Thông tư liên tịch 17/2000/TTLT/BTM-TCHQ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 17/2000/TTLT/BTM-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 17/2000/TTLT/BTM-TCHQ về việc hướng dẫn việc trao đổi hàng hoá với CHLB Nga năm 2000 do Bộ Thương mại và Tổng cục hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 17/2000/TTLT/BTM-TCHQ

  1. B THƯƠNG M I-T NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T C C H I QUAN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/2000/TTLT/BTM-TCHQ Hà N i , ngày 31 tháng 8 năm 2000 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B THƯƠNG M I - T NG C C H I QUAN S 17/2000/TTLT/BTM- TCHQ NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2000 "HƯ NG D N VI C TRAO I HÀNG HOÁ V I CHLB NGA NĂM 2000" Th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 1773/VPCP-KTTH ngày 08/5/2000 c a Văn phòng Chính ph v vi c trao i hàng hoá v i C ng hoà Liên bang Nga, B Thương m i và T ng c c H i quan th ng nh t hư ng d n th c hi n như sau: 1. Khuy n khích các doanh nghi p Vi t Nam Ny m nh xu t khNu v i C ng hòa liên bang Nga theo phương th c m u d ch i hàng. Danh m c m t hàng trao i do các doanh nghi p hai bên t tho thu n trong h p ng; tr hàng hoá thu c danh m c hàng c m xu t khNu, c m nh p khNu, hàng hoá thu c danh m c hàng hoá nh p khNu theo gi y phép c a B Thương m i (quy nh t i các Ph l c s 01A, Ph l c s 01B và ph l c s 02 Thông tư s 05/2000/TT-BTM ngày 21/2/2000 c a B Thương m i hư ng d n th c hi n Quy t nh s 242/1999/Q -TTg ngày 30/12/1999 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch i u hành xu t nh p khNu hàng hoá năm 2000). Không nh p khNu i hàng i v i xe g n máy MINSK d ng CKD. Riêng i v i ô tô UAZ 4 ch ng i do trong nư c chưa s n xu t, l p ráp lo i xe này, nên cho phép i hàng v i C ng hoà Liên bang Nga. Vi c trao i hàng hoá th c hi n theo thông l qu c t và các quy nh v qu n lý xu t nh p khNu hi n hành. 2. Riêng vi c i hàng l y ô tô UAZ 4 ch ng i ư c quy nh c th như sau: 2.1. Sau khi hoàn thành vi c xu t khNu hàng hoá sang CHLB Nga, doanh nghi p g i h sơ v B Thương m i, g m: - Văn b n ngh c a doanh nghi p. -H p ng i hàng (b n chính ho c b n sao). - T khai h i quan hàng hoá xu t khNu có xác nh n th c xu t (s lư ng và tr giá hàng xu t khNu) c a H i quan c a khNu Vi t Nam (b n chính ho c b n sao kèm b n chính B Thương m i i chi u và tr l i b n chính cho doanh nghi p). Vi c xác nh n tr giá hàng xu t khNu c a H i quan c a khNu Vi t Nam th c hi n theo hư ng d n c a
  2. T ng c c H i quan (áp d ng Quy t nh s 290/1999/Q -TCHQ ngày 18/8/1999 và Quy t nh s 438/1999/Q -TCHQ ngày 06/12/1999 c a T ng c c H i quan). - T khai h i quan hàng nh p khNu vào CHLB Nga (b n chính ho c b n sao kèm b n chính B Thương m i i chi u và tr l i b n chính cho doanh nghi p). - Gi y xác nh n c a Ngân hàng phía Vi t Nam nơi doanh nghi p ăng ký m tài kho n ngo i t v vi c chưa thu nh n ti n thanh toán hàng xu t khNu t phía Liên bang Nga tr cho doanh nghi p Vi t Nam. - Gi y xác nh n c a Ngân hàng phía Liên bang Nga v kho n n ti n hàng nh p khNu mà doanh nghi p Liên bang Nga chưa thanh toán cho doanh nghi p Vi t Nam. Trên cơ s b h sơ doanh nghi p xu t trình và căn c tr giá hàng xu t khNu theo xác nh n c a cơ quan H i quan Vi t Nam, giá nh p khNu ô tô theo h p ng i hàng (trư ng h p giá nh p khNu ô tô UAZ theo h p ng th p hơn m c giá t i thi u tính thu theo quy nh c a B Tài chính thì l y m c giá t i thi u tính thu nh p khNu) B thương m i xác nh s lư ng ô tô UAZ doanh nghi p ư c nh p khNu và thông báo cho doanh nghi p ư c nh p khNu và thông báo cho doanh nghi p th c hi n. 2.2. Căn c văn b n c a B Thương m i, doanh nghi p làm th t c nh p khNu t i H i quan c a khNu theo quy nh. B Thương m i và T ng c c H i quan ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thông báo và ch o các doanh nghi p tr c thu c th c hi n và k p th i ph n ánh v B Thương m i, T ng c c H i quan nh ng vư ng m c xem xét, gi i quy t. Thông tư này có hi u l c t ngày kí n ngày 31.12.2000. H Hu n Nghiêm Nguy n Ng c Túc ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản