Thông tư liên tịch 198/2009/TTLT/BTC-BCT-BKH

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
159
lượt xem
8
download

Thông tư liên tịch 198/2009/TTLT/BTC-BCT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 198/2009/TTLT/BTC-BCT-BKH về hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thuế, hải quan, đầu tư, thương mại và công nghiệp do Bộ Tài chính - Bộ Công thương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 198/2009/TTLT/BTC-BCT-BKH

  1. B TÀI CHÍNH - B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM - B K HO CH VÀ Đ U TƯ Đ c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 198/2009/TTLT/BTC-BCT-BKH Hà N i, ngày 09 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ LIÊN T CH HƯ NG D N VI C TRAO Đ I, CUNG C P THÔNG TIN LIÊN QUAN Đ N NGƯ I N P THU TRONG LĨNH V C QU N LÝ NHÀ NƯ C V THU , H I QUAN, Đ U TƯ, THƯƠNG M I VÀ CÔNG NGHI P Căn c Lu t Qu n lý thu s 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Lu t H i quan s 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001; Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t H i quan ngày 14 tháng 06 năm 2005; Liên B Tài chính, Công Thương, K ho ch và Đ u tư hư ng d n vi c trao đ i, cung c p thông tin, tài li u liên quan đ n ngư i n p thu (NNT) trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v thu , h i quan, đ u tư, thương m i và công nghi p như sau: I. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Thông tư này hư ng d n vi c trao đ i, cung c p thông tin, tài li u liên quan đ n ngư i n p thu trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v thu , h i quan, đ u tư, thương m i và công nghi p gi a cơ quan Thu , cơ quan H i quan tr c thu c B Tài chính v i các đơn v thu c, tr c thu c B Công Thương, B K ho ch và Đ u tư nh m m c đích ph c v công tác qu n lý nhà nư c (sau đây th ng nh t g i chung là các bên). Đi u 2. Nguyên t c trao đ i, cung c p và s d ng thông tin, tài li u 1. Thông tin, tài li u (sau đây g i chung là thông tin) yêu c u trao đ i, cung c p ph i xu t phát t nhu c u qu n lý phù h p v i ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các bên và s d ng đúng m c đích, tuân th các quy đ nh c a pháp lu t. 2. Vi c trao đ i, cung c p thông tin ph i đ m b o k p th i, chính xác theo yêu c u c a các bên. 3. Các bên có trách nhi m trao đ i, cung c p, qu n lý, s d ng và ph n h i thông tin theo đúng quy đ nh c a Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c. Tuy t đ i không s d ng thông tin ngoài m c đích ph c v qu n lý nhà nư c. 4. Thông tin trao đ i, cung c p gi a các bên đư c trao đ i ngang c p. Vi c trao đ i, cung c p khác c p đư c th c hi n trong trư ng h p bên ngang c p không tr c ti p n m gi thông tin. 5. Các bên cung c p thông tin có quy n t ch i cung c p thông tin ngoài ph m vi quy đ nh t i Đi u 1 Thông tư này. II. QUY Đ NH C TH Đi u 3. Danh m c thông tin trao đ i, cung c p gi a các bên 1. Các thông tin có liên quan đ n ho t đ ng qu n lý nhà nư c c a cơ quan H i quan, cơ quan Thu tr c thu c B Tài chính; B Công Thương; B K ho ch và Đ u tư đư c các bên trao đ i, cung c p đ ph c v m c đích qu n lý nhà nư c theo Danh m c thông tin trao đ i, cung c p gi a các bên đư c quy đ nh chi ti t t i Ph l c đính kèm Thông tư này. 2. Căn c nhu c u c th , các bên th a thu n b ng văn b n v vi c s a đ i, b sung Danh m c thông tin trao đ i, cung c p cho phù h p và coi đó là ph n không tách r i c a Thông tư này. Đi u 4. Hình th c, th i h n trao đ i, cung c p thông tin 1. Hình th c trao đ i, cung c p thông tin
  2. a. Trao đ i, cung c p tr c ti p và b ng văn b n: Văn b n yêu c u cung c p thông tin ghi rõ tên n i dung thông tin đ ngh cung c p, th i đi m cung c p, đ a đi m cung c p, hình th c văn b n (b n chính; b n sao; b n photocopy; b n in t máy tính; …) và m c đích đ ngh cung c p thông tin, tài li u. Khi nh n đư c yêu c u cung c p thông tin thì cơ đư c yêu c u cung c p thông tin căn c vào n i dung yêu c u, th i h n cung c p đ t ch c thu th p thông tin và cung c p cho bên yêu c u. Ngư i đư c giao nhi m v đ n trao đ i, nh n thông tin ph i có gi y gi i thi u do ngư i có th m quy n quy đ nh t i Đi u 6 Thông tư này ký, kèm theo văn b n yêu c u cung c p thông tin. b. Trao đ i, cung c p thông tin qua giao d ch đi n t : Trong trư ng h p cơ s h t ng cho phép, vi c trao đ i, cung c p có th th c hi n qua đư ng đi n t (truy n file, email, …) Vi c trao đ i, cung c p d li u đi n t c n tuân th các quy đ nh tương t trao đ i, cung c p thông tin b ng văn b n nhưng b ng hình th c đi n t đ đ m b o tính pháp lý c a vi c cung c p và trao đ i thông tin, tránh cung c p thông tin không đúng quy đ nh. Áp d ng vi c xác th c đi n t vào n i dung này theo quy đ nh. 2. Th i h n trao đ i, cung c p thông tin a. Đ i v i thông tin cung c p đ nh kỳ (tháng, quý, năm). Thông tin, tài li u đư c t ng h p và g i ch m nh t là ngày th hai mươi (20) c a tháng ti p theo đ i v i đ nh kỳ tháng; ch m nh t là ngày th ba mươi (30) c a quý ti p theo đ i v i đ nh kỳ quý và ch m nh t là ngày th chín mươi (90) c a năm ti p theo đ i v i đ nh kỳ năm. Tùy theo tính ch t t ng lo i thông tin và đi u ki n c th , các bên có th th a thu n thay đ i th i gian cung c p. b. Đ i v i thông tin cung c p không đ nh kỳ - Đ i v i yêu c u cung c p thông tin b ng hình th c tr c ti p thì cơ quan đư c yêu c u có trách nhi m cung c p ph i cung c p ngay trong ngày. Trư ng h p chưa th cung c p ngay đư c, thì cơ quan đư c yêu c u cung c p thông tin ph i có gi y h n cung c p, th i h n cung c p t i đa không quá 05 (năm) ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c yêu c u. - Đ i v i yêu c u cung c p thông tin b ng văn b n thì cơ quan đư c yêu c u có trách nhi m cung c p cho cơ quan yêu c u theo đúng th i h n ghi trong văn b n yêu c u ho c ch m nh t là 10 (mư i) ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c yêu c u. Trư ng h p không th đáp ng đư c yêu c u cung c p thông tin thì cơ quan đư c yêu c u ph i có văn b n thông báo, nêu rõ lý do trong th i h n 03 (ba) ngày làm vi c k t khi nh n đư c yêu c u. - Đ i v i yêu c u c n đ c, nghiên c u thông tin t i ch , thì bên đư c yêu c u có trách nhi m cung c p ngay trong ngày sau khi có s phê duy t c a ngư i có th m quy n. Trư ng h p không đáp ng đư c ngay thì bên đư c yêu c u ph i nêu rõ lý do. Đi u 5. Đ u m i trao đ i, cung c p thông tin Đơn v đư c giao là đ u m i trao đ i, cung c p thông tin c a m i bên đư c quy đ nh dư i đây đư c quy n tr c ti p yêu c u cung c p thông tin, tham mưu, ch đ o, đi u ph i vi c cung c p thông tin cho bên yêu c u trong ph m vi th m quy n đư c giao và ch u trách nhi m đ m b o vi c trao đ i, cung c p thông tin gi a các bên đư c thông su t, k p th i. Các đơn v đ u m i trao đ i, cung c p thông tin 03 (ba) c p c a các bên bao g m: 1. B Tài chính: a. C p Trung ương: - C c Đi u tra ch ng buôn l u tr c thu c T ng c c H i quan.
  3. - Ban Kê khai và K toán thu , Ban C i cách - Hi n đ i hóa tr c thu c T ng c c Thu . b. C p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - C c H i quan t nh, thành ph (tr c ti p Phòng Tham mưu x lý vi ph m và thu th p, x lý thông tin nghi p v h i quan ho c T Tham mưu x lý vi ph m và thu th p, x lý thông tin nghi p v h i quan đ i v i nơi không có Phòng). - C c Thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (tr c ti p Phòng Kê khai - K toán thu ). c. C p qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh: - Chi c c H i quan tr c thu c C c H i quan t nh, thành ph . - Chi c c Thu các qu n, huy n, th xã và thành ph tr c thu c t nh (tr c ti p Đ i Kê khai - K toán thu và tin h c). 2. B K ho ch và Đ u tư: a. C p Trung ương: - Ban Biên t p C ng thông tin đi n t B K ho ch và Đ u tư; - C c Phát tri n doanh nghi p; - C c Đ u tư nư c ngoài. b. C p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - S K ho ch và Đ u tư t nh, thành ph ; - Cơ quan đăng ký kinh doanh c p t nh (Phòng Đăng ký kinh doanh thu c S K ho ch và Đ u tư). 3. B Công Thương: a. C p Trung ương: - V K ho ch. b. C p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - S Công Thương t nh, thành ph . Đi u 6. Ngư i có th m quy n yêu c u và cung c p thông tin 1. Ngư i có th m quy n yêu c u và cung c p thông tin bao g m: a. B Tài chính: - B trư ng, các Th trư ng; - T ng c c trư ng, Phó T ng c c trư ng T ng c c H i quan, C c trư ng và Phó c c trư ng C c Đi u tra ch ng buôn l u, C c trư ng và Phó c c trư ng C c H i quan t nh, thành ph ; Chi c c trư ng và Phó chi c c trư ng Chi c c H i quan. - T ng c c trư ng, Phó T ng c c trư ng T ng c c Thu , Trư ng ban, Phó trư ng Ban Kê khai và K toán thu , Ban C i cách - Hi n đ i hóa, C c trư ng và Phó C c trư ng C c Thu , Chi C c trư ng và Phó Chi c c trư ng Chi c c Thu . b. B K ho ch và Đ u tư: - B trư ng, các Th trư ng; - Chánh văn phòng, Phó chánh văn phòng B ; - Giám đ c, Phó giám đ c S K ho ch và Đ u tư t nh, thành ph ; - C c trư ng, Phó c c trư ng C c Đ u tư nư c ngoài; - C c trư ng, Phó c c trư ng C c Phát tri n doanh nghi p;
  4. - Trư ng phòng, Phó trư ng Phòng Đăng ký kinh doanh c p t nh. c. B Công Thương: - B trư ng, các Th trư ng; - C c trư ng và Phó C c trư ng C c Qu n lý th trư ng; - Giám đ c, Phó Giám đ c S Công Thương t nh, thành ph ; - Chi c c trư ng và Phó Chi c c trư ng Chi c c Qu n lý th trư ng. 2. Ngư i có th m quy n yêu c u cung c p thông tin đư c quy n yêu c u các đơn v thu c, tr c thu c các bên cung c p thông tin theo quy đ nh t i Thông tư này. 3. Đ i v i các đơn v khác c a các bên khi có nhu c u cung c p thông tin thì ph i báo cáo ngư i có th m quy n quy đ nh t i kho n 1 Đi u này ho c thông qua đ u m i trao đ i, cung c p thông tin. Đi u 7. Trách nhi m trao đ i, cung c p thông tin Các đơn v thu c, tr c thu c các bên, theo ph m vi th m quy n đư c giao, có trách nhi m cung c p thông tin cho bên yêu c u theo quy đ nh t i Thông tư này. Đi u 8. Đi u ki n b o đ m v cơ s v t ch t k thu t và kinh phí - Các bên đư c trang b phương ti n, trang thi t b k thu t hi n đ i đ ph c v vi c b o đ m th c hi n công tác trao đ i, cung c p thông tin. - Kinh phí b o đ m vi c trao đ i, cung c p thông tin theo quy đ nh t i Thông tư này đư c b trí trong d toán kinh phí ho t đ ng thư ng xuyên hàng năm c a m i B , ngành do Nhà nư c giao. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư liên t ch này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký ban hành. 2. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có v n đ phát sinh ho c khó khăn, vư ng m c đ ngh ph n ánh k p th i v đ u m i trao đ i, cung c p thông tin t i các B đư c quy đ nh t i Đi u 5 Thông tư này đ đư c hư ng d n, gi i quy t. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B K HO CH VÀ Đ U TƯ B CÔNG THƯƠNG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG TH TRƯ NG Cao Vi t Sinh Nguy n C m Tú Đ Hoàng Anh Tu n Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; - Các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương Đ ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - UBND các t nh, thành ph ; - S Công Thương, S K ho ch và Đ u tư, C c Qu n lý th trư ng; - C c H i quan các t nh, thành ph ; C c Thu các t nh, thành ph ; - Công báo; Ki m toán Nhà nư c; - Các đơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - Website Chính ph , Website B Tài chính, B Công Thương, B K ho ch và Đ u tư; - Lưu: VT B Tài chính, B Công Thương, B K ho ch và Đ u tư.
  5. PH L C DANH M C THÔNG TIN TRAO Đ I CUNG C P LIÊN QUAN Đ N NGƯ I N P THU TRONG LĨNH V C QU N LÝ NHÀ NƯ C V THU , H I QUAN, Đ U TƯ, THƯƠNG M I VÀ CÔNG NGHI P (kèm theo Thông tư liên t ch s 198/2009/TTLT-BTC-BCT-BKH ngày 09/10/2009) TT N i dung trao đ i thông tin Cơ quan yêu c u Cơ quan Đ nh kỳ Không cung c p đ nh B Tài chính BCT* B Tháng Quý Năm kỳ KHĐT* TCT* TCHQ* I THÔNG TIN V CHÍNH SÁCH, CÁC VĂN B N HƯ NG D N THI HÀNH CÁC VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T - THÔNG TIN C NH BÁO 1 Các văn b n hư ng d n v chính sách và qu n lý nhà nư c x x x x 3 B ** x liên quan đ n các lĩnh v c thu , h i quan, thương m i, công nghi p và đ u tư 2 Thông tin v các Hi p đ nh, th a thu n qu c t song x x x x 3B x phương và đa pương liên quan đ n các lĩnh v c thu , h i quan, thương m i, công nghi p và đ u tư 3 Các văn b n liên quan đ n các Hi p đ nh, th a thu n qu c x x x x 3B x t song phương và đa phương liên quan đ n các lĩnh v c thu , h i quan, thương m i, công nghi p và đ u tư 4 Thông tin v chính sách ưu đãi hàng hóa đ i v i các nư c x x x x 3B x khu v c có th a thu n đ i x t i hu qu c liên quan đ n lĩnh v c qu n lý c a m i B 5 C nh báo các phương th c, th đo n, chi u hư ng vi ph m x x x x 3B x pháp lu t liên quan đ n các lĩnh v c thu , h i quan; công nghi p, thương m i; đ u tư II THÔNG TIN V NGƯ I N P THU 1 Thông tin chung v ngư i n p thu 1.1 Thông tin v c p m i gi y ch ng nh n Đăng ký kinh doanh x x x KHĐT x x TCT
  6. 1.2 Thông tin v tình tr ng ho t đ ng và tình hình s n xu t kinh x x x TCT x doanh c a NNT 1.3 Danh sách NNT m i đăng ký ho t đ ng x x x KHĐT x 1.4 Danh sách NNT ng ng ho t đ ng x x x KHĐT x 1.5 Danh sách NNT gi i th x x x KHĐT x 1.6 Danh sách NNT phá s n x x x KHĐT x 1.7 Thông tin v NNT thay đ i thông tin: tên NNT, đ a đi m kinh x x x KHĐT x doanh, lĩnh v c kinh doanh, … 1.8 Danh sách NNT thay đ i lo i hình doanh nghi p x x x KHĐT x 1.9 Danh sách NNT chia, tách, sát nh p, h p nh t x x x KHĐT x 1.10 Danh sách NNT đư c c p ho c b thu h i Gi y ch ng nh n x x x KHĐT x đ u tư 2 Thông tin v ch p hành pháp lu t c a NNT 2.1 Danh sách NNT ho t đ ng s n xu t kinh doanh nhưng x x x KHĐT x không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thu 2.2 Danh sách NNT b tr n kh i tr s kinh doanh x x x TCT x x 2.3 Danh sách NNT đã b x lý vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c x x x x 3B x thu , lĩnh v c h i quan, lĩnh v c đ u tư, lĩnh v c thương m i và công nghi p 2.4 Thông tin v NNT vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c thu x x x x 3B x (tr n thu ; gian l n thu ; không n p ti n thu đúng th i h n sau khi cơ quan qu n lý thu đã áp d ng các bi n pháp x ph t, cư ng ch ; mua bán hóa đơn b t h p pháp... III THÔNG TIN V LĨNH V C Đ U TƯ 1 Danh sách các chương trình, d án ODA (ngu n h tr phát x x x KHĐT x tri n chính th c) t i Vi t Nam có s d ng các chuyên gia nư c ngoài
  7. 2 Danh m c các d án đ u tư trong nư c, các d án đ u tư x x x KHĐT x c a nư c ngoài vào Vi t Nam và c a Vi t Nam ra nư c ngoài 3 Thông tin v tình hình đ u tư phát tri n và ho t đ ng c a x x x KHĐT x các khu công nghi p, khu ch xu t và các mô hình khu kinh t tương t khác trong ph m vi c nư c 4 Thông tin liên quan đ n vi c nh p kh u ho c thay đ i, b x x x x KHĐT x sung danh m c hàng hóa, nh p kh u ph c v cho D án TCHQ đ u tư nư c ngoài IV THÔNG TIN V H I QUAN VÀ QU N LÝ HÀNG HÓA XU T KH U, NH P KH U 1 S lư ng doanh nghi p tham gia xu t kh u, nh p kh u x x x TCHQ x (theo t ng giai đo n) 2 S li u hàng hóa xu t kh u, nh p kh u (theo t ng giai đo n) x x x TCHQ x 3 Th ng kê kim ng ch xu t, nh p kh u (theo t ng giai đo n) x x x TCHQ x 4 Thông tin v ho t đ ng c a t ng c a kh u theo s li u hàng x TCHQ x hóa xu t kh u, nh p kh u 5 Thông tin v công tác th c thi b o h quy n s h u trí tu x x x TCHQ x trong lĩnh v c h i quan 6 Danh m c nhãn hi u n p đơn giám sát b o h quy n SHTT x x x TCHQ x t i cơ quan h i quan 7 Thông tin vi ph m pháp lu t v h i quan x x x TCHQ x x 8 Báo cáo tình hình buôn l u và gian l n thương m i theo đ a x x x TCHQ x bàn, m t hàng trong t ng giai đo n V THÔNG TIN LIÊN QUAN Đ N QU N LÝ CÔNG NGHI P 1 Thông tin v tình hình tiêu th d u khí trong nư c x x x BCT x x 2 Thông tin, s li u v các ngành công nghi p, hàng hóa s n x x x BCT x xu t trong nư c, xu t kh u, nh p kh u thu c di n qu n lý chuyên ngành c a B Công Thương
  8. 3 Danh m c t ch c, cá nhân đư c c p gi y phép xu t kh u, x x x BCT x nh p kh u hàng hóa thu c di n qu n lý chuyên ngành c a B Công Thương VI THÔNG TIN V LĨNH V C THƯƠNG M I 1 Thông tin v hàng hóa lưu thông trên th trư ng x x x BCT x TCHQ 2 Thông tin vi ph m pháp lu t trong ho t đ ng thương m i, công nghi p 2.1 Buôn l u, buôn bán hàng c m, hàng nh p l u x x x BCT x 2.2 Hàng gi , hàng kém ch t lư ng, vi ph m v sinh an toàn x x x BCT x th c ph m 2.3 Hàng vi ph m s h u trí tu x x x BCT x 2.4 Báo cáo tình hình buôn l u, hàng gi và gian l n thương m i x x x BCT x theo đ a bàn, m t hàng trong t ng giai đo n Chú thích: *: Các t vi t t t TCT, TCHQ, BCT, KHĐT là tên c a các cơ quan l n lư t là T ng c c Thu , T ng c c H i quan, B Công Thương, B K ho ch và Đ u tư đư c hi u bao g m c các đơn v thu c, tr c thu c theo Đi u 6, Đi u 7 Thông tư này. **: Đư c hi u là t t c các cơ quan đư c ch ra t i đi m (*) trên đây.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản