Thông tư liên tịch 158/1998/TTLT-BTC-BCA

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
48
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 158/1998/TTLT-BTC-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 158/1998/TTLT-BTC-BCA về việc hướng dẫn lập, chấp hành, quyết toán ngân sách Nhà nước và quản lý tài sản Nhà nước trong lĩnh vực an ninh do Bộ Tài chính - Bộ Công An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 158/1998/TTLT-BTC-BCA

 1. B CÔNG AN-B TÀI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CHÍNH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 158/1998/TTLT-BTC-BCA Hà N i , ngày 14 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - B CÔNG AN S 158/1998/TTLT-BTC-BCA NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 1998HƯ NG D N L P,CH P HÀNH , QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C VÀ QU N LÝ TÀI S N NHÀ NƯ C TRONG LĨNH V C AN NINH Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 20 tháng 3 năm 1996; Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t ngân sách Nhà nư c ngày 20 tháng 5 năm 1998 và Ngh nh s 87/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách Nhà nư c; Ngh nh s 51/1998/N - CP ngày 18 tháng 7 năm 1998 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 87/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 120/1997/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 1997 c a Chính ph quy nh v qu n lý, s d ng ngân sách và tài s n Nhà nư c i v i m t s ho t ng thu c lĩnh v c qu c phòng, an ninh; Liên B Tài chính - Công an hư ng d n l p, ch p hành, quy t toán ngân sách Nhà nư c và qu n lý tài s n Nhà nư c trong lĩnh v c an ninh như sau: I - NH NG QUY NNH CHUNG. 1- Chi ngân sách Nhà nư c cho lĩnh v c an ninh bao g m: - Chi cho công tác an ninh thu c nhi m v c a B Công an. - Chi cho công tác an ninh các cơ quan trung ương và các a phương. Kho n chi này ư c tính trong d toán ngân sách c a các cơ quan trung ương và c a a phương. 2- Các kho n thu ( k c ngo i t ) t lĩnh v c an ninh bao g m: - Các kho n phí, l phí và ti n ph t ư c l i theo ch hi n hành; - Các kho n thu t các doanh nghi p Nhà nư c thu c B Công an; các ơn v s d ng ngân sách t n d ng cơ s v t ch t k thu t, lao ng ph m nhân và lao ng dôi dư s n xu t, kinh doanh, d ch v có thu theo các quy ch hi n hành c a Nhà nư c. 3- Các T ng c c, B Tư l nh, C c, V , ... các ơn v chi tiêu cơ s thu c và tr c thu c B Công an ( Sau ây g i là ơn v s d ng ngân sách) th c hi n vi c l p, ch p hành và quy t toán ngân sách Nhà nư c trong lĩnh v c an ninh theo hư ng d n t i Thông tư này.
 2. Các cơ quan trung ương và a phương có chi công tác an ninh th c hi n úng Lu t Ngân sách Nhà nư c; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân sách Nhà nư c; Ngh nh 87/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 c a Chính ph ; Ngh nh s 51/1998/N - CP c a Chính Ph và Thông tư s 09 TC/NSNN ngày 18 tháng 3 năm 1997 và Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 1998 c a B Tài chính " Hư ng d n th c hi n vi c phân c p, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách Nhà nư c", và các quy nh t i Thông tư này. 4- Các ơn v s d ng ngân sách có trách nhi m hoàn thành t t nhi m v thu, chi ngân sách ư c giao; th c hi n chi ti t ki m và có hi u qu ; ch p hành úng ch , chính sách qu n lý tài chính hi n hành. 5- Th trư ng ơn v s d ng ngân sách ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c th c hi n nhi m v thu, chi ngân sách ư c giao. Ngoài cơ quan có thNm quy n giao nhi m v thu, chi ngân sách không m t t ch c, cá nhân nào ư c thay i nhi m v thu, chi ngân sách. N u do nh ng nguyên nhân khách quan ph i thay i nhi m v thì th trư ng ơn v s d ng ngân sách ph i báo cáo cơ quan giao nhi m v thu, chi ngân sách xin i u ch nh. 6- Các ơn v s d ng ngân sách có t n d ng cơ s v t ch t k thu t, lao ng ph m nhân, lao ng dôi dư s n xu t, kinh doanh, d ch v có thu ph i th c hi n theo ch quy nh hi n hành c a Nhà nư c i v i lo i hình này. Vi c s d ng ngu n thu ư c Chính ph cho phép l i chi cho m t s m c tiêu, nhi m v c th , cu i năm ơn v ph i báo cáo lên cơ quan qu n lý c p trên và B Công an t ng h p báo cáo B Tài chính. 7- Doanh nghi p Nhà nư c thu c B Công an th c hi n ch tài chính, thu n p ngân sách Nhà nư c theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c và các văn b n hư ng d n hi n hành. 8- ơn v s d ng ngân sách các c p thu c B Công an th c hi n các văn b n hư ng d n và ch u s ki m tra c a cơ quan tài chính trong qúa trình l p d toán, phân b h n m c, c p phát, thanh toán, h ch toán k toán và quy t toán ngân sách Nhà nư c; ng th i ch u s ki m soát chi c a Kho b c Nhà nư c theo ch hi n hành. Tr các kho n chi có yêu c u b o m t cao ư c quy nh t i Thông tư này. 9- Các kho n thu, chi ngân sách Nhà nư c trong lĩnh v c an ninh ư c h ch toán b ng ng Vi t nam úng niên ngân sách, c p ngân sách và M c l c ngân sách Nhà nư c. Các kho n thu, chi ngân sách Nhà nư c b ng ngo i t , hi n v t, ngày công lao ng ư c quy i ra ng Vi t nam theo t giá ngo i t , giá hi n v t, giá tr ngày công lao ng do cơ quan có thNm quy n quy nh t i th i i m phát sinh h ch toán. 10- Các ơn v d toán c p 2 thu c B Công an l p báo cáo tài chính và ánh giá tình hình th c hi n thu, chi ngân sách Nhà nư c quý, năm g i B Công an t ng h p g i B Tài chính. II - PHÂN C P NHI M V CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRONG LĨNH V C AN NINH.
 3. 1- Chi ngân sách trung ương cho công tác an ninh: 1.1 - Thu c nhi m v c a B Công an: 1.1.1 - Chi thư ng xuyên cho công tác an ninh: - mb o i s ng v t ch t, tinh th n, chính sách xã h i cho l c lư ng Công an nhân dân; - ào t o, hu n luy n, nghiên c u khoa h c công ngh và môi trư ng, nghiên c u biên so n l ch s , xây d ng các văn b n nghi p v , quy ph m pháp lu t; - m b o các ho t ng nghi p v chuyên ngành tình báo, an ninh, c nh sát và công tác qu n lý Nhà nư c v an ninh, tr t t . - Mua s m, b o dư ng, s a ch a, s n xu t trang, thi t b , vũ khí, khí tài, công c h tr và các phương ti n k thu t nghi p v cho l c lư ng công an nhân dân; - Qu n lý, c i t o ph m nhân, can ph m, tr em vi ph m pháp lu t, i tư ng b x lý vi ph m hành chính ư c ưa vào cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng. - Phòng cháy, ch a cháy; - Xây d ng m i, s a ch a các công trình c bi t, doanh tr i, tr s làm vi c, trư ng h c, b nh vi n, kho tàng, tr i giam, tr i t m giam, nhà t m gi , cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng do l c lư ng Công an nhân dân qu n lý. - Quan h qu c t ; - Chi ho t ng an ninh khác. 1.1.2 - Chi u tư xây d ng cơ b n t p trung c a Nhà nư c. 1.1.3 - Chi các nhi m v c bi t do Chính ph giao. 1.1.4- Chi d tr Nhà nư c trong lĩnh v c an ninh. 1.2 - Thu c nhi m v c a các B , cơ quan trung ương: - Chi giáo d c, tuyên truy n phong trào qu n chúng b o v an ninh T qu c và tr t t , an toàn xã h i trong cơ quan; - Chi công tác phòng cháy, ch a cháy trong cơ quan; - Chi công tác b o v an ninh t i các B và cơ quan Trung ương; - Chi m b o i u ki n làm vi c, sinh ho t c n thi t cho l c lư ng công an nhân dân làm công tác b o v theo yêu c u c a cơ quan, ơn v . 2- Chi ngân sách a phương cho công tác an ninh:
 4. 2.1- Ngân sách c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương chi cho công tác an ninh bao g m: - Chi h tr các chi n d ch phòng ng a, phòng ch ng các lo i t i ph m; - Chi h tr các chi n d ch gi gìn an ninh và tr t t an toàn xã h i; - Chi h tr công tác phòng cháy, ch a cháy; - Chi h tr s a ch a nhà t m giam, t m gi ; - Chi h tr sơ k t, t ng k t phong trào qu n chúng b o v an ninh T qu c; 2.2 - Ngân sách huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là ngân sách c p huy n ) chi cho công tác an ninh bao g m: - Chi tuyên truy n, giáo d c phong trào qu n chúng b o v an ninh T qu c; - Chi h tr các chi n d ch gi gìn an ninh tr t t và an toàn xã h i; - Chi h tr sơ k t, t ng k t phong trào qu n chúng b o v an ninh T qu c; - Chi h tr ho t ng an ninh, tr t t cơ s ; 2.3 - Ngân sách xã, th tr n chi cho công tác an ninh bao g m: - Chi tuyên truy n, v n ng phong trào qu n chúng b o v an ninh, tr t t - an toàn xã h i; - Chi ho t ng b o v an ninh, tr t t cơ s ; 2.4 - Ngân sách phư ng chi cho công tác an ninh bao g m: - Chi tuyên truy n, v n ng phong trào qu n chúng b o v an ninh, tr t t - an toàn xã h i ; III - L P D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C HÀNG NĂM. A- CÔNG TÁC HƯ NG D N L P D TOÁN NGÂN SÁCH VÀ THÔNG BÁO S KI M TRA D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C: 1- Hàng năm, B Công an hư ng d n các ơn v s d ng ngân sách v yêu c u, n i dung, th i h n l p d toán ngân sách; thông báo s ki m tra d a trên các căn c sau: - Ch th c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i; - Phương hư ng, nhi m v tăng cư ng công tác an ninh qu c gia; - Tình hình th c hi n d toán ngân sách Nhà nư c năm trư c;
 5. - Thông tư hư ng d n c a B Tài chính v l p d toán ngân sách; - S ki m tra d toán ngân sách Nhà nư c do B Tài chính thông báo. 2- Các ơn v d toán ngân sách thu c B Công an hư ng d n và thông báo s ki m tra theo nguyên t c: C p trên hư ng d n và thông báo s ki m tra l p d toán ngân sách cho c p dư i tr c ti p. 3- Th i h n thông báo s ki m tra v d toán ngân sách: - B Tài chính thông báo s ki m tra v d toán ngân sách Nhà nư c cho B Công an trư c ngày 1 tháng 7 năm trư c; - B Công an thông báo s ki m tra v d toán ngân sách cho các ơn v d toán c p 2 trư c ngày 10 tháng 7 năm trư c; - Các ơn v d toán c p 2 thông báo s ki m tra v d toán ngân sách cho các ơn v d toán c p 3 trư c ngày 15 tháng 7 năm trư c. B- YÊU C U IV IL PD TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C: 1- D toán ngân sách ph i l p y các kho n thu, chi k c các kho n thu ư c Chính ph cho phép l i chi cho m t s m c tiêu, nhi m v c th ; úng chính sách, ch và ư c tính toán theo tiêu chuNn, nh m c do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành; 2- D toán ngân sách ph i l p úng m u, bi u và th i gian quy nh t i m c D ph n III c a Thông tư này và chi ti t theo M c l c ngân sách Nhà nư c; 3- D toán ngân sách c a ơn v d toán ngân sách c p trên ư c l p trên cơ s t ng h p d toán ngân sách c a các ơn v d toán ngân sách c p dư i; phân tích theo ngu n kinh phí và lĩnh v c chi; 4- D toán ngân sách ph i kèm theo b n thuy t minh chi ti t các cơ s , căn c tính toán d a trên các tiêu chuNn, quy chuNn, ch tiêu Nhà nư c, hư ng d n c a B trư ng B Tài chính, B trư ng B Công an, phân tích so sánh v i s (ư c) th c hi n, v i s ki m tra. i v i nh ng kho n chi có yêu c u b o m t cao theo quy nh c a Chính ph , B Công an g i B Tài chính ch ghi s t ng h p; 5- D toán ngân sách do cơ quan công an a phương l p ph i phân rõ: - Ph n do ngân sách trung ương m b o, t ng h p g i lên c p trên theo phân c p qu n lý c a B Công an ; - Ph n do ngân sách a phương m b o, g i cơ quan tài chính a phương cùng c p trình H i ng nhân dân a phương quy t nh, ng g i cơ quan c p trên t ng h p. Sau khi nh n ư c thông báo c a U ban nhân dân cùng c p v d toán ngân sách giao cho ơn v mình, cơ quan công an a phương báo cáo lên c p trên theo t ng c p cho n B Công an B Công an theo dõi, t ng h p và ph i h p v i B Tài chính ch o th c hi n.
 6. C- CĂN C L PD TOÁN NGÂN SÁCH HÀNG NĂM: 1- Nhi m v phát tri n kinh t - xã h i; m c tiêu, nhi m v chính tr c a B Công an (bao g m nhiêm v thư ng xuyên và t xu t) , ch tiêu, nhi m v c th ph n ánh yêu c u, quy mô và m b o s phát tri n v khoa h c k thu t g n v i c i m ho t ng, tính ch t nghi p v c a B Công an trong năm k ho ch. 2- Quân s , biên ch , trang b , kh i lư ng xây d ng, b o dư ng, b o qu n, s a ch a, s n xu t phương ti n trong năm k ho ch. 3- Ch tiêu chuNn, nh m c chi tiêu theo quy nh hi n hành và s a i b sung có hi u l c thi hành. Nh ng s a i, b sung ch , chính sách, nh m c, tiêu chuNn ư c phê duy t, ban hành trư c th i i m l p d toán ngân sách m i có giá tr làm căn c l p d toán ngân sách. 4- D án, án, chương trình, u tư phát tri n trang b , phương ti n, chương trình xây d ng văn b n nghi p v k thu t, quy ph m pháp lu t, tài nghiên c u khoa h c, h sơ thi t k , d toán s a ch a l n và xây d ng cơ b n nh m u tư phát tri n cho l c lư ng Công an nhân dân ư c Th tư ng Chính ph và B trư ng B Công an phê duy t. 5- S ki m tra d toán ngân sách do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thông báo. S ki m tra v d toán ngân sách thông báo cho các ơn v d toán ngân sách c p dư i ph i phù h p t ng m c và chi ti t c a s ki m tra v d toán ngân sách ư c c p trên thông báo. D- NHI M V , TH I H N V L P, T NG H P D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C HÀNG NĂM: 1- Các ơn v s d ng ngân sách tr c thu c B Công an l p d toán thu, chi ngân sách c p mình, chi ti t theo M c l c ngân sách Nhà nư c g i cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p. Th i gian g i báo cáo d toán ngân sách lên c p trên trư c ngày 1 tháng 8 năm trư c. 2- Các ơn v d toán c p 2 xem xét d toán ngân sách do các ơn v tr c thu c l p, t ng h p và l p d toán thu, chi ngân sách năm chi ti t theo M c l c ngân sách Nhà nư c g i B Công an. Th i gian g i báo cáo d toán ngân sách v B Công an trư c ngày 5/8 năm trư c. 3- B Công an xem xét d toán ngân sách do các ơn v d toán c p 2 l p, t ng h p và l p d toán thu, chi ngân sách c a B Công an chi ti t theo M c l c ngân sách Nhà nư c, trình Chính ph , ng g i B Tài chính kèm theo b n t ng h p d toán ngân sách năm c a các ơn v d toán c p 2, ng g i:
 7. - B K ho ch và u tư ph n d toán chi u tư xây d ng cơ b n t p trung c a Nhà nư c, chương trình, m c tiêu qu c gia, d tr Nhà nư c trong lĩnh v c an ninh. B qu n lý ngành, lĩnh v c ph n d toán chi theo ngành, lĩnh v c. Th i gian g i báo cáo t ng h p n B Tài chính trư c ngày 15/8 năm trư c. 4- Do tính ch t c a các nhi m v an ninh, trong n i dung chi thư ng xuyên hàng năm, ngân sách Nhà nư c b trí m t kho n kinh phí chi u tư xây d ng m t s công trình mang tính ch t c thù c a công vi c và ho t ng an ninh (Sau ây g i là chi xây d ng cơ b n trong kinh phí chi thư ng xuyên hàng năm c a B Công an). i v i kho n chi này hàng năm, khi l p d toán ngân sách, B Công an th c hi n theo úng các quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng c a Nhà nư c. Trình t l p d toán kinh phí xây d ng cơ b n b ng ngu n kinh phí chi thư ng xuyên hàng năm ư c ti n hành như sau: - Các ơn v d toán thu c B Công an căn c vào phương án quy ho ch và nhi m v , k ho ch ư c giao, ch tiêu ư c thông báo, l p d án, d toán chi u tư xây d ng cơ b n c a ơn v , trình B trư ng B Công an xét duy t. - B Công an căn c vào m c tiêu, k ho ch, t ng h p và l p k ho ch ngân sách hàng năm c a B , g i B Tài chính xem xét, t ng h p trình Chính ph . 5- Các ơn v s d ng ngân sách các c p thu c B Công an l p d toán thu, chi ngân sách theo h th ng m u, bi u quy nh t i Thông tư này. i v i các ơn v ho t ng có thu, ngoài vi c l p d toán thu, chi theo các m u bi u quy nh t i Thông tư này còn ph i l p và báo cáo k ho ch tài chính, phương án i v i các ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v theo quy nh hi n hành, theo t ng lo i hình ho t ng. IV - CH P HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C. A- PHÂN B D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C HÀNG NĂM: 1- Căn c vào d toán ngân sách ư c Chính ph giao và chi ti t d toán ngân sách Nhà nư c ư c B Tài chính thông báo; B Công an phân b d toán ngân sách ư c giao cho các ơn v d toán c p 2 và ch o các ơn v d toán c p 2 phân b d toán ngân sách cho các ơn v d toán c p dư i, phù h p v t ng m c và chi ti t theo t ng m c chi c a d toán ngân sách Nhà nư c giao. 2- K t qu phân b d toán ngân sách cho ơn v s d ng ngân sách các c p trong B Công an ph i g i cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p và g i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch. 3- K t qu phân b d toán ngân sách, k c vi c phân b ti p s d toán ngân sách u năm chưa phân b h t cho các ơn v d toán c p 2 và s chi t p trung c a B Công an g i B Tài chính, Kho b c Nhà nư c Trung ương và Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch.
 8. 4- Th i gian hoàn thành phân b d toán ngân sách và giao s phân b d toán ngân sách cho ơn v s d ng ngân sách thu c và tr c thu c ph i hoàn thành ch m nh t là 20 ngày k t khi nh n ư c thông báo ch tiêu ngân sách Nhà nư c. B- D TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ: 1- Các ơn v s d ng ngân sách các c p thu c B Công an căn c d toán thu, chi c năm ư c duy t và nhi m v thu, chi trong quý, l p d toán thu, chi quý ( có chia ra tháng ), chi ti t n m c theo M c l c ngân sách Nhà nư c g i cơ quan qu n lý c p trên cho n ơn v d toán c p 2 trư c ngày 5 c a tháng cu i quý trư c. 2- Các ơn v d toán c p 2 thu c B Công an xem xét d toán chi quý c a các ơn v cơ s , t ng h p, l p d toán ngân sách quý ( có chia ra tháng ) c a c p mình g i B Công an trư c ngày 10 c a tháng cu i quý trư c. 3- Trên cơ s d toán ngân sách quý c a ơn v c p 2 g i, B Công an xem xét, t ng h p, l p d toán ngân sách quý c a B g i B Tài chính trư c ngày 20 c a tháng cu i quý trư c. D toán chi ngân sách quý c a B Công an bao g m các n i dung: 3.1- Chi thư ng xuyên ( không có tính ch t xây d ng cơ b n ) chi ti t theo m c chi c a M c l c ngân sách Nhà nư c kèm theo t ng s chi c a t ng ơn v d toán c p 2. 3.2- Chi xây d ng cơ b n trong chi thư ng xuyên, chi ti t theo m c chi c a M c l c ngân sách Nhà nư c và theo danh m c công trình xây d ng cơ b n. 3.3- Chi các chương trình, nhi m v Nhà nư c giao và chi c bi t khác chi ti t theo m c chi c a M c l c ngân sách Nhà nư c và n ơn v s d ng ngân sách Nhà nư c. 3.4- Chi s n xu t, mua s m trang, thi t b , phương ti n ph c v cho công tác nghi p v trong chi thư ng xuyên hàng năm, chi ti t theo t ng nhóm danh m c trang, thi t b , phương ti n. 4- B Tài chính thNm tra d toán ngân sách quý c a B Công an và căn c vào kh năng ngân sách Nhà nư c, thông báo d toán ngân sách quý cho B Công an và th c hi n c p phát ngân sách theo quy nh hi n hành. 5- B Công an căn c thông báo d toán ngân sách quý và h n m c kinh phí c a B Tài chính, thông báo d toán ngân sách quý và phân ph i h n m c kinh phí cho các ơn v d toán c p 2 và c p 3 tr c thu c. 6- B n thông báo d toán ngân sách quý ( có chia ra tháng ) cho các ơn v d toán c p 2 c a B Công an g i B Tài chính ng g i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch. 7- i u ch nh d toán ngân sách: - Các ơn v s d ng ngân sách ư c i u ch nh gi a các ti u m c trong ph m vi m t m c ( Tr m t s m c: 118, 119, 145, 147,148, 149 ph i ư c s ng ý c a cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p), nhưng không làm thay i cơ c u gi a các m c và t ng
 9. m c d toán ngân sách ã ư c giao, ng th i ph i t ng h p k t qu i u ch nh báo cáo cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p. - ơn v d toán c p 2 ư c i u ch nh các m c và t ng m c d toán ngân sách gi a các ơn v d toán c p 3 tr c thu c. Nhưng không làm thay i v t ng m c và chi ti t các m c chi trong d toán ngân sách Nhà nư c ư c giao; t ng h p k t qu i u ch nh báo cáo cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p ng g i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch làm căn c c p phát, thanh toán. - B Công an ư c i u ch nh các m c và t ng m c d toán ngân sách giưã các ơn v d toán c p 2 và c p 3 tr c thu c, nhưng không làm thay i t ng m c và chi ti t các m c chi trong d toán ngân sách Nhà nư c ã giao u năm; t ng h p k t qu i u ch nh g i B Tài chính ng g i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch. - Trư ng h p c n i u ch nh d toán ngân sách trong ph m vi qu n lý cho phù h p v i nhi m v chi, không thay i v t ng m c d toán ngân sách Nhà nư c ã ư c Chính ph phê duy t, B Công an báo cáo và khi ư c B Tài chính th ng nh t m i th c hi n. C- I U KI N Ư C CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C: 1- ã có trong d toán ngân sách ư c giao. Trư ng h p c bi t chưa có trong d toán, ph i ư c c p có thNm quy n quy t nh. 2- úng ch , tiêu chuNn, nh m c do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành, áp d ng cho lĩnh v c an ninh; 3- ã ư c th trư ng ơn v s d ng ngân sách ho c ngư i ư c u quy n chuNn chi; 4- Có y h sơ, ch ng t , hoá ơn, h p ng kinh t ... h p l theo các quy nh hi n hành. 5- Ngoài các i u ki n nói trên, trư ng h p c p phát kinh phí u tư xây d ng cơ b n, mua s m trang, thi t b , phương ti n làm vi c và các công vi c khác ph i t ch c u th u theo quy nh c a Chính ph và B Tài chính. Nh ng trư ng h p ư c phép ch nh th u theo quy nh c a Chính ph , ph i ti n hành thNm nh giá c và ngư i ra quy t nh ch nh th u ph i ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v giá c , ch t lư ng c a trang, thi t b , công trình. D- NGUYÊN T C C P PHÁT KINH PHÍ: 1- H n m c chi ngân sách quý (có chia ra tháng) do B Tài chính thông báo là m c cao nh t B Công an ư c chi trong quý. B Công an phân ph i h n m c chi quý cho các ơn v d toán c p 2 và c p 3 tr c thu c ph i phù h p v i t ng s và chi ti t t ng m c chi trong t ng tháng theo thông báo c a B Tài chính. 2- H n m c chi quý ( có chia ra tháng ) n u s d ng không h t ư c chuy n sang tháng sau, quý sau; nhưng n ngày 31/12 h n m c chi không h t thì xoá b .
 10. 3- H n m c chi thu c m c chi nào ch c p phát, thanh toán cho m c chi ó; không ư c s d ng h n m c chi thu c m c chi này c p phát thanh toán cho m c chi khác. Trư ng h p c n i u ch nh gi a các m c chi ph i báo cáo và ư c cơ quan có thNm quy n cho phép theo nguyên t c sau: - B trư ng B Tài chính quy t nh i u ch nh h n m c m c chi cho B Công an, n u làm thay i t ng m c và chi ti t các m c chi do B Tài chính thông báo. - B trư ng B Công an quy t nh i u ch nh m c chi cho ơn v d toán c p 2, n u không làm thay i t ng m c và chi ti t các m c chi do B Tài chính thông báo. - Th trư ng ơn v d toán c p 2 quy t nh i u ch nh m c chi cho ơn v d toán c p 3 và ơn v chi tiêu cơ s , n u không làm thay i t ng m c và chi ti t các m c chi do B Công an thông báo. - Quy t nh i u ch nh m c chi c a ơn v d toán c p 2 và c a B Công an g i B Tài chính, Kho b c Nhà nư c Trung ương, Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch 4- Trư ng h p d toán ngân sách và phân b ngân sách năm chưa ư c quy t nh, m b o ho t ng c a B Công an ư c bình thư ng trong nh ng ngày u năm, theo ngh c a B Công an, B Tài chính sau khi xem xét, c p t m ng kinh phí cho B Công an vào tháng 12 năm trư c. M c c p t m ng t i a không cao hơn s kinh phí c p bình quân 01 tháng c a năm trư c. E- C P PHÁT KINH PHÍ: 1- C p phát b ng h n m c kinh phí: H n m c kinh phí dùng c p phát các kho n chi thư ng xuyên ( Nhóm 6 ) c a các ơn v d toán c p1, c p 2 thu c B Công an. T các ơn v d toán c p 3 tr i, kinh phí ư c c p phát b ng hình th c chuy n kho n qua tài kho n ti n g i m t i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch, chi ti t n m c chi theo M c l c ngân sách Nhà nư c. Quy trình c p phát như sau: 1.1- Căn c vào d toán ngân sách quý, B Tài chính thông báo h n m c chi quý ( có chia ra tháng ) cho B Công an ng g i Kho b c Nhà nư c Trung ương theo dõi, c p phát, thanh toán. 1.2- B Công an sau khi nh n ư c thông báo h n m c chi c a B Tài chính, căn c vào yêu c u, nhi m v chi, ti n hành phân ph i cho các ơn v d toán c p 2 ho c ơn v d toán c p 3 tr c thu c. Vi c phân ph i ph i b o m nguyên t c: T ng s h n m c và chi ti t t ng m c trong t ng tháng c a t t c các ơn v ph i phù h p v i thông báo h n m c chi ngân sách quý c a B Tài chính . 1.3- Các ơn v d toán c p 2 căn c vào h n m c chi quý ư c B Công an c p, l p gi y rút h n m c kinh phí g i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch :
 11. - C p kinh phí cho các ơn v d toán c p 3 ( ho c ơn v chi tiêu cơ s tr c thu c ) b ng hình th c chuy n kho n qua tài kho n ti n g i m t i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch, chi ti t n m c chi theo M c l c ngân sách Nhà nư c. - ngh Kho b c Nhà nư c c p t m ng ho c thanh toán chi tiêu cho các nhi m v c a ơn v mình, theo quy nh hi n hành. 1.4- Các ơn v d toán c p 3 l p Séc ho c U nhi m chi, kèm theo các ch ng t liên quan, tuỳ theo tính ch t c a t ng kho n chi g i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch ngh c p t m ng ho c thanh toán. 1.5- Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch th c hi n ch c năng ki m tra, ki m soát tính h p pháp c a h sơ và n u ã có i u ki n chi theo quy nh t i m c C ph n IV Thông tư này thì c p t m ng ho c c p thanh toán cho ơn v s d ng ngân sách. i v i các kho n chi có yêu c u b o m t cao thu c các m c: 100, 102, 103, 108, 113, 119 Kho b c Nhà nư c không ki m tra chi ti t n i dung chi mà th c hi n chuy n kinh phí cho ơn v s d ng ngân sách. B trư ng B Công an và th trư ng ơn v s d ng ngân sách ch u trách nhi m trư c pháp lu t Nhà nư c v quy t nh chi c a mình. 2- C p phát b ng l nh chi ti n: B Tài chính c p kinh phí cho B Công an b ng l nh chi ti n i v i các n i dung sau: 2.1- C p kinh phí xây d ng cơ b n trong chi thư ng xuyên hàng năm c a B Công an: Căn c vào ti n th c hi n, ch u tư các d án, công trình l p k ho ch v n thanh toán g i B Công an. B Công an sau khi xem xét, t ng h p l p k ho ch chi quý chi ti t theo t ng d án, công trình g i B Tài chính b trí k ho ch v n. B Tài chính, sau khi thNm tra d toán chi quí v v n u tư xây d ng cơ b n c a B Công an, căn c vào kh năng ngân sách Nhà nư c, b trí m c chi quí thông báo cho B Công an và ti n hành vi c c p t m ng ho c thanh toán vào tài kho n ti n g i c a B Công an B Công an t ch c c p phát, thanh toán cho các ch d án, công trình ho c ơn v nh n th u xây l p theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý v n u tư và xây d ng. 2.2- Vi c c p phát kinh phí cho các d án, công trình thu c B Công an t ngu n v n u tư t p trung c a Nhà nư c ư c th c hi n qua T ng c c u tư phát tri n và theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý v n u tư và xây d ng. i v i d án công trình xây d ng và d án u tư trang b có tính c thù, m t cao theo quy nh c a Chính ph , T ng c c u tư phát tri n th c hi n vi c c p phát qua B Công an. B Công an ch u trách nhi m t ch c c p phát, thanh toán cho các ch d án, công trình ho c ơn v nh n th u theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý v n u tư và xây d ng. 2.3- C p phát kinh phí ph c v các ho t ng c bi t và các kho n chi t xu t cho B Công an theo quy nh c a Chính ph :
 12. Căn c vào ch tiêu ngân sách mà Chính ph giao B Công an th c hi n các ho t ng c bi t và các kho n chi t xu t. B Công an l p d toán chi g i B Tài chính. Sau khi th ng nh t s li u, d toán, ti n c p phát v i B Công an, B Tài chính c p phát b ng l nh chi ti n vào tài kho n ti n g i c a B Công an ho c ơn v s d ng ngân sách Nhà nư c. Kho b c Nhà nư c th c hi n xu t qu ngân sách Nhà nư c, chuy n ti n vào tài kho n ti n g i c a B Công an ho c ơn v s d ng ngân sách ghi trong l nh chi ti n. ơn v s d ng ngân sách Nhà nư c và th trư ng ơn v chi tiêu ngân sách Nhà nư c t ch u trách nhi m trư c pháp lu t v th t c h sơ và quy t nh chi c a mình. 2.4- C p kinh phí mua s m trang, thi t b , phương ti n ph c v cho công tác nghi p v c a B Công an: Căn c vào d toán kinh phí mua s m trang, thi t b , phương ti n ph c v cho công tác nghi p v trong chi thư ng xuyên hàng năm; căn c vào ch tiêu, k ho ch mua s m ư c giao và ti n th c hi n. Hàng quý, B Công an l p k ho ch chi quý chi ti t theo t ng nhóm danh m c trang, thi t b , phương ti n g i B Tài chính. B Tài chính sau khi thNm nh d toán chi quý c a B Công an, căn c vào kh năng ngân sách Nhà nư c, c p t m ng m c chi quý v tài kho n ti n g i c a B Công an B Công an ki m soát chi theo quy nh, trư c khi c p phát, thanh toán cho ơn v tr c thu c ho c ơn v cung c p hàng hoá, d ch v . B Công an sau khi ã có h sơ theo quy nh t i m c C ph n IV Thông tư này, cu i quý g i B Tài chính ki m tra, xem xét ti n hành c p phát thanh toán cho B Công an. V - K TOÁN VÀ QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C. A- I TƯ NG TH C HI N K TOÁN VÀ QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C: 1- B Công an là ơn v d toán c p 1, quan h tr c ti p v i B Tài chính, ư c m tài kho n h n m c kinh phí, tài kho n ti n g i d toán t i Kho b c Nhà nư c ti p nh n d toán ngân sách; phân b d toán ngân sách cho ơn v d toán c p 2; ch u trách nhi m trư c Nhà nư c v vi c t ch c b máy, th c hi n công tác k toán và quy t toán ngân sách, qu n lý tài s n c a toàn ngành Công an; phê duy t báo cáo k toán và quy t toán ngân sách c a các ơn v d toán ngân sách các c p tr c thu c. Ki m tra, hư ng d n v nghi p v k toán, qu n lý tài chính . ư c m tài kho n ti n g i khác t i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch h ch toán và qu n lý các kho n kinh phí không thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c . 2- Các T ng c c, B tư l nh, V , C c tr c thu c B Công an, công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là ơn v d toán c p 2 ( Theo quy nh c a B trư ng B Công an ), ư c m tài kho n h n m c kinh phí, tài kho n ti n g i d toán t i Kho b c Nhà nư c ti p nh n d toán ngân sách Nhà nư c; phân b d toán ngân sách cho ơn v d toán c p 3 và các ơn v chi tiêu cơ s ( n u có ); t ch c, th c hi n công tác k toán và quy t toán ngân sách, qu n lý tài s n c a c p mình; phê duy t báo cáo k toán và quy t toán ngân sách. Ki m tra, hư ng d n v nghi p v k toán và
 13. ki m toán n i b i v i các ơn v d toán c p dư i. ư c m tài kho n ti n g i khác t i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch h ch toán và qu n lý các kho n kinh phí không thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c . 3- Các ơn v V , C c, các tr i giam thu c C c V26, m t s ơn v công an qu n, huy n và tương ương có chi tiêu l n, chi tiêu c bi t là ơn v d toán c p 3. ư c m tài kho n ti n g i d toán t i Kho b c Nhà nư c ti p nh n d toán ngân sách c a ơn v d toán c p 2 ( ho c c p 1 ); phân b d toán ngân sách cho ơn v chi tiêu cơ s ; t ch c, th c hi n công tác k toán và quy t toán ngân sách, qu n lý tài s n c a c p mình; phê duy t báo cáo k toán và quy t toán ngân sách. Ki m tra và hư ng d n công tác nghi p v k toán i v i các ơn v d toán c p dư i. ư c m tài kho n ti n g i khác t i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch h ch toán và qu n lý các kho n kinh phí không thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c. 4- Các ơn v tr c thu c không có ngân sách c l p là c p d toán chi tiêu cơ s , tr c ti p nh n d toán ngân sách ho c kinh phí c a ơn v d toán c p 3 ( ho c c p 2 ) chi tiêu cho nh ng công vi c c th ; khi chi tiêu ph i th c hi n công tác k toán và quy t toán ngân sách v i ơn v d toán c p phát kinh phí. B- T CH C B MÁY K TOÁN NGÂN SÁCH: 1- ơn v d toán các c p ph i t ch c b máy k toán ngân sách theo các quy nh hi n hành. 2- T ch c h ch toán k toán, báo cáo và quy t toán ngân sách theo ch k toán Nhà nư c; ch p hành nghiêm ch nh Pháp l nh K toán th ng kê và ch qu n lý tài chính, tài s n c a Nhà nư c. 3- i v i ơn v chi tiêu cơ s ph i có k toán thanh toán chuyên trách. Vi c áp d ng nh ng n i dung c th do c i m c a B Công an ph i ư c s tho thu n, th ng nh t b ng văn b n c a B Tài chính. C- KHOÁ S K TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C: H t kỳ k toán ( tháng, quý, năm ) các ơn v d toán các c p và B Công an ph i th c hi n công tác khoá s k toán theo quy nh t i Thông tư s 09 TC/NSNN ngày 18 tháng 3 năm 1997, Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 1998 "Hư ng d n vi c phân c p, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách Nhà nư c" và các văn b n hư ng d n hàng năm c a B Tài chính. n ngày 31/12 năm ngân sách, ơn v nào còn s dư trên tài kho n ti n g i d toán ph i làm công văn xin chuy n s dư và l y xác nh n c a Kho b c Nhà nu c nơi giao d ch, g i B Công an t ng h p, g i B Tài chính xem xét chuy n s dư sang năm sau. D- NGUYÊN T C L P BÁO CÁO QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C:
 14. S li u trong báo cáo quy t toán ph i chính xác, trung th c. N i dung báo cáo quy t toán ngân sách ph i theo úng n i dung ghi trong d toán ư c duy t và theo M c l c ngân sách Nhà nư c. 2- Báo cáo k toán quý, quy t toán năm c a ơn v d toán c p dư i g i ơn v d toán c p trên tr c ti p. B Công an t ng h p và l p báo cáo quy t toán năm c a B Công an g i B Tài chính ph i g i kèm các tài li u sau ây: - T ng h p s li u duy t quy t toán cho các ơn v c p dư i, k c ph n thu ư c phép l i chi theo quy nh c a Chính ph . - Thuy t minh, gi i trình rõ nguyên nhân t, không t ho c vư t d toán ư c giao theo t ng ch tiêu và ki n ngh ( n u có ). - Xác nh n c a Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch. 3- Báo cáo quy t toán ngân sách c a các ơn v d toán và c a B Công an không ư c quy t toán chi l n hơn thu. 4 - Ph n kinh phí do ngân sách a phương h tr , cơ quan công an a phương l p báo cáo k toán quý, quy t toán ngân sách năm g i cơ quan tài chính a phương cùng c p, ng g i cơ quan c p trên cho n B Công an theo dõi, qu n lý và ph i h p v i B Tài chính ch o th c hi n. E- TRÌNH T L P, G I, XÉT DUY T QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C HÀNG NĂM: 1- Th trư ng ơn v d toán c p dư i l p báo cáo quy t toán ngân sách năm g i ơn v d toán c p trên; trong th i gian t i a 20 ngày k t ngày nh n ư c báo cáo quy t toán, ơn v d toán c p trên có trách nhi m xét duy t quy t toán và thông báo k t qu xét duy t quy t toán cho ơn v d toán c p dư i. Trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n ư c thông báo quy t toán c a ơn v d toán c p trên, ơn v d toán c p dư i ư c gi i trình l i xem xét, n u không có ý ki n gì khác thì coi như ã ch p nh n thi hành. 2- B Công an t ng h p và l p báo cáo quy t toán ngân sách năm g i B Tài chính. B Tài chính xét duy t báo cáo quy t toán ngân sách năm và thông báo k t qu xét duy t quy t toán năm cho B Công an trong th i gian t i a 30 ngày k t ngày nh n ư c báo cáo quy t toán. 3- Trong quá trình B Công an xét duy t quy t toán c a các ơn v d toán c p 2, tuỳ theo i u ki n và n i dung c th , B Tài chính có th tham gia xét duy t quy t toán năm c a m t s ơn v . 4- Ngoài m u bi u báo cáo quy t toán năm và các tài li u g i kèm, cơ quan xét duy t quy t toán có quy n yêu c u ơn v báo cáo quy t toán gi i trình ho c thuy t minh thêm m t s n i dung chi tiêu ( n u th y c n thi t ) trư c khi quy t nh ra thông báo duy t quy t toán năm cho ơn v .
 15. 5- ơn v , cơ quan xét duy t quy t toán có quy n xu t toán, thu h i các kho n chi không úng ch và không n m trong d toán ư c duy t, ng th i ra l nh n p ngay các kho n ph i n p vào ngân sách Nhà nư c theo ch quy nh 6- Th i gian g i báo cáo k toán quý, quy t toán năm quy nh như sau: - Báo cáo k toán quý c a các ơn v d toán c p 2 g i B Công an ch m nh t là 25 ngày sau khi k t thúc quý. - Báo cáo quy t toán năm c a các ơn v d toán c p 2 g i B Công an ch m nh t là ngày 15 tháng 3 năm sau. - B Công an t ng h p g i B Tài chính ch m nh t là ngày 30 tháng 4 năm sau. Báo cáo k toán quý, quy t toán năm th c hi n theo các m u, bi u quy nh kèm theo Thông tư này. VI - QU N LÝ TÀI S N NHÀ NƯ C THU C B CÔNG AN 1- Tài s n Nhà nư c giao cho B Công an qu n lý, s d ng bao g m nh ng tài s n sau ây: 1.1- Tài s n chuyên dùng, ph c v cho ho t ng và công tác an ninh là thi t b k thu t, phương ti n, vũ khí, khí tài, doanh tr i, b n c ng, các công trình phòng th , công trình chi n u, t dùng vào m c ích an ninh, các cơ s giam gi và các lo i tài s n khác ph c v công tác, nghi p v an ninh. 1.2- Tài s n ph c v công tác qu n lý, là nh ng lo i tài s n khác thu c quy n qu n lý, s d ng c a B Công an nhưng không thu c các lo i tài s n nêu trên . 1.3- Tài s n d tr nhà nư c do B Công an qu n lý, b o qu n. 2- T ch c qu n lý tài s n: 2.1 - i v i tài s n chuyên dùng ph c v cho ho t ng nghi p v trong lĩnh v c an ninh qu c gia, B Công an ch u trách nhi m t ch c qu n lý, s d ng theo quy ch và các nguyên t c b o m t c a cơ quan có thNm quy n ban hành; nh kỳ ki m kê, ánh giá, báo cáo các cơ quan h u quan theo quy nh c a Chính ph . 2.2 - i v i tài s n ph c v công tác qu n lý, B Công an t ch c qu n lý, s d ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý tài s n Nhà nư c. 2.3 - i v i tài s n d tr ư c qu n lý theo quy ch b o qu n hàng hoá d tr qu c gia hi n hành. 2.4 - Tài s n t i các doanh nghi p thu c B Công an ư c qu n lý theo quy nh hi n hành v qu n lý tài s n t i các doanh nghi p Nhà nư c. 3 - Vi c i u ng, chuy n i, thanh lý tài s n thu c B Công an th c hi n theo úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c.
 16. Nghiêm c m vi c s d ng tài s n Nhà nư c không úng m c ích, ch , tiêu chuNn, nh m c ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành; s d ng vào m c ích cá nhân, kinh doanh và các m c ích khác. Tr nh ng trư ng h p c bi t ư c Chính ph quy nh . VII - T CH C TH C HI N 1- Thông tư này có hi u l c thi hành t năm ngân sách 1998. Các văn b n, ch ban hành trư c ây trái v i nh ng quy nh t i Thông tư này u bãi b . 2- Các B , cơ quan Trung ương, U ban nhân dân các c p và các cơ quan, ơn v thu c B Công an ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c c n ph n ánh k p th i v Liên B nghiên c u, gi i quy t. Ph l c s 1 Bi u s 01: T ng h p d toán chi NSNN năm . . . . Dùng cho ơn v d toán c p 1 - B Công an (Theo lĩnh v c chi) Bi u s 02: T ng h p d toán chi NSNN năm . . . . Dùng cho các ơn v c p trên c a các c p ngân sách (Theo ơn v tr c thu c và lĩnh v c chi) Bi u s 03: T ng h p d toán chi NSNN năm . . . Dùng cho ơn v d toán c p trên và ơn v d toán tr c ti p s d ng ngân sách thu c các c p ngân sách (Theo m c chi) Bi u s 04: T ng h p d toán chi NSNN năm . . . . Dùng cho các ơn v c p trên c a các c p ngân sách (Theo ơn v tr c thu c và m c chi) Bi u s 05: K ho ch tài chính SXKDDV năm . . . . Dùng cho các ơn v c p trên và các ơn v s d ng ngân sách ho t ng có thu Bi u s 06: D toán chi NSNN b ng ngo i t năm . . . .
 17. Dùng cho ơn v d toán c p 1 Bi u s 07: D toán chi u tư xây d ng ( trong chi thư ng xuyên ) năm . . Dùng cho ơn v d toán các c p ngân sách Bi u s 08: D toán chi các chương trình m c tiêu qu c gia năm . . . . Dùng cho ơn v d toán c p trên c a các c p ngân sách Bi u s 09: D toán chi ngân sách quý . . . năm . . . . Dùng cho ơn v d toán c p trên và các ơn v tr c ti p s d ng ngân sách (Theo m c chi và chia ra tháng) Bi u s 10: D toán ngân sách chi quý . . . năm . . . . Dùng cho ơn v d toán c p trên c a các c p ngân sách ( Theo ơn v tr c thu c và m c chi ) Ph l c s 2 Bi u s 01: T ng h p quy t toán chi NSNN năm . . . Dùng cho ơn v d toán c p trên và các ơn v tr c ti p s d ng ngân sách (Theo lĩnh v c chi) Bi u s 02: T ng h p quy t toán chi NSNN năm . . . Dùng cho ơn v d toán c p trên (Theo ơn v tr c thu c và lĩnh v c chi) Bi u s 03: T ng h p quy t toán chi NSNN năm . . . Dùng cho ơn v d toán c p trên và các ơn v tr c ti p s d ng ngân sách (Theo m c chi) Bi u s 04: T ng h p quy t toán chi NSNN năm . . . .
 18. Dùng cho ơn v d toán c p trên (Theo ơn v tr c thu c và m c chi ) Bi u s 05: Quy t toán thu, chi NSNN năm . . . Dùng cho ơn v d toán c p trên và các ơn v tr c ti p s d ng ngân sách (Theo ngu n thu ư c l i chi theo ch ) Bi u s 06: Quy t toán chi u tư xây d ng năm . . . (trong chi thư ng xuyên) Dùng cho ơn v d toán c p trên và các ơn v tr c ti p s d ng ngân sách Hoàng Ng c Nh t Ph m Văn Tr ng ( ã ký) ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản