Thông tư liên tịch 20/1998/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
45
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 20/1998/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch 20/1998/ttlt-btm-bkhđt-bcn', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 20/1998/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B CÔNG NGHI P-B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM K HO CH VÀ Đ U TƯ- Đ c l p - T do - H nh phúc B THƯƠNG M I ******** ******** S : 20/1998/TTLT-BTM- Hà N i , ngày 12 tháng 10 năm 1998 BKHĐT-BCN THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B THƯƠNG M I - B K HO CH & Đ U TƯ - B CÔNG NGHI P QUY Đ NH VI C GIAO H N NG CH HÀNG D T MAY XU T KH U VÀO TH TRƯ NG CÓ QUY Đ NH H N NG CH NĂM 1999 Căn c nhi m v đư c Th tư ng Chính ph giao; Căn c Hi p đ nh buôn bán hàng d t may v i các nư c có quy đ nh h n ng ch, Liên B Thương m i, K ho ch & Đ u tư, Công nghi p quy đ nh v vi c giao h n ng ch hàng d t may năm 1999 có thu phí như sau: I. NH NG QUY Đ NH CHUNG: 1. Vi c giao h n ng ch có thu phí đư c ti n hành theo nguyên t c công khai, không phân bi t đ i x , khuy n khích xu t kh u s n ph m s d ng nguyên li u trong nư c và xu t kh u sang các th trư ng không áp d ng h n ng ch. 2. Đ i tư ng đư c giao h n ng ch là các doanh nghi p s n xu t hàng d t may đ tiêu chu n k thu t làm hàng xu t kh u, có gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c gi y phép đ u tư theo Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, có ngành hàng d t may và đã th c hi n h n ng ch năm 1998. 3. Căn c đ giao h n ng ch là s lư ng th c hi n năm 1998 c a doanh nghi p. S lư ng th c hi n đư c tính trên cơ s s lư ng giao chính th c, không tính h n ng ch thư ng, đi u ch nh, b sung do yêu c u đ t xu t. Đ i v i các doanh nghi p có tr s đóng trên đ a bàn thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh s lư ng h n ng ch thương m i (EU) đư c giao b ng 80% s lư ng h n ng ch thương m i th c hi n năm 1998 v i các cat.: 4 (T.shirt), 5 (áo len), 6 (Qu n âu), 7 (sơ mi n ), 15 (áo khoác n ), 21 (jacket), 26 (áo dài n ), 31 (áo lót n ) và 73 (b qu n áo th thao); đ ng th i đư c tham gia đ u th u theo quy ch đ u th u. 4. Đ i v i th trư ng EU, dành 30% t ng h n ng ch t ng ch ng lo i hàng (cat.) đ ưu tiên giao cho các doanh nghi p ký h p đ ng tr c ti p v i khách hàng là nhà công nghi p châu Âu, do U ban châu Âu gi i thi u. Vi c ưu tiên này đư c xem xét đ i v i các h p đ ng ký ch m nh t là 31.3.1999. Các doanh nghi p đư c giao h n ng ch ph i đ m b o t l nêu trên, tr các doanh nghi p đư c giao s lư ng nh : dư i 50.000 s n ph m đ i v i các ch ng lo i (cat.): 4,5,8,28,31; dư i 20.000 s n ph m đ i v i ch ng lo i (cat.) 6,21; dư i 15.000 s n ph m đ i v i các ch ng lo i (cat.)7; dư i 10.000 s n
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ph m đ i v i các ch ng lo i (cat.) 14, 26,29, 73; dư i 3.000 s n ph m đ i v i ch ng lo i (cat.) 15; dư i 10,0 t n đ i v i các ch ng lo i (cat.) 68, 83, 161 và dư i 3,0 t n đ i v i các ch ng lo i (cat.) 78. 5. Dành t l h n ng ch kho ng 5%, riêng T-shirt, poloshirt (cat. 4) kho ng 10% đ ưu tiên và thư ng khuy n khích: - Cho các doanh nghi p xu t kh u s d ng nguyên li u s n xu t trong nư c, m c ưu tiên khuy n khích t i đa không quá 10% s lư ng h n ng ch cùng ch ng lo i doanh nghi p đã th c hi n năm 1998. Các doanh nghi p g i h sơ ch ng minh trong tháng 12/1998 đ đư c xét vào thág 1/1999. H sơ g m: H p đ ng mua nguyên li u, h p đ ng ngo i, hoá đơn, phi u xu t kho, ch ng t giao hàng xu t kh u. - Cho các doanh nghi p xu t kh u hàng sang các th trư ng không áp d ng h n ng ch (có quy đ nh riêng). II - TH T C ĐĂNG KÝ H N NG CH: Các doanh nghi p có nhu c u s d ng h n ng ch hàng d t may xu t kh u vào các th thư ng có áp d ng h n ng ch ph i đăng ký b ng văn b n (theo các m u đính kèm) g i v B Thương m i (V xu t nh p kh u), 21 Ngô Quy n - Hà N i. Th i gian đăng ký: + H n ng ch thương m i: Trư c ngày 25-10-1998 + H n ng ch công nghi p: Trư c ngày 10-04-1999 III - QUY Đ NH VI C GIAO H N NG CH: 1. Đ i v i h n ng ch công nghi p: Trư c ngày 10-4-1999, các doanh nghi p có đ đi u ki n nêu t i m c I đi m 4 g i h p đ ng công nghi p v B Thương m i, s đư c giao h n ng ch công nghi p theo t l quy đ nh. N u h n ng ch công nghi p không giao h t s chuy n sang h n ng ch thương m i 2. Đ i v i h n ng ch thương m i: Vi c giao h n ng ch đư c chia làm 2 đ t: a. Đ t 1: Trong tháng 10 năm 1998 giao h n ng ch thương m i v i s lư ng b ng 70% s lư ng th c hi n 9 tháng c a năm 1998. Các doanh nghi p đã th c hi n h t h n ng ch năm 1998 v i s lư ng như quy đ nh t i đi m 4 m c I, đư c giao 100%. (Tr các doanh nghi p đóng trên đ a bàn Thành ph Hà n i và Thành ph H Chí Minh, dành kho ng 20% h n ng ch thương m i các lo i hàng (cat.) nêu t i đ m 3 m c I đ đưa ra đ u th u).
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b. Đ t 2: Vào tháng 01 năm 1999, giao ti p h n ng ch thương m i còn l i theo nguyên t c nêu t i đi m 2 m c I. Xét giao h n ng ch ưu tiên, thư ng khuy n khích cho các doanh nghi p theo quy đ nh t i đi m 5 m c I. 3. Sau ngày 31-3-1999 n u h n ng ch công nghi p không ký h t s đư c chuy n sang h n ng ch thương m i đ giao ti p cho các doanh nghi p. Ngoài các đ t giao h n ng ch nêu trên, trong quá trình đi u hành có nh ng v n đ phát sinh, T đi u hành liên B xem xét, đ xu t trình lãnh đ o B Thương m i x lý, sau đó văn b n đư c g i đ n B K ho ch và Đ u tư, B Công nghi p. IV. NH NG QUY Đ NH TH C HI N: 1. Hoàn tr : Sau khi đư c giao h n ng ch, n u doanh nghi p không có kh năng th c hi n, ph i hoàn tr cho B Thương m i đ B Thương m i cùng liên B k p đi u ch nh cho doanh nghi p khác. Nghiêm c m vi c mua, bán h n ng ch. Doanh nghi p không s d ng h t h n ng ch và không hoàn tr trư c ngày 30 tháng 9 năm 1999, s ph i tr s lư ng g p 2 l n s lư ng h n ng ch tương ng vào năm sau. 2. Phí h n ng ch: Phí h n ng ch các ch ng lo i hàng theo ph l c đính kèm. Các doanh nghi p n p phí h n ng ch cho m t thông báo giao quy n s d ng h n ng ch ho c t ng lô hàng xu t kh u. Khi nh n gi y phép xu t kh u (E/L) t i Phòng qu n lý xu t nh p kh u khu v c, doanh nghi p ph i xu t trình ch ng t n p phí h n ng ch cho lô hàng vào tài kho n c a B Thương m i s 362.111.370.725 t i Ngân hàng ngo i thương Trung ương (Vietcombank TW). Th i h n n p phí ch m nh t cho toàn b s lư ng h n ng ch đư c giao là ngày 30-9- 1999. Sau th i h n trên, n u doanh nghi p không chuy n ti n vào tài kho n trên, h n ng ch s t đ ng h t hi u l c. Các doanh nghi p đư c giao b sung h n ng ch sau ngày 30-9-1999 ph i n p phí trong vòng 15 ngày k t ngày ký thông báo giao h n ng ch. 3. U thác và nh n u thác: Các doanh nghi p đư c giao h n ng ch, n u không có khách hàng ho c ký h p đ ng tr c ti p không có hi u qu , có th u thác cho doanh nghi p khác có đ đi u ki n, trên nguyên t c hàng ph i đư c s n xu t t i doanh nghi p có h n ng ch và đư c Phòng qu n lý xu t nh p kh u thu c B Thương m i xác nh n b ng văn b n. Phí u thác do các bên tho thu n. 4. Ch đ báo cáo:
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Các doanh nghi p ph i nghiêm ch nh th c hi n ch đ báo cáo vi c th c hi n h n ng ch t ng quý/năm theo các m u kèm theo Thông tư này. Th i gian báo cáo ch m nh t là ngày 10 c a tháng đ u quý. V- ĐI U KHO N THI HÀNH: B Thương m i, B K ho ch và Đ u tư, B Công nghi p đư c Th tư ng Chính ph giao nhi m v qu n lý Nhà nư c v thi hành các Hi p đ nh buôn bán hàng d t may v i các nư c áp d ng ch đ h n ng ch, có nhi m v t ch c, hư ng d n th c hi n t t các đi u kho n c a Hi p đ nh đã ký và các quy ch đã ban hành, ph i h p v i các cơ quan h u quan trong nư c và nư c ngoài x lý k p th i nh ng phát sinh trong quá trình th c hi n. Các doanh nghi p th c hi n nghiêm ch nh các quy đ nh c a Hi p đ nh hi n hành v buôn bán hàng d t may ký v i các th trư ng có áp d ng h n ng ch, ngăn ch n các hành vi gian l n thương m i. Các doanh nghi p vi ph m s b x ph t t thu h i h n ng ch đ n đình ch giao quy n s d ng h n ng ch ho c x lý theo pháp lu t, tuỳ theo m c đ vi ph m. T Đi u hành liên B Thương m i, B K ho ch và Đ u tư, Công nghi p có trách nhi m ki m tra, theo dõi, báo cáo đ nh kỳ k t qu th c hi n, thông báo tình hình trên Báo Thương m i, T p chí Thương m i, Báo Đ u tư và Báo Công nghi p đ các doanh nghi p có nh ng thông tin c n thi t k p th i. Thông tư này có hi u l c t ngày ký và thay th Thông tư liên B Thương m i - K ho ch và Đ u tư - Công nghi p s 10/1997/TTLT-BTM-BKHĐT -BCN ngày 6-12- 1997. M us 1 1. Tên doanh nghi p (ghi rõ tên ti ng Vi t đ y đ và c tên vi t t t) 2. Gi y phép KD - XNK s : C p ngày: 3. Đi n tho i: 4. Fax: 5. Tên đi n tín 6. Đ a ch giao d ch 7. Đ a ch cơ s s n xu t chính 8. T ng s thi t b hi n có 9. T ng s lao đ ng đang làm: S công văn: Ngày tháng năm 199 Kính g i: V xu t nh p kh u - B Thương m i
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. V VI C ĐĂNG KÝ S D NG H N NG CH XU T KH U HÀNG D T MAY ĐI............. (EU, CANADA, TH NHĨ KỲ) - Căn c quy ch giao h n ng ch c a liên B Thương m i - Công nghi p và K ho ch và Đ u tư s ngày tháng năm 1998. - Căn c năng l c s n xu t, kinh doanh xu t nh p kh u c a doanh nghi p; - Căn c nhu c u th trư ng và khách hàng năm 1999, Công ty đ ngh Liên B Thương m i - Công nghi p và K ho ch - Đ u tư phê duy t giao h n ng ch đ Công ty th c hi n các ch ng lo i sau đây trong năm 1999 TT Tên hàng Cat S lư ng th c H n ng ch đăng Th trư ng hi n 1998 ký s d ng 1999 khách hàng Công ty cam k t th c hi n nghiêm ch nh các quy đ nh c a liên B Thương m i - Công nghi p. Giám đ c Công ty Nơi nh n: (Ký tên và đóng d u) - Như trên - V K ho ch M us 2 1. Tên doanh nghi p (ghi rõ tên ti ng Vi t đ y đ và c tên vi t t t) 2. Gi y phép KD - XNK s : C p ngày: 3. Đi n tho i: 4. Fax: 5. Tên đi n tín 6. Đ a ch giao d ch 7. Đ a ch cơ s s n xu t chính 8. T ng s thi t b hi n có 9. T ng s lao đ ng đang làm: S công văn: Ngày tháng năm 199 Kính g i: B Thương m i (V xu t nh p kh u)
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. BÁO CÁO NĂNG L C S N XU T 1. Báo cáo v trang thi t b : S Tên thi t b Đơn S lư ng thi t b đ n th i đi m TT v tính 1.1993 1.1995 1.1998 1 Máy 1 kim Chi c 2 Máy 2 kim Chi c 3 Máy v t s Chi c 4 Thi t b là hơi Chi c 5 Máy đánh bo Chi c 6 Máy c t Chi c 7 Máy thùa khuy Chi c 8 Thi t b chuyên dùng khác Chi c 2. Di n tích nhà xư ng - Di n tích nhà xư ng s n xu t (m2) - Di n tích nhà kho (khuôn viên, không tính kho thuê tách r i) 3. Nơi đ t xư ng s n xu t Ghi rõ đ a ch t ng xư ng s n xu t thu c tài s n doanh nghi p Ghi chú: Ch báo cáo trang thi t b thu c s h u c a doanh nghi p Giám đ c Công ty Nơi nh n: (Ký tên và đóng d u) - Như trên - V K ho ch M us 3 1. Tên doanh nghi p (ghi rõ tên ti ng Vi t đ y đ và c tên vi t t t) 2. Gi y phép KD - XNK s : C p ngày: 3. Đi n tho i: 4. Fax: 5. Tên đi n tín
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 6. Đ a ch giao d ch 7. Đ a ch cơ s s n xu t chính 8. T ng s thi t b hi n có 9. T ng s lao đ ng đang làm: S công văn: Ngày tháng năm 199 Kính g i: B Thương m i (V xu t nh p kh u) BÁO CÁO TÌNH HÌNH XU T NH P KH U HÀNG D T MAY NĂM 1998 1. Th trư ng có h n ng ch: S Đơn H n Th c hi n Ghi chú TT Ch ng lo i Cat v ng ch S Đ t Tr giá (ghi rõ hàng tính lư ng (%) Gia FOB nư c công NK) 2. Th trư ng không h n ng ch: S Đơn H n Th c hi n Ghi chú TT Ch ng lo i Cat v ng ch S Đ t Tr giá (ghi rõ hàng tính lư ng (%) Gia FOB nư c công NK) 3. Xu t kh u u thác qua đơn v khác: S Nư c S Tr giá USD Đơn v TT Tên hàng Cat NK lư ng GC L. Gia FOB nh n u k công thác Ghi chú: Tr giá quý ra USD Giám đ c Công ty Nơi nh n: (Ký tên và đóng d u)
  8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Như trên - V K ho ch M us 4 1. Tên doanh nghi p (ghi rõ tên ti ng Vi t đ y đ và c tên vi t t t) 2. Gi y phép KD - XNK s : C p ngày: 3. Đi n tho i: 4. Fax: 5. Tên đi n tín 6. Đ a ch giao d ch 7. Đ a ch cơ s s n xu t chính 8. T ng s thi t b hi n có 9. T ng s lao đ ng đang làm: S công văn: Ngày tháng năm 199 Kính g i: V Xu t nh p kh u - B Thương m i BÁO CÁO TH C HI N XU T KH U HÀNG D T, MAY QUÝ NĂM 1999 1. Xu t kh u sang th trư ng có h n ng ch: S Tên Cat Nư c Đơn S lư ng Tr giá (USD) hàng v TT NK tính HN TH L.k GC K.k FOB L.k 2. Xu t kh u sang th trư ng không h n ng ch: S Tên Cat Nư c Đơn S lư ng Tr giá (USD) hàng v TT NK tính GC K.k FOB L.k 3. Xu t kh u u thác qua đơn v khác: S Nư c S Tr giá USD Đơn v TT Tên hàng Cat NK lư ng GC L. Gia FOB nh n u
  9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. k công thác Ghi chú: Tr giá quý ra USD Giám đ c Công ty Nơi nh n: (Ký tên và đóng d u) - Như trên - V K ho ch Lê Huy Côn Lê Quang Th c Nguy n Xuân Quang (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản