theo QuyÕt  ®Þnh  sè  248/TTg  ngµy  11­ 22­ 1973  cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ. Møc     ®ãng  gãp  Uû  do  ban nh©n  d©n  tØnh quy ®Þnh      ®èi víitõng cÊp    häc  tõng vïng trong tØnh. vµ        C¨n  quyÕt  cø  ®Þnh  cña tØnh,c¸c tr     êng  häc    trùctiÕp thu th«ng      qua    hÖ thèng  to¸ntµivô  kÕ      cña  êng  êng  kh«ng  c¸n  kÕ      th×  tr (tr hîp  cã  bé  to¸ntµivô  hiÖu  ëng  tr chØ  ®Þnh  phËn  bé  riªng ®Ó   chøc    tæ  thu).HiÖu  ëng  tr¸ch   tr cã    nhiÖm  qu¶n    dông  lýsö  theo    c¸c quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh  cã  phèihîp gi¸m  vµ  sù      s¸tcña      héiphô huynh häc sinhvµ  chøc    tæ  thanh    tranh©n  d©n. HiÖu  ëng  tr chÊp hµnh nghiªm    tóc chÕ     ®é b¸o c¸o quyÕt to¸n thu,chi       phÇn ®ãng gãp  cña  d©n theo QuyÕt    ®Þnh  248/TTg. III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   nµy  hiÖu      t cã  lùc thihµnh      kÓ tõ n¨m häc 1993­1994. C¸c    quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i th«ng   tnµy  ®Òu     b∙ibá. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn    nÕu  khã  cã  kh¨n víng  ¾c,    m c¸c ®Þa  ph¬ng  ph¶n    li   ®Ó     ¸nh vÒ  ªnbé  bæ sung  söa  ®æi  kÞp thêi  .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2