Thông tư liên tịch 151/1998/TTLT-BTC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
35
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 151/1998/TTLT-BTC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 151/1998/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính quỹ bảo hiểm y tế do Bộ tài chính - Bộ y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 151/1998/TTLT-BTC-BYT

  1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 151/1998/TTLT-BTC- Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 1998 BYT THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - B Y T S 151/1998/TTLT-BTC-BYT NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 1998 HƯ NG D N CH QU N LÝ TÀI CHÍNH QU B O HI M Y T Căn c vào Ngh đ nh s 58/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 1998 c a Chính ph ban hành Đi u l B o hi m y t , liên B Tài chính - Y t hư ng d n ch đ qu n lý tài chính qu b o hi m y t như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ch qu n lý tài chính qu b o hi m y t (BHYT) quy nh t i Thông tư này áp d ng i v i h th ng B o hi m y t Vi t Nam, bao g m: - B o hi m y t Vi t Nam. - B o hi m y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (BHYT t nh), B o hi m y t ngành tr c thu c BHYT Vi t Nam. - Chi nhánh b o hi m y t qu n, huy n, thành ph , th xã thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là Chi nhánh B o hi m y t huy n). 2. Qu BHYT ư c hình thành t các ngu n: ti n óng BHYT, m t ph n ti n sinh l i t ho t ng b o toàn, tăng trư ng qu và thu khác. Qu BHYT ư c qu n lý t p trung, th ng nh t trong toàn h th ng B o hi m y t Vi t Nam, h ch toán c l p v i Ngân sách Nhà nư c và ư c Nhà nư c b o h . 3. Qu BHYT dùng thanh toán chi phí khám, ch a b nh cho ngư i có th BHYT, chi qu n lý b máy c a h th ng B o hi m y t Vi t Nam. 4. Trong giai o n u, h th ng BHYT Vi t Nam ư c ngân sách Nhà nư c c p kinh phí xây d ng cơ s v t ch t k thu t theo d toán ngân sách Nhà nư c hàng năm ư c duy t. 5. H th ng BHYT Vi t Nam m tài kho n ti n g i qu BHYT t i các Ngân hàng Thương m i qu c doanh. S ti n dư trên các tài kho n g i ti n c a h th ng BHYT ngân hàng Thương m i qu c doanh ư c hư ng lãi theo m c lãi su t ti n g i quy nh.
  2. 6. Ti n t m th i nhàn r i (n u có) c a qu BHYT ư c mua tín phi u, trái phi u do Kho b c Nhà nư c, các Ngân hàng Thương m i qu c doanh phát hành và ư c th c hi n các bi n pháp khác nh m b o toàn, tăng trư ng qu BHYT nhưng ph i m b o ngu n chi tr khi c n thi t. II. QU N LÝ BHYT B T BU C A. NGU N HÌNH THÀNH QU Qu BHYT b t bu c ư c hình thành t các ngu n sau ây: - Ti n óng BHYT c a các i tư ng b t bu c quy nh t i i u 2 c a i u l B o hi m y t ban hành kèm theo Ngh nh s 58/1998/N -CP ngày 13/8/1998 c a Chính ph . - M t ph n ti n sinh l i t ho t ng b o toàn và tăng trư ng qu (bao g m c lãi ti n g i Ngân hàng). - Thu t tài tr , vi n tr c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. - Lãi c a s ti n ch m n p BHYT. - Thu khác (n u có). B. THU B O HI M Y T 1. Thu BHYT b t bu c theo i u 12, i u 13 c a i u l B o hi m y t ban hành kèm theo Ngh nh s 58/1998/N -CP ngày 13/8/1998 c a Chính ph . 2. Cơ quan, ơn v , ngư i s d ng lao ng và các cơ quan qu n lý kinh phí c a i tư ng tham gia BHYT có trách nhi m trích trư c ti n óng BHYT ph n do cơ quan, ơn v óng và thu ti n óng BHYT c a ngư i lao ng n p vào qu BHYT y , k p th i úng quy nh theo nh kỳ ít nh t 3 tháng m t l n. Cơ quan BHYT có th ký h p ng nh thu BHYT v i cơ quan Tài chính, cơ quan thu và các cơ quan có liên quan. BHYT Vi t Nam ư c h ch toán vào chi phí qu n lý b máy c a h th ng BHYT chi tr l phí thu BHYT b ng 0,1% n 0,5% t ng s ti n thu BHYT. T ng giám c BHYT Vi t Nam quy t nh t l chi tr l phí thu BHYT i v i t ng i tư ng, khu v c c th . Cơ quan BHYT và cơ quan, ơn v , ngư i s d ng lao ng có th ký h p ng v vi c n p ti n và c p th BHYT dài h n nhưng ph i m b o không th t thoát ngu n thu. 3. B o hi m y t các c p có trách nhi m hư ng d n, t ch c thu BHYT c a t t c các i tư ng tham gia BHYT úng kỳ, s lư ng theo úng quy nh. 4. Trư ng h p cơ quan, ơn v qu n lý kinh phí, ngư i s d ng lao ng ch m n p ti n BHYT thì ph i n p: - S ti n óng BHYT mà cơ quan, ơn v qu n lý kinh phí, ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng chưa n p. S ti n truy thu này ư c chuy n vào qu BHYT. Trong th i gian ch m n p th trư ng ơn v ph i có trách nhi m dùng kinh phí c a cơ quan
  3. ơn v mình thanh toán chi phí khám, ch a b nh cho ngư i b nh thu c cơ quan ơn v mình qu n lý theo giá vi n phí. - Lãi c a s ti n ch m n p tính theo lãi su t ti n vay quá h n theo quy nh c a Ngân hàng Thương m i qu c doanh t i th i i m truy n p. S ti n lãi này ư c chuy n vào qu d phòng khám, ch a b nh. 5. B o hi m y t Vi t Nam th ng nh t qu n lý thu BHYT trong toàn ngành. T ng Giám c BHYT Vi t Nam có trách nhi m quy nh c th vi c qu n lý thu BHYT trong toàn ngành. C. PHÂN PH I VÀ S D NG TI N THU BHYT B T BU C: Ti n thu BHYT c a i tư ng tham gia BHYT b t bu c ư c phân ph i và s d ng như sau: 1. Chi khám, ch a b nh b ng 91,5% s ti n thu BHYT ư c s d ng hàng năm, trong ó: - Qu khám, ch a b nh thanh toán chi phí khám, ch a b nh cho ngư i có th BHYT b ng 86,5%. - Qu d phòng khám, ch a b nh t i BHYT Vi t Nam b ng 5%. 2. Chi cho ho t ng qu n lý b máy c a h th ng BHYT Vi t Nam b ng 8,5% s ti n thu BHYT ư c s d ng hàng năm. D. N I DUNG CHI QU B O HI M Y T B T BU C BAO G M: 1. Chi qu khám, ch a b nh. a) B o hi m y t t nh, ngành ư c s d ng 86,5% s ti n thu BHYT ư c s d ng trong năm thanh toán chi phí khám, ch a b nh cho ngư i có th BHYT do t nh, ngành qu n lý và ch u trách nhi m qu n lý, s d ng qu khám, ch a b nh úng m c ích, úng ch , m b o cân i thu chi qu khám, ch a bênh BHYT. n cu i năm, n u qu khám, ch a b nh có k t dư thì ư c chuy n vào qu d phòng khám, ch a b nh c a BHYT t nh, ngành. Trư ng h p chi phí khám, ch a b nh trong năm vư t quá kh năng thanh toán c a qu khám, ch a b nh t i BHYT t nh, ngành thì ư c b xung t qu d phòng khám, ch a b nh. b) Chi phí khám, ch a b nh c a ngư i có th BHYT ư c thanh toán như sau: - Cơ quan BHYT chi tr 100% chi phí khám, ch a b nh theo giá vi n phí i v i i tư ng ưu ãi xã h i quy nh t i pháp l nh ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng, li t sĩ và gia ình li t sĩ, thương binh, b nh binh, ngư i ho t ng kháng chi n, ngư i có công giúp cách m ng. - Cơ quan BHYT chi tr 80% chi phí khám, ch a b nh theo giá vi n phí, 20% chi phí khám, ch a b nh theo giá vi n phí còn l i, ngư i b nh t tr cho cơ s khám ch a
  4. b nh i v i các i tư ng không thu c di n ưu ãi xã h i như quy nh trên. S ti n 20% chi phí khám, ch a b nh theo giá vi n phí ngư i b nh t tr cho cơ s khám, ch a b nh trong năm t i a ch b ng 6 tháng lương t i thi u. N u vư t quá 6 tháng lương t i thi u thì các chi phí khám, ch a b nh ti p theo trong năm s ư c cơ quan BHYT thanh toán toàn b . Ví d : Ông Nguy n Văn A là ngư i có th BHYT, trong năm ông A i khám ch a b nh 3 l n và khám ch a b nh theo úng ch BHYT; m c lương t i thi u theo quy nh hi n hành là 144.000 /tháng. T ng s ti n 20% theo giá vi n phí mà ông A ph i tr t i a trong năm là: 144.000 /tháng x 6 tháng = 864.000 . L n khám, ch a b nh th nh t: Chi phí khám, ch a b nh c a ông A theo giá vi n phí là: 2.500.000 + Ông A ph i thanh toán cho cơ s khám, ch a b nh là: 20% x 2.500.000 = 500.000 + Cơ quan BHYT thanh toán cho cơ s khám, ch a b nh là: 80% x 2.500.000 = 2.000.000 L n khám ch a b nh th hai: Chi phí khám, ch a b nh c a ông A theo giá vi n phí là: 3.000.000 + 20% chi phí khám, ch a b nh theo giá vi n phí là: 20% x 3.000.000 = 600.000 Nhưng l n khám, ch a b nh th nh t, ông A ã ph i t thanh toán 500.000 nên l n khám, ch a b nh th 2 này ông A ch ph i tr chi phí khám, ch a b nh theo giá vi n phí t i a là: 864.000 - 500.000 = 364.000 + Cơ quan BHYT thanh toán cho cơ s khám, ch a b nh 80% chi phí khám, ch a b nh là: 80% x 3.000.000 = 2.400.000 ng th i, cơ quan BHYT ph i thanh toán cho cơ s khám, ch a b nh ph n còn l i trong kho n 20% chi phí khám, ch a b nh theo giá vi n phí l n 2 mà ông A không ph i tr là: 600.000 - 364.000 = 236.000
  5. Như v y t ng s ti n mà cơ quan BHYT ph i thanh toán cho cơ s khám, ch a b nh l n th 2 là: 2.400.000 + 236.000 = 2.636.000 L n khám, ch a b nh th ba: Chi phí khám ch a b nh c a ông A theo giá vi n phí là: 5.000.000 + Ông A không ph i thanh toán cho cơ s khám, ch a b nh + Cơ quan BHYT thanh toán cho cơ s khám, ch a b nh: 5.000.000 - Ngư i có th BHYT ch ư c hư ng ch BHYT theo quy nh trên khi: + Khám, ch a b nh t i cơ s y t ã ăng ký trên th qu n lý và chăm sóc s c kho . + Khám, ch a b nh t i cơ s y t khác theo gi i thi u chuy n vi n phù h p v i tuy n chuyên môn k thu t theo quy nh c a B Y t . + Khám, ch a b nh t i b t kỳ cơ s y t nào c a Nhà nư c trong trư ng h p c p c u. c) Trư ng h p khám, ch a b nh theo yêu c u riêng c a b nh nhân: t ch n th y thu c, t ch n bu ng b nh, t ch n cơ s khám, ch a b nh, t ch n các d ch v y t ; khám, ch a b nh vư t tuy n chuyên môn k thu t theo quy nh c a B Y t mà không có gi y gi i thi u chuy n vi n; khám, ch a b nh t i các cơ s y t không có h p ng v i cơ quan BHYT (tr trư ng h p c p c u) thì cơ quan BHYT ch thanh toán chi phí khám, ch a b nh theo giá vi n phí t i tuy n chuyên môn k thu t phù h p theo quy nh c a B Y t và theo quy nh t i i m b, kho n 1, Ph n D này. Ph n chênh l ch tăng thêm (n u có) do ngư i có th BHYT t tr cho cơ s khám, ch a b nh. 2. Qu n lý và s d ng qu d phòng khám, ch a b nh. B o hi m y t Vi t Nam th ng nh t qu n lý qu d phòng khám, ch a b nh (sau ây g i t t là qu d phòng) bao g m qu d phòng t i BHYT t nh, ngành và qu d phòng t i BHYT Vi t Nam. a) Ngu n hình thành qu d phòng. - Qu d phòng t i BHYT t nh, ngành ư c hình thành t các ngu n sau: + S k t dư qu khám, ch a b nh hàng năm. + M t ph n c a s lãi ti n g i Ngân hàng và ti n sinh l i do ho t ng b o toàn, tăng trư ng qu BHYT. + Lãi c a s ti n ch m n p khi truy thu BHYT.
  6. - Qu d phòng t i BHYT Vi t Nam ư c hình thành t các ngu n sau: + 5% s ti n thu BHYT c a toàn h th ng b o hi m Y t . + M t ph n c a s lãi ti n g i ngân hàng và ti n sinh l i do ho t ng b o toàn, tăng trư ng qu BHYT. + Ti n i u ti t t qu d phòng t i BHYT t nh, ngành trong trư ng h p c n thi t. + M t ph n k t dư (n u có) c a kinh phí qu n lý b máy c a h th ng BHYT. b) Qu n lý và s d ng qu d phòng. Trong trư ng h p chi phí khám, ch a b nh trong năm c a BHYT t nh, ngành do nguyên nhân khách quan vư t quá qu khám, ch a b nh (86,5%) thì BHYT t nh, ngành ư c s d ng qu d phòng t i BHYT t nh, ngành bù p sau khi có ý ki n b ng văn b n c a BHYT Vi t Nam. Trư ng h p ã s d ng h t qu d phòng t i BHYT t nh, ngành mà v n chưa bù p thi u h t thì ư c xem xét c p b sung t qu d phòng t i BHYT Vi t Nam, nhưng m c t i a ch b ng 5% t ng s ti n thu BHYT c a t nh, ngành mà BHYT t nh, ngành ó ã n p v qu d phòng c a BHYT Vi t Nam. Trư ng h p c bi t n u qu d phòng t i BHYT Vi t Nam ã s d ng h t mà chi phí khám, ch a b nh v n vư t quá kh năng thanh toán thì BHYT Vi t Nam l p t trình báo cáo liên B Y t và Tài chính gi i quy t. c) T ng Giám c BHYT Vi t Nam quy nh nguyên t c, th t c và quy t nh vi c s d ng qu d phòng. Trư ng h p c n ph i i u ti t qu d phòng gi a các BHYT t nh, ngành và i u ti t qu d phòng t BHYT t nh, ngành v BHYT Vi t Nam thì ph i ư c H i ng qu n lý BHYT Vi t Nam thông qua. 3. Chi phí qu n lý b máy c a h th ng BHYT Vi t Nam. a) H th ng BHYT Vi t Nam ư c trích 8,5% s ti n thu BHYT ư c s d ng hàng năm chi cho ho t ng qu n lý b máy c a toàn h th ng BHYT, BHYT Vi t Nam qu n lý t p trung, cân i và i u ti t vi c s d ng qu này trong h th ng BHYT. Cu i năm, n u qu qu n lý có k t dư thì s k t dư ư c phân b như sau: - M t ph n chuy n vào qu khen thư ng, phúc l i m b o qu khen thư ng, phúc l i b ng 3 tháng qu ti n lương th c t c a toàn h th ng BHYT (Trư ng h p qu khen thư ng, phúc l i không ). - Ph n còn l i chuy n vào qu d phòng khám ch a b nh t i BHYT Vi t Nam. b) Căn c vào k ho ch thu BHYT ư c H i ng Qu n lý BHYT Vi t Nam thông qua và tình hình th c t th c hi n, hàng quý BHYT Vi t Nam ư c t m trích qu qu n lý BHYT phân b và c p phát kinh phí cho các ơn v ho t ng theo d toán ã ư c duy t. Vi c phân b kinh phí cho các ơn v tùy thu c vào tính ch t nhi m v , quy mô t ch c b máy ã ư c phê duy t, m b o nguyên t c t ng kinh phí qu n lý phân b không vư t quá t ng qu qu n lý c a h th ng BHYT Vi t Nam và khuy n khích nâng cao hi u qu ho t ng c a t ng ơn v tr c thu c. K t thúc năm, căn c s li u quy t toán thu BHYT xác nh chính th c s ư c trích qu qu n lý;
  7. n u s ã trích vư t quá m c ư c trích thì ph i tr vào k ho ch c a năm sau; n u s ã trích nh hơn s ư c trích thì s ư c trích thêm. S trích thêm dùng : - Chuy n m t ph n vào qu khen thư ng, phúc l i m b o qu khen thư ng, phúc l i b ng 3 tháng qu ti n lương th c t c a toàn h th ng BHYT (Trư ng h p qu khen thư ng, phúc l i không ). - Chuy n m t ph n vào qu qu n lý năm sau tương ng v i nhi m v qu n lý c a năm trư c mà ph i th c hi n vào năm sau. - Ph n còn l i chuy n vào qu d phòng khám ch a b nh t i BHYT Vi t Nam. c) Căn c vào k ho ch chi qu n lý b máy c a h th ng BHYT, BHYT Vi t Nam xét duy t d toán chi qu n lý b máy c a BHYT các t nh, ngành thông báo và c p phát tr c ti p kinh phí qu n lý b máy cho BHYT t nh, ngành. d) N i dung chi qu n lý b máy c a h th ng BHYT Vi t Nam theo nh m c, tiêu chuNn hi n hành c a Nhà nư c quy nh. Nh ng kho n chi c thù c a h th ng BHYT, B o hi m y t Vi t Nam s báo cáo B Y t và các cơ quan có thNm quy n gi i quy t. e) T ng Giám c BHYT Vi t Nam quy nh c th vi c l p, xét d toán, phân b d toán ư c duy t, c p phát và quy t toán kinh phí qu n lý b máy cho các ơn v tr c thu c trong h th ng BHYT. 4. Chi u tư cơ s v t ch t. a) Kinh phí chi u tư cơ s v t ch t cho h th ng BHYT Vi t Nam ư c ngân sách Nhà nư c u tư theo d toán hàng năm. Ngoài ra trong m t s năm u ư c trích 50% s lãi ti n g i Ngân hàng và 50% s ti n sinh l i do ho t ng b o toàn và tăng trư ng qu BHYT em l i b sung ngu n v n u tư xây d ng cơ s v t ch t toàn ngành. b) Khi ti n hành u tư xây d ng b ng ngu n v n do ngân sách Nhà nư c c p và b ng ngu n v n trích t kho n ti n lãi và ti n sinh l i, BHYT Vi t Nam ph i th c hi n úng các quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng c a Nhà nư c. E. HO T NG B O TOÀN VÀ TĂNG TRƯ NG QU B O HI M Y T : 1. H th ng BHYT Vi t Nam ư c s d ng ti n t m th i nhàn r i th c hi n các bi n pháp b o toàn, tăng trư ng qu BHYT theo nguyên t c: - m b o ngu n chi khám, ch a b nh cho ngư i có th BHYT - m b o an toàn và h n ch r i ro n m c th p nh t. - m b o hi u qu kinh t xã h i. 2. Các hình th c b o toàn và tăng trư ng qu :
  8. - Mua tín phi u, trái phi u, kỳ phi u do Kho b c Nhà nư c và các Ngân hàng Thương m i qu c doanh phát hành. - Cho các Ngân hàng Thương m i vay. - u tư có thu h i cho các cơ s khám ch a b nh, cơ s s n xu t, kinh doanh dư c và trang thi t b y t c a Nhà nư c. Vi c u tư ph i l p d án và ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3. H i ng qu n lý BHYT Vi t Nam quy t nh các bi n pháp b o toàn và tăng trư ng qu BHYT. 4. S lãi ti n g i Ngân hàng và ti n sinh l i thu ư c t ho t ng b o toàn và tăng trư ng qu BHYT ư c phân ph i cho các qu như sau: - Trong m t s năm u, trích 50% u tư cơ s v t ch t k thu t c a toàn h th ng BHYT. - Trích l p qu khen thư ng và phúc l i; t ng m c trích 2 qu hàng năm t i a không quá 3 tháng qu ti n lương th c t c a toàn h th ng BHYT Vi t Nam. - Ph n còn l i b sung vào qu d phòng khám, ch a b nh. F. QU N LÝ VÀ S D NG QU KHEN THƯ NG, QU PHÚC L I: 1. Qu phúc l i dùng : - Tăng cư ng cơ s v t ch t, s a ch a các công trình phúc l i c a h th ng BHYT. - Chi cho các ho t ng phúc l i công c ng c a t p th cán b , nhân viên trong toàn h th ng, phúc l i xã h i. - Ngoài ra có th s d ng m t ph n h tr i s ng cho cán b , nhân viên c a h th ng BHYT, k c nh ng trư ng h p v hưu, v m t s c ho c làm công tác t thi n xã h i. Vi c s d ng qu phúc l i t i BHYT t nh, ngành do Giám c BHYT t nh, ngành quy t nh sau khi tham kh o ý ki n c a Công oàn BHYT t nh, ngành. Vi c s d ng qu phúc l i t i BHYT Vi t Nam do T ng Giám c BHYT Vi t Nam quy t nh sau khi tham kh o ý ki n c a Công oàn BHYT Vi t Nam. 2. Qu khen thư ng dùng : - Thư ng thư ng kỳ, cu i năm cho cán b , nhân viên toàn ngành. - Thư ng cho cá nhân, t p th trong h th ng BHYT có sáng ki n c i ti n k thu t. Vi c s d ng qu khen thư ng t i BHYT t nh, ngành do Giám c BHYT t nh, ngành quy t nh sau khi tham kh o ý ki n c a Công oàn BHYT t nh, ngành. Vi c s d ng qu khen thư ng t i BHYT Vi t Nam chi thư ng cho cán b , nhân viên cơ quan
  9. BHYT Vi t Nam do T ng Giám c BHYT Vi t Nam quy t nh sau khi tham kh o ý ki n c a Công oàn BHYT Vi t Nam. 3. T ng Giám c BHYT Vi t Nam trình h i ng qu n lý BHYT Vi t Nam quy t nh vi c phân b , i u ti t qu khen thư ng, phúc l i cho BHYT các t nh, ngành và s d ng trong các trư ng h p khác. G. CÔNG TÁC L P K HO CH THU CHI, BÁO CÁO QUY T TOÁN, XÉT DUY T KI M TRA QUY T TOÁN THU CHI QU BHYT: 1. L p k ho ch thu chi qu BHYT. Hàng năm, căn c các văn b n hư ng d n l p k ho ch phát tri n kinh t xã h i và k ho ch phát tri n c a ngành Y t , h th ng BHYT Vi t Nam ti n hành l p k ho ch thu chi BHYT hàng năm (có chi theo quý) theo trình t sau: - Chi nhánh BHYT huy n căn c hư ng d n c a BHYT Vi t Nam và BHYT t nh, ngành l p k ho ch thu chi BHYT g i BHYT t nh, ngành. - BHYT t nh, ngành t ng h p k ho ch thu chi BHYT c a chi nhánh BHYT huy n, l p k ho ch thu chi BHYT do mình qu n lý g i BHYT Vi t Nam. - BHYT Vi t Nam thNm tra, xét duy t k ho ch thu chi BHYT do BHYT t nh, ngành g i; l p k ho ch thu chi BHYT toàn ngành trình H i ng qu n lý BHYT Vi t Nam thông qua, báo cáo B Y t B t ng h p báo cáo B Tài chính. B Y t giao k ho ch thu chi cho BHYT Vi t Nam và g i B Tài chính. Sau khi ư c B Y t phê duy t và giao k ho ch, BHYT Vi t Nam giao k ho ch cho BHYT t nh, ngành. BHYT t nh, ngành căn c vào ch tiêu ư c BHYT Vi t Nam giao thông báo k ho ch cho chi nhánh BHYT huy n. K ho ch do chi nhánh BHYT huy n, BHYT t nh, ngành và BHYT Vi t Nam l p ph i th hi n y các ho t ng như: k ho ch thu, phát th BHYT; k ho ch chi qu khám, ch a b nh; k ho ch chi qu n lý; k ho ch b o toàn và tăng trư ng qu BHYT. T ng Giám c BHYT Vi t Nam hư ng d n chi ti t v trình t , n i dung k ho ch năm, k ho ch quý áp d ng th ng nh t trong toàn ngành. 2. V k toán và báo cáo k toán tài chính. - BHYT Vi t Nam, BHYT t nh, ngành th c hi n h ch toán, k toán, báo cáo k toán theo quy nh t i Quy t nh s 999 Q -C KT ngày 02/11/1996 c a B Tài chính, Quy t nh s 144/BYT-Q ngày 31/1/1997 c a B Y t và các quy nh hi n hành. - BHYT t nh, ngành t ch c th c hi n công tác k toán, l p và báo cáo quy t toán hàng quý, năm theo ch quy nh g i BHYT Vi t Nam. BHYT Vi t Nam có trách nhi m xét duy t quy t toán c a BHYT t nh, ngành và t ng h p quy t toán toàn h th ng trình H i ng qu n lý thông qua báo cáo B Y t phê duy t và thông báo quy t toán cho BHYT Vi t Nam. Sau khi quy t toán c a h th ng BHYT Vi t Nam ư c duy t, BHYT Vi t Nam có trách nhi m thông báo duy t quy t toán cho BHYT
  10. t nh, ngành và hư ng d n BHYT t nh, ngành i u ch nh nh ng i m c n thi t (n u có) theo úng quy t toán ã ư c duy t. III. QU N LÝ QU BHYT T NGUY N Ngu n thu BHYT t nguy n ư c h ch toán riêng và ư c qu n lý th ng nh t. Liên B Y t , Tài chính quy nh chi ti t và hư ng d n s d ng qu BHYT cho t ng lo i hình BHYT t nguy n. IV. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c t ngày 01/01/1999, nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh t i Thông tư này u bãi b . 2. B o hi m y t Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n cơ quan BHYT c p dư i th c hi n úng các quy nh Thông tư này. Trong quá trình th c hi n có i u gì vư ng m c ngh ph n ánh v liên B xem xét gi i quy t. Lê Ng c Tr ng Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký) ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản