Thông tư liên tịch 17/2000/TTLT/BTM-TCHQ của Bộ Thương mại và Tổng cục hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
25
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 17/2000/TTLT/BTM-TCHQ của Bộ Thương mại và Tổng cục hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 17/2000/TTLT/BTM-TCHQ của Bộ Thương mại và Tổng cục hải quan về việc hướng dẫn việc trao đổi hàng hoá với CHLB Nga năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 17/2000/TTLT/BTM-TCHQ của Bộ Thương mại và Tổng cục hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  Liªn tÞch B é  T h ¬ n g   ¹i  æ n g  côc H ¶i q u a n   m ­ T Sè  17/2000/TTLT/BT M­T C H Q  n g µ y   31 th¸ng 8 n¨ m   2000  " H íng d É n  viÖc trao ® æ i   µ n g  h o¸ víi H L B  N g a   m  2000" h  C n¨ Thùc  hiÖn  chØ  ®¹o  cña  Thñ  t íng ChÝnh  phñ  t¹ C«ng  v¨n sè  i 1773/VPCP­KTTH   ngµy 08/5/2000 cña V¨n phßng ChÝnh  phñ    vÒ viÖc trao  ®æi hµng      ho¸ víiCéng hoµ    Liªn bang Nga,  Th¬ng    Tæng   Bé  m¹i vµ  côc H¶i  quan thèng nhÊt híng dÉn      thùc hiÖn  sau:   nh    1. KhuyÕn    khÝch    c¸c doanh nghiÖp  ViÖt Nam     ®Èy m¹nh xuÊt khÈu      víi Céng hßa  ªnbang  li   Nga  theo ph¬ng    thøc mËu     dÞch  æi  ® hµng. Danh  môc   Æt   m hµng  trao ® æi  c¸c    do  doanh  nghiÖp    hai bªn  tho¶  tù  thuËn  trong hîp ®ång;    trõ hµng  ho¸ thuéc  danh  môc  hµng cÊm   xuÊt khÈu,     cÊm  nhËp  khÈu, hµng    ho¸  thuéc danh  môc  hµng ho¸  nhËp khÈu  theo  giÊy  phÐp  cña  Th¬ng    Bé  m¹i(quy ®Þnh  i     t¹ c¸c Phô    01A, Phô    01B    lôcsè    lôcsè  vµ  phô    02  lôcsè  Th«ng   05/2000/TT­ tsè  BTM   ngµy 21/2/2000 cña  Th¬ng      Bé  m¹i híng dÉn  thùc hiÖn    QuyÕt  ®Þnh  242/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy 30/12/1999  cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ    chÕ   vÒ c¬  ®iÒu  hµnh  xuÊt nhËp    khÈu  hµng  ho¸ n¨m  2000).Kh«ng    nhËp khÈu  ®æi  hµng  ®èi    g¾n   víixe  m¸y MINSK   d¹ng  CKD.  Riªng ®èi    t« UAZ   chç  víi«    4  ngåi do    trong níc cha      s¶n  xuÊt,l¾p    i   r¸p lo¹ xe  nµy,nªn    cho  phÐp  ®æi hµng    víiCéng  hoµ    Liªnbang  Nga. ViÖc trao ® æi    hµng ho¸ thùc hiÖn theo th«ng  quèc  vµ    lÖ  tÕ  c¸c quy  ®Þnh  qu¶n    vÒ  lýxuÊtnhËp    khÈu  hiÖn hµnh. 2. Riªng    viÖc  æi  ® hµng    t« UAZ   chç  lÊy «    4  ngåi® îc quy      ®Þnh  thÓ  cô  nh  sau: 2.1. Sau      khi hoµn thµnh viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ sang CHLB  Nga,  doanh  nghiÖp    s¬  Bé  göihå  vÒ  Th¬ng    m¹i,gåm: ­V¨n    b¶n    ®Ò nghÞ  cña  doanh  nghiÖp. ­Hîp    ®ång  æi  ® hµng  (b¶n  chÝnh  hoÆc   b¶n  sao). ­ Tê    khaih¶iquan      hµng    ho¸ xuÊtkhÈu  x¸cnhËn    cã    thùc xuÊt(sè l        îng vµ  trÞ gi¸hµng      xuÊt khÈu) cña        H¶i quan cöa khÈu  ViÖt Nam     (b¶n chÝnh hoÆc   b¶n  sao  kÌm b¶n chÝnh    Th¬ng      ®Ó Bé  m¹i®èi chiÕu  tr¶l¹ b¶n  vµ      i chÝnh cho  doanh  nghiÖp).ViÖc      x¸cnhËn      trÞgi¸hµng  xuÊtkhÈu    cña    H¶i quan cöa khÈu  ViÖt Nam     thùc hiÖn    theo híng dÉn cña Tæng  côc    H¶i quan    (¸pdông QuyÕt  ®Þnh  sè  290/1999/Q§­ TCHQ  ngµy  18/8/1999  vµ  QuyÕt  ®Þnh  sè  438/1999/Q§­ TCHQ  ngµy  06/12/1999 cña    Tæng  côc    H¶iquan). ­ Tê    khaih¶i quan      hµng nhËp khÈu vµo CHLB  Nga (b¶n chÝnh hoÆc   b¶n  sao  kÌm b¶n chÝnh    Th¬ng      ®Ó Bé  m¹i®èi chiÕu  tr¶l¹ b¶n  vµ     i chÝnh cho  doanh  nghiÖp). ­ GiÊy x¸c nhËn  cña Ng©n  hµng phÝa ViÖt Nam     n¬i doanh  nghiÖp  ®¨ng  më     ký  tµikho¶n  ngo¹itÖ      vÒ viÖc  cha thu nhËn tiÒn thanh to¸n hµng    xuÊtkhÈu      tõphÝa    Liªnbang Nga    tr¶cho  doanh nghiÖp ViÖtNam.  
  2. 2 ­ GiÊy      x¸c nhËn cña Ng©n  hµng phÝa    Liªnbang Nga  kho¶n    vÒ  nî tiÒn  hµng nhËp khÈu    mµ doanh nghiÖp    Liªnbang Nga cha  thanh    to¸ncho  doanh  nghiÖp ViÖtNam.    Trªn  së  hå  doanh  c¬  bé  s¬  nghiÖp  xuÊt tr×nh  c¨n  trÞ gi¸hµng    vµ  cø      xuÊtkhÈu    theo x¸cnhËn      cña  quan    c¬  H¶i quan ViÖtNam,      gi¸nhËp  khÈu  t« «    theo hîp ®ång  ®æi hµng  êng  (tr hîp    gi¸nhËp  khÈu  t« UAZ   «    theo hîp ®ång  thÊp h¬n  møc       gi¸tèithiÓu tÝnh thuÕ  theo quy ®Þnh  cña  Tµi chÝnh  Bé    th×  lÊy møc        gi¸tèithiÓu tÝnh thuÕ nhËp  khÈu) Bé  ¬ng        th m¹i x¸c ®Þnh  l   sè îng «  t« UAZ     doanh  nghiÖp  îc nhËp  ®   khÈu  th«ng  vµ  b¸o cho  doanh  nghiÖp  îc ®   nhËp  khÈu  th«ng    vµ  b¸o cho doanh nghiÖp  thùc hiÖn.   2.2.C¨n  v¨n b¶n    cø    cña  Th¬ng    Bé  m¹i,doanh  nghiÖp lµm      thñ tôc nhËp  khÈu      t¹ H¶i quan  i cöa  khÈu theo quy    ®Þnh. Bé Th¬ng    Tæng   m¹i vµ  côc    H¶i quan    ®Ò nghÞ   c¸c Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc  ChÝnh  phñ, Uû     ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung ¬ng th«ng b¸o  chØ   vµ  ®¹o c¸c doanh nghiÖp  trùc thuéc    thùc  hiÖn  kÞp    vµ  thêiph¶n  vÒ  Th¬ng    ¸nh  Bé  m¹i,Tæng  côc    H¶i quan  nh÷ng víng  m ¾c     ®Ó xem       xÐt,gi¶iquyÕt. Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùctõngµy  ®Õn   kÝ  ngµy  31.12.2000.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản