Thông tư liên tịch 15/2005/TTLT-BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
49
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 15/2005/TTLT-BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 15/2005/TTLT-BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện ký quỹ/bảo lãnh thực hiện hạn ngach dệt may xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 15/2005/TTLT-BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp

  1. TH¤NG T¦  LI£N TÞCH Bé TH¦¥NG M¹I ­ Bé C¤NG NGHIÖP  S è   1 5 / 2 0 0 5 / T T L T / B T M / B C N   n g µ y   9   t h ¸ n g   8   n ¨ m   2 0 0 5   H í n g   d É n  thùc hiÖn  ký quü/ b¶o l∙nh thùc hiÖn h¹n ng¹ch  dÖt may xuÊt khÈu      ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 29/2004/N§­CP ngµy 16­01­2004   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Th¬ng m¹i; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 55/2003/N§­CP ngµy 28­05­2003   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé C«ng nghiÖp; ­ XÐt ®Ò nghÞ cña HiÖp héi DÖt may ViÖt Nam, Liªn   tÞch   Bé   Th¬ng   m¹i     ­   Bé   C«ng   nghiÖp   híng   dÉn  viÖc thùc hiÖn ký quü/ b¶o l∙nh ®Ó thùc hiÖn h¹n ng¹ch   dÖt may xuÊt khÈu nh sau: I. Quy ®Þnh chung 1. Kh¸i niÖm a. Ký quü thùc hiÖn h¹n ng¹ch dÖt may: Th¬ng nh©n cam  kÕt thùc hiÖn h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may b»ng c¸ch  nép mét kho¶n tiÒn ký quü t¬ng øng víi sè lîng h¹n ng¹ch  ®¨ng ký hoÆc ®îc giao theo møc tiÒn ký quü do Liªn Bé Th­ ¬ng m¹i – Bé C«ng nghiÖp quy ®Þnh vµo Tµi kho¶n t¹m gi÷  cña Bé Th¬ng  m¹i t¹i Kho b¹c Nhµ níc Hµ néi.  b.  B¶o   l∙nh   ng©n   hµng   thùc   hiÖn   h¹n   ng¹ch   dÖt   may:  Th¬ng nh©n nép cho Bé Th¬ng m¹i Th b¶o l∙nh cña Ng©n hµng  cho sè lîng h¹n ng¹ch ®¨ng ký hoÆc ®∙ ®îc giao (cha sö  dông hÕt) theo møc tiÒn b¶o l∙nh do Liªn Bé Th¬ng m¹i ­  Bé C«ng nghiÖp quy ®Þnh.   MÉu th  b¶o l∙nh Ng©n hµng sÏ do Liªn Bé Th¬ng m¹i ­  Bé C«ng nghiÖp quy ®Þnh vµ th«ng b¸o chi tiÕt. 2.   Th¬ng nh©n ®îc tham gia ký quü vµ b¶o l∙nh ng©n  hµng: Th¬ng   nh©n   ®îc   tham   gia   s¶n   xuÊt   vµ   xuÊt   khÈu   hµng  dÖt may bÞ ¸p dông h¹n ng¹ch theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.  Th¬ng nh©n cã thÓ chän mét hoÆc c¶ hai h×nh  thøc ký  quü vµ b¶o l∙nh ng©n hµng ®Ó ®¨ng ký thùc hiÖn h¹n ng¹ch. Bæ sung quy ®Þnh vÒ kiÓm tra n¨ng lùc ®èi víi th¬ng  nh©n míi cha ®îc ph©n giao vµ thùc hiÖn h¹n ng¹ch dÖt may 
  2. 2 xuÊt khÈu trong ®iÒu hµnh h¹n ng¹ch dÖt may nh sau: Th¬ng  nh©n míi së h÷u tèi thiÓu  100  m¸y  may  c«ng  nghiÖp  hoÆc  m¸y mãc thiÕt bÞ kh¸c phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt lo¹i  s¶n phÈm ®¨ng ký xuÊt khÈu (cã v¨n b¶n x¸c nhËn vÒ m¸y  mãc thiÕt bÞ vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt hµng dÖt may cña §oµn  kiÓm tra liªn  ngµnh  do Së Th¬ng  m¹i  chñ  tr×  theo  th«ng  b¸o sè 0577/TM­DM ngµy 20/5/2005).  II. Quy ®Þnh thùc hiÖn ký quü vµ b¶o l∙nh cña  ng©n hµng trong ®iÒu hµnh h¹n ng¹ch dÖt may:  1. C¨n cø t×nh h×nh xuÊt khÈu, Liªn Bé Th¬ng m¹i ­ Bé  C«ng nghiÖp sÏ c«ng bè danh môc vµ møc tiÒn ký quü, b¶o  l∙nh tõng chñng lo¹i hµng (Cat.) ®Ó lµm c¨n cø cho viÖc  nép tiÒn ký quü vµ xin b¶o l∙nh ng©n hµng.  2.  Nguyªn   t¾c,   sè   lîng,   ph¬ng   thøc   ph©n   giao   h¹n  ng¹ch  theo  h×nh thøc ký quü, b¶o l∙nh  ng©n  hµng sÏ ®îc  Liªn   Bé   Th¬ng   m¹i   ­   Bé   C«ng   nghiÖp   th«ng   b¸o   cho   tõng  Cat. vµo tõng thêi ®iÓm cô thÓ.   3.  H¹n ng¹ch ®îc cÊp theo h×nh thøc nép tiÒn ký quü  vµ/hoÆc   nép   th  b¶o   l∙nh   chØ   ®îc   trùc   tiÕp   s¶n   xuÊt   vµ  xuÊt khÈu, kh«ng chuyÓn nhîng, uû th¸c xuÊt khÈu 4. Hoµn tr¶ h¹n ng¹ch vµ  tiÒn ký quü, b¶o l∙nh ng©n  hµng.   4.1. Hoµn tr¶ h¹n ng¹ch ­ §èi víi h¹n ng¹ch cã thêi h¹n hiÖu lùc tõ 45 ngµy  trë lªn, trong vßng 10 ngµy kÓ tõ ngµy nép tiÒn ký quü  vµ/hoÆc th b¶o l∙nh ng©n hµng hoÆc kÓ tõ ngµy ®îc cÊp h¹n  ng¹ch theo ký quü vµ/hoÆc b¶o l∙nh ng©n hµng th¬ng nh©n  kh«ng cã kh¶ n¨ng xuÊt khÈu, thùc hiÖn h¹n ng¹ch ®îc giao  nh ®∙ cam kÕt vµ cã c«ng v¨n tr¶ l¹i h¹n ng¹ch cho Bé Th­ ¬ng   m¹i   sÏ   ®îc   hoµn   tr¶   toµn   bé   tiÒn   gèc   ®∙   ký   quü  vµ/hoÆc gi¶i to¶ th b¶o l∙nh ng©n hµng.  ­ ChËm nhÊt 60 ngµy tríc ngµy   hÕt h¹n hiÖu lùc cña  h¹n   ng¹ch  hoÆc   ngµy   giao   hµng  cuèi   cïng   quy   ®Þnh   trong  h¹n ng¹ch (tuú thêi ®iÓm nµo ®Õn tríc), th¬ng nh©n cã thÓ  tr¶   toµn   bé   hoÆc   mét   phÇn   h¹n   ng¹ch   ®îc   cÊp   theo   h×nh  thøc ký quü vµ/hoÆc b¶o l∙nh ng©n hµng nhng sÏ bÞ Bé Th­ ¬ng m¹i ph¹t 20% trÞ gi¸ tiÒn ký quü hoÆc b¶o l∙nh ng©n  hµng cña phÇn h¹n ng¹ch tr¶ l¹i. PhÇn h¹n ng¹ch tr¶ l¹i  ®îc ®a vµo nguån ®Ó ph©n giao theo quy ®Þnh chung. 4.2. Hoµn tr¶ tiÒn ký quü, b¶o l∙nh ng©n hµng a. §èi víi c¸c th¬ng nh©n thùc hiÖn hÕt h¹n ng¹ch ®îc  giao: 
  3. 3 Th¬ng nh©n cã sè lîng h¹n ng¹ch thùc hiÖn tõ 95% h¹n  ng¹ch  cÊp  theo   ph¬ng  thøc   ký  quü  vµ/hoÆc  b¶o  l∙nh   ng©n  hµng trë lªn trong thêi gian hiÖu lùc cña th«ng b¸o giao  h¹n ng¹ch ®îc coi lµ hoµn thµnh viÖc sö dông h¹n ng¹ch vµ  ®îc hoµn tr¶ l¹i toµn bé tiÒn gèc ®∙ ký quü vµ/ hoÆc gi¶i  to¶ th b¶o l∙nh Ng©n hµng. b.  §èi   víi   c¸c   th¬ng   nh©n   kh«ng   sö   dông   hÕt   h¹n  ng¹ch: §Õn   ngµy   hÕt   h¹n   hiÖu   lùc   cña   th«ng   b¸o   giao   h¹n  ng¹ch, th¬ng nh©n thùc hiÖn: + Díi 50%  h¹n ng¹ch  ®îc  cÊp theo  ph¬ng  thøc  ký quü  vµ/hoÆc b¶o l∙nh ng©n hµng, Bé Th¬ng m¹i sÏ kh«ng tr¶ l¹i  toµn bé sè tiÒn gèc ®∙ ký quü vµ/hoÆc yªu cÇu ng©n hµng  b¶o l∙nh chuyÓn tr¶ toµn bé sè tiÒn b¶o l∙nh vÒ tµi kho¶n  cña Bé Th¬ng m¹i. + Tõ 50% ®Õn díi   95% h¹n ng¹ch ®îc cÊp theo ph¬ng  thøc ký quü vµ/hoÆc b¶o l∙nh ng©n hµng, Bé th¬ng m¹i tr¶  l¹i tiÒn ký quü t¬ng øng víi sè lîng h¹n ng¹ch ®∙ thùc  hiÖn vµ/hoÆc yªu cÇu Ng©n hµng b¶o l∙nh chuyÓn sè tiÒn t­ ¬ng øng víi sè lîng h¹n ng¹ch th¬ng nh©n kh«ng thùc hiÖn  ®îc vµo tµi kho¶n chØ ®Þnh cña Bé Th¬ng  m¹i.  Toµn bé sè tiÒn thu ®îc do th¬ng nh©n kh«ng thùc hiÖn  ®óng quy ®Þnh sÏ ®îc nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. 5.   Liªn   Bé   Th¬ng   m¹i   ­   Bé   C«ng   nghiÖp   sÏ   tæng   hîp  t×nh h×nh thùc hiÖn h¹n ng¹ch theo ph¬ng thøc nµy vµ c¨n  cø vµo t×nh h×nh thùc tiÔn s¶n xuÊt, kinh doanh tõng thêi  kú ®a ra c¸c ®iÒu chØnh söa ®æi bæ sung cÇn thiÕt cho phï  hîp   b»ng   c¸c   híng   dÉn     díi   d¹ng   v¨n   b¶n   quy   ®Þnh   chi  tiÕt, th«ng b¸o ®iÒu hµnh cô thÓ.    Th«ng t  liªn tÞch nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o,   nhng   sÏ   hÕt   hiÖu   lùc   nÕu   Thñ   tíng  ChÝnh  phñ  kh«ng  cho phÐp thùc  hiÖn,  kÓ c¶ ®∙ ®¨ng  C«ng  b¸o. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản