Thông tư liên tịch 16/2000/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
57
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 16/2000/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 16/2000/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/09/1999 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 16/2000/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. t h«ng t Sè 16/2000/TTLT-BTC-BL§ ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2000 Híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi ng êi lao ®éng vµ chuyªn gia ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi theo NghÞ ®Þnh sè 152/1999/N§-CP ngµy 20/9/1999 cña ChÝnh phñ Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 152/1999/N§-CP ngµy 20/9/1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh ®a ngêi lao ®éng vµ chuyªn gia ViÖt Nam (sau ®©y gäi lµ ng- êi lao ®éng) ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi, liªn tÞch Bé Tµi chÝnh- Bé Lao ®éng Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn mét sè chÕ ®é tµi chÝnh nh sau: a- quy ®Þnh chung. 1. §èi tîng ¸p dông t¹i Th«ng t nµy lµ c¸c doanh nghiÖp cung øng lao ®éng vµ ngêi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi theo c¸c h×nh thøc quy ®Þnh t¹i §iÒu 2, §iÒu 3 cña NghÞ ®Þnh sè 152/1999/N§-CP ngµy 20/9/1999 cña ChÝnh phñ. 1.1.§èi víi ngêi lao ®éng: a/ Ngêi lao ®éng ph¶i nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n , ®ãng vµ hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. b/ Ngêi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi th«ng qua doanh nghiÖp cung øng lao ®éng cã nghÜa vô nép tiÒn ®Æt cäc vµ phÝ dÞch vô cho doanh nghiÖp ®a ®i. c/ Ngêi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi theo hîp ®ång c¸ nh©n do ngêi lao ®éng ký trùc tiÕp víi bªn thuª lao ®éng ë níc ngoµi khi ®¨ng ký hîp ®ång t¹i Së Lao ®éng Th ¬ng binh vµ X· héi ph¶i nép mét kho¶n chi phÝ hµnh chÝnh phôc vô cho viÖc ®¨ng ký, theo dâi vµ qu¶n lý lao ®éng. Møc tèi ®a lµ 100.000 ®ång ( mét tr¨m ngh×n ®ång). 1.2. §èi víi doanh nghiÖp: a/ Doanh nghiÖp cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh sè 152/1999/N§-CP , khi ®îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng ®a ngêi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi ph¶i nép lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp. b/ Doanh nghiÖp ph¶i nép phÝ qu¶n lý nh»m gãp phÇn t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng ngoµi níc. c/ Doanh nghiÖp ®a lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi theo h×nh thøc hîp ®ång cung øng lao ®éng ® îc phÐp thu tiÒn ®Æt cäc vµ phÝ dÞch vô cña ngêi lao ®éng. 2. ChÕ ®é tµi chÝnh theo c¸c qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy còng ¸p dông cho c¸c ®èi tîng ®îc qui ®Þnh t¹i ®iÒu 26 NghÞ ®Þnh sè 152/1999/N§- CP.
 2. 2 3. Côc qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi- Bé Lao ®éng Th ¬ng binh vµ X· héi lµ c¬ quan qu¶n lý thèng nhÊt viÖc ng êi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi, ®îc thu vµ qu¶n lý, sö dông lÖ phÝ cÊp phÐp, phÝ qu¶n lý vµ tiÒn nép ph¹t cña doanh nghiÖp theo ®óng môc ®Ých. 4. C¸c kho¶n thu vÒ ®a ngêi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Th«ng t nµy. 5. Ngêi lao ®éng vµ doanh nghiÖp vi ph¹m vÒ tµi chÝnh sÏ bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. b - c¸c quy ®Þnh cô thÓ I -®èi víi ng êi lao ®éng 1. TiÒn ®Æt cäc. Ngêi lao ®éng tríc khi ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi th«ng qua doanh nghiÖp cung øng lao ®éng ph¶i ®Æt cäc cho doanh nghiÖp mét kho¶n tiÒn ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn hîp ®ång ®· ký kÕt. Møc ®Æt cäc do doanh nghiÖp vµ ngêi lao ®éng tho¶ thuËn trong hîp ®ång, nhng tèi ®a kh«ng vît qu¸ møc quy ®Þnh t¹i phô lôc sè 01/LT kÌm theo Th«ng t nµy. Ngêi lao ®éng nép tiÒn ®Æt cäc cho doanh nghiÖp trong vßng 15 ngµy tríc khi xuÊt c¶nh ra níc ngoµi lµm viÖc. Sau khi hoµn thµnh hîp ®ång vÒ níc, nÕu kh«ng vi ph¹m hîp ®ång g©y thiÖt h¹i cho chñ sö dông lao ®éng vµ doanh nghiÖp ®a ®i th× ngêi lao ®éng ®îc nhËn l¹i toµn bé tiÒn ®Æt cäc vµ tiÒn l·i theo quy ®Þnh cña Kho b¹c Nhµ níc. NÕu vi ph¹m hîp ®ång g©y thiÖt h¹i cho chñ sö dông lao ®éng vµ doanh nghiÖp ®a ®i th× tiÒn ®Æt cäc bÞ khÊu trõ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 6, Môc I, phÇn B cña Th«ng t nµy. 2. PhÝ dÞch vô. Ngêi lao ®éng ®i lµm viÖc ë níc ngoµi cã nghÜa vô nép phÝ dÞch vô cho doanh nghiÖp ®a ®i theo qui ®Þnh sau ®©y: a/ Trêng hîp tiÒn l¬ng theo hîp ®ång mµ bªn sö dông lao ®éng tr¶ cho ngêi lao ®éng kh«ng bao gåm tiÒn ¨n, ë, b¶o hiÓm tai n¹n lao ®éng vµ b¶o hiÓm y tÕ trong thêi gian lµm viÖc ë n íc ngoµi th× phÝ dÞch vô ph¶i nép kh«ng qu¸ 12% tiÒn l¬ng/th¸ng theo hîp ®ång. Riªng ®èi víi sÜ quan vµ thuyÒn viªn lµm viÖc trªn c¸c tµu vËn t¶i biÓn th× møc nép phÝ dÞch vô kh«ng qu¸ 18% tiÒn l¬ng nãi trªn. b/ Trêng hîp tiÒn l¬ng theo hîp ®ång bao gåm c¶ tiÒn ¨n, ë, b¶o hiÓm tai n¹n lao ®éng vµ b¶o hiÓm y tÕ mµ kh«ng t¸ch ra ® îc th× ngêi lao ®éng ph¶i nép møc phÝ dÞch vô kh«ng qu¸ 8% tiÒn l ¬ng/th¸ng theo hîp ®ång, ®èi víi sÜ quan vµ thuyÒn viªn lµm viÖc trªn c¸c tµu vËn t¶i biÓn th× møc nép phÝ dÞch vô kh«ng qu¸ 12% tiÒn l¬ng ®ã. c/ Trêng hîp ngêi lao ®éng ®îc gia h¹n hîp ®ång lao ®éng víi bªn sö dông lao ®éng vµ ®îc tr¶ víi møc l¬ng míi, hoÆc trong thêi gian lµm viÖc 2
 3. 3 møc l¬ng trong hîp ®ång ®îc ®iÒu chØnh th× møc nép phÝ dÞch vô ®îc tÝnh l¹i theo møc l¬ng míi kÓ tõ ngµy ®îc ®iÒu chØnh vµ thêi gian nép tÝnh ®Õn c¶ thêi gian gia h¹n hîp ®ång. d/ Thñ tôc nép phÝ dÞch vô: C¨n cø hîp ®ång gi÷a ngêi lao ®éng vµ doanh nghiÖp, ngêi lao ®éng nép phÝ dÞch vô theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.1, kho¶n 3, Môc II, phÇn B cña Th«ng t nµy. 3. B¶o hiÓm x· héi. Ngêi lao ®éng thùc hiÖn ®ãng vµ hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. 4. ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n. Ngêi lao ®éng cã thu nhËp cao cã nghÜa vô nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. Trêng hîp ngêi lao ®éng lµm viÖc ë nh÷ng níc ®· ký HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn víi ViÖt Nam th× chØ ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ thu nhËp theo qui ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh ®ã. 5. C¸c chi phÝ kh¸c. Ngêi lao ®éng ph¶i chÞu c¸c chi phÝ sau ®©y: a/ TiÒn vÐ m¸y bay tõ ViÖt Nam ®Õn níc lµm viÖc (trõ trêng hîp ®îc phÝa sö dông lao ®éng ®µi thä). b/ Chi phÝ kh¸m tuyÓn søc khoÎ theo møc quy ®Þnh cña Bé y tÕ. c/ Chi phÝ lµm hå s¬ thñ tôc ®i lµm viÖc ë níc ngoµi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. Sau khi ®îc tuyÓn chän ®ñ ®iÒu kiÖn ®i lµm viÖc ë níc ngoµi, nÕu ng- êi lao ®éng kh«ng cã nhu cÇu ®i n÷a th× ngêi lao ®éng ph¶i chÞu c¸c kho¶n chi phÝ do doanh nghiÖp ®· chi ®Ó kiÓm tra ngo¹i ng÷, kiÓm tra tay nghÒ cho ngêi lao ®éng theo yªu cÇu cña hîp ®ång víi ®èi t¸c n íc ngoµi vµ gi¸o dôc ®Þnh híng cho ngêi lao ®éng tríc khi ®i lµm viÖc ë níc ngoµi. 6. Xö lý vi ph¹m. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu ng êi lao ®éng vi ph¹m hîp ®ång ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi sÏ bÞ xö lý nh sau: - Båi hoµn vÒ vËt chÊt ®èi víi c¸c thiÖt h¹i do ngêi lao ®éng g©y cho chñ sö dông lao ®éng theo luËt ph¸p cña níc së t¹i vµ cho doanh nghiÖp ®a ®i . - Ph¶i nép ®ñ c¸c kho¶n vÒ phÝ dÞch vô , b¶o hiÓm x· héi, thuÕ thu nhËp c¸ nh©n (nÕu cã) trªn c¬ së møc l¬ng theo hîp ®ång vµ thêi gian nép ®îc tÝnh ®Õn ngµy ngêi lao ®éng vÒ níc. Trêng hîp ngêi lao ®éng bÞ chÊm døt hîp ®ång tríc thêi h¹n vµ ph¶i vÒ níc do nguyªn nh©n kh¸ch quan (chiÕn tranh, thiªn tai, xÝ nghiÖp ph¸ s¶n, søc khoÎ .v.v..) th× kh«ng ph¶i nép c¸c kho¶n nghÜa vô kÓ tõ ngµy chÊm døt hîp ®ång. II- ®èi víi doanh nghiÖp 3
 4. 4 1. LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng chuyªn doanh. LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng chuyªn doanh vÒ ®a lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi lµ 10.000.000 ®/giÊy phÐp.(M êi triÖu ®ång ) Doanh nghiÖp ®îc h¹ch to¸n kho¶n nép lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp vµo chi phÝ ho¹t ®éng ®a lao ®éng ®i lµm viÖc ë níc ngoµi. 2. Thu, qu¶n lý vµ thanh to¸n tiÒn ®Æt cäc. Doanh nghiÖp ®a ngêi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi ®îc phÐp thu tiÒn ®Æt cäc cña ng êi lao ®éng ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn hîp ®ång ®· ký kÕt. ViÖc thu tiÒn ®Æt cäc ph¶i ®îc ghi râ trong hîp ®ång do ngêi lao ®éng ký víi doanh nghiÖp ®a ®i vµ thùc hiÖn trong vßng 15 ngµy tr íc khi ngêi lao ®éng xuÊt c¶nh ra níc ngoµi lµm viÖc. a/ Møc vµ c¸ch thøc ®Æt cäc: C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ tõng thÞ tr êng, tõng hîp ®ång vµ tõng ®èi tîng lao ®éng cô thÓ, doanh nghiÖp tho¶ thuËn víi ngêi lao ®éng vÒ møc ®Æt cäc, thu mét lÇn tríc khi ®i hoÆc trõ dÇn vµo tiÒn l ¬ng hµng th¸ng cña ngêi lao ®éng nhng tæng sè tiÒn ®Æt cäc kh«ng vît qu¸ møc quy ®Þnh t¹i phô lôc sè 01/LT kÌm theo. b/ Lo¹i tiÒn ®Æt cäc: TiÒn ®Æt cäc ®îc tÝnh b»ng ®« la Mü . Trêng hîp thu b»ng ®ång ViÖt Nam th× c¨n cø vµo møc nép b»ng ®« la Mü quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ b×nh qu©n trªn thÞ trêng liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm thu nép. c/ Qu¶n lý tiÒn ®Æt cäc: ChËm nhÊt lµ 15 ngµy kÓ tõ khi nhËn tiÒn ®Æt cäc cña ngêi lao ®éng, doanh nghiÖp ph¶i nép toµn bé sè thu tiÒn ®Æt cäc cña ng êi lao ®éng vµo mét tµi kho¶n cña ®¬n vÞ më t¹i Kho b¹c Nhµ n íc n¬i doanh nghiÖp ®ãng trô së chÝnh. Kú h¹n göi tiÒn ®îc tÝnh theo thêi h¹n hîp ®ång ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi ®· ký kÕt. ViÖc rót tiÒn tõ tµi kho¶n nµy chØ ®îc thùc hiÖn khi doanh nghiÖp xuÊt tr×nh biªn b¶n thanh lý hîp ®ång víi ngêi lao ®éng cho Kho b¹c Nhµ níc n¬i doanh nghiÖp më tµi kho¶n. Trêng hîp ngêi lao ®éng kh«ng ®Õn thanh lý hîp ®ång, Kho b¹c Nhµ níc chØ cho rót tiÒn ®Æt cäc cña ngêi lao ®éng khi cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña Côc qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi- Bé Lao ®éng-Th- ¬ng binh vµ X· héi. d/ Thanh to¸n tiÒn ®Æt cäc: Sau khi ngêi lao ®éng vÒ níc, doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho ngêi lao ®éng ®Õn thanh lý hîp ®ång ®· ký kÕt. ViÖc thanh to¸n tiÒn ®Æt cäc ®îc thùc hiÖn cïng víi viÖc thanh lý hîp ®ång ®· ký gi÷a doanh nghiÖp ®a ®i vµ ngêi lao ®éng. Ngêi lao ®éng cã thÓ uû quyÒn cho th©n nh©n (cã x¸c nhËn cña UBND phêng, x·) ®Õn doanh nghiÖp ®Ó thanh lý hîp ®ång ®· ký kÕt. 4
 5. 5 + Trêng hîp ngêi lao ®éng kh«ng g©y thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ cho doanh nghiÖp th× doanh nghiÖp ph¶i hoµn tr¶ l¹i toµn bé tiÒn ®Æt cäc cho ngêi lao ®éng vµ l·i tiÒn göi theo quy ®Þnh cña Kho b¹c Nhµ n íc n¬i doanh nghiÖp më tµi kho¶n. + Trêng hîp ngêi lao ®éng vi ph¹m hîp ®ång, g©y thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ cho doanh nghiÖp th× doanh nghiÖp ®îc quyÒn khÊu trõ tiÒn ®Æt cäc vµ l·i tiÒn göi cña ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 6, môc I, phÇn B cña Th«ng t nµy. Sè tiÒn ®Æt cäc sau khi khÊu trõ (nÕu cßn), doanh nghiÖp ph¶i hoµn tr¶ cho ngêi lao ®éng. - Trêng hîp ngêi lao ®éng tù chÊm døt hîp ®ång tr íc thêi h¹n ra ngoµi lµm ¨n bÊt hîp ph¸p hoÆc sau 3 th¸ng kÓ tõ khi doanh nghiÖp th«ng b¸o mµ ngêi lao ®éng kh«ng ®Õn thanh lý hîp ®ång th× doanh nghiÖp ® îc quyÒn khÊu trõ tiÒn ®Æt cäc vµ l·i tiÒn göi cña ngêi lao ®éng theo qui ®Þnh t¹i kho¶n 6, môc I, phÇn B cña Th«ng t nµy vµ b¸o c¸o Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi -Bé Lao ®éng th¬ng binh vµ x· héi. Sè tiÒn ®Æt cäc sau khi khÊu trõ (nÕu cßn), doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm theo dâi t¹i Kho b¹c Nhµ níc. - NÕu tiÒn ®Æt cäc kh«ng ®ñ bï ®¾p thiÖt h¹i do ng êi lao ®éng g©y ra th× doanh nghiÖp cã quyÒn yªu cÇu ngêi lao ®éng nép thªm. 3. PhÝ dÞch vô. 3.1. PhÝ dÞch vô lµ doanh thu cña doanh nghiÖp vÒ ho¹t ®éng ® a ngêi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi. - Doanh nghiÖp thu phÝ dÞch vô cña ngêi lao ®éng theo kho¶n 2, Môc I, phÇn B cña Th«ng t nµy . Ngêi lao ®éng ®îc tr¶ l¬ng b»ng lo¹i tiÒn nµo (b¶n tÖ hoÆc ®« la Mü) th× phÝ dÞch vô ®îc tÝnh to¸n theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tiÒn l¬ng b»ng lo¹i tiÒn ®ã hoÆc tÝnh trªn sè ®« la Mü quy ®æi t¬ng ®¬ng tõ lo¹i tiÒn ®îc tr¶ theo tû gi¸ t¹i tõng thêi ®iÓm thanh to¸n (t¬ng øng víi thêi ®iÓm tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng). - Trêng hîp bªn thuª lao ®éng ë níc ngoµi tr¶ l¬ng trùc tiÕp cho ngêi lao ®éng th× doanh nghiÖp cã thÓ tho¶ thuËn víi ngêi lao ®éng ®Ó thu phÝ dÞch vô: thu tríc mét lÇn hoÆc thu tõng ®ît trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång. NÕu doanh nghiÖp thu tríc phÝ dÞch vô cña ngêi lao ®éng th× ph¶i thu b»ng ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ b×nh qu©n trªn thÞ tr êng liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i tõng thêi ®iÓm thu tiÒn. 3.2. Sö dông phÝ dÞch vô: Doanh nghiÖp sö dông phÝ dÞch vô ®Ó chi cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng cña doanh nghiÖp theo chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh, kÓ c¶ kiÓm tra ngo¹i ng÷, kiÓm tra tay nghÒ cho ng êi lao ®éng theo yªu cÇu cña hîp ®ång víi ®èi t¸c níc ngoµi vµ gi¸o dôc ®Þnh h- íng cho ngêi lao ®éng tríc khi ®i lµm viÖc ë níc ngoµi. 4. PhÝ qu¶n lý . a/ Møc phÝ qu¶n lý: 5
 6. 6 C¸c doanh nghiÖp ®a lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc ë níc ngoµi nép phÝ qu¶n lý b»ng 1% kho¶n thu phÝ dÞch vô cho Côc qu¶n lý lao ®éng víi n- íc ngoµi -Bé Lao ®éng-Th¬ng binh vµ X· héi. Trêng hîp doanh nghiÖp ®a ngêi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc ë n íc ngoµi theo h×nh thøc nhËn thÇu, kho¸n x©y dùng, liªn doanh liªn kÕt chia s¶n phÈm ë níc ngoµi hoÆc ®Çu t ra níc ngoµi th× møc phÝ qu¶n lý b»ng 0,5% tæng quü l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng. Doanh nghiÖp ®îc h¹ch to¸n kho¶n nép phÝ qu¶n lý vµo chi phÝ ho¹t ®éng ®a lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi. b/ C¸ch thøc nép: Doanh nghiÖp t¹m nép phÝ qu¶n lý cho Côc qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi-Bé Lao ®éng Th¬ng binh vµ X· héi khi ®¨ng ký hîp ®ång ® a lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi. Sè tiÒn t¹m nép ®îc c¨n cø vµo ®¨ng kÝ sè lîng lao ®éng, møc l¬ng, thêi gian lµm viÖc cña ngêi lao ®éng theo hîp ®ång vµ ®îc quyÕt to¸n hµng n¨m. 5. ChÕ ®é b¸o c¸o: a/§Þnh k× vµ hµng n¨m doanh nghiÖp ph¶i lËp vµ göi cho Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi- Bé Lao ®éng- Th¬ng binh vµ X· héi c¸c b¸o c¸o sau: + B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c kho¶n thu, nép 6 th¸ng ®Çu n¨m, chËm nhÊt lµ ngµy 15 th¸ng 7 vµ thùc hiÖn c¶ n¨m chËm nhÊt lµ ngµy 30/1 n¨m sau ( theo phô lôc sè 02/LT ). + B¸o c¸o tæng hîp t×nh h×nh tµi chÝnh cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng , chËm nhÊt lµ ngµy 30/1 n¨m sau ( theo phô lôc sè 03/LT). + B¸o c¸o kÕ ho¹ch n¨m sau trªn c¬ së t×nh h×nh thùc hiÖn 9 th¸ng ®Çu n¨m.chËm nhÊt lµ ngµy 20 th¸ng 10 n¨m tríc ( theo phô lôc sè 04 /LT). b/ Thùc hiÖn b¸o c¸o ®ét xuÊt theo yªu cÇu cña Côc Qu¶n lÝ lao ®éng víi níc ngoµi - Bé Lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi vµ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn. 6. Xö lý vi ph¹m. Doanh nghiÖp ph¶i båi thêng cho ngêi lao ®éng nh÷ng thiÖt h¹i do doanh nghiÖp hoÆc bªn níc ngoµi vi ph¹m hîp ®ång g©y ra theo ph¸p luËt cña ViÖt Nam vµ ph¸p luËt níc së t¹i, ®ång thêi bÞ xö lý nh sau: a/ Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 1.000.000 ®ång ®èi víi mçi trêng hîp sau ®©y: - Thu qu¸ møc tiÒn ®Æt cäc, thu sai phÝ dÞch vô, thu sai thêi gian quy ®Þnh. - ChËm nép tiÒn ®Æt cäc vµo KBNN theo quy ®Þnh. - ChËm göi b¸o c¸o theo thêi h¹n quy ®Þnh. b/ Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång vµ cã thÓ bÞ ®×nh chØ ho¹t ®éng ®a ngêi lao ®éng ViÖt nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n- íc ngoµi hoÆc bÞ thu håi giÊy phÐp ho¹t ®éng ®èi víi mçi trêng hîp sau: - T¸i ph¹m c¸c vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm(a )nãi trªn. 6
 7. 7 - Thu tiÒn ®Æt cäc cña ngêi lao ®éng khi cha cã hîp ®ång hoÆc kh«ng cã hîp ®ång víi ®èi t¸c níc ngoµi. - Tù ®Æt ra c¸c kho¶n thu tr¸i quy ®Þnh. Ngêi lao ®éng khiÕu kiÖn doanh nghiÖp kh«ng thùc hiÖn ®óng c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch hiÖn hµnh cña Nhµ n íc vµ c¸c ®iÒu kho¶n ®· tho¶ thuËn khi thanh lý hîp ®ång lao ®éng. c/ Trêng hîp g©y hËu qu¶ nghiªm träng sÏ bÞ xö lý kû luËt hµnh chÝnh hoÆc chuyÓn c¬ quan cã thÈm quyÒn truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. 7. Sau 6 th¸ng kÓ tõ khi ngêi lao ®éng ®îc tuyÓn chän ®ñ ®iÒu kiÖn ®i lµm viÖc ë níc ngoµi, nÕu doanh nghiÖp cha ®a ®i ®îc th× ph¶i th«ng b¸o cho ngêi lao ®éng biÕt râ lý do. Trong trêng hîp ®ã, nÕu ngêi lao ®éng kh«ng cã nhu cÇu ®i lµm viÖc ë níc ngoµi n÷a hoÆc doanh nghiÖp kh«ng thÓ s¾p xÕp cho ngêi lao ®éng ®i ®îc th× doanh nghiÖp ph¶i hoµn tr¶ l¹i cho ngêi lao ®éng toµn bé c¸c kho¶n thu tríc vÒ tiÒn vÐ m¸y bay, tiÒn ®Æt cäc, phÝ dÞch vô, BHXH, phÝ qu¶n lý ngoµi níc (nÕu cã). III- chÕ ®é qu¶n lÝ lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp, phÝ qu¶n lÝ, tiÒn nép ph¹t 1/ Côc qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi-Bé Lao ®éng-Th¬ng binh vµ X· héi ®îc thu lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp, phÝ qu¶n lý vµ tiÒn nép ph¹t cña doanh nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Toµn bé sè thu nµy sÏ ® îc qu¶n lý vµ sö dông theo qui ®Þnh riªng cña bé Tµi chÝnh. 2/ Kho¶n chi phÝ hµnh chÝnh do ng êi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹në níc ngoµi theo hîp ®ång c¸ nh©n nép ph¶i ®îc ®a vµo c©n ®èi chung trong kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m cña Së Lao ®éng Th¬ng binh vµ x· héi. c- tæ chøc thùc hiÖn 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy 1 th¸ng 12 n¨m 1999, thay thÕ cho Th«ng t liªn Bé sè 05/LB TC-L§TBXH ngµy 16/1/1996 vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c tr¸i víi Th«ng t nµy. 2. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, c¸c doanh nghiÖp vµ ngêi lao ®éng ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh vµ Bé Lao ®éng Th¬ng binh vµ x· héi ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt. 7
 8. 8 Phô lôc 01/LT qui ®Þnh møc tèi ®a tiÒn ®Æt cäc (KÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 16/2000/TTLT BTC-BL§TBXH ngµy 28/2/ 2000.) ST Níc, khu vùc Møc tèi ®a tiÒn ®Æt cäc T 1 NhËt b¶n, Hµn quèc, §µi 01 lît vÐ m¸y bay tõ ViÖt Nam ®Õn níc loan. lµm viÖc theo gi¸ vÐ cña Hµng kh«ng ViÖt Nam vµ 03 th¸ng l¬ng theo hîp ®ång. 2 C¸c níc Trung ®«ng vµ 01 lît vÐ m¸y bay tõ ViÖt Nam ®Õn níc Ch©u Phi lµm viÖc theo gi¸ vÐ cña Hµng kh«ng ViÖt Nam vµ 01 th¸ng l¬ng theo hîp ®ång. 3 C¸c níc kh¸c 01 lît vÐ m¸y bay tõ ViÖt Nam ®Õn níc lµm viÖc theo gi¸ vÐ cña Hµng kh«ng ViÖt Nam vµ 02 th¸ng l¬ng theo hîp ®ång. 4 SÜ quan vµ thuyÒn viªn 03 th¸ng l¬ng theo hîp ®ång. 8
 9. Phô lôc sè: 02/LT (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 17 /2000/TTLT -BTC- BL§TBXH ngµy 28/2/2000 ) C¬ quan chñ qu¶n:..................................... Tªn doanh nghiÖp:..................................... b¸o c¸o c¸c kho¶n thu nép Kú b¸o c¸o:........................... §¬n vÞ tÝnh: TiÒn ®Æt cäc TiÒn BHXH ThuÕ thu nhËp cao Níc Sè ®· thu Sè ®· nép Sè ®· thu Sè ®· nép Sè ®· thu Sè ®· nép Trong Sè luü Trong Sè luü Trong Sè luü kÕ Trong Sè luü Trong Sè luü Trong Sè luü kÕ kú kÕ tõ kú kÕ tõ kú tõ ®Çu kú kÕ tõ kú kÕ tõ kú tõ ®Çu ®Çu ®Çu n¨m ®Çu ®Çu n¨m n¨m n¨m n¨m n¨m Céng Ngµy th¸ng n¨m 199 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc
 10. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Phô lôc sè 03/LT (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 16 /2000/TTLT BTC- BL§TBXH ngµy 28/2/2000 ) C¬ quan chñ qu¶n: ---------------------------------- Tªn doanh nghiÖp:--------------------------------- b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng XKL§ n¨m ..... STT ChØ tiªu §¬n KÕ Thùc hiÖn vÞ ho¹ch tÝnh 1 Sè lao ®éng ®a ®i 2 Doanh thu vÒ ho¹t ®éng XKL§ - Trong ®ã: Thu phÝ dÞch vô 3 Chi phÝ kinh doanh 4 L·i, lç 5 C¸c kho¶n nép NSNN vÒ H§KD - ThuÕ VAT - ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. - Kh¸c Ngµy th¸ng n¨m Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc
 11. 11 Phô lôc sè: 04/LT (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch sè 16/2000/TTLT-BTC-BL§TBXH ngµy 28/2/2000) C¬ quan chñ qu¶n : ____________________________ Tªn doanh nghiÖp : ____________________________ KÕ ho¹ch ho¹t ®éng XKL§ n¨m..... STT ChØ tiªu §¬n Thùc hiÖn ¦íc thùc KÕ vÞ n¨m tríc hiÖn n¨m ho¹ch tÝnh nay n¨m tíi 1 Sè lîng lao ®éng ®a ®i 2 Doanh thu vÒ ho¹t ®éng XKL§ 3 - Trong ®ã: Thu phÝ dÞch vô 4 Chi phÝ kinh doanh 5 L·i, lç C¸c kho¶n nép NSNN vÒ H§KD - ThuÕ VAT - ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. - Kh¸c Ngµy th¸ng n¨m Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản